ResearchPDF Available

Abstract

Inspiratie. Wat is het dat jou werkelijk inspireert en beweegt?
30 Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 01 / JAN/FEB 2017
Door: Geeske Lanting
31Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 01 / JAN/FEB 2017www.vngk.nl
MARLENE VAN LIER
>
Marlene van Lier
Een ware zoektocht
Marlene van Lier is psycholoog, coach en klassiek homeopaat. Ze combineert
in haar praktijk Libra haar wetenschappelijke achtergrond met haar intuïtieve
ingang tot andere werelden. Haar gevoel is daarbij haar kompas. Haar denken
haar toetssteen. Haar hele leven stond in het teken van de zoektocht naar dat
waar ze ooit als kind een glimp van opving. Steeds sterker verbonden met het
nu bevindt ze zich op een keerpunt. Alles valt op zijn plek. Wat ik daar toen
ervoer, heb ik nu hier gevonden.
Marlene van Lier
Een ware zoektocht
Marlene van Lier is psycholoog, coach en klassiek homeopaat. Ze combineert
in haar praktijk Libra haar wetenschappelijke achtergrond met haar intuïtieve
ingang tot andere werelden. Haar gevoel is daarbij haar kompas. Haar denken
haar toetssteen. Haar hele leven stond in het teken van de zoektocht naar dat
waar ze ooit als kind een glimp van opving. Steeds sterker verbonden met het
nu bevindt ze zich op een keerpunt. Alles valt op zijn plek. Wat ik daar toen
ervoer, heb ik nu hier gevonden.
32 Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 01 / JAN/FEB 2017
Op haar vijfde viel ze tijdens een vakantie in Spanje
met haar zwembandje om voorover in het water en
kwam niet meer overeind. Het werd een levensbe-
palende ervaring waar ze tot op de dag van vandaag
nog emotioneel van wordt als ze erover praat. ‘Het heeft waar-
schijnlijk niet eens zo heel erg lang geduurd. Ik herinner me dat
ik het even benauwd had, maar al snel ontstond er een ruim
gevoel en kwam ik in een hele mooie, complete wereld met
een vrede en kleuren die ik niet goed kan omschrijven. Het was
alsof alles wat ik wilde of kon weten daar in potentie lag. Klaar
om te pakken. Ik hoefde me er maar op af te stemmen en het
was er. Maar plotseling zette iemand me weer overeind en ik
werd ruw uit deze wereld getrokken en was weer terug in het
zwembad. Sindsdien heb ik heimwee naar wat ik daar ervoer.
De vrouw die me overeind hielp, bracht me naar mijn ouders
en vroeg of ze moest vertellen wat er was gebeurd. Ik zei nee.
Ik wist dat ze geen Nederlands sprak, maar toch verstond ik
haar. Zo leerde ik dat ik niet met mijn oren luisterde maar met
mijn hart en dat ben ik altijd blijven doen.’
De ervaring in het zwembad sluimert jarenlang onbegrepen in
haar binnenste. ‘Pas toen ik het boek van Pim van Lommel
las, wist ik dat ik een bijna-doodervaring had meegemaakt. Ik
had dat nooit zo begrepen omdat ik immers niet door een tun-
nel was gegaan. In dat boek kwam ik een beleving van een
kind van vijf jaar tegen die de mijne had kunnen zijn. Dat te-
rugverlangen naar huis, naar die ene ervaring waarvan ik weet
dat dat het meest echte moment in mijn hele leven is ge-
weest, is een rode draad in mijn leven. Ik wilde heel graag wat
ik daar ervaren had hier op aarde creëren. Als dat dan niet
lukte was ik teleurgesteld. Vanaf mijn zesde ging ik mee naar
de kerk. Als kind voelde en dacht ik: hier vertellen ze iets wat
echt waar is, maar de manier waarop en zoals ze het vormge-
ven, dat klopt niet. Dat maakte me heel verdrietig.’ Zo jong als
ze was ging ze op onderzoek in allerlei kerkgenootschappen
van de vrijgemaakt gereformeerde kerk tot aan de vrijzinnig
hervormde kerk. Maar het gevoel van teleurstelling bleef. ‘Zo-
dra die kerkdeur dichtging, verdween hun intentie van wat ze
op die zondag beleden en ik vond dat hypocriet en werd daar
heel boos over.’
Rond haar 14e verhuisde het gezin vanuit het vriendelijke
Noord-Holland naar het Westland. ‘Ik moest mijn grote liefde
achterlaten en viel op de nieuwe school overal buiten. Ik werd
niet eens gepest, ik werd genegeerd.’ Ook voelde ze zich in
haar gezin een buitenstaander. ‘Als je je als kind zo verloren
voelt en zoekende bent, dan wil je dat je begrepen wordt. Ik
heb daardoor altijd heel erg mijn best gedaan om anderen te
begrijpen, maar ben ook altijd blijven hopen dat iemand mij zou
begrijpen. Nou,’ lacht ze, ‘dat heeft heel lang geduurd. Toen ik
het niet kon vinden in de kerk ben ik het in het spirituele gaan
zoeken.’
Het toeval wilde dat juist de oudtante die in de familie weleens
gekscherend de heks werd genoemd, ook in het Westland
woonde. ‘Zij werkte met kruiden, ik zie nog die potjes met Ar-
nica staan. Daar is wel de kiem gelegd voor mijn latere inte-
resse voor de homeopathie. Ook had zij een magnetiserende
gave die ik naderhand bij mijzelf ontdekte. Met haar kon ik over
allerlei dingen praten, zoals reïncarnatie en leven na dit leven.
Tegenwoordig zou je zo’n kind als ik hooggevoelig noemen,
maar dat had destijds nog geen naam. Voor mijn ouders was
mijn zoektocht in al die werelden best lastig. Ik daagde hun
wereld natuurlijk enorm uit. Ik ben hen heel dankbaar dat ze
altijd met mij in gesprek bleven en probeerden te begrijpen
waar ik mee bezig was.
Het zoeken naar het wezenlijke typeert haar nog steeds. ‘Mijn
sonar staat zo afgesteld op wat van betekenis is, dat alles wat
dat ogenschijnlijk niet is aan me voorbij gaat. Ik kan naar een
reclameblok kijken, maar hoor en zie het gewoon niet. Voor mij
zit de waarheid in hoe je de dingen ten diepste voelt of ervaart.
Ik heb puberkinderen en dan kan deze houding soms lastig zijn.
Soms moet ik er echt moeite voor doen om hun gekwek over
niets te kunnen volgen, dat kan me veel energie kosten. Maar
tegelijkertijd wil ik natuurlijk aangesloten zijn op de belevings-
wereld van mijn kinderen dus oefen ik mezelf daarin en verdiep
mij in apps die zij leuk vinden.’ Lachend: ‘Zitten we met zijn
allen op de bank te shoppen bij Wish.’
De zoektocht naar wie of wat een mens is en waartoe we op
aarde zijn, is ook waarom ze psychologie is gaan studeren. ‘Ik
had wel puzzelstukjes, maar nog steeds geen echt begrip. Bin-
nen de psychologie overheerst het beeld dat het bewustzijn
een bijproduct is van de hersenwerking. Ik was het daar hele-
maal niet mee eens en heb daar vele discussies over gevoerd.
Ik heb het gevoel dat we om te beginnen een spiritueel wezen
zijn en dat we hier op aarde een lichamelijke ervaring hebben.
Mijn capaciteiten, mijn erfelijkheid en mijn omgevingsfactoren
vormen het gereedschap waarmee ik mijn levenslessen het
beste kan ervaren en vormgeven, zodat ik me in ieder leven
een stukje verder kan ontwikkelen. Nee, over hoe een mens in
elkaar steekt, heb ik weinig geleerd in mijn studie psychologie.
Maar ik kreeg wel heel veel gereedschap in handen en daar
ben ik heel blij mee. Ik heb logisch en gestructureerd leren
nadenken, leren analyseren en leren toetsen waar iets op is
gebaseerd. Ik toets ook continu mijn eigen spirituele ervarin-
gen. Is dit gebaseerd op iets wat nu van belang is en betekenis
heeft of is dit een soort fantasie of droom van mij?
Als psychologie stagiaire zag ik dat vaak niet de patiënt maar de
methode waar iemand mee werkte voorop stond. Maar voor
mij is de kernvraag: waar is de mens achter de patiënt? Daar
heb ik mijn praktijk ook op gefundeerd. Ik wil jou niet interpre-
teren door mijn methodisch kader, ik wil begrijpen wie jij bent
‘… alsof alles wat ik wilde of kon
weten daar in potentie lag.
‘… geleerd dat het enige wat ik heb,
het vertrouwen in mezelf en in mijn
talent is.
33Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 01 / JAN/FEB 2017www.vngk.nl
MARLENE VAN LIER
en wat jou beweegt, waar jij last van hebt en hoe zich dat ver-
taalt in jouw symptomen. Want die symptomen willen jou iets
vertellen om jou weer op je eigen pad te krijgen, het pad dat
klopt met jouw ziel.
Met homeopathie zet ik iemands zelfhelend vermogen in wer-
king, met psychologie en coaching verhelder en verdiep ik het
bewustwordingsproces waardoor heling en verandering van
binnenuit kan plaatsvinden. Ik werk veel met de Zelfkennisme-
thode (ZKM). Inderdaad een methode, maar eentje die naar
mijn idee geen onrecht doet aan de patiënt. Het is gebaseerd
op de narratieve psychologie waarin het verhaal dat de persoon
vertelt over zichzelf en zijn wereld centraal staat. Iedereen
heeft er behoefte aan de gebeurtenissen in zijn leven in een
verband te plaatsen, om te begrijpen wat hij heeft meege-
maakt en daar een betekenis aan te geven. De ZKM is ontwik-
keld door professor Hermans in samenwerking met zijn vrouw.
Hij ontwikkelde als wetenschapper de methode en zij toetste
het in haar praktijk als psychotherapeut. Met haar bevindingen
verfijnde hij vervolgens weer de methode. Zo werd het hun
levenswerk.
Bij de ZKM gaan de patiënt en therapeut op basis van gelijk-
waardigheid met elkaar om. Samen formuleer je elementen
van betekenis uit iemands levensverhaal in zogenaamde waar-
degebieden of kernzinnen. Die worden in de computer inge-
voerd. Thuis zien mensen op hun scherm bij elk stukje beteke-
nisvol verhaal 24 gevoelens langskomen. Bij elk daarvan geven
ze aan in hoeverre dat bij die gebeurtenis van toepassing was.
Hoe boos maakte dit je?, hoe teleurgesteld was je?, enzovoort.
Zo verzamel je bij dat hele levensverhaal allemaal verschillende >
‘Bij de ZKM gaan de patiënt
en therapeut op basis van
gelijkwaardigheid met elkaar om.
35Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 01 / JAN/FEB 2017www.vngk.nl
gevoelsafdrukken. Op basis van door het programma bere-
kende correlaties tussen de verschillende gegevens, krijg je
inzicht in welke stukjes van je levensverhaal gelijksoortige ge-
voelsafdrukken oproepen en hoe deze met elkaar samenhan-
gen. Dat helpt mensen de rode draad in hun levensverhaal te
ontdekken. Soms zien ze bijvoorbeeld dat ze steeds op de-
zelfde wijze reageren terwijl ze misschien wel weten dat dat
niet zo handig is. Het manifeste verhaal kent iemand vaak wel.
Maar wat is het latente verhaal daaronder? In de psychologie
wordt dat als onderbewustzijn bestempeld en als iets ontoe-
gankelijks neergezet. Maar op deze manier kun je het latente
verhaal heel concreet en duidelijk naar boven halen.
Ik voelde voorheen ook in die onderstroom, want dat is mijn
talent’, lacht ze. ‘Ik kwam ook wel heel ver met mensen, maar
het begon mij te frustreren dat het bij de persoon zelf niet zo
beklijfde omdat vooral ík het snapte. Met de ZKM merk ik dat
vanuit die gelijkwaardigheid en intensieve samenwerking men-
sen zelf beter gaan begrijpen wat hun onderstroom is. Ik vind
het heel gaaf dat ik nu een methode heb gevonden die perfect
aansluit bij waar ik in geloof en mijn talenten. Het maakt alles
wat ik eigenlijk al wist zichtbaarder, concreter en toegankelij-
ker. Mijn drijfveer is altijd geweest dat ik de wereld een beetje
mooier wil maken en ik weet inmiddels dat ik dat kan. Ik kan
mensen helpen te worden wie ze werkelijk zijn, zodat hun
klachten kunnen genezen en zij op hun beurt hun talenten kun-
nen inzetten.’
Ook in haar privéleven is alles op zijn plaats gevallen: ‘Ik heb
heel lang in mijn toekomstdromen geleefd maar ben sinds vo-
rig jaar veel meer verbonden met het nu.’ Op miraculeuze wijze
is ze weer samen met haar jeugdliefde. ‘Bij hem vind ik het
begrip en de eenheid waar ik zo naar heb gezocht. Maar er ging
wel een scheiding aan vooraf waarbij ik het risico liep alles –
mijn woning en mijn werk – kwijt te raken. Ik heb doorgezet en
geleerd dat het enige wat ik heb, het vertrouwen in mezelf en
in mijn talent is. Als ik daarmee én met de stilte in mijzelf ver-
bonden blijf, dan kan ik voelen welke stap ik kan zetten en dan
kom ik precies uit waar ik zijn moet. Dit is waar ik altijd naar heb
verlangd en wat ik heb gezien als kind. Maar het is niet meer
buiten me. Het zit nu in mij en van hieruit leef ik.’
Meer informatie: www.libra-coaching.nl
MARLENE VAN LIER
‘Het zit nu in mij…’
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.