PosterPDF Available

Aprenentatge significatiu: «RACONS VERDS» A Farmàcia

Authors:

Abstract

Projecte d’innovació docent (2018PID-UB/034) «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut». GIBAF i Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació


 
 !"#$%
&
''
(')*Plantes Medicinals, Etnobotànica i Bioprospecció
+,''-(*)*./
'-''-)00('1*
')' 
!"#$%%"%
&'&&(&
)*
*+"&+,Ceratonia siliqua
-Chamaerops humilisDracaena drago-
Ficus elastica./%0Ginkgo biloba/*+
Laurus nobilis1#2Nerium oleander3i Olea
europaea4*56/6*7&
in situ.
*2*
!%$%&
*
-!
'', 33444)0)335*3
6789
678:
'', 33'((3'35*-,*08
#'0'.;)
!9

*5'<-=$'
!9
:&
;.2;++<622/
 / 
 7/7/=&5
><#;=?
>
(*?'
=$@A9B=7 8ACD
*/ 

-+
*5'05')
=$@A9B=7 8ACD«Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut». )''
*.@<'=
"05')(* 
++"+7E=2E

-&  ! :&  $ F & 
$G!+
"05'),A 
3&%"
=         H 
!
.%   !     +G+   + 
+
&0&
2
'-''8678:B678C
'-''6678:B678C
(')*Botànica farmacèutica +'*0('1*(*)
*./
'-'','.*-)'.*
')' 
!+++"+$%
(&&)*
*2*
-&+%"$%0
+
*
-!
$2)=
=+"G#Nerium oleander &@A9B
/+"&+6/6*&@A9B
,+83( $! 
3%$%&
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.