Book

Eğitim ve Öğretimde Etik

Authors:
... Belirli nitelikleri ile doğan insan, çevrenin etkisiyle sahip olduğu özellikleri güçlendirip geliştirmektedir. Her birey geliştirdiği özellikleri ile içinde bulunduğu topluma katkı sağlamaktadır (Aydın, 2016). Bu toplumsal gelişimi etkili kılmada okullar önemli bir role sahiptir. ...
... Velilerin aile yapısı, çocuklarına yönelik tutumları, kişilikleri ve çocuklarına sundukları sosyo-kültürel ve ekonomik imkanlar çocuklarının başarısını arttırmaktadır. Ayrıca çocuklar velilerin sahip olduğu etik yargılara göre yetiştirilmekte ve şekillenmektedir (Aydın, 2016;Ekşi, 2003). Bu nedenle velilerin etik yargıları çocukların eğitim yaşamında ve toplumun geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir. ...
... Genel anlamda etik, bireyin nasıl hareket etmesi gerektiğini gösteren bir yol haritasıdır. Etik, kişinin yaşadığı topluma uyumu ile değil, kişinin doğru, iyi, adil ve erdemli olanı yapması ile ilgili olup; kişinin tutumlarını, seçimlerini ve eylemlerini etkileyen ilkeler bütünüdür (Aydın, 2016;Çetin & Özcan, 2004;Donlevy & Walker, 2011;Özlem, 2017). ...
Article
Full-text available
Bu çalışmada velilerin etik yargıları ve okul iklimi algıları cinsiyet, yaş, mezuniyet durumu, medeni durum gibi çeşitli değişkenler dikkate alınarak incelenmiş olup, velilerin etik yargıları ile okul iklimi algısı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma, nicel araştırma yöntemine ve ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul Zeytinburnu İlçesi'nde devlet okullarında öğrencisi bulunan 524 veli oluşturmaktadır. Veriler "Etik Durum Ölçeği" ile "Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, t testi, ANOVA ve korelasyon analizleri yapılarak çözümlenmiştir. Bulgulara göre kadın, 49 yaş ve altında olan, anne, evli ve lise mezunu velilerin etik-idealizm yargıları, erkek, 50 yaş ve üzeri, baba, bekâr ve ortaokul mezunu velilerin etik-idealizm yargılarından daha yüksektir. Kadın, evli, anne, ortaokul ve lise mezunu olan velilerin okul iklimi algılarının, erkek, bekâr, baba ve üniversite mezun olan velilerin okul iklimi algılarından daha olumludur. Velilerin etik yargıları ile okul iklimi algıları arasında düşük düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Velilerin etik yargılarını ve okul iklimi algılarını belirleyen araştırmalar yaparak bu doğrultuda hedefler belirlenmesi ve gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. --- In this study, the ethic judgements of parents and school climate perceptions were examined by taking into consideration various variables such as gender, age, graduation status, marital status, and the relationship between the ethic judgements of parents and perception of school climate. The study was carried out according to the quantitative research method and the relational survey model. The sample of the study consists of 524 parents who have students in public schools in Istanbul Zeytinburnu District in the 2019-2020 academic year. Data were collected using the "Ethical Status Scale" and the "Parents' Perception of School Climate Scale". The obtained data were analyzed by t test, ANOVA, and correlation analysis. According to the findings, the ethical-idealism judgments of the parents, who are female, 49 years old and under, mother, married and high school graduate, are higher than the ethical-idealism judgments of the male, 50 years and older, father, single and secondary school graduate parents. The school climate perceptions of female married, mother, secondary and high school graduate parents are more positive than the school climate perceptions of male, single, father and university graduate parents. A low-level and positive relationship was found between parents' ethical judgments and school climate perceptions. By conducting research that determines the ethical judgments and perceptions of the school climate of the parents, it is necessary to set goals and follow the developments in this direction.
... Each profession has its own characteristics, and thus ethical principles. Professional ethics in education is the whole set of principles and standards that determine the behaviours and attitudes expected from a teacher (Aydın, 2006). Ethical awareness refers to giving importance to ethical principles and standards. ...
... It is of great importance that teachers are aware of ethical values and behave in accordance with professional ethics. Teachers, who know the principles of ethics well, are careful not to behave unethically (Aydın, 2006). Fidan & Koç . ...
Article
Full-text available
This study examined the relationship of political skills of high school teachers to their subjective career success and the moderating role of ethical awareness in this relationship. The findings demonstrated that the participants’ ethical awareness and political skill scores were relatively higher than career and life satisfaction scores. Career and life satisfaction were found to increase with professional experience. Despite being a significant predictor of career satisfaction, ethical awareness had no significant effect on life satisfaction. That said, political skill was a significant predictor of both career satisfaction and life satisfaction. Moreover, ethical awareness did not moderate the effect of political skill on career and life satisfaction. Based on these findings, implementing formal methods such as the use of vision and mission statements and in-school guidelines to make the ethical provisions mentioned in the legal regulations visible in the school environment, and school administrators’ creating an ethical working climate through implementing the ethical rules fairly for all teachers and students were recommended.
... Education is expressed as the biggest factor in an individual's learning and a lifelong process (Aydın, 2016). Education is an effect of society on current and future generations (Gökalp, 1992). ...
... Education is an essential element in meeting people's needs throughout their lives. Each society has specific goals and ideals for the education system (Aydın, 2016). The goals and ideals differ from society to society, from country to country. ...
Article
Full-text available
This study aims to a cross-cultural comparison of teachers' attitudes towards educational research in Turkey and Kosovo. The study is carried out according to the descriptive survey model, which is one of the quantitative research models. The study group consists of a total of 336 teachers 186 teachers from Turkey (Istanbul and Batman) and 150 teachers from Kosovo (Prizren) working in the academic year of 2018-2019. As a data collection tool, “Teacher Attitude Scale for Educational Research” and “Personal Information Form” is used to determine the demographic characteristics of teachers. The data is analyzed with the SPSS statistics program. The data is analyzed by independent groups’t-test and one-way analysis of variance. According to the findings, it is revealed that in Turkey, the teachers' attitudes towards educational research are "high level", while in Kosovo, teachers' attitudes towards educational research are "moderate level". Moreover, as a result of cross-cultural comparisons, a significant difference is discovered between teachers' attitudes towards educational research. It is determined that this significant difference is in the subdimensions of the necessity of educational research and the applicability of educational research.
... Education is expressed as the biggest factor in an individual's learning and a lifelong process (Aydın, 2016). Education is an effect of society on current and future generations (Gökalp, 1992). ...
... Education is an essential element in meeting people's needs throughout their lives. Each society has specific goals and ideals for the education system (Aydın, 2016). The goals and ideals differ from society to society, from country to country. ...
Article
This study aims to a cross-cultural comparison of teachers' attitudes towards educational research in Turkey and Kosovo. The study is carried out according to the descriptive survey model, which is one of the quantitative research models. The study group consists of a total of 336 teachers 186 teachers from Turkey (Istanbul and Batman) and 150 teachers from Kosovo (Prizren) working in the academic year of 2018-2019. As a data collection tool, "Teacher Attitude Scale for Educational Research" and "Personal Information Form" is used to determine the demographic characteristics of teachers. The data is analyzed with the SPSS statistics program. The data is analyzed by independent groups't-test and one-way analysis of variance. According to the findings, it is revealed that in Turkey, the teachers' attitudes towards educational research are "high level", while in Kosovo, teachers' attitudes towards educational research are "moderate level". Moreover, as a result of cross-cultural comparisons, a significant difference is discovered between teachers' attitudes towards educational research. It is determined that this significant difference is in the sub-dimensions of the necessity of educational research and the applicability of educational research.
... Etik, Yunancadaki "karakter", "âdet", "usul", "gelenek" anlamındaki ethos/ethicos sözcüğünden türetilmiş olup iki anlama gelmektedir. İlk anlamı alışkanlık, töre, görenek; ikinci anlamı ise toplumda hazır bulunan töre, alışkanlık ve göreneklerin aynen uygulanmayıp bunlar üzerine düşünerek, sorgulayarak, eleştirerek içselleştirmek ve bunu kişiliğin belirleyici özelliği hâline getirmektir (Aydın, 2003;Uzun, 2015;Özel, 2018). Etikle ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. ...
... Aralarında ilişki bulunan dört ayrı etikten söz edilebilir (Aydın, 2003;Başel, 2007;Irzık & Erzan, 2008a;Selimoğlu, 2008;Kocayiğit, 2010 Kahya'ya (2005, 119) göre etik ilkelerden ilk defa Hipokrates tarafından söz edilmesine karşın, bilimsel açıdan etiğin bir disiplin olarak kabul edilmesi ve çalışılması 19. yüzyılda olmuştur. ...
... Değerler, değer yükleyerek oluşur. Karşımızdaki obje ya da nesne, tutum davranış ya da kavramlar arasında bazılarına önem ya da belli bir anlam yüklemek onları değer hâline getirir (Aydın, 2017). Ortaya çıkan her değer, bir değer yüklemenin sonucudur. ...
... Eğitim-öğretim hizmeti diğer mesleklerden farklı olarak bireylerin yaşamlarını ve dolayısı ile toplumun geleceğini doğrudan etkileyen bir meslek alanıdır. Bu nedenle öğretmenler, davranışlarından ve bunların topluma maliyetinden kendileri ve toplum adına sorumluluk duymalıdırlar (Aydın, 2017). b. ...
... Oysa Kalshoven, Den Hartog, ve De Hoogh (2011)'a göre de; dürüstlük, insan odaklı davranış, etik rehberlik, sürdürülebilirlik endişesi, rol açıklığı, güç paylaşımı ve adalet olarak yedi bölümden oluşmaktadır. Toplumsal değişimler sonucu, okul yöneticilerinin liderlik becerilerini ve yeterliğini elde etmeleri (Gümüşeli, 2006); teknik, insani ve kavramsal açıdan bu yeterliklere sahip olmaları (Aydın, 2006), iletişim, iş birliği, öğretimöğrenme süreçleri ve değişim alanlarında liderlik becerilerini kazanmaları (Balyer ve Gündüz, 2011) gerekir. ...
Chapter
Full-text available
MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRMESİ
... Although ethics has been a neglected issue for the teaching profession for many years compared with other professions (Barrett et al., 2006), recently, the teaching profession has its ethical codes (National Education Association, 2020). According to Aydın (2006), ethical principles such as professionalism, responsibility, justice, equality, ensuring a healthy and safe environment, non-corruption, honesty, integrity and trust, objectivity, professional commitment and continuous improvement, respect, and effective use of resources should be followed in the teaching profession. Research by Koç and Fidan (2020) showed that ethical teachers should stand at an equal distance to everyone and behave ethically. ...
Article
Full-text available
This research aimed to determine ethical teacher behaviors according to the opinions of prospective teachers and teachers. In this qualitatively designed study, the phenomenology design was used, and 30 participants were interviewed. Research results showed that the participants understood the responsibilities of teachers, the respect and importance of the teaching profession, effective teaching, developing healthy relationships with school members, and benefiting students and society from teacher's professional ethics. Almost all of the participants stated that the teaching profession should have unique ethical codes for different reasons. Ethical teacher behavior has emerged within the scope of rights and justice, interest and importance to people and the profession, not to harm or benefit, and the boundary of public and private space. Finally, suggestions for improving professional teaching ethics, which can be evaluated in professional, individual, social, organizational, and political contexts, were put forward in the research. It is believed that the research will make a significant contribution to the literature, as it addresses the issue of ethics by taking the views of teachers both preparing for the profession and within the profession, reveals the specific context in Turkey, and reflects descriptions of real-life experiences.
... Çalık, 2008, s. 7). Eğitim bir kamu hizmetidir ve eğitim resmi anlamda bireylerin değerler, yetenekler ve bilgi bakımından eğitildiği toplumsal kurumlar olan okullarda verilmektedir (Aydın, 2006). Aynı zamanda okullar, ailede kazanılan değerlerin daha da pekiştirileceği ve bazı yeni değerlerin kazanılacağı ortamlardır. ...
... The concept of professional values for teachers can be defined as the whole of the responsibilities, which need to be performed. In addition, the rules and principles, which need to be obeyed in relationships with students, colleagues and society while the teaching profession (Aydın, 2013). The professional values of the teaching profession can be summarized briefly as follows sense (Strike & Soltis, 2009;Vidovic & Velkovski, 2013): ...
Article
Full-text available
The professional values of teachers in the Turkish education system have been discussed in terms of competencies of professional standards. It is important to describe the adoption level of the professional values of elementary teachers based on the views of experts. The aim of this study was to investigate and analyze the professional values of elementary teachers in the Turkish education system. The elementary teachers’ professional values were determined with a qualitative approach. For this purpose, data were collected by using semi-structured interviews with faculty members, school inspectors, school principals, and elementary teachers. According to the findings, the elementary teachers’ professional values were: recognition of students and individual-centered education, planning and organization of the learning and teaching environment, evaluation and monitoring of students, professional development and responsibility, and cooperation with the school, families and community.
... Denetim anlayışının Batı'daki tarihsel gelişimi incelendiğinde 17. yüzyılda kontrol etme amaçlı yürütülen bir anlayıştan 20. yüzyılın ikinci yarısında insan ilişkileri, iletişim, işbirliği gibi daha insani bir hedefe yönelme olduğu anlaşılmaktadır (3,4). ...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin görüşlerine göre illerde görev yapan eğitim denetmenlerine yönelik bakış açısını belirlemek amacıyla Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği geliştirmektir. Ölçek geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında Düzce ilindeki öğretmen görüşlerinden yararlanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda 32 maddeden ve 7 faktörden oluşan ölçek geliştirilmiştir. KMO testi sonucu 0.81, kritik değer olarak kabul edilen 0.70'den yüksektir. Barttlet Testi sonucunda ise p =0.000< 0.01 olduğundan 0.01 düzeyinde anlamlı olup 32 madde toplam varyansın 53.84'ünü açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır. Abstract This paper aims to develop a scale of evaluating educational supervisors' jop performance by teachers. Survey method is used in the research. The outline of scale was applied by 210 teachers recruited in eight primary schools in Akçakoca District of Education in Düzce. After application of the outline of the scala that has resulted in 32 items and 7 factors of final version of scala soon after the completion of reliability and validity analysis. KMO value of the scale is over than 0.81 that is meaningful above than critical level of 0.70 and the value of Barlett test is meaningful on the level of .01. It is seen that after factor analysis, the scale provides 53.84 of total variance.
... Oysa Kalshoven, Den Hartog, ve De Hoogh (2011)'a göre de; dürüstlük, insan odaklı davranış, etik rehberlik, sürdürülebilirlik endişesi, rol açıklığı, güç paylaşımı ve adalet olarak yedi bölümden oluşmaktadır. Toplumsal değişimler sonucu, okul yöneticilerinin liderlik becerilerini ve yeterliğini elde etmeleri (Gümüşeli, 2006); teknik, insani ve kavramsal açıdan bu yeterliklere sahip olmaları (Aydın, 2006), iletişim, iş birliği, öğretimöğrenme süreçleri ve değişim alanlarında liderlik becerilerini kazanmaları (Balyer ve Gündüz, 2011) gerekir. ...
... Oysa Kalshoven, Den Hartog, ve De Hoogh (2011)'a göre de; dürüstlük, insan odaklı davranış, etik rehberlik, sürdürülebilirlik endişesi, rol açıklığı, güç paylaşımı ve adalet olarak yedi bölümden oluşmaktadır. Toplumsal değişimler sonucu, okul yöneticilerinin liderlik becerilerini ve yeterliğini elde etmeleri (Gümüşeli, 2006); teknik, insani ve kavramsal açıdan bu yeterliklere sahip olmaları (Aydın, 2006), iletişim, iş birliği, öğretimöğrenme süreçleri ve değişim alanlarında liderlik becerilerini kazanmaları (Balyer ve Gündüz, 2011) gerekir. ...
... Normatif etik, ahlaki değer yargılarının araştırılarak doğru ve yanlışın tespit edilmesi ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesidir. Meta etik, normatif etik sonucu elde edilen yargıların incelenerek tartışılması ile ilgiliyken uygulamalı etik, normatif etik sonucu oluşan hükümlerin özel alanlara uygulanmasıdır. Bu özel alanlar arasında, iktisat, ekoloji, sosyal, tıbbi, bilim, barış ve biyoetik gibi birçok alandan söz edilebilir (Aydın, 2003;Pieper, 1999;Özmen ve Güngör, 2008). ...
Chapter
Full-text available
SPORDA ETİK
... Giriş Eğitim, insanoğlu öğrenmeye başladığı andan itibaren ortaya çıkar ve kişinin yaşamı boyunca devam ederek kalıcı öğrenmeler sağlar (Aydın, 2006). Bütün bu kalıcı öğrenmelere yol açması ile eğitim, yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmanın ve toplum olarak daha ileri düzeye gitmemizin kaynağı olarak görülmektedir (Livatyalı, 2011). ...
... Maarif müfettiĢlerinin görev ve sorumluluklarında uygulama birliğinin sağlanması ve görevlerinin belirli bir standarda göre yapılması için TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından rehberlik ve denetim rehberleri hazırlanmıĢtır (MEB, 2014). Eğitim denetiminin etik tartıĢmaları arasında yer alan değerlendirmenin nesnel gözlem ve verilere dayandırılması ve değerlendirme ölçütlerinin somut olması ve taraflarca bilinmesi (Aydın, 2003) Özel ÇeĢitli Kurslar Rehberlik ve Denetim Rehberi MEB'e bağlı özel çeĢitli kursları kapsamaktadır ancak rehberde bu kursların neler olduğu açıklanmamıĢtır. Rehberin giriĢ kısmında diğer rehberlerde olduğu gibi amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara yer verilmiĢtir. ...
... Eğitim yöneticisinin teknik becerilerinin birisi olarak nitelenen sorumlu davranma ve sorumluluk üstlenme, yönetimde etkililiğin de göstergelerinden biridir. Okul yönetiminde uyulması gereken etik ilkelerden birisi olan sorumluluk (Aydın, 2012a) hem işlerin yapılmasının zorunluluğu hem de vicdani olarak sorumluluk almayı gerektirir (Aydın, 2012b). Okul yöneticileri, genel olarak okulun tüm etkinliklerinin ulaşılması istenen amaçlara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludur. ...
Article
Full-text available
Karaman-Kepenekci, Y. ve Cereci, C. (2015) Çocuk İstismarı ve İhmali Olaylarını Önlemeye ve Çözmeye İlişkin Okul Yöneticilerinin Sorumlulukları, Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran’a Armağan Eğitimde 52 Yıl (Editörler: İ. Aydın ve Ş. Çınkır), Ankara: Anı Yayıncılık, 135-155
... Yunanca davranış/karakter anlamına gelen 'etos' kelimesinden türemiş olan etik kavramı, felsefenin ahlaki değerlerini araştıran bir dalı, insanlara neyi yapıp, neyi yapmaması gerektiğini öneren değerler bütünü olarak ifade edilmektedir (Özdemir, 2012). Etik kavramı hayatımızın birçok alanında yerini almıştır (Aydın, 2021;Bilge, 2012;Yıldırım ve Kadıoğlu, 2007). Bu alanlardan biri de kişilerin meslek hayatıdır. ...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the views of trainers and athletes regarding the professional ethical behaviors of volleyball trainers according to some variables and to compare the views. The data were collected from 317 volleyball coaches and 390 certified volleyball players in Turkey between February 22nd and September 5th 2021 via Google Form Portal and face to face. “Coaches’ Professional Ethics Behaviors Scale” developed by Kayır and Özbek (2019) was administered for the data collection purposes in this study, which used descriptive survey method. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used for the data analysis. The results showed that the participants’ scores were high for both overall scale and its dimensions. The significant difference between coaches and players was found only for “responsibility” dimension in favor of coaches. No significant difference was found for coaches’ gender, educational level, professional seniority and national team experience. However, there were significant differences according to coaches’ coaching level. As for the opinions of players, no difference was found in terms of their national team experience; however there were significant differences according to their gender, educational level and experience. As a result, it has been determined that volleyball coaches have high professional ethics behaviors.
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı okullarda denetim yapan eğitim müfettişlerinin sıklıkla başvurdukları güç türlerini öğretmen görüşlerine göre tespit etmektir. Araştırmanın hedef evreni, Düzce ilinde devlete ait ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerdir. Araştırmanın örneklemi ise olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme tekniği kullanılarak Düzce il merkezi ile ilçelerinde görev yapan toplam 326 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada eğitim müfettişlerinin öğretmen denetiminde kullandıkları güç türlerini belirlemek için Aslanargun, Kılıç ve Eriş (2011) tarafından geliştirilen «Eğitim Müfettişlerinin Öğretmen Denetiminde Kullandıkları Güç Türleri Ölçeği» kullanılmıştır. 26 madde ve 5 faktörden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda en fazla zorlayıcı gücün kullanıldığı bunu sırasıyla yasal güç uzmanlık gücü ve kişisel ve teknik güç kullanımının izlediği, müfettişlerin en az kullandığı güç türünün ise kolaylaştırıcı güç olduğu görülmüştür. Hem kişisel ve teknik güç boyutunda kadın öğretmenler ile erkek öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık hem de uzmanlık gücü boyutunda erkek öğretmenler ile kadın öğretmenler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin eğitim durumuna göre sadece kolaylaştırıcı güç boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Post Hoc analizlerine göre kolaylaştırıcı güç boyutunda lisansüstü eğitime sahip öğretmenlerin ortalaması ile önlisans ve lisans derecesine sahip öğretmenlerin ortalamasından daha büyüktür. Hizmet süresine göre zorlayıcı güç ve yasal güç boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Yasal güç boyutunda 1-5 yıl arası hizmet süresi olan öğretmenlerin ortalamasının 6-10 yıl arası hizmet süresi olan öğretmenlerin ortalamasından daha yüksek iken; zorlayıcı güç boyutunda 16-20 yıl arası hizmet süresi olan öğretmenlerin ortalamasının 26 yıl ve üzeri hizmet süresi olan öğretmenlerin ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Eğitim müfettişlerinin öğretmen denetiminde kullandıkları güç türlerinin öğretmenlerin yaşlarına ve branşlarına göre anlamlı farklılık bulunamamıştır. ABSTRACT. The study aims to determine perceptions of teachers about power sources used frequently by educational supervisors. The target population of this study consists of teachers employed at the state primary and secondary schools in Duzce. The sample of this research is composed of 326 teachers who work at public primary and high schools at the city centre and districts of Duzce. In this research, stratified sampling method has been used. Data is obtained by "Power Sources Scale Used in The Supervision of Teacher" developed by Aslanargun, Kılıç ve Eriş (2011). The scale is formed with 26 items and 5 factors and its The Cronbach alpha reliability coefficient is 0.92. The study results indicated that coercive power is the most commonly used power source and it is followed by legitimate power expert power individual and technical power. It is seen that facilitative power is the least preferred power source used by supervisors. Both at the individual and technical power differed significantly in terms of women teachers and men teachers and at the expert power differed significantly in terms of men teachers and women teachers. Only at the dimension of facilitative power is differed significantly in terms of the educational level of teachers. According to the Post Hoc analyses at the facilitative power dimension, the average of teachers who has a post graduate is higher than the average of teachers who has an associate degree or undergraduate degree. It is differed at the dimension of coercive power and legitimate power in terms of tenure. While at the dimension of legal power, the average of teachers whose tenure is between 1-5 years is higher than the average of teachers whose tenure is between 6-10 years at the dimension of coercive power the average of teachers whose tenure is 26 years and over is bigger than the average of teachers whose tenure is between 16-20 years It can be said that there isn't significant differences between power sources used frequently by supervisors and teachers' ages and field of study.
Thesis
Full-text available
The objective of this study is to investigate the relationship between the ethical leadership behaviors by school managers and the organizational justice and motivation levels of physical education teachers. To this end, the “Ethical Leadership”, “Organizational Justice” and motivation scales were applied, within the scope of the study, on three hundred and nine physical education teachers in the provinces of Ankara, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Mersin, Erzurum and Batman. In the process of the analysis of the data obtained in the study, descriptive statistics, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests, Spearman’s Rank Correlation Coefficients and Regression Analysis were employed. According to the findings obtained, it was found out that the physical education teachers who participated in the study stated that the school managers high levels of ethical leadership behaviors and that their perception for the justice in their schools and their level of motivation were also at high levels. Besides, while the ethical leadership perceptions of the teachers did not differ by their years of service, it was found out that the variables of gender and age and whether they had served as manager before were influential on their opinions. Moreover, it was found out that ethical behaviors by school managers increased the sense of organizational justice among the teachers and that there was a parallelism between the communicational ethics and behavioral ethics, which are among the lower dimensions of the ethical leadership scale, and the organizational justice perception. On the other hand, it was also found out that the ethical leadership behaviors of school managers had an inverse effect on the motivational levels of teachers, but when this effect is analyzed based on the lower dimensions of the ethical leadership scale it was seen only the lower dimension of communicational leadership had an inverse effect on the motivational levels of teachers.
Chapter
Full-text available
Bu bölümde, eğitim ortamlarında karşılaşılan etik ve etik dışı davranışlar ele alınmış ve etik ikilem içeren sorunların çözümünde kullanılabilecek yaklaşımlar sunulmuştur. İlk kısımda, eğitim ve etik ile ilgili tanımlamalara yer verilmiştir. Ayrıca, etik açıdan durum değerlendirmelerine temel oluşturan etik teorileri genel hatları ile açıklanmıştır. Ardından, eğitim sürecinin temel paydaşları açısından etik ve etik dışı davranışlar üzerinde durulmuştur. Burada, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin etik olan davranışları ilgili literatür üzerinden açıklanmıştır. Yine, okul yöneticilerinin etik ve etik dışı liderlik özellikleri literatürden yararlanılarak özetlenmiştir. Öğretmenlerin etik dışı davranışları ve öğretmenleri bu tür davranışlara iten nedenler ise tablolar yardımı ile sunulmuştur. İkinci kısımda da, eğitimde etik ikilemler ve sorunların çözümü konusu üzerinde durulmuştur. Burada, ilgili literatür üzerinden eğitim ortamlarında sıklıkla karşılaşılan etik açıdan sorunlu durumlar ve etik ikilemler açıklanmıştır. Ek olarak, etik ikilemlerin çözümünde yararlanılan çeşitli etik karar verme modelleri özetlenmiştir. Bu modellerde görüldüğü üzere, her durumun kendine has özellikleri ve karar vericilerin kişisel etik anlayışlarının verilen kararlardaki önemi vurgulanmıştır. Bu bilgilendirme sonrası, etik karar verme modellerinin en kapsamlılarından biri olan Thorne’un Bütüncül Etik Karar Verme Modeli incelenmiştir. Bu model sonrası, eğitim ortamlarındaki etik ikilemlerin çözümünde takip edilebilecek genel aşamalara değinilmiştir. Bölüm sonunda ise, eğitim paydaşlarına odaklı etik sorun içeren bir senaryo ve bu senaryoya bağlı tartışma sorularına yer verilmiştir.
Article
Full-text available
In this study, the relationship between school principals’ ethical leadership behaviors and teachers’ organizational trust levels were examined. Sample of the study, which was designed in the correlational survey model, consists of 397 teachers working in two districts of Istanbul. Ethical Leadership Scale and Organizational Trust Scale were used throughout the study. Data obtained during the study were analyzed by arithmetic average, standard deviation, correlation analysis and regression analysis. According to the findings, teachers’ organizational trust, and their perceptions regarding ethical leadership behaviors of school principals were found to be at a high level. As a result of the correlation analysis, it was found that there was a moderately positive and statistically significant relationship between ethical leadership and organizational trust. On the other hand, it was determined that ethical leadership significantly predicted teachers’ organizational trust. The findings obtained were discussed in the light of the related literature and suggestions were presented.
Article
Üniversitelerde sunulan eğitim-öğretim hizmetinin niteliği, bu sürecin öğretim elemanları tarafından etik kurallara göre yürütülmesinden etkilenmektedir. Ayrıca yükseköğretimde eğitim-öğretim etiği öğrencilerin üniversiteye bağlılıkları ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada, üniversite türü değişkenine göre eğitim fakültesi öğrencilerinin yükseköğretimde eğitim-öğretim etiği ve bağlılık algılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma, tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki biri araştırma üniversitesi olan iki kamu üniversitesinden 463 Eğitim Fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretim etiğine ve bağlılığa ilişkin görüşleri “Yükseköğretimde Eğitim-Öğretim Etiği Ölçeği-Öğrenci Formu ve Yükseköğretimde Öğrenci Bağlılığı Ölçeği” ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, pearson korelasyon katsayısı, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre lisans öğrencileri öğretim elemanlarının eğitim-öğretim etiği açısından yüksek düzeyde etik davrandığını düşünmektedir. Ayrıca öğrencilerin yükseköğretimde öğrenci bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Üniversite türü açısından öğrencilerin yükseköğretimde eğitim-öğretim etiğine ilişkin görüşleri ile bağlılık düzeyleri arasında araştırma üniversitesinin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin yükseköğretimde eğitim-öğretim etiğine yönelik görüşleri ile üniversitelerine hissettikleri bağlılık düzeyleri arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Thesis
Full-text available
Bu çalışmada okul yöneticilerinin yönetsel sorumluluklarını yerine getirirken yaşadıkları sorunlara, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına ek olarak sahip olmaları gerektiğini düşündükleri ve mevzuattan kaynaklanmasa bile fazladan yüklenmek durumunda kaldıkları sorumluluklara ve mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının hukuksal sonuçlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerine yer verilen “karma araştırma” modeli niteliğindeki araştırmanın hedef evrenini Ankara ilinde kamu okullarında görev yapan 1125 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmanın örnekleminde 295 okul yöneticisi yer almıştır. Çalışmanın nitel bölümüne, kamu kesimine bağlı tüm okul türlerinden (ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, anadolu lisesi, fen lisesi, anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik anadolu lisesi) örnek içerecek şekilde 26 okul yöneticisi katılmıştır. Örneklemi oluşturan gruplara araştırmacı tarafından hazırlanan “Okul Yöneticilerinin Mevzuattan Kaynaklanan Yönetsel Sorumluluklarını Yerine Getirirken Yaşadıkları Sorunları Belirleme Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçekte ayrıca üç açık uçlu soruya yer verilmiştir. Nicel veri toplama araçlarına ilişkin katılımcıların verdikleri yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Araştırmaya katılanların bağımsız değişkenlere göre yönetsel sorumluluklarını yerine getirirken yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemek için ilişkisiz örneklemlerde Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Araştırmanın nitel aşamasında, ölçek sonunda sorulan üç açık uçlu sorunun cevapları içerik analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca çalışma grubunda yer alan katılımcılar ile görüşmeler yapılmış, ardından görüşme dökümleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, okul yöneticilerinin görece en fazla geliştirme etkinlikleri boyutu ile mali işler boyutu sorumluluklarını yerine getirirken sorun yaşadıklarını göstermiştir. Bunun yanında okul yöneticileri en az öğrenci işleri boyutu sorumluluklarını yerine getirirken sorun yaşamaktadır. Okul yöneticileri, sorumluluk alanlarının yeterince geniş olduğunu; ancak sorumlulukları oranında yetki sahibi olmaları gerektiğini düşünmektedir. Okul yöneticileri, geliştirme etkinlikleri, mali işler ve fiziksel ortam işlerine yönelik sorumluluklarının, sorumluluk alanları dışında olması gerektiğini düşünmektedir. Okul yöneticileri, en fazla mali işler ve personel işleri kapsamında fazladan sorumluluk yüklenmektedir. Okul yöneticilerinin yönetsel sorumluluklarının ceza hukuku açısından en fazla adli sürece ilişkin sonuçları; medeni hukuk açısından en fazla velayet anlaşmazlıklarına ilişkin sonuçları ve yönetim hukuku açısından en fazla idari soruşturma açılmasına ilişkin sonuçları bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, Yönetsel Sorumluluk, Sorumlulukların Hukuksal Sonuçları
Conference Paper
Full-text available
Teachers have to communicate with other people as a part of necessity and structure of their occupation. Therefore, just like other occupations that depend on human relations, teachers face situations that create ethical dilemma. In this research, determinig the relationship between demographig informations (The institution where teachers work, their duties in the institution, their gender, age, the educational institution they graduated from and their length of service) and the thoughts about the professional ethical principles of the special education department and preschool education teachers was aimed. The design of the research was survey type research. First of all, relevant literatüre was reviewed and the data was collected with “The Professional Ethical Principles For Teacher Scale” which was developed by Kepenek in 2008. The scale was prepared in a 5-point Likert type. The sample of the study consists of 76 people, including teachers working in special education classes and students of special education departments. Because of the Pandemic, data was collected in online environment. Obtained data from marked questionnaires were subjected to statistical analysis with the SPSS package program. As a result of the research, it was found that preschool teachers are less aware of ethical rules. Thus, adding ethic topics to teacher training programs can be suggested to contribute to increase the quality of teacher education. Keywords: Ethics, Professional Ethics, Preschool Teacher, Special Education.
Article
The aim of this study is to examine the views of trainers and athletes regarding the professional ethical behaviors of volleyball trainers according to some variables and to compare the views. The data were collected from 317 volleyball coaches and 390 certified volleyball players in Turkey between February 22nd and September 5th 2021 via Google Form Portal and face to face. “Coaches’ Professional Ethics Behaviors Scale” developed by Kayır and Özbek (2019) was administered for the data collection purposes in this study, which used descriptive survey method. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used for the data analysis. The results showed that the participants’ scores were high for both overall scale and its dimensions. The significant difference between coaches and players was found only for “responsibility” dimension in favor of coaches. No significant difference was found for coaches’ gender, educational level, professional seniority and national team experience. However, there were significant differences according to coaches’ coaching level. As for the opinions of players, no difference was found in terms of their national team experience; however there were significant differences according to their gender, educational level and experience. As a result, it has been determined that volleyball coaches have high professional ethics behaviors.
Article
Full-text available
The existence of informal groups such as formal groups in every organization is an indisputable fact. While some informal groups are composed of people who come together for innocent and harmless purposes, it is a situation that some groups have special purposes other than organizational goals. It can be seen that some informal groups within the organization are overly attached to each other for various reasons and prioritize their individual goals over the organizational goals. Such groups are tends to gain some privileges, benefits and protect each other within the organization. It can be said that informal groups within the organization that have reached this level have turned into a kind of organizational interest group. These structures can be called organizational gangs. Organizational gangs are one of the most important factors that accelerate entropy in organizations. In this study, the characteristics and purposes of "organizational gangs" were tried to be revealed. The universe of the research consists of teachers and school principals working in educational institutions. 10 participants on active duty constitute the sample of this study, which was carried out using qualitative research methods. Through the semi-structured interview form, the opinions of the participants, including their experiences with the organisational gangs, were taken. The answers received were categorized under common themes. For the reliability of the research, the formula developed by Miles and Huberman (1994) was used and the reliability was calculated as 94%. Categorized themes from the data obtained were examined separately, interpreted and discussed in the light of the literature. According to the results of the research, it was determined that all of the participants encountered organizational gangs and had to struggle with them. It has also been found that organizational gang members have certain prominent personality traits. According to this; personality traits of organizational gang members; they are listed as “selfish”, “incompetent” and “unskilled”. The aims of organizational gangs are respectively; it has been determined as "climbing up the career ladder", "financial interests" and "personal traits". In the last part of the study, suggestions regarding the methods of owercome against organizational gangs are presented. Afterwards, new research proposals on organizational gangs were included, and recommendations were presented to authorities and researchers.
Article
In this study, it was aimed to examine the unethical behaviors of students in "live online" lessons, which are seen as an emergency measure due to the Covid-19 process, and the solution suggestions for these behaviors according to the teachers' opinions. In this study in which qualitative research method was used, a sample group of 20 teachers was formed by providing maximum diversity. Interviews consisting of semi-structured open-ended questions over digital media were conducted with the teachers in this group. The data obtained as a result of the interviews were analyzed by content analysis method. When the result of the research is evaluated in general, the participant teachers evaluated the situations that prevent the flow of the lesson as unethical behavior. Although many of these behaviors are unethical behaviors encountered in face-to-face education, unethical behaviors such as "ghost student" and "family's intervention to the lesson" specific to online lessons. Participants stated that the rules should be followed in order to prevent unethical behavior, as in face-to-face training.
Chapter
Full-text available
The internet, which started to enter our lives with the last quarter of the 20th century, is being used more and more widely every day due to the facilitating effect of technological innovations on human life. Especially in the last 20 years, people have moved their social lives to the internet due to the fast and practical access to information, the diversity of opportunities it offers, the freedom to meet people from different parts of the world, and similar conveniences. In this new process, which is called the information society, there are many areas from social life to economy, from politics to health. However, this structure, which facilitates human life, has also brought with it negativities that can cause serious problems in interpersonal relations. All these negativities, which have a legal dimension, are described as the concept of “digital violence.”
Book
Full-text available
Kitabın birinci bölümünde; kültürel zeka, kültürel zekayı açıklayan teoriler ve ilişkili olduğu kavramlara değinilmiştir. İkinci bölümde, sorumlu liderlik kavramı tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, zamanı ve stresi yönetmeye ilişkin VI tanımlara yer verilerek, zaman ve stres yönetimi açıklanmıştır. Kitabın dördüncü bölümünde, örgütsel davranış alanında örgütsel sağlık ile çağdaş yönetim ilişkisine değinilmiştir. Beşinci bölümde, örgütsel çeviklik kavramı tanıtılmaya çalışılmıştır. Altıncı bölümde, etik liderliğin dayanak teorileri ve bu liderlik türü ile ilişkili olan kavramlar ele alınmıştır. Yedinci bölümde, duygusal zeka, duygusal zekayı temellendiren teoriler ve örgütlerde duygusal zekanın işleyişi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Sekizinci bölümde, örgütlerde bilgi saklama davranışına yer verilmiştir. Örgüt yanlısı etik olmayan davranışlar, bağlantılı olduğu teorilerle ilişkilendirilmiş, örgütsel nedenleri ve sonuçları dokuzuncu bölümde açıklanmıştır. Kitabın onuncu bölümünde, yenilikçi iş davranışları; son bölümde ise işletme ve yönetim alanları bağlamında yabancılaşma araştırmaları kendine yer bulmuştur.
Thesis
Full-text available
Bu araştırmada Mersin ili Tarsus ilçesinde görevli kamu ilk ve orta öğretim okullarında çalışan öğretmenlerin özlük haklarını bilme ve kullanma düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma örneklemini 251 ilköğretim ve 140 orta öğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ‘Öğretmenlerin Özlük Haklarını Bilme ve Kullanma Düzeyleri Anketi” uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 13.0 programında çözümlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen önemli bulgular ise şöyledir: Araştırmaya katılan öğretmenlerin özlük haklarını bilme düzeyleri ortanın üzerindedir. Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre özlük haklarına daha yüksek düzeyde bilmektedir. Öğretmenlerin çalıştıkları okul türlerine göre ve sendikalı olup olmamalarına göre özlük haklarını bilme düzeyleri değişmemektedir. Meslekteki kıdemi 11 yıl ve daha fazla olan öğretmenler diğer öğretmenlere göre özlük haklarını daha yüksek düzeyde bilmektedir. Öğretmenlerin eğitim düzeyleri arttıkça özlük haklarını bilme düzeyleri de artmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler özlük haklarının çoğunu bazen kullanmaktadır. Öğretmenler aylıksız izin haklarını ise hiç kullanmamaktadır. İlköğretim okullarında görevli öğretmenler, diğer öğretmenlere göre özlük haklarını daha yüksek düzeyde kullanmaktadır. İlköğretim okullarında görevli öğretmenler, mesleki haklarını diğer öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde kullanmaktadır. Sendika üyesi olan öğretmenler mali haklarını diğer öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde kullanmaktadır. Öğretmenler korunma haklarının tümünü bazen kullanmaktadır.
Book
Full-text available
Digital violence continues to increase, especially during times of crisis. Racism, bullying, ageism, sexism, child pornography, cybercrime, and digital tracking raise critical social and digital security issues that have lasting effects. Digital violence can cause children to be dragged into crime, create social isolation for the elderly, generate inter-communal conflicts, and increase cyber warfare. A closer study of digital violence and its effects is necessary to develop lasting solutions. The Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies introduces the current best practices, laboratory methods, policies, and protocols surrounding international digital violence and discrimination. Covering a range of topics such as abuse and harassment, this major reference work is ideal for researchers, academicians, policymakers, practitioners, professionals, instructors, and students.
Chapter
Bringing together international players, eSports benefits beyond digitalization according to its intended use. It is possible to socialize individuals who cannot come together due to pandemics, extraordinary events, and economic difficulties and increase their commitment to life with these video games. Social work should take advantage of this developing field. eSports can provide benefits in geriatrics, home care services, physical therapy, elderly people in nursing homes, women, children, people with an autistic spectrum disorder, and social adaptation. Social work's functions in many areas such as environmental and social adaptation, well-being, welfare, public health, social policy, and the rehabilitation of children prone to crime can be made more functional through eSports. This chapter deals with the functions of social work to be developed and improved with eSports.
Thesis
Full-text available
This study is carried out in order to examine the ethical leadership levels and practices of awarded school principals in Afyonkarahisar province from 2011 to 2014 and investigate the views and practices of these school principals related to ethical leadership. The research was designed as a mixed method study. In the research criterion sampling method was used and the criterion was having got an award from 2011 to 2014. 18 school principals who got an award in the last three years were included in the study. The Ethical Leadership Scale (ELS) was administered in the schools and a total of 206 teachers and schools principals contributed to the study. In the quantitative part of the study, the ethical leadership scores and the relationship between the ethical leadership levels and gender, length of service, the type of school, educational background and the length of service in their current school variables were analyzed. In the study, the scores of the principals were calculated and they were classified into low, middle and high ethical leadership groups. In the second step of the research, 10 of the school principals who are from different levels of ethical leadership were chosen for qualitative interviews according to their ELS scores. Their practices and views about ethical leadership were examined. The quantitative data of the study was gathered using the ELS developed by Brown, Trevino and Harrison (2005) and translated into Turkish by Tuna, Bircan and Yeşiltaş (2012). Reliability analysis and other related analyses, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were carried out on the quantitative data of the research via SPSS software (Statistical Package for Social Sciences). Interview form developed by the researcher was used for gathering the qualitative data of the research. Descriptive and content analyses were carried out on the qualitative data of the research. At the result of the study, it was found that the principals got scores between 25.00 and 49.83 from the ELS. Besides, the findings of the study reveal that there is no statistically significant relationship between ethical leadership levels of the principals and their gender and length of service. However, statistically significant relationship was found between ethical leadership levels of the principals and their types of school and educational background. In the qualitative part of the study, it was seen that the principals highlighted concepts such as “honest, role-model, disciplined and fair” for ethical leader. Keywords: Ethical Leadership, School Management, Awarded Principals.
Thesis
ÖZET ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu araştırmada öğretmenlerin çocuk haklarına ilişkin davranışlarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yapılan bu araştırmada, öncelikli olarak literatür taraması yapılmış daha sonra veri toplama aracı olarak kullanılan anket geliştirilmiştir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra araştırmanın uygulama aşamasına geçilmiştir. Araştırmanın uygulanması İstanbul ilinin Çekmeköy ilçesinde öğrenim gören 600 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Anketin ilk bölümünde kişisel bilgilerden oluşan 6 soruluk bilgi formu yer almakta, ikinci bölümde öğrencilerin, öğretmenlerine dair çocuk haklarına ilişkin görüşleri ve üçüncü bölümde eklemek istedikleri görüşleri bulunmaktadır. Araştırmanın verileri toplandıktan sonra gerekli analiz işlemleri yapılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin öğretmenlerine yönelik çocuk haklarına ilişkin görüşleri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi, öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri ABSTRACT BEHAVIORAL ASSESMENT OF TEACHERS TOWARDS CHILD RIGHTS BY STUDENTS In this researched, it is aimed to asses the behaviours of teacers towards child Descriptive method is used in this research. In this survey, initially literature search has been made and after that to collect data a questionnaire form was developed. Subsequent to the completion of these phases, implementation phase was started. This survey was carried out with 600 students who are studying in Çekmeköy district of Istanbul. In the first part of the questionnaire, 6 questions for personal information take place, the second part consists of opinions of students about teachers’ behaviours towards child rights and the third part is left for other opinions, if they want to add. After gathering the survey data, essential analysis methods has been carried out and the opinions of students on behaviours of teachers towards child rights are analyzed comprehensively. Keywords: Child rights, Child Rights Agreement, Students on Behaviours of Teachers Towards Child Rights
Chapter
Full-text available
Karar verme yanlılıkları, yöneticilerin etkili karar vermelerinin önündeki engellerdir. Çoğunlukla finansal kararlardaki rolü araştırılan karar verme yanlılıklarının, son zamanlarda tüm yönetici davranışları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Kontrol altına alınmaz ve doğru analiz edilmezse bu yanlılıklar, örgütlerin zarara uğramasına neden olabilir ve sonunda örgütlerin varlıklarını bile tehdit edecek noktaya gelebilir. Alanyazında bu zamana kadar çok sayıda karar verme yanlılığına vurgu yapıldığı görülmekte ve farklı görüşler olsa da karar verme yanlılıkları bilişsel ve duygusal olmak üzere ikiye ayrıldığı ifade edilmektedir. Bu çalışma kapsamında karar verme yanlılıklarından en fazla incelenen, daha fazla araştırmacının varlığı üzerinde uzlaştığı ve neticesinde olumlu/olumsuz etkilerini gözlemlemenin daha mümkün olduğu karar verme yanlılıkları ele alınmıştır.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.