ArticlePDF Available

Nederland moet bevoorrechte positie Belastingdienst bij faillissementen loslaten en Britten volgen (FD, 25 maart 2019)

Authors:

Abstract

Op 14 maart 2019 betoogde MKB-voorzitter Jacco Vonhof in het FD dat de riante voorrangspositie van de Belastingdienst bij faillissementen moet worden aangepast. Dit opiniestuk in het FD van 25 maart 2019 ondersteunt dit betoog en roept op om inspiratie te putten uit de wijze waarop de Britten dit hebben aangepakt. Schaf de bevoorrechte positie van de Belastingdienst af, maar laat het bodemvoorrecht voortbestaan ten behoeve van de gemeenschappelijke faillissementsschuldeisers.
Pagina 1 van 1
Gepubliceerd in: Het Financieele Dagblad, 25 maart 2019, p. 29.
Nederland moet bevoorrechte positie Belastingdienst bij
faillissementen loslaten en Britten volgen
Opin ie | R uben van Ude n is PhD -fell ow a an het I nstituut vo or Privaa trecht, Uni versiteit
Le iden.
In het artikel Mkb-voorman: geef Belastingdienst minder rechten bij faillissement’ betoogt MKB-
voorzitter Jacco Vonhof dat de voorrangspositie van de Belastingdienst moet worden aangepast (FD, 14
maart). Hoewel Vonhof terecht beseft dat dit ‘een lastig gevecht’ zal worden, verdient zijn opvatting
zeker steun.
De bevoorrechte positie van de Belastingdienst is in het verleden al meermaals kritisch tegen
het licht gehouden. Het beeld dat daarbij naar voren komt, is dat de oorspronkelijke rechtsgrond voor
deze fiscale bevoorrechting in toenemende mate aan overtuigingskracht inboet. Bevindt de
Belastingdienst zich echt in een beschermenswaardiger positie dan een gemiddeld klein of middelgroot
bedrijf? Dat waag ik te betwijfelen, en velen met mij. De steeds terugkerende tendens is dan ook de
wens tot verlaging dan wel afschaffing van deze voorrangspositie.
Dit is tevens de trend die in de landen om ons heen zichtbaar is. Het fiscale voorrecht is reeds
afgeschaft in Duitsland (1999) en het Verenigd Koninkrijk (2003). Bovendien is de afschaffing in het
Verenigd Koninkrijk gepaard gegaan met de invoering van een speciaal fonds ten behoeve van de
concurrerende schuldeisers, ter grootte van het bedrag dat voorheen onder het fiscale voorrecht viel,
dat de rang van het weggevallen voorrecht heeft overgenomen.
Deze Britse oplossing verdient navolging. Schaf de bevoorrechte positie van de Belastingdienst
af, doch laat het bodemvoorrecht voortbestaan ten behoeve van de gemeenschappelijke
faillissementsschuldeisers. Zo is de kans groot dat de voordelen daadwerkelijk neerslaan bij hen die er
tegenwoordig zo bekaaid van afkomen bij een faillissement, de gewone concurrerende schuldeisers.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.