PreprintPDF Available
Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet.

Abstract

Text of the Comred Avinash Pansare Memorial Lecture 2017
1
इितहासाचा गैरवापर
ा कुं भोजकर
इितहासाचा गैरवापर हा आजचा ाानाचा िवषय आहे. यासंदभात मांडणी करापूव थोा मूलभूत
संकनांचा िवचार करणं मला गरजेचं वाटतं. इितहास िण भूतकाळ या दोन वेगा गोी आहेत. ही
बाब आपण बयाचदा िवसरतो. जे काही होऊन गेलेलं आहे ा सगाच गोी भूतकाळामे,
गतकाळामे येतात. पण जेा णीतरी या घटना आठवणींमे, ृतीमे जतन करतं, आिण ाा
आधारानं सुसंगत इितहासमाची नोंद करतं तेा भूतकाळाचा इितहास बनतो. णजे भूतकाळ हा जणू
इितहास या ानशाखेचा का माल आहे, आिण ाावर थोडी िया करणं गरजेचं असतं. घडलेा
गोी कोणीतरी महाा आहेत असं मानून नोंदवा पािहजेत आिण नोंदवलेा गोीचा वापर
कन कोणीतरी ा नोंदींा आधाराने इितहासलेखन के लं पािहजे.
िहरोडोटस या ीक तवेाने
िहरीज्
(इ.स.पूव ४४०) हे पुक िलिहलं. ामुळ इितहास या
ानशाखेची सुवात िहरोडोटसपासून झाली, असं मानलंजातं. ‘िहोरया’ या शापासून संशोधन िक वा
तपास – एखाा गोीमे खोलात जाऊन तपास करणे, चौकशी करणे, िवचार करणे अशा अथाने ‘िही’
हा श ढ झालेला आपाला िदसतो. भारतीय भाषांकडे वळायचं झालं तर आपाकड
इित+ह+आस णजे इितहास असं णतात. आिण ही शरचना मला खूप महाची वाटते. कारण ‘इित’
णजे असं; ‘ह’ याचा अथ णे िक वा अस सांगतात; आिण ‘आस’ णजे होतं िकं वा घडलं. णजे
‘इितहास’ याचा अथ झाला 'असं घडलं असं सांगतात. आपण घाशी जी इितहासाची ाा पािहली
की काहीतरी घडणं आिण मग क णीतरी ते सांगणं, नोंदवून ठ वणं, ाची सुसंगत पुनरचना करणं, या दोनही
पायया ‘इितहास’ या शामेच अिभेत आहेत. जेा आपण इितहासाकडे ानशाखा णून बघतो
तेा ामे आपिचिकक ीने काही गोी कशा घडा? नी घडा की नाही? सांगणारा
कोण आहे? याची मािहती काढणं अिभेत असतं. काय घडलं याची िचिका िक वा चौकशी करणं, कोणी
तरी ती मािहती सांगणं आिण आपण ावर िया करणं या एवा सगा गोी इितहास या शातच
अिभेत असतात.
2
या सगांचा वापर नी काय करायचा, इितहास हा उपयु िवषय आहे असं कशासाठी
मानायचं िक वा ाची काही काय, उिं आहेत का? तर हो. इितहासाला काय आिण उिं आहेत.
एखादी गो घडली, ा संदभातली मािहती िमळावी, असा मािहतीपुरता एक उपयोग आपण मानू शकतो.
दुसरी गो णजे इितहासामधून काही एक बोध ावा, अशी अपेा लोक ठवतअसतात. णजे ‘आपण
ांा समान ावे, हाच सापड बोध खरा।’ अशी इितहासामधून ेरणा ावी आिण आपण ांासारखं
ावं िक वा असं क नये िक वा असं करावं इादी गोीचा बोध घेणं,हे सुा इितहास या ानशाखेचं एक
काय आहे. ितसरी गो णजे इितहासाला थेरपी िक वा उपचार मू आहे. जखमांवरती ुं कर
घालासाठी णून आपण इितहासाचा वापर क शकतो. हा मुा थोडा िवाराने सांगते. अनेकदा
गतकाळामे घडलेा काही गोीअसतात. णी ु णावरती अाय लेले असतात, णी णाा
मांची चोरी े लेली असते. क णी कु णाला मानवी ितेपासून वंिचत ठवलेलं असतं, या सगा
गतकालातील अायांचा जेा आपण िवचार करतो, तेा आपाला असं वाटतं की, अर –अायांपासून
लोकांना वाचवणारी ही एक ी होऊन गेली बर का. ितचा इितहास कथन लाच पािहजे. ामुळ
आपण आपा दुःखावर फुं कर घालासाठी उपचारपतीसारखा इितहासाचा वापर करतो. णजे
इितहासाची तीकाय आपण बिघतली. एक बोधाक आहे, दुसर काय मािहतीपर आहे. आिण ितसर
णजे इितहासाचा उपचारपती णून वापर असं आहे.
इितहासाचे असे िविवध वापर, काय जेा आपण समजून ायचा य करतो, तेाच आपाला
गैर पतीने वापर करणं णजे काय हे लात ेतं. यासाठी मुाम ही थोडीशी ताक आिण
इितहासाा अासेासंबंधीची चचा क ली.
इितहासाचा वापर कोणा उिासाठी े ला जातो, ा उिानुसार तो गैरवापर आहे की वापर
आहे हे आपण ठरवू शकतो. याचा अथ,आधी आपाला ठाही ानशाखेचं उि ठरवलं पािहजे की,
या सगा ानामधून मी पास शांचा, वीस दशांचा आिण शंभर मांचा अास क ला. तर पुढ
याचं फिलत काय आहे? तर माझं मत असं आहे की या सगाचं फिलत हे असलं पािहजे की, आपण
एका शोषणिवरिहत समाजाची रचना, िनिमती या अासामधून क शक . ेकाचे उेश अथातच वेगळ
असू शकतात. ामुळे मी हे अगदी फ माापुरतं णते की, कु ठाही ानशाखेा अासाचं आिण
तसंच इितहासाचं शोषणिवहीन समाजरचना हे उि असू शकतं. असा एक समाज जर आपण रचू
शकलो, आिण ाला उपकारक अशी मांडणी जर इितहासातून होत असेल तर ते माा उिाला पूरक
3
णून यो आहे, असं मला वाटतं. ही शोषणिवहीन समाजरचना िनमाण करायची आिण ासाठी
इितहासाचा अास करायचा असं आपण टलं, तर इितहास लोकांा समो कसा मांडावा, हा 
आपासमोर िनमाण ायला लागतो. कारण आपलं उि शोषणिवहीन समाजरचनेचं आहे, पण
आपाला आपा भूतकाळामे िदसतंय की, अनेक िठकाणी, अनेक संगी, अनेक पातांवर,िविवध
कार लोकांचं शोषण तर झालेलंआहे. मग आता काय करायचं? शोषण झालंच नतं, असं णून
झालेा गोी झाक ाया? की असं असं झालं होतं, ाचा आपण माशीलतेने ीकार े ला
पािहजे, पण इथून पुढ आपण हे थांबवलं पािहजे ,अशी िशकवण आपइितहासाा वाचकांना ायची,हा
खरा कळीचा  असतो. णजे ेकाला आपापला युटोिपया, एक आदश लोक, जेा रचायचा
असतो, ासाठी ेकजण आपापा इितहासाा कथनाचा वापर करत असतो. ामे गैर ाय
आहे? तर गैर उेशाने े लेला इितहासाचा वापर हा गैरवापर णता येईल. उदाहरणाथ,असलेा
िवषमता आणखीनच खोल ाात, ा आहेत तशा लोकांनी ीकाराात, लोकांना ा चांगाच
आहेत, असं वाटावं,अशा हेतूनं क णी णालं, की “बाई गं, हे इितहासकाळातले दाखले पहा आिण आजही
तू सती जा, उपासतापास कन शरीराची हानी कन घे. आिण ामुळ आपली समाजरचना िटक
राहील. “ तर असं सांगणं णजे यांना समाजात िमळणारी िवषमतेची वागणूक आणखी पी करणारा
इितहासाचा गैरवापर आहे, असं मी णेन.
मघाशी मी णाले की, ेकाचं एक आपापा इितहासाचं कथन असतं. या अनुषंगाने मी
तुाला एका गोीची आठवण कन देऊ इते. आपण सगांनी बधा ाथिमक शाळे मेच ही गो
ऐकलेली असते. एक कावळा होता. तो चोचीमे ााचा तुकडा घेऊन झाडाा फांदीवर बसलेला
होता. खाली कोा आला आिण ाला णायला लागला की, अर, तू िकती सुंदर गाणं णतोस. मला गाणं
णून दाखव की. कावळा फसला. ाने गाणं णासाठी जेा चोच उघडली, तेा ाा चोचीमधून
अाचा तुकडा खाली पडला आिण कोा तो घेऊन पळू न गेला. ही एक छोटी गो आहे. पण एक कथन
णून इितहासाचे अासक, वाचक णून सजगपणे दुसयाही अंगाने आपण ाकडे बघू शकतो. जेा
मी ाथिमक शाळमे होते, तेा या गोीचं नाव होतं, ‘चतुर कोा आिण मूख कावळा’. णजे गोीा
नावापासूनच यामे ा कावाला दोष िदला होता. ाने ुतीला भुलून जाऊन चोच उघडली आिण
आपलं अ गमावून बसला. जेा मी इितहासाचा अास करायला लागले आिण या सगा कथनाकडे
बघायला लागले, तेा मला वाटलं की, मी जर कावाा जागी असते, तर मी या गोीला असं नाव िदलं
4
असतं का? िनित िदलं नसतं. जर आपाला णी कु णाची भाकरी पळवून नेणं हे मजेशीर आिण
शारीचं काम वाटत असेल तर आपाला ही गो ‘चतुर कोा आिण मूख कावळा’ णूनआवडेल.
अथा असलेा शोषणकारी वथेला आणखीन खोलवर जवणारी आिण ितची भलावण करणारी
अशी गो णूनही आपण िताकड बघू शकतो. णजे सांगायचा मुा असा की, तुमचा ीकोन काय
आहे, हे फार महाचं असतं. इितहासाचे अासक नेहमी अशा ामे सापडत असतात की, ठा
गोीा बाबतीत आपण कशी भूिमका ायची? मी जर इितहासकार असेन तर ाची भाकरी िहरावली
गेली, ा कावाची बाजू घेणार की, ाने शारीने तःची भूक भागवासाठी कावाचं अ पळवलं
ा कोाची बाजू घेणार? लहानपणी अथातच‘ग बसा’ संृ तीमे पण गोीचं शीषक हेच स
मानलं. पण आता जेा आपण अिधकािधक िवचाकरायला लागतो, तेा असं लात येतं की, आपण
दुसयाही बाजूने िवचार करणं गरजेचं आहे. आिण नुसता िवचार करणं नाही तर जेा अात
असलेा िवषमता आणखीनच सखोल ाात, ांची आणखीनच भलावण ावी, यासाठी अशा अनेक
कथनांचा वापर ला जातो तेा ाचा िनषेध करणं, ाािव बोलणं,हेसुा अितशय गरजेचं आहे.
पण हे सगळ कळासाठी आपाला थोडा-बत इितहास वाचणं, ााकडे िविश अशा ीने बघणं
हे गरजेचं असतं असं मला वाटतं. णजे इता छोा छोा कथनांचादेखील जर का गैरवापर हो
असेल, तर इितहास या गतकालाा कथनाचा गैरवापर होतो, हे आपाला मा क लंच पािहजे.
इितहासाचा गैरवापर होतोय का, याचा िवचार करायचा टला तर आपाला ेक कथन
तपासून पाहणं अितशय गरजेचं आहे. णजे इथे पुा आपली इितहासकार णून भूिमका िकं वा
इितहासाचे सजग वाचक णून भूिमका ही खूप महाची असते. आमा इितहासाा ेामे णी
काही गतकाळािवषयी कथन े लं तर ते सहजासहजी मा लं जात नाही. णजे इितहासलेखनामे
नुसता ‘का माल’ िमळू न चालत नाही. ाची िचिका करणं आिण ाला पाच मूलभूत  िवचारणं
अपेित असतं. “? ेन? ॉट? ेअर? ाय?”. णजे सांगणारा कोण आहे, कधी सांगतोय,काय
सांगतोय णजेाचं कथन नी कायआहे, सांगतोय णजे ाचं थान काय आहे - जात, वग,
िलंगभाव, ादेिशक, ामीण, शहरी इादी सव कारची थानं यात आली. आिण शेवटचा  णजे
याा सांगामागची ेरणा नी काय असू शकते? ु ठाही कथनाा संदभात आपण जेा या
पाचही ांचा िवचार करतो, तेा िनितपणे आपाला, ही गो आपापयत पोहोचते आहे; पण
पोहोचवणायांचे उेश काय आहेत हे कळतं. ामुळ इितहास या ानशाखेमे आपाला एखादी बखर
5
िमळो, एखा का िमळो, णाचा िशलालेख िमळो, एखादं नाणं िमळो; तरी ी लगेचा लगेच हे
अमुक काळातलं नाणं आहे, अमुक ीने िलिहलेलं का आहे यावर िवास ठे वत नसतो.
सा आपण ा काळामे जगतोय, तो मािहतीा महाोटाचा काळ आहे. साासाा
गोीबाबतीत ॉट्सअॅप असेल, सबुक असेल, आणखी सोशल मीिडया असतील, इंटरनेट असेल,
इता कारांनी आपाकडे मािहती ही चुकीा, साचा अपलाप करणाया, स झाक वणाया,
साचा िवपयास करणाया पतीने पोचत असते की, ‘, ेन, ॉट, ेअर, ाय?’एवढे पाच  जरी
आपण डोामे जागृत े वल, तरी आपाला ाचा खूप उपयोग होईल, असं इितहासाची अासक
णून मला वाटतं. खरं णजे ठलाही िवषय सो, इंजीिनअरग, िवान, कॉमस, ा ा शााचं
तान हेच सांगतं की, क ठाही गोीवर िदसताणी िचिकेिशवाय िवास ठ वू नका.
पण हे बोलतानाच मला संशयाा िवनते।’ असं गीतेमे टलंय ते आठवलं. णजे,संशय
घेतला तर तुमचा िवनाश हा ठरलेला आहे. आजा आधुिनक काळात आपण जी िचिका करणं अपेित
आहे, ाा बरोबर उला िवधानांचा वारसा अशा अनेक पारपरक ंथांमधूपाला िमळालाय.
 असा येतो की, माा आजीची चौघडी आहे, णून मी िजता कौतुकाने, ेमाने जपून ठ वीन, तसाच
हा वैचारक वारसाही मी कौतुकाने सांभाळत राहावं का? तर तुकारामांा रचनेतलं अितशय उम
उदाहरण मला इथे िदसतं. ‘आांसी नावडेआमुचे संिचत।’ जे संिचताचं गाठोडं आमा खांावरती तुी
िदलेलंआहे, ते आाला आवडत नाही, असं  शांमे ते णून जातात. परपरा आहे णून पाळलं
पािहजे, ाला नाही कसं णणार, असा एक पेच सतो. वथा िकतीही ाला कवटाळू न वायला
सांगत असेल, तरी जर आधुिनक बनायचं असेल तर नावडा वारशाचं काय करायचं हे आपाला चार-
पाचशे वषापूवच तुकारामांनी सांिगतलेलं आहे. जे संिचत आपलं झालेलं आहे, िमळालेला जो वारसा आहे,
तो आवडत नसेल तर मोक पणाने आपण सांगू शकतो की, हे मला आवडत नाही. क णी िकतीही सांगू ,
उपास कर, तं कर, , तुझी जातच े आहे िक वा किन आहे, तर ते मला मा नाही. ामुळे इितहास ही
गो तारतानेच घेतली पािहज, असं माझ इथे कळकळीचं सागणं आहे. इितहासामे अनेक गोी
घडाही असतील. णी ु णाचं शोषण लं, ु णी ु णाला मारलं, आणखी काय िवंस ले. पण ा
सगा गोी घेऊन आपण तसंच वागायला हवं का? तीच गो आपण पुा पुढ करत ाहाणार का,
चाकोरी आणखी खोल करत ाणार आहोत का, याचा िवचाआज २०१७ म आपण े ला नाही, तर
आपण एका मूलतवादी अशा पतीा आयुामे िचणले जाऊ अशी मला भीती वाटते.
6
इितहासात काही ते असतात. ांचा आपण काही सजनशील असा अयाथ लावत असतो. ही
जी तेआहेत, ती कोणीतरी नोंदिवलेली असतात. आपण ही महाची गो अनेकदा िवसरतो की, इितहास
हा ा गोीा आधाराने आपण रचतो, ा गोी या ा ा नोंदिवणायाा ृितपटलावरती उमटलेले
गतकालीन घटनांचे ठस आहत, ह लात घेतलं पािहजे. िपअर नोरा नावाचा  च त आहे, ाने
ामधा ृितथळांबल अनेक खंड िलन िस के ले आहेत. घड गेलेा पण अिय अशा
काही गोी आपण इितहासात मांडायचंच टाळतो. तर दुसरीकडे भूतकाळात घडलेा काही गोीची
ृती अवासा माणात जपली जाते. काही गोींची ृती फारच तोकपात जपली जाते.
आिण कधी धी तर ,अगा जे घडलेिच नाही, अशा न घडलेा गोीचीही आठवपतशीरपणे िनमाण
कन जतनही क ली जाते. या ृतीा िविवध पांना नोरा यांनी अनुमे ृितंश -एेिझया, अितृित
– हायपरिझआ, ृितय- हायपॉेिझआ आिण तकृती णजेच ूडोेिझया अशी नावं िदली
होती.
आपा इितहास या ेातील सगा अिभी ृतींवरच आधारलेा असतात. ामुळ
मुळामे नोंदवतानाच एखादी गो नोंदवली नाही, एखाा गोीबल बोललंच नाही, असं होत असतं. ा
छपती शा महाराजाा ारकभवनामे आपण आहोत, ा शामहाराजांनी जातीवथा
िवरोधात अिवरत काय क ले. पण ा जाितवथेपायी अनेक कारांनी लोकांचं शोषण झालेलं आपाला
िदसतं. अशा अनेक गोी आहेत, ाबल आपण ृितंश झाासारखं पूणत: मौन बाळगत असतो,
आिण खर तर काही िवशेष मह ाा योतेा नाहीत अशा ुसयाच क ठा तरी गोी लोकांा
मनात कृ तक ृती िनमाण ाात, म िनमाण करावा, णून आपावर सतत आदळत असतात.. जणू
काही तेच खर आपले राीय  आहेत. इितहासाचा गैरवापर असं आपण जेा णतो, तेा या सव
गोी आपाला िवचारात घेता पािहजेत. णजे नुसतं एका ीने एक इितहासाचं पुक िलिहलं
आिण ामे २५आिण ५०मांकाा पानावर अशा दोन चका आढळा, णजे ाने इितहासाचा
गैरवापर ला िकं वा चुकीचा इितहास िलिहला इतकी ही सोपीसाधी गो नसून इितहासाचा गैरवापर ही
एक खोलवर जाणारी मानिसक अशी िया आहे.
आज मी सोबत माक रो या लेखकाचं ‘इितहासाचा वापर आिण गैरवापर’ (Use and Abuse of
History) हे पुकघेऊनआलेलेआहे. ते१९८१साली पिहांदा कािशत झालं. णजे ाा काशनाला
३५ वष होऊनगेली. आिण या पुकात भारताा संदभात एक छोटंसं करणआहे. सांगायचा मुा असा
7
की, जगाा पाठीवर िकेक देश असे आहेत, खर सांगायचं झालं तर ेक समाज असा आहे की, िजथे
इितहास या गोीचा गैरवापर लेला आपाला िदसतो. मग याचा अथ असा आहे का की इितहास या
गोीचा गैरवापर होणार हे ठरलेलंच आहे? जसं आपण िमक ितानचे लोक आहोत. आपण म
कन, क कन इथे उदरिनवा करतो. आिण जगभरामधा िमकांशी आपलं नातं जोडतो. तस
भारतात इितहासाचा असा गैरवापर े ला जातोय, असं एका छोा करणात री िलिहलेलं असलं, तरी
या पुकातील इतर चौदा करणे वाचून आपाला कदािचत थोडासा िदलासा िमळ कतो की,
जगभरामे अनेक िठकाणी, अनेक असे शोिषत-वंिचत समाज आहेत, ांचा इितहास पुसून टाकाची
िकं वा ांा इितहासाची मोडतोड कराची था ा ा देशांमे जलेली आहे. याचा अथ आपण या
लढाईत एकटे नाही आहोत. या ीने मी दोन उदाहरणांचा अास क ला होता. दोन वषापूव ‘इितहासाचे
वापर आिण गैरवापर’ हा एका परषदेचा िवषय होता.ामेही हगेरी, पोलंड, टझलड, नेदरलँड
अशा वेगवेगा देशांमधून आलेले अासक ांा ांा शांमे इितहासाचा कसा गैरवापर ला
गेला, अात असलेा शोषणवथा आणखीन खोलवर जिवासाठी इितहास कस सांिगतला
गेला, अशी उदाहरणे घेऊन आले होते. माा शोध िनबंधामे मी महारा आिण मराठी भाषेची दोन
उदाहरणे उपथत लोकांसमोर मांडली.
आपा इितहासिवषयक कथनाला वैधता ा कराचं साधन णून इितहासाचा वापर कसा
होतो आिण ातून सामािजक उतर डीतील संबंिधताचं थान कसं थािपत होतं, हे पिहा उदाहरणातून
िदसून येईल, असं वाटतं.अासकांसाठी ‘संदभ-पुक’ असाचा आभास िनमाण करणार ‘आी
िचावन’1 हे पुक २००३ साली कािशत झालं. िचावन जातीा िविवध लेखकांचे ३० लहान लेख यात
आहेत. यातील सवात जुना लेख १९१३ सालचा आहे आिण सवात अलीकडचा लेख २००३ साली िलिहलेला
आहे. काही धसर संृ त ोतामधून2शावळीचा दावा या पकात करात आलेला आह. ििटश
वासाहितक शासकांनी िचावनांा िविवध गुणांची दखल घेताची उाही जािहरातही या पुकात
आहे. िशवाय, भारतीय सामािजक रचनेत सवम थान िचावनांसाठी राखून ठ वत जाितआधारीत
दडपशाहीा अपराधभावापासून ाना मु करणारी अिनबध उदार वृी या पकात दाखवात
आली आहे ‘िचावन हे िनःसंशयपणे भारतातील अितशय सम वगामधील एक आहेत,’ अशी शी
१८८५ साली मुंबई ांताा दशिनक त देात आली हेही ात हषभराने नोंदवलं आहे. पर तु मी जेा
ेन ॉट ेअर, ाय या ांना जागून दशिनक ची त वाचली, तेा हे  झालं की तो भागही मुळात
8
नरसो रामचं गोडबोले3 या िचावन हकाने4 िलिहलेला होता, शी नोंद दशिनक ा ऋणिनदशातच
े लेली आहे! इितहासाा वापर गैरवापराचा ‘नमुना’ णून या पुकाचा िवचार का करायचा? णजे
बाजारात इतर असं पुक उपल असताना याचाच अास कशासाठी?
तर इ खान या इितहासाा तिचंतकानं चौदाा शतकात िदलेला इशारा इथे नोंदवावासा वाटतो.
‘जर खाा िविश पंथ िकं वा िवचाराा ेमापोटी मन कलुिषत झालं असेल, तर ते सोियर तेवा
िवचारांना चटकन माता देतं. या पूवहांमुळ आिण पपातामुळ िचिकक बुी आिण िवचणपणावर
सावट येतं. परणामी खोटेनाटे दावेच खर मानून ांचा सार के ला जातो. 5
इितहासाा गैरवापराचा ‘नमुना’ णून ‘आी िचावन’ या पुकाचा िवचार कराचं पिहलं कारण- हे
पुक ‘संदभा’साठी असाचा दाा करात आला आहे. िवसाा शतकातील बरीच जनमाता
लाभलेा इितहासकारांचे, बुीजीवींच व राजकीय नेांचे लेख या पुकात आहेत. िव. का. राजवाडे, िचं.
िव. वै आिण लोकमा िटळक यांसारा मंडळींचा यात समावेश आहे. दुसर कारण- हे पुक ‘ट ोजन
हॉस’ मोिहमेसारखं िकं वा मांची कातडी पांघन ांा कळपात िशरलेा लाडासारखं आहे.
अगदी माण मराठीत िलिहलेा या पुकात उजातीयांशी पारपरकरीा जोडली गेलेली जातीय
आमकता आढळत नाही. ामुळएका समुदायासंबंधीा कथनांचं हे िनपवी संकलन आहे, अशी
समजूत होाची शता आहे. पण ती गैरसमजू णावी लागेल. अिनबध उदारमतवादी
िवचारसरणीमाणे या पुकातही असा दावा ला आहे की, िचावनांनी ांचं थान हानं कमावलेलं
आहे. मुळात इतर जातीना किन लेखूनच िचावनांना िवशेषािधकार ा झाले, यािवषयी एक शही या
पुकात नाही. िकं बना हे पुक जातीय भेदभावाचं समथन करणार ठरतं, कारण िवशेषािधकारी
वागणूक िमळास िचावन ‘िनसगतः’ पा आहेत अशा पाची मांडणी ात आहे. खर तर, लढाऊ
वंशाचा िसा आिण आय आमणाचा िसा यांसारखी मांडणी पूणतः िनरथक असाचं पूवच िस
झालेलं आहे आिण तरीही जातीना ांा किथत भावधमानुसार जोडाआलेा िमा-वैािनक
वैिशांचं समथनही या पुकात क लेलं आहे.
ुत नमुना-अासासाठी िनवडलेलं दुसरं पुक इितहासाचं नाही आिण ामे तसा काही दावाही
े लेला नाही. पण ात आपली बाज ठासन माडासाठी के लेला इितहासाचा वापर लवेधक आह.
इितहासलेखनाा सबान वाहाचे उाते रणिजत गुहा यांनी नमूद ामाणे, ‘भारतीय रावादाा
9
इितहासलेखनावर अिभजनवादाचं वच रािहलं आह- वासाहितक अिभजनवाद आिण बूवा-रावादी
अिभजनवाद अस दोी कार ात आहेत... भारतीय रााची िनिमती आिण या ियेला आधारभूत
ठरलेा रावादी जाणीवेचा िवकास वळ िकं वा मुे अिभजनांमुळ झालेला आहे, असा पूवह या
दोी कारा अिभजनवादामे आढळतो.’6 इथे अासललं पुक या वाहािव जात अिभज
नसलेा लोकांना कतपण (एजी) व आवाज देाचा य करतं.
‘आीही इितहास घडवला’7 असं या पुकाचं नाव आहे. सामािजक मुीसाठी डॉ. आंबेडकरांनी सु
े लेा चळवळीत सहभागी झालेदिलत यांा मुलाखतींच संकलन यामे करात आलं आहे.
वासाहितक काळापासून वसाहतोर काळापयत भारताा थंतरात खर य गांधी व भारतीय राीय
काँेस यांनी ले, असं गृहीतक मवत वूआधुिनक भारताचा इितहास बतांशाने िलिहला गेलेला
िदसतो.8 परतु, दिलताचा या थंतराबलचा िकोन अितशय िभ आहे. राजकीय साबदलापेा
(१९४७) तं भारताा राघटनेने (१९५०) िदलेले मानवािधकार व ातं दिलतांना अिधक मौवान
वाटतं. ातंपूव काळातील अृतेा मानहानीकारक अाला या घटनाअिधकारांनी
िदला.
सदर पुकासाठी मलाखती घेात आलेा सव या दिलत जातीमधील आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी
लढाची ेरणा देईपयत या या गरीबीचंमानहानीचं जीवन जगत होा. जातीय भेदभाव ही वळ
सामािजक समा नाही, ाचे वाव जीवनात आिथक परणामही होत असतात. या पुकातील मुा
सवगौड यांची मुलाखत या संदभात उोधक आहे. ोण तयार कराचं िशण दिलत यांना
ासाठी आपण शकडो पये गुंतवाचा अनुभव ानी सांिगतला आहे. पण दिलत यांचा श
झालेले हे ोण कोणीही िवकत घेतले नाही, ामुळ शेवटी हजारो ोण फे क न ावे लागले.9
ा एकदा गांधीना जाऊन भेटा होा. गांधीसोबतचा संवाद ांाच शांत असा:
मी िधटाईनं गांधीजींना  िवचारला ,“हरजन सेवक संघाचा फं ड हरजनांा ताात का दत नाही?”
गांधीजींनी उर िदलं ,“हरजनांना अृ णून ू र ठ वाचं पाप आी े लं आहे .सवण िहंदनी क लं
आहे .णून ते ांाच हातानं धुाचा य चालू आहे.
10
आिथक संधी नाकारली जाते ामागे जातीय िवषमताही कारणीभूत असते आिण भारतीय राीय
चळवळीतील आदश नेते अृांवर िवास वायला तयार नते, यांसारखी वुथती भारताचा राीय
इितहास सांगणाया मािणत पुकांमे कधीही अधोर खत के ली जात नाही. इितहासािवषयी िनराळ
परे मांडासाठी ‘आीही इितहास घडवला’सारा पुकाने ऐितहािसक कथनाचा दाांचा
वापर ला, तर ाला इितहासाचा
वापर
णायचं की
गैरवापर
णायचं? ानाा लोकशाहीकरणाचं
त िवचारात घेतलं, तर असं णता येईल की, वाचकांना िजतकी अिधक ऐितहािसक कथन उपल
असतील िततकं भूतकाळाचं आकलन कन ायला ेयरच ठर ल.
पण ही कहाणी इथेच संपत नाही. या पुकाचं लेखन-संपादन दोन यांनी लं आहे आिण ा तः
दिलतच आहेत. आपा पुकाला ावना िलिहाची िवनंती ांनी मराठीमधील आघाडीचे (आता
िदवंगत) इितहासकार य. िद. फडक यांना ली. खकायानं फार कमी मिहलांा मुलाखती
नमुादाखल घेतलेा आहेत, ामुळ या पुकाची ाी अितशय मयािदत होते, असं मत फडांनी
ावनेत  े लं. आंबेडकरांा चळवळीत सहभागी झालेा उजातीय मिहलांा मलाखती
घेात आलेा नाहीत, आिण दिलतांा पांसह सवच राजकीय पांमे मिहलांचं ितिनिध अ
आहे, ामुळे अथातच या पुकातून लेली मािहती ही पुरशी वावदश नाहीअशी िटणीही ांनी
े ली आहे. या ावनेवर दिलत वतुळांमधून नकाराक ितिया  झली. ावनेचे लखक
जानं िचावन ाण होते, ही जखमेवर मीठ चोळणारी बाब ठरली.
दिलत मिहलांा िलखाणाला एका उ-जातीय पुषाने ानाचा दजा देणं नाकारामुळ िनमाण झालेला
वाद १९९०ा दशकात मराठी िवचारिवात संत चचाचा िवषय ठरला होता. फडांनी घेतलेा
आेपांचा ितवाद पुढील आवृीमे समािव करात आला.
इितहासाा वापराचा  पुा एकदा उपथत करता येईल. आी िचावन’ या पुकामे
इितहासलेखनाा ावसाियक िनयमांचं पालन झालेलं नाही हे उघड आहे. तरीही तो अतािनिमतीचा
य आहे, आिण उ वंशावळीवर दावा सांगाा उाने हा य झालेला आहे, असं णता येईल.
‘आीही इितहास घडवला’ हे पुक डॉ. आंबेडकरांा चळवळीतील दिलत मिहलांा सहभागािवषयी
आहे. हे पुकही ावसाियक इितहासकारांनी िलिहलेलं नाही. ऐितहािसक मािहतीची नोंद कन पयायी
इितहास सादर कराचा य णून ाकडे पाहता येईल.
11
यातून आपण पयायी इितहासाा मुावर येऊन पतो. आपापा थानािवषयी वाद दावे करणाया
िभ सामािजक रांतील लोकांमधील संघषामुळ पयायी इितहासाची िनिमती अपरहाय ठरते. पयायी
इितहास णजे गतकाळाचं एक कथन आिण अथिनणयन असतं, ातील तं व घटनांची मांडणी
मुवाही इितहासाला समातर तरी असते िकं व ाा पूणतः िवरोधी तरी असते. भारतातील
अृतेचा  व जातीय अतांचा अास करताना पयायी इितहासाा िनिमतीची व हणाची
असं उदाहरणं समोर येतात. िक बना अनेक अासकांनी तर असं ितपादन10े लं आहे की,
एकोिणसाा शतकापासून िविवध ाणेतर ातीमधूपयायी सं ती उदयाला येऊ लागा, ाचाच
परपाक णून १९५६ साली डॉ. आंबेडकरांनी आपा अगिणत अनुयायांसह बौ धमात वेश ला.
िहंद धमातील जातीय उतर डीपासून जाासाठी आिण र गेलेांा आजा अतांमागील रिचत
परपरांना पािवही देासाठीही पयायी इितहासाचा वापर झाला आहे. पयायी सं तीा िनिमतीसाठी
उपयु रणोव आिण घटनांचं व थळांचं इितहासलेखन आजा भारतात अितशय पणे िदसतं.11
याचं एक उदाहरण असं: मराठी भाषक िहंद एकमेकांचं ागत करताना ‘राम राम’ णत असत. डॉ.
आंबेडकरांा अनुयायांनी ‘जय भीम’ असा पयायी शयोग चलनात आणला.12 राम या िहंद वाशी
जवळीक वाऐवज ांनी डॉ. आंबेडकरांा नावाशी जोडू न घेतलं. आजही आंबेडकरी िवचाराा
अनुयायांमे ‘जय भीम’ हे ागतपर संबोधन लोकिय आहे. अृतेची ओळख पुसून टाकासाठी
दिलतांनी पारपरक पेहराव, अ, पेशा व गदी गावांमधील घरही सोड न िदली आिण नवीन पयाय
ीकारले. या दुरावलेपणाा ियेचा  सुसंगत परणाम णून मु वाहातील इितहास
नाकारात आला आिण पयायी इितहासाची िनिमती झाली.
पयायी इितहासासाठी इितहासाची िनिमती, िवतरण हण करणाया पयायी पतीही रजेा
ठरतात. भारतीय समाजातील डीिजटल मामांची पोहोच लणीय वाढली असामुळ इितहासिनिमती व
संदशन यांासाठी नवीन इले ॉिनक समाजमामांचा वापर होतो आहे. छायािचं, िचपट, नभोवाणी,
समाजमामं, ॉग, मायो-ॉिगंग व शॉट टे मेसेज (एसएमएस), िवडंबनिच व राशेजारी
सावजिनक फलक यांचा वापर इितहासिनिमती व िवतरण याासाठी होतो आहे. एखाा ऐितहािसक
घटनेिवषयीचं कोणाचं तरी भाषण ाटफोनव पाहत-ऐकत बसलेले िवााचे गट िवापीठांा
आवारात सरास िदसतात. इितहासातील कोणा ना कोणा घटनेिवषयी सायबरिवात अतेा
लढाया खेळा जात आहेत. पुात २०१४ साली िदवसाढवा एका मुीम तणाचा खूझााचा
12
दु:खद उेख ह्यूमन राइट्स वॉचा अहवालामेही  करात आला आहे.13 तण
सॉवेअर अिभयंता होता िण एका ऐितहािसक माबल अवमानजनक िवडबनिच ाने
समाजमामांमे िस ाा संशयावन जमावाने ाची हा ली. ‘आपा’पैकी कोण आहे
आिण ‘परका’ कोण आहे, हे िस करासाठी इितहासाचा वापर धोकादायक ठ शकतो.
आपण जर फ आधुिनक भारताा इितहासाचं पुक वाचत रािहलो असतो तर हा जो हरजनांसाठीचा
िनधी होता,ाा ितजोरीा िका कोणाा कमरला होा? हा  अनुरत रािहला असता.
िकं बना असा  आपण िवचाच नये, अशाच पतीने पुकं िलिहली गेली असती. तर ह एक
उदाहरण णून मी सांिगतलं. अशी अंत महपूण ऐितहािसक घटनांची दुसरी बाजू दाखिवणारी अनेक
कथनं आपाला ‘आीही इितहास घडवला’मधून वाचायला िमळतात. ‘इितहासाचा वापर आिण गैरवापर’
या ीने जेा मी या दोन पुकांचा िवचार ला, तेा माा लात आलं की दोघाही लेखकांचं उि
तर सारखंच आहे. आमा जातीतील, पंथातील, चळवळीतील लोकांनी िक वा आमा समिवचारी लोकांनी
भूतकाळात काय चांगलं लेलं आहे? ांनी इितहासामे कसं महपूण योगदान िदलं आहे, हे दोी
पुकसांगताहेत. मला हे मनातून माहीत होतं की, ‘आी िचावन’ हा इितहासाचा गैरवापर आहे आिण
ऊिमला पवारांचं ‘आीही इितहास घडवला’ हा इितहासाचा गरवापर नाहीये. इथ इितहासाला उपचार
पती णून वापरलंय की, आी काम क लेलं आहे, इितहास घडवला आहे,पण कोणी तो नोंदवला नाही.
णून तो नोंदिवाची संधी आाला िमळाली आहे, ितचा आी वापर कन घेतोय. पण हे माा मनाने
नुसतं सांगून उपयोग ाही. इितहासाची अासक णून मला दोीची तुलना कन पाहायला पािहजे
की, हेपण हेच करताहेत आिण तेपण तेच करताहेत की काय? तर मी पुा‘, ेन, ॉट, ेअर, ाय?’ हे
 िवचारले, आिण िपअर नोराचं मवकवापन घडलेा गोीा ृती आपण कशा जतन करतोय,
हे समजून ायचा य े ला.मला असं जाणवलं की, ‘आी िचावन’सारखं पुकतःा जातीच
े ठसिवासाठी िलिहलं गेलेलं कथन आहे. दोी कथनंच आहेत. पण या कथनाचं अंितम उि काय
आहे? तर मघाशी ावनेतील जे वा आपण बिघतलं, ााशी ते संबंिधत आहे. आमची िचावन
जात कशी े आहे आिण ा जातीने अशा ेाा आकांा बाळगा तर ात गैर काही नाही, असं
िवधान ा पुकात दीितांनी लेलं आहे. ऊिमला पवारांा पुकाचा उेश पुकाा नावामेच
सहज समजून येतो. आी इितहास घडिवामे काहीएक योगदान िदलेलं आहे आिण ते नोंदवतोय. मग
जेा आपण हा इितहासाचा वापर आहे की गैरवाप आहे, अशा ीने बघतो, तेा अंितम उि
13
शोषणमु समाजरचनेसाठी याचा काही उपयोग होतोय की नाही असा िवचार करावा लागतो. आी
इितहास घडवला’ हे ा कसोटीवर खर ठरतं हे  होतं आिण मग सगा गोी ल होतात.
ामुळ इितहासाचा वाचक णन, अासक णून आिण आताा भाषेत बोलायचं झालं तर
एक िवचारी समाजाचा घटक णून जर आपलं तारत जागृत वलं तर सांगणारी ी िक वा
आपाला आलेला ॉट्सअॅप मेसेज असेल, सीरयल असेल, िसनेमा असेल, पुक असेल; ते इितहासाचा
वापर करतेय की गैरवापर करतेय, ह आपाला अगदी सहजपण समजणं श आह. शोषणमु
समाजरचनेसाठी ा कथनाचा उपयोग होतोय की या उशाला अपाहोईल असं कथन आपासमोर
मांडलं ातंय याच मूभान वले तर ितहासातून िनळ सापेा अिधक महाची अशी
समाजधारणेसाठी आवक सामी हाती लागू शकते.
िमक ितानने मला आपासमोर बोलाची, िवचार मांडाची संधी िदली याबल धवाद!
(या लेखनामे भाषांतर, संदभ आिण ितसादासाठी ा. दीपक गायकवाड, ी. अवधूत डोंगर, वक मार
अिहर आिण राज िशरोड यांना धवाद. )
1 पिचम भारतातील चपावन ह ामणांची उपजात आहे आण ती जातीय उतरंडीतील सवच थानी
असयाचा दावा क ला जातो.
2 म. ी. दत,
आह चपावन
, नीळक ठ काशन, पणे, २००३, पानं ३४, १२२.
3 Gazetteers of the Bombay Presidency , Vol. 18, Part I, Poona. Bombay, 1885, Acknowledgements.
4 १८८४ साल गोडबोले यांना रावसाहेब ह पदवी बहाल करयात आल होती. यांनी टश राणीसाठ काह
सेवा दऊ क ल असयाशवाय हे घडणं शय नहतं. याम यांचा उलेख हतक असा क ला आहे.
5 Ibn Khaldun, The Muqaddimah, An Introduction to History, Translated by Franz Rosenthal, Princeton
University Press, 1969, p. 35.
6 Ranajit Guha, Selected Subaltern Studies , OUP, London, 1988, p.37.
7 उमला पवार, मीनाी मन,
आहह इतहास घडवला
, सगावा काशन, पणे, १९८९.
8 The Oxford History of India हे
Vincent Smith यांचं तक, Cambridge History of India चे खंड, आर. सी.
मदार यांची भारतीय इतहास संक
तीवषयीची तक आण बपीन चंा यांचं India’s Struggle for
Independence
-
ह अशा इतहासलेखनाची काह लोकय उदाहरणं आहेत. यातील पहल दोन उदाहरणं
वासाहतक संदभातील उपलधींवर ल त करणार आहेत, तर काँेसचे नेते संपण रााचं तनधव
करत होते असं दाखवायचा यन पढल दोन लेखनकपांमय झालेला आहे.
9 पवार व मन, उपरोत, मता सवगौड यांची मलाखत, पान १५३.
14
10 उदाहरणादाखल ह मराठ तक पाहावी: उमेश बगाडे,
महामा
ले- पयायी संक
तीचे नमाते
, गावा
काशन, णे, २००७. राज दत,
एकोणसाया शतकातील महारा– मयमवगाचा उदय
, डायमड
पिलक शन, णे, २०१२. आण अरवंद म. देशपांडे यांचा अकाशत नबंध,
महामा
ले आण पयायी
संक
ती
, १९९८.
11 धा
भोजकर,
भीमा कोरेगावमधील जयतंभ
:
राजकारण, ात आण टशसेची मती,
गावा
काशन, पणे, २०१८.
12 दलतहक चळवळीतील कायकत ायापक दपक गायकवाड यांची मलाखत. पणे. ०१-०५-२०१५.
13 उपरोत, http://www.hrw.org/sites/default/files/wr
2015
_web.pdf
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
  • Ranajit Guha
Ranajit Guha, Selected Subaltern Studies, OUP, London, 1988, p.37.