ArticlePDF Available

Abstract and Figures

Synchromodaal transport biedt een oplossing om goederen efficiënter en betrouwbaarder te vervoeren, maar blijkt in de praktijk vaak nog lastig te realiseren. Welke uitdagingen zijn er voor bedrijven van intermodaal naar synchromodaal transport over te schakelen?
Content may be subject to copyright.
20 feb
Blog
In vier stappen van intermodaal naar
synchromodaal transport
label: Supply chain 507
Synchromodaal transport biedt een oplossing om goederen efficiënter en
betrouwbaarder te vervoeren, maar blijkt in de praktijk vaak nog lastig te
realiseren. Welke uitdagingen zijn er voor bedrijven van intermodaal naar
synchromodaal transport over te schakelen?
Transport, en in het bijzonder de
mogelijkheid om goederen efficiënt en
effectief van oorsprong naar bestemming te
vervoeren, is essentieel in de huidige globale
en continentale economie. Efficiënt transport
is nodig om de groei van de economie te
ondersteunen, maar milieuprestaties, leverprestaties, kosten en schadevrije
levering bemoeilijken dit. In Nederland worden slimme transportoplossingen
ontwikkeld en coördinatie vindt plaats binnen regio’s om zo slim mogelijk om te
gaan met de capaciteit van de infrastructuur, nu en in de toekomst.
Synchromodaal transport is een middel om dit te realiseren. Synchromodaal
transport maakt gebruik van intermodaal maar biedt de logistiek dienstverlener
meer vrijheid om de modaliteit en route van transport te bepalen. Deze vrijheid
zorgt ervoor dat de logistiek dienstverlener in kan spelen op de actuele situatie
om containers zo betrouwbaar mogelijk te vervoeren en daarnaast de
bezettingsgraad van de treinen en schepen te verhogen.
Waar zit ik met mijn bedrijf qua synchromodaliteit ?
Het is voor bedrijven (verladers, logistieke dienstverleners en transporteurs)
niet altijd duidelijk hoe men synchromodaal transport kan gaan toepassen. Om
dit te kunnen vaststellen wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd maturity
model dat in vier stappen beschrijft hoe bedrijven van intermodaal transport
naar synchromodaal transport kunnen gaan. Een maturity model beschrijft de
volwassenheid van een proces in vijf verschillende niveaus. Het stelt bedrijven
Page
1
of
7
In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport
-
Logistiek
22
-
2
-
2019
https://www.logistiek.nl/supply
-
-
vier
-
stappen
-
van
-
intermodaal
-
n
...
in staat om te bepalen op welk niveau ze zich nu bevinden en wat er moet
veranderen om naar een hoger niveau te gaan. Per niveau zijn struikelblokken
en succesfactoren vastgesteld die bedrijven in staat stellen om sneller stappen
te maken in het gebruik van synchromodaal transport.
Lees ook:Synchromodaal dé oplossing voor bouwlogistiek
Om een volledige beschrijving te geven van synchromodaal transport op ieder
niveau zijn zeven componenten gedefinieerd op het gebied van: uitvoering van
transport, relatie tussen logistiek dienstverlener en verlader en key performance
indicatoren, zie Figuur 1. Het maturity model voor synchromodaal transport
omvat de zeven componenten op de vijf niveaus. De niveaus verschillen van
elkaar op enkele aspecten, zie Figuur 2.
Figuur 1. Componenten van transport
Page
2
of
7
In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport
-
Logistiek
22
-
2
-
2019
https://www.logistiek.nl/supply
-
-
vier
-
stappen
-
van
-
intermodaal
-
n
...
Figuur 2: Maturity model ontwikkelingen
Wat moet anders als ik meer synchromodaal wil
werken?
Stap 1 van ad-hoc intermodaal transport naar structureel intermodaal transport:
een intensievere samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners
o.a. door structureel gebruik te maken van intermodaal transport. Om dit te
realiseren is er een beperkte vorm van samenwerking benodigd, dit kan
gerealiseerd door bijvoorbeeld het delen van een forecast waardoor op
voorhand ruimte gereserveerd dan wel ingekocht kan worden.
Stap 2 van structureel intermodaal transport naar synchromodaal transport:
de verlader specificeert niet meer de modaliteit maar laat deze beslissing over
aan de logistiek dienstverlener: ‘a-modaal boeken’. Hierdoor wordt ook
betrouwbaarheid per modaliteit een voorname KPI aangezien de verlader deze
keuze overdraagt aan de dienstverlener.
Stap 3 van synchromodaal transport naar real time synchromodaal transport:
transport op het traject wordt integraal benaderd, qua prijs en betrouwbaarheid.
Er is een intensieve samenwerking middels een logistiek data platform (control
tower), waar andere stakeholders bij betrokken zijn. Hiermee wordt meer
flexibiliteit gecreëerd in het reserveren en plannen van transport om de
bezettingsgraad te verhogen. Op deze manier kan er bij verstoringen en/of
events real time geschakeld kan worden naar andere modaliteit en/of route.
Stap 4 van real time synchromodaal transport naar uitbreiding synchromodale
diensten:
de logistieke regisseur bepaalt de aflevermomenten van transport voor een
afgesproken servicelevel. Hierdoor heeft de logistiek dienstverlener de grootste
vorm van flexibiliteit: vrijheid in het kiezen van de modaliteit, de te nemen route,
Page
3
of
7
In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport
-
Logistiek
22
-
2
-
2019
https://www.logistiek.nl/supply
-
-
vier
-
stappen
-
van
-
intermodaal
-
n
...
en het aflevermoment. Op deze wijze kan optimaal gebruik gemaakt worden
van de verschillende mogelijkheden in het synchromodale netwerk.
Wat is synchromodaal transport? Dat wordt uitgelegd in
deze video
Hoe staat het nu met synchromodaal transport?
De volgende succesfactoren en struikelblokken zijn naar voren gekomen tijdens
het onderzoek:
De relatie tussen de verlader en de logistiek dienstverlener is vaak sterk
en a-modaal boeken komt regelmatig voor. Er wordt regelmatig gewerkt
met middellange termijn contracten en verwachtte transportvolumes
worden gedeeld.
Focus bij het uitvoeren van intermodaal of synchromodaal transport ligt op
het op tijd afleveren van de goederen tegen de juiste condities.
De grote uitdaging in de relatie tussen de verlader en de logistiek
dienstverlener zit in het simplificeren van data uitwisseling tussen deze
partijen. Dit is nodig om tot een eerste vorm van synchromodaal transport
te komen.
De horizontale samenwerking tussen logistiek dienstverleners/regisseurs
en transportbedrijven is lastig te realiseren. Hierbij zit men elkaar nog
teveel als concurrenten en niet als collega’s.
Page
4
of
7
In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport
-
Logistiek
22
-
2
-
2019
https://www.logistiek.nl/supply
-
-
vier
-
stappen
-
van
-
intermodaal
-
n
...
Daarnaast is tussen deze partijen data uitwisseling die zorgt voor real-
time inzicht in de situatie een uitdaging. De bereidheid om data te delen is
zeer beperkt aanwezig, hoewel de technische mogelijkheden er wel zijn.
Het delen van data en de samenwerking van de verschillende logistieke partijen
is dus van essentieel belang om de volledige potentie van het synchromodale
transportconcept te benutten en optimaal en efficiënt gebruik te kunnen maken
van de capaciteiten en middelen die aanwezig zijn in de verschillende
transportketens en netwerken, zie Figuur 3 voor de te nemen stappen en de
grootste uitdagingen.
Figuur 3: Stappen synchromodaal transport
Deze bevindingen zijn gebaseerd op meer dan 40 diepte interviews die in zowel
Nederland als België zijn gehouden. Fontys Hogeschool en Hogeschool
Rotterdam voeren verschillende projecten uit om het gebruik van intermodaal
en synchromodaal transport te stimuleren door meer bewustwording te creëren.
Fontys Hogeschool is ook betrokken bij het ontwikkelen van een
synchromodale planningsdemo en een planningstool voor synchromodaal
transport. Deze kunnen worden ingezet door communities van bedrijven om de
toegevoegde waarde van synchromodaal transport in te zien en te kunnen
realiseren door de grootste uitdagingen te overwinnen.
Page
5
of
7
In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport
-
Logistiek
22
-
2
-
2019
https://www.logistiek.nl/supply
-
-
vier
-
stappen
-
van
-
intermodaal
-
n
...
Lees ook: Leidende positie in synchromodaliteit uitbouwen
Internationale award voor maturity model
Kristel Alons en Guy Somers (Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek) en
Ron van Duin (Hogeschool Rotterdam) hebben gezamenlijk het maturity model
toegepast in de praktijk, zowel bij het MKB als bij grote bedrijven, en hebben
deze bedrijven voorzien van praktische tips en adviezen. Op basis hiervan
hebben zij de “Private sector applicability award” gewonnen van het Standing
Committe on Intermodal Freight Transport van de Transportation Research
Board in Washington. De twee hogescholen werken samen binnen het
KennisDC Logistiek. Er wordt op dit moment binnen het KennisDC bekeken op
welke wijze een bredere geografische toepassing van het model kan worden
gerealiseerd richting andere regio’s in Nederland om enerzijds meerdere
bedrijven te adviseren en anderzijds een steeds beter beeld te krijgen van de
huidige situatie in Nederland op het gebied van intermodaal en synchromodaal
transport.
Auteurs: Kristel Alons, Guy Somers en Ron van Duin
Laatste update: 20 feb 2019
Vakmedianet. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Algemene Voorwaarden en
Privacy en Cookie beleid
Page
6
of
7
In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport
-
Logistiek
22
-
2
-
2019
https://www.logistiek.nl/supply
-
-
vier
-
stappen
-
van
-
intermodaal
-
n
...
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw
vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies
Page
7
of
7
In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport
-
Logistiek
22
-
2
-
2019
https://www.logistiek.nl/supply
-
-
vier
-
stappen
-
van
-
intermodaal
-
n
...
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.