ThesisPDF Available

2019-04-28 Zastosowanie notacji UML i Ogólnej Teorii Systemów w modelowaniu systemów

Authors:
  • Independent researcher and scientist

Abstract

Zastosowanie notacji UML i Ogólnej Teorii Systemów w modelowaniu systemów Streszczenie: W pracy przedstawiono użycie notacji UML jako metody formalizacji schematów blokowych ilustrujących, lub stanowiących, modele systemów. Autor założył, że model systemu, stanowiący sobą opis mechanizmu wyjaśniającego badane zjawisko, jest teorią wyjaśniającą to zjawisko. Celem pracy jest propozycja standaryzacji opisu wyników badań i przedstawiania ich wyników w formie modeli rozumianych jako schematy blokowe, a także dostarczenie narzędzia do testowania poprawności tych teorii, dających się wrazić w formie systemu i jego struktury. W pracy tej przedstawiono system jako jego strukturę, oraz dynamikę zachowania, rozumianą jako reakcja (odpowiedź) na bodźce zewnętrzne. Do opisu użyto notacji UML z jej podstawowym zestawem elementów jakimi są obiekt, klasa jako zbiór obiektów oraz klasyfikator jako definicja elementów tego zbioru. Pojęcie klasy jest w UML używane także do budowy przestrzeni pojęciowych,, jako zbioru pojęć użytych do nazewnictwa elementów modelowanych struktur. Słowa kluczowe: ogólna teoria systemów, UML, modelowanie, systemy pojęciowe.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
OMG (2016) Meta Object Facility (MOF) Core Specification Version 2
  • Omg Mof
OMG MOF 2016 OMG (2016) Meta Object Facility (MOF) Core Specification Version 2.5.1 https://www.omg.org/spec/MOF
Is the Brain a Digital Computer
  • John R Searle
Searle, John R. "Is the Brain a Digital Computer?" Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, vol. 64, no. 3, 1990, pp. 21-37. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/3130074. https://www.jstor.org/stable/3130074
gdyż nie tworzymy tu kompletnych sieci związków semantycznych między pojęciami, a jedynie struktury taksonomii i związki syntaktyczne zawężone do nazw wybranych faktów, łączących pojęcia
  • Tak Budowane Przestrzenie Nie Są Ontologiami
Tak budowane przestrzenie nie są ontologiami, gdyż nie tworzymy tu kompletnych sieci związków semantycznych między pojęciami, a jedynie struktury taksonomii i związki syntaktyczne zawężone do nazw wybranych faktów, łączących pojęcia. Przykładowo pojęcia zwierzę i legowisko można połączyć faktem "spoczywa w", co jako całość tworzy poprawne zdanie: "zwierze spoczywa w legowisku", co wskazuje że pojęcia ta należą jednej dziedzinowej przestrzeni pojęciowej.
Reguły opisujące elementarne operacje (metody powstawania odpowiedzi systemu) są opisywane z użyciem predykatów i zdefiniowanych pojęć (argument nazwowy). Np. "zawsze, gdy uderzymy pałką w dzwon, rozlegnie się donośny dźwięk
  • Celem
Celem tworzenia przestrzeni pojęciowej jest tu zapewnienie kompletności, spójności i niesprzeczności całego słownika, a nie budowanie bazy wiedzy. Nazwy te wykorzystywane są jako nazwy klas obiektów, ich atrybutów (cech) i reakcji (operacje i metody klas, OMG UML 2017). Są także wykorzystywane jako słowa kluczowe opisujące logikę zachowania systemu za pomocą reguł (OMG SBVR 2017). Reguły opisujące elementarne operacje (metody powstawania odpowiedzi systemu) są opisywane z użyciem predykatów i zdefiniowanych pojęć (argument nazwowy). Np. "zawsze, gdy uderzymy pałką w dzwon, rozlegnie się donośny dźwięk". Pierwsze słowo kursywą to predykat, słowa podkreślone to pojęcia dziedzinowe, pozostałe to fakty.