Conference PaperPDF Available

Концептуално и компютърно моделиране на процеси с акумулиране и синтезиране на данни във висшето образование

Authors:

Abstract

Conceptual and Computer Modeling of Processes with Accumulation and Synthesis of Data in Higher Education: A significant part of the contemporary university information systems lack the tools for modelling, modification , virtualization and accompanying of processes. The paper introduces a software prototype, based on process virtualization tools in different spheres of higher education. A major role among them is played by tools for modelling and dynamic management of processes in corporate information infrastructures. Processes are modelled as workflows of activities. They are accompanied by visualization methods of related information resources stored in digital repositories (available for personal use or collaboration).
VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
- 1 -
Концептуално и компютърно моделиране на процеси
с акумулиране и синтезиране на данни във висшето образование
Георги Тотков, Силвия Гафтанджиева, Георги Пашев, Стоян Атанасов
Conceptual and Computer Modeling of Processes with Accumulation and Synthesis of Data in Higher
Education: A significant part of the contemporary university information systems lack the tools for modelling, modi-
fication, virtualization and accompanying of processes. The paper introduces a software prototype, based on pro-
cess virtualization tools in different spheres of higher education. A major role among them is played by tools for
modelling and dynamic management of processes in corporate information infrastructures. Processes are modelled
as workflows of activities. They are accompanied by visualization methods of related information resources stored
in digital repositories (available for personal use or collaboration).
Keywords: Educational Process Modelling, Workflows of activities, Automated Quality Evaluation, Accredita-
tion, University Digital Repositories, Automated Educational Systems.
ВЪВЕДЕНИЕ
Сложността и трудоемкостта на задачата за проектиране и създаване на съв-
ременни информационни системи за управление на процеси е аргумент в подкрепа на
идеята за търсене на решения с по-общ характер, подходящи за автоматизация на дей-
ности и процедури в съответната предметна област (ПО). Примери за подобни решения,
спец. в областта на висшето образование (ВО), се броят на пръсти [1]. От друга страна,
успешно цялостно автоматизиране на бизнес процеси, в сфера на дейност с по-широк
обхват, е немислимо без натрупан положителен опит по разработване и използване на
информационни системи и дигитални хранилища на национално и университетско рав-
нище, свързани със съответната сфера. Специално ще отбележим опитите за автома-
тизирано оценяване на качеството на научните изследвания в БАН и на рейтинга на ВУ и
за виртуализация на отделни акредитационни процедури на НАОА, както и за под-
държане от МОН на т. нар. електронни регистри на българските студенти и препода-
ватели. Забелязва се и определен прогрес в автоматизираното оценяване на качеството
(ОК) на обекти на електронното обучение от среди за дистанционно обучение на
висшите училища(ВУ) [1, 2], до е-курсове, дигитални дейности и ресурси [3, 4, 5].
Въпреки несъмнените постижения в областта на автоматизиране на конкретни уни-
верситетски сфери, остават нерешени основни проблеми. Сред тях ще отбележим: „ръч-
но“ въвеждане, обработване и съхраняване на големи съвкупности от данни, съпрово-
дени с тяхното дублиране и несъгласуване в университетски и национални информацион-
ни системи; несинхронизирано планиране, вземане и контрол на решения на различни уп-
равленски равнища; чести промени в нормативната база (на национално и институцио-
нално равнище); практика по места“ за въвеждане на специфични правила за протичане
на процеси и оформяне на документи (с аргумента и идеята за необходимостта от
„академична автономия“), и др.
Според нас, възможното (по всяка вероятност и единствено) решение на посочените
(и други подобни) проблеми изисква създаване, изследване и апробиране на средства от
общ характер, подходящи за адекватно моделиране, виртуално провеждане, визуално
представяне и интерфейсно осигуряване (вкл. с интегриране на функционалности на
разнородни информационни системи и обемни данни) на бизнес процеси в различни
сфери на ВО. Общият подход за автоматизирана ОК, приложим за различни ПО и
методики на провеждане, демонстриран в [1, 2, 6], дава основания не само за последното
твърдение, но е и добра база за автоматизация на бизнес процеси и други ПО.
Същността на апробирания в [1, 2, 6] подход е представена в следващия раздел. По-
нататък (раздел „Моделиране и виртуализацията на процеси във ВО“) се обосновава и
разисква методика, базирана на набор от теоретични и софтуерни средства,
подходяща за създаване на „бързи“ софтуерни прототипи за автоматизиране на различни
сфери на дейност във ВО.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ ВЪВ ВО
Нарасналата по обем работа, едновременно съпроводена с намаляване на щатния
състав на Агенцията (съгл. ПМС 11/03.02.2010 г.), наложиха Акредитационния съвет (АС)
VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
- 2 -
на НАОА да приеме решение по проучване на въпроса за автоматизация на акредита-
ционни процедури. На свое заседание от 03.06 2010 г. (Протокол 19), АС изслуша,
обсъди и прие предложение относно създаване в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ (ПУ) на прототип на съответна автоматизирана система. В резултат беше
проектирана и реализирана софтуерна система под наименованието КОМПАС (версия
1.0) резултат на 2 (две) докторантски разработки и успешни защити (2012 г.) в ПУ.
В периода 2011–2014 г., КОМПАС 1.0. беше апробирана в акредитационни
процедури на ПУ „П. Хилендарски“ (институционална и по професионални направления),
както и за съпровождане на работата на експертни групи на НАОА при институционал-
ните акредитации на СУ „Кл. Охридски“ и ЮЗУ „Н. Рилски“ [7].
В периода 2014–2017 г., в рамките на дисертационна тема и защита на ОНС „доктор“
[1], в ПУ „П. Хилендарски“ бяха проведени изследвания за възможностите за автомати-
зирано извличане на данни за качеството на обекти от сферата на ВО и анализирани
възможностите за автоматизирано извличане на данни за оценяване на измерители от
критериалните системи на НАОА (специалности в дистанционна форма на обучение,
институция, професионални направления и др. [3, 4, 6]). В резултат на проведените
изследвания беше проектирана и експериментирана софтуерна система КОМПАС 2.0 [1].
С помощта на КОМПАС 2.0 е изготвен доклад-самооценка на средата за дистанционно
обучение на ПУ (2015 г.), а редица приложения (документи и справки) към него са
генерирани чрез автоматизирано справки в система за е-обучение [3, 4, 6].
За разлика от КОМПАС 1.0, във втората версия на системата беше реализирана
функционалната възможност за позоваване в доклада-самооценка на различни ин-
формационни обекти (възможно и все още неразположени в университетско цифрово
хранилище, но планирани във времето) и тяхното автоматизирано аташиране като
приложения [1, 2]. За целта се оказа целесъобразно да бъде разработена и концепция за
общ Университетски електронен архив предмет на друга дисертационна тема и
успешна защита [5]. (2017 г.). В резултат беше създадена номенклатура (таксономия) на
университетски цифров архив, подходяща за използване от всяко българско ВУ.
Ще отбележим, че ползваната от НАОА автоматизирана система за управление на
вътрешния документооборот не автоматизира нейните основни дейности (подобно е
положението и с деловодните системи на ВУ), а именно провеждане на процедури и
изготвяне на съпровождащите ги доклади, решения и приложения. Основание за
последното твърдение дава простото обстоятелство, че в системата за документооборот
във ВО не са моделирани критериалните системи на НАОА, а така също правилата и
методиките, които следват процедурите за оценка и акредитация на ВО.
Подобен извод може да се направи и за голяма част от университетските ин-
формационни системи не разполагат със средства за моделиране, изменение, виртуа-
лизация и съпровождане на процеси. Известно изключение в тази посока правят ин-
формационните системи на Тракийския университет (Стара Загора) и на Пловдивския
университет „П. Хилендарски (ПеУ) [8].
МОДЕЛИРАНЕ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИ ВЪВ ВО
Подходът, използван в КОМПАС, е универсален – може да се ползва за ОК на
обекти във ВО с прилагане на различни критериални системи на НАОА. Общността на
подхода се заключава във възможността за моделиране в КОМПАС на елементите на
всяка система за ОК от критериален тип (за подробности вж. [1, 2]).
За да бъде автоматизирано множество от бизнес процеси за дадена ПО (не само за
случая „процедури за оценка и акредитация на ВО“), са необходими теоретични и
софтуерни средства за:
А. Създаване на модели на процеси във ВО, вкл. свързани с тях елементи –
под)процеси, правила и регламенти; нормативни системи; субекти (академични ръко-
водства, преподаватели, експерти, администратори и др.); информационни обекти (ВУ,
факултети, катедри, професионални направления и специалности, отдели, и др.) и ин-
формационни ресурси (от нормативен, учебен, научноизследователски, администрати-
вен, справочен, информационен характер);
VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
- 3 -
Б. Формализиране и задаване на правилата за протичане, взаимодействие и синх-
ронизация на процесите, с формиране и контрол (при необходимост) на съпровождащи
допълнителни дейности и решения;
В. Стартиране, съпровождане, приключване и архивиране на процедури,
характерни за моделираната област на ВО;
Г. Изготвяне на справки и анализи на приключили процедури, предстоящи
дейности, ползвани (и/или необходими) ресурси, и др.;
Д. Поддържане на специализирани бази от данни (БД) с отдалечен достъп за
нуждите на образователната система (на национално и институционално равнище).
Желателно е средствата за осигуряване на А.–Д, да имат следните отличителни
характеристики:
да автоматизират основните дейности във ВО във възможно най-голяма
степен;
да осигуряват гъвкавост (независимост от евентуални бъдещи промени в
нормативни документи, методики и процедури);
да оптимизират и избягват дублиране на дейности и данни (спец. при създаване,
съхраняване и разпространение на документи);
да предоставят динамично управление на моделираните и виртуализирани про-
цеси;
да редуцират време и ресурси, изразходвани за осъществяване на провежданите
процедури, и др.
За цялостно решаване на проблема за електронно управление на дейности,
характерни за ВО, е необходимо идеята, реализирана в система КОМПАС 2.0, да бъде
доразвита с предлагане и реализиране на теоретични и приложни (от концептуално и
компютърно естество) средства, позволяващи адекватно моделиране, виртуално про-
веждане, визуално представяне и интерфейсно осигуряване на процеси (вкл. с
интегриране на функционалности на съществуващи информационни системи и
обемни данни).
Новата разработка ще означаваме по-нататък с КОМПАС-Д, като наименованието е
абревиатура на Концептуално и компютърно моделиране на процеси с акумулиране,
агрегиране и синтезиране на данни“.
КОМПАС 3.0: СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИ ВЪВ ВО
Основа и възможност за реализация на система с характеристиките от предходния
раздел, предоставят КОМПАС 2.0 и друга българска разработка – EMSG (http://dextro-
research.eu/) за моделиране и управление на т. нар. „работни потоци от дейности“
(workflow)[9]. Система EMSG успешно се ползва за виртуализация и съпровождане на
процеси в здравеопазването и съдeбното производство. Проектът на новата софтуерна
система, означавана по-нататък като КОМПАС 3.0, може да бъде разглеждан като
следваща стъпка в развитието на КОМПАС 2.0.
Анализ на обектите, субектитеи процесите във ВО показва, че архитектурата на
софтуерна система КОМПАС 3.0., предназначена за моделиране, виртуализация и
динамично управление на потоци от работни дейности в корпоративна информационна
инфраструктура E с дигитални хранилища W (фиг. 1.), трябва да включва подсистеми за:
А. Моделиране на процеси под формата на „потоци от работни дейности“ [9];
Б. Моделиране на методики за динамична визуализация на процеси и/или техни
елементи (подпроцеси, дейности, субекти, обекти);
В. Моделиране на цифрови хранилища в информационни инфраструктури на
различни институции;
Г. Акумулиране, агрегиране и синтезиране на информационни е-ресурсив
съответни цифрови хранилища (документи, справки, отчети и др.), в резултат на
осъществяване на виртуализираните процеси;
Д. Виртуализация на процеси (поддържане на техния жизнен цикъл) и/или на техни
елементи;
Е. Комуникация и взаимодействие на потребители с КОМПАС 3.0.;
Ж. Управление и синхронизиране на работата на КОМПАС 3.0. и нейните
подсистеми;
VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
- 4 -
Фигура 1. Архитектура на система виртуализация на процеси във ВО
Основни функционални характеристики на КОМПАС 3.0. трябва да бъдат:
моделиране на процеси във ВО (под формата на потоци от работни дейности), на
методи за визуализиране (подходящи за представяне на информационни ресурси/
данни), и на цифрови хранилища (за колективно или персонално ползване);
динамично управление и контрол на достъпа на потребители в различни роли до
услуги (вкл. за стартиране и съпровождане на виртуални процеси) и информационни
ресурси;
акумулиране, агрегиране и синтезиране (вкл. генериране) на информационни
ресурси в зависимост от съответния процес;
управление и контрол на обмена на информационни ресурси документи, справ-
ки, данни и др.(електронен документооборот) на различни равнища в рамките на процеси-
те; автоматично генериране на стандартни документи и преписки (вкл. писма,
доклади и решения за стартиране, провеждане и финализиране на процеси и процедури);
поддържане на електронен архив от документи, процедури и методики,
характерни за дейности на ВО и справки през Интернет (за предстоящи, текущи и прик-
лючили процедури; за откриване на информационни ресурси по различни критерии и др.);
осигуряване на публичен достъп до информация за състоянието и резултатите от
процеси на ВО и др.
За създаване на „бърз“ софтуерен прототип на КОМПАС 3.0. бяха планирани и
осъществени изследване, разработка (на базата на интеграция на компоненти на системи
КОМПАС 2.0 и EMSG) и експерименти по автоматизиране на конкретни дейности във ВО.
Сред тях – като автоматизирано оценяване на качеството на научните изследвания с
генериране на данни за т. нар. „рейтингова система“, моделиране и генериране на
оптимални потоци от дейности и ресурси за провеждане на е-обучение [10, 11, 12] и др.
На фиг. 2. е представен модел на процес за ОК на научни изследвания на пре-
подавател, създаден с прототипа КОМПАС 3.0. Аналогично, със средствата на КОМПАС
3.0.,могат да бъдат създавани и други представяния на процеси, характерни за ВО.
VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
- 5 -
Фигура 2. Модел на процес за ОК на научни изследвания вКОМПАС 3.0
С прототипа КОМПАС 3.0 се обслужват работни потоци от дейности (workflow), които
моделират реални бизнес процеси. Моделите на сложните бизнес процеси, създавани
чрез КОМПАС 3.0, се представят (композират) като множество от сравнително обособени
процеси – всеки със свой жизнен цикъл (вкл. стартиране, протичане, приключване) и
правила за тяхното взаимодействие, синхронизация и съвместно съществуване.
Всеки бизнес процес се моделира като потокова структура от дейности (стъпки), в
които могат да участват различни информационни обекти и субекти. Потоковата струк-
тура представя план-графика за протичане на процеса, т.е. моделира взаимната обусло-
веност и поредност на дейностите в зависимост от времеви, логически и ресурсни ограни-
чения.
Моделирането на бизнес процеси се извършва с помощта на графичен редактор.
Всяко стартиране на процес (процедура) създава конкретна негова инстанция в систе-
мата, която започва своя самостоятелен жизнен цикъл. Инстанцията се оформя като
събитие (стъпка) в досието на процедурата.
Интерфейсната функционалност на системата се създава и визуализира за потре-
бителите автоматично, на базата на моделите на процесите, представени в КОМПАС 3.0.
Всеки процес се дефинира с множество от параметри, сред които най-важни са
списъкът от дейности (стъпки), необходими за осъществяване на процеса и техният план-
график (под формата на граф, описващ тяхната последователност) и др. От своя страна,
всяка стъпка може отново да се представи като процес осъществяван автоматично или
„ръчно“.
При ръчно въвеждане на данни за определено събитие, напр. иницииране („входи-
ране“) на нов бизнес процес, съответният потребител трябва да съобрази с кой процес
(от моделираните в КОМПАС 3.0) се свързва новото събитие. За целта, в помощ на пот-
ребителя, системата генерира списък от процеси „потенциални“ кандидати, към които
би могло да се отнесе (в зависимост от логиката на системните модели) новото събитие.
На следващата стъпка, потребителят ще може да избере (маркира) в така генерирания
списък, един или повече процеси, създавайки релации от тип „събитие-процес“.
Както беше отбелязано, в КОМПАС 3.0 се поддържат и цифрови хранилища от
информационни ресурси с различно предназначение (фиг. 3.).
В случая на виртуализация на процеси над университетска информационна инф-
раструктура, централна роля играе университетският цифров архив. Модел на архив
от подобен тип, подходящ за българските университети, е предложен в [5, 13, 14]. Със
средства на КОМПАС 3.0., архивът може лесно да бъде проектиран (фиг. 3. А.). По-късно,
VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
- 6 -
архивът може да се изгражда постепенно с акумулиране на информационни ресурси
резултат от протичането на виртуализирани процеси, например от процедури на НАОА,
свързани с прилагане на критериални систми за ОК и акредитация (на институции,
програми, дистанционно обучение) и за определяне/промяна на капацитета (фиг. 3.Б.).
Фигура 3. А. Модел на университетски е-архив Фигура 3.Б. Процедури на НАОА
В КОМПАС 3.0. се различават следните категории процеси: Midstream, Standard и
Subprocess.
Категория Midstream включва процеси, за които в даден момент съществува само
една инстанция (екземпляр). Пример за процес в категория Midstream е процедурата за
акредитация на средата за дистанционно обучение на дадено ВУ. Процедурата е
уникална смисъл във всеки момент от време, съществува един единствен неин ек-
земпляр) и стандартна – включва основни етапи: подготовка на самооценката (документа-
цията) от ВУ, подаване и приемане (завеждане) на пакета от документи в НАОА; старти-
ране на процедурата; ориентиране към определена постоянна комисия (ПК), разглеждане
в ПК (вкл. назначаване на наблюдаващ и членове на експертна група ЕГ, проверка на
място, изготвяне на доклад на ЕГ, приемане на решение на ПК, насочване към Акредита-
VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
- 7 -
ционния съвет АС); издаване на окончателен акт решение и препоръки на АС); уве-
домяване на ВУ за решението; следваща кореспонденция по процедурата (ев. с отго-
вор/възражения на ВУ); следакредитационен контрол и др. С процеси от категория
Midstream, например, се моделират всички процедури на НАОА, свързани с ОК и
акредитация на ВО.
В категория Standard се включват (под)процеси, които участват в описанията на
процеси от категория Midstream. В примера от по-горе (акредитация на университетска
среда за дистанционно обучение), процес от тип Standard е „проверка на място от ЕГ“
подпроцес, който е част от почти всички други процеси от тип Midstream. Последното поз-
волява, след създаване на модел на подобен (под)процес, той да бъде използван мно-
гократно като елемент на други процеси, без да се налага неговото повторно описание.
В даден момент е възможно да се поддържат множество инстанции на процеси от
тип Standard (например, в случая на институционална акредитация, в едно и също време,
„на място“ могат да се провеждат посещения на ЕГ в различни ВУ).
В категория Subprocess се включват процеси, които се извършват в рамките на
процеси от категория Standard (не и в категории Midstream).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Софтуерният прототип КОМПАС 3.0 е удобен и ефективен инструмент за автома-
тизиране на конкретни процеси във ВО, което се потвърждава от проведените експери-
ментии универсалността на използвания теоретичен модел (ще бъде представен на дру-
го място).
За усъвършенстване на представения подход, е необходимо да се проведе по-маща-
бен експеримент, например, свързан с автоматизиране на обособена група от дейности
на НАОА. За осигуряване на експеримента е необходимо да се обсъдяти предложат
начини (от тип „типизиране“ и „нормализиране“) с цел повишаване на обективността на
оценките и прецизността на препоръките (предлагани от АС, ПК и експертни групи на
НАОА) в процесите на оценяване и акредитация. Не трябва да се забравя, че в повечето
случаи автоматизацията изисква и се съпровожда с промяна на организацията и пови-
шаване на ефективността и възможностите за динамично управление на съответните
процеси.
Особено подходяща за целите на експеримента е дейността на ПК по САНК. Първо,
процеситев случая са относително еднотипни и генерираттипизирани (по структура)
документи. Второ, за сравнително кратък период от време, всички ВУ и ПК на НАОА, по
един или друг начин, се оказват участници в процедура на ПК по САНК. Трето, в
редуцирана форма тук се осъществява процес, включващ подпроцеси („самооценяване“,
„оценяване“, „приемане на оценки“, „контестиране на оценки“, „произнасяне на оценки“ и
др. под.), характерни и за други дейности на НАОА. Четвърто, съпровождащите
информационни ресурси (документи, справки, кореспонденция и др.), са сравнително
малко на брой, и лесно могат да бъдат разположени и организирани в цифрови архиви.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работата е подкрепена от проект BG05M2OP001-1.002-0002-C “Дигитализация на
икономиката в среда на големи данни“, финансиран по програма „Създаване и Развитие
на центрове за компетентност по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от
проект МУ17-ФФ-023 „Акумулативни фреймови модели за извличане и агрегиране на
данни за знания и процеси в обучението“ към Фонда за научни изследвания на ПУ „П.
Хилендарски“.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Гафтанджиева С., Модел и система за динамично оценяване на качеството във
висшето образование, Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, Пловдивски
университет „П. Хилендарски“, Пловдив, 2017.
[2] Тотков Г., С. Гафтанджиева, Р. Донева, Динамично оценяване на качеството във
висшето образование приложения в е-обучението), Първа варненска конференция за
електронно обучение и управление на знанието: мост между средното и висшето
образование, 30 септември – 1 октомври 2016, 8-23.
VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
- 8 -
[3] Донева Р., С. Гафтанджиева, Автоматизирано извличане на данни за качеството
на дистанционното обучение, Сборник на 8-ма Нац. конференция „Образованието и
изследванията в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 2015 г., 83-
93. [4]Doneva R., S. Gaftandzhieva, Automated e-learning quality evaluation, e-Learning’15
Proceedings of the International Conference on e-Learning, 11-12 September 2015, Berlin,
Germany, ISSN 2376-6698, 156-162.
[5] Трайков А., Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни
ресурси, Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“, Пловдив, 2017.
[6] Тотков Г., Р. Донева, С. Гафтанджиева, Г. Пашев. Автоматично акумулиране и
агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование, 10-та Нац.
конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, Пловдив,
юни 2017 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД, 79- 88.
[7] Тотков Г. Р. Донева, С. Гафтанджиеваи др. Стандартизиране и интегриране на
разнотипни информационни университетски системи, „Ракурси“, Пловдив, 2014, ISBN 978-
954-8852-49-4.
[8] Тотков и др., Пловдивски е-университет, „Ракурси“, 2014, ISBN 978-954-8852-48-7.
[9] Pashev G., I. Kodinov, G. Totkov, Process Definition and Control in EMSG Complex
Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow
Identifier Operator, Scientific research of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series C.
Technics and Technologies, Vol.XI, Union of Scientists, ISSN 1311- 9419, 2013, 138-142.
[10] Пашев Г., Г. Тотков, Динамично определяне на персонализирани учебни пътища,
Сборник на 6-та Нац. Конференция „Образованието в информационното общество“ (ред.
Г. Тотков и Ив. Койчев), 30-31 май 2014 г., Пловдив, 161 – 170.
[11] Пашев Г., Г. Тотков, Автоматизирано генериране на персонализирани учебни
пътища чрез аспекти в многомерни пространства, 9-та Национална конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество“. Пловдив, 2016 г.,
Ракурси ООД, ISSN 13140752, 43-52.
[12] Пашев Г., Динамично генериране и управление нa оптимални потоци от
дейности и ресурси за провеждане на е-обучение. Дисертация за присъждане на ОНС
„доктор“, Пловдивски университет, Пловдив, 2016.
[13] Тотков Г., А. Трайков, Р. Донева, Д. Десев, Платформи за управление на
университетски дигитални архиви: състояние, проблеми и решения, Раздел II.1. в книга
„Университетът, документите, хората“ (ред. М. Шнитер), Студио 18, Пловдив, 2016, 35
73, ISBN 978-619-7249-09-5.
[14] Трайков А., Г. Тотков, Г. Пашев, Модел и архитектура на платформа за
управление на университетско дигитално хранилище“, Раздел II.2. в книга
„Университетът, документите, хората“ (ред. М. Шнитер), Студио 18, Пловдив, 2016, 74
107, ISBN 978-619-7249-09-5.
За контакти:
Проф. д.м.н. Георги Тотков, кат. „Компютърна информатика“, ПУ „Паисий
Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, е-mail: totkov@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева, кат. „Компютърна информатика“, ПУ „Паисий
Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, е-mail: sissiy88@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Георги Пашев, кат. „Компютърна информатика“, ПУ „Паисий
Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, е-mail: georgepashev@gmail.com.
Докторант Стоян Атанасов, кат. „Компютърна информатика“, ПУ „Паисий
Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, е-mail:stoyan.atanasoff@gmail.com.
Докладът е рецензиран.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Conference Paper
Full-text available
The quality assurance and evaluation of e-learning is of high priority for any up-to-date higher educational institution. The paper is devoted on automation of related processes on the basis of a modern approach for integration of heterogeneous software systems. It presents the context, substance and objectives of a study related to the automated data retrieval in e-learning quality evaluation. It describes two specific experiments on such integration for e-learning quality evaluation in terms of students' satisfaction and in terms of compliance with appropriate quality standards. INTRODUCTION Quality(evaluation) being a key instrument of quality assurance and quality enhancement in higher education (HE) is one of the most typical components of the Bologna process. Since e-learning technology is becoming an integral part of contemporary learning activities in all learning modes offered by higher educational institutions, hence the evaluation of e-learning quality is assumed as a top priority. The monitoring, control and evaluation of the e-learning quality are key elements of more and more institutional and national quality systems (i.e. internal and external evaluation) of HE in Europe (e.g. Norway, Sweden, Great Britain, Bulgaria). The majority of the academic community understands the importance of this issue – something demonstrated by the large number of publications on the topic. Various experiments have been conducted to evaluate the quality of e-learning in the terms of its various components (like learning outcomes, learning process, academic staff, learning materials and activities, infrastructure, students satisfactions, etc.), based on different relevant quality models and standards (e.g. Context-Inputs-Process-Product of Stufflebeam, Reaction-Learning-Behaviour-Results of Kirkpatrick, etc.). nteresting examples in this field are the suggested models and approaches for quality evaluation of e-learning: as a whole – in terms of planning, development, process and product [8]; of the e-learning environments from the students' perspective [5], of the electronic educational resources [7], of the learners' satisfaction (including learners with special educational needs) [6] etc. Another extremely discussed aspect of e-learning quality assurance and evaluation is the need of automation of its related processes. The fact that the automated approach is typical for this form of education logically implies the conclusion that it is appropriate to use automated tools in evaluating its quality. This is the only possible manner to use effectively and in full degree all the data that have been collected and stored in electronic format during the organization and conduction of the e-learning. The paper is dedicated namely on this important aspect of the subject. It presents the context, essence and the purposes of a study on a modern approach for integration of heterogeneous software systems and its application for automated data retrieval in e-learning quality evaluation. Two specific experiments are described, carried out during this study, with regard to such integration for e-learning quality evaluation in terms of students' satisfaction and in terms of compliance with appropriate quality standards.
Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни ресурси, Дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор
 • А Трайков
Трайков А., Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни ресурси, Дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор", Пловдив, 2017.
Автоматично акумулиране и агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование, 10-та Нац. конференция "Образованието и изследванията в информационното общество
 • Г Тотков
 • Р Донева
 • С Гафтанджиева
 • Г Пашев
Тотков Г., Р. Донева, С. Гафтанджиева, Г. Пашев. Автоматично акумулиране и агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование, 10-та Нац. конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, юни 2017 г., Асоциация "Развитие на информационното общество", Ракурси ООД, 79-88.
Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни университетски системи
 • Г Р Тотков
 • С Донева
 • Гафтанджиеваи
 • Др
Тотков Г. Р. Донева, С. Гафтанджиеваи др. Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни университетски системи, "Ракурси", Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8852-49-4.
Пловдивски е-университет
 • Тотков И Др
Тотков и др., Пловдивски е-университет, "Ракурси", 2014, ISBN 978-954-8852-48-7.
Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator, Scientific research of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series
 • G Pashev
 • I Kodinov
 • G Totkov
Pashev G., I. Kodinov, G. Totkov, Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator, Scientific research of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series C. Technics and Technologies, Vol.XI, Union of Scientists, ISSN 1311-9419, 2013, 138-142.
Динамично определяне на персонализирани учебни пътища, Сборник на 6-та Нац. Конференция "Образованието в информационното общество" (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 30-31 май
 • Г Пашев
 • Г Тотков
Пашев Г., Г. Тотков, Динамично определяне на персонализирани учебни пътища, Сборник на 6-та Нац. Конференция "Образованието в информационното общество" (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 30-31 май 2014 г., Пловдив, 161 -170.
Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства, 9-та Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество
 • Г Пашев
 • Г Тотков
Пашев Г., Г. Тотков, Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства, 9-та Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество". Пловдив, 2016 г., Ракурси ООД, ISSN 13140752, 43-52.
Динамично генериране и управление нa оптимални потоци от дейности и ресурси за провеждане на е-обучение. Дисертация за присъждане на ОНС "доктор
 • Г Пашев
Пашев Г., Динамично генериране и управление нa оптимални потоци от дейности и ресурси за провеждане на е-обучение. Дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Пловдивски университет, Пловдив, 2016.
 • Г Тотков
 • А Трайков
 • Р Донева
 • Д Десев
Тотков Г., А. Трайков, Р. Донева, Д. Десев, Платформи за управление на университетски дигитални архиви: състояние, проблеми и решения, Раздел II.1. в книга "Университетът, документите, хората" (ред. М. Шнитер), Студио 18, Пловдив, 2016, 35 -73, ISBN 978-619-7249-09-5.