BookPDF Available

Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування

Authors:

Abstract

The dissertation showcases the author's approach to measuring in sociology, based on the following methodological assumptions: 1) in the case of measurement whose the subject is social phenomena, the reasoning about some true value is rather problematic; 2) the value of the variable obtained for the measurement of a social phenomenon is conditioned primarily by two main sources – the dominant discourse of an individual and the surrounding social reality; 3) psychological characteristics of an individual, that is, the established properties of a personality acquired in the process of socialization, should be considered the remnants or random variable; 4) satisfactorily accurate information subjected to meaningful sociological interpretation can only be obtained through sociological tests that have undergone the necessary theoretical and empirical validation. The process of developing sociological tests is described; it consists of the theoretical validation of a sociological test, the choice of its type, empirical validation, and the development of norms or criterion levels. The peculiarities of measuring individual wellbeing are considered. Within this part of the work, the SCL-9-NR sociological test is developed, and the use of the L-scale (MMPI), the Integral Index of Social Wellbeing, and of the methods of measuring personal wellbeing in the European Social Survey (scales of emotional wellbeing, vigor, and functionality) is analyzed. The peculiarities of measuring political culture are also studied. Within this part of the work, sociological tests “Types of Political Culture – II”, EU-geopol and RF-geopol are developed, and the use of the sociological test “Types of Political Culture – II” is analyzed. The experience of developing sociological tests is summed up, the principles and techniques of their development are given. The development of complex measuring instruments in the mixed-type studies is considered (a comparative analysis of existing approaches is carried out), and the development of sociological tests within quantitative studies is surveyed (the procedures that have passed the conceptual and methodological review are described). Recommendations for the development of sociological tests are suggested. У дисертації запропоновано авторський підхід до вимірювання в соціології, що грунтується на наступних методологічних припущеннях: 1) у разі вимірювання, предметом якого є соціальні феномени, міркування про якесь істинне значення, є досить проблематичними; 2) величина отримуваного значення за вимірювання соціального феномену обумовлена здебільшого двома основними джерелами – домінувальним дискурсом індивіда і навколишньою соціальною дійсністю; 3) як залишки або випадкову величину слід розглядати саме психологічні особливості індивіда, а по-іншому – набуті у процесі соціалізації усталені властивості особистості; 4) задовільно точна і така, що піддається осмисленій соціологічній інтерпретації, інформація може бути отримана тільки за допомоги соціологічних тестів, які пройшли необхідну теоретичну й емпіричну валідизацію. Описано процес розробки соціологічних тестів, що складається з теоретичної валідизації соціологічного тесту, вибору його різновиду, емпіричної валідизації та розробки норм або критеріальних рівнів. Розглянуто особливості вимірювання індивідуального благополуччя. В рамках цієї частини роботи розроблено соціологічний тест SCL-9-NR, а також проаналізовано використання L-шкали (MMPI), Інтегрального індексу соціального самопочуття, методик вимірювання особистісного благополуччя у Європейському соціальному дослідженні (шкали емоційного благополуччя, енергійності, функціональності). Розглянуто особливості вимірювання політичної культури. В рамках цієї частини роботи розроблено соціологічні тести «Типи політичної культури – ІІ», EU-geopol та RF-geopol, а також проаналізовано використання соціологічного тесту «Типи політичної культури – ІІ». Підсумовано досвід розробки соціологічних тестів, подано принципи і техніки їх розробки. Розглянуто розробку комплексних вимірювальних інструментів у дослідженнях змішаного типу (проведено порівняльний аналіз існуючих підходів), а також розробку соціологічних тестів у межах кількісних досліджень (описано процедури, що пройшли концептуальну і методичну перевірку). Запропоновано рекомендації до розробки соціологічних тестів.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.