Conference PaperPDF Available

ارتقای سطح عملکرد لرزه ای با مهاربند فلزی ستون دوخت در ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی متوسط

Authors:
  • Islamic Azad University,Mahabad,iran

Abstract

خلاصه زلزله های اخیر نشان دهنده این موضوع است که آیین نامه ها و مقررات ملی تضمین کننده جامع کلیه سازه ها جهت سطح عملکرد ایمنی جانی نیست، لذا بررسی عملکرد رفتار ساختمان های طراحی شده بمنظور تکمیل، توسعه و اصلاح این آیین نامه ها جهت ارتقای لرزه ای سازه ها، ضروری بنظر می رسد. در این مقاله ابتدا سطح عملکرد با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی در ساختمانهای بتنی با شکل پذیری متوسط با تعدادطبقات 6و10دارای تعدادی دهانه 7متری در دوجهت اصلی که بر اساس آخرین آیین نامه ها و مقررات ملی طراحی شده، مورد بررسی قرار گرفته است سپس با توجه به عدم دستیابی به سطح عملکرد ایمنی جانی، جهت ارتقای سطح عملکرد این ساختمانها در دهانه های بزرگ 7 متری با توجه به سهولت اجرای مهاربندهای فلزی یک بار از مهاربندهای شورون و بار دیگر از مهاربند فلزی ستون دوخت با توجه به مکانیزم بهتر در تشکیل مفاصل پلاستیک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از مهاربند ستون دوخت جهت مقاوم سازی ضمن افزایش سختی، بدون نیاز به تقویت تیر و ستون ها در ساختمانهای بتن آرمه موجب ارتقای سطح عملکرد آنها می گردد. کلمات کليدي: سطح عملکرد، قاب خمشی بتنی متوسط، مقاوم سازی ، تحلیل استاتیکی غیر خطی
1



  
 
mahabad.ac.ir-k.nezami@iau





            
    
       
                
     




ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.