ArticlePDF Available

Næsten ens – eller hvad?

Authors:
  • Moesgaard Museum

Abstract

I løbet af den nordiske bronzealder dukker en myriade af forskellige nye genstandsgrupper op, og særligt den tidligste del af bronzealderen er karakteriseret af et boom i især smykkeudstyr og våben. Det nye råmateriale, bronze, udvidede det potentielle genstandsudvalg i forhold til våben, redskaber, smykker, dragtudstyr og lignende. Den nordiske bronzealderkronologi og dens seks perioder udarbejdet af Oscar Montelius i 1885 er derfor ikke kun baseret på sociale aspekter af bronzealdersamfundet, men også på opståen og udviklingen af genstandstyper og -grupper.
30 SKALK nr. 3 • 2019
I løbet af den nordiske
bronzealder dukker en
myriade af forskellige nye
genstandsgrupper op, og
særligt den tidligste del af
bronzealderen er karakteriseret af et boom
i især smykkeudstyr og våben. Det nye rå-
materiale, bronze, udvidede det potentielle
genstandsudvalg i forhold til våben, redska-
ber, smykker, dragtudstyr og lignende. Den
nordiske bronzealderkronologi og dens seks
perioder udarbejdet af Oscar Montelius i
1885 er derfor ikke kun baseret på sociale
aspekter af bronzealdersamfundet, men også
på opståen og udviklingen af genstandstyper
og -grupper.
NYE OPDAGELSER
Gennem de seneste år har mange opdagelser
forbedret vores forståelse af bronzealderens
metalarbejde gennem metallurgien (studiet
af den bevidste bearbejdning af metal), og
stadigt ere studier bliver publiceret. Disse
har udvidet vores forståelse af bronzen som
råmateriales indydelse på forhold af mere
social karakter. Særligt studier, som undersø-
ger specikke metallers sammensætning, er
talrige. Sådanne analyser har dog konsekven-
ser, da de involverer fysisk prøveudtagning af
metalgenstandene og dermed skader på gen-
standene.
Næsten ens – eller hvad?
Af arkæolog Christina Vestergaard, arkæolog Kristoffer H. Fredensborg og
post.doc Heide W. Nørgaard
Thisted
Mors
Fig. 1. De to bælteplader fra Museum Mors.
Tv. = MHM-61; Th. = MHM-78. Foto: Christina
Vestergaard
31SKALK nr. 3 • 2019
der er ved første øjekast næsten identiske:
de er begge dekoreret med spiraler og simp-
le stregbånd, har samme ’låsemekanisme’ på
bagsiden (også kaldet øjet på bæltepladen)
samt udragende spikes (spidsen på forsiden
af pladen). Et nærmere kig gennem makrofo-
tografering afslører dog små forskelle, der in-
dikerer, at de to bælteplader er lavet indenfor
to helt forskellige håndværkstraditioner.
Fig. 2. Fremstillingen af et spiralstempel. Når
stemplet bliver brugt til at dekorere en genstand,
vil alle spiraler blive identiske (efter Rønne i Skalk
1988:6 s. 11).
 Fig. 3. Spiraldekoration på bæltepladen MHM-78.
Foto: Christina Vestergaard
Det er dog muligt at komme tættere på
genstanden og dens biogra uden at foretage
de destruktive metallurgiske analyser. Vi har
forsøgt at nde en alternativ og supplerende
indgangsvinkel til genstanden ved hjælp af
makrofotografering (nærbilleder af genstan-
den i høj opløsning), hvilket ikke volder ska-
de på genstandene. Denne metode er blevet
afprøvet på to bælteplader fra Museum Mors’
fortidsudstilling (gur 1). Disse to bæltepla-
32 SKALK nr. 3 • 2019
SPIRALDEKORATIONEN AFSLØRER
Selvom dekorationen på de to bælteplader de-
ler ere stilistiske træk, er udgangspunkterne
ret forskellige. Det er isæt tydeligt på spiral-
dekorationen (gur 3 og gur 4). Spiralerne
på den første bælteplade (MHM-78) er blev
lavet inden selve støbningen af pladen gen-
nem ’den tabte voks metode’, også kendt som
cire perdue (Skalk 1988:6). Spiralerne er altså
lavet ved hjælp af et stempel i en voksmodel af
bæltepladen (gur 2), hvilket røbes i de fuld-
stændigt identiske spiraler, når det kommer
til vindinger (snoninger) og centrum. Dette
er illustreret på gur 3, hvor en sektion af én
af spiralerne er ’lagt oven på’ andre af pladens
spiraler (Skalk 2016:4). Vindingerne på den
første spiral – det vil sige spiralspolens høj-
og lavpunkter – er et perfekt match med de
øvrige spiraler på bæltepladen.
Spiraldekorationen på den anden bælte-
plade (MHM-61) er mere irregulær, som de
grønne pile på gur 4 illustrerer. Enkelte af
spiralerne sidder så lavt på dekorationsbån-
det, at de næsten overlapper med det neden-
stående dekorationsbånd, mens andre sidder
højere på båndet. Dertil kommer, at antallet
af vindinger varierer mellem spiraler fra sam-
me dekorationsbånd: nogle spiraler har 6
snoninger, mens andre har 7 snoninger. Det
betyder, at spiralerne på denne bælteplade
ikke er lavet ved hjælp af et stempel som på
Fig. 5. Spikes på de to bælteplader. Tv. = MHM-78;
Th. = MHM-61. Der er ingen forstyrrelser i metallet
mellem spike og plade på nogen af bæltepladerne.
Foto: Christina Vestergaard
 Fig. 4. Spiraldekoration på bæltepladen MHM-
61. De grønne pile viser uregelmæssigheder i
spiraldekorationen, de hvide pile viser mærker
efter værktøj, og de gule pile viser støbefejl i
metallet. Foto: Christina Vestergaard
33SKALK nr. 3 • 2019
MHM-78. Det betyder dog ikke nødven-
digvis, at dekorationen først blev lavet eer
støbningen af bæltepladen, da ere mærker
eer redskaber taler imod dette (se de hvide
pile på gur 4). Forstyrrelserne i spiralernes
snoninger tyder på, at et spidst værktøj blev
brugt til at tegne eller rettere indridse dekora-
tionen i et blødt materiale såsom voks. Frem-
gangsmåden her er yderligere bevidnet af e-
re tilfælde af støbefejl (se de gule pile på gur
4). Eersom støbefejlene følger spiralspolens
høj- og lavpunkter – altså eersom spiralens
snoninger ikke afbryder støbefejlene – må
fejlene være indtruet eer, at dekorationen
blev optegnet. Dermed må bæltepladen være
blevet dekoreret inden støbningen, hvor fej-
lene i metallet opstod.
De to bælteplader blev altså begge deko-
reret inden støbning ved hjælp af ’den tabte
voks metode’. Men selvom dekorationen på
pladerne deler stilistiske træk, er der tydelige
forskelle i fremgangsmåden, når det kommer
til brugen af værktøj: MHM-78 blev dekore-
ret ved brug af spiralstempler i en voksmodel,
mens dekorationen blev tegnet eller ridset i
voksenmodellen af bæltepladen MHM-61
med et spidst værktøj.
BÆLTEPLADERNES SPIKES OG ØJNE
De store bælteplader fra bronzealderens an-
den periode (fra ca. 1500-1300 f.Kr.) er som-
metider støbt af to omgange: en indledende
støbning, hvor selve pladen bliver støbt og
en eerfølgende støbning, hvor spiken og
øjet støbes fast på den færdige plade (Skalk
2016:4). Det er dog ikke tilfældet med de
to bælteplader fra Mors, da der ikke er nog-
le overgange i metallet hverken på forsiden
mellem pladen og spiken (se gur 5) eller på
bagsiden mellem pladen og øjet (se gur 6 og
gur 7).
Spiken på de to bælteplader fremstår derfor
ens, selvom øjet på bagsiden af bæltepladerne
er lavet ved hjælp af to forskellige teknikker.
 Fig. 6. Øjet på bagsiden af bæltepladen MHM-78.
Foto: Christina Vestergaard
 Fig. 7. Øjet på bagsiden af bæltepladen MHM-61.
Foto: Christina Vestergaard
34 SKALK nr. 3 • 2019
Bæltepladens øje sidder på bagsiden af pla-
den. Det er en lille udpræget ’lås’, som blev
brugt til at fæstne pladen til dragten eller
bæltet. På MHM-78 er øjet lavet ved hjælp af
en voks-pølse, som blev ’prikket’ (en teknik,
der minder om nåleltning) fast på voksmo-
dellen af bæltepladen ved brug af et spidst
værktøj. Det indikeres af de små kraterlignen-
de fordybninger, som ndes hele vejen rundt
om øjet, hvor det har kontakt til pladen (se
de hvide pile på gur 6). Perforeringen af øjet
blev lavet ved at placere en pind (eller andet
organisk materiale) på midten af pladen og
placere vokspølsen tværs oven på denne pind,
hvoreer pølsens ender blev prikket sammen
med pladen. Under støbningen vil pinden
da forsvinde og eerlade et hulrum – nemlig
øjet.
TO HÅNDVÆRKSTRADITIONER
Fremgangsmåden var en smule anderledes,
da øjet på den anden bælteplade (MHM-61)
blev lavet. Øjet på denne bælteplade blev også
lavet ved hjælp af voks, men perforeringen af
øjet blev lavet eer selve øjet. Først blev en
klump – og ikke en pølse – af voks sat fast
på voksmodellen af selve bæltepladen. Den-
ne blev sat fast ved at gnide klumpen fast.
Håndværkeren brugte sikkert sine ngre til
dette formål. Dette kan ses på de glatte for-
dybninger nær øjets base altså lige der, hvor
øjet sidder fast på pladen (se de hvide pile
på gur 7). Eerfølgende blev en pind pres-
set gennem klumpen, hvilket dannede øjets
perforering. Dette illustreres på gur 7 af de
sorte pile, hvor rester af voksen har dannet
en nubret overfalde på den side af øjet, hvor
pinden er brudt igennem voksklumpen (på
gur 7 er pinden først igennem klumpen fra
venstre mod højre side). På den anden bælte-
plade (MHM-78) er overaden glat og regel-
mæssig på begge sider af perforeringen (se de
sorte pile på gur 6).
De to bælteplader fra Mors syner på over-
aden og i det store og hele ret ens. Men ved
hjælp af makrofotografering har vi her påvist,
at de også er meget forskellige. Forskellene
ligger i de tekniske og fremstillingsmæssi-
ge valg, som ikke kun tyder på to forskelli-
ge håndværkere, men også på to forskellige
håndværkstraditioner. Dog er udgangspunk-
tet og selve inspirationen såvel som slutre-
sultatet med den færdige bælteplade til dels
identiske. Det er således processen fra idé til
genstand, der er forskellig de to bælteplader
imellem.
NON-DESTRUKTIV METODE
Mulighederne for den non-destruktive frem-
gangsmåde med makrofotografering slutter
ikke her. Især genstande, som er produceret
ved hjælp af ’den tabte voks metode’ rum-
mer et særligt potentiale i fremtidige studier
og kan give os et bedre og mere nuanceret
indblik i de regionale håndværkstraditioner.
Genstande, som er blevet dekoreret med det
samme stempel (Skalk 2016:4), kan hjælpe
os med at identicere individuelle værksteder
og måske endda specikke håndværkere.
Slutteligt vil vi dog slå fast, at makrofoto-
grafering ikke kan udgøre et fuldstændigt
alternativ til de destruktive, metallurgiske
undersøgelser. Sådanne undersøgelser kan
være ressourcekrævende både i forhold til tid
og økonomi og det kan være udfordrende at
få tilladelse til at foretage sådanne analyser
grundet deres destruktive karakter. Her kan
makrofotografering udgøre en non-destruk-
tiv indgangsvinkel og kan give en dybdegå-
ende biogra af genstanden, inden de dyre,
destruktive analyser tages i brug. Metoden
kan således understøtte forberedelsen af
forskningsstrategier i forbindelse med analy-
ser. Desuden er makrofotografering en billig
metode og hurtig at udføre: det kræver blot
adgang til magasiner på landets museer, et ka-
mera og et trænet øje.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.