ArticlePDF Available

A diaszpóra visszavándorlásának ideológiai vonatkozásai Közép-Kelet Európában: Badiny Jós Ferenc Magyarországon

Authors:
A diaszpóra visszavándorlásának
ideológiai vonatkozásai Közép-Kelet
Európában: Badiny Jós Ferenc
Magyarországon
KOVÁCS NÓRA
1. Bevezetés
Írásom alapgondolatát két témakör találkozási pontja jelölte ki. Egyik az
Ilyés Zoltánnal a csíksomlyói búcsúról folytatott beszélgetések azon vonulata,
amelyek során Zoli a zarándoklat eseményeit az egymással versengő magyar
nemzetfelfogások színpadaként írta le. A másik téma az argentínai magyar diasz-
póra identitásának vizsgálata: az 1999 és 2001 között Buenos Airesben folytatott
kutatásom során találkoztam először a címben szereplő Badiny Jós Ferenc ma-
gyar őstörténeti vonatkozá munkásságával. Badiny életművének zöme az ar-
gentínai diaszpóra-létben született, Magyarországon szélesebb körben azonban a
szerző visszatelepedését követően vált ismertté. Badiny szellemi örökségének
egyes elemei megjelentek Ilyés Zoltánnak a búcsú eseményeiről szóló beszámoló-
iban.
Nemcsak a csíksomlyói búcsú marginálisabb csoportjai, köztük a Badiny ál-
tal Buenos Airesben alapított Magyar Egyház képviselői éltetik tovább Badiny
hagyatékát. A sumér–magyar rokonság meggyőződéses hívei, a Jézust pártus, és
közvetett módon magyar származásúnak tekintők a valós és a virtuális térben
egyaránt tevékenyek: társadalmi szervezeteket, egyházakat, mozgalmakat, alapít-
ványokat, könyvkiadókat, internetes fórumokat, facebook csoportokat működ-
tetnek. Évtizedek óta olyan mérvű szellemi hatást fejtenek ki Magyarországon,
hogy annak jelenlétével a mai magyar társadalom szociokulturális szempontból
egészen különböző szegmenseiben is találkozhatunk. A magyar népcsoport
Badiny által kidolgozott illetve továbbfejlesztett, attraktív elemekben bővelkedő
alternatív etnohistóriája egy nagyobb történeti távlatokat nyitó, a hivatalos tudo-
mány által körvonalazotthoz képest dicsőbb magyar múltat vetít elénk. Ezek a
2 KOVÁCS NÓRA
gondolatok elbizonytalanodott helyzetben lévő társadalmi csoportok számára
szellemi táplálékká, egyfajta erőforrássá válhatnak.
Dolgozatomban egy első kísérletet teszek, hogy Badiny Jós Ferenc működé-
sének és magyarországi hatásának néhány főbb területét vázlatosan áttekintsem,
jelezve a kutatás további szükséges irányait, hiszen néhány probléma feltárásához
egyelőre nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok.
Megítélésem szerint a címben meghatározott téma klasszikus diaszpóra-
jelenségként is értelmezhető, amelyet antropológiai írásomban elsősorban a nem-
zetközi migrációkutatás szakirodalmának, problémafelvetéseinek segítségével kí-
sérlek meg értelmezni. Fontos említést tenni arról, hogy Badiny munkássága, a
Badinyhoz közvetve-közvetlenül kapcsolódó személyek és jelenségek felé számos
más nézőpontból, különböző szakmai kérdésfelvetésekkel is közelíthetünk. A
magyarországi újpogányságot mint kvázi-vallási jelenséget, annak konkrét tartal-
mait, rítusait, ideológiáit, a hozzá köthető társadalmi csoportokat és különféle
kulturális gyakorlatokat folklorisztikai vagy antropológiai szemszögből kutatók
számára Badiny jelentős hatású szereplő, írásai, előadásai meghatározó forrásmű-
vek.1 Ugyanakkor a szövegeit, érvélését, módszereit, tudományos ambíciójú meg-
állapításait, valamint a hozzájuk alapul szolgáló adatokat az elmúlt évtizedek so-
rán számos finnugrista, nyelvész, orientalista, történész és teológus tette kritikai
vizsgálódásának tárgyává.2
Elöljáróban három megjegyzést szükséges tenni ezzel a témával kapcsolat-
ban. Badiny Jós Ferenc a diaszpóra visszavándorlásának és ideológiai hatásának
egy speciális esete, és a személyével, működésével kapcsolatban megfogalmazot-
tak semmiképpen nem egységesen kiterjeszthetők a tengerentúlról visszavándo-
rolt magyar diaszpóra képviselőire. Abban az értelemben ugyanakkor mégsem
egyedi a Badiny-jelenség, hogy szép számmal akadnak párhuzamai a volt az egy-
kori szocialista országok térségéből.3 Másodszor, hangsúlyoznám azt is, hogy
Badiny magyarság-víziójának és az övével rokon gondolatvilágoknak a hatását
1 Néhány példa a Badiny írásait forrásműként hivatkozó újpogányság-kutatók írásaira: Bakó–
Hubbes 2011; Povedák 2014; Szilárdi 2007.
2 Badiny és az alternatív magyar őstörténet művelőinek tudós kritikusai népes és szakmailag igényes
csoportot alkotnak. Nemrégiben Romsics Ignác tekintette át a magyarok őstörténetéről keringő al-
ternatív elképzelések időbeli alakulását a régmúlttól napjainkig. Ezen belül tárgyalta Badiny e terü-
leten betöltött szerepét és kitért az állításait különféle tudományterületek irányaiból cáfoló nyelvé-
szek, régészek, történészek, orientalisták erőfeszítéseire. Romsics 2014: 558.
3 Ebben az írásban csak utalni lehet a tengerentúli etnikus diaszpórák hasonló irányultságú szel-
lemi termelésének, majd kibocsátó országbeli társadalmi hatásának párhuzamaira a poszt-
szocialista térségből. Jelentős a hozzájárulásuk a kelet-európai újpogány mozgalmak, ezeken be-
lül is a szláv újpogányság etnikus mozgalmainak feléledéséhez, kiteljesedéséhez. Ennek egyik
legszemléletesebb példája az szláv újpogány mozgalom egyik alapdokumentumának tekinthető
Vles Könyve, másik nevén Isenbeck Tábláinak története. A feltehetően a 20. századelején ké-
szült, de hívei által a 7. századból származónak tartott Vles Könyvének élettörténete és utóélete
is szorosan kapcsolódik a nyugat-európai és tengerentúli orosz diaszpórához.
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 3
egy jóval szélesebb magyarországi, sőt egyes vonatkozásiban a magyar országha-
tárokon átnyúló politikai és társadalmi folyamat, kulturális és etnopolitikai moz-
galom részeként kell látnunk. Végezetül, nem lehet kellőképpen hangsúlyozni,
hogy Badiny ideológiai hatására (is) alakuló történések jelentős része az online
térben zajlik.
2. Elméleti keret: a jelenség helye a nemzetközi migrációs
szakirodalom tükrében
Az 1990-es években jelentős szemléletbeli változás következett be a leg-
újabb kori nemzetközi migrációs folyamatok kutatása területén. Az új megközelí-
tés – a nemzetközi migrációs tapasztalatok és gyakorlatok transznacionális moz-
zanataira irányuló figyelem – nyomán egészen máshogy merültek fel a migráció-
kutatás egyes hagyományos kérdései, így a migránsok identitásának, illetve kötő-
déseinek, integrációjának problémaköre is, hogy csak két példát említsünk. A
transznacionalizmus fogalma a migrációkutatásban Nina Glick Schiller és szerző-
társai nevéhez kapcsolódik. A fogalom egy folyamatot jelöl, amely során a mig-
ránsok olyan társadalmi mezőket alakítanak ki, amelyek összekapcsolják kibocsá-
országukat az őket befogadó országgal. E társadalmi mezők egyebek mellett
gazdasági, politikai, és kulturális területen folytatott tevékenységeken keresztül
valósulhatnak meg és fejthetik ki hatásukat.4 Hangsúlyos mozzanattá vált ebben a
folyamatban a kettő vagy több, egymástól távoli helyszínen fenntartott egyidejű
jelenlét, amely elképzelhetetlen lett volna a közlekedésben és a kommunikáció-
ban az 1990-es évektől bekövetkezett nagyfokú fejlődés nélkül. Bár a jelen dol-
gozatban tárgyalt migrációs jelenség kezdőpontja a második világháború végéhez
köthető, az elmúlt két és fél évtizedben bekövetkezett fejleményei már a legújabb
kori nemzetközi migrációs folyamatokba beágyazottan jelentek meg.5
Ha továbbra is a migrációkutatás felől közelítünk Badiny munkássága felé, a
transznacionalizmus mellett egy másik fontos alappillért jelent a távolsági nacio-
nalizmus, angolul long distance nationalism Benedict Anderson által bevezetett, majd
többek, köztük elsőként Nina Glick Schiller által továbbfejlesztett fogalma. A tá-
volsági nacionalizmus elgondolása a diaszpóra népességek transznacionális gya-
korlatainak egy speciális vonatkozására összpontosítja a kutatói figyelmet. Mi-
közben befogadó országukban élnek és dolgoznak gyakran annak állampolgárai-
ként és adófizetőiként, és sok esetben nevelik ott immár elkerülhetetlenül több
felé kötődő második generációs bevándorló gyermekeiket, a diaszpóra egyes tag-
4 Glick Schiller 2004.
5 A magyarság őstörténetének különféle alternatív elméletei természetesen a két világháború közti
időszaknál jóval régebbi időkre vezethetők vissza. Ezen elméletek történeti alakulását a közel-
múltban rendszerbe szedve Romsics Ignác tekintette át. Romsics 2014.
4 KOVÁCS NÓRA
jai vagy csoportjai olyan tevékenységet folytatnak, amely valamilyen módon az
anyaországukban zajló kulturális, nemzeti öndefiníciós, politikai vagy etno-
politikai folyamatok alakítására irányul. A példáknak se szeri se száma. Anderson
híres 1998-as előadásában egy Kanadában élő és kanadai állampolgárságú, pan-
dzsábi származású férfinak a szélsőséges esetét említi. A középkorú szikh férfi
lelkesen ám titokban pénzzel támogatta a pandzsábi szikhek szélsőséges naciona-
lista mozgalmát, tudván hogy az összeget fegyverekre költik, és nem rejtve el,
hogy azért él Kanadában, hogy kamasz fiait biztonságban tudja.6 A távolsági na-
cionalizmus gyakorlatának, az anyaország életében való részvétel lehetséges mó-
dozatainak egy konkrét esetét ugyancsak Glick Schiller és másik szerzőtársa, a ha-
iti származású Georges Fouron mutatja be egy antropológiai szempontból példa-
értékű esettanulmányon keresztül.7
A Badiny-jelenség értelmezéséhez szorosan kapcsolódó tematikus irányvo-
nal az etnikus diaszpórák visszavándorlásának vizsgálata, amely a nemzetközi
migrációkutatásban az 1990-es évektől jelent meg önálló területként. A diaszpóra
és az nemzetállam viszonylatában különleges esetnek számító Izraelhez kapcso-
dóan számos tanulmány született, irányt szabva annak, milyen tematikus és
módszertani megközelítésben térképezhető fel Izrael és az oda vándorló zsidó
diaszpóra csoportok viszonya.
Lendületet adtak ennek a területnek Takeyushi Tsuda brazíliai japánokra
irányuló vizsgálódásai is. A brazíliai japán diaszpóra tagjainak remigrációját az
anyaországhoz való kötődésnél nagyobb mértékben határozta meg Brazília és Ja-
pán gazdasági helyzetének alakulása valamint a globális munkaerő-piaci folyama-
tok, illetve Japán diaszpóra-politikájának változásai. Az etnikus diaszpórák vissza-
felé irányuló migrációjának különféle aspektusai képezték már vizsgálat tárgyát: a
demográfiai vonatkozások, a visszavándorlók beilleszkedésének problémaköre, e
folyamat gazdasági vetületei, a kibocsátó országok diaszpórákkal kapcsolatos jogi
szabályozása, hogy csak néhány példával érzékeltessük a jelenég szerteágazó vol-
tát. A Tsuda által szerkesztett kötet tanulmányai az etnikus diaszpórák visszaván-
dorlásának problémáit már kultúraközi összehasonlításban mutatták be. Ebben a
kötetben, akár az angol nyelvű szakirodalom zömében, az etnikus visszavándor-
lás problémaköre némiképp alulreprezentált Közép- és Kelet-Európa vonatkozá-
ban.8
Holott úgy tűnik, a kelet-európai etnikus diaszpórák nemzetpolitikai elkép-
zelései valamint ezeknek az anyaországban jelentős részben a globalizációnak is
köszönhetően kifejtett hatása sok hasonlóságot mutató mintázatokba rende-
6 Anderson 1998.
7 FouronGlick Schiller 2001.
8 Alapos vizsgálat tárgya volt néhány kelet-európai ország tengerentúli diaszpórájának szerepe az
anyaország identitáspolitikai, vagy politikai folyamataiban. Talán a legjobb példa erre az egykori
Jugoszlávia egyik utódállamának, Horvátországnak az esete. E kérdésekről lásd Skribs 1999;
Winland 2002; valamint Ciubrinskas 2013; és Slobin 2001 írásait.
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 5
ződve jelennek meg a térségben. E mintázatokat számottevően alakította a má-
sodik világháborút követően létrejött, markánsan antikommunista, ezzel össze-
függésben etnikus gyökereikhez szorosan kötődő diaszpóra-közösségek elzárkó-
zása anyaországuk szocialista időszakának hivatalos képviselőitől.9 Ugyancsak
fontos része e folyamatnak az a száznyolcvan fokos fordulat, amely e diaszpóra-
csoportok körében az 1990-es évek politikai változásai miatt e téren bekövetke-
zett. Az etnikus visszavándorlás folyamatai, kiegészülve a távolsági nacionalizmus
hatásmechanizmusaival, valamint a rendszerváltást követő kedvezőtlen társadal-
mi változásokkal különleges, speciálisan a térség társadalmi-történeti jellemzőihez
köthető, kelet-európai mintázatot hoztak létre az egykori szocialista blokk orszá-
gaiban.
3. Mit tudunk és mit nem tudunk Badiny Jós Ferencről?
Többféle forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy Badiny Jós Ferencnek és szel-
lemi művének vázlatos szakmai és társadalmi életútját feltérképezhessük jelen
írásban a teljesség igénye nélkül, csak a főbb sarokpontokat megjelölve. A forrá-
sok egy meghatározó részét internetes oldalak teszik ki. Nem véletlenül, hiszen a
kommunikációs eszközök fejlődése, különösen az internet adott széles körben
teret Badiny munkásságának, ez a közeg tette lehetővé, hogy Magyarországra tör-
tént visszaköltözése után ha fogalmazhatok így kifuthassa szakmai pályáját.
Nemcsak írott művei tölthetők le és olvashatók el a világhálón, hanem több órá-
nyi előadása is elérhető és megtekinthető a Youtube közösségi videó-megosztó
oldalon. A Badiny összes művének szerzői jogát 2002 óta birtokló Kárpáti Ház
Alapítvány kiadói működésének köszönhetően írásai elérhetőek ma magyaror-
szági kiadásban nyomtatott könyv formájában is. Badiny életének és munkássá-
gának konstitutív és talán kevésbé ismert argentínai szakaszába sorstársával és
egykori tanítványával, egy ma már Budapesten élő argentínai magyar ismerő-
sömmel készített interjú engedett alaposabb betekintést.10
Hiányoznak azonban az adatok néhány kulcsfontosságú eseménnyel kap-
csolatban. Ezek egy része segíthetne megvilágítani, pontosan milyen lépéseken és
állomásokon keresztül legitimálta Badiny tudományos működését a jezsuita rend
által alapított és működtetett vatikáni Bibliakutató Intézet (olaszul Pontificio
Instituto Biblico) a második világháborút követő másfél évtized során. Az erre
vonatkozó adatok feltehetően elérhetők a vatikáni Bibliakutató Intézet levéltárá-
ban11. A másik feltáratlan, rejtélyes és nagy jelentőségű probléma megoldásához
minden bizonnyal a Buenos Airesben az ugyancsak a jezsuiták által létrehozott
9 Erről részletesebben lásd például Kovács N. 2009.
10 Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki a Badiny Jós Ferencről folytatott beszélgetésért.
11 Honlap: http://www.biblico.it/ Letöltés dátuma 2016.05.15.
6 KOVÁCS NÓRA
egyetem, az Universidad del Salvador12 történeti dokumentumai nyújthatnának
segítséget. Ez az intézmény tette lehetővé, hogy részleteiben egyelőre tisztázatlan
formában Badiny részese legyen egy egyetemi orientalisztikai intézet létrehozásá-
nak, amelyben viszont évtizedeken keresztül formalizált keretek között adhatta
tovább tanait.
3.1. VÁZLATOS ÉLETÚT
Badiny Jós Ferenc élete fontosnak ítélt állomásairól több Magyarországon
adott interjúban mesélt. Talán a leginformatívabb ezek közül az a beszélgetés,
amelyet a Demokrata című folyóirat közölt 2004-ben.13 Írott munkáiban és Ma-
gyarországon tartott, filmre vett előadásaiban is felbukkannak biografikus moz-
zanatok.14 Halála évében, 2007-ben több nekrológ emlékezett meg élete jelentő-
sebb eseményeiről.15 Argentínában töltött ötvennégy évébe a jelen vizsgálódás
során egy argentínai tanítvány visszaemlékezései engedtek részleges betekintést.
A Demokrata által közreadott interjúban elmeséli, hogy 1909-ben született a
mai Szlovákiában lévő Gácson, Jorcsik Ferenc néven.16 Losonc vármegyében
megtelepedett porosz származású apai felmenői a Gierschick családnevet visel-
ték, ennek szlovákos átirata lett a Jorcsik. Ezt magyarosította Jós-ra, és egy ké-
sőbbi alkalommal vette fel a Jós elé anyai családnevét, a Badiny-t. Borbándi Gyu-
la a Nyugati magyar irodalmi lexikon című, 2006-ban már online is hozzáféretővé
tett munkájában nevét tévesen Badinyi-ként szerepelteti,17 talán ez is magyaráz-
hatja, hogy ez a névváltozat gyakran felbukkan, elsősorban internetes oldalakon.
Az online argentínai telefontudakozó szám szerinti keresőjének történeti adatbá-
zisában Jorcik Jos Badiny Francisco néven szerepel Quilmes városában az 1990
és 2000 közötti időszakban.18 Beszélgetőtársam, az egykori Buenos Aires-i ma-
gyar tanítvány úgy emlékezett, hogy az 1960-as években nem használta a Badiny
nevet, a magyar kolóniában csak „Jós”-ként ismerték. Egyik gyermeke, Margit le-
12 Honlap: http://www.usal.edu.ar/ Letöltés dátuma 2016.05.15.
13 Elérhető: http://www.demokrata.hu/cikk/badiny-jos-ferenc-ostortenet-kutato Letöltés dátu-
ma: 2016.10.19.
14 Meg kell jegyezni, hogy ezek részleteikben nem minden változatban azonosak, illetve több olyan
élettörténeti mozzanatot tartalmaznak, amelyek láthatóan tanai érvényességének alátámasztását
szolgálták. Lásd pl. a felnőtt korban felvett Badiny név jelentésének sumer megfejtését.
15 Lásd az alábbi oldalakat: http://azeletvan.network.hu/blog/az-elet-van-mely-gyonyoruseges-
hirei/badiny-jos-ferenc-emlekere (Szakács Gábor: Badiny Jós Ferenc emlékére, letöltés dátuma:
2016.0815.); http://hunhir.info/index.php?pid=ony&id=000429 (Dr. Gyárfás Ágnes: Badiny
Jós Ferenc, a magyar tudományos gondolat megújítója. 2007. március 16. 22:57, letöltve
2016.08.12.); valamint Kerkayné 2009.
16 Lásd a 15. lábjegyzetet.
17 Borbándi 1992.
18 Forrás: http://www.webdedatos.com/ZIPs/telefonos/telenumero.php?abonado=1142539484
Letöltés dátuma: 2016.09.03.
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 7
ánykori neve is Jorcik-Jos-ként szerepel egy online elérhető brazil bevándorlási
dokumentumban.19
A Demokratában 2004-ben közreadott visszaemlékezése szerint édesapja a
törvénytelen gyerek státuszából saját erejéből küzdötte fel magát vármegyei irodai
segédtisztté. Jorcsik Ferenc Balassagyarmaton járt általános iskolába, majd tizen-
négy éves korától a budapesti Bocskai István Katonai Főreál Iskolában tanult
négy éven keresztül. Innen automatikusan felvételt nyert a Ludovikára, ahol
tüzérhadnaggyá avatták, majd repülőtiszti kiképzésben vett részt. Kezdetben a
polgári repülésben dolgozott pilótaként, a Budapest–Bécs és a Budapest
Klagenfurt útvonalakon repült. A háború közeledtével behívták, repülőparancs-
nokként dolgozott Tapolcán. Badiny és családja Hévízre költözött, ahol a katona-
tiszti szolgálat mellett szállodát működtettek. Mint elmeséli, egy súlyos síbaleset-
ből visszamaradt gerincsérülés miatt 1940-ben nyugdíjazta őt a hadsereg. Ekkor
már mindkét lánya, Margit és Katalin is megszületett. A fiatalon nyugdíjazott
Badiny a hévízi szálloda mellett takarmány-nagykereskedéssel is elkezdett foglal-
kozni. A család a szovjet bevonulás elől Ausztrián, Olaszországon és Franciaor-
szágon keresztül jutott el Argentínába 1946 elején.
A Demokrata-interjú szövegében tetten érhető Badiny erős rokonszenve
Németország iránt. Úgy tűnik, ez a szimpátia meghatározó tényező volt Badiny
és családja argentínai integrációjának folyamatában. Ez nem elszigetelt jelenség: a
többségében erősen antikommunista beállítottságú „negyvenötös”, azaz közvet-
lenül a második világháború követően kivándorolt argentínai magyarok pl. isko-
laválasztási, házasodási mintázataiban megfigyelhető volt ez Buenos Airesben.20
Nem sokkal érkezésük után Badiny megszerezte a Buenos Aires-től mindössze
huszonöt kilométerre elhelyezkedő, német alapítású, és környezetében nagyszá-
német bevándorlót tömörítő Quilmes sörgyár éttermének működtetési jogát
az akkor még önálló településnek számító Villa Argentínában. Ennek köszönhe-
tően telepedett le Badiny és családja Quilmes városában, a főváros közelében.
Argentínai magyar beszélgetőtársam elmondása szerint a későbbiekben itt műkö-
dött a Badiny által alapított Sanitex nevű családi vállalat is, amely orvosi kötsze-
reket gyártott, és amely Badiny Jós későbbi anyagi függetlenségének az alapját ad-
ta. Jós tagja volt a negyvenötös magyar kolóniának, lányai részt vettek a magyar
cserkészetben, egyikük első férjét is a magyar közösségből választotta.
Életrajzi beszámolói az 1946-os argentínai megérkezés és a következő jelen-
tős dátum, 1966 között eltelt két évtizeddel kapcsolatban szűkszavúak. Badiny
rendszeresen utal az Anton Deimel-el és a vatikáni Bibliakutató Intézettel kiala-
kult valamiféle, konkrétumaiban nem tárgyalt szakmai kapcsolatra, egy szakköny-
vekkel támogatott tanulási folyamatra, valamint egy a vatikáni Bibliakutató Inté-
zet által doktori disszertációként elfogadott, de konkrétumaiban nem tárgyal há-
19 Forrás: https://www.myheritage.hu/names/margarita_tolnai Letöltés dátuma: 2016. 09.02.
20 Lásd Kovács N. 2009.
8 KOVÁCS NÓRA
romszázötven oldalas írásműre. Megemlíti az 1961-es évet, amikor kiadta az ak-
kor már évtizedek óta Észak-Amerikában élő Bobula Ida könyvét, amely első-
ként foglalta keretbe a sumér magyar rokonság elméletét.21 1966-ban viszont a
jezsuita rend által 1959-ben megalapított Universidad del Salvador egyetemen, a
frissen létrehozott orientalisztikai intézeten belül Badiny arra kapott lehetőséget,
hogy egyetemi keretek között tanítson sumér nyelvet, irodalmat és kultúrát.
A tanszék létrejötte és az 1990-es évek közötti hosszú időszakból ugyancsak
kevés, lényegében csupán két jelentősebb eseményt, két nemzetközi konferenci-
án történt részvételt említ Badiny visszaemlékezéseiben. A két nemzetközi orien-
talista kongresszus egyike volt az Ann Arbor-i 1967-ben, a másik az párizsi 1973-
ban. Úgy tűnik, ezt az időszakot az 1973 óta kéthavonta kiadott Ősi gyökér–La
Raiz Ancenstral című folyóirat megjelentetése, magánkiadói tevékenység, és a
sumér–magyar kapcsolattal összefüggő kiterjedt nemzetközi kapcsolat-felvételi
törekvések, köztük a magyar diaszpóra szerte világban élő képviselőivel folytatott
levelezés fémjelezték.
A korát meghazudtolóan energikus Jós 1990 után rendszeresen látogatott
Magyarországra, ahol könyvei és előadásai által az alternatív magyar őstörténetet
kereső szellemi mozgalmak meghatározó alakjává vált. Az akkreditációval nem
rendelkező és botrányoktól övezett Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Ki-
rály Magánegyeteme egyetemi tanszék létrehozásával bízta meg, valamint 1997-
ben, nyolcvannyolc éves korában díszdoktorrá avatta. Négy évvel később, máso-
dik felesége halála után költözött vissza Magyarországra, ahol még további hat
aktív és termékeny évet töltött, konferenciákkal, televíziós szereplésekkel, könyv-
bemutatókkal, előadásokkal. Magyarországon halt meg 2007-ben, sírja a farkasréti
temetőben található.
3.2. A BADINY ÉLETMŰ
Koránt sincs egyszerű dolga annak, aki Badiny Jós Ferenc életművével kap-
csolatban szeretne állításokat megfogalmazni. Badiny hosszú élete során publikált
művekben sok az átfedés, az egyes tematikus szövegrészek az évtizedek során kü-
lönféle kombinációkban kerültek ismételt közlésre. Néha ezeket további előszók,
újabb alfejezetek, további inspirációként szolgáló versbetétek egészítették ki.
Mint arról esett már szó, Badiny kiadói tevékenységet is folytatott az Argen-
tínában töltött időszak második felében, folyóiratot adott ki, ahol mások írásai
mellett saját cikkeit is közölte, továbbá saját és más szerzők írásaiból is készített
önálló kiadványokat kis példányszámban. Publikációi számának és volumenének
ugrásszerű növekedése azonban egyértelműen a rendszerváltozás utáni Magyar-
országhoz kapcsolódik. Badiny műveinek annotált bibliográfiáját 2016 őszéig
senki nem készítette el. Látszik azonban, hogy a rendszerváltást követően néhány
21 Bobula 1961.
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 9
évig nem sikerült olyan kiadót találnia Magyarországon, amely felvállalta az általa
képviselt eszmerendszert, vagy piaci lehetőséget látott volna abban. 1996 és 2000
között végül több kötetét adata ki az azóta viharos körülmények között meg-
szűnt buddhista szellemiségű kis magánkiadó, az Orient Press.22 2002-ben a Ben-
csik András nevével fémjelzett Kárpátia Ház Alapítvány vásárolta meg Badiny
összes műveinek kiadói jogát. Az alapítványhoz kapcsolódó Magyar Ház kiadó
megvalósított egy tizenhat kötetet elért Badiny életműsorozatot. A keménykötésű
sorozat darabjai a teljességre törekedve és lényegében szerkesztetlenül adták köz-
re Badiny korábban megjelent írásait. Ha online kívánja valaki megvásárolni en-
nek a sorozatnak az egyes köteteit, azt tapasztalhatja, hogy áruk háromezer forint
körül mozog, és több kötet hiánycikknek számít.
A Magyar Ház Badiny életműsorozatának 2003 és 2009 között megjelent
köteteinek címeit, az egyszerűbb áttekinthetőség végett az 1. táblázatban gyűjtöt-
tem össze a kiadás évével és a kötet terjedelmével együtt. A tartalomjegyzékek át-
tekintéséből kitűnik, hogy egyes nagyobb terjedelmű szövegrészek az életműso-
rozaton belül is többször kerültek közlésre. Ilyen például a Ballada című, 2006-
ban megjelent gyűjteményes kötet, valamint a Badiny születésének 100. évfordu-
lója alkalmából 2009-ben kiadott Emlékkönyv, amelyben Bencsik András,
Florovics Attila, Imre Kálmán, Szabó Judit, Marton Veronika és Szörényi Leven-
te méltatásai, és egy harmincoldalas fotóanyag mellett Badiny Jézus király, a r-
tus herceg című könyvét adták közre újra.
Könyvcím
Évszám
Terjedelem
Jézus király, a pártus herceg
2003
448 oldal
Mah-Gar a Magyar…! Nyílt levél Komoróczy Gézá-
hoz/Válasz „Sumer és Magyar…?” című könyvére
2003
240 oldal
Káldeától Ister-gamig I.
2003
246 oldal
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig
2004
578 oldal
Az utolsó nógrádi indián
2004
41 oldal.
Káldeától Ister-gamig II.
2004
479 oldal
Káldeától Ister-gamig III.
2004
431 oldal
Sorsdöntő államalapítás
2005
290 oldal
A magyar nemzet történetének kis tükre
2005
154 oldal
Magyar Biblia
2005
93 oldal
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
2005
244 oldal
Az Ister-gami oroszlánok titka
2006
172 oldal
Ballada (Benne: A magyarság eredete és a Boldogasz-
szony; Nyelvtudomány és őstörténet; Az utolsó nógrádi
indián; Rege a palóchercegről)
2006
401 oldal
Táltos Isten/Az istenes honfoglalók/A Magyar Szent
Korona/Jézushitű Attila
2006
311 oldal
22 Forrás: http://orientpress-konyvkiado.blogspot.hu/ Letöltés dátuma: 2016.08.28.
10 KOVÁCS NÓRA
Messze az édes hazától 1. Az Ősi Gyökér című folyóirat
1973. évi 1-6. számában megjelent írások
2006
224 oldal
Emlékkönyv (Benne: Jézus király, a pártus herceg)
2009
447 oldal
1. táblázat: A Magyar Ház Kiadó Badiny életműsorozatának tizenhat kötetcíme
kiadási évszámmal és terjedelemmel
Badiny Jós Ferenc legnépszerűbb műveinek új köntösbe öltöztetett legújabb
kiadásai a Magyar Menedék Könyvesház Angyali Menedék sorozatában látnak
napvilágot, rendszerint gyűjteményes formában. Ilyen kötet például a 2015-ben
kiadott A magyarság igaz őstörténelme című vaskos munka, amely mely öt külön
kötet anyagát foglalja egybe. Ezek az alábbiak: Igaz történelmünk vezérfonala
Árpádig; A táltos Isten; Az Istenes honfoglalók; Jézushitű Atilla; A magyar Szent
Korona. A dolgozat írásának idején, 2016 őszén a kötetet akciósan 6990 Ft-ért
lehetett megvásárolni a kiadó internetes boltjában.
3.3. BADINY ÍRÁSBAN ÉS ÉLŐSZÓBAN
Több tematikus irányvonal jelenik meg Badiny terjedelmes munkásságában.
Ezek között vannak meghatározó központi témák. Ilyenek például a sumér ma-
gyar rokonság, a meghamisított magyar történelem és az alternatív magyar őstör-
ténet elméletei, illetve Jézus személyének „zsidótlanítása” pártus-magyar vérvo-
nalának nyomon követésén keresztül. Fel-felbukkan ezek mellett számos kiegé-
szítő téma és motívum, például a szent korona elemzése, az istenszülő boldog-
asszony több évezredes tiszteletének magyar hagyománya, vagy a magyar szent
koronával kapcsolatos fejtegetések. Beszélgetőtársam, az egykori argentínai ma-
gyar tanítvány hangsúlyozta, hogy az eredetileg református felekezethez tartozó
Badiny rendkívül jól ismerte a Bibliát, bár a vallását – úgy emlékezett – nem gya-
korolta. Terjedelmi keretek miatt Badiny munkásságának részletes tartalomelem-
zése egy további írás tárgyát kell, hogy képezze. De bármilyen tudományosnak
tűnő kérdést fejteget is Badiny, nyilvánvaló, hogy írásai alapvetően érzelemtől fű-
tött etnopolitikai programszövegek. Érzékelteti ezt az alábbi idézet is a Káldeától
Ister-gamig II.című kötet 1996-ban megjelent előszavából:
„Az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasz-
szonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus biro-
dalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismereté-
ben, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és
mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában.” [] „Azt szeret-
ném elérni ezzel a könyvvel, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtu-
domány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 11
népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján,
népi és nemzeti öntudatot termelnek.”23
Badiny sokféle eszközt igyekezett felhasználni, hogy mondandóját a tudo-
mány világába pozícionálja. Törekedett arra, hogy valamilyen formában rendel-
kezzen akadémiai háttérbázissal és tanítványokkal. Előadásaiban és írott munkái-
ban is gyakran szólította meg a hivatalos tudomány azon képviselőit, akiknek az
elméleteit megkérdőjelezte. Ennek emblematikus példája a Mah-Gar a Magyar…!
című, Komoróczy Gézának címzett írása. Műveiben nagy teret kapott azon ada-
tok bemutatása, amelyek elméleteit voltak hivatottak alátámasztani. Ugyanakkor
írásai korántsem felelnek meg a tudományos írásművek kívánalmainak. Szövegei
érzelemtől fűtöttek, irodalmi hivatkozási a pontos szöveghely megjelölése nélkül
szerepelnek, adatai, forrásai szövegeiből nyomon követhetetlenek, a az általa
használt szakszavak írásmódja következetlen.
Írásbeli kifejezésmódját érdekesen ellenpontozta szuggesztív előadói stílusa.
Bár élete 2007-ben véget ért, filmen rögzített előadási képet adnak arról, miként
beszélt hallgatóságához, illetve bepillantást engednek abba a folyamatba is, aho-
gyan nézetei népszerűvé válhattak. Badiny természetadta szónok volt, erős han-
gon, nyugodt tempóban, szabadon beszélt. Előadás közben tekintetét a közönsé-
gén járatta, nem kereste a szavakat, érzelemtől fűtötten, szenvedélyesen, magával
ragadóan igyekezett egy a hivatalos változatnál sokkal nagyobb volumenű magyar
múltat felvázolni.
A diaszpóra veszteséggel, nosztalgiával, sóvárgással jellemezhető mentális
pozícióját és tartósan felfokozott érzelmi állapotát számos szerző tárgyalta.24 Ez
az alapállapot fontos alkotóeleme a távolsági nacionalizmus gyakorlatainak.
Badiny munkáit is áthatja ez az állapot, megítélésem szerint ez munkálkodásának
egyik fő mozgatórugója. Jól tükrözi ezt a „Messze az édes hazától” című köteté-
nek a címválasztása, amely az életműsorozatában jelent meg és amely az általa
Argentínában 1973-ban indított sumerológiai folyóiratnak az írásait tartalmazza.
4. A Badiny Jós Ferenc által létrehozott transznacionális
kulturális mező: a magyar diaszpóra és Argentína
A nyugati magyar diaszpóra-hálózatok, a nyugati magyar sajtóorgánumok a
2. világháborút követő évtizedek során élénk kapcsolatban, párbeszédben álltak
egymással. Ebből a kapcsolattartásból a maga területén Badiny Jós is kivette a ré-
szét: az Ősi Gyökérben megjelent rövidebb írásaiban, de nagyobb lélegzetű mű-
veiben is találhatók utalások levélváltásokra a diaszpórán belül a Badiny érdeklő-
23 Badiny 1996: 5.
24 Lásd például Slobin 2001.
12 KOVÁCS NÓRA
désébe illeszkedő témakörökben. Talán nem erőltetett, ha párhuzamot vonunk itt
a háború után csak a nyugati diaszpórában továbbélő magyar cserkészmozga-
lommal, amely bizonyos speciálisan magyarnak gondolt értékek egyedüli letéte-
ményeseként és továbbadójaként határozta meg magát. Miközben a diaszpórának
az anyaországgal folytatott kapcsolattartása korlátozott, és az argentínai magya-
rok egy meghatározó csoportja esetében gyanakvással és fenntartásokkal teli volt
(ld. például Kovács 2009), e magyar–magyar transznacionális viszonylatok szoro-
sabbra vonták a transznacionális szálakat az egyes magyar diaszpóra-közösségek
között. Hasonló módon, Badiny és szellemi társai, például az a Bobula Ida, aki-
nek alapművét elsőként Badiny publikálta Argentínában a hidegháború időszaká-
ban25, ugyancsak egy Magyarországon folytatás nélkül maradt, sőt betiltott szel-
lemi örökség művelőiként, továbbfejlesztőiként tekintettek magukra. Amint azt
Romsics Ignác bemutatta, e szellemi örökség egyes elemei a 19. századból, sőt
korábbról eredeztethetők, ám javarészük a két világháború közötti Magyarország
szellemi áramlataiból és értékvilágából táplálkozott.26
Badiny nemzetközi kapcsolatkeresési törekvései nem csupán a nyugati ma-
gyar diaszpórára szorítkoztak. Törekedett arra, hogy a magyar nyelv és kultúra
távol-keleti, kínai és japán kapcsolataira is találjon bizonyítékokat. Ennek része-
ként publikálta 1985-ben az Ősi Gyökér című folyóiratában egy kínai szerző
Comparative research of Chinese folk songs and Hungarian folk songs A ma-
gyar és kínai népzene összehasonlító kutatása címet viselő kétnyelvű tanulmá-
nyát. Az angol nyelvű kéziratot Badiny maga fordíttatta le magyarra.27 Az egykori
tanítvánnyal Budapesten készült és a szövegben már többször hivatkozott inter-
ból egy olyan személyes tapasztalat is körvonalazódott, amely bepillantást en-
ged Badiny sarkos állításainak megalapozottságának természetébe, ezek tudatosan
konstruált voltába. Amikor beszélgetőpartnerem, az akkoriban vele szoros kap-
csolatban álló tanítvány hallgatta az egyetemen tartott óráit, Badiny élénk érdek-
lődést mutatott a lehetséges magyar és japán történeti összefüggések iránt, és azt
a benyomást igyekezett kelteni a környezetében, hogy elméletei magas japán
egyetemi körökből kaptak megerősítést. Azonban e megerősítés dokumentálásá-
ból tanítványa számára nyilvánvalóvá vált, hogy azokat saját maga találta ki és ké-
szítette el: „Akkor láttam meg, hogy annyira fontos neki, amit ő elképzel, hogy
nem számít, igaz-e vagy nem. Ezután kezdtem tőle eltávolodni.”28
Több utalás is esett már arra, hogy Badiny eddig pontosan feltáratlan ese-
mények eredményeként – olyan helyzetbe jutott, hogy az 1960-as években felső-
oktatási keretek között terjeszthette tanait a Buenos Airesben 1959-ben a jezsuita
rend által létrehozott egyetem orientalisztikai intézetében. Az intézet jelentősége
25 Bobula 1961.
26 Romsics 2014.
27 Du Yaxiong 1985.
28 Az interjú Budapesten készült 2016.06.06.27-ikén.
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 13
a jelen írás szempontjából a kezdeteinél rejlik. Rejtély, hogy miként szerzett egye-
temi pozíciót a sem szakirányú képzettséggel, sem egyetemi végzettséggel nem
rendelkező, ám remekül kommunikáló Badiny, az egykori ludovikás repülőtiszt.
Különösen élesen merül fel ez a kérdés, ha felidézzük a jezsuita rendnek a tanu-
láshoz, tudáshoz, formális képzettséghez való elmélyült viszonyát.
Az egykori argentínai magyar tanítvánnyal beszélgetve némi megerősítést
nyert az a hipotézis, amely szerint a jezsuita rend egyik argentínai magyar képvi-
selője, a Badiny gondolataival rokonszenvező sorstárs, Pesti József jezsuita szer-
zetes lehetett a közvetítő kapocs a jezsuita és rend, az egyetem és Badiny között.
Ez a feltételezés egyelőre nem bizonyítható, de több adat tűnik alátámasztani.
Pesti József, argentínai magyar körökben közismertebb nevén Pesti Páter a ma-
gyar őstörténet, a sumér–magyar rokonság, és a magyar ősvallás meggyőződéses
híve is volt egyben. Ilyen irányú érdeklődésében szellemi társra, inspirálóra lelt
Badiny Jós Ferencben, aki a judeo-kereszténységet, pont a zsidóság közvetítő
szerepe miatt elutasította. A jezsuita Pesti páter magyar vallásról vallott nézeteit
hivatalos katolikus egyházi körök nem figyelték egyetértéssel. Pesti Pátertől tá-
mogatva Badiny a negyvenöt után érkezett argentínai magyar diaszpóra körében
mély tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő Mindszenty bíborost levélben pró-
bálta meggyőzni tanainak igazáról és arról, hogy a Vatikánnal való kapcsolat ápo-
lása helyett az általuk trehozott Magyar Jézus-Hit Egyházától kellene remélni a
magyarság megújulását. Ezen igyekezetük nem meglepő módon nem lett sikeres.
Úgy tűnik, a negyvenötös argentínai magyarság zöme sem azonosult Pesti és
Badiny meglehetősen forradalminak tűnő vallási nézeteivel. Bár ez az újabb ma-
gyarországi kiadásokból nem egyértelmű, eredetileg Badiny a Magyar Biblia című
művét Pesti Józseffel közös szerzőségben jegyezte.
Hogy egyetemi szinten tovább éltetik-e Argentínában Badiny szellemi örök-
ségét, az ennek az írásnak a magyarországi nézőpontjából nem különösebben
nagy horderejű kérdés. Mellékszál csupán, mégis, kérdés volt számomra, hogy a
Badiny közreműködésével a Buenos Aires-i Salvador Egyetemen profilt nyert
orientalisztikai tanszék intézményes keretei között, a tematikában, szellemiség-
ben, az oktatott tantárgyakban akad-e nyoma Badiny működésének. Az egyetem
honlapjának 2016. júniusi állapota alapján az orientalisztika szerepel annak az
egyetemi karnak a nevében is, amely a filozófiát és a bölcsészettudományt is ma-
gába foglalja. Az orientalisztikai tanszék fő profilját egy egyetemi oklevelet nyúj-
tó, elméleti és gyakorlati tárgyakból felépülő, hároméves jógaképzés jelenti.
Emellett a tanszék kínál egy hároméves, szerteágazó tematikájú orientalisztikai
alapképzést is. Ebben szerepel egy sumér tematikájú tantárgy, amelyet egy olyan
második generációs magyar hölgy oktat, akik képesítését ugyanebben az intéz-
ményben szerezte meg az 1984-ben. A kurzus pontos tartalma nem szerepel a
tanszéki honlapon. Előfeltevésemmel ellentétben tehát a Badiny által létrehozott
egyetemi tanszék fennáll, létezik, méghozzá ugyanazon a jezsuitákhoz mára már
lazább szálakkal kapcsolódó felsőoktatási intézményen belül, ráadásul egy magyar
14 KOVÁCS NÓRA
szál is nyomon követhető benne. Érdemes megjegyezni, hogy ha az egyetemi
portálon keresést indítunk Badiny nevére, az nem hoz találatot. Az egyetem hon-
lapjából kiderül, hogy az orientalisztika tanszék oktatóinak többsége ugyanitt dip-
lomázott, esetleges további szakképesítéseiket is innen szerezték, és publikációk
alapján elszigetelt szellemi zösséget alkotnak.
5. A BJF által megteremtett transznacionális kulturális
mező: Magyarország
Az egyik legnagyobb horderejű probléma, hogyan és milyen hatást fejtett ki
Magyarországon Badiny szellemi öröksége rendszerváltás után, és különösképpen
a visszatelepedését követő években. Hosszú órákat tölthetünk el a neten úgy,
hogy megállás nélkül Badiny újabb filmen rögzített, Magyarországon elhangzott
előadásait nézzük és hallgatjuk egy internetes videókat megosztó felületen.
Badiny közel kilencven éves volt, amikor 2001-ben visszaköltözött Magyar-
országra. Magas kora ellenére előadásokat tartott, számos közszereplést vállalt,
ezek egy részét televíziós stábok rögzítették jó minőségben. Badiny rajongói eze-
ket a filmeket feltöltötték az internetre. Az internetes letöltések folyamatosan vál-
tozó valóságáról nehéz és nem is célom számszerű állításokat tenni. Ugyanakkor
csupán a tanai népszerűségének érzékeltetésére készült 2. Táblázat jelzi, hogy
2016. augusztus17-ig közel háromszázezer alkalommal kattintottak előadásaira,
beszédeire. Bizonyos különösen népszerű témák azonos változatai többször is
szerepelnek önálló tételként, ezek letöltési adatai nem szerepelnek a 2. Táblázat-
ban. Több, ebben a web2-es formában megjelenő témája közül egyértelműen a
„valódi magyar őstörténet” gondolatkör volt magasan a legnépszerűbb.
Előadás címe
Letöltések
(2016.08.17.)
Magyarok története
49,195
Nagyboldogasszonyunk
3,880
Magyar prófécia – égi üzenet
32, 938
Boldogasszony
3,902
Székelyek, palócok
13,472
Jézus evangéliuma 2012 (doku)
21,733
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig
4, 513
Napfogyatkozás/magyarság
9,584
Jézus Urunk evangéliuma 2014 (doku)
502
Badiny Jós Ferenc rádióinterjú (95éves)
952
A valódi magyar őstörténet
149,668
2. Táblázat: A Youtube videómegosztó alkalmazás találatai a „Badiny Jós Ferenc” keresésre. Dátum:
2016.08.17.
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 15
A bevezetőben már esett utalás a tudomány, az egymással versengő tudások
szerepére az eltérő, egymásnak ellentmondó nemzetfelfogások alakításában. A
különféle paradigmák háborújának alakulásában kulcsszerepet játszanak az új
kommunikációs eszközök és csatornák. Idevágóak Fábri György meglátásai a
összetartó, egyesülő kommunikációs eszközöknek a tudományos tudás kommu-
nikációjában betöltött szerepéről.29 Fábri hangsúlyozza, hogy bizonyos tudomá-
nyos tématartalmak kommunikációjának innovatív csatornáját képezik a web 2.0-
ként hivatkozott közösségi és videómegosztó oldalak. Így blogokon, közösségi
oldalakon és fórumokon egyes jól szervezett „alternatív” tudományos mozgal-
mak gyakorlatilag akadály nélkül tudják terjeszteni a nézeteiket, hiszen a közeg ki-
fejezetten kedvez a megkövesedett struktúrák, intézmények és a tekintély ellen
küzdő új alternatív szereplőknek, ráadásul nem léteznek olyan sztenderdizált
rendszerek, amelyek e tartalmak értékét és pontosságát megbízhatóan ellenőriz-
nék. A tudomány újfajta kommunikációjának szükségességéről értekezve Fábri
kiemeli a web 2.0-án szereplő vizuális tartalmak, illetve a tudomány képi megjele-
nítésének jelentőségét is.30
A bevezetőben utaltam rá, hogy a rendszerváltást követő társadalmi és poli-
tikai fejleményekkel kapcsolatos csalódottság, a be nem teljesedett várakozás sze-
repet játszottak abban, hogy a Badiny által képviselt magyar világkép tudomá-
nyos megalapozottságától függetlenül erős érzelmeket ébresztő, vonzó alterna-
tív magyarság-ideológiaként jelenjen meg a mai magyar társadalom egyes szeg-
menseiben. Hasznos lenne ebbe a befogadási folyamatba részletes bepillantást
nyerni. Az www.eletvan.network.hu blog oldalán egy ötvenes éveiben járó hölgy
nemrég megosztotta Szakács Gábor, a rovásírás egyik prominens képviselőjének
megemlékezését Badiny Jós Ferencről. Figyelemreméltóak Szakács nekrológjának
tematikus hangsúlyai és szerepel benne egy olyan kevésbé ismert részlet is, amely
Badiny ellenzékiségében az anti-Kádárista felhangot jeleníti meg31. A nekrológot
megosztó középkorú hölgy egy másik oldalon személyes hangú bemutatkozásá-
ban felsorolja élete meghatározó élményeit, majd így zárja önvallomását: „Gyer-
mekeim születése, a munkahelyek feszítő ritmusa, politikai paradigmaváltás-
canossa. Megváltás egy új élhető élet reményében. Család, felelősség: anyai, társa-
dalmi kötelezettségek; válás és egyéb megpróbáltatások egy elembertelenedett,
erkölcsvesztett ám ébredő, éledő, Magyarság-tudatunkat visszaszerző minden-
29 Fábri 2008.
30 Fábri 2008: 244.
31 „Badiny Jós Ferenc, aki Buenos Airesben a Jezsuita Egyetem Sumerologiai Tanszékének veze-
tője, 1979-ben nyílt levelet intézett Kádár Jánoshoz: ...Az Ön országában, aki a magyar ősmúltat
NEM a finnugor elméletben, hanem a sumir-magyar vonatkozásban keresi, az rendőrségi eljá-
rás alá esik...” Napjainkban ugyan senkit nem visznek börtönbe ilyen „lázadó” nézetekért, ám a
hivatalos történetírás azóta sem engedett egy tapodtat sem elavult finnugrista szemléletéből.
Forrás: http://azeletvan.network.hu/blog/az-elet-van-mely-gyonyoruseges-hirei/badiny-jos-fe-
renc-emlekere (Szerző: Szakács Gábor. Letöltve: 2016.08.21.)
16 KOVÁCS NÓRA
napjainkban.”32 A Badiny tanait a web 2.0-án megosztó egyének egy csoportjára
általánosan jellemző, hogy e gondolatokat erős, személyes érzelmi keretbe ágyaz-
va szerepeltetik.
Elképzelhető, hogy Badiny életművének magyarországi hatása nem öltött
volna ilyen mértéket, ha gondolatait néhány intézmény és közvéleményt formáló
személy nem vezette volna be sikeresen a köztudatba közvetlenül a rendszervál-
tás után. Itt csak néhány fontos példával lehet érzékeltetni ezt a hosszú, többsze-
replős és összetett folyamatot. Szörényi Levente volt talán a legközismertebb
olyan személy, akit nagyban inspiráltak Badiny elgondolásai, és akin keresztül so-
kakhoz el is jutottak ezek. Szörényi egy 2015-ben Losonc megrendezett megem-
lékezésen ezekkel a szavakkal méltatta Badiny munkásságát:
Badiny Jós Ferenc a szó valódi értelmében szabad gondolkodó volt, aki, nyil-
ván az emigrációban kikristályosodott megkérdőjelezhetetlen hazafiság biztonságér-
zetével elvetette a mellébeszélő, előmenetele érdekében alapvető igazságokat elhall-
gató, az ún. politikailag korrekt közlési stílust annak érdekében, hogy a régről jött
magyarság újra az ősi gyökér hajszálereiből táplálkozhasson erkölcsi és szellemi föl-
épülésének biztosítására. Ez Badiny Jós Ferenc életművének kiemelkedő jelentősé-
ge, megmásíthatatlan és eltaposhatatlan kisugárzása az elkövetkező időkben.”33
Az alternatív magyar őstörténet elméletének, valamint Badiny szellemi örök-
ségének magyarországi intézményesüléséhez, e szellemi örökség legitimálásához
(vagy legalább is ahhoz, hogy meggyőzően kelhessen versenyre a hivatalos tudo-
mány által képviselt nézetekkel) nagymértékben járult hozzá egy civil szervezet, a
Miskolci Bölcsész Egyesület. Az Egyesülethez kapcsolódik az elhíresült miskolci
Nagy Lajos Király Magánegyetem, amely képviselői szerint „az egyetlen magyar-
országi kiemelkedően közhasznú szervezet, amely nyíltan nemzeti érzelmű és fel-
fogású oktatást folytat”34 Ez az akkreditációval nem rendelkező intézmény dísz-
doktori címmel, tanszékvezetői titulussal, lelkes tanítványokkal és hasonló elgon-
dolásokat dédelgető kollégákkal látták el Badiny Jós Ferencet Magyarországon.
Badiny magyarországi elfogadottságához, szellemi fősodorba kerüléséhez
legnagyobb mértékben néhány Bencsik András nevéhez köthető intézmény
együttesen járult hozzá. A Demokrata című folyóirat meghatározó, számottevő
reklámerejű interjút adott közre Badiny Jós Ferenccel 2004-ben, és időről időre
olyan személyként szerepeltette a hasábjain, akit az olvasóknak komolyan kell
venniük. A Kárpáti Ház Alapítvány 2002-ben megvásárolta Badiny összes művé-
nek kiadói jogát, a Magyar Ház Kiadón keresztül így téve folyamatosan elérhető-
vé a szerző műveit nyomtatott formában is Magyarországon.
32 Forrás: http://cserhat-muveszkor.hu/szatmary.html Letöltés dátuma: 2016.08.15.
33 Forrás: http://www.agt.bme.hu/balassi/Badiny_megemlekezes2015.html Letöltés dátuma:
2016.08.13.
34 Forrás: http://hunhir.info/index.php?pid=ke&id=000434 Letöltés dátum: 2016.10.01.
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 17
A sumér–magyar nyelvrokonságot finnugrista és nyelvész nézőpontból vita-
és kritizáló szakemberek egy csoportja a humor eszközét hívta segítségül a
Badiny eszmerendszere ellen vívott harcban.35 Bár igen szellemesek, minden bi-
zonnyal csak azt a szűk közönséget érik el, akiket amúgy sem lenne szükséges
győzködniük Badiny tudományos teljesítményének szakmai színvonaláról Talán
éppen a Badiny által propagált nézetek egyre szélesebb elfogadottsága, „termé-
szetesen magától értődővé válása” adta a lendületet a Történelemtanárok Egye-
sületének, hogy néhány perces, szakszerű, mégis közérthető kiselőadásokban,
ugyancsak a web2.0 eszközrendszerét felhasználva megkíséreljék szisztematiku-
san cáfolni Badiny egyes állításait. Példák erre Pálfi Zoltán történész és Tanos
Bálint nyelvész kiselőadásai, amelyek a Youtube közösségi videómegosztó olda-
lon elérhetők.36
6. Összefoglalás – záró gondolatok
Írásom egy első, vázlatos kísérlet a sumér–magyar rokonság elméletét az ar-
gentínai magyar diaszpóra-létben továbbfejlesztő Badiny Jós Ferenc migrációs
életútjának, és a migrációhoz kapcsolódó életműnek, valamint az általa kifejtett
szellemi hatásnak a feltárására. A dolgozat a legújabb kori nemzetközi migráció
kutatási területén belül egy volt szocialista ország, Magyarország etnikus diaszpó-
rájának visszafelé irányuló migrációját kapcsolja össze azzal a szociokulturális tár-
sadalmi mezővel, amelyet az argentínai magyar diaszpóra egy konkrét képviselője,
Badiny Jós Ferenc teremtett meg hosszú élete során Argentínában és Magyaror-
szágon. Ez a jelenség szoros összefüggésben áll egyes tengeren túli magyar diasz-
póra csoportok a kommunista Magyarországtól való elzárkózásával, a közép-
kelet-európai térségben bekövetkezett demokratikus átalakulással, illetve ennek
kedvezőtlen társadalmi következményeivel, miközben elválaszthatatlan az elmúlt
húsz év során az információáramlást alapjaiban forradalmasító internet legszéle-
sebb körű elterjedésétől.
Többszörösen fontosnak tartom a társadalomtudomány tisztánlátásra tö-
rekvését Badiny Jós Ferenc gondolataival, egész életművével, a mai magyar köz-
gondolkodásban betöltött szerepével kapcsolatban. Az alternatív őstörténeti el-
35 Mi kerüljön a fa alá? Agyvérzést szeretne okozni nyelvész ismerősének? Vagy csak szeretné egy-
szer igazán megnevettetni? Ismerkedjen meg karácsonyi ajándéktippjeinkkel! Rénhírek | 2012.
december 22. Forrás: http://www.nyest.hu/renhirek/mi-keruljon-a-fa-ala Letöltve: 2016.05.25.
36 Ezek többek között az alábbi témákat célozzák: Mire jó a kitalált múlt? Sumerek, hunok a Hor-
thy-korban; Finnugor nyelvrokonság Habsburgok és kommunisták?; Finnugor nyelvrokonság
tanítják-e a finnek?; Sumermagyar rokonság? Sumerek a Dunánál; Sumer–magyar rokon-
ság? Sumer és magyar mondatok; Sumer–magyar rokonság? Badiny Jós módszere; Sumer–
magyar rokonság? A szavak kiejtése; Sumer–magyar rokonság? – Szavak egyezése; Sumer–
magyar rokonság? – Sumer és magyar mondatok.)
18 KOVÁCS NÓRA
képzelések észrevétlenül egyre szélesebb társadalmi körben váltak elfogadottá,
hiába hadakoznak e nézetek ellen szakmunkáikban a hivatalos tudomány képvise-
lői több tudományterületen is. Romsics Ignác találóan fogalmazta meg az egyik
fő okot, amiért az alternatív őstörténeti elképzelések, köztük a Badiny által képvi-
selt, belső ellentmondásokkal teli nézetrendszer egyre népszerűbbé válnak. „En-
nek oka abban keresendő, hogy az őstörténeti ezotéria más képviselőihez hason-
lóan a sumerológia magyar művelői sem tudósok, hanem tudományos mezben
tetszelgő ideológusok voltak, akikről a tudomány racionális érvei hatástalanul pe-
regtek le. Sőt nemcsak leperegtek, hanem gyakran magyarellenességgel, a „nemes
honszerelem” hiányával vádolták bírálóikat.37 A tudománykommunikációs vo-
natkozások mellett több szerző is felhívja a figyelmet arra, hogy a tudományos-
nak tűnő vita átkerült a politika területére.38 Számos vizsgálat utal arra, hogy az
alternatív őstörténeti eszmerendszer összekapcsolható a szélsőjobbhoz kötődő
társadalmi és politikai csoportokkal.39
Ha a legrövidebben kellene megfogalmazni, lélektanilag mi teszi lehetővé,
hogy a Badiny által képviselt nézetekhez, az alternatív és tudományosan nem alá-
támasztott őstörténet magyarságképéhez erős érzelmekkel kötődjenek a mai ma-
gyar társadalom egyes csoportjai, az internetes források tapasztalatait ebben a két
szóba lehetne sűríteni: „erőt meríteni”. Ez a címe annak a Demokratában megje-
lent írásnak is, amelyet Badiny egy követője, a rovásírást népszerűsítő Szakács
Gábor jelentetett meg ugyanebben a témakörben, és amelyben Szakács arra z-
tatja a magyar fiatalságot, hogy ebből a konstruált múltból merítsen erőt a ma és
a holnap küzdelmeihez.40 Az argentínai magyar diaszpórának az argentin társada-
lomba betagozódott köreiben közel sem váltak egyeduralkodóvá, de még csak
meghatározóvá sem Badiny nézetei. Záró gondolatként idézem az argentínai ma-
gyar interjúalanyom pozícióját megjelenítő mondatot: „Nézd, magyar történe-
lemből nekem ez az 1100 év éppen elég…”.
Felhasznált irodalom
ANDERSON, Benedict
1998 Long Distance Nationalism. In Anderson, Benedict (szerk.): The Spectre of Compari-
sons: Nationalism, Southeast Asia and the World. 5874. London: Verso
BADINY JÓS Ferenc
1996 Káldeától Ister-gamig II. Orient Press Kiadó: Budapest
37 Romsics 2014: 559.
38 Ablonczy 2009.
39 Lásd például Hubbes 2011.
40 Forrás: http://www.demokrata.hu/cikk/erot-meriteni-0 Letöltés dátuma: 2016.08.06.
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 19
BAKÓ Rozália Klára – HUBBES László Attila
2011 Religious minorities’ web rhetoric: Romanian and Hungarian Ethno-Pagan
Organizations. Journal for the Study of Religions and Ideologies. 10. 30. (Winter 2011):
127158
BOBULA Ida
1961 A sumér–magyar rokonság kérdése. Buenos Aires: Esda
BORBÁNDI Gyula
1992 Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. HITEL: Budapest. (Az elektroni-
kus kiadás a HITEL Lap-, Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. 1992. évi kiadása
alapján készült az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárában az ISZT támogatá-
sával 2006-ban.)
CIUBRINSKAS, Vytis
2013 Diaspora as a resource of homeland nationalism forged overseas and contested
back home. The case of the Lithuanian-Americans. In Kokot, Waltraud, Christian
Giordano, Mijal Gandelsman-Trier (szerk.): Diasporas as a Resource . Comparative
Studies in Strategies, Networks and Urban Space. 105122. Wien, Berlin: LIT Verlag
DU, Yaxiong
1985 Comparative research of Chinese Folk Song and Hungarian Folk Song A magyar és kínai
népzene összehasonlító kutatása. Buenos Aires: Ősi gyökér
FÁBRI György
2008 Knowledge communication in the age of converging tools. In Nyíri, Kristóf
(szerk.): Integration and ubiquity. 241248. Vienna: Passagen Verlag
GLICK SCHILLER, Nina
2004 Long Distance Nationalism In Carol R. Ember, Melvin Ember, Ian A. Skoggard
(szerk.): Encyclopedia of diasporas Springer Publishing. http://www.academia.edu/-
1502613/Long_Distance_Nationalism_Defined
GLICK SCHILLER, Nina FOURON, Georges Eugene
2001 George woke up laughing: Long distance nationalism and the search for home. Durham NC:
Duke University Press
GLICK SCHILLER, Nina et. al.
1992 Transnationalism: A New Analytic Framework For Understanding Migration. An-
nals of the New York Academy of Sciences. 645: 124.
HUBBES, Laszlo-Attila
2011 A Comparative Investigation of Romanian and Hungarian Ethno-Pagan Blogs.
Reconect Working Papers No. 2/2011. Sapientia Hungarian University of
Transylvania
KERKAYNÉ MACZKY Emese
2009 100 éve született Badiny Jós Ferenc. In Itthon. Nemzeti Kulturális Havilap. 2009/6.
szám, 29.
KOVÁCS Nóra
2009 Szállítható örökség. Magyar identitásteremtés Argentínában (1999–2001). Budapest: Gon-
dolat Kiadó – MTA ENKI.
POVEDÁK István
2014 Láthatatlan határok. A keresztény-újpogány szinkretizmus. In Povedák István
Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris vizsgá-
lata. 5577. Szeged: MTASZTE Vallási Kultúrakutató csoport
ROMSICS Ignác
2014 A magyarok őstörténetéről. Bizonyosságok, hipotézisek, hiedelmek. In Magyar Tu-
domány. A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. 2014. Május. 514–562.
20 KOVÁCS NÓRA
SKRIBS, Zlatko
1999 Long-distance Nationalism: Diasporas, Homelands and Identities. (Research in Migration
and Ethnic Relations Series). Brookfield, VT: Ashgate Publishing Company
SLOBIN, Greta N.
2001 The homecoming of the first wave of diaspora and its cultural legacy. Slavic Review.
60. 3. 513525.
SZILÁRDI Réka
2007 Posztmodern identitáskultúra a magyarországi neopogány közösségekben. Erdélyi
társadalom 5. 1. 103121.
TSUDA, Takeyuki
1999 The Motivation to Migrate: The Ethnic and Sociocultural Constitution of the
JapaneseBrazilian ReturnMigration System. Economic Development and Cultural
Change. 48. 1. 131.
TSUDA, Takeyuki (szerk.)
2009 Diasporic Homecomings.Ethnic Return Migration in Comparative Perspective. Stanford Uni-
versity Press
WINLAD Daphne
2002 The Politics of Desire and Disdain: Croatian Identity between Home and
Homeland. American Ethnologist. 29. 3 (Aug., 2002), 693718.
Internetes források
http://www.webdedatos.com/ZIPs/telefonos/telenumero.php?abonado=1142539484 (Badiny
Jós Ferenc az argentínai vonalas telefonszám szerinti tudakozóban; az adott Quilmes-i
telefonszám 2000-ig szerepelt Jorcik Jos Badiny Francisco néven.)
https://records.myheritageimages.com/records/fscon/1932363/004551638/004551638_00032.jp
g (Margarita Jorcik-Jos de Haynal brazíliai bevándorlási kártyája 1936-ból.)
Badinyi kritikai fogadtatása
https://pcblog.atlatszo.hu/2014/10/01/a-parthus-jezus-megalkotoi/ (Dátum: 2014. október 1.
Szerző: Sárközy Miklós)
https://pcblog.atlatszo.hu/2014/10/08/a-parthus-jezus-tevtan-cafolata/ (Dátum: 2014. október 8.
Szerző: Sárközy Miklós)
http://www.katolikus-honlap.hu/0610/neopog.htm (Újpogány vallások Magyarországon; szerző
nélkül melyik katolikus site is ez?)
www.nyest.hu/renhirek
http://magyarnarancs.hu/belpol/politikai_okkultizmus_magyarorszagon_3_felfedezzuk_amerikat-
53407 (A Magyar Narancsban 2004 októbere és decembere között megjelent három
részes cikksorozat: Ősvita 1. rész; Ocsú kontra búza 2. rész, Politikai okkultizmus Ma-
gyarországon: Felfedezzük Amerikát 3. Rész szerző: Eörsi Csörsz Sarolta.)
http://felvidek.ma/2016/06/badiny-jos-ferenc-tevelygesei/ (Balassa Zoltán: Badiny Jós Ferenc té-
velygései Forrás: www.felvidek.ma)
http://bornirt.blog.hu/2010/09/07/badiny_ujratoltve#more2180909 (Nem informált, kétségbe
vonja BJF tanszék-alapítását.)
A DIASZPÓRA VISSZAVÁNDORLÁSÁNAK IDEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI … 21
Badinyi pozitív fogadtatása
http://www.demokrata.hu/cikk/badiny-jos-ferenc-ostortenet-kutato (Badiny Jós Ferenc őstörté-
net kutató. Interjú a Demokrata című lapban. 2004.)
http://hunhir.info/index.php?pid=ony&id=000429 (Dr. Gyárfás Ágnes: Badiny Jós Ferenc, a ma-
gyar tudományos gondolat megújítója. 2007. március 16. 22:57 Forrás: HunHír.Hur
http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/item/3257-ideje-megismerni-a-magyar-
t%C3%B6rt%C3%A9nelmet?tmpl=component&print=1 (Ideje megismerni a magyar
történelmet. Ez egy interjú Badiny Jós Ferenccel, a Demokratában jelent meg 1999-
ben. A magyarmegmaradasert.hu-ra 2012. július 7-én került fel.)
http://www.osmagyaregyhaz.hu/
http://www.osmagyaregyhaz.hu/index.php/home/tortenete
http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2387 (Az 1973-ban Badiny által alapított Ősi
Gyökér folyóirat magyarországi folytatása. 2004 óta negyedévente jelenik meg a Mis-
kolci Bölcsész Egyesület kiadásában, online elérhető az Elektronikus Periodika Archí-
vumban.)
http://www.osmagyaregyhaz.hu/index.php/home/halottaink (Orosz László, USA; Szeleczky Zita,
Argentína–USA)
http://www.demokrata.hu/cikk/erot-meriteni-0 (A Demokrata c. lap nyíltan felvállalja az alterna-
tív őstörténészek által képviselt szellemi és tudományos irányvonalat.)
http://magyarmegmaradasert.hu/szerzok/a-c/badiny-jos-ferenc (Az oldalon Badiny Jós Ferenc
számos művének szövege hozzáférhető.)
http://azeletvan.network.hu/blog/az-elet-van-mely-gyonyoruseges-hirei/badiny-jos-ferenc-
emlekere (A rovásírás-mozgalmár Szakács Gábor megemlékezésében összekapcsolja
Badiny munkásságát és az anti-kádárizmust, hangsúlyozva életművének politikai jelen-
tőségét.)
Nóra Kovács
THE IDEOLOGICAL RESPECTS OF THE RE-MIGRATION OF THE
DIASPORA IN CENTRAL-EASTERN EUROPE: FERENC BADINY JÓS IN
HUNGARY
This study is a first attempt at the exploration of the migration life-path of Ferenc Badiny
Jós, who developed further the theory of Sumerian-Hungarian relations in the diaspora
existence of Hungarians in Argentina, the life work related to said migration, and the in-
tellectual influence implemented by it. It is my intention to connect the backwards migra-
tion of formerly socialist Hungary’s ethnic diaspora within the modern research field of
international migration with the socio-cultural social field that was created and estab-
lished during the course of a long life in Argentina and in Hungary by a specific repre-
sentative of the Hungarian diaspora in Argentina, Ferenc Badiny Jós.
Article
Full-text available
Zusammenfassung Die völkische Esoterik als Alltagsreligion ist gegenwärtig die prägnanteste Manifestation der antisemitischen Schuldabwehr in Ungarn. Als wahnhaftes Phantasma bekam sie Eingang ins neue Grundgesetz (2012) und bestimmt als staatsrechtliche Grundlage das politische und kulturelle Leben Ungarns. Da sie die Wirklichkeit zu entstellen vermag, wurde sie zur Norm einer destruktiven, negativen Integration, in der Menschengruppen durch gemeinsame Wutprojektionen zueinander finden. Ihr Ziel ist die Herstellung einer vorgestellten, letztendlich, durch die „heilige Krone“ kosmisch gesteuerten völkisch-arischen Harmonie, mit einem Homogenitätsversprechen gleich, das nur durch die Entfernung der als nicht-identisch fantasierten „Lebensunwerten“ erfüllbar zu sein scheint. Im Beitrag werden die strukturellen Elemente der völkischen Esoterik in Ungarn herausgearbeitet und dargelegt, warum diese Ideologie mit der von der Orbán-Regierung beschworenen christlich-demokratischen Politik unvereinbar ist und der Antisemitismus in ihr immanent enthalten ist. Sie propagiert statt christlicher Nächstenliebe „Artenliebe“. Sie verkehrt die christliche Lehre radikal in ihr Gegenteil, weil sie die kulturpessimistische Annahme vertritt, dass die christliche Erlösung versagt hätte, weil die Gegenwart degeneriert und entspiritualisiert sei, deshalb müsse die Welt durch einen spirituellen, charismatischen Führer erneut erlöst werden. Erlösung bedeutet hier nicht die christliche Befreiung von den Sünden nach dem Tode, sondern die Reinkarnation, an der aber nur die „Artgleichen“ teilhaben können. In ihr wird das Christentum von seiner jüdischen Herkunft „gereinigt“, selbst Jesus erscheint „entjudet“ als „parthischer Prinz“ und Arier. Ihr „Universalismus“ ist gegenaufklärerisch-identitär.
Article
Full-text available
The comparative study of Romanian and Hungarian Neopagan organizations with an ethnocentric or "Ethno-pagan" ideology is an exploratory research aimed at mapping the similarities and the differences between these religious minorities, with a highlight on their level of institutionalization, their core values and degree of political mobilization. Zalmoxian groups and organizations promote the revival of Romanian spirituality through a process of reconnection to its ancient, supposedly Dacian and Thracian roots; by the same token, Hungarian Shamanist movements are aimed at recovering a supposedly lost spirituality, built-in into the deepest layers of Hungarian language and cultural practices. A web rhetoric analysis of these organizations is carried out in order to assess audience involvement, communication style and the use of multimedia tools to convey their messages.
Article
When explaining what motivates the Brazilian nikkeijin to migrate, a comprehensive migration systems approach is necessary, which attempts to explain migration flows among a group of countries by using a dynamic and multicausal perspective that examines various transnational economic, sociopolitical, and ethnocultural linkages between the sending and receiving countries. Using Japanese-Brazilian return migration as an example, I will emphasize the indispensable importance of transnational ethnic and sociocultural dynamics in the shaping of migrant flows. Although push-pull forces arising from fundamental structural economic disparities between Brazil and Japan were the initial impetus for migration, ethnic connections and linkages between the Brazilian nikkeijin and the native Japanese population determined the precise destination of the migrant flow. The full development of a 'culture of migration' in the Japanese-Brazilian sending community in Brazil, as well as the formation of transnational migrant networks between Brazil and Japan, served as the sociocultural factors that subsequently increased the volume and diversity of the migrants.
Comparative research of Chinese Folk Song and Hungarian Folk Song -A magyar és kínai népzene összehasonlító kutatása
  • Vytis Ciubrinskas
CIUBRINSKAS, Vytis 2013 Diaspora as a resource of homeland nationalism forged overseas and contested back home. The case of the Lithuanian-Americans. In Kokot, Waltraud, Christian Giordano, Mijal Gandelsman-Trier (szerk.): Diasporas as a Resource. Comparative Studies in Strategies, Networks and Urban Space. 105-122. Wien, Berlin: LIT Verlag DU, Yaxiong 1985 Comparative research of Chinese Folk Song and Hungarian Folk Song -A magyar és kínai népzene összehasonlító kutatása. Buenos Aires: Ősi gyökér FÁBRI György 2008 Knowledge communication in the age of converging tools. In Nyíri, Kristóf (szerk.): Integration and ubiquity. 241-248. Vienna: Passagen Verlag GLICK SCHILLER, Nina 2004 Long Distance Nationalism In Carol R. Ember, Melvin Ember, Ian A. Skoggard (szerk.): Encyclopedia of diasporas Springer Publishing. http://www.academia.edu/-1502613/Long_Distance_Nationalism_Defined GLICK SCHILLER, Nina -FOURON, Georges Eugene 2001
Budapest: Gondolat Kiadó -MTA ENKI
Szállítható örökség. Magyar identitásteremtés Argentínában (1999-2001). Budapest: Gondolat Kiadó -MTA ENKI. POVEDÁK István 2014
Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató csoport ROMSICS Ignác 2014 A magyarok őstörténetéről. Bizonyosságok, hipotézisek, hiedelmek
  • Láthatatlan Határok
Láthatatlan határok. A keresztény-újpogány szinkretizmus. In Povedák István -Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris vizsgálata. 55-77. Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató csoport ROMSICS Ignác 2014 A magyarok őstörténetéről. Bizonyosságok, hipotézisek, hiedelmek. In Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. 2014. Május. 514-562.
Research in Migration and Ethnic Relations Series)
  • Long-Distance Nationalism
Long-distance Nationalism: Diasporas, Homelands and Identities. (Research in Migration and Ethnic Relations Series). Brookfield, VT: Ashgate Publishing Company SLOBIN, Greta N. 2001
The homecoming of the first wave of diaspora and its cultural legacy. Slavic Review. 60. 3. 513-525
The homecoming of the first wave of diaspora and its cultural legacy. Slavic Review. 60. 3. 513-525. SZILÁRDI Réka 2007
Ethnic Return Migration in Comparative Perspective
  • Diasporic Homecomings
Diasporic Homecomings.Ethnic Return Migration in Comparative Perspective. Stanford University Press WINLAD Daphne 2002
Sapientia Hungarian University of Transylvania KERKAYNÉ MACZKY Emese 2009 100 éve született Badiny Jós Ferenc
  • Laszlo-Attila Hubbes
HUBBES, Laszlo-Attila 2011 A Comparative Investigation of Romanian and Hungarian Ethno-Pagan Blogs. Reconect Working Papers No. 2/2011. Sapientia Hungarian University of Transylvania KERKAYNÉ MACZKY Emese 2009 100 éve született Badiny Jós Ferenc. In Itthon. Nemzeti Kulturális Havilap. 2009/6. szám, 29. KOVÁCS Nóra 2009