ArticlePDF Available

Geschiedenis van de heide. Eerst natuur en dan cultuur of andersom?

Authors:
  • agentschap Onroerend Erfgoed
  • Ghent University & Royal Belgian Institute of Natural Sciences
Palynologisch onderzoek
De gegevens voor dit overzicht zijn afkom-
stig van paleo-ecologisch onderzoek, en dan
vooral van palynologische analyses (onder-
zoek van fossiele stuifmeelkorrels) van
natuurlijk gevormde afzettingen (bijvoor-
beeld oude veenlagen) en van archeologi-
sche contexten (bijvoorbeeld de vulling van
prehistorische waterputten). Omdat de bui-
tenste wand van stuifmeelkorrels uit sporo-
pollenine bestaat, een van de meest resis-
tente stoffen uit de natuur, kan stuifmeel in
bepaalde omstandigheden duizenden, zelfs
miljoenen jaren bewaard blijven (Moore et
al. 1991).
In heel wat Kempische palynologische stu-
dies zijn elementen te vinden voor de
geschiedenis van de heide. Internationaal
gezien zijn er recent enkele onderzoeken
uitgevoerd met heide als één van de cen-
trale onderzoeksthema’s, in Denemarken
(Odgaard 1994), Orkney (Bunting 1996),
Noorwegen, (Prøsch-Danielsen & Simon-
sen 2000), Duitsland (Behre 2000a, 2000b
en 2002;Brande 2001) en Nederland (Spek
2004).
Stuifmeelkorrels van heideachtigen (Struik-
hei, Dophei (Erica tetralix), Kraaihei (Empe-
trum nigrum), …) zijn gemakkelijk te herken-
nen omdat ze per vier clusteren in
zogenaamde ‘tetraden’(Figuur 1).Kraaihei en
Struikhei zijn de gemakkelijkst te onderschei-
den soorten. De identificatie van de andere
heideachtigen stelt veel problemen. Op
Kraaihei na (windbestuiver) zijn de Noord-
west-Europese heideachtigen in de eerste
plaats insektenbestuivers. Dit betekent
meteen dat het gevonden stuifmeel van de
heideachtigen vooral een weerspiegeling is
van de lokale vegetatie, onmiddellijk rond de
onderzochte plaats.Wanneer Struikhei echter
in grote aantallen voorkomt, kan het stuif-
meel ook opgenomen worden in de regionale
(meer dan lokale) stuifmeelneerslag.
Heide in het Laatglaciaal
en de eerste helft van het
Holoceen
Algemeen gesteld werd het Laatglaciaal (ca.
14000 tot ca. 9500 jaar v.Chr., Figuur 2)
gekenmerkt door een open, toendra en taiga-
achtig landschap, met soorten als Dwergberk
(Betula nana), Grove den (Pinus sylvestris),
Jeneverbes (Juniperus communis) en Duin-
doorn (Hippophae rhamnoides).Al in het Laat-
glaciaal waren ook verschillende heidesoorten
aanwezig (Hoek 1997a en b, Bos 1998). Voor-
al Kraaihei blijkt een massale uitbreiding
gekend te hebben in de Late Dryas, een koude-
re periode op het einde van het Laatglaciaal.
De eerste helft van het Holoceen (ca. 9500
tot ca. 5000 v.Chr.) zag eerst de verdere ont-
wikkeling van dennen- en berkenbossen, om
vervolgens te evolueren naar verschillende
Natuur.focus
4(2): 40-44
40
GESCHIEDENIS VAN DE HEIDE
EERST NATUUR EN DAN CULTUUR OF ANDERSOM?
ARTIKELS JAN BASTIAENS & KOEN DEFORCE
Geschiedenis van de heide
Eerst natuur en dan cultuur of andersom?
JAN BASTIAENS & KOEN DEFORCE
Bedoeling van deze bijdrage is kort de geschiedenis te schetsen van enerzijds
enkele plantensoorten van de heide en anderzijds van de heide als vegetatie-
en landschapstype. De tijdsspanne die daarbij bestreken wordt, loopt van het
Laatglaciaal tot na de Middeleeuwen. De nadruk ligt op de door Struikhei
(Calluna vulgaris) gedomineerde droge heide en op Vlaanderen in het
algemeen en de Kempen in het bijzonder. Zowel natuurhistorische als
cultuurhistorische aspecten van de heide komen daarbij aan bod. Centrale
vragen zijn: komen heidesoorten hier van nature voor? En wanneer
ontstonden de heidelandschappen van de Kempen?
Figuur 1: Stuifmeel van Struikhei
(Foto: Koen Deforce,VIOE).
types loofwouden, samengesteld uit zowat
alle nu nog steeds belangrijke boomsoorten
(Verbruggen et al. 1996).Alleen Beuk (Fagus
sylvatica) en Haagbeuk (Carpinus betula)
maakten op dat moment nog geen deel uit
van de bossen in onze streken. Linde (Tilia
sp.) was daarentegen veel prominenter aan-
wezig dan nu het geval is. De soort was lokaal
zelfs dominant, ook in de Kempen (Munaut
1967, Beyens 1982, Hommel et al. 2002,
Hommel et al. 2003).
Het gesloten landschap van de eerste helft
van het Holoceen bemoeilijkt het zicht op de
aanwezigheid van heidesoorten: Struikhei
kent een sterke afname van zijn bloei onder
een bladerdak en bovendien beperkt een
gesloten landschap de verspreiding van het
stuifmeel.Toch is uit het stuifmeelonderzoek
duidelijk dat heidesoorten gedurende de
hele periode aanwezig waren, zij het slechts
in geringe mate.Meest aannemelijk is dat de
heidesoorten ‘overleefden’ in open plekken
in de bossen (bijvoorbeeld ontstaan door
bosbranden en natuurlijke begrazing),aan de
rand van vennen, en in de schaarse hoog-
veentjes. De echte expansie van de
(hoog)venen kwam pas later goed op gang,
vanaf zo’n 3800 jaar v.Chr., met trouwens
een aanzienlijke uitbreiding van de natte
heide tot gevolg.
Heide in de tweede helft van
het Holoceen
Pakweg vanaf het midden van het Holoceen
verschijnt de mens ten tonele. Ook voordien
was de mens uiteraard reeds in het landschap
aanwezig, maar met een levenswijze van
jager-verzamelaar-visser had die slechts een
beperkte impact op vegetatie en landschap.
Met de overgang naar akkerbouw en veeteelt
kwam hierin een fundamentele verandering.
Vanaf het Neolithicum ontwikkelden zich op
de zandgronden de (droge) heidevegetaties
en -landschappen. Vooral Struikhei en Dop-
hei breidden uit, een evolutie die slechts
mogelijk was door de degradatie en achter-
uitgang van het bos. Beweiding van het bos
en omzetting van het bos naar akkers, die al
snel uitgeput raakten, zorgden door verar-
ming van de bodem voor het ontstaan van
de eerste heidegebieden. Met het openma-
ken van de vegetatie werd bovendien ook de
vorming van podsol-bodems versneld (Spek
2004, Scheffer & Schachtschabel 2002).
Dat de mens verantwoordelijk is voor het
ontstaan van de heide wordt geïllustreerd
door het feit dat de heidevegetaties niet op
één moment ontstaan zijn, maar gespreid
over een lange periode tot stand kwamen,
met zelfs aanzienlijke verschillen binnen een
klein gebied (Prøsch-Danielsen & Simonsen
2000). Dit sluit bijvoorbeeld een klimaats-
verandering uit als drijvende kracht.
Uit palynologisch onderzoek in Denemarken
blijkt dat het afbranden van de droge heide
een klassieke onderhoudstechniek was.
Microscopische houtskoolfragmenten, vrij-
gekomen bij de brand, correleren sterk met
de aanwezigheid van Struikhei-stuifmeel
(Odgaard 1994). De reden voor het branden
lag erin dat de heide dan sterk verjongt en
een hogere productie van biomassa bereikt.
Wel blijkt de techniek van het afbranden van
de heide niet overal in dezelfde mate toege-
past te zijn (Spek 2004).
Over de precieze samenstelling en het uit-
zicht van de vroegere heide zijn niet veel
gegevens voorhanden. Spek (2004) betoogt
voor Drenthe dat er in de Middeleeuwen
sprake moet geweest zijn van een groene,
gras- en kruidenrijke heide, met veel gra-
diënten, struwelen, bosjes,Voor de Veluwe
zou dit zelfs nog in de 19de eeuw het geval
geweest zijn (Clerkx & Bijlsma 2003).
Met de Middeleeuwse opkomst van groot-
schalige schapenteelt voor de commerciële
lakenhandel en van het plaggensteken voor
de akkerbouw kenden de droge heides een
sterke uitbreiding. Spek (2004) vermoedt
dat waarschijnlijk pas met deze intensieve
exploitatie de boomloze, paarse heides ont-
stonden, zoals we die nog kennen van
afbeeldingen uit de 19de en 20ste eeuw.
Toch moeten er ook veel vroeger al paarse
heides geweest zijn: palynologisch onder-
zoek van grafheuvels toont dit aan (zie box
1). Dat de intensieve exploitatie in feite vaak
overexploitatie inhield, blijkt uit het voorko-
men van zandverstuivingen (zie box 2).
Natuur.focus
4(2): 40-44
41
GESCHIEDENIS VAN DE HEIDE
EERST NATUUR EN DAN CULTUUR OF ANDERSOM?
JAN BASTIAENS & KOEN DEFORCE ARTIKELS
Figuur 2: Chronostratigraf ische en archeologische indeling van het Laatglaciaal en het Holoceen
voor Vlaanderen.
Naaldbomen op de heide
In het Laatglaciaal en het begin van het
Holoceen was de Grove den een van de
belangrijkste boomsoorten. Maar tegen het
midden van het Holoceen verdween de Gro-
ve den grotendeels uit het landschap. Over
de rol van Grove den daarna zijn we minder
goed geïnformeerd. Een van de problemen
bij het onderzoek naar de geschiedenis van
de Grove den is dat het stuifmeel van deze
soort door twee luchtzakken efficiënt is uit-
gerust voor transport over lange afstand
(Figuur 3).Als gevolg daarvan kan het stuif-
meel heel ver verspreid raken. Daarom wordt
bij paleo-ecologische onderzoek een drem-
pelwaarde (hoeveelheid stuifmeel) in acht
genomen waaronder het lokale voorkomen
van Grove den als onwaarschijnlijk wordt
beschouwd (van Mourik & Dijkstra 1995).
Wel is duidelijk dat kleine relictpopulaties
lokaal nog een hele tijd bleven bestaan, blij-
kens bijvoorbeeld de vondsten van fossiele
dennenkegels bij Zuidland (Zeeland, Neder-
land). Of Grove den het als autochtone
boomsoort gered heeft tot aan de massale
post-Middeleeuwse aanplanting, is echter
een ander paar mouwen. De vraag is ook of
de relictpopulaties van Grove den niet eer-
der in venige milieus te zoeken zijn, eerder
dan als zeldzame vliegdennen op de droge
heide.
Jeneverbes komt in stuifmeeldiagrammen
veel voor in het Laatglaciaal en het begin van
het Holoceen, en dit verspreid over heel
Vlaanderen. In de bossen van het Holoceen
verdween Jeneverbes evenwel snel uit beeld;
de soort overleefde deze bossen nauwelijks.
In de tweede helft van het Holoceen is Jene-
verbes alleen in het kustgebied, en dan met
name in de duinen, duidelijk aanwezig. Op
andere plaatsen kwam hij nog maar spora-
disch voor, of bleef hij ten minste toch onder
de detectiedrempel van het paleo-ecolo-
gisch onderzoek. Het beperkte binnenlandse
voorkomen van Jeneverbes is merkwaardig
omdat er met het ontstaan van de droge hei-
devegetaties vanaf het Neolithicum weer
geschikte milieus aanwezig waren voor de
soort. Maar blijkbaar is Jeneverbes er niet
meer in geslaagd deze nieuw ontstane
gebieden op grote schaal te koloniseren. De
begrazing mocht dan wel bevorderlijk zijn
voor kolonisatie (creatie van kale plekken
voor ontkieming, onderdrukking van opko-
mende loofbomen), andere factoren waren
dat evenwel niet. Jeneverbes is bijvoorbeeld
niet bestand tegen brand, terwijl dat nu net
duizenden jaren lang de traditionele onder-
houdstechniek van de heide is geweest (zie
ook bespreking in Nieuws & Trends van arti-
kel Verheyen et al. 2005).
Conclusie
Heidesoorten komen van nature voor in Vlaan-
deren. In het Laatglaciaal zijn ze aanwezig, bui-
ten de invloed van de mens om. Kraaihei is dan
de belangrijkste soort. In het boslandschap van
de eerste helft van het Holoceen zijn heide-
soorten echter nauwelijks aanwezig. Het is pas
vanaf het Neolithicum, met de introductie van
akkerbouw en veeteelt, dat de droge heide-
landschappen ontstaan, door openmaken van
het landschap en verarming van de bodem.
Afbranden was een klassieke onderhoudstech-
Natuur.focus
4(2): 40-44
42
GESCHIEDENIS VAN DE HEIDE
EERST NATUUR EN DAN CULTUUR OF ANDERSOM?
ARTIKELS JAN BASTIAENS & KOEN DEFORCE
Figuur 4: Archeologisch onderzoek van de Partisaensberg in Kasterlee. Het oud oppervlak en de
plaggen zijn goed zien (Foto: Luc Van Impe,VIOE).
Box 1: grafheuvels
De heidelandschappen zijn niet alleen antropogeen van oorsprong,ze
zitten ook vol relicten die verwijzen naar een rijk cultuurhistorisch ver-
leden. Deze relicten komen vooral als archeologische resten onder-
gronds voor, maar soms ook bovengronds. Grafheuvels zijn het bekend-
ste voorbeeld van nog zichtbare monumenten in heidegebieden. Een
aantal is zelfs gerestaureerd (Achel – Achelse Dijk, Weelde – Hoogeindse
Bergen, Ravels – ‘t Heike).Verschillende Kempische grafheuvels zijn
bovendien palynologisch onderzocht; hun dateringen variëren van het
laat-Neolithicum tot de vroege IJzertijd. Het fossiele stuifmeel in de
plaggen waarmee de grafheuvels zijn opgebouwd,en het stuifmeel in
de oude bodem onder de grafheuvel geven een beeld van de vegetatie
in de omgeving van het monument op het moment dat dit werd aan-
gelegd (Figuur 4). Opvallend is dat alle onderzochte grafheuvels zijn
opgeworpen in een (eerder) open landschap, met droge heide als domi-
nante component. In die heide speelden grassen nauwelijks een rol en
ook Grove den stond er niet of amper. De heuvels lagen tevens ver ver-
wijderd van de akkers; wel zijn ze vaak gesitueerd in de buurt van natte
depressies of beekdalen met Zwarte els (Alnus glutinosa).Van de
bomen op de droge gronden kan niet uitgemaakt worden of ze ver-
spreid in de heide voorkwamen, dan wel elders gegroepeerd stonden.
Figuur 3: Stuifmeelkorrel van den
(Foto: Koen Deforce,VIOE).
niek. In de (post-)Middeleeuwen zijn het ste-
ken van plaggen en de commerciële schapen-
teelt belangrijke factoren in de ontwikkeling en
de uitbreiding van de heide.
Sinds het ontstaan van de eerste antropogene
heidelandschappen is zo’n 5000 jaar verstre-
ken. Gedurende die duizenden jaren ontwik-
kelden de heidevegetaties en –landschappen
zich onder invloed van bodemkundige, klima-
tologische, botanische en niet in het minst
landbouwkundige veranderingen. Hoe die
ontwikkelingslijn naar de actuele heidevege-
taties en -landschappen precies is verlopen,
is nog onduidelijk. Ook over de precieze
samenstelling en het uitzicht van de vroege-
re heide zijn nog maar weinig gegevens
voorhanden.
Chronologisch gezien hebben we dus eerst te
maken met natuur (Laatglaciaal en eerste
helft Holoceen) en daarna met cultuur (twee-
de helft Holoceen). Die culturele grondslag
gaat niet alleen op voor het ontstaan van de
heidelandschappen, maar ook voor het hele
beheer ervan, gedurende duizenden jaren. Dit
komt ook tot uiting in de aanwezigheid van
talrijke boven- en ondergrondse cultuurhisto-
rische relicten.Zelfs in het volle besef dat hei-
degebieden een belangrijke natuurwaarde
hebben, zou het motto “eerst cultuur en pas
dan natuur” toch een belangrijke leidraad
moeten zijn voor het actuele beheer van het
cultuurlandschap ‘heide’. Het behoud van en
de zorg voor het archeologisch en paleo-eco-
logisch bodemarchief, dat sowieso aanwezig
is, zijn een must omwille van de erfgoedwaar-
de van dat bodemarchief. Bovendien verschaft
het bodemarchief inzicht in het ontstaan en
de ontwikkeling van actuele vegetaties en
landschappen en in de geschiedenis van hun
soorten, … Dit heeft een belangrijke natuur-
en cultuurhistorische waarde, maar kan ook
een bijdrage leveren aan het actuele natuur-
beheer (Bastiaens et al. 2004).
Natuur.focus
4(2): 40-44
43
GESCHIEDENIS VAN DE HEIDE
EERST NATUUR EN DAN CULTUUR OF ANDERSOM?
JAN BASTIAENS & KOEN DEFORCE ARTIKELS
Box 2: stuifzanden
Zandverstuivingen kwamen veel voor in heidegebieden (zie bijvoorbeeld
Castel 1991). Het zwaartepunt lag waarschijnlijk in de (post-)Middel-
eeuwen. Basisvoorwaarde voor het ontstaan van verstuivingen was de
aanwezigheid van een substraat dat gevoelig was voor winderosie (in
het geval van de Kempen is dat zand), dat droog lag en dat niet
beschermd was door een vegetatiedek. Door overschrijding van de
draagkracht van de heide door intensief branden, plaggen of begrazen,
en door erosie langs driftwegen, ontstonden in de heide kale stukken,
die dan konden uitgroeien tot verstuivingen. Grote zandverstuivingen
ontwikkelden bovendien een eigen dynamiek (Koomen et al. 2004). De
stuifzanden waren niet alleen een uiting van de ontwrichting van de
heide (en heide is sowieso al een landschapstype waarin het evenwicht
heel erg verschoven is), ze waren ook regelrecht bedreigend voor de
dorpsgemeenschappen. Overstoven akkers illustreren dit (van Mourik
1991 & 1993; van Mourik & Ligtendag 1988), net zoals de aanleg van
wallen ter bescherming van het akkerland en de talrijke bepalingen die
moesten zorgen voor de beteugeling van de verstuivingen (zie bijvoor-
beeld Verboven et al. in dit nummer).
Wanneer stuifzand een ven bereikte, liep het vast in het water.Wat
een overstoven ven paleo-ecologisch gezien zo interessant maakt,is
het feit dat het stuifzand de venbodem ‘verzegelt’, bewaart en afsluit
van latere invloeden. Onderzoek van een dergelijke venbodem schetst
dan het ven zoals het bestond (net) vóór de overstuiving. Zo leverde
het pollen-, zaden- en keveronderzoek van een vermoedelijk in de
Romeinse tijd overstoven ven in Ravels (provincie Antwerpen) een
beeld op van een eerder voedselarm, stilstaand water dat tijdelijk
geheel of gedeeltelijk droogviel en onderhevig was aan storing door
het droogvallen, de depositie van stuifzand en de aanrijking met mest
van vee (Figuren 5 en 6). De omgeving van het ven bestond algemeen
uit een gedegradeerd landschap, met heide en zandverstuivingen
(Verhaert et al. 2004).
Figuur 6: Pootafdruk van een rund in de oude venbodem, met een vijffrankstuk als maat
(Foto: Jan Bastiaens,VIOE).
Figuur 5: Opgraving van een overstoven ven
in Ravels. Een bleke stuifzandlaag dekt de
donkere oude venbodem af.Pootafdrukken
van runderen zijn duidelijk te zien
(Foto: Jan Bastiaens,VIOE).
Natuur.focus
4(2): 40-44
44
GESCHIEDENIS VAN DE HEIDE
EERST NATUUR EN DAN CULTUUR OF ANDERSOM?
ARTIKELS JAN BASTIAENS & KOEN DEFORCE
SUMMARY BOX:
BASTIAENS J. & DEFORCE K. 2005. A history of heath and heath-
lands. Nature first and then culture or the other way round?
Natuur.focus 4 (2): 40-45
An overview is given for the history of Calluna vulgaris and oth-
er Ericales on the one hand and of dry heathlands on the oth-
er hand. It focuses on the Kempen region (Belgium) and
ranges from the Lateglacial until recent times. Base for the
overview are palynological studies. Ericales were present in the
Lateglacial and the first half of the Holocene, by nature. In the
second half of the Holocene human influence was the domi-
nant factor for the origin, spread and evolution of dry heath-
lands. Man has made the dry heathlands what they are today.
Therefore the archaeological and palaeoecological heritage
should be a prime base for the actual management of dry
heathlands.
AUTEURS:
Jan Bastiaens en Koen Deforce werken aan het Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), dat
wetenschappelijk onderzoek verricht in de domeinen
archeologie, monumenten en landschappen.Ze doen
archeobotanisch en paleo-ecologisch onderzoek, aan de
hand van subfossiele plantenresten (stuifmeel, zaden, hout
en houtskool).
CONTACT:
Jan Bastiaens,Vlaams Instituut voor het Onroerend
Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel,
E-mail: jan.bastiaens@lin.vlaanderen.be
Referenties
Bastiaens J., Deforce K. & Ervynck A. 2004. Begraven landschappen. M&L. Monumenten &
Landschappen 23.4: 30-39.
Behre K.-E. 2000a. Frühe Ackersysteme, Düngemethoden und die Entstehung der
Nordwestdeutschen Heiden. Archäologisches Korrespondenzblatt 30: 135-151.
Behre K.-E.2000b.Der Mensch öffnet die Wälder – zur Entstehung der Heiden und anderer
Offenlandschaften. In: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Entwicklung der
Umwelt seit der letzten Eiszeit, Rundgespräche der Kommission für Ökologie 18: 103-
116.
Behre K.-E. 2002. Zur Geschichte der Kulturlandschaft Nordwestdeutschlands seit dem
Neolithicum. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 83: 39-68.
Beyens L.1982. Bijdrage tot de Holocene paleo-ecologie van het stroomgebied van de Mark
in België, gebaseerd op de studie van diatomeeën, pollen en thecamoeba’s. Niet
gepubliceerd proefschrift Universitaire Instelling Antwerpen.
Bos J.A.A 1998. Aspects of the Lateglacial-Early Holocene vegetation development in
western Europe. Palynological and palaeobotanical investigations in Brabant (The
Netherlands) and Hessen (Germany). LPP Contribution Series 10,Utrecht.
Brande A. 2001. Calluna im Holozän Nordostdeutschlands. In: Tagungsheft. 11.
Jahrestreffen des Arbeitskreises Vegetationsgeschichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft
in Wilhelmshaven 26.-28. Oktober 2001, 10-11.
Bunting M.J. 1996.The development of heathland in Orkney,Scotland: pollen records from
Loch of Knitchen (Rousay) and Loch of Torness (Hoy). The Holocene 6: 193-212.
Castel I.I.Y. 1991. Late Holocene drift sands in Drenthe (the Netherlands). Nederlandse
Geografische Studies 133,Amsterdam.
Clerkx S. & Bijlsma R.J. 2003. De Veluwse heide blijkt open boslandschap na ecologische
interpretatie van het kadastrale archief van 1832. De Levende Natuur 104: 148-155.
Hoek W.Z. 1997a. Palaeogeography of Lateglacial Vegetations. Aspects of Lateglacial and
Early Holocene vegetation, abiotic landscape, and climate in The Netherlands.
Netherlands Geographical Studies 230, Utrecht - Amsterdam
Hoek W.Z. 1997b.Atlas to Palaeogeography of Lateglacial Vegetations - Maps of Lateglacial
and Early Holocene landscape and vegetation in The Netherlands, with an extensive
review of available palynological data. Netherlands Geographical Studies 231, Utrecht -
Amsterdam.
Hommel P.W.F.M., Spek T. & de Waal R.W. 2002. Boomsoort, strooiselkwaliteit en
ondergroei in loofbossen op verzuringsgevoelige bodem. Een verkennend literatuur- en
veldonderzoek.Alterra-rapport 509,Wageningen.
Hommel P.W.F.M., de Waal R.W. & Spek T. 2003. Oude lindenbossen op Jutland.
Rferentiebeelden voor bosontwikkeling in Nederland? Nederlands Bosbouw Tijdschrift
75.2, 13-21.
Koomen A., Maas G. & Jungerius P. 2004. Het stuifzandlandschap als natuurverschijnsel.
Landschap 21: 159-169.
Moore P.D.,Webb J.A. & Collinson M.E.1991. Pollen Analysis. 2nd edition, Oxford.
Munaut A.V. 1967. Recherches paléo-écologiques en Basse et Moyenne Belgique. Acta
Geographica Lovaniensia 6, Leuven.
Odgaard B.V. 1994.The Holocene vegetation history of northern West Jutland, Denmark.
Opera Botanica 123, Odense.
Prøsch-Danielsen L.& Simonsen A.2000.The deforestation patterns and the establishment
of the coastal heathland of southwestern Norway.AmS-Skrifter 15, Stavanger.
Scheffer F. & Schachschabel P. 2002.Lehrbuch der Bodenkunde, 15.Auflage (neu bearbeitet
und erweitert von Blume H.P. et al.),Heidelberg – Berlin.
Spek T. 2004. Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie, Utrecht.
van Mourik J.M. 1991. Zandverstuivingen en plaggenlandbouw: het bodemarchief van
Peelterbaan. Historisch-Geografisch Tijdschrift 9:88-95.
van Mourik J.M. 1993. Zandverstuivingen en plaggenlandbouw: het bodemarchief van
Tungelroy. Historisch-Geografisch Tijdschrift 11.1:14-27.
van Mourik J.M. & Ligtendag W.A. 1988. De overstoven enk van Nabbegat (gemeente
Zeeland). Geografisch Tijdschrift 22: 412-420.
van Mourik J.M. & Dijkstra E.F. 1995. Paleo-ecologische studie wijst uit: geen autochtone
dennen in de Oisterwijkse vennen. Geografie 4:30-34.
Verbruggen C., Denys L.& Kiden P.,1996. Belgium. In: Berglund B.E., Birks H.J.B., Ralska-
Jasiewiczowa M. & Wright H.E. (eds.), Palaeoecological events during the last 15000
years: regional syntheses of palaeoecological studies of lakes and mires in Europe,
Chichester: 553-574.
Verhaert A., Annaert R., Langohr R., Cooremans B., Gelorini V., Bastiaens J., Deforce K.,
Ervynck A. & Desender K. 2004. Een inheems-Romeinse begraafplaats te Klein-Ravels
(gem. Ravels, prov. Antwerpen).Archeologie in Vlaanderen 8: 165-218.
Verheyen K., Schreurs K.,Vanholen B. & Hermy M. 2005. Intensive management fails to
promote recruitment in the last large population of Juniperus communis (L.) in Flanders
(Belgium) 124: 113-121.
... While the sand belt was likely less favored than the loess belt by early farmers, there are many other factors that influence the choice of a settlement location that cannot be predicted based on the characteristics of the physical environment, such as availability of non-agricultural food sources and trade routes (Kaplan et al., 2017). It is for instance not taken into account that land has been deforested for the use as fuel wood or for construction purposes, which presumably happened already frequently before large scale deforestation for agriculture, or that heathlands could be of use in the form of moorland pastures or for sod cutting, and where therefore actively managed (Bastiaens and Deforce, 2005;Trondman et al., 2015;Kaplan et al., 2017). Including such information could significantly improve the temporal and spatial distribution of land use, in particular in the distant past (Kaplan et al., 2017;Klein Goldewijk et al., 2017a;Morrison et al., 2021). ...
Article
Several methods to reconstruct past land cover are available which can be roughly divided into approaches based on pollen data and approaches based on (estimates of) historical human population. In this study, the REVEALS model and non-metric multidimensional scaling (NMDS) are applied to pollen sequences obtained from multiple alluvial floodplains located in the sandy and loamy regions of northeastern Belgium, thereby obtaining the first regional (semi-)quantitative estimates of Holocene landscape openness for this area. These estimates are subsequently compared to the two most widely-used scenarios for anthropogenic land cover change (ALCC): KK10 and HYDE. In contrast with the two population-based ALCC scenarios, the pollen-based reconstructions are well in agreement and indicate considerable variability in past land cover, not only between the two regions but even between the individual catchments. This agreement implies that NMDS could serve as an alternative approach to provide insight in large amounts of pollen data in case not all required model parameters are available to run the REVEALS model. Moreover, NMDS can provide a better understanding of which taxa are related to a particular type of landscape. Taking into account such insights in the interpretation of the REVEALS model output might help to pinpoint the onset of significant human impact on the landscape more precisely. Given that alluvial sites often experienced early anthropogenic impact, including pollen data obtained from alluvial sites could not only improve the spatial coverage and accuracy of current pollen-based land cover reconstructions but could also improve our understanding of human transformation of the landscape, which can in turn contribute to an improvement of the ALCC scenarios.
... In fact the Campine area is only a tiny part of the cover sand belt that was created during that period, ranging from the Brecklands in England to present-day Russia (Koster, 2010). Afterwards these cover sand belts were covered by vegetation, being mostly mixed woodlands (Bastiaens and Deforce, 2005;Bastiaens et al., 2007). Consequently, the cover sands were consolidated and remained stable. ...
Article
Full-text available
Natural hazards posed major challenges to almost every pre-modern society. Even in the moderate climate zone of Europe, natural hazards such as floods, storm surges and sand drifts threatened entire societies and could decimate occupation and land exploitation in a region. Some societies, however, were able to prevent hazards from turning into disasters, while others repeatedly suffered from natureinduced catastrophes. The question therefore remains, how were some societies able to cope and create subcultures of coping, while others were not? By combining archaeological data, OSL studies and archival material I will advance that we have to alter the current paradigm that the Campine area was predominantly struck by disastrous sand drifts from the later Middle Ages onwards. We should focus on specific combinations of the distribution of power between smallholders and elites and the level of short-termism of the social interest groups to explain why the late medieval Campine area was able to design a subculture of coping to mitigate the effects of insidious sand drifts.
... Tabel 1 geeft de aangemelde vogelsoorten in het Vogelrichtlijngebied weer.Tabel 1: Maximale aantallen van vogelsoorten bij aanmelding als Vogelrichtlijngebied t.h.v. het Kamp van Beverlo Uit diverse paleo-ecologische onderzoeken komt een consistent beeld naar voor van de landschapsevolutie gedurende de laatste 10.000 jaar in de Kempen(Bastiaens & Deforce, 2005). Rond 5.000 v. Chr. ...
Thesis
The Lower Scheldt valley is a key area for studying the Mesolithic-Neolithic transition in northern Belgium. To get more insight in the environmental context of this change in subsistence strategy, several aspects of the middle Holocene vegetation in this area have been studied. Also the way local populations used this vegetation was assessed. This is done by the combination of archaeobotanical analyses of samples from archaeological sites and palaeoecological analyses of contemporary natural deposits. The main methods used are pollen, wood and charcoal analysis but also results from other analyses such as loss-on-ignition, the study of seeds and fruits, mosses, diatoms, animal bones and molluscs are used in this study. The results show that in the lower parts of the Lower Scheldt valley, eutrophic alder (Alnus)-dominated carr vegetation developed between c. 5700 and 4630 cal BC as a consequence of the postglacial relative sea level (RSL) rise, resulting in the deposition of wood peat. From c. 4600 cal BC onwards, (peaty) clay was deposited on top of this peat. This clay contains many marine and brackish microfossils suggesting tidal activity and an increase of salinity. This estuarine influence ceases at most sites before c. 3800 cal BC and peat growth resumed. Sedges (Cyperaceae), ferns (Filicales) and birch (Betula) have now become important in the wetland vegetation indicating more mesotrophic conditions. Between c. 3840 and 1830 cal BC also yew (Taxus baccata) occurs in this carr vegetation. Autogenic succession of the mire vegetation and the combined effects of a decline in the rate of RSL rise and a shift to a wetter, more oceanic climate eventually resulted in the development of oligotrophic bogs. The occurrence of yew (Taxus baccata) in the fen carr vegetation in the Lower Scheldt valley during the middle and late Holocene is remarkable seen its current distribution and habitat preferences. The current natural distribution of yew in Belgium is limited to a few localities in the southern part of the country where it grows on steep, calcareous slopes, which is also believed to be its natural habitat in this part of the world. In northern Belgium, yew is considered not to be native and Taxus stands are interpreted there as being planted by humans or as garden escapes. A review of all postglacial palaeobotanical and archaeobotanical records of yew from Belgium and neighbouring regions however shows a completely different image. During the middle Holocene, yew occurred in the coastal plain, the Lower Scheldt valley, and other coastal lowlands bordering the southern North Sea, where it was part of the carr vegetation on peat. Yew thus seems to have had a completely different distribution and habitat preferences during this period. By c. 1830 cal BC, yew has disappeared from this region, most probably caused by the transition of the carr vegetation to oligotrophic bogs. In contrast to this wetland vegetation, the vegetation on sand dunes and natural levees was for most of the middle Holocene period dominated by oak (Quercus), lime (Tilia), elm (Ulmus) and ash (Fraxinus) and was further characterized by a very large diversity of shrubs. The identified taxa together with their geomorphological position and the presence of contemporary alluvial sediments point towards an alluvial hardwood forest (Querco-Ulmetum minoris Issler 1924) on these sand dunes and levees. Several of these sand ridges, representing the only relatively permanent dry places within the Lower Scheldt valley, where occupied by local Swifterbant populations between c. 4600 and 4000 cal BC. The analysis of charcoal and charred seeds from two of these Swifterbant sites shows that these forests were exploited for firewood and for the collection of plant food. High numbers of mistletoe (Viscum album) charcoal and ivy (Hedera helix) seeds suggest the use of these plants as leaf fodder. This would imply the presence of domestic animals at these sites from c. 4540 cal BC onwards, a period for which there is still much doubt on possible animal husbandry by local populations in this region. Finally, a multi-proxy study of plant and animal remains (pollen, seeds, fruits, mosses, diatoms, vertebrate remains, mollusks) from middle Holocene alluvial deposits and peat at the foot of a levee resulted in a detailed reconstruction of one of these alluvial forest and the associated aquatic environment. The use of multiple proxies not only resulted in a taxonomically more detailed and environmentally more comprehensive reconstruction of terrestrial as well as aquatic habitats. The results also demonstrate possible biases in palaeoecological reconstructions of alluvial and estuarine environments from single proxies. Many locally occurring woody taxa are underrepresented or remain undetected by pollen analyses. Seeds and fruits also proved to be inadequate proxies for the detection of several locally important taxa such as elm (Ulmus) and ivy (Hedera helix). Diatoms, pollen and other microfossils indicate brackish conditions where molluscs, fish bones and botanical macro remains provide proof of a strictly freshwater environment. This is explained by the deposition of sediments during spring tides or storm surges, when estuarine waters penetrated further landward than normal. Suspended sediment trapped in the tidal node at the upstream limit of tides following net upstream advection, was deposited even further upstream. This resulted in the deposition of marine and brackish microfossils and pollen from halophyte vegetation in a freshwater environment.
Article
Full-text available
During the summer of 2008, a second excavation campaign took place at the early Middle Palaeolithic site of Kesselt - Op de Schans (Limburg, Belgium). Two small knapping spots, found in identical stratigraphic positions were examined. The results of this campaign support previous findings and allow the reconstruction of the ancient land surface on which four clusters of lithic artefacts were scattered. Their position within the chronostratigraphic sequence suggests an attribution to the transition MIS-9 / MIS-8.
Article
Full-text available
Holocene sediments of three closed Danish lake basins (Solsø, Skånsø, Kragsø) were used for the inference of post‐glacial vegetational dynamics in former heathland areas in northern West Jutland, Denmark. The sites were selected to represent the major geomorphological units of West Jutland. The Holocene history of each lake basin was investigated by mapping of sediment distribution, analysis of loss‐on‐ignition, coarse inorganic matter, humus content, mineral magnetics, δ¹³C, pollen and selected other microfossils. These techniques were supplemented by plant macrofossil analysis at one site. Holocene terrestrial vegetational development was inferred at each site from analyses of pollen and microscopical charred particles. Chronologies were provided by numerous ¹⁴C dates. Stratigraphies of wet ground and terrestrial pollen and spore types were zooned by stratigraphically constrained cluster analysis. Based on the resultant site pollen asemblage zones (site PAZ), regional PAZ were proposed. Using modern analogues, Holocene floristic richness was estimated from pollen richness in the microfossil assemblages. The results support the hypothesis that disturbance is one of the most important mechanisms behind the maintenance of floristic richness. In particular, the response of estimated floristic richness to the intensity of vegetational fires followed the predictions of the Intermediate Disturbance Hypothesis. A period of elevated palynological richness and inferred vegetational disturbance was identified at all sites between 6000 and 5200 BC (calendar years). Using correspondence analysis (CA), the major gradient in the terrestrial pollen sequences was identified as a light‐shade gradient, and CA first axis sample scores were used as a supplement to standard AP/NAP pollen ratios as an indicator of the shade‐tolerance/light‐demand of Holocene terrestrial plant communities. In spite of different vegetational developments since 4000 BC, the timing of major changes towards more light‐demanding vegetation types were broadly synchronous at the three sites. Using chord distance as a dissimilarity index, rales of palynological change suggest that the interval between 8000 and 7500 BC (calendar years) was the period of most rapid vegetational change during the Holocene, both in terrestrial as well as lacustrine ecosystems. While climatic forcing of the rapid events around 8000 BC is hypothesised, the synchronous timing of relatively rapid inferred change in lake and terrestrial vegetation around AD 600 may reflect changes in climate as well as in land‐use. Reducdancy analysis was used to develop a model between fire intensity (inferred from microscopical charred particles) and vegetational response, as reflected by pollen assemblages. Formulated at one site and tested at the two other sites, the model explains regional Colluna‐heathland expansions as a result of vegetational burning. Similarly, declines in heathland cover are explained by lack of maintenance by fire. Regional vegetational development in northern West Jutland is reconstructed and special consideration is given to heathland history. The Holocene heathland development is interpreted as resulting from its importance for grazing. It is hypothesized that on poor soils, Calluna‐dominated heathland was a better grazing resource than grass‐dominated pasture, due to the winter‐grazing offered by Calluna and the low palatibility of dominant grasses on poor soils. This hypothesis is relevant for the explanation of the variation in timing of heathland expansions on the different soil types represented by the study sites.
Article
The Weichselian Late glacial is the transition period between two metastable conditions, that of the last Glacial and that of the present Interglacial and can be placed in time between 13 000 and 10 000 14C-yr BP (Mangerud et al., 1974). The modelling of vegetation, environment and climate during ghis time-interval, with very dynamic (rapid changing) conditions has its problems, especially because it is difficult to find modern analogue proxy-data for the essentially instable systems of the Late glacial. The Late glacial has been studied frequently by means of palynology, therefore reconstructions of the Late glacial vegetation and climate have frequently been made. However, palynological investigations on Quaternary climates are in particular directed to single sites. Stratigraphical, palaeoclimatological and palaeoecological conslusions therefore are related to the immediate surroundings of such sites. Comparison with other sites is in practice mainly aimed at comparison of stratigraphic and ecological similarities, eg, Berglund et al. (1996). The influence of abiotic components of the Late glacial landscape on the vegetation development is poorly known. Major changes in the vegetation will have been the result of climatic changes but vegetation and, more specific, patterns in vegetation have been largely influenced by the abiotic landscape. Environmental reconstructions and ecological interpretations must be considered simultaneously if the diverse patterns observable in biostratigraphy are to be understood in terms of causal processes (see also Birks, 1986). A palaeogeographical approach can give an additional, independent solution to these problems. Palaeogeography can be applied if a substantial number of well-dated sites over a geographically large area are available. This study emphasizes the importance of a better understanding of the functioning of the Late glacial environment, based on a multi-disciplinary palaeogeographicsl approach. Divided into two parts, the Late glacial natural history of The Netherlands is reviewed. In the first part, aspects of the Late glacial and Early Holocene vegetation, abiotic landscape and climate in The Netherlands are discussed. In this par, divided into seven chapters, a critical evaluation is presented considering the relationships between climate, the abiotic landscape and the vegetation development in The Netherlands during the Late glacial and Early Holocene. Several chapters have been prepared for publication in international journals. The second part consists of an atlas of the Late glacial and Early Holocene landscape and vegetation in The Netherlands, together with an extensive review of available playnological data. Landscape and pollen distribution maps of (selected) plant taxa for different time-windows during the Late glavial and Early Holocene in The Netherlands are presented. Isopollen maps and pollen abundance maps show the changes in vegetation composition and patterns in time and space. A selection of pollen diagrams from different regions with selected species is added. The review of the Late glacial and Early Holocene pollen diagrams in the Netherlands and adjacent regions gives a compilation of over 500 pollen diagrams from the period under consideration. This atlas with review of the available palynological data will be published separately.
Article
Divided into two parts, the Lateglacial natural history of the Netherlands is reviewed. In the first part, aspects of the Lateglacial and Early Holocene vegetation, abiotic landscape and climate in The Netherlands are discussed. In this part, sub-divided into seven chapters, a critical evaluation is presented considering the relationships between climate, the abiotic landscape and the vegetation development in The Netherlands during the Lateglacial and Early Holocene. Several chapters have been prepared for publication in international journals. The second part consists of an atlas of the Lateglacial and Early Holocene landscape and vegetation in The Netherlands, together with an extensive review of available palynological data. Landscape and pollen distribution maps of (selected) plant taxa for different time-windows during the Lateglacial and Early Holocene in The Netherlands are presented. Iso-pollen maps and pollen abundance maps show the changes in vegetation composition and patterns in time and space. A selection of pollen diagrams from different regions with selected species is added. The review of the Lateglacial and Early Holocenc pollen diagrams in the Netherlands and adjacent regions gives a compilation of over 600 pollen diagrams from the period under consideration. This atlas with review of the available palynological data will be published separately.
Article
Pollen records from two lake sites located in areas of modern heathland were used to reconstruct the local development of this vegetation type. A pollen record obtained from Loch of Knitchen on Rousay covered the last 6000 radiocarbon years. Betula-Corylus scrub was once locally present, although never a dominant community. Heath vegetation began to develop around 5700 BP. At about 5400 BP woodland taxa declined, possibly in response to Neolithic human activity, and heathland expanded. Calluna vulgaris increas ingly dominated the record thereafter, reflecting local blanket peat development. Data from Loch of Torness on Hoy cover the period from 7700 BP to around 4800 BP. Initial tall herb-type vegetation was replaced by a mixture of trees and heath taxa at around 7000 BP. Arboreal taxa declined at about 6000 BP, and the sub sequent record showed the development of maritime-type heath. The data show that heathland vegetation has been present in Orkney since at least 7000 BP, and that a range of causal processes have been important.