BookPDF Available

"TÜRKİYE GENÇLİK STK'LARI PROFİLİ" / "THE PROFILE OF YOUTH CSOs IN TURKEY"

Abstract

YÖNETİCİ ÖZETİ “Türkiye Gençlik STK’ları Profili” araştırma raporu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonu ve desteği ile yürütülen “Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları” projesi sonucunda hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye İstatistiksel Bölge Birimleri (İBB) sınıflandırması dikkate alınarak; Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Afyon, Erzurum, Van, Elâzığ, Trabzon, Samsun, Çankırı, Konya, Kayseri, Nevşehir, Ankara ve İstanbul olmak üzere 7 Kasım 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında 21 ilde bölge çalıştayları düzenlenmiş ve saha araştırmaları yapılmıştır. Bu çalıştaylara, farklı bölgelerde gençlik alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK’lar) temsilcileri davet edilmiştir. Böylece, 81 ildeki yaklaşık 1550 STK temsilcisinin çalıştaylara katılımı sağlanmıştır. Çalıştaylara katılan STK temsilcileriyle, 4 temel başlık altında tecrübe paylaşımı yapılmıştır: a) Yasal Düzenlemeler ve Bürokratik Süreçler b) Kurumsal Faktörler c)Dış Faktörler ve d)Dış Paydaş İlişkileri. Derinlemesine analiz yapılabilmesi için bu 4 temel başlık da 10 alt başlığa bölünmüştür. Ayrıca çalıştaylara katılan 1550 STK temsilcisinin 975’i yarı yapılandırılmış anketi doldurmuştur. Daha sonra, çalıştaylarda sözlü ve yazılı olarak dile getirilen konulardan, anket araştırmasından ve ikincil kaynaklardan elde edilen nitel ve nicel veriler değerlendirilerek 7 coğrafi bölgeye özgü 7 adet “Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu” hazırlanmıştır. “Türkiye Gençlik STK’ları Profili” isimli bu araştırma raporunda, 7 bölgeye ait raporlar özetlenmiş ve istatistiksel veriler ülke düzeyinde ele alınarak analiz edilmiştir. Böylece, Türkiye’deki Gençlik STK’larının mevcut durumları, sorunları, ihtiyaçları araştırılarak bunlara yönelik stratejik hedefler belirlenmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu araştırmadaki bulguların STK yöneticileri, karar vericiler, kamu kurumları, STK’ları destekleyen kamu dışı kuruluşlar ve araştırmacılar için önemli bir rehber olması beklenmektedir. EXECUTIVE SUMMARY “The Profile of Youth CSOs in Turkey” research report was written as a result of the project “Cooperation with Civil Society Organizations Meetings” which was supported and organized by Office of Relations with Civil Society Organizations, General Directorate of Youth Services, Turkish Ministry of Youth and Sport. In the scope of this research, considering Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), survey research was done, and 21 workshops were organized between 7 November 2017 and 8 November 2018 in the following cities of Turkey; Diyarbakır, Mardin, Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Afyon, Erzurum, Van, Elâzığ, Trabzon, Samsun, Çankırı, Konya, Kayseri, Nevşehir, Ankara and İstanbul. Representatives of CSOs actively providing services in the area of “youth” in different regions were invited to these workshops. 1550 CSOs representatives participated to the workshops from 81 cities. CSOs Representatives, who attended these workshops, shared their experiences. The discussion themes were categorized under 4 main topics: a) Legal Regulations and Bureaucratic Processes b) Organizational Factors c) External Factors and d) Cooperation with External Institutions and Organizations. To conduct an in-depth analysis, these 4 main topics were divided into 10 subtitles. Furthermore, 975 of 1550 CSOs Representative filled out a semi structured questionnaire. Afterwards, the number of 7 “Research Report on Civil Society Organizations” belonged to 7 geographical regions were written by the evaluation of the qualitative and quantitative data which are gathered from ideas mentioned in oral and written forms during workshops, questionnaires, and secondary data. In this research report of “The Profile of Youth CSOs in Turkey”, these seven regional reports were summarized, and statistical data was analyzed at the country level. Hence, current situations, problems, the needs of Youth CSOs in Turkey were investigated, and then strategic goals and solutions were suggested for these issues. The findings of this research report are expected to be an essential guide for the executives of CSOs, policy-makers, public institutions, other organizations supporting CSOs, and researchers.
A preview of the PDF is not available
... In many countries, Non-Governmental Organizations (NGOs) play predominant role in social areas as a third sector in areas where public and private sectors fail to provide social services for people in need Banks and Hulme 2012;Brass 2012;Burger and Owens 2009;Despard et al. 2017;Lewis and Kanji 2009;Önder et al. 2019;Önder 2006). In this sense, NGOs should provide sustainable and continuous social services for high-need communities . ...
Chapter
Full-text available
The availability offinancial resources for NGOs is vulnerable to external and internal challenges. Therefore, it is debatable whether current financial resources of NGOs are sufficient or not. NGOs face great challenges to balance and diversify their financial resources to decrease their financial vulnerability to pursue their social missions and organizational goals. This study provides an empirical analysis offinancial vulnerability of NGOs in Turkey with the case of Youth NGOs in Southeast Anatolia Region (n=103) and Mediterranean Region (n=100) of Turkey. The data was gathered from a semi-structured and detailed survey with 280 items among 203 representatives of Youth NGOs, and discussions and observations during one-day workshops in both regions organized by the Turkish Ministry of Youth and Sports. The revenue concentration of Youth NGOs as an indicator of financial vulnerability was operationalized by revenue concentration index, which is similar to Hirschman–Herfindahl Index (HHI). NGOs with revenue concentration index ofone (1.00) are considered to have lower level of revenue diversification, while NGOswith revenue concentration index of zero (0.00) are considered to have higher revenue diversification. The results of calculations were coded to test possible interactions and relations between dependent variable and independent variablesby using Ordinary Least Squares (OLS) regression method. The findings show that number of revenue streams, tenure, size, and managerial competence have positive influence on reducing financial vulnerability of Youth NGOs.
Article
Full-text available
Today young people have several problems in different areas. These problems can be listed as physiological, psychological, ideological, economic and intergenerational conflicts. However, in this article mainly young people’s unemployment problem highlighted in economic and social areas will be discussed. Youth unemployment problem has a lot of reasons. In dealing with the issue of youth unemployment by creation and implementation of policies, understanding the causes of this issue is very important. Therefore, our study primarily investigated the causes of teenage unemployment. Youth unemployment can be an important item on the agenda of the countries, an item which is not directly related to economic growth. By its nature this issue has become a common problem for developed and developing countries. Therefore, every country, in the fight against youth unemployment should create their own national policies or apply the existing national policies more effectively. National policies generally accepted by the world are: education policies and active labor market policies . Therefore, in our study, education policy implementation and active employment policies for youth will be examined. ÖZ Günümüzde gençlerin birçok alanda sorunları mevcuttur. Bunlar psikolojik, fizyolojik, ideo-lojik, ekonomik ve kuşaklar arası anlaşmazlıklar gibi sıralanabilmektedir. Ancak bu maka-lede daha çok gençlerin ekonomik ve sosyal alanda öne çıkan, işsizlik sorunu ele alınacak-tır. Genç işsizliği sorununun birçok nedeni bulunmaktadır. Gelecekte bu konu ile ilgili mü-cadelede doğru politikaların oluşturulması ve uygulanabilmesi için genç işsizliğinin neden-lerinin iyi anlaşılması önem arz etmektedir. Bu nedenle de çalışmamız da öncelikle genç issizliğinin nedenleri araştırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Konusu itibari ile ülkelerin önemli gündem maddelerinden birini oluşturabilen gençlerin işsizlik konusu sadece ülkele-rin ekonomik olarak büyümesi ile de doğrudan ilgili değildir. Bu konu yapısı itibari ile geli-şen ve gelişmekte olan ülkelerin ortak bir sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle her ülkenin, genç işsizliği ile mücadelede kendi ulusal politikalarını oluşturması veya var olan milli politikalarını daha etkin bir şekilde uygulamaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu anlamda dünyada genel olarak kabul görmüş ulusal politikaların başında, eğitim politi-kaları ve aktif işgücü piyasası politikaları gelmektedir. Bu nedenle çalışmamızda eğitim politikaları ile birlikte aktif istihdam politikalarının gençlere yönelik uygulamaları incelene-cektir.
Article
Full-text available
Elections are one of the most popular issues in the social agenda. Local elections in particular include elements that directly affect the lives of people rather than the country's agenda. The perceptions and concerns of the young people about the governance of the near-life environment where they can encounter to the polital life through local elections is very important. In particular, the level of political participation of young people worldwide is around 30 out of 100. This makes it necessary to study on the reluctance of young people on political participation. In this study, voting behaviors of young people in local elections were evaluated on the basis of previously collected data. Our analysis is expected to further the research about the topic and create the possibility of comparison with the future studies. Özet Seçimler, toplumsal gündemi en çok meşgul eden konulardan birisidir. Özellikle yerel seçimler ülke gündeminden ziyade halkın yaşamını direkt etkileyen unsurları içermektedir. Gençlerin, yerel se-çimlerle siyasal hayata başladıkları yakın yaşam çevresinin yönetimine yönelik algıları ve ilgileri çok önemlidir. Özellikle dünya genelinde gençlerin siyasal katılımı düzeyi % 30 düzeyindedir. Bu durum, gençlerin siyasi katılım konusundaki isteksizlikleri üzerine çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, yerel seçimlerde gençlerin oy verme davranışları hazır veriler üzerinden değerlendi-rilmiştir. Bu analizin, bu alanda yapılacak gelecek çalışmaları teşvik etmesi ve sonraki çalışmalarla karşılaştırma fırsatı oluşturması beklenir.
Article
Full-text available
The debates on public administration and growth relations have continued for decades. Economic growth was mostly evaluated by rationality assumptions of theories of economics. Non-economic factors such as cultures, beliefs, and other institutional influences were disregarded or underestimated. The success of economic growth is largely influenced by these multiple factors including the nature of public administration in a country. 19 century’s poor South Korea has achieved great economic development with rapid increases in gross domestic product, trade, growth rate, quality of public services, per capita income. Their economic success cannot be understood without considering contributions of public administration. Public administration is exposed to impacts which come from political system, environment, history and culture. For example, Confucian ethics, Japanese colonial system in the past in Korea, conjectural progress in the world triggered this economic success. In South Korea, public administration has a strong influence on both making and implementing developmental policies. In addition to this, the public administration is based on a strong sense of responsibility towards citizens, a meritocratic conscription of government officials and a hierarchical unity of the country. Korean Public Administration knowing their citizens well is very effective to control the public order and provide required public services for their needs. This paper will discuss whether the public administration has a role in stimulating the economic success. South Korean experiences in public administration might have implications for Turkey since cultural, ethical values, modernizing role of government and historical experiences of both countries are very similar.
Article
Full-text available
This article empirically tests existing theories that have been used to explain the presence of nonprofits. A framework was developed from existing literature to test the explanatory power of competing theories about the presence of nonprofits. The cross-national framework of this study is intended to explore the explanatory power of existing models for settings other than the national culture in which most of them were created. The analysis revealed a number of detailed findings about socioeconomic and institutional determinants of nonprofit service provision. In general, theories that emphasize demand-side or “need” explanations for nonprofits were less well supported than supply-side and institutional theories. The article concludes with recommendations for future cross-national studies of nonprofit activities.
Article
Full-text available
Nonprofit organizations in the United States depend on a diverse set of funding streams to sustain their operations. This study examines the ability of nonprofits to leverage funds from the private sector during the current economic downturn within four areas receiving federal funding for community and economic development. Both survey research and individual interviews were used to examine how nonprofits within these areas are incorporating their board members and community leaders to continue services during a time of resource scarcity.
Article
Non-governmental organizations (NGOs) in sub-Saharan Africa (SSA) experience financial challenges that hinder efforts to promote social change and development. Revenue diversification is one adaptive response to these challenges, yet there is a lack of evidence concerning the relationship between revenue diversification and financial vulnerability among NGOs in SSA. Using data from an online survey of NGOs (N = 170), we hypothesized that a greater number of revenue sources is associated with lower probability of financial vulnerability, while a greater level of dependence on international funding is associated with higher probability of financial vulnerability. Results from probit regression models controlling for organizational characteristics indicated partial support for hypotheses. Having four or more types of revenue was associated with 87% lower probability of financial vulnerability compared to having one type of revenue (p < 0.001). Also, NGOs with up to half of their budgets covered by international sources had 17% lower probability of financial vulnerability compared to NGOs with no international funding (p < 0.05). Implications for future research to further explore these relationships are discussed.
Article
Organizational capacity is the set of structures and functions a nonprofit organization needs to effectively serve the community. Although capacity is defined in the nonprofit literature, no standardized measures exist, making it difficult to accurately assess organizational capacity. Data from a survey of nonprofit human service organizations (N = 1,221) that participated in a capacity-building demonstration project are used to assess the fit of two conceptual models of capacity using confirmatory factor analysis. Results indicated that a model that measured capacity with more than 40 performance-related indicators did not fit the data well. However, a model using fewer (19) indicators of organizations’ self-assessed capacity-building progress fit the data well and was invariant by tenure. Implications for measuring nonprofit organizational capacity are discussed.
Book
The authors do not have rights to distribute the full-text online so only the table of contents and front matter are provided here. If you are an instructor seeking a review copy or teaching supplements, please use this link to locate your Cengage representative: http://www.cengage.com/repfinder/ Brief Contents PART ONE INTRODUCTION TO STRATEGIC MANAGEMENT 1 Strategic Leadership: Managing the Strategy-Making Process for Competitive Advantage 1 2 External Analysis: The Identification of Opportunities and Threats 43 PART TWO THE NATURE OF COMPETITIVE ADVANTAGE 3 Internal Analysis: Distinctive Competencies, Competitive Advantage, and Profitability 80 4 Building Competitive Advantage through Functional-Level Strategies 116 PART THREE STRATEGIES 5 Business-Level Strategy 153 6 Business-Level Strategy and the Industry Environment 178 7 Strategy and Technology 210 8 Strategy in the Global Environment 246 9 Corporate-Level Strategy: Horizontal Integration, Vertical Integration, and Strategic Outsourcing 286 10 Corporate-Level Strategy: Related and Unrelated Diversification 318 PART FOUR IMPLEMENTING STRATEGY 11 Corporate Performance, Governance, and Business Ethics 359 12 Implementing Strategy through Organization 395 CASES
Article
This paper reports the development and psychometric validation of a multi-dimensional measure of facet-specific climate for innovation within groups at work: the Team Climate Inventory (TCI). Brief reviews of the organizational climate and work group innovation literatures are presented initially, and the need for measures of facet-specific climate at the level of the proximal work group asserted. The four-factor theory of facet-specific climate for innovation, which was derived from these reviews, is described, and the procedures used to operationalize this model into the original version measure described. Data attesting to underlying factor structure, internal homogeneity, predictive validity and factor replicability across groups of the summarized measure are presented. An initial sample of 155 individuals from 27 hospital management teams provided data for the exploratory factor analysis of this measure. Responses from 121 further groups in four occupations (35 primary health care teams, 42 social services teams, 20 psychiatric teams and 24 oil company teams; total N = 971) were used to apply confirmatory factor analysis techniques. This five-factor, 38-item summarized version demonstrates robust psychometric properties, with acceptable levels of reliability and validity. Potential applications of this measure are described and the implication of these findings for the measurement of proximal work group climate are discussed.
Article
Operating reserves allow nonprofit organizations to smooth out imbalances between revenues and expenses, helping to maintain program output in the presence of fiscal shocks. We know surprisingly little about why nonprofits might save operating reserves and what factors explain variation between organizations' savings behavior. Findings suggest that operating reserves are reduced in the presence of concentrated public funds, access to debt, fixed assets, and endowment. However, size is not an important predictor, indicating that the lack of reserves is not limited to small nonprofit organizations but is instead a sectorwide issue. Significant numbers of nonprofits maintain no operating reserves at all. One potential explanation is that organizations discount the benefits of reserves because they are evaluated on spending, focusing instead on the “benefits of costs.” This preference for spending over reserving may also help explain the general lack of liquidity in the sector beyond operating reserves alone.