ArticlePDF Available

Wizja własnego ojcostwa u mężczyzn w późnej adolescencji. [ENG. Vision of own fatherhood in men in late adolescence]

Authors:

Abstract

Tekst przedstawia sposób konceptualizacji wizji własnego ojcostwa oraz opis jej kształ-tu u mężczyzn w okresie późnej adolescencji w następujących aspektach: planowanie rodziny, przygotowanie do ojcostwa, uczestniczenie w życiu dziecka, konsekwencje by-cia ojcem i wartościowanie ojcostwa. Badanie przeprowadzone przy użyciu autorskiej ankiety dotyczącej wizji własnego ojcostwa obejmowało 43 mężczyzn w wieku od 18 do 21 lat. Analizy jakościowe i ilościowe wskazują na znaczne zróżnicowanie pod względem roz-budowania, uporządkowania, spójności i stopnia realistyczności wizji własnego ojcostwa u nastolatków. W wielu aspektach była ona fragmentaryczna i mało realistyczna, bardzo rzadko stanowiąc dominujący element całościowej wizji dorosłego życia. Wypowiedzi badanych zawierały elementy wywodzące się zarówno z tradycyjnych, jak i współcze-snych wzorców ojcostwa. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy ocenie aktualnych oddziaływań nakierowanych na socjalizację prorodzinną w grupie nastolatków oraz przy projektowaniu nowych oddziaływań, tak aby wspierały one kształtowanie wizji własnego ojcostwa i podejmowanie wyborów sprzyjających jej realizacji.











 
Wizja własnego ojcostwa u mężczyzn
w późnej adolescencji










        
         
     





 
Wprowadzenie


        


     
   
        

 
 


  






 



    


  



  


       



 

  -

 
Konteksty współczesnego ojcostwa





  



Tradycyjny Współczesny

























 




    
            







     -



 






  








  







 

   






Problem badawczy
  
 



-
 

  

 
 

 
  

 
   


 

      



    
 
 
-





           
       
 -


  

 

-

-
           
  



   

 
    


 


 

  





 
  

 

  

 
    

Grupa badana
        




        

          
          

         



 

 
 



  

 



     

 

    
 
  
  




 
    
 

Technika i procedura badania

 
      



       
        


   






 





Sposób klasyfikacji i interpretacji odpowiedzi
 

 
         
      
     

 











      

        
        


  
      
         
  


 




   


    

      

  


    




Właściwe wyniki badań


         


   
     





    


 


 
 
   





         





  
 





Warunek Przykładowa wypowiedź %
wskazań
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

  

 






Sposób Przykładowa wypowiedź %
wskazań











 




 


 


 











 



 




 

  





Forma spotkania
% badanych,
którzy chcieliby
wziąć udział

 
 
 

 

 




       


Obawa Przykładowa wypowiedź %
wskazań






 
 
  
 










 







 
 
  








*

 











* 




 

       

  

      

 


Sposób Przykładowa wypowiedź %
wskazań
 




  



 
 
 




 




 
 
 








 



 


 




 































  


 








           



 



 
      


0
10
20
30
40
50
60
   

 

Obszar wpływu Przykładowa wypowiedź %
wskazań
 







 









 

    



Źródło wpływu Przykładowa wypowiedź %
wskazań





 













  





 




   








Sposób Przykładowa wypowiedź %
wskazań






















 
 
 



 
 






 
 









 
 
 



 









 












 









  








   
      




Aspekt Przykładowa wypowiedź %
wskazań














 








 






























































 





 

Aspekt Przykładowa wypowiedź %
wskazań








 



 


















 












 



 
Dyskusja
   




         
 



       

  


   
         
    









 


 



K





  






    


  

















  

         







    
 



 
   


 
       




         

 
  
 
  

         




        
    
      
            
       

 

   

  






  



  

 
  
    
     



   








 



 

         



 




 
   
  

  




 
    


 












 

      


 
         
 
            
   

  

 
  


 
  


 
    
  -

 


  


Załącznik: Ankieta dot. wizji własnego ojcostwa wykorzystana w badaniu
1. Opisz w kilku zdaniach, jak wyobrażasz sobie swoje życie w wieku 35 lat.
2. Czy chcesz w przyszłości zostać ojcem?

2a. Jeśli tak, to ile chciałbyś mieć dzieci?

3. W jakim wieku chciałbyś mieć pierwsze dziecko? 

4. W jakim wieku chciałbyś mieć ostatnie dziecko? 

5. Jako pierwsze dziecko chciałbym mieć:

              


6. Jak ważne jest dla Ciebie zostanie ojcem?
 

7. Jak ważna jest dla Ciebie biologiczna więź z dzieckiem?




8. Gdyby okazało się, że ze swoją partnerką nie możesz mieć dzieci naturalną
drogą, na ile byłbyś skłonny:
8a. Skorzystać z adopcji




 
8b. Skorzystać z zapłodnienia metodą in vitro




8c. Zrezygnować z posiadania dzieci




9. Jak często będziesz:
9a. Karmił swoje dziecko




9b. Przewijał swoje dziecko




9c. Kąpał swoje dziecko




10. Czy jakieś warunki, które muszą zostać spełnione, żebyś mógł określić
jakiś moment jako ten, w którym chciałbyś mieć pierwsze dziecko?

10a. Jeśli tak, to jakie są to warunki?
11. Czy Twoim zdaniem możesz przygotować się do ojcostwa?

11a. Jeśli tak, to w jaki sposób Twoim zdaniem możesz przygotować się do
  ojcostwa?
12. Jak myślisz, w jaki sposób w przyszłości będzie Ci się udawało godzić bycie
 ojcem z pracą zawodową/osobistymi pasjami?
13. Jak najprawdopodobniej będą wyglądały Twoje relacje z partnerką po naro-
dzinach Twojego pierwszego dziecka?
  
14. Czy chciałbyś być obecny przy porodzie Twojego dziecka?
󰅻
15. Jak myślisz, w jaki sposób będziesz w przyszłości spędzać czas ze swoim
dzieckiem/swoimi dziećmi?
16. Czy jest coś, czego się obawiasz w byciu ojcem?
󰅻
 16a. Jeśli tak, co to jest? Dlaczego się tego obawiasz?
17. Jak wyobrażasz sobie swój wpływ jako ojca na rozwój dziecka?
18. Wskaż 5 cech, które Twoim zdaniem najlepiej będą opisywać Ciebie jako ojca.





19. W jaki sposób będziesz dbał o dyscyplinę swoich dzieci?
20. Gdybyś miał okazję uczestniczyć w spotkaniach poświęconych ojcostwu i przy-
gotowaniu do niego, na ile byłbyś chętny, by wziąć udział w:
20a. jednorazowym wykładzie akademickim poświęconym ojcostwu?

20b. spotkaniu z doświadczonym ojcem na zasadzie Q&A?
(pytania z sali i odpowiedzi gościa)

20c. indywidualnym spotkaniu z psychologiem na temat przygotowania się
do ojcostwa?

20d. jednorazowym kilkugodzinnym warsztacie grupowym poświęconym
ojcostwu?

20e. regularnych spotkaniach wykładowo-warsztatowych poświęconych
ojcostwu, przygotowaniu się do niego itp., prowadzonych w kilku-
 osobowych grupach rówieśników?

 





           
  



    








 

 -

  


 

 

     
 

 

 

 



 


 


 

        


           









-
 





  

-
-


 

   -
   

  






    

 
-





   

 



          


    -


     
  



-



Chapter
The article presents theoretical considerations on the development of childhood memory among adults. It was assumed that a personal picture of past experiences cannot be regarded as a collection of single memories (Fivush, 2011), and one's own childhood is constructed using narrative schemes in relation to life story and current development (Bluck, Habermas, 2001). Following the concepts of autobiographical memory (Conway, Singer, Tagini, 2004) and narrative identity (McAdams, McLean, 2013), possible directions of hypotheses have been defined, to be verified in empirical research, whereas two basic characteristics of childhood memory have been selected: significance and coherence of the image of the period of life. Processes of forgetting as well as gaining new experiences in adulthood suggests that once experienced, childhood becomes a less important part of life. However, research on the reminiscence effect shows that the importance of early experiences is shaped by the time they are remembered and remains in the course of life, therefore it should be expected that the personal image of childhood remains unchanged, revealing the perspective of the child. On the other hand, concepts of narrative identity indicate that childhood memories are constantly being reworked in the global pattern of autobiography during the adult development, making them an increasingly important and cognitively better elaborated part of life story (McAdams, 2006; Pennebaker, 2000; Rubin, Dennis, Beckham, 2011), however, there are also arguments indicating that differentiation of themes in autobiography and their qualitative changes are more typical (e.g. Crossley, 2003; Woods, 2011). In conclusion, the discussion has shown that the current state of theoretical knowledge does not provide a clear answer to the question about the direction of development of childhood memory during adulthood, therefore further exploration and investigations from the narrative perspective are needed. Przedmiotem tekstu są rozważania teoretyczne dotyczące rozwoju pamięci własnego dzieciństwa u osób dorosłych. Założono, że osobisty obraz przeszłych doświadczeń nie może być traktowany jako zbiór pojedynczych wspomnień (Fivush, 2011), a własne dzieciństwo jest konstruowane za pomocą schematów narracyjnych w odniesieniu do historii życia i bieżącego rozwoju (Bluck, Habermas, 2001). Na podstawie koncepcji pamięci autobiograficznej (Conway, Singer, Tagini, 2004) i tożsamości narracyjnej (McAdams, McLean, 2013) określono możliwe kierunki hipotez, które powinny zostać zweryfikowane w badaniach empirycznych, przy czym ograniczono się do dwóch podstawowych charakterystyk pamięci dzieciństwa: istotności i spójności obrazu okresu życia. Procesy zapominania i zyskiwanie nowych doświadczeń w dorosłości, sugerują, że przeżyte dzieciństwo staje się mniej istotną częścią życia. Badania nad efektem reminiscencji pokazują z kolei, że znaczenie wczesnych doświadczeń kształtowane jest w czasie ich zapamiętywania i utrzymuje się w biegu życia, stąd należałoby się spodziewać, że osobisty obraz dzieciństwa pozostaje niezmienny ujawniając perspektywę dziecka. Z kolei koncepcje tożsamości narracyjnej wskazują, że doświadczenia dziecięce są wraz z rozwojem w dorosłości wciąż na nowo opracowywane w globalnym wzorcu autobiografii, przez co mogą stawać się coraz istotniejszą i lepiej opracowaną poznawczo częścią historii życia. W podejściu narracyjnym w psychologii dotychczas zakładano, że wyrazem tych zmian i pożądanym kierunkiem rozwoju jest większa spójność historii życia (McAdams, 2006; Pennebaker, 2000; Rubin, Dennis, Beckham, 2011), jednakże istnieją również argumenty, wskazujące, że rozwojowe jest różnicowanie się wątków w autobiografii i ich jakościowe zmiany (np. Crossley, 2003; Woods, 2011). Przeprowadzone rozważania ukazały, że obecny stan wiedzy teoretycznej nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o kierunek rozwoju pamięci dzieciństwa w dorosłości i konieczna jest dalsza eksploracja i badania w nurcie narracyjnym.
Article
Full-text available
The text describes the question of gender roles individualisation and their redefinition in relation to the notion of family. The analysis focuses on a new vision of fatherhood, i.e. a model that allows male care and sensitivity, which translates into active and committed child care (“caring masculinity”). The article is the analysis of selected Internet blogs and portals edited by men – source that will serve as material for reflection on both the condition of the father in contemporary Poland and dilemmas related to this.
Article
Full-text available
Streszczenie Artykuł prezentuje wyniki badań nad formowaniem się statusu tożsamości wśród osób w okresie adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości. W badaniach wzięło udział 711 osób, należących do 4 grup wiekowych: 14 - 17 lat, 18 - 23 lata, 24 - 29 lat oraz 30 - 40 lat. Wyniki ujawniły, iż w przypadku dwóch młodszych grup wiekowych dominuje proces eksploracji, osoby z dwóch kolejnych grup są bardziej skoncentrowane na podejmowaniu i identyfikowaniu się z zobowiązaniami. Niezależnie od grupy wiekowej, stosunkowo rzadko pojawia się status tożsamości rozproszonej, a wśród osób do 24 roku życia także status tożsamości przejętej. W kolejnych grupach wiekowych coraz mniejszy odsetek osób posiada status tożsamości ruminacyjno-moratoryjnej. Częstość występowania statusu tożsamości niezróżnicowanej oraz tożsamości osiągniętej jest podobna we wszystkich grupach wiekowych, z wyjątkiem grupy 18 - 23-latków, czyli studentów studiów stacjonarnych. W tej grupie status tożsamości osiągniętej występuje rzadziej, a tożsamości niezróżnicowanej częściej niż w pozostałych grupach. A diagnosis of identity status in adolescence, emerging adulthood and early adulthood using the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) Abstract The paper presents the results of a research into the formation of identity statuses during the periods of adolescence, emerging adulthood and early adulthood. 711 individuals participated in the study, from 4 age groups: 14 to 17, 18 to 23, 24 to 29 and 30 to 40 years old. The results indicate that in the first two age groups the process of exploration is dominant, while participants from the latter two age groups focus on making commitments and identifying with them. Regardless of the age group, the status of diffused identity was rarely seen, as was the status of foreclosed identity in the groups below the age of 24. Also, the older the group, the lower the percentage of individuals with the ruminative moratorium identity status. The statuses of undifferentiated and achieved identity occurred with similar frequency in all age groups with the exception of 18-to-23-year-olds, i.e. full-time college students. In this group the status of achieved identity occurred less frequently than in the other age groups, while the reverse was true for undifferentiated identity.
Article
Full-text available
The purpose of this article was to describe the psychological situation of women raising children alone. In Poland, lone motherhood comes out of necessity rather than conscious choice. Changes in the family structure, including separation, divorce, emigration departure and death of a family member, can take place at any stage of adulthood, disrupting the proper functioning of individual family members, both adults and children. In many cases, the psychological consequences of lone motherhood can become a significant impediment for a woman to perform properly the role of a parent. In the vast literature on the subject of mono-parental families, there have been noticed a lot of differences in performing the role of a mother, depending on the type of the family. However, what clearly joins the different kinds of lone motherhood concerns difficulties arising from performing the main family functions – the economic function and the protective-educational one. The picture of mono-parental families with the mother makes us reflect on the directions of psychological aid and the forms of support, necessary to improve the quality of life of both the adults and the children.
Article
Full-text available
The twentieth century has been characterized by four important social trends that have fundamentally changed the social cultural context in which children develop: women's increased labor force participation, increased absence of nonresidential fathers in the lives of their children, increased involvement of fathers in intact families, and increased cultural diversity in the U.S.. In this essay, we discuss how these trends are changing the nature of father involvement and family life, and in turn affecting children's and fathers' developmental trajectories. We end with an eye toward the twenty-first century by examining how the children of today will construct their expectations about the roles of fathers and mothers as they become the parents of tomorrow. This life-span approach to fatherhood considers the broader sociohistorical context in which fatherhood develops, and emphasizes the urgent need to consider mothers, fathers, and family structure in future research as we seek to understand and model the effects of parenting on children's development.
Article
This article explores men’s articulations and practices of gender through transition to first-time fatherhood. Using qualitative longitudinal data, men’s antenatal intentions and postnatal practices are explored in this study which replicates earlier research on motherhood. The contemporary context in the UK is one where paternity leave, discourses of caring masculinities and more public displays of fathering involvement appear to offer new possibilities for men. But data analysis shows that whilst opportunities to disrupt gender norms are initially imagined, longer term practices can confirm ‘patriarchal habits’. The findings illuminate gender being done and undone, at times simultaneously, as the exhaustion and hard work of new parenting is encountered. A retreat into normative behaviours can be a path of least resistance as experiences unfold in an arena where men are found to have available to them a wider repertoire of discursive storylines. Optimistically, some changes in fathering involvement are discernible.
Article
Cultural norms that view men as peripheral to family life and to decision-making about parenthood have shaped mainstream research agendas and underlie the relative lack of research on men's perspectives on fatherhood. This semi-structured interview study explored the subjective meaning of having children and being a father in the imagined future lives of 16 male university students in Australia. The men generally had well-considered preferences, attitudes and aspirations about fatherhood and shared them readily and articulately, challenging persisting gender stereotypes. We identified four themes in their talk. Fulfilment and contentment dealt with positively looking forward to an adult life encompassing satisfying work, marriage, and children. Traditional and new fatherhood described talk that simultaneously valued a traditional 'breadwinner' role and close, involved fatherhood, and generally failed to address the inherent contradictions in managing these two models of fatherhood. Time of preparation encompassed talk about the perceived necessity of finishing education, establishing a stable, financially rewarding career, and developing personal maturity as preconditions to fatherhood. Models of family and fatherhood referred to the men's frequent reference to their own families as models that they wished to replicate or, at times, correct in their own fatherhood. Altogether, this study provides a justification for systematic and comprehensive research on men's perspectives, preferences and attitudes regarding fatherhood and family.
Article
Three historical conceptualizations of fathering are described: the traditional perspective, marked by the model of the aloof and distant father; the modern perspective, concerned with child outcome variables of sex-role identity development, academic achievement, and moral development, all of which may be furthered by father-child contact; and the emergent perspective, exploring the premise that men have the capacity to be effective nurturers of their children. It is suggested that social science has lagged or run parallel to society's discussions about fathering. With increasing social attention on families and the relationship between family life and work life, social scientists have an opportunity to rethink understandings of fathering and to contribute to evolving social policies that affect families in the United States.
Article
Using in-depth interviews and a purposive sample of 32 men ages 16–30 who have not yet fathered a child, our grounded theory study examined how men envision aspects of fatherhood. Informed by symbolic interactionist and life course perspectives, our interpretive data analyses yielded two interrelated substantive dimensions: fatherhood readiness and fathering visions. We introduce five interrelated theoretical themes to sharpen our understanding of these dimensions, and discuss how these dimensions and themes inform interventions aimed at heightening young men's procreative responsibility.