ArticlePDF Available

The Shock of Terror and the Abyss of the Event/ הלם הטרור והחור של האירוע

Authors:

Abstract

Terror is no doubt a violent tool serving political ends of some sort. Nevertheless, terror has a phenomenality of its own. This discussion attempts at striping terror from its political ends while purposing to view it as a phenomenological event manifesting nothing but sheer violence. Following the thought of Benjamin and Derrida, the discussion looks at terror as a phenomenological event manifesting the spectral return of primordial violence. The eruption of the violence of terror is thus thought as a constant reminder of the illegal and violent foundation that founds sovereign law.
עוריאה לש רוחהו רורטה םלה
ל ֶטנ ֶמי ִפּ רורד
תולקעתמ םוינימולא תורגסמ .רבע לכל םיזתינ תיכוכז ירבש .רורט עוגיפ
תוקובד רשבו רעיש תוצווק .שיבכה לע תוללוגתמ תונברקה תופוג .תותוועתמו
.תוריפצ .םיעוצפה תוקנא .חיפ .ןשע .הכרדמה תא ףיצמ םד .םיתבה תותיזחל
םא ,אל וא הצרנ םא ,וז .תיעבמו םלוה ,םילא עגר .הקלובמו הקוב .היסומלרדנא
תא האיצמהש וזינוקלה הפשה .רורטה עוגיפ לש תושממה ,אל וא ךכל ףשחינ
יעצמא תא הניזמה וז ,(ןיוע ינלבח עוגיפ) ע"חפ קויד רתיל וא ,'עוגיפ' יוטיבה
םיתעל ונל קפסל הלוכי ,התוחיחצו התוגליע ףרח ,הרטשמה יכורדתו תרושקתה
:ירתסד יתרת םה 'רורט'ו 'עוגיפ' ירהש .תושממ התואל רשאב תוקומע תונבות
.הרטמ ונל שישכ וז הלימב םישמתשמ ונא .'העיגפ' הלימב 'עוגיפ' הלימה רוקמ
,הרטמב םיעגופ ונאשכ םירמוא ונחנא 'העיגפ לוב' :יהשלכ הרטמל תנווכמ העיגפה
ןיא רורט עוגיפל ךא .חטש יתורישב וא חווטמב ןומיאב ,תוללוצ קחשמב הז םא ןיב
םיוסמ םדא אלו םיוסמ םוקמ אל ,תינוקל הפש התוא ןושלב .תדקוממ הרטמ לכ
דעי אלו יגטרטסא דעי אל ,יאבצ דעי אלו יניעידומ דעי אל .דעי ול םישמשמ
שחרתהל לוכי רורטה עוגיפ .'תורטמ קנב' ול ןיא .הרטמ רסח רורטה עוגיפ .יטקט
,תבותכ ןיא רורטה עוגיפל .םלוכ דגנו דחא ףא דגנ ןווכמ אוה .העש לכבו םוקמ לכב
.יארקאו ןמדזמ ןפואב עריא הבש תבותכה דבלמ
,תבותכ שי רורטה עוגיפלש ןועטל ןתינ ,היהיש לככ םלוהו םילא ,תאז לכבו
.תיטילופ תילכת תתרשמה יגולוכיספ תילכתב ןבומכ רבודמ .תילכת ,הרטמ
התעב םהב ררועלו םיחרזאב םולהל ותילכתש יטילופ יעצמא אוה רורטה עוגיפ
ררחשל ןובירה לע ץחל רֹוציי הז שוביש .םהייח תוחרוא תא שבשל ךכבו ,דחפו
תליחתב רבכ רמול יואר .האלה ןכו תונוביר קינעהל ,םיחטש ריזחהל ,םיריסא
,םמצעלשכ ללכב תומילאה חישבו טרפב וז הנעטב ןודל יתנווכב ןיא יכ םירבדה
.רורטב תיגולונמונפ תוננובתהל חתפ םתועצמאב חותפל אלא
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 2
עוריאה חיׂשל םיעצמאה חיׂשמ :רורטה לש יגולונמונפה םוצמצה
וא ותקדצה זא יכ ,תילכת תגשהל דעונש םילא יעצמא אוה רורטה עוגיפש החנהב
תגצוימ וז הדמע .תרשמ אוה התואש תילכתל םאתהב תושעיהל תוכירצ ותליספ
הנוזינ יעבטה טפשמה תטיש .'יעבטה טפשמה תטיש' הנכמ ןימינב רטלווש המ ידיב
עצמכ השמישו ,תיעבטה הררבה ןורקעמ רקיעב ,ןיוורד סלר'צ לש היגולויבהמ
העפות תומילאב האור וז הטיש .תיתפרצה הכפהמב הנידמה רורט לש יגולואדיאה
1.המצעלשכ לוספ לכ הב ןיא וזככו ,םדאה תושרל םידמועה םירשכה דחא ,תיעבט
.תונגל וא בייחל רשפא ןתואש ,היתוילכתל םאתהב קר תומילאה תא לוספל ןתינ
טפשמה דועב :יטפשמה םזיביטיזופה תטיש תא ןימינב דימעמ וז הטיש דגנכ
טפוש יטפשמה םזיביטיזופה ,היתוילכתל םאתהב תומילאה תא טפוש יעבטה
הניחבמ םידמוע םייוארה םימילאה םיעצמאה .היעצמאל םאתהב תומילאה תא
םימילאה םיעצמאה דועב ,דבעידב םתוא ס ֵכ ָנמ אוהש וא ,קוחה תושרל תירוטסיה
,יעצמא תומילאב תואור תוטישה יתש ,ךכ וא ךכ .קוחל ץוחמ םינותנ םינוגמה
ירק ,הנידמהו קוחה ידיב םימילאה םיעצמאה רבד לש ופוסב םיסכונמ ןהיתשבו
תומילא לכב האור תינרדומה הנידמהש אצוי ןאכמ ,ןימינב לש ותטישל .ןובירה ידיב
לש הרפה הנידמה ידיב השענ וניאש תומילאב שומיש לכבו ,תילכת תגשהל יעצמא
אוה ,תוצובקו םיטרפ ידיב ,ירוביצהו יטרפה בחרמב ,תומילאב שומישה םצע .קוחה
לופונומל דוגינב דמוע אוהש ןוויכמ אלא ,ומצעלשכ לוספ וב שיש ןוויכמ אל ,רוסא
.תומילאה לע םיעבות ןובירהו קוחהש
הכוז אוה ולשבש ,'לודגה עשופה' הנכמ ןימינבש ימ לש ואטח ,הז רשקהב
'קנבונפוא'ה וא ,דיילקו ינוב הצמשל עודיה דמצה לשמל ומכ – רוביצה תדהאל
ןורקע לע רגתה תאירקב רתויו םיוסמ קוח לע הרבעב תוחפ אוה ונלצא
ןיב רכינה לדבהה ףרח 2.ןובירה ידיב תומילאה סוכינ לע תתשומה ,ומצע קוחה
םהינשש הז ןבומב קר ולו ,םהיניב תוהזל ןתינ ןיידע ,דבאתמה לבחמל קנבונפואה
רוקמ .תומילאה לע ןובירה לש תולעבה תעיבת םצע לע רגית ןיעדויב םיארוק
האילפב ילוא ןומט רורטה עוגיפב תצרפתמה תומילאה בקע ונב םלוהה םלהה
הכ הרוצב תומילאב שומיש השוע רחא והשימש הדבועה חכונל תוממוקתהבו
,ךכמ הרתי .רחאה ידיב קוחה ידימ העקפוה תומילאהש ;תנסורמ יתלבו העורפ
לש ודי הרצקש הדבועה חכונל תוממוקתהבו האילפב ילוא ןומט םלהה רוקמ
,ירמגל רחא אוה רחא ותוא .רחאה ידיב תומילאה לש וז העקפה עונמלמ קוחה
איה םיינוביר םיפוג ינש דצמ תומילא לש תידדה הלעפה .ןוביר וניאש הז ןבומב
.26–24 :2006 ,ןימינב 1
.28 :םש 2
3 | ע וריאה ל ש ר וחהו רו רטה םלה
התוחפ הניא המחלמב תומילאה יעפומ לש תוארפה .'המחלמ' םינכמ ונאש המ
יקוחה שומישה .הנממ הלודג ףא ילואו ,רורטב העיפומה תומילאה לש וזמ
לש רתוי םינווגמ םיעפומו רתוי תולודג תודימ רציימ תינוביר תומילאב יתטישהו
,ברקה ימולה ודיעי ךכ לע .םחר אלל ונב תמלוה המחלמה לש תומילאה םג .תומילא
ןבומ רבדכ תלבקתמ המחלמה תומילא ,ןיידעו .וניניב םיכלהמש םיתמ־םייח םתוא
.רורטה עוגיפ ונב םלוה הבש התעבה התואב ונב תמלוה הניאו ,הנוגי לב חרכהכ ,וילאמ
רסח ,םולע ףוגש הדבועה חכונל תוממוקתההו האילפהמ עבונ רורטה םלהש ןכתיי
ומצעל לטונ תיא ָפ ְר תוחכונ לעב ףוג ,ףוג רסח ףוג אוהש ףוג – תונובירו הירוטירט
תומילאה לש וז העפשה .ונילע העיפשהלו תומילאה תא וידיל עיקפהל תוכזה תא
ןוויכמ ,וניתוחרוא תא תערופו ונייח םקרמב תומש השוע איהש ןוויכמ ונב תמלוה
ימינפה םינפה לא ,תמדקומ העדוה אללו עיתפמב ,אורק אל חרוא ומכ תרדוח איהש
לע ףאש ,(2002) םילשוריב 'טנמומ' הפקב עוגיפה הרקמ וארו) וניתוימינפ לש רתויב
,םילשורי יבשותב ררועש אוה אקווד ,רתויב לודגה םיעגפנה רפסמ וב היה אלש יפ
.(המצע בר םלה ,היבחר תנוכש יבשותב רקיעבו
יוניכל הכוז ןובירה ידיב הסכונש תומילאה יזא ,ןימינב רחא בוקעל ךישמנ םא
תומילאה םג ןאכמו ,קוחה תומילא איה תרמשמה תומילאה .'תרמ ַשמ' תומילא
תא רמשל ותילכתש יעצמא איה קוחה לש תינובירה תומילאה .הדיחיה תיקוחה
דוביכ תא חיטבהל ,קוחה תומילא ,וזה תיקוחה תומילאה תילכת .ןובירה תונוביר
וחוכב ,קוחה ףקותב ףיקתה שומישה תא .ןובירה ידיב עבקנו קקוח הזשמ קוחה
םשל תומילא טוקנל תויאשר הלאו ,תונוש תויושר ידיב ןובירה דיקפמ ותומילאבו
.ותרימשו קוחה תפיכא
םייוטיבב ינושל גוציי תלבקמ 3,הדירד קא'ז ריעמש יפכ ,וז תינוביר תומילא
ףיקת קוחהש ךכ לע דיעמ 'קוחה ףקות' יוטיבה .'קוחה תפיכא'ו 'קוחה ףקות'
דיעמ אוה ;םייניש ול שישוכ שי קוחלש ,ינחוכ קוחהש ךכ לע דיעמ אוה ;ףקותו
בייח קוחהש ךכ לע דיעמ אוה ;קזח תויהל ךירצ קוחה ,קוח תויהל ידכש ךכ לע
:לקספ זלב בתוכש ומכ וא .ופקות תא דבאי תרחא ,תומילאב שומיש תושעל
לקתנ חוכה ילב קדצ .אוה ץירע קדצה ילב חוכה .אוה םינוא רסח חוכה ילב קדצ'
ךירצ :תלוכי לכ לוטנ אוה קדצה ילב חוכה .םיעשר שי תע לכבש ינפמ תודגנתהב
אהי קדוצש המש ףואשל שי ךכ םשלו ;חוכה תאו קדצה תא וידחי אופא דכלל
,'קוחה תפיכא' יוטיבב םג ךכ 4.[ילש תושגדהה] 'קדוצ אהי קזחש אמשו ,קזח
יתמאה וסחי תא ףשוח הז יוטיב .קוחבש םילאה דוסיה לע אוה םג עיבצמה
.ןסר חלושמו יארפ ףוג ויה לשמ ,םנוצר ףרח חוכב ףלאל שי םתואש ,ויניתנל קוחה לש
.57–56 :2006 ,(קוחה ףקות) הדירד 3
.64 :םש 4
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 4
'המצע' חנומה תא תינוביר תומילא התואל דחייל גוהנ תיטילופ היפוסוליפב
רוקמ .(force) 'חוכ' חנומה תא דחייל גוהנ תינוביר אלה תומילאל דועב ,(power)
רשאמ רתוי יזיפהו יעבטה הנבומב תומילאב שומיש ןייצמ 'חוכ'ש ךכב ןומט לדבהה
השועה ,תינמרגב תמייק הניא וז הנחבה ,ןימינב ונל הארמש יפכ ךא 5.'המצע'
,דחא דצמ :תחאכ תויועמשמה יתש ןויצל Gewalt שממ הלימ התואב שומיש
אל תומילא רמולכ ,ןסר תחלושמ ,תיעבט תומילאמשל תומילא תנייצמ הלימה
תומילא וא ,תינובירו תינוטלש תומילא תנייצמ םג הלימהנש דצמ לבא ;תינוביר
םחל השמשב יקוח רשכה תלבקמה תומילא ,ןובירה לש ינובירה ודמעממ תרזגנה
.קוחה לש וקוח
,תרחא תומילא ןימינב ביצמ ,'המצע'כ תומילאה ,תרמשמה תומילאה לומ
,'הוותמ' תומילא םשל הכוזה ,וז תומילא .'רחאה לש תומילא'ה םג התונכל ןתינש
טקאב קוח לכ תישאר ירהש .ותומילאו קוחה רוקמ תא ןימינב תעדל הווהמש איה
ךמסנ וניאש םושמ יקוח יתלב ומצעלשכ אוהש ,קוחה תייוותה לש יתורירשו םילא
.ךכל בושא דוע .קוח לכ לע
,תינרדומה הנידמה לש םוטפמיסה תא ןחבאל ידכ וז הנחבהב שמתשמ ןימינב
.הלוכ הפוריאבו הינמרגב םזירטנמלרפה רבשמל םירשעה תונש תליחתב איבהש
לש ידדה םוהיזמ עבונה ,םיקקוחמה תיבו קוחה ןווינב ץוענ רבשמה רוקמ ,ותטישל
,הרשפה ךרדב רחובו ותפיכא תבוחמ טמתשמ קוחהש ואתייוותהו קוחה רומיש
שי תואמגוד 6.לעופב ותוא הוותמו קוחה תא רמשל ודיקפתמ טמתשמ קוחהש וא
רשפא היה אל :עלס ינב סנאב הרטשמה לופיטב רכזינ םא ידנלצא םג ,ריבכמל
אלא הלפשהו יוזיבב קר אל היה רבודמ .ותסיפת תא וחיצנהש תונומתב תועטל
לע הרמש קר הרטשמה הז הרקמב םאה .רתויב ךומנה גוסהמ תומילא ייוליגב םג
?לעופב ותוא התוותהו המצעל ןיד התשע אמש וא ,קוחה
ןויד ,תומילאה לש היפוסוליפב ףעוסמ ןוידל ולוק תא ןימינב ףרצמ ךכב
ולוככ ובור קסועהו ,לרוס 'גרו'גו ןינוקאב ליאכימ םה וב םיטלובה תולוקהש
לע התוא עיפשהלו תומילאה לע לופונומב זוחאל הנידמה לש תוימיטיגלה תדימב
ןוידהמ קלח אוה ןימינב .הל דגנתהל םיחרזאה לש תוימיטיגלה תדימבו ,היחרזא
דימת ךרוכה ,יטקלאיד גולואת אוה רבד לש ופוסבש ןוויכמ תאזו ,ונממ קלח אלו
אוה היגולואתה דמג ,ןימינב לש םסרופמה לשמה יפל .היגולואתב הירוטסיהה תא
תבוב תא םג ונינפלש הרקמבו ,הירוטסיהה תבוב תא םיעלקה ירוחאמ ליעפמש
7.הב תמלוגמה תומילאה לע ,הקיטילופה
,םיירוטסיההו םייטילופה הירשקה לע תומילאב ןוידה תא דצב עגרל חיננ הבה ךא
Mclean, Iain & Mcmillan, 1996: 431–434 5
.36 :2006 ,ןימינב 6
.310 :1996 ,ןימינב 7
5 | ע וריאה ל ש ר וחהו רו רטה םלה
ןימינב .יגולונמונפ ןפואב םג תומילאה לע תעד ילבב בשוחהימינב תובקעב ךלנו
הירשקהמ תומילאה תא קקזל ועיצהב 8,'ה ֶכֹו ּפ ֶא' לש יסלק יגולונמונפ ךלהמ עצבמ
הניא תומילאה ,הרוקמב .הב רושקה לכב םיעצמאה חיש תא שוטנלו םייתילכתה
.התעפוה םצע איה תומילאה תילכת .רבדל תילכת תשמשמ הניאו יעצמא
.םילא םדא אוה םעוז םדא 9.םעז ףקתה לש המגודב ןנובתנ הבה ,ןימינב תובקעב
םיידי רובשל ףאו ,תונחלוש ךופהלו תוחלצ רובשל לוכי ומעז תא ןיצחמה םדא
ומעז ,אוה ךופהנ .תישממ תילכת לכל תנווכמ הניא ותומילא ךא .תונורג ףסשלו
לבחמ ףאו ,ומצעל ביצהש תוילכתל רותחל תלוכיה ןדבאמ ולוכסתל יוטיב אוה
ירוחאמ דמועש אוה תוילכתהו םיעצמאה רדס ןדבא .ןשומימל רותחל ונויסינב
ןיטרמ םג .םעזה ףקתה תא תונכל םיגהונ ונא ובש ,'תונותשעה תא דבאל' יוטיבה
םעזה לע רבדמ הזב הז םיככחתמ םיינשה ובש דיחיה םוקמה ונניא הזו רגדייה
לש הרקמבכ שממ :תילכת תרשמ וניאו יעצמא וניא םעזה ותעדל םגמוד ןפואב
םדאה ובש ,(Stimmung) יטטס־קא חור בצמ םעזב םג תוארל שי ,הגאדהו הדרחה
10 .היווהל ףשחנ
לש ונוביר ,לאה לש ופא ןורחל ןווכמ ןימינב ,םעזה לש המגודה תא ואיבהב
חתפ תחתופ וז הנעטש רמואש ךכב קפתסא התע תעל .בושא דוע ךכל .םלוע
ןימינב תובקעב ךלנ םא המ :רורטב םג ןאכמו ,תומילאב תיגולונמונפ תוננובתהל
ץלחנ םא המ ?גישהל דעונ רורטהש תוילכתה תא םייגולונמונפ םיירגוסב םישנו
ןנובתנו םיימואלהו םיינתאה ,םייגולויצוסה ,םייטילופה וירשקהמ רורטה תא עגרל
לקטקפסבכ רורטב ןנובתנ םא המ ?התרהטב תומילאה העיפומ ובש עוריאבכ וב
?תומילא לש ילרטקפס
תפש ,תרושקתהו הרטשמה לש תינלוקהו תינוקלה הפשה ונתרזעל האב ןאכ םג
אלא ,'עוגיפ' לש םיחנומב קר אל רורטה ראותמ וז הפשב ,עודיכ .קוחהו רדסה
'ינלבח עוריא' לע חוודמ הרטשמה לש רשקה תותשרב :'עוריא' לש םיחנומב םג
חטבאמה רגסה רסוהש רחאלחה ירחאש תושדחב ;תרחא וא וזכ ריעב שחרתהש
רדח וז הפשל .וכלהמב ועריאש 'םיינוחטיבה םיעוריא'ה ךס לע חוודמ ,רדסה תא
.'תוענמיה' וא 'היעשה' ילולימה השוריפ .תיאוטסה היפוסוליפב 'הכופא' הלימה רוקמ 8
םלועה יפלכ טופישמ תוענמיה לש ירסומ חור בצמל תנווכמ הלימה ,יאוטסה הנבומב
םג ומכ ילילשה – טקפאהמ ןווכמ ןפואב ענמיהל ידכ תאזו ,םלועב םישענה םישעמ יפלכו
רוקמ ,םיאוטסה תנעטל ,אוה הז טקפא .םדאה שפנב ללוחל םילוכי ולא םישעמש יבויחה
:תיגולונמונפ תועמשמ הל הנקהש ,לרסוה ידיב רתוי רחואמ הצמוא וז הלימ .ישונאה לבסה
תוירבדל עגונב יפוסוליפה טופישה תייעשה אוה יגולונמונפה הרשקהב הכופאה תועמשמ
– העפותכ ונינפב םיעיפומ םירבדה ובש ןפואב הבשחמה זוכירו ,ומצע םלועב םירבדה
.העדותב םיגצוימ םה ובש ןפואב רמולכ – ןונמונפכ
.43 :2006 ,ןימינב 9
Heidegger, 1979: 45–47 10
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 6
קוידב המ ךא .רבד ותוא השעמל רמואה 'ןוציק שיחרת' שדח יוטיב הנורחאל
הז לכ דציכו ,תינלבחה תושחרתהב שחרתמ קוידב המ ,רורטה עוריאב 'עראתמ'
ותועמשמל לוכ םדוק שרדיהל ונילע ולא תויגוס ררבל ידכ ?היגולונמונפל רושק
לכ םדוק שרדיהל ונילע ,וז תועמשמל שרדיהל ידכ .עוריאה לש תיגולונמונפה
.עוריאה לש היפוסוליפה יבא ,רגדייהל
לש וא תמאה תעפוה לש עוריאה דימת אוה עוריאה ,ינאירגדייהה רשקהב
:a-letheia – ירוקמה ינוויה הנבומב תמאה תועמשמ קוידב וז .העפוהכ תמאה
אלא ,ילכשה וגוצייל רבדה תמאתה הניא תמאה .'רתסומ־אל'ה ,'יולג'ה ,'ףושח'ה
תמאכ עוריאה תא 11.לכשב וגוציי תורשפאל םדוקה ,רבדה תפישח לש עוריאה
ןיב ררושה ,יגולוטנואה לדבהה אוה אלה ,לדבהה אלל ןיבהל ןיא עוריאכ תמאהו
ןיבש לדבהכ ןיבהל ןיא יגולוטנואה לדבהה תא .הזמ היווהה ןיבל הזמ יטרפה שיה
היווהה ןיב ררושה לדבהה .התוללכב הצובקל הצובקב רביא ןיב וא ,גוסל טרפ
.ולש החכנהה םצע ןיבל ,חכונה וא ,יטרפה שיה ןיבש ילקידרה לדבהה אוה םישיל
שיה קר אל אוה עיפומש המ .ולש החכנהב חכונה עיפומ ובש עוריאה איה תמאה
.העפותה לש העפוהה םג אלא ,העפותה קר אלתייווהב יטרפה שיה אלא ,יטרפה
הז עוריאל .ולש תוילנמונפב עיפומ ןונמונפהש הז ןבומב יגולונמונפ עוריאב רבודמ
12רחואמה ותוגה תא םכסמ ומכש ,(Ereignis) סינגיירא םשה תא רגדייה דחיימ
םלוע ארובה עסשה לש ָעי ִצ ְּפה לש העצפהה בחרמ אוה האתלאה בחרמ
וא ,היווהה לש תמאה איה עוריאה לש עצפהמ עיצפמש המ .םלועל החואי אלש
.ולש היווהב ,ולש תמאב רבדה לש תיתמאה העפוהה אוה עוריאה .תמאכ היווהה
המ .ליגרה לש ובל בלב ,רזומהו רזה ,ליגר־אלה אלא וניא עוריאב עיצפמש המ
היווהה לש דוסה אוה עיפומש המ .דוסיה לש דוסה אלא וניא עוריאב עיצפמש
ודעבמשו ,םישיה רדסב רעפנה ,עצפ ,רוח אלא וניא עוריאה .םישיה תא תדסיימה
.ןירותסמ אלא הניאש – היווהה – םישיה תא דסיימה דוסה עיפומ
לחה ,םינוש תומש שכרו םינוש םינפואב רתוי רחואמ ההוז הז דסיימ עוריא
,ינאינאקאלה רשקהב .(ןאקאל) ישממה תעפוהב הלכו ,(סניול) ת ּורחאה תעפוהמ
.89–65 :1999 ,רגדייה ואר ,המאתהכ תמאל דוגינב ,הפישחכ תמאה לע דוע 11
,תינש ;(ereignen) 'עוריא' וא 'תושחרתה' לש רוגשה ןבומה תא ,תישאר ,תללוכ הלימה 12
eigen, eigenen,) תויטנתוא וא ,תוימצעל האיב לש ירק ,(proper) יוארה לש ןבומה תא
תשולש לש ףוריצה .(er-augen) הייארו תוננובתה לש ןבומה תא ,תישילשו ;(eigentlich
רבודמ :היווהל ןתנ רגדייהש ןורחאה םשכ ,סינגייראה לש אלמה ןבומה תא ןתונש אוה ולא
ינש םה תוימצעלו תוהזל עוריאב אבומש המ .תוימצעל האבה לש ,היצזיטנתוא לש עוריאב
תוארנ לש בחרמב שחרתמ עוריאה .הזמ היווההו הזמ םישיה ,יגולוטנואה לדבהה ירביא
אלא ,תוימצעל האבה לש עוריאה קר אל אוה עוריאכ לדבהה וא לדבהה לש עוריאה .הייארו
םגו ;14–9 :2009 ,לטנמיפ ואר אשונב דוע .העפוהלו תוחכונל האבה לש עוריאה ,רקיעבו ,םג
Donkel, 1992: 63
7 | ע וריאה ל ש ר וחהו רו רטה םלה
לע רבדל ןתינ 13,וילע דסוימ אוהש ורמאיש ףא שיו ינאירגדייהה חישל רז וניאש
ישממה ןאכ םג .וכותמ ישממה תעצפהו ילמסה רדסה תעיצפ לש םיחנומב עוריאה
תוישוא לע תמייאמו רדסה תא תערופ ותעפוהש ,רדסה תא דסיימה דוסה אוה
ק'זי'ז ןעוטש יפכ :'םירופיצה' קוק'ציה לש וטרסב שחרתמה תא המגודל ואר .ומויק
תולמסמש ,םירופיצה םע תוהזל ןתינ ישממה תא 14,טרסל תינאינאקאלה ותונשרפב
ענמת רשאו ,ומאל (רולייט דור) 'ץימ ןיב תללותשמה תיתיירעה היגרנאה תא
תולמסמ םירופיצה .(ןרדה יפיט) ינלמ ןיבל וניב הוואמה שגפמה תא רבד לש ופוסב
התיעבמה ותעפוה תא ,ינגומוהה רדסה בלב דוסיה לש ינגורטהה דוסה תעפוה תא
עצפה ךותמ ישממה תעצפה לש עוריאה .ליגרה בלב ליגר־אלה לש תמייאמהו
תליחתב תירופטמ שחמומ ,דוסיה דע ותוא סורהל דיתעה ,ילמסה רדסב רעפנה
עוריא .עיתפמב התוא הפקת רופיצש רחאל ,ינלמ לש החצמב רעפנש עצפב טרסה
לש החצמב עצפכ רעפנש המ :שחרתהל הדיתעה תונערופה תא רשבמ העיצפה
היצזילאר ןאכ תושעל טלחהב ןתינ .ולוכ רפכה לעו םאה תיב לע טלתשיו ךלי ינלמ
עצפה ,ישממה תעצפהל הרופטמ שמשמ עצפהשמ תוחפש ןועטלו הרופטמה לש
לש תינויחה תוינגורטהה איה עצפהמ עיצפמש המ :ומצעב ישממה תעצפה אוה
תא וריתסהב ףוגה תא הסכמה רועה לש חטשה ינפ לש תוינגומוהל תדגונמה ,ףוגה
.םייח תשחורה ותוימינפ
תוימואלהו תוינתאה ,תויטילופה תוילכתה לש ברה ברעה תא עגרל העשנ םא
תמקר תא עצופהו רדסה תא ערופה עוריא וב םג תוארל לכונ זא יכ ,רורטה עוגיפ לש
היווההש יפכ וא ,ינלמ לש גונעה החצמ תא עצופ רופיצה ףרטש יפכ שממ ,ונייח
תוחרוא תא ערופה רוחה אוה רורטה .םישיה רדס תא תעצופ םישיהמ העיצפמה
סומתיר לעב ירטמיסו ינומרה רדסב ןותנ היהש המ לכ תא תחאב עצופהו ונייח
אוהו ,ויפגו ושאר ונממ םיקתינ ץוציפה עגרבשגפמה לש ופוג לוכ םדוק .בצקמו
לש םלשהו ןגומה ףוגה .םיקיקלח אובירל תקרפתמה רשב תסיעל ךפוה ומצע
ןיעל ומוריע תא םיפשוחה ,תכתמ יסיסרבו םלה ילגב עסושמו ררוחמ ויתונברק
תידימה ותביבס םג ,ערקנ ףוגה קר אל .םיסכרפמה וירביא תא ונממ םיערוקו לוכ
יטלש .ףדהה חוכמ םיקתינ למשחהו ןופלטה יווק .רוב רעפנ שיבכה עצמאב
תונולח .םיפפור םיטוח לש תלוגנרת יערכ לע םילתנו םמוקממ םירקענ תוצוח
ךכ .עירפמ ןיאב הצוחה םיפפונתמ םהיתונוליוו החוורל םירעפנ תיגוגז ירסח
םיקסופ םירוזמר .העונתה ביתנ תא םסוח חיופמה סובוטואה :העונתה רדס םג
תפקומו דימ תמסחנ עוריאה תריז טמטמ ןויגיה רסוחב םיבהבהמו לועפלמ
םיכרד שפחלו הריזב רובעלמ ענמיהל םישקבתמ םיגהנה .הלצהו ןוחטיב תוחוכב
Nancy & Lacoue-Labarthe, 1992: 133–145 ואר 13
Žižek, 2006 14
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 8
תינופוקק המהנ הלוע תובוחרה ןמ .החקרמכ ריעה .שבתשמ העונתה רדס .תויפולח
ויהש םישנא .עוריאה תריזל ריעה תוצק לכמ םישחה םיסנלובמאה תוריפצ לש
רגתסמ הריזב חכנ אלש ימ .םב םשפנ דוע לכ הנממ םיטלמנ התברקב וא הריזב
דחא לכ :תסרוק תירלולסה תשרה .תלדה ףס תא רובעל זעמ וניאו ותיבב
וילא םירשקתמ ויריקי ןיפולחל ואוריאה תעשב ההש ןכיה ויריקיל חוודל רהממ
הפקתהב םיחתופו רודישה רדס תא םיעטוק תרושקתה יעצמא .ומולשב שורדל ידכ
יפוסניא ּפ ּולב רודשו רוזח םירדושמה ,עוריאה תריזמ תולוקו תוארמ לש תילוק־רוא
םיננוכתמו םמוי תדובע תא םיעטוק םילוחה יתב .ינוגדח ינשרפ ללמ ףסונ וילאש
.שארמ העודי תלוגרתב םיעוצפה תטילקל
2002 ,מ"ס 230x250 ,הקימרק ,Space Harrier ,ןייטשנייו לג :עוריאה עצפ
יתבל םיעוצפה תא םינפמ א"דמ לש םיסנלובמא .ונכ לע רדסה בשומ הרהמ דע ךא
.שיבכה דצב תוחנומה תוהכ תויקשל תופוגה יקלח תא םיפסוא א"קז תוחוכ .םילוחה
רועהו רשבה תויראש תא לטכפשב םידרגמו עוריאה תריז תא םיקרוס םה ךכ רחא
.םיכומסה םיתבה תוגגמו הווארה תונולחמ ,הכרדמהמ ,חיופמה סובוטואה ידירשמ
.בוחרה תא םיחצחצמו הכרדמהמו שיבכהמ םדה תא םיפטוש הלצההו יוביכה תוחוכ
ידימ ץופישב םיחתופ םיקינצופיש .קזנה תא םיכירעמו תוסירהב םירבונ םיאמשה
,שדחמ העונתה תחתפנ רפסמ תועש ךותב .ץוציפב וסרהנש קסעה יתבו םינבמה לש
היסומלרדנא וב הטלש תועש המכ ינפל ךאש בוחרב עוסנל תורזוח תוינוכמהו
.עוגיפ ןאכ עריאש ךכב ןיחבי אל טעמכ תרחמלש םויב בוחרב רובעיש ימ .תטלחומ
,רעצה הברמל ,החתפתהש םיעוגיפה תוברתל רשקב קר אל םינוכנ ולא םירבד
.ויתוסירהמ 'וריז דנוארג'ה רתא הנופ תוידוסיו תוריהמ וזיאב לשמל ואר .לארשיב
9 | ע וריאה ל ש ר וחהו רו רטה םלה
הדיעמ הניא םג איה .םייחה ןוחצינ לע הדיעמ הניא רדסה לש הריהמה הבשהה
הבשהה .תויושרה לש האלפומה תינוגראה תלוכיה לע וא הרגשה שודיק לע
ןוצרה לע הנושארבו שארב הדיעמ איה .רחא רבד לע הדיעמ רדסה לש הריהמה
העיצפ ַמ היווההש יפכ וגיפה לש עוריאב רעפנש רוחה תא תוסכל יתייפכה
תאנקמה םא לש תיתיירעה היגרנאה העיצפ ַמ ינלמ לש ּהעצ ִּפמש יפכ וא ,םישיהמ
.ונייח רדסב רוח ערוקה תומילא לש ילרטקפס לקטקפס אוה רורטה םג ךכ ,הנבל
אוה רורטה .קוחה תתשומ וילעש דוסיה לש י ִא ָפרה דוסה עיצפמ רוחל דעבמ
התיעבמה תמאה וניניע דגנל הלועו הבש וכותמש ,עצפה ,רוחה תריעפ לש עוריאה
?רורטה לש רוחהמ עיצפמה דוסה קוידב והמ ?תמא התוא קוידב יהמ ךא .ונייח לש
?הלודג הכ המצעב ונב םלוה אוה עודמו
רורטכ אובל־דיתעה וא ,אובל־דיתעה רורטה
תפקתמ תא ההזמ ,ירודארוב הנאבוי'ג תנייארמה תלאש תובקעב דירד םג
םייק ותעדל םג .ינאירגדייהה ונבומב עוריא םע רבמטפסב 11־ה לש רורטה
לש עצפהמ עיצפמש המ ,ותנעטל 15.העפוה לש יגולונמונפ דממ רורטה עוריאב
שרדיהל שי ,דיתעלו רורטל המ הלאשל שרדינ םרטב ךא יתעה אוה רורטה
היצזירקלומיסל ומצע רורטה עוריא ןיב הדירד לש תיטירקה הנחבהל הליחת
,תרושקתה יעצמא דבלמ .'עדימה תנוכמ' הנכמ אוהש המב ולש היצזילאוטריווהו
הקיגולהו הקירוטרה תא םג תללוכ עדימה תנוכמ ,טנרטניאהו וידרה ,היזיוולטה
רבדל םיכמסומה הלא לכ לש ,תויושרה ירבודו םיאקיטילופה לש ,להקה תעד לש
הלאשהב .ורשפ תא ריבסהלו עוריאה תא ונל ךוותל םירומאהו ירוביצה בחרמב
תנוכמב וגוצייל עוריאה ןיב לדבהה תא המדמ הדירד ,תיטסיצירפמאה תרוסמהמ
לדבה .ונב ררועמ אוהש (impression) םשורל ומצע רבדה ןיב לדבהל עדימה
לש רורטה תפקתמ תא הרידגמה ,תנייארמה תפשב רבכ ותעדל םייקתמ הז
םצע .(major event) 'יזכרמ עוריא'כ אלא ,עוריאכ םתס אל רבמטפסב 11־ה
ומצע עוריאל אל תוסחייתה תניחבב רבכ איה 'יזכרמ עוריא'כ עוריאה תרדגה
16דימה תנוכמ ידיב ךוותמ אוהש יפכ עוריאל רמולכ ,ררועמ אוהש םשורל אלא
ומוקימ ידי לע םלהל םלוה גוציי קינעהל :עדימה תנוכמ לש הדיקפת קוידב הז
חווידב תיצמתמ הניא עדימה תנוכמ לש התלועפ ,הדירד לש ונושלב .הפשבו ןמזב
הרוצה תקנעה .עוריאל (form) הרוצ תקנעהב םג אלא ,עוריאה לע (in-form)
.104 :2004 ,ירודארוב 15
.103–99 :םש 16
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 10
לש םינוש םיכילה תועצמאב תגשומ ,ךשמהב דומעא התויתמגמ לעש הנרצהה
לש אלא ,דבלב יתרושקתה גוצייה לש ותלחנ םניאש רמול ןתינש ,הרזחו םוצמצ
ךוראית .ומ ּוישו וכוראית תועצמאב תשחרתמ עוריאה תנרצה .ללכב גוצייה רדס
עוריא') עוריאה ם ּויש םג ךכ .('רבמטפסב 11־ה') ולש רכיהה ןמיסל ךפוה עוריאה
םיעוריאל סחיב ומוקימ תא םיעבוק ולא ינש .הפשל ותסנכה תא רשפאמה ,('יזכרמ
תניחבב אוה עוריאה :לקשמ ול קינעהלו ותוא שרפל םירשפאמ םג ךכבו ,םירחא
םיעוריא שי ירהש ,וב םרגנש קזנהו םיגורהה רפסמ ףקותמ אל 'יזכרמ' עוריא
ךפוה עוריאה .רתוי בר םהב קזנהשו רתוי הובג םיגורהה רפסמ םהבש םירחא
.הזככ וילע הזירכמ עדימה תנוכמ יכ 'יזכרמ'ל
ונלוכ .תרושקתב וילע תיתייפכה הרזחב תשחרתמ עוריאה תנרצה ,לוכמ רתוי ךא
רדשו רוזח םירדושמה ,רורט תוריזמ םימוליצ לש םייפוסניאה םי ּפולה תא םיריכמ
םוקמל רזוחה ,ןקיטוריונה לש תיתייפכה הלועפה תא הריכזמה וז הרזח .היזיוולטב
לע עוריאה ינפמ ונילע ןגהל הדעונ התוא תורזנצמה תולועפ לע הרזחב ותקושת
גוציי םלהל קינעהל תלוכיה רסוח לש ,עוריאה םלה לש תומלוהה־יא תשחכה ידי
ומכ עוריאה לש תוארמהו ךיראתה ,םשה לע עדימה תנוכמ לש וז תינכמ הרזח .םלוה
לש ,רוחה לש ,עצפה לש תיאפרה ותוחכונ תא ילאוטריו ףושיכ לש ךרדב שרגל הדעונ
.ךכל בושא דוע .דוסיה לש שחכומה דוסה עקוב וכותמש ,עוריאה
עדימה תנוכמ ,עוריאה ת ּוארנ לע תינכמ הרזח התואב ,ילסקודרפ ןפואב
אלא (?עוריאל םלוה גוציי ,הזכ רבד ללכב שי םאה) םלוה גוציי ול הקינעמ הניא
תא תגציימ הניאו תחוודמ הניא עדימה תנוכמ .וניניעמ ותוא הריתסמ אקווד
.תשובחת ומכ וילע הסכמ אלא ,ןובירה ףוגב רעפ רורטה עוריאש םמדמה עצפה
ףוגל הבישמ ךכבו ,הנבולב ותוא הריתסמ םג ,עצפה לע התנגהל טרפ ,תשובחתה
ןועטה 'הפישח 'יוסיכ' לש חונימה תא עומשל רזומ המכ .תינגומוהה ות ּואר ִנ תא
,עדימה תנוכמ לש הנורגמ עקוב תויגולואתו תויגולונמונפ תויועמשמב ךכ לכ
ףשוח וניא יתרושקתה יוסיכה ,תיגולונמונפ הניחבמ .deus ex machina תניחבב
,רורטה לש רוחהמ זתינה תומילאה ץרפ לע תיתייפכה ותרזחב הסכמ יוסיכהבד
.וניטנרט לש ויטרסב םיפסושמה םירביאהמ םיזתינה םדה יחוליקל המודב
ןובירה ףוגב םירביא אלא ןניא ןה .וזל וז תורז ןניא קוחה תנוכמו עדימה תנוכמ
,תומילאה לע לופונומ ןובירה םשב תלטונ קוחה תנוכמ .תידדה הנזה לש הקיזב םינותנה
עדימה תנוכמש המ .תומילאה גוציי לע לופונומ ןובירה םשב תלטונ עדימה תנוכמ וליאו
עדימה תנוכמש המ .קוחה תנוכמ לש הדי תלזא איה רורטה עוריא יוסיכב וילע הסכמ
תומילא לש הפישח אוה רורטה עוריאש הדבועה איה רורטה עוריא יוסיכב וילע הסכמ
,ודוס תא תפשוחהו קוחה רדס תא תערופה תומילא ,המילא תוינגורטה וא תינגורטה
.ותוינובירמ ערפיהל החילצמהו ןובירה תקזחב הנותנ הניאש תומילא
11 | עוריאה לש רוחהו רור טה ם לה
לש המויקל רשקב ןיבר חצר רחאל להנתהש חוכיווב רכזיהל ןיינעמ הז רשקהב
ךותמ תאז ושע תודעה לש רעושמה המויקב וכמתש הלא .עוריאה לש תמלוצמ תודע
ומכ יזכרמ ךכ לכ עוריאש ןכתיי אל ןכלו ,גוצייה רדסמ קמוח וניא רבד יכ החנהה
ואידיווה תטלק תאיצמשמ רתוי ךא .רחא וא הזכ ןפואב דעות אל הלשממ שאר חצר
לע הדיעמ איה ,גוצייה רדסמ קמוח וניא רבדש ךכ לע הדיעמ חצרה תא החיצנהש
לש ץורמה .וגוציי לע תוטלתשה תועצמאב חצרה לע תונוביר עובתל ןובירה ןויסינ
רחאל היזיוולטב יפוסניאה הרודישו תמלוצמה תודעה רחא הפידרב תרושקתה יעצמא
תומילאה ץרפ לע ןובירה תונוביר לש דבעידב שושיאל ןויסינל יוטיב םה התשיכר
ןיבר חצר לש רזוחה רודישה .עמשמ יתרת ,ושארב עוגפלו וידימ קומחל חילצהש
יחטבאמ לש רתוי ןוכנ וא – ןובירה לש הפושחה ותוורע לע תונציצמ לש טקא וניא
ול תקפסמש ינויזיוולטה הנאתה הלעב ןובירה תוורע יוסיכ אקווד אלא ןובירה
.עדימה תנוכמ
לש םדיקפתו םדמעמל רשאב תינורקעה הלאשה תא תולעהל םוקמה םג ןאכ
םג םאה .תונמאה לש וא עונלוקה לש גוצייה רדס לשמל ומכ ,םירחא גוציי ירדס
התבוחמ אמש וא ?ןובירה ת ּורמל תסיוגמ םג ןאכמו ,עדימה תנוכמל תכייש תונמאה
תרושקתל תונמא ןיב לדבהה יכ הנעטל דוגינב ?ולא לכמ קומחל ףואשל הלרוגמו
ינרובס ,ידדהא הזב הז םימהדזמ יתונמאהו יתרושקתה גוצייה יכו ,שטשטימו ךלוה
,םויכ .השעמ לש רשאמ רתוי הנווכ לש הדרפה .םהיניב הדרפה לע רומשל שיש
תא תתרשמו ותורמל הנותנהובירה רשבמ רשב איה עדימה תנוכמ ,דימתמ רתוי
הל לאו ,ןובירל סחיב ינובירה הדמעמ לע רומשל תונמאה לע ,םלואו .ויתורטמ
המ לכל אלא ןובירל אל תביוחמ תויהל תונמאה לע .ויתורישל היגוציי תא דימעהל
ןמו עוריאה לש תמאה ןמ וב שיש המ לכל רמולכ ,ןובירה לש רחאה ןמ וב שיש
.עוריא איה תונמאה םג ,סיוב םגו ,רגדייה ונל רמואש יפכ ירהש .תמאה לש עוריאה
הרקלומיסה תשובחתב ותוא הריתסמו רורטה עצפ לע הסכמ תרושקתה דועב
תונמאש ןכתיי .החוורל ותוא רועפלו עצפב רובנל תונמאה לע ,הלש תית ָר ָזחה
הניא רבכ ,ןובירה תורישב המצע תא הדימעמהותוירחאמו התור ֵחאמ תמלעתמה
םע תחא די השועש ,תונמא תנוכמ אלא תונמא הניא רבכ וז .תונמא םשל היואר
הז ןיא .הרזחו םוצמצ לע תותתשומה ,ףסכה תנוכמו קוחה תנוכמ ,עדימה תנוכמ
לש םחתפל םויכ רחשמה רתויב לודגה יותיפה איה הרבע רבדל וז תופתושש דוס
־יא .הנוכמה ןדיע אוה םויה לש ןדיעה ירהש .ונלוכ לש םחתפל םג ומכ ,םינמאה
ןכתשהל םיכרד אוצמל שימייק הניאש םינפ דימעהלו הנוכמהמ םלעתהל רשפא
אוה רחא רבדו ,הנוכמהמ קלח תויהל אוה דחא רבד :ינוקמרפו ימיט־סק ֶא ןפואב הב
.התומ םג ילוא םהש ,םייח הב החיפמה םיאפרה חור תויהל
רבד ללכב שיש החנהב ,עדימה תנוכמב ותנרצהמ קתונמב ,ומצע עוריאה והמו
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 12
יתלב תוידוחיי לש העפוה לעכ עוריאה לע רבדמ ,רגדייהל ךשמהב ,הדירד ?הזכ
,הנושארה םעפב הרוקה םידקת אלל והשמ לש העיתפמ העפוה לעכ ,היופצ
.וחתנלו ותוהזל רשפא־יא םגשו תארקל ךרעיהלו ותוא תופצל רשפא־יאש
אוהש עוריאה לש ותוהמ .ולש םלהה לש תומלוהה רסוח איה עוריאה לש ותוהמ
17ילע םירבדמו ותוא םיניבמ ונאש יפכ עוריאה לש גשומהמו תוהמהמ קמוח
הלוכי רבמטפסב 11־ה לש רורטה תפקתמ םא הלאשל הדירד שרדנ הז רשקהב
לוכי וניא רבמטפסב 11־ה .אלו ןכ איה הבושתה .עוריאל בשחיהל הלוכי הניא וא
,םימידקת ול ויה ירהש ,שארמ יופצ היה אוה םימיוסמ םינבומב יכ עוריאל בשחיהל
עוגיפהו םיעשתה תונש תליחתב םימואתה ילדגמ לע םדוקה הפקתהה ןויסינ ומכ
םיעוריא שי :יופצהמו עודיהמ םיגרוח םניא וידממש םג המ .יטיס המוהלקואב
היה םהב קוזינש חטשהשו רתוי בר היה םיעגפנה רפסמ םהבש הירוטסיהב םירחא
.רתוי לודג
אלו תיתוכיא הביסמ הז ירה ,עוריאל בשחיהל לוכי ןכא רבמטפסב 11־ה םא
םישנאה קר וניא ,הדירד ןעוט ,רבמטפסב 11־ב המוארט רבעש המ .תיתומכ
לש תיטנמסה תכרעמה אלא פקתוהש םילמסה אל ףאו ,ועגפנש םיניינבהו
־ה לש רורטה תפקתמ תא שרפמ הדירד .תירבה תוצראב ורוקמש ,'שדחה רדס'ה
רצונש שדחה רדסה תוישוא לע רערעמה ,הרקה המחלמהמ דירשכ רבמטפסב 11
רצונש חוכ ותוא .תירבה תוצרא ידיב ןמואו ןמומ ירה הדיעק־לא ןוגרא .הירחאל
שמשמה ,וללוחמ דגנכ ורצוי לע םקש םלוגכ תעכ הנפומ ןשיה רדסה לש הקיגולהמ
ןחביהל הכירצ רבמטפסב 11־ה לש רורטה תפקתמ ,וז הניחבמ .שדחה רדסה ןובירכ
ינוליס עילק תחלשמו ותונובירמ תעקפומ ןובירה די הבש ,תיתודבאתה הלועפכ
.ושארב בהול רוח רעופה
ובל בלב רוח רעופ אוהש הז ןבומב עוריא לעכ רבמטפסב 11־ב ןנובתהל רשפא
המ ,הדירד תנעטל .עדונ אל המ רבד ץרופו עיפומ וכותמש ,עדוימהו עדונה לש
הדירד .דיתעה לש תיאפרה ותוחכונ אוה םימואתה ילדגמב רעפנש רוחהמ ץרופש
וב הרקש רבדה ללגב תוחפ 'עוריא'כ רבמטפסב 11־ה לש רורטה תפקתמ תא שרפמ
אוה' ,הדירד םיעטמ ,'דיתעה' .וב קוקחה ילקידרה דיתעה ןמיס ללגב רתויו לעופב
הווהה אלוריאה לש [תומלוהה רסוח לש םלהה תא] המאתהה רסוח תא עבוקש
,דיתעב שחרתי ילואש המל םידקמ ןמיס אלא וניא רבמטפסב 11־ה 18.'רבעה וא
רורטה תפקתמ .םעפ יא שחרתהש המ לכמ רתוי עורג היהי דיתעב שחרתיש המו
האוב לע תרשבמ איהש ךות ,הנשיה תומילאב שומיש השוע רבמטפסב 11־ה לש
הדבועה איה רבמטפסב 11־ה לש עוריאב קוקחש המ .ירמגל השדח תומילא לש
.105 :םש 17
.112 :םש 18
13 | עוריאה לש רוחהו רור טה ם לה
אלש תושדח תורוצב דיתעב עיפותו בושת איהו ,הרמגנ אל ןיידע תומילאהש
.הכ דע ורעוש
ותואש בוכר ִאל ןתינ וניאש יאפר דיתע ותוא והמ ?רבמטפסב 11־ה רשבמ המ לע
.'טלחומה רורט'ה הנכמ הדירדש המ לש ותעפוה לע רשבמ רבמטפסב 11־ה ?ןמסמ אוה
ויעצבמ תוהזב רקיעב ונל רכומה רורטהמ תילקידר לדבנה ,רורט לש שדח גוסב רבודמ
.ותויאפרל תודע םיווהמ ולא ינש .ותושרל דמועה קשנה לנסראבו
ותויה תדבוע ,ולש תיאפרה תוימינונאה תנייפאמ שדחה רורטה תא ,תישאר
הנבמ לעב ףוג לע עיבצהל רשפא־יא ,הדיעק־לא לש הרקמבכ .ףוגו םינפ רסח
,ףוג רסח שדחה רורטהש קר אל .ורוקמ תא הווהמהו רורטה לע יארחאה ינוגרא
.הירוטירטל רורט ןיב הקיזה תא עיקפמ שדחה רורטה .הירוטירט רסח םג אוה
לעופ אוה .לעופ אוה הכותמש תרדגומ הירוטירט ןיא לשמל הדיעק־לא ןוגראל
הילגנאב ,דרפסב םגו ,קאריעבו םירצמב ,ןטסינגפאב וקמ םושבו םוקמ לכב
לעופ וניאו ,הנידמ ףא לש תוסחמ הנהנ וניא םג שדחה רורטה .תירבה תוצראבו
הפוריא תונידמו תירבה תוצרא םג וז הניחבמ .הנידמ ףא לש המוחתמ רהצומב
.ןמוחתמ םג לעפ הדיעק־לא ןוגרא ןכש ,רורטל תועייסמה תונידמכ ןחביהל תולוכי
־יא ,לשמל הדיעק־לא לע :םייאפרל םיכפוה רורטה יעינמ םג ךכ ,אפוג ותוחכונ ומכ
.םיימונוקא־ויצוס וא םיינתא ,םייגולואת םיעינממ לעופ אוה םא רמול רשפא
אוה ובש קשנה םג אלא ,תיאפרל תכפוה שדחה רורטה תוהז קר אל ,תינש
יגולויב ,ימיכ קשנב ידיתע שומיש לש תורשפא לע רבדמ הדירד .שומיש השוע
הדירד ששוח לוכמ רתוי .תוינוביר תונידמ תולעבב היה הכ דעש ,יניערג ףאו
תומלעיהה םע דיב די תכלוהה ,'תילאוטריו תומילא' הנכמ אוהש המב שומישמ
קשנב שומישמ רבעמו ,הגרדמ תציפק לע רבדמ הדירד .רורטה לש תוילאירוטירטה
שומישל (כ"בא קשנ םגו םינעטמ ,המצע תובר תוצצפ) םידממה־םוצע רדסהמ
שומישב רבודמ .'היגולונכט־וננ' וא 'היגולורקימ' הנכמ אוהש המל ךיישה קשנב
תומש תושעל תולוכיה ,תוינוקמרפו תוילאריו ,תוינסרה םיבשחמ תויגולונכטב
.םויה לש יעדמ־ונכטה םלועה תתשומ םהילעש עדימ ירגאמבו עדימ תוכרעמב
עיפוהל לוכיש ,ילאוטריו רורט ןוגרא ידיב תילאוטריו תומילאב שומישה
הילעש תיתשתה תא הארנ יתלב ןפואבו םינפבמ סורהלו םוקמ םושמ םוקמ לכב
לש ינדיתעה תוהלבה םולח אוה אוהעדמ־ונכטה םלועה לש שדחה רדסה תתשומ
ההזמ תיאפרה ותעפוה תאש ,ילקידר אובל־דיתע ותוא לש וינפ םה ולא .הדירד
.רבמטפסב 11־ה לש רורטה תפקתמב הדירד
־דיתעה תעפוהל המב שמשמ אוהש ןוויכמ עוריאכ בשחיהל לוכי רבמטפסב 11־ה
רורטה לש אובל־דיתעה לש תיאפרה תוחכונה איה וב עיפומש המ .רורטה לש אובל
רורטה לש תינדיתעה םיאפרה חור .אובל־דיתעכ ילאוטריווה רורטה וא ,ילאוטריווה
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 14
תפחרמש איהו ,םימואתה ילדגמב רעפנש בהולה רוחהמ תעקובש איה ילאוטריווה
־דיתעכ רורטה לש וא ,רורטה לש הזה אובל־דיתעה תעפוה .'וריז דנוארג'ה תקלצ לעמ
.ולומ םישח ונאש םלהה רוקמ איהו ,עוריאל רבמטפסב 11־ה תא תכפוהה איה ,אובל
עוריא לש ותוהמכ ילאוטריווה רורטה לש אובל־דיתעה תעפוה לש הז יוהיז
םע ת ּורחאה יוהיז רבדב ,הדירד לש רתוי תיללכ הנעטב בלתשמ רבמטפסב 11־ה
םיטסקטבו םינוש םירשקהב העיפומו תרזוח וז הנעט .(a-venir) אובל־דיתעה
ת ּורחא לש העפוה אובל־דיתעב האור הדירד .םינומשה תונש ףוסמ לחה ולש םינוש
ומכ ,םינוש םיגשומ םע ההזמ אוה התואש ,הבשחמו בושיח לכל הרזה תילקידר
־דא יגשומ תרשרשל ףרטצמ רורטה 19.םיחרוא תסנכהו קדצ ,הנתמ ,החטבה לשמל
.אובל־הדיתע ת ּורחא לש העפוהל ףסונ םשכ שרפתמו ,ולא קוה
לש יוהיזל רקיעבו ,סניולל לודג בוח בח אובל־דיתעה לש ינאידירדה גשומה
ותעפוהב קוציל תשקיעה תוענמיהה תדחיימ הדירד תא 20.קדצל ת ּורחא ןיב סניול
שקיע ןפואב ענמנ הדירד .יטילופו יגולואת ןכות לכ אובל־דיתעה לש הדיתעה
הזכ םואל םע ,תרחא וא וזכ תד םע ותוא תוהזלו אובל־דיתעה תא ךיישלו םיישלמ
הז גשומבש םיכסמ הדירד .רחא וא הזכ ןמז םעו רחא וא הזכ םוקמ םע ,רחא וא
תיחישמה הבשחמהמ ותוא דחייל שקעתמ ךא ,יחישמ דממ םייק אובל־דיתעה לש
תא ךיישלו םיישל םוקמב 21.תונחישמ אלל תויחישמ לע ורבדב ,תלבוקמה
הרוהט הרוצכ וריאשמו ישממ ןכותמ תויחישמה גשומ תא ןקורמ הדירד ,יחישמה
.תיטילופ וא תיגולואת תולעבל רסמתהל הבוריס לע תשקעתמה
ת ּורחאה ,רורט לש תעדונ אלו השדח הרוצ םע אובל־דיתעה יוהיז הארמש יפכ
ןיב לדבהל התושידאב תדחייתמ ,אובל־הדיתעה התעפוה םג ומכ ,הדירד לצא
בשוח הדירד ,םהיניב דירפמה םימה תשרפ וק ילוא והזו ,סניולכ אלש .ערל בוט
בוטה םע קר אל ההוזמ תויהל הלוכי איה ןכל .עורלו בוטל רבעמ תורחאה תא
םירחא עורה םג אלא בוטה קר אל .ותומלגתהב עורה םע םג אלא ,ותומלגתהב
קיפסמ ץימאו קיפסמ יארחא הדירד .הבשחמו בושיח לכל ירמגל םירזו ירמגל
לוכי ילקידר־רפיה רורט םגש ךכ לע תילקידר־רפיהה הבשחמה תא לוספל אל ידכ
.אובל־הדיתעה ת ּורחאה תרגסמב ללכיהל
תילסקודרפה הנעטה איה ילקידרה רורטה דגנ רמול הדירדל שיש דיחיה רבדה
ילאוטריווהו ילקידרה רורטה .דיתע םוש חיטבמ וניא אובל־דיתעה רורטה היפלש
םלועה לש אל ,תוחתפתה תרושב םוש רשבמ וניאו דיתע םושל חתפ חתופ וניא
22 .טרפב ירוביצה בחרמה לש אלו ללכב
.91–80 :2006 ,(קוחה ףקות) הדירד ואר ,אובל־דיתעכ קדצה לע 19
.79 :םש ואר ,קדצל רשקב סניולל בח הדירדש בוחה לע 20
.44 :2006 ,(ביכרא תלחמ) הדירד 21
.132 :2004 ,ירודארוב 22
15 | עוריאה לש רוחהו רור טה ם לה
,רובס אוה .אובל־הדיתעה היטרקומדה תא הדירד ביצמ אובל־דיתעה רורטה לומ
ןופצשו היוצימל העיגה אל היטרקומדהש ,סאמרבה םע העיתפמ םיעד תומימתב
םימייקה םייטרקומדה םינונגנמב אל וחטבמ תא םש אוה .רתוי חיטבמ דיתע הל
היטרקומדה לש אובל־דיתעה לש ורקיע .היטרקומדה לש אובל־דיתעב אלא ,םויכ
ןוגרא תמגוד ,םיימואל־ןיב םינונגנמ ןוניכו םואלה תנידממ תוררחתשהה איה
.ילסרבינוא ףקות לעב היהיש ימואל־ןיב קוחל םאתהב ולעפיש ,תודחואמה תומואה
לש אובל־דיתעה תא ףידעמ הדירד ,ונממ ענכתשהל רשפא־יא וא רשפאש ןועיטב
אובל־הדיתעה היטרקומדהש ןוויכמ תאז ,רורטה לש אובל־דיתעה לע היטרקומדה
.עוריאכ דיתעל וא ,דיתעה לש עוריאל חתפה תא חתפתש איה
קוחה לש םילאה רבעה וארה לש יאפרה ובוש
,קוחה תעיצפ עוריאב עיפומה הז ,רורטה לש רוחהמ עיצפמה רבדה םא המ ךא
הלגתמה דוסה םא המ ?יאפרה ורבע אקווד אלא ,קוחה לש יאפרה ודיתע ונניא
רתוי קיודמ ילוא וא ?רבעב אלא דיתעב רושק וניא רורטה לש רועפה רוחל דעבמ
הדירד םג בטיה םיעדויש יפכ יכ ,דיתעכו דיתעב רבעה לש הרזחב רבודמש רמול
אוה דיתעה ירהש ,תררמצמ תויקוחב הזב הז םיזוחא רבעהו דיתעה ,ןימינב םגו
?רבעה תעפוה רשאמ רחא רבד םוש דימת
ןוכנ .ןימינבל בושל ונילע .רבעל דיתעה ןמ בושל ונילע וז הנעט ןוחבל ידכ
יתרכזה םנמא .רטלו לא בושל ונילע ,יטרפה ומשב ןימינבל בושל ונילע ,רתוי
תא יתרכזה אל ךא ,הוותמ תומילאל תרמשמ תומילא ןיב ןימינב לש הנחבהה תא
.וזב וז תוזוחא םייתשה הבש – ןימינב לצא הרקמה דימת הזש – הקיטקלאידה
תוותמ תומילאה תא הכותב תרמשמ ,ןימינב ונל רמוא ,קוחה תרמשמ תומילאה
לש יטקלאידה ןבומב ןבומכ דמוע ןאכ רומישה .ינושארה הרוקמ התייהש ,קוחה
ךות הוותמה תומילאה תא המילעמ תרמשמה תומילאה :(Aufhebung) לעל־המיש
הרציש ,הוותמה תומילאה ,ןמזה ףולחב .רתוי הובג דמעמל התוא תממורמ איהש
לש ךשמתמ יוכידמ האצותכ תשלחנו תכלוה ,קוחה ידיב תרמושמהו קוחה תא
רובגל םיחילצמ קוחל םידגונמה תוחוכהש דע ךשמנ הז לכ .םיניוע םיידגנ תוחוכ
,שדח קוח הוותמ רבכמ הז הרבג וילעש קוחל תדגונמה תומילאה .קוחה חוכ לע
23אלה ןכו ,ותוא הדסייש תירוקמה תומילאה תא רמשמה
תוורעב ץיצהל ונל רשפאמה רוח ונרובע רעופ ןימינב ,הקיטקלאידה עויסב
לע תדסוימ קוחה לש תרמשמה תומילאהש ונל הלגמ הקיטקלאידה .קוחה
.49 :2006 ,ןימינב 23
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 16
הקיטקלאידה .קוחל ץוחמו קוחה ינפל הנותנ המצעלשכ איהש ,הוותמ תומילא
תומילא לש העפוה לש לילעב יקוח יתלב עוריאב קוח לכ רוקמש ונל הלגמ
קוחל רוקמ אוהשוותמה דוסיה תא .םשה תומילא לש העפוהב בטומ וא ,המשל
ריעמש יפכ .Waltend־ה הנכמ אוהש המ םע וא ,לאה םע ןימינב ההזמ ,ופקותלו
־ה תא 24.רטלו – יטרפה ומשב יאלפ ןפואב ךורכ ןימינב לש Waltend־ה ,הדירד
ירבדכ ,אוהש ,םילאה לאה .'םיל ָא'כ תוטשפב םגרתל ןתינ רטלו לש Waltend
תא איצומה קוחה דוסי .קוחה רוקמ שמשמש אוה 25,'םתוחו רתכ ,טיברש' ,ןימינב
קוחה דוס .קוחה דוס והז .לאה לש תמליאה ותומילא אוה קוחל ץוחמ תומילאה
לש יטסימה דוסיה' ,ןייטנומ ותוא הנכמש יפכ ואלש םילאה יהולאה דוסיה אוה
הלימה ךרד קוחה תומילאב (Waltend) לאה תומילא תא ךרוכ ןימינב 26.'תוכמסה
תומילא ,תינוטלש תומילא םג ךא ,המשל תומילא רומאכ העמשמש ,Gewalt
ונוביר ,לאה תומילאש ןוויכמ ,וזב וז תוכורכ תרמשמהו הוותמה תומילאה .ןובירה
תא יטקלאיד ןפואב הכותב תרמשמה ,ןובירה ,הנידמה תומילא רוקמ איה ,םלוע לש
.לאה לש הוותמה ותומילא
דחייא ,התומלגתהב תומילאהו התומלגתהב תונובירה אוהש ,הזה יהולאה חוכל
םלוע לש ונוביר ,םינובירה ןוביר ,יביטמיטלואה ןובירה אוה יכ ,ב ַרה ַרה םשה תא
ןאכמו ,םוצמצל ןתינ וניאש יפוסניא יוביר אוה יכ ,הברה אוה יכ ,ברה ;ודבלמ ןיאש
,לדבתמו לדבמ לדבהב ,ךוסכסבו ןודמב ,הבירמבו בירב ןותנ אוה יכ ,ברה ;גוצייל םג
.ויובירו ותונוביר םע דיב די םיכלוהה ,םירחא יפלכו ומצע ךותב
תא הוותמו הוֹוט ךכבו ,טפשמו טופיש אלל הבר יכ ותומילא תא תיחנמ ברה
ךכלו ,דיורפ םגו ,סניול ונל רמואש יפכ םהבש ןושארהו שארה .ישונאה קוחה
,דחאכ ינוויהו ידוהיה סותימב ,ריבכמל שי תואמגוד .'חצרת אל' אוה דימ עיגא
שרגמ םתואש ,הווחו םדא :םהיניב דירפהל הביס האור יניא ,ןימינבל דוגינב ,ינאו
ותיינבבש ,לבב לדגמ ;הדילה בצעו םחלה תעיז לש הללקב םתוא וללקב ברה
תחצינ הכמ םהב הסשמ ברה דועב ,לודיבהו עוסישהמ ץלחיהל םדאה ינב םיפאוש
ףיצמו הבר יכ םתאטח לע םדאה ינבב ברה סאומ ובש ,לובמה ;ללותשמ סרה לש
;תירפגו שא תונותיק ברה תיחנמ ןהיבשוי לעש ,הרומעו םודס ;םימב ץראה תא
סואיתומורפ םגו .בהא רשא ודיחי ונב תא בירקהל ברה הווצמ וילעש ,םהרבא
27 .הארונ תינוביר תומילאב םישנענה ,ןימינב ריכזמ םתואש ,הבוינו
הרקמב .הזילנאוכיספה יבא ,דיורפ םג ונל רפסמ רתוי וא תוחפ רופיס ותוא
.99–98 :2006 ,(קוחה ףקות) הדירד :ךותב ,'ןימינב לש יטרפה ומש' ,הדירד 24
.50 :2006 ,ןימינב 25
.64 :2006 ,(קוחה ףקות) הדירד 26
.44–43 :2006 ,ןימינב 27
17 | עוריאה לש רוחהו רור טה ם לה
םטוט'ב ןויעה הארמש יפכ ,ןומדקה ןובירה ,באה28 .באה אלא לאה וניא ברה ,ולש
המ ,לובג אלל תוגנעתהב םג אלא לובג אלל תומילאב קר אל ןייפואמ ,'ובאטו
דמועש ימכ .וילע תומייאמו קוחל תומדוק ןתויהב ,םייתשה ןיב הקיז לע זמרמש
תא אכדמ וכי לוכה דמעממ הנהנה רוסמ אלה באה ,'באה תקהל' שארב
ורמושבו היפונכה תושנ לע תינימה תוגנעתהה תא םהילע ורסאב רפע דע וינב
וינב לע עיפשמ באה הבר יכ ותוגנעתה תא םייקל ידכ .תידעלבה ותולעבב ןתוא
םקנ תוואתו האנשו הזמ האנקו הצרעה לש יכרע־וד סחי םהב ררועמ ךכבו ,תומילא
בעתנה ,באה חצר .רק םדב ותוא םיחצורו באה דגנכ תחא די םישוע םינבה .הזמ
טבשל םידחאתמ םינבה :ןושארה יתרבחה הזוחה דוסיב דמועש אוה ,ומצעלשכ
לש רדענה ומוקמ תא תלמסמ וז היח .טבשה לש םטוטכ תשמשמה היח םישדקמו
ומקרש ינחצרה רשקב םתופתוש ףקותמ םיחאה ןיב םקרנש רשקה תא םג ומכ באה
.ודגנ
דצמ :באל יכרע־ודה םסחי תא למסמ םטוטה תייחל טבשה ינב לש םסחי
םיגהונ טבשה ינב ,ינש דצמ ךא ,הערל הב תעגל רוסאש תשדוקמ היח וז ,דחא
לש קירה םוקמה .יגאמה החוכמ ןוזיהל ךכבו ,םידחוימ םיעוריאב התוא לוכאל
אוה ,ררועמ אוהש המשאה תושגר לע ,םטוטה תייח תנמסמ ותואש ,רדענה באה
:םייקל םידיפקמ טבשה ינבש םינושארה םיקוחה ינשל ףקותו רוקמ שמשמש
םויק לע אוה ינשה רוסיאהו ,תומילא לע רוסיאה ירק ,חצר לע אוה ןושארה רוסיאה
םימייקתמה ,ולא םירוסיא ינשוירע לע רוסיאה ירק ,טבשה תושנ םע ןימ יסחי
םה ,ףתושמה םרוקמ תא ותטישל ףשוח דיורפ רשאו רתויב תויביטימירפה תורבחב
.תישונאה הרבחה לש יתקוחה דלשה תא םיווהמש
.וילע תתשומה רדסהו קוחה רוקמ איה תומילאה יטילנאוכיספה רופיסב םג
ינש לע ךמסנה ,ןושארה יתרבחה הזוחה דוסיב בצינש אוה באה לש בעתנה חצרה
רסואה קוחה ,ןאכ םג .הזמ תוירע לע רוסיאהו הזמ חצר לע רוסיאה לש דוסיה יקוח
קוחה ירהש :הננוכ ותואש קוחה םע הריתסב הנותנה תומילאב הנקנ תומילא לע
דוסה ,קוחה תוורע איה תומילאה ,ןאכ םג .חצרב ומצעב הנקנ חצר לע רסואה
הררשה ירזיבא תא ול וסחייב ,יהבא דממ ברל סחיימ ןימינב םג .ודוסיב ררושה
רופיסב ,יגולואתה רופיסבכ אלש ךא .םתוחהו רתכה ,טיברשה לש םיילאפה
תומילא דגנכ תומילא תניחבב איה קוחה תא תדסיימה תומילאה יטילנאוכיספה
ךותמ דסונ אל קוחה .ברה לש וא ,באה לש איה תירוקמה תומילאהתוי תירוקמ
ךותמ דסונ אל קוחה .ברה תומילא דגנכ תינפומה תומילאה ךותמ אלא ברה תומילא
רמאמל אשונ רבכ הז ךא .רוקמה תומילא דגנכ תומילא ךותמ אלא רוקמה תומילא
.רחא
.143–126 :1967 ,דיורפ 28
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 18
המ קוידב איה ותומילאבו ברב תולקתיההפוסוליפה רופיסה םג ףסוותמ ךכל
.סוסינויד לש ותייוול ןב ,סונליס לש םימודקה תדגא לע ֹור ּפ ַסב ראתמ השטינש
הזוונליס תא סאדימ ךלמה ףוס ףוס שגופ ,בר ןמז תורעיב וירחא שפיחש רחאל
רשא רבדה תא ךל רמול יתוא ץלאת המל'ויקה לש הארונה תמאה תא וב חיטמ
רשא רבדה אוה ךליבשב רתויב בוטה ?םלועל ונעמשת אל יכ רשאמ ךל בוט ןיא
הנשמ ךא .םולכ אל היהתש ,היהת אלש ,תרצונ אלש בוט .ללכ ךגשיה רדגב וניא
תומוהתו םויקה ןולד ֶח לש תמאה וז הארונ תמא 29.'בורקב ,תומתש ךל בוטל
דסמו ינוויה םעה לש דוסיה תייווח איה ,השטינ רובס יסינוידה לש רקח ןיאה
תוברתה דוסיב תצבורש איה יסינוידה לש הארונה תומילאה .תראופמה ותוברת
,םינוויה ומיקהש םיראופמה תוברתה ינבמ .ללכב תיברעמה תוברתהו טרפב תינוויה
ודעונש םייגולוכיספ םיעצמא קר םה ,ולופא למסמ םתואש ,היפוסוליפה םשארבו
תינוויה תוברתה תעיקש .תלבסנל התוא ךופהלו וזה הארונה תמאה לע תוסכל
םינבמה תועצמאב יסינוידה תעפוה תא המילעמו תמסוח איהש ךכב קוידב הרוקמ
.ינוטלפא־יטרקוסה תואדיאה םלוע אוה םהבש ןושארהו שארהש ,םיינילופאה
םג איהו ,תינוויה תוברתה לש סנדקדה רוקמ איה סטרקוס ידיב סוסינויד תדחכה
.התוללכב תיברעמה תוברתה לש םזיליהינה תישאר
לש הירוטסיהה רחא בקעמה ךרד השטינ טטרסמ הזה יטנדקדה ךלהמה תא
רוחה .קוחה אוה ינילופאהו ברה אוה יסינוידה ,ינאישטינ חונימב .הידגרטה
תכסמ תא יסינוידה הטוע הבש ,הידגרטה אלא וניא ברה תעפוה תא רשפאמה
גוזימ לש תפומ התויה לשב אל הידגרטה תא ללהמ השטינ .ינילופאה בוציעה
רובעב .תינוויה תוברתה תתתשומ םהילעש ,יסינוידה דוסיל ינילופאה דוסיה ןיב
לע יסינוידה תעפוה תא רשפאמה רוחה תריעפ איה הידגרטה תילכת שטינ
הידגרטה תילכת .תירברבה ת ּויסינוידה תומוהתל רדרדיהל ילבמ ותומילאו ותופדוע
יעצמאשכ 30,סוסינויד לאה ינפב הטבהה לש תירשפא יתלבה תורשפאה איה
עוריא איה הידגרטה .וז תילכת תרשל ודעונ הכסמהו המבה לש םיינילופאה בוציעה
דבאנ םדאהש ילבמ ברה לש תינושארה תומילאה העיפומ ובש ,יגולואת־וקיטתסא
ןמסמ תידיפרואה הידגרטל תיליכסייאה הידגרטהמ רבעמה .התוא דבאמ וא הב
סוליכסייא .תינוויה תוברתה תעיקש תא םג ןאכמו ,הזה רוחה תמיתס תא קוידב
דממה תא שיגדמ סדיפרוא ךא .יסינוידה תעפוה ןכשמכ הידגרטה תא רמשמ ןיידע
רוחה תא םתוס ךכבו ,הנינש ירבדבו גולאידב ּהסימעמו הידגרטה לש יתלילעה
לע ללוגה םתסנ ,יטרקוס גולאידל תכפוה הידגרטהשכ .יסינוידה עיצפה ודעבמש
.ןיטולחל יסינוידה
.30 :1969 ,השטינ 29
.56 :םש 30
19 | עוריאה לש רוחהו רור טה ם לה
תוברתה תדלוה תא םיכרוכ ,ולש ויגשומב דחא לכ ,השטינ םגו דיורפ םג
תישארבה לש וא ,תיתישארב תומילא התוא לש הלרוג המ ךא .ברה תדחכהב
רחאל תדחכומ איהש ףא ,ברה לש תינובירה ותומילא ,רוקמה תומילא ?תומילאכ
,יאפר דמעמ תשכור ברה תומילא .לילכ תדבוא הניאוחהו הזוחה ,תוברתה ןוניכ
ןכתשמה חכונ רדעיהל הכפוהב לשמל ומכ ,הז דמעממ בייחתמהו רזגנה לכ לע
. ּהדיחכהש הז תלד לע אורק־אל חרואכ םיתעל קפדתמהו ילובג בחרמב
,ברה לש תדחכומה תומילאה תובקע רחא תוקחתהה לש הרקמב םג
'ובאטו םטוט'ב הוושמ ומצע דיורפש יפכ .בר רזעל ונל תויהל הלוכי הזילנאוכיספה
אצומ תדוקנ תשמשמ הניא ברה תומילאש ןועטל םג ןתינ ךכקיטוריונל ארפה ןיב
דחא לכ לש תיטרפה הירוטסיהל םג אלא ,התוללכב תושונאה לש הירוטסיהל קר
הניא ברה תומילא ,תיטרפה הירוטסיההו תיטרפה העדותה לש רשקהב .היטרפמ
לדבההו השיאל רבג ןיב לדבהה :לופכ לדבהב עודיכ רבודמ .ינימה לדבהה אלא
םיעוריאה תא רציימש אוה תורודהו םינימה ןיב הז לופכ לדבה31 .רגובמל דלי ןיב
םישחרתמה – ןיפה תאנקו סוריסה תדרח ,ילפידאה ךיבסתה ומכ – םייזכרמה
לש רתוי בחרה רשקהב ןיבהל שי םינימה ןיב לדבהה תא .םיינימה םייחה רחשב
רבודמ .םתוא ףפואה תוומה לע םתוללכב םייחה תדיח םג ומכ ,תוינימה תדיח
בוכראהו גוצייה תויורשפאו הירוטסיהה ינפל ןותנה ,ףדועו עפוש ,לדבתמ לדבהב
.ןהל הצוחמו הלש
רדחל דליה תצצה תעשב לשמל ומכ – ינימב תולקתיהה ,דיורפ לש ותנעטל
לע טנרטניאב ונרופ ירתאל הצצהה ,רתוי תנכדועמה הסרגב וא ,וירוה לש תוטימה
,ותוא םינייפאמה לדבההו תופדועה לע ,(יסינוידה ,תוומה ,ברה) םיפדרנה ויתומש
גוציי הב לבקמ וניא ,תישפנה תכרעמה לע ותעפשה תורמל ,םלהה .םלהכ תיווחנ
ןיב ,היצזיטמתל ןתינ וניא ,םוצמצל תנתינ יתלבה ותופדוע לשב ,ברה םלה 32.םלוה
דוסיה תייווחישפנה תכרעמב בוכראל הכוז וניא הזככו ,תיטילנא וא תיטתניס םא
תאז הנכמ דיורפ .םלוה גוצייל ןתינ וניאש םלה לש היווחה איה ברב תולקתיהה לש
שי הבר תובישח .תישפנה תכרעמה לש ינושארה קחדומה אוהש ,'טקפא אלל םלה'
ןתינ יתלב ותויהב ,הב םשרנ וניאו תישפנה תכרעמה לע לעופ וניאש ףא ,םלההש ךכל
תישפנה תכרעמב םושר וניא םלההש יפ לע ףא .הב רצאנ ןיידע ,התלכלכב הלכהל
רסח ,עדומ אל ,יאפר דמעמב הב חכונ אוה ,עדומ םשור לכ הב ררוע אלש הז ןבומב
.ןמזבו ללחב המוקימ לש קיודמ םושירל תדגנתמה םינורטקלא תננעל המודב ,םוקימ
חיגת ,םיאפר חורכ תישפנה תכרעמה ללחב תפחרמה ,וז הרוצ תרסח היגרנא
שדחמ ותחכנה ,םלוה גוצייל הכז אלש םלהה תחגה .םוקמ הל עובתל ידכ תעה אובב
.33 :2006 ,ןירג ואר ,לופכה לדבהה לע דוע 31
Lyotard: 1990: 12– ואר .דיורפב רטויל אוסנרפ ןא'ז לש האירקה לע םיססובמ ולא םירבד 32
17
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 20
:ךופה ךילהתל םידע ונא ןאכ .הדרחה ףקתהב שחרתמש המ קוידב איה ,יאפרה לש
הווהמה םלה לכ אצמנב ןיאש טקפאב אלא ,טקפא ריתוה אלש םלהב רבודמ ןיא
הנכס אללו ומצע ךותמ ומכ שחרתמ הדרחה ףקתה ירהש .ןיעל תיארנה ותביס תא
הנכס בקע תררועתמה ,תיעבטה הדרחל דוגינב .וררועל הרומא התייהש וזידימ
.ורוקמ תא תוארל לכונ ובש ינוציח עוריא לכ ןיא הדרחה ףקתהל ,ונייחל תישממ
תישממה הדרחה .תיטוריונ הדרחל תישממ הדרח ןיב ןיחבמ דיורפ רחא םוקמב
לשמל ומכ ,ץוחבמ האבה תימויק הנכסל הבוגת התויהב ,ימצעה םויקה רציב הרושק
,תילכתל תנווכמ הדרחה הז הרקמב .המח יוקילמ וא חתות תיירימ ארפה תדרח
.תוננוגתה וא החירב איהש ,הלועפל םגרתיהל הדרחה לע .תודרשיהה אלא הניאש
הב םג יכו ,תיתילכת הניא תישממה הדרחה םגש קיסמ דיורפ רתוי בורק טבמב ,םלואו
.הדילה לש תיטמוארטה היווחה לע הרזחב רבודמש רובס דיורפ .הרזח לש דממ םייק
רצ ֵמב ןבומכ רבודמ .רצ ֵמ ועמשמש ,Enge־ל (הדרח) Angst ןיב רשוק אוה ,היארלו
הנושארה הדרחה .הב ורבועב דלונה ךרה לש המישנה תרצהבו ,הדילה תלעת לש
ובוחב רצוא םירגובה םייחב הדרח לש עפומ לכ .םאהמ קותינבו הדילב ןכ םא תרצונ
ןמ אופא שי הדרח לכב33 .םלועל תוקרזיההו הדילה תדרח ,הנושארה הדרחל הרזח
הדעונש ינוציח םויאל הבוגת הב תוארל ןיאש הז ןבומב תיעבט הניא הדרח לכ .הרזחה
.דחפל הדרח ןיב לדבהה ילוא והז .םזינגרואה םויק ךשמה לע רומשל
לעב יתרזח עוריא אלא ,ינוציח םויאל הבוגת וניא הדרחה ףקתה ,ךכ וא ךכ
אלא וניא הדרחה ףקתה .ינושאר קחדומ לש שדחמ ותחכנהב הצמתמה ,ימינפ רוקמ
קר אל שגדה תא םישל שי .ברה לש םילאה םלהה לש תיאפרה ותעפוה לש עוריאה
תעפוה .עיפוהל לוכי וניא ומצעבו ודובכב ברה :ותויאפר לע םג אלא עוריאה לע
אל םלועמש ןוויכמ ואולמב חכונ תויהל לוכי וניא ברה .ירשפא יתלבל תכייש ברה
ברה .חכונ היה אל םלועמש רבעב שחרתה אוהש ןוויכמ ,האלמ תוחכונ ול התייה
איה עוריאב עיפומש המ .הירוטסיהלו ןמזל ץוחמ ןותנה ,רכ ֵז־רסח רבעב שחרתה
.ולש םיאפרה חור ,וימעפ ,ברה לש תמלוהה ותומלה
.עדומל ךפוה תועדומ רסח היהש המ :תומקמתהו םוקימ לש עוריאב רבודמ
הכ דעשו הב םייק היהש והשמ הנושארל תכייאמו והשמב הנושארל תחכונ העדותה
ןמזל ץוחמ שחרתהש רחאמ תוינמז רסח הכ דע היהש המ .וילא תעדומ התייה אל
עוריאה אוה הדרחה ףקתה :תוחכונ לש לצ הנושארל לבקמ בוכראלו גוצייל ןתינה
.ינורכאידה ףצרל ץוחמ ןותנ היהש המ לש ינורכאידה ףצרב שדחמ םוקימה לש
ותויהב ירוטסיה־או ינמז־לא אוהש ברה לש שדחמ םוקימה אוה הדרחה ףקתה
,ברה ,הדרחה ףקתהב .הירוטסיההו ןמזה ףצר ךותב – הירוטסיהו ןמז לכל םדוק
ףקתה .הירוטסיהבו ןמזב םוקמ עבות רחאה םג ותונכל ןתינו ןובירה ,םילאה
.273–270 :1966 ,דיורפ 33
21 | עוריאה לש רוחהו רור טה ם לה
רשא ,הירוטסיהבו ןמזב ברה לש תיאפרה ותעפוה לש עוריאה אלא וניא הדרחה
ץוחמ ןותנה דוסה לש םיתיעבמה וינפ תוציצמ ונממו ,הירוטסיהבו ןמזב רוח תרעופ
.הירוטסיהכ התוא דסיימהו הירוטסיהל
הירוטסיהל רשאב אלא ,טרפה לש הירוטסיהל רשאב קר אל ןוכנ הז לכ םא המו
תעפוה לש עוריאה קר וניא הירוטסיהב רוח רעופה יאפר עוריא ותוא םא המ ?ללכב
דוסה תעפוה לש יר ֶטסיהה עוריאה אלא ,טרפה לש הירוטסיהה תא דסיימה דוסה
עוריאה לש ויתומשמ דחא םא המ ?יתרבחה רדסה לש הירוטסיהה תא דסיימה
קוחה לש הדרחה ףקתה אלא הניא רורטה תפקתה םא המ ?רורטה עוריא אוה הזה
עוריאה אלא הניא רורטה תפקתה םא המ ?ופקות לע רגית וארקב קוחה תא ףקותה
?ודוסיבש התיעבמה תומילאה דוסל עדוותמ קוחה ובש
רורטה רוח
.תרושקתהו העונתה רדסב ,ריעה רדסב ,ףוגה רדסב קר אל רוח רעופ רורטה עוריא
עוריא .ולא לכ םיתתשומ וילעש קוחה לש ופוג םצעב רוח רעופ רורטה עוריא
עוריא .קוחה לע םיתתשומה םייחה תמקרו ףוגה תמקר תא קר אל עצופ רורטה
.ומצע קוחה רשב תא הנושארבו שארב עצופ רורטה
.קוחה לש רוחה אוה רורטה
1999 ,מ"ס 62x72 ,ץע לע תברועמ הידמ ,ץוציפ ,ןייטשקו דוד :רורטה רוח
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 22
תמאה איה ,קוחה תעיצפ לש עוריאב עיצפמש המורטה לש רוחהמ עיפומש המ
לע עבות קוחהש לופונומה תויתיילשא איה עיצפמש המ :קוחה לש המוריעה
תומילאה תא רסואה קוחה יכ ,קוחה לש קחדומה דוסה אוה עיצפמש המ .תומילאה
רשקהב ,וניארש יפכש ,ברה תינובירה ותומילא וז .תומילא לע ומצעב תתשומ
איה וז תומילא .קוחה רוקמ איה ,דחאכ יפוסוליפהו יטילנאוכיספה ,יגולואתה
.קוחב רעפנה רורטה לש רוחל דעבמ ונילא הציצמש
קוחה תלכלכ .וידיב תקחדומ תיתישארב תומילא התוא ,קוחה ןוניכ רחאל
הל תשמשמה תומילאה תא ליכהל ולכויש םייגשומהו םיינושלה םילכה תא הרסח
ליעפ ןפואב הסכמ םג קוחה .הלש ןדבא אלא וניא קוחה ןושלב הלש יוטיב לכ .דוסי
תוכזה הנותנ ול קרש םינפ דימעמ ודועבו תומילאה לע לופונומ ועבתב ותוורע לע
.וירחא היהת אלו וינפל התייה אל תומילאהשו ידעלבה הרוקמ אוהש ,תומילאל
הדבא אל ,קוחה ידיב הקחדנו הקחדוהש ףא ,ברה תומילא ,רוקמה תומילאלואו
,קחדוהו קתשוהש יפ לע ףא ,קוחה לש דוסה .יאפר דמעמ תשכור וז תומילא .לילכ
.ודוסיב ףחור ןיידע
ינושארה קחדומה לש הרזחה אוה רורטה עוריא ,תיגולונמונפ־וכיספ הניחבמ
לש םילאה רוקמה לש ,ברה לש תיאפרה העפוהה אלא וניא רורטה עוריא .קוחה לש
ונילא חיגמ וכותמש רוחה אוה רורטה עוריא .קוחה רוקמכ תומילאה לש וא ,קוחה
ץפנה תרוגח ץוציפ .םלועל קוחה קונית חיגה ונממש תיתישארבה תומילאה רוח
רמוח תוציפנ תא קר אל םלועה ריוואל ץיפמ דבאתמה לבחמה ףוג ביבס היוטעה
וז תיאפרו תיארפ תוצצופתה .ברה לש המילאה ותצופת תא םג אלא ,ומצע ץפנה
.םמדמו תתוש עצפ ותונובירבו וב תרעופו קוחה תא תערופ
לש םילאה הרוקמ לש תיאפר העפוה רורטה עוריאב תוארל ןתינ ילארשיה רשקהב
הנידמה תמקה הכורכ התייה הבש תומילאה לש םיאפרה חור .תילארשיה תונובירה
הצצ – הירוטסיהה ירפסמ תרדענה עשפמ םיפח גרהו ינומה שוריג לש תומילא התוא
אוה רורטה עוגיפב שחרתמה עוריאה .רורט תריז לכ לעמ תפחרמו רורט עוריא לכב
.ינויצה לעפמה לש תקחדומה תומילאה לש תיאפרה הרזחה
תריז לעמ תפחרמ ,תומילאכ רוקמה לש וא ,רוקמה תומילא לש וז תיאפר העפוה
התוסכב עוריאה לע הסכמה עדימה תנוכמב הבוכראמ תקמוח איהש ךות רורטה עוריא
םוקמהש ירה ,תיאפר העפוה התוא תא בכראל תורשפא תמייק םא .עוריאה תא
תובקעש ןכתיי .תונמאב ילוא אוה וב שחרתהל הלוכי תירשפא־יתלב תורשפא התואש
הרדסב .זר איג לש 'תוינש יתש' םימולצתה תרדסב ובכרוא תיאפר העפוה התוא לש
הקינעמ ,םיעסונ ירדענו םילגלג ירקועמ ,שיבכה לע םיפחרמה םיסובוטואה תויאפר ,וז
לש םיאפרה םלהל םג אלא ,רורטה תונברק לש תיאפרה תוחכונל קר אל םלוה גוציי
.([דומע 'סמ ףיסוהל] 'מע ,הז ץבוקב הרדסה ךותמ הנומת ואר) ומצע רורטה עוריא
23 | עוריאה לש רוחהו רור טה ם לה
עוריא ונילע עיפשמש םלהה רוקמ איה רוקמה תומילא לש תיאפרה העפוהה
תריעפל רבעמ ,האלה ןכו העונתה רדס ,ףוגה רדס ,רדסה תרפהל רבעמ .רורטה
םייאמ ףאו ונתעד תא דרוט ,ונב םלוה רורטה ,םייחה תמקרבו ףוגה תמקרב רוחה
קוחמל ונשקיב ותואש רבדה לש םיאפרה חורב םילקתנ ונא ובש ןוויכמ ,הפרטל
םיאפרה חורב ,עורלו בוטל רבעמ ,התיעבמ תולקתיה אוה רורטה עוריא .קיחדהלו
.תונוביר לכל רוקמ אוהש ,ןובירה ברה לש םיאפרה חורב ,קוחה לש ישממה לש
םילקתנ ונאש ןוויכמ אל ונתוא תיעבמו ונב םלוה ,עוריאכ רורטה וא ,רורטה עוריא
לש יאפרה רבעה והז .יאפר רבעב וב םילקתנ ונאש ןוויכמ אלא ,יאפר דיתעב וב
דוסיב רומשה דוסה איה תירוקמ תומילא התוא .התיעבמ תומילא לש רבע ,קוחה
.החוורל תורעפנה וניניע דגנל רורטה לש רוחהמ הלגתמש איהו ,קוחה
תורוקמה תמישר
:םוגרת) הדירדו סאמרבה םע תוחיש :רורט ןמזב היפוסוליפ .2004 .'ג ,ירודארוב
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .(דנרב יעור
:ביבא לת .(רגניז דוד :םוגרת) םירוהרה ךרכ םיבתכ רחבמ .1996 .'ו ,ןימינב
.דחואמה ץוביקה
.גנילסר :ביבא לת .(ןתוד תינד :םוגרת) חוכה תרוקיבל .2006 .'ו ,ןימינב
.גנילסר :ביבא לת .(ןוזדיוד תילג :םוגרת) סוריסה ךיבסת .2006 .'א ,ןירג
.גנילסר :ביבא לת .(ילתפנ ןב לכימ :םוגרת) ביכרא תלחמ .2006 .'ז ,הדירד
.גנילסר :ביבא לת .(סרק הליה :םוגרת) קוחה ףקות .2006 .'ז ,הדירד
םדא :םוגרת) ךרדב תושיה םירמאמ ,'תמאה תוהמ לע' .1999 .'מ ,רגדייה
.רואל האצוה םייאטיסרבינוא םילעפמ :ביבא לת .(םואבננט
לתו םילשורי .(דדלא לארשי :םוגרת) הידגרטה לש התדלוה .1969 .'פ ,השטינ
.ןקוש :ביבא
.סנגאמ :םילשורי .הדירד םע רגדייה :רהוטה םולח .2009 .'ד ,לטנמיפ
.ריבד :ביבא לת .(קזיא םייח :םוגרת) הזילנאוכיספל אובמ .1966 .'ז ,דיורפ
.ריבד :ביבא לת .(קזיא םייח :םוגרת) ובאטו םטוט .1967 .'ז ,דיורפ
Donkel, D. L. 1992. The Understanding of Difference in Heidegger and
Derrida. New York: Peter Lang.
Heidegger, M. 1979. Nietzsche Vol. I: The Will to Power as Art (Trans.
Krell, D.). San Francisco: Harper & Row Publishers.
ל ֶטנ ֶמי ִ רור ד | 24
Lyotard, J. F. 1990. Heidegger and 'the Jews' (Trans. Michel, A. &
Roberts, M.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Mclean, I. & Mcmillan, A. (Eds.) 1996. The Concise Oxford Dictionary
of Politics. Oxford: Oxford University Press: 431–434.
Nancy, J. L. & Lacoue־Labarthe, P. 1992. The Title of the Letter: A
Reading of Lacan (Trans. Raffoul, F. & Pettigrew, D.).Albany, New
York: State University of New York Press.
Žižek, S. 2006. The Pervert’s Guide to Cinema (Director: Sophie
Fiennece).
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Typescript. Thesis (Ph. D.)--University of Oregon, 1990. Includes vita and abstract. Includes bibliographical references (leaves 287-304).
The Pervert's Guide to Cinema (Director: Sophie Fiennece)
  • S Žižek
Žižek, S. 2006. The Pervert's Guide to Cinema (Director: Sophie Fiennece).