ArticlePDF Available

Phaselis Antik Kenti nde 2018 Yılında Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları

Article

Phaselis Antik Kenti nde 2018 Yılında Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları

Abstract and Figures

This study aims to create a general view about field surveys and excavations carried out in the ancient city of Phaselis in 2018. The focus of this study contains interdisciplinary urban and field archaeology carried out both in the city -polis and ports- and in territory -largely in the borders of Kemer, Tekirova and Çamyuva- within the field surveys carried out between the dates July 9th – August 3rd 2018. As for the settlement archaeology performed between the dates August 7th and November 28th 2018, some theoretical and practical research were done relating to the documentation, cleaning, conservation and restoration of the Tetragonal Agora, Small Bath and notably the Theater and the Hadrians’ Gate.
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
Article
Full-text available
Abstract: This article includes the epigraphic and archaeological evaluations of a khamosorion and farm settlement found in Üçoluk Yaylası, Uzuntaş location in the light of new imaging methods within the scope of the surveys conducted in Phaselis and its territory. The aforementioned khamosorion and (wine) press were built on a bedrock with a height of approximately 17 meters. It is learned thanks to the inscription of the khamosorion and also the portraits of a couple who are the owners of the grave and the farm settlement that these people were named as Kolalemis and Termela. The applied digital imaging methods to the surface of the khamosorion made it possible to read the highly eroded inscription and thus new people added to the demography of the Ancient City of Phaselis. The various number of sarcophagi and farm settlements in the territory of Phaselis and Uzuntaş location indicate that the intensive farming and production practices were carried out in the hinterland of the ancient city. Öz: Bu makale, Phaselis ve teritoryumunda yürütülen yüzey araştırmaları kapsamında, kentin hinterlandında bulunan Üçoluk Yaylası, Uzuntaş Mevkii’nde tespit edilen bir khamosorion ve çiftlik yerleşiminin sayısal görüntüleme metotları ışığında arkeolojik ve epigrafik değerlendirmelerini içerir. Söz konusu khamosorion tipi kaya mezarı ve işlik, yaklaşık 17 metre yüksekliğe sahip bir anakayaya işlenmiştir. Üzerinde mezar ve çiftlik sahibi karı-kocanın portreleri ile bezemelerin işlendiği kaya lahdinin günümüze kadar korunmuş olan mezar yazıtı sayesinde, söz konusu kişilerin Kolalemis ile Termela adlarını taşıdığı öğrenilmektedir. Oldukça yıpranmış olan yazıt, sayısal belgeleme metotları ile neredeyse tamamen okunabilmiş ve böylece Phaselis kentinin demografisine yeni kişiler dahil edilebilmiştir. Phaselis teritoryumunda yer alan Uzuntaş ve civarındaki alanda çok sayıda, içinde mezarı da bulunan çiftlik yerleşimi tespit edilmesi, kentin hinterlandında yoğun üretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü gösterir.
Article
Full-text available
Öz: Günümüz teknolojisinin hızlı ilerleyişi sayısal görüntüleme metotlarına ivme kazandırmış ve kültürel miras araştırmalarına da yeni yaklaşımlar getirmiştir. Teknolojinin bilime sunduğu yeni belgeleme ve analiz metotları birçok disipline adapte edilerek araştırmaların detaylı ve hızlı bir biçimde yapılmasına imkan tanımaktadır. Burada sunulan çalışma son yıllarda kültürel miras araştırmalarında kullanılan Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme (Reflectance Transformation Imaging-RTI) metodunun epigrafi araştırmalarında yazıtların belgeleme ve analiz süreçlerine sunduğu yenilikleri incelemektedir. RTI, bir nesne yüzeyinin farklı açılardan aydınlatılmasıyla elde edilen görüntü verilerinden sentezlenen yansıtma değerlerini kullanarak nesne yüzeyinin mikro-topografyasını ortaya çıkaran sayısal bir fotoğraflama me-todudur. Özellikle tahribata uğramış arkeolojik eserlerin yüzey detaylarının belgelenmesinde ve yorum-lanmasında ya da yazıt taşıyıcısı yüzeyindeki aşınmış harflerin karakterize edilmesinde görsel algıyı artırarak analiz süreçlerine pozitif katkılar sunmaktadır. Çalışmada 'tahribatsız' belgelemeye ve çok yönlü analize imkan veren RTI metodunun teknik ardalanı ve çalışma prensipleri Phaselis epigrafi araş-tırmalarında yürütülen RTI çalışmalarından sunulan örnekler ışığında detaylı bir biçimde aktarılmıştır. ------------------------------------------ Abstract: Today's advanced technology has accelerated the use of digital imaging methods and brought new approaches to cultural heritage research. The new documentation and analysis methods have been adapted to various disciplines; which has made quick and detailed research possible. This study examines the innovations in documentation and analysis of the inscriptions in epigraphy through the RTI (Reflectance Transformation Imaging) method which has recently begun to be employed in cultural heritage in recent years. RTI is a computational photographic method that records the micro-topography of the surface of an object by using reflectance properties synthesised from the image data that obtained through illuminating the object's surface from different angles. The method has contributed in particular to documenting and for accuracy in commenting upon partially destroyed surfaces of archaeological artifacts; and in enabling the characterisation of the letters of the damaged surface of an inscription bearer, through increasing the definition of the visual evidence. The study presents the technical background and the working principles of the RTI method which enables multi-directional analysis and a documentation process in a 'non-destructive' way, through a consideration of the examples of RTI studies conducted in epigraphical research at Phaselis.
Article
Full-text available
ERODOTUS never fails to fascinate with his rich and detailed descriptions of the varied peoples and nations mustered against Greece by Xerxes; 1 but one of his most tantalizing details, a brief notice of the existence of an oracle of Ares somewhere in Asia Minor, has received little comment. This is somewhat understandable, as the name of the proprietary people or nation has disappeared in a textual lacuna, and while restoring the name of the lost tribe has ab-sorbed the energies of some commentators, no moderns have commented upon the remarkable and unexpected oracle of Ares itself. As we shall see, more recent epigraphic finds can now be adduced to show that this oracle, far from being the fantastic product of logioi andres, was merely one manifestation of Ares' unusual cultic prominence in south/southwestern Asia Minor from "Homeric" times to Late Antiquity. Herodotus and the Solymoi […] ésp¤daw d¢ »mobo˝naw e‰xon smikrãw, ka‹ probÒlouw dÊo lukioerg°aw ßkastow e‰xe, p‹ d¢ tªsi kefalªsi krãnea xãlkea: prÚw d¢ to›si krãnesi OEtã te ka‹ k°rea pros∞n boÚw xãlkea, p∞san d¢ ka‹ lÒfoi: tåw d¢ knAEmaw =ãkesi foinik°oisi kateil¤xato. n toÊtoisi to›si éndrãsi ÖAreow 1 The so-called Catalogue of Forces preserved in 7.61–99. In light of W. K. Pritchett's thorough refutations of such scholars as O. Armayor, D. Fehling, and S. West, who seek to discredit the authority of Herodotus on this and other points, I will simply refer the reader to Pritchett's two major treatments of their work, Studies in Ancient Greek Topography IV (Berkeley 1982) 234–285 and The Liar School of Herodotus (Leiden 1993).
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
  • Arş
  • Akdeniz Gör
  • Üniversitesi
* Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları ABD., Antalya, aykanakcay@akdeniz.edu.tr 19 2017 yılı çalışmaları için bk. Arslan -Tüner Önen 2018, 315.
Epigrafi Araştırmalarında Yeni Bir Belgeleme ve Analiz Metodu Olarak RTI
Akçay 2016, 1-16. BİBLİYOGRAFYA Akçay A. Akçay "Epigrafi Araştırmalarında Yeni Bir Belgeleme ve Analiz Metodu Olarak RTI". MJH VI/2 (2016) 1-16.
  • Aslan
Aslan et al. 2017 E. Aslan, Y. Kılıç, U. Orhan, "Phaselis Güney Limanı". Phaselis IV (2018) 1-13
Solymer -Milyer -Termilen -Lykier
  • Atila
Atila et al. 1994 İ. A. Atila -S. B. İzgiz -B. Karakurt, "1992 Yılı Phaselis Çevre Düzeni ve Temizlik Çalışmaları". 4. Müze Kurtarma Kazıları Semineri 26-29 Nisan 1993. Ankara (1994) 429-455. Bayburtluoğlu 1983 C. Bayburtluoğlu, "1982 Phaselis Kazısı Raporu". KST V (1983) 181-189. Bayburtluoğlu 1984 C. Bayburtluoğlu, "1983 Phaselis Kazısı Raporu". KST VI (1984) 301-312. Blackman 1981 D. J. Blackman, "The Inscriptions". Ed. J. Schäfer, Phaselis. Beiträge zur Topographie und Geschichte der Stadt und ihrer Häfen (Ist. Mitt. Beiheft 24). Tübingen (1981) 138-163. Frei 1993 P. Frei, "Solymer -Milyer -Termilen -Lykier. Ethnische und politische Einheiten auf der lykischen Halbinsel". Eds. J. Borchhardt -G. Dobesch, Akten des II. Internationalen Lykien-Symposions (Wien, 6.-12. Mai 1990). Vien (1993) 87-97. Gonzales 2005
Notes de voyages et inscriptions
Notes de voyages et inscriptions". BCH 103/1 (1979) 229-326. TAM Tutuli Asiae Minoris. Vindobonae 1901-1989.