Conference PaperPDF Available

Trichoderma harzianum'un Değişik Bitki Türlerinin Gelişimi, Fungal Hastalıklara Dayanımı ve Çelik Köklendirmesi Üzerine Etkileri

Conference Paper

Trichoderma harzianum'un Değişik Bitki Türlerinin Gelişimi, Fungal Hastalıklara Dayanımı ve Çelik Köklendirmesi Üzerine Etkileri

Abstract

Trichoderma harzianum çok hızlı üreyebilen filamentli yapıya sahip, saprofit karakterli bir fungustur. Trichodermaʼnın daha çok bitki hastalık etmenlerine karşı etkili olduğu bilinmektedir. Günümüzde bitki türlerindeki fungal hastalıklara karşı kimyasal mücadele yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, kimyasal mücadelede yoğun fungusit kullanılması, yanlış dozlarda ve gereksiz ilaç kullanımı sonucu doğal denge bozulmaktadır. Ayrıca önemsiz olan veya hiç görülmeyen yeni bir hastalığın ortaya çıkmasına ve bitki türleri üzerinde ilaç kalıntısı bırakarak tüketiciler açısından zararlı etkiler oluşmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar karşısında T. harzianum, kimyasal mücadelenin tam bir alternatifi olmasa da, biyolojik mücadele ile ilaç tüketiminin azaltılması ve daha sağlıklı çevre oluşturulmasında önemli bir potansiyeli bulunduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmaların ışığında kimyasal mücadeleye göre ekolojik dengeyi bozmayan bir mücadele yöntemi olduğu kabul edilmiştir. Bitki fizyolojisi bakımından ise T. harzianumʼun bitki kök yüzeylerine kolonize olarak metabolizmada da değişikliklere neden olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu bildiride, T. harzianumʼun değişik bitki türlerinin gelişimi, fungal hastalıklara dayanımı ve çelik köklendirmesi üzerine etkilerinin literatür bilgileri sunulmuştur. Uygulamaya da aktarılan çalışmalarda, T. harzianumʼun bitki gelişiminde; kök ağırlığının ve kök uzunluğunun artışında, yaprak ve sürgün sayısı ile gövde çapının artmasında etkili olduğu, fungal hastalıklara karşı mücadelede biyolojik kontrol ajanı olarak olumlu sonuçlar doğurduğu görülmüştür.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.