ArticlePDF Available

Dorybės ir laimės ryšys Kanto "Praktinio proto kritikoje"

Authors:

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos dorybės ir laimės sąvokos I. Kanto etikoje. Aiškinami šios etikos teorijos pagrindiniai principai, etikos ir moralės sampratos ir jų vieta I. Kanto filosofijoje. Teigiama, kad filosofas ieškojo grynos, vien protu pagrįstos ir jos dėsnių kylančios etinės taisyklės, taip pat gryno laimės, dorybės, moralės apibrėžimo. Žmogaus elgesio ribos yra jo racionalumas ir empiriškumas. Tik aukščiausiojo asmeninio sąmoningumo dėka žmogus, savo veikloje tobulindamas dorybę, t. y. sąmoningai paklusdamas visuotiniam ir absoliučiam dėsniui, gali būti ir laimingas. I. Kanto etinė teorija siekia parodyti, kaip galima gryna elgesio taisyklė, kas garantuoja asmenybės autonomiją. Ši viską jungianti grandis yra proto sprendimas ar suvokimas, kuris yra subjektyvus, nes jis nusprendžia dėl visuotinai galiojančio praktinio proto dėsnio, ir kartu yra laisvas, nes nėra būtinai duotas. Šio sprendimo ar įsisąmoninimo dėka nustatomas būtinas ryšys tarp dorovės dėsnio ir valios, dorybės ir laimės.
    










          

 
 





 
  


      








  
 

 







 


 

















  
 








 


      


  













 



   


 



 







 























 


   








  


 







  







  
 
 




 


    




 







 








   





  





 

























 
















 







 



  


 
 











 

    
       


  
   

 



   





   

 


  

 



 





      











  



    





  
  



 
     

 

    


 
 







        









 
 




 







      

 










     
 


 
 
  



    






    











     
  

       



  


 











  

 
 







  





 

 



     




 

   

 
  

  



     
   




   






  


 




 



 
 
   
 

     




 






 


         

  
   






 




 










    



    




 
   








 
    
  
 
      
    

   
       

          

 
    
     
   
   
         
 


         
   
      
 
 
       
  
 
    
 
 
          

    
     