ArticlePDF Available

Local conditions for the activities of the League of Women structures in the Lower Silesia during the Stalinist period, „Społeczeństwo i Polityka”, 2018, nr 4, s. 137-155.

Authors:

Abstract

In December 1948, at the unification congress of the Polish Workers’ Party and the Polish Socialist Party, the Polish United Workers’ Party was formed. Thus, transplanted to Poland from July 1944, Stalinism entered the phase of its unfettered development. It reached the apogee of its development in the mid-1950s, and it was only October 1956 that closed the gloomiest period in the history of People’s Poland. The pathologies of Stalinism left their mark on the activities of the Main Board, as well as on the field structures of the new League of Women. In 1947-1955, the association was used to implement the productivisation process of Polish women. At the end of 1955, the process of program changes was initiated. The previous priority gave way to entirely different objectives, i.e. organizing assistance to women in the sphere of employment, raising children, household, hygiene and health.
Conference Paper
Realizacja zadań programowych i plany aktywności Ligi Kobiet ogłaszane były podczas zjazdów, mających charakter propagandowy i informujący odbiorczynie o kierunkach rozwoju organizacji, co miało przynieść rezultat w umocnieniu pozycji Ligi w różnych środowiskach kobiet. Podczas pierwszego w 1951 r. głównym wysuwanym postulatem była walka o pokój i wyznaczanie zadań dla organizacji, związanych z realizacją planu 6-letniego. Okresem podsumowań etapu działalności i form rozwoju Ligi miał być trzeci zjazd z 1962 r. Jednym z najważniejszych w okresie funkcjonowania Ligi Kobiet był zjazd czwarty, zorganizowany w 1966 r. Wówczas to ogłoszono odnowiony program organizacji, formy i metody działania w warunkach „nowego” rozwoju, w okolicznościach, kiedy to kilka miesięcy przed zjazdem organizacja przestała funkcjonować w zakładach pracy. Podczas dyskusji zjazdowej informowano uczestniczki o konieczności rozwoju Ligi w miejscu zamieszkania kobiet, natomiast w podjętej uchwale podkreślano temat aktywniejszego niż przedtem włączenia się kobiet w budowę Polski socjalistycznej. Dotychczasową działalność Ligi oceniano wówczas jako pozytywną lecz niewystarczającą, z powodu m.in. wciąż niedostatecznej liczebności członkiń. Wydarzeniem przełomowym, podczas którego przyjęto uchwałę o zmianie nazwy organizacji z Ligi Kobiet na Ligę Kobiet Polskich, był zjazd z 1981 r. Podczas dziewiątego zjazdu, w 1986 r., mimo odczuwalnej w społeczeństwie polskim nasilającej się atmosfery napięcia, związanej z kryzysem ekonomicznym i politycznym, skupiano się na postulatach propagandowych, dotyczących głoszenia umacniania pozycji kobiety w życiu społeczno-politycznym oraz gospodarce narodowej.
Article
The League of Women, until 1949 operating under the name Socio-Civic League of Women, was an organization created post-1945 in Gdańsk and Łódź districts. Its activity was dictated by the party and governmental authorities. During their early years, both the Gdańsk and the Łódź organizations were characterized by similar activities and range of influence on the local women’s milieus. After 1949, with the organization’s name changed to the League of Women, the Łódź branch enjoyed wider popularity and social acceptance among women. This was caused by the possibilities of building the organization’s influence among female workers in Łódź. The Gdańsk branch did not create rigid organizational structures due to, i.a., comparably less opportunities there for activity among employed women, especially workers. Also in Gdańsk, after 1980, the only reformatory movement among the League members in the country was born.
Article
Full-text available
Liga Kobiet Polskich, akceptowana przez władze komunistyczne organizacja kobieca, usiłowała umocnić swoje wpływy zwłaszcza wśród kobiet pracujących. Jako priorytetowy cel działalności wskazywała także upowszechnianie znaczenia szerokich działań Komitetu Gospodarstwa Domowego, w ramach którego organizowano szkolenia zawodowe, promowano gospodarność w prowadzeniu przez kobiety gospodarstw domowych. Schyłek jej działalności przypadł na koniec lat osiemdziesiątych, biorąc pod uwagę zarówno zmniejszającą się liczbę członkiń, jak i słabnącą pozycję jako oficjalnej reprezentacji kobiet polskich.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.