ArticlePDF Available

Kuinka varmistetaan tiedonhallinnan osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa?

Authors:
PÄÄKIRJOITUS
6.5.2019 FinJeHeW 2019;11(3) 154
Kuinka varmistetaan tiedonhallinnan osaaminen sosiaali- ja terveyden-
huollon murroksessa?
Digitalisaatio ja sen myötä tapahtuvat sosiaali- ja terve-
yspalvelujen rakenteiden ja toimintojen muutokset
vaativat sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivilta am-
mattilaisilta sekä uutta osaamista että entisen osaami-
sen vahvistamista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa toi-
mivilla eri ammattiryhmillä on oltava riittävät
tiedonhallinnan, mukaan lukien tieto- ja viestintätekno-
logian, käytön tiedot ja taidot, joiden avulla he pystyvät
toimimaan eri rooleissa sosiaali‐ ja terveydenhuollossa
ja sen kehittyvässä verkostossa. Esimerkiksi potilaan
ohjaaminen digitaalisten palvelujen käyttäjäksi edellyt-
tää hoitohenkilökunnalta uutta osaamista, jota tuoreen
tutkimuksen mukaan ei ole riittävästi. Suurella osalla
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista tiedonhal-
linta ei ole sisältynyt heidän ammatilliseen koulutuk-
seensa. Näin ollen tiedonhallinnan osaamisen kehittä-
miseen tulee kiinnittää huomiota työpaikoilla ja eri
koulutustasoilla.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville henkilöille
tarjotaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa eri-
laajuisia ja -tasoisia opinto-ohjelmia ja -kokonaisuuksia
sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnossa, sähköis-
ten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja
johtamisessa sekä terveys- ja hyvinvointiteknologiassa.
Koulutukset vaihtelevat perustietotekniikkataitoihin
liittyvistä opintojaksoista ylemmän ammattikorkeakou-
lun ja yliopiston maisteriohjelmiin sekä tieteellisiin
jatko-opintoihin. Yliopiston maisteriohjelmia on Itä-
Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
hallinnon maisteriohjelma, Oulun yliopiston Biomedical
Engineering, Turussa Turun yliopiston ja Åbo Akademin
Biomedical Imaging sekä Turun yliopiston ja Fudan
yliopiston yhteistyössä toteuttama Future Health and
Tehnology, Tampereella Tampereen yliopiston Biome-
dical Technology ja Helsingissä Aalto yliopiston Life
Science Technology sekä Helsingin yliopiston Biomedi-
cal Sciences and Engineering -maisteriohjelmat. Itä-
Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
hallinnon maisteriohjelma perustuu kansainvälisen
lääketieteellisen tietotekniikan ja tiedonhallinnan yhdis-
tyksen IMIA:n (International Medical Informatics Asso-
ciation) koulutussuosituksiin. Koulutusohjelma on ak-
kreditoitu vuosina 2012 ja 2018. European Federation
of Medical Informatics Association (EFMI) on kerännyt
tiedonhallinnan koulutusohjelmat www-sivulle
http://bmhi-edu.org/
Lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on mahdollisuus hank-
kia itselleen terveydenhuollon tietotekniikan ammatilli-
nen erityispätevyys. Erityispätevyys edellyttää kahden
vuoden työskentelyä sähköisten terveyspalvelujen
alalla sekä teoreettisia opintoja. Valmistuneet saavat
valmiudet toimia johtavina asiantuntijoina tai hallinnol-
lisissa tehtävissä kehitettäessä sähköisten tai mobiilien
terveyspalvelujen prosesseja alueellisissa tai kansallisis-
sa hankkeissa.
Hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyysnimike on
voitu myöntää Sairaanhoitajaliiton jäsenelle, jolla on
riittävää näyttöä perustutkinnon jälkeisestä erityispäte-
vyysalueeseen liittyvästä koulutuksesta, työkokemuk-
sesta sekä julkaisu-, opetus- ja ohjaus- sekä kehittämis-
toiminnasta. Hoitotyön erityispätevyyden saaneet
toimivat vastuullisissa ja monipuolisissa tiedonhallinta-
tehtävissä omissa organisaatioissaan sekä asiantuntijoi-
na erilaisissa paikallisissa ja kansallisissa kehittämispro-
jekteissa ja työryhmissä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelypäivillä
järjestetään paneelikeskustelu aiheesta ”Kuinka varmis-
tetaan tiedonhallinnan osaaminen sosiaali- ja tervey-
denhuollon murroksessa?” Paneelin ensisijainen tarkoi-
tus on jakaa eri toimijoille tietoa tiedonhallinnan
koulutuksesta kansallisella tasolla, sen vahvuuksista
sekä tuoda esiin mahdollisia haasteita tai tulevaisuu-
dessa siintäviä ongelmia, riskejä tai mahdollisuuksia.
Edellä mainittuihin pyritään yhdessä panelistien ja ylei-
sön kanssa etsimään ratkaisuja. Paneelikeskustelun
yhtenä tavoitteena on myös pohtia, miten Sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys voi osallis-
tua ja vaikuttaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
sähköisen tiedonhallinnan koulutuksen korkean tason
ylläpitämiseen.
Kristiina Häyrinen
päätoimittaja
Ulla-Mari Kinnunen
yliopistonlehtori, tiedotus- ja jäsenvastaava, Sosiaali-
ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.