ArticlePDF Available

TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT FUTURE EDUCATORS’ ABILITIES TO SELF-KNOWLEDGE AND SELF-IMPROVEMENT

Authors:

Abstract

This article focuses on problem of development of future educators’ ability to self-knowledge and self-improvement in process of studying at higher education institution. Performed analysis of researches of the problems of development of self-knowledge in students of pedagogical specialties. Indicated that the ability to self-knowledge is the basis for self-improvement and professional self-identification, disclosure of cognitive abilities, actualization of value attitude to participants of pedagogical process. Determined, that self-knowledge is a form of emotional and evaluative attitude to yourself in the leading stages ontogenetic development and it is a base and incentive for self-education, self-development and the factor of self-realization of the teacher. Considered the forms and methods of work with students, that are directed at mastering anatomical, physiological and pedagogical knowledge about person at some different stages of its development while studying disciplines and extracurricular work. Provided topics and contents of the tasks for students from the educational disciplines «Anatomy and Physiology of the Child», «Fundamentals of Medical Knowledge», examples of application of interactive technologies (business and simulation games training sessions, disputes, quizzes) which contribute to the formation of healthcare-saving competence and orientate future teachers to develop own strategy of innovative professional activities. Presented purpose objectives of the center of self-knowledge and self-development at Pedagogical institute on the basis of which solved the tasks of professional self-identification of the future educators. Described effective forms of extracurricular work with first year students based on the center. Provided topics of trainings, master classes, workshops, individual consultations for the purpose of quickly adaptation to a new social role of «student» and establishing in his professional choice, formation of abilities to self-knowledge and self-development.
38
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА) № 1-2 (60–61), 2018 ISSN 2078-1687 (PRINT)
УДК 37.091.12:005.62
Леся Куземко
ORCIDiD 0000-0003-3070-6322
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології
Педагогічного інституту,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
бул. І.Шамо, 18/2, 02154 Київ, Україна,
l.kuzemko@kubg.edu.ua
Олександр Мойсак
ORCIDiD 0000-0002-6873-6634
старший викладач кафедри педагогіки та психології
Педагогічного інституту,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
бул. І.Шамо, 18/2, 02154 Київ, Україна,
o.moisak@kubg.edu.ua
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ В ПЕДАГОГІВ ЗДАТНОСТЕЙ
ДО САМОПІЗНАННЯ І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті актуалізується проблема розвитку в майбутніх педагогів здатностей до самопіз-
нання, самовдосконалення у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуто форми
роботи зі студентами, які спрямовані на опанування анатомо-фізіологічних, психолого-педа-
гогічних знань про людину на різних етапах її розвитку під час вивчення навчальних дисциплін
та позанавчальної роботи. Наведено тематику і зміст завдань для студентів з навчальних дис-
циплін «Анатомія і фізіологія дитини», «Основи медичних знань» що сприяють формуванню
здоров’язбережувальної компетентності. Представлено зміст діяльності центру самопізнання і
саморозвитку в Педагогічному інституті на базі якого вирішуються завдання професійної само-
ідентифікації майбутнього педагога.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність; інтерактивні технології; педагогічні
технології; позанавчальна робота; професійна самоідентифікація; самопізнання; саморозвиток.
© Куземко Леся, Мойсак Олександр, 2018
ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
PRACTICE OF ORGANIZATUION
OF PEDAGOGICAL PROCESS
Вступ. Професійне становлення фахівця
є багаторівневий і багатофакторний процес.
Провідним його фактором виступає система
об’єктивних вимог, визначених професійною
діяльністю, пов’язаною з розвитком у студен-
тів необхідних якостей і здатностей. Процес
професійного становлення залежить не тіль-
ки від змісту, технологій освітнього процесу,
авторитету викладача, але і від ступеня сфор-
мованої у студентів активної позиції в процесі
навчання, спрямованої на саморозвиток і са-
моосвіту.
У сучасних умовах загострення економіч-
них проблем, виникнення надзвичайних си-
39
ISSN 2412-0154 (ONLINE) THE PEDAGOGICAL PROCESS: THEORY AND PRACTICE (SERIES: PEDAGOGY) 1-2 (60–61), 2018
туацій, посилення впливу науково-технічно-
го прогресу на людину, суттєво зростає роль
педагога, який контролює здоров’я учнів.
Погіршення здоров’я школярів є не тільки
медичною проблемою, проблемою сім’ї, а й
серйозною педагогічною проблемою. Відтак,
формування здоров’язбережувальної компе-
тентності в майбутніх педагогів є необхідною
умовою професійної підготовки. Особлива
увага при цьому повинна надаватися розви-
тку в студентів здатностей до самопізнання
фізіологічних і психологічних особливостей
організму та їхнього самовдосконалення.
Професійний розвиток і саморозвиток осо-
бистості є об’єктом дослідження психологів
та педагогів (С. Рубінштейн, К. Абульханова-
Славська, К. Платонов, В. Моляко, Б. Федори-
шин, Л. Митіна) і визначається як процес на-
буття та вдосконалення професійно-особис-
тісних якостей, професійних знань, вмінь та
навичок. Теоретичні, практичні аспекти про-
фесійного розвитку і саморозвитку особис-
тості та проблеми самовдосконалення роз-
глядалися у дослідженнях багатьох науковців,
зокрема: О. Горай (формування професійної
готовності медичної сестри здійснювати сані-
тарно-гігієнічне виховання та профілактичну
роботу зі школярами); В. Ковальчук (теоре-
тичні аспекти професійного саморозвитку);
С. Соколовська (дослідження професійного
саморозвитку майбутніх вчителів математи-
ки у процесі вивчення фахових дисциплін);
І. Сахневич (формування громадянського
самовизначення учнів професійно-техніч-
них навчальних закладів як важливої складо-
вої професійного саморозвитку); Л. Лабузна
(професійний розвиток і саморозвиток осо-
бистості менеджера); В. Фрицюк (підготовка
майбутніх педагогів до безперервного профе-
сійного саморозвитку) та ін.
Проблема формування готовності майбут-
ніх педагогів до самоосвіти, саморозвитку та
самовиховання відображені в наукових до-
слідженнях педагогів, психологів, філософів,
соціологів. Теоретичному та практичному
аспектам самовдосконалення присвячено до-
слідження І. Гузенко, Л. Кунаковської, О. Ле-
ванової, О. Огнєва, В. Хруща, І. Червінської,
Г. Широкової та ін.
Мета статті – розкрити теоретичні й прак-
тичні аспекти формування в студентів педа-
гогічних спеціальностей здатностей до само-
пізнання і самовдосконалення в процесі на-
вчальної та позанавчальної діяльності у ви-
щому навчальному закладі.
Самопізнання – шлях становлення профе-
сійної самосвідомості особистості. Перебудо-
ва вищої освіти в Україні пов’язана зі зміною
освітньої парадигми, яка в якості пріоритету
розглядає розвиток особистості, її інтересів,
адекватних сучасним напрямкам суспільно-
го розвитку. Головною метою такої освіти є
розвиток особистості через самоосвіту, само-
вдосконалення, творчість і самоконтроль.
Самопізнання є основою саморозвитку і
передбачає усвідомлення цінностей, розу-
міння власної життєвої позиції, аналіз влас-
них можливостей, переваг і недоліків у про-
фесійній діяльності. Це твердження підкрі-
плюється думкою науковців – «самопізнання
є особливим видом пізнання, що спрямовує
людину на усвідомлення свого внутрішньо-
го світу; є підґрунтям не тільки розуміння
внутрішньої складової людини, а й форму-
вання основ розуміння інших людей, законів
зовнішнього світу й місця людини з її інди-
відуальними особливостями в цьому світі»
(Кондратьева, 2009, с. 10).
Кожна людина має необмежені внутрішні
ресурси для саморозвитку й самовдоскона-
лення, цей процес не зупиняється в студент-
ські роки. Л. Терлецька (2012) наголошує, що
самовдосконалення не підпорядковується
остаточно ані зовнішнім, ані внутрішнім де-
термінантам, хоча, безумовно, деякою мірою
від них залежить (с. 157). Автор доводить, що
становлення професійної самосвідомості осо-
бистості здійснюється шляхом самопізнання
і говорить про інтегрованість цього процесу,
що включає особистісні сфери: фізичну (усві-
домлення власної тілесності, активізація ди-
хання, зняття м’язового напруження, релак-
сація, увага до відчуттів, рухова активність),
емоційну (усвідомлення емоцій і почуттів,
співпереживання), творчу (оригінальність,
гнучкість, емоційний підйом, артистичність),
інтелектуальну (усвідомлення проблем і спо-
собів їх розв’язання, прагнення до самопіз-
нання), соціальну (встановлення відносин
взаєморозуміння й взаємодопомоги), особис-
тісну (глибинне пізнання своєї особистості,
самоаналіз і самовдосконалення) і духовну
(людяність і гуманізм).
Технології розвитку в майбутніх педаго-
гів здатностей до самопізнання, самовдос-
коналення. Особлива увага в процесі про-
40
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА) № 1-2 (60–61), 2018 ISSN 2078-1687 (PRINT)
фесійного навчання майбутніх вихователів
дошкільних навчальних закладів та вчителів
початкової школи повинна надаватися, у пер-
шу чергу, розвитку в студентів здатностей
до самопізнання фізіологічних і психологіч-
них особливостей організму, формування
здоров’язбережувальної компетентності. По-
няття «здоров’язбережувальна компетент-
ність» трактується науковцями як сукуп-
ність фізичних та інтелектуальних якостей і
властивостей людини, необхідних для само-
стійного й ефективного розв’язання різних
життєвих ситуацій, створення кращих умов
для себе, свого здоров’я в конструктивній
взаємодії з іншими. Одними із показників
здоров’язбережувальної компетентності на-
уковці (Веретенко, Лехолетова, 2017, с. 24) ви-
значають:
стабільні знання в галузі валеології, гі-
гієни, здоров’я, культури здоров’я, безпеки
життєдіяльності, ергономіки, спрямованих
на збереження і зміцнення здоров’я, профі-
лактику шкідливих звичок;
активні пошуки інформації щодо ре-
альних способів здоров’язбереження та мето-
дик діагностування стану здоров’я;
знання про зміст реалізації основних
напрямів діяльності педагогів, що спрямо-
вані на створення здоров’язбережувального
середовища.
Для вирішення навчальних завдань про-
фесійної підготовки педагога у вивченні дис-
циплін з блоку формування загальних ком-
петентностей, а саме «Анатомія і фізіологія
дитини», «Основи медичних знань», необхід-
но правильно підібрати методи і форми орга-
нізації навчання, що сприяють інтенсифікації
навчально-виховного процесу та забезпечу-
ють його зв’язок з практикою.
Особливістю підготовки педагога є необхід-
ність врахування (при формуванні навчальних
програм) не тільки кваліфікаційних характе-
ристик, але і особистісно-професійних якос-
тей, властивостей. Якщо предметний зміст
майбутньої професійної діяльності забезпе-
чується, головним чином, за рахунок змісту
навчальних, базових і спеціальних дисциплін
(відповідно до вимог стандартів), то професій-
но-особистісний зміст може бути забезпечено
за рахунок організації навчального процесу на
основі технології особистісно зорієнтованого,
контекстного навчання. Введення студентів в
таку інтелектуальну діяльність забезпечують
лекції з елементами евристичної бесіди. Вони
дають більше можливостей викладачеві для
встановлення взаємодії між ним і студента-
ми, відповідають цілям сучасного освітньо-
го процесу у вищому навчальному закладі й
сприяють формування саморозвитку. Оскіль-
ки основним видом занять у ЗВО є лекція, її
мета повинна спрямовуватись на системний
виклад основ наукових знань дисципліни, що
вивчається, розкриття змісту предмета, кон-
центрація уваги студентів на найбільш важли-
вих питаннях, стимулювання їх активної піз-
навальної діяльності, формування творчого
мислення та потреби в самоосвіті.
Провідне місце у викладі навчального мате-
ріалу з дисциплін «Анатомія і фізіологія дити-
ни», «Основи медичних знань» займає лекція
з використанням інтерактивних методів, які
сприяють як розвитку позитивної взаємодії
викладача та студентів, так і глибині засвоєн-
ня знань студентами. Метою лекцій з вико-
ристанням інтерактивних методів навчання є
введення студентів в сферу професійно спря-
мованої діяльності шляхом викладу необхід-
ної інформації. На лекції розглядається роль
названих дисциплін в системі фахової підго-
товки та їхній вплив на загальний розвиток
особистості. Викладач подає навчальний ма-
теріал на основі компіляції фактів, отриманих
з різних джерел. З огляду на багато факторів,
в тому числі недоступність багатьох джерел,
недостатність навичок роботи з методичною
і спеціальною літературою студентів перших
курсів, навчальний матеріал викладається у
вигляді чітко спланованої лекції з конкрет-
ним змістом і чітким викладом.
Лекція з елементами евристичної бесіди має
ряд відмінностей від лекцій з використанням
інтерактивних методів: в структурі, завдан-
нях, кількості і змісті викладеного матеріа-
лу. Студенти під час такої лекції, отримавши
лише частину навчального матеріалу, повинні
шляхом самостійного пошуку знайти відпо-
віді на поставлені запитання. У зв’язку з чим
лекція стає особистісно зорієнтованою, спри-
яє розвитку самостійності, формує здатність
до самопізнання і саморозвитку. Аналізуючи
відповіді студентів на поставлені в ході лекції
запитання, рівень сприйняття навчального
матеріалу, активність під час лекцій, викладач
робить висновок про підготовленість студен-
тів до сприйняття матеріалу і про рівень їхньо-
го когнітивного та комунікативного розвитку.
41
ISSN 2412-0154 (ONLINE) THE PEDAGOGICAL PROCESS: THEORY AND PRACTICE (SERIES: PEDAGOGY) 1-2 (60–61), 2018
На додаток до лекцій практичні, семінар-
ські, лабораторні заняття виступають тією
організаційною формою навчання, яка дає
можливість найбільш глибоко розкритися
особистісній самостійності майбутнього пе-
дагога, його природних здібностей, інтересів,
сформованих загальних і спеціальних компе-
тентностей. При цьому навчальний процес
переорієнтовується на застосування методів,
що сприяють активізації пізнавальної діяль-
ності студентів. Серед них особливе місце за-
ймають інтерактивні методи, використання
яких створює позитивно-емоційний фон для
засвоєння студентами матеріалу, а також при-
вчає їх до певного типу спілкування в ході ви-
рішення навчальних завдань, сприяє розви-
тку самостійності й комунікативних навичок.
Серед методів інтерактивного навчання, що
використовуються нами на практичних занят-
тях, особливе місце займають імітаційно-ро-
льові ігри, навчальні тренінги, вікторини, твор-
чі завдання. Ці методи забезпечують активіза-
цію пізнавальних процесів, динамічність і про-
дуктивність мислення, розвивають у студентів
пам’ять, увагу, підвищують інтелектуальний
розвиток особистості. Застосування рольових
та імітаційних ігор в процесі професійної під-
готовки студентів максимально наближає на-
вчальний процес до реальних умов взаємодії
між суб’єктами освіти на практиці і здійснює
успішне формування професійного мислення.
Рольові та імітаційні ігри компенсують розрив
між теорією і практикою навчання, забезпечу-
ють формування психологічної готовності сту-
дентів до роботи в реальних умовах.
Відтворити тісний зв’язок навчального
процесу з практикою дозволяє використання
симуляційних методик на практичних, лабо-
раторних заняттях з навчальних дисциплін і
на тренінгах, проведених зі студентами в по-
занавчальній роботі. Симуляційні методики,
як засвідчують науковці (Никоненко, 2016,
с. 120), широко використовується в прак-
тичній підготовці медичних фахівців під час
вправляння в проведенні ін’єкцій, штучного
дихання, вимірювання тиску тощо. Відпра-
цювання навичок на симуляторах у навчаль-
ній діяльності має доведену ефективність.
Завдяки таким технічним засобам навчання
створюються необхідні умови для опануван-
ня і закріплення практичних навичок, коли їх
відпрацювання максимально наближено до
реальної діяльності фахівців.
Уміння надавати першу медичну допомогу
собі та своїм вихованцям повинні не лише ме-
дичні працівники, але й педагоги: вихователі
дошкільних навчальних закладів та вчителі
початкової школи. Саме тому, під час вивчен-
ня студентами педагогічних спеціальностей
дисциплін «Анатомія і фізіологія дитини» і
«Основи медичних знань», ми застосовує-
мо манекени-тренажери штучного дихання,
моделі для внутрішньом’язових ін’єкцій та
подушки для діабетичних ін’єкцій, модель
скелету людини, механічні тонометри, спіро-
метр. Зазначене обладнання сприяє вивчен-
ню особливостей функціонування людського
організму, спонукає до самопізнання і фізич-
ного самовдосконалення, готує майбутніх пе-
дагогів до збереження власного здоров’я та
здоров’я своїх вихованців, формує уміння на-
давати першу медичну допомогу.
Створення умов для самопізнання й осо-
бистісного розвитку студентів у центрах
компетентностей. Здатності до самопізнан-
ня і саморозвитку, якими студенти опанову-
ють під час навчальних занять (практичних,
лабораторних) удосконалюються в позана-
вчальній діяльності. З цією метою в Педаго-
гічному інституті створено центр компетент-
ностей – центр самопізнання і саморозвитку.
Діяльність центру спрямована на забезпечен-
ня умов для життєвого самовизначення, са-
мовдосконалення і самореалізації особистості
кожного студента; формування майбутнього
фахівця здатного ефективно працювати й на-
вчатися впродовж життя.
Мета центру – створення організаційних,
психологічних, технологічних умов для само-
пізнання та особистісного розвитку майбут-
ніх вихователів дошкільних навчальних за-
кладів і вчителів початкової школи. Основні
завдання центру:
психолого-педагогічна підтримка та
адаптація студентів першого курсу до освіт-
нього процесу ВНЗ (проведення адаптацій-
них тренінгів зі студентами, індивідуальне
консультування з метою швидкої адаптації
до нової соціальної ролі «студента» та утвер-
дженні у власному професійному виборі);
формування у студентів першого курсу
спеціальностей «Дошкільна освіта» та «По-
чаткова освіта» анатомо-фізіологічних, пси-
холого-педагогічних знань про людину на
різних етапах її розвитку (навчання, засно-
ване на дослідженнях, навчальні тренінги, ді-
42
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА) № 1-2 (60–61), 2018 ISSN 2078-1687 (PRINT)
Література
Веретенко Т., Лехолетова М. Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності
майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників. Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. 2017. № 2 (66). С. 20–39. doi 10.24139/2312-5993/2017.02/040-050.
Використання методик симуляційного навчання у підвищенні професійної компетенції
лікарів та парамедиків на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» / О. С. Никоненко та
ін. Медична освіта. 2016. № 2. С. 120–123. URL: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i2 (дата
звернення: 09.10.2017).
Кондратьева С. Б. Самопознание и самореализация личности в труде: социально-философский
подход: автореф. дис. … канд. философ. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия».
Москва, 2009. 21 с.
Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: монографія / За ред. В. А. Ковальчук.
Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.
Терлецька Л. Г. Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Київ: Логос, 2012. Вип. 14.
С. 152–159.
Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного
професійного саморозвитку: дис… доктора педагог. наук: 13.00.04. Вінниця, 2017. 532 с.
References
Veretenko, T. Lekholetova, M. (2017). Zmistovi kharakterystyky zdorov’jazberezhuvaljnoji
kompetentnosti majbutnikh socialjnykh pedaghoghiv i socialjnykh pracivnykiv [The con-
tent characteristics of the health-saving competence of future social educators and social
workers]. Pedaghoghichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tekhnologhiji, 2(66), 20–39. doi
10.24139/2312-5993/2017.02/040-050 (ukr).
Nykonenko, O. S., Dmytriyeva, S. M., Shapoval, S. D., Hrytsun, T. O. (2016). Vykorystannja metodyk
symuljacijnogho navchannja u pidvyshhenni profesijnoji kompetenciji likariv ta paramedykiv na
kafedrakh DZ «ZMAPO MOZ Ukrajiny» [Use of simulating teaching methods to increase educa-
tion and professional competence of doctors and paramedics at the state institute «Zaporozhye
лові ігри у процесі лабораторних практичних,
семінарських занять з навчальних дисциплін:
«Анатомія і фізіологія дитини», «Основи ме-
дичних знань», «Психологія», «Педагогіка»);
розвиток здатностей до самопізнання
і самовдосконалення особистості (позана-
вчальна діяльність студентів: тренінги, лек-
торії, майстер-класи, диспути, воркшопи, оф-
лайн консультації (у блозі центру) з проблем
самопізнання і розвитку особистості);
формування готовності до професійної
самоідентифікації та розвитку, застосування
знань, умінь, способів діяльності в освітньо-
му середовищі ДНЗ, ЗНЗ; проектування інди-
відуальної освітньо-професійної траєкторії
(підготовка студентів до психолого-педаго-
гічних практик, формування рефлексивної
компетентності).
Сподіваємося, що участь студентів пер-
шого курсу в тренінгах, майстер-класах, які
проводяться на базі центру, сприятимуть
розвитку здатностей до самопізнання і само-
розвитку анатомо-фізіологічної і психоло-
гічної сфери, самовдосконалення фахових
компетентностей.
Висновки. У зв’язку з впровадженням в
освіту України принципів навчання впро-
довж життя актуалізується проблема форму-
вання у студентів – майбутніх педагогів здат-
ності до саморозвитку. На жаль, як зазначає
В. Фрицюк (2017, с. 88), існують суперечності
між необхідністю цілеспрямованої підготов-
ки майбутніх педагогів до безперервного про-
фесійного саморозвитку та недостатнім упро-
вадженням у навчально-виховний процес
ВНЗ відповідних технологій, спрямованих на
його формування. Дослідження В. Фрицюк та
наші дослідження доводять необхідність про-
ведення подальших пошуків щодо удоскона-
лення технологій навчання майбутніх педаго-
гів стосовно формування здатностей до само-
пізнання і самовдосконалення.
43
ISSN 2412-0154 (ONLINE) THE PEDAGOGICAL PROCESS: THEORY AND PRACTICE (SERIES: PEDAGOGY) 1-2 (60–61), 2018
medical academy of postgraduate education, Ministry of health of Ukraine]. Medychna osvita, 2,
120–123. Retrieved from http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i2 (ukr).
Kondrat’eva, S. B. (2009). Samopoznanie i samorealizacija lichnosti v trude : social’no-filosofskij podhod
[Self-knowledge and self-realization of the individual in work: a socio-philosophical approach]. Ex-
tended abstract of candidate’s thesis: 09.00.11 «Socialnaja filosofija». Moskow, Russia (rus).
Kovalchuk V. A. (Ed.). (2011). Profesijnyj samorozvytok majbutnjogho fakhivtsja: monoghrafija
[Professional self-development of a future specialist: a monograph]. Zhytomyr, Ukraine: ZhDU
im. I. Franka (ukr).
Terletska, L. Gh. (2012). Proces samopiznannja, jogho struktura i rolj u stanovlenni osobystosti [The
process of self-knowledge, its structure and role in the formation of personality]. Aktualjni problemy
sociologhiji, psykhologhiji, pedaghoghiky, 14, 152–159 (ukr).
Frytsuk, V. A. (2017). Teoretychni ta metodychni zasady pidghotovky majbutnikh pedaghoghiv do
bezperervnogho profesijnogho samorozvytku [Theoretical and methodical principles of training
of future teachers for continuous professional self-development]. Doctor’s thesis: 13.00.04. Vin-
nycja, Ukraine (ukr).
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ У ПЕДАГОГОВ СПОСОБНОСТЕЙ
К САМОПОЗНАНИЮ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Куземко Леся, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
Педагогического института,
Киевский университет имени Бориса Гринченко,
бул. И. Шамо, 18/2, 02154 Киев, Украина, l.kuzemko@kubg.edu.ua
Мойсак Александр, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
Педагогического института,
Киевский университет имени Бориса Гринченко,
бул. И. Шамо, 18/2, 02154 Киев, Украина, о.moisak@kubg.edu.ua
В статье актуализируется проблема развития у будущих педагогов способностей к самопоз-
нанию, самосовершенствованию в процессе обучения в высшем учебном заведении. Рассмотрены
формы работы со студентами, которые направлены на овладение анатомо-физиологических,
психолого-педагогических знаний о человеке на разных этапах его развития при изучении учебных
дисциплин и внеучебной работы. Приведены тематика и содержание заданий для студентов по
учебным дисциплинам «Анатомия и физиология ребенка», «Основы медицинских знаний» спо-
собствующих формированию здоровьесберегающей компетентности. Представлено содержание
деятельности центра самопознания и саморазвития в Педагогическом институте, на базе ко-
торого решаются задачи профессиональной самоидентификации будущего педагога.
Ключевые слова: внеучебная работа; здоровьесберегающая компетентность; интерактивные
технологии; педагогические технологии; профессиональная самоидентификация; самопознание;
саморазвитие.
44
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА) № 1-2 (60–61), 2018 ISSN 2078-1687 (PRINT)
TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT FUTURE EDUCATORS’ ABILITIES
TO SELF-KNOWLEDGE AND SELF-IMPROVEMENT
Kuzemko Lesya, PhD (Pedagogy), Associate Professor of Department of Pedagogy
and Psychology of Pedagogical Institute, Borys Grinchenko Kyiv University,
18/2 I. Shamo Blvd, 02154 Kyiv, Ukraine, l.kuzemko@kubg.edu.ua
Moisak Olexandr, Senior Lecturer of Department of Pedagogy
and Psychology of Pedagogical Institute, Borys Grinchenko Kyiv University,
18/2, I. Shamo Blvd, 02154 Kyiv, Ukraine, o.moisak@kubg.edu.ua
This article focuses on problem of development of future educators’ ability to self-knowledge and self-
improvement in process of studying at higher education institution. Performed analysis of researches of
the problems of development of self-knowledge in students of pedagogical specialties. Indicated that the
ability to self-knowledge is the basis for self-improvement and professional self-identification, disclosure of
cognitive abilities, actualization of value attitude to participants of pedagogical process. Determined, that
self-knowledge is a form of emotional and evaluative attitude to yourself in the leading stages ontogenetic
development and it is a base and incentive for self-education, self-development and the factor of self-
realization of the teacher. Considered the forms and methods of work with students, that are directed at
mastering anatomical, physiological and pedagogical knowledge about person at some different stages of its
development while studying disciplines and extracurricular work. Provided topics and contents of the tasks
for students from the educational disciplines «Anatomy and Physiology of the Child», «Fundamentals of
Medical Knowledge», examples of application of interactive technologies (business and simulation games
training sessions, disputes, quizzes) which contribute to the formation of healthcare-saving competence and
orientate future teachers to develop own strategy of innovative professional activities. Presented purpose
objectives of the center of self-knowledge and self-development at Pedagogical institute on the basis of
which solved the tasks of professional self-identification of the future educators. Described effective forms of
extracurricular work with first year students based on the center. Provided topics of trainings, master classes,
workshops, individual consultations for the purpose of quickly adaptation to a new social role of «student»
and establishing in his professional choice, formation of abilities to self-knowledge and self-development.
Key words: extracurricular work; healthcare-saving competence; interactive technologies; pedagogical
technologies; professional self-identification; self-development; self-knowledge.
Стаття надійшла до редакції 09.01.2018
Прийнято до друку 24.05.2018
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Samopoznanie i samorealizacija lichnosti v trude : social'no-filosofskij podhod [Self-knowledge and self-realization of the individual in work: a socio-philosophical approach
  • S B Kondrat'eva
Kondrat'eva, S. B. (2009). Samopoznanie i samorealizacija lichnosti v trude : social'no-filosofskij podhod [Self-knowledge and self-realization of the individual in work: a socio-philosophical approach]. Extended abstract of candidate's thesis: 09.00.11 «Socialnaja filosofija». Moskow, Russia (rus).
Profesijnyj samorozvytok majbutnjogho fakhivtsja: monoghrafija [Professional self-development of a future specialist: a monograph
  • V A Kovalchuk
Kovalchuk V. A. (Ed.). (2011). Profesijnyj samorozvytok majbutnjogho fakhivtsja: monoghrafija [Professional self-development of a future specialist: a monograph]. Zhytomyr, Ukraine: ZhDU im. I. Franka (ukr).
Proces samopiznannja, jogho struktura i rolj u stanovlenni osobystosti [The process of self-knowledge, its structure and role in the formation of personality
  • L Terletska
  • Gh
Terletska, L. Gh. (2012). Proces samopiznannja, jogho struktura i rolj u stanovlenni osobystosti [The process of self-knowledge, its structure and role in the formation of personality].
Teoretychni ta metodychni zasady pidghotovky majbutnikh pedaghoghiv do bezperervnogho profesijnogho samorozvytku [Theoretical and methodical principles of training of future teachers for continuous professional self-development
  • V A Frytsuk
Frytsuk, V. A. (2017). Teoretychni ta metodychni zasady pidghotovky majbutnikh pedaghoghiv do bezperervnogho profesijnogho samorozvytku [Theoretical and methodical principles of training of future teachers for continuous professional self-development]. Doctor's thesis: 13.00.04. Vinnycja, Ukraine (ukr).
Zmistovi kharakterystyky zdorov'jazberezhuvaljnoji kompetentnosti majbutnikh socialjnykh pedaghoghiv i socialjnykh pracivnykiv [The content characteristics of the health-saving competence of future social educators and social workers
  • T Veretenko
  • M Lekholetova