BookPDF Available

Comunicació visual a través del packaging. Una aproximació a l'estudi de la identitat visual dels envasos.

Authors:

Abstract

Més enllà de les primigènies funcions de contenir, conservar i transportar productes, els envasos han instituït una potent i complexa dimensió comunicativa. La rellevància del packaging rau en el fet que el disseny estructural i gràfic d'aquests artefactes ha esdevingut indefectiblement una part indissociable dels productes; des d'aquest punt de vista, es poden considerar objectes de consum. La funció i organització dels punts de venda els ha transformat en un element estratègic de comunicació per a les marques atès que articulen una part significativa del discurs publicitari dels productes. En aquest sentit, els fast-moving consumer goods han desenvolupat la capacitat de transmetre la pròpia identitat tipològica mitjançant el concurs d'un codi visual. Aquest fenomen és força significatiu a fi d'abordar, des d'una mirada eminentment científica, l'anàlisi del missatge gràfic a través de la investigació aplicada al disseny.
COMUNICACIÓ VISUAL A TRAVÉS DEL PACKAGING
a través del
comunicació visual
PACKAGING
Més enllà de les primigènies funcions de contenir,
conservar i transportar productes, els envasos
han instituït una potent i complexa dimensió
comunicativa. La rellevància del packaging rau en
el fet que el disseny estructural i gràfic d’aquests
artefactes ha esdevingut indefectiblement una
part indissociable dels productes; des d’aquest
punt de vista, es poden considerar objectes de
consum. La funció i organització dels punts de
venda els ha transformat en un element estratègic
de comunicació per a les marques atès que
articulen una part significativa del discurs publicitari
dels productes. En aquest sentit, els fast-moving
consumer goods han desenvolupat la capacitat de
transmetre la pròpia identitat tipològica mitjançant
el concurs d’un codi visual. Aquest fenomen és
força significatiu a fi d’abordar, des d’una mirada
eminentment científica, l’anàlisi del missatge gràfic
a través de la investigació aplicada al disseny.
una aproximació a l’estudi de la identitat visual dels envasos
JORDI COLET RUZ
JORDI COLET RUZ
JORDI COLET RUZ
Doctor en ciències de la infor-
mació i llicenciat en publicitat
per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Ha cursat es-
tudis d’arts gràfiques a l’Escola
Gràfica Salesiana de Barcelona.
Professionalment s’ha dedicat
a la docència en l’àmbit del
disseny i la producció gràfica.
Professor associat al Departa-
ment de Publicitat, Relacions
Públiques i Comunicació Au-
diovisual de la UAB. Col·labora
en el Màster de Periodisme i
Comunicació Digital organitzat
per la Facultat de Ciències de
la Comunicació (UAB). Les
seves investigacions es fona-
menten en la funció publicitària
dels envasos; en particular, la
influència del codi visual en
la identificació tipològica dels
productes. Ha publicat diversos
articles en revistes científiques
i tècniques a l’entorn de la iden-
titat visual dels envasos des
de la perspectiva del missatge
gràfic publicitari.
jcolet@xtec.cat
COBERTA FINAL V1.indd Todas las páginas 4/11/18 20:02
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.