ChapterPDF Available

Wpływ mediów cyfrowych na funkcjonowanie współczesnych rodzin (The Influence of Digital Media on Contemporary Families’ Life)

Authors:

Abstract

Przemiany ery płynnej nowoczesności implikują wiele zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodzin. Dotyczy to m.in. uzależnień behawioralnych od mediów cyfrowych, np. telewizji, Internetu, tabletów, telefonów komórkowych. Efektem tym zmian jest także rewolucja społeczna zauważalna w postaci coraz bardziej rozbitej i małej strukturze rodziny, systemie materialnych wartości, kulcie sukcesu i ciała. Zadanie rodziny by wychować i wykształcić dzieci jest z tego powodu w dzisiejszych czasach coraz trudniejsze i mniej efektywne. Transformation of the liquid modernity age implicate many threats for the proper functioning of families. It concerns inter alia behavioral addictions related to digital media, e.g. TV, Internet, tablets, mobile phones. The result of those changes is the social revolution noticed as the smaller and unstable family structure, a system of material values, a culture of achievement and a perfect body. The family task for upbringing and educating the children is therefore more difficult and less effective these days.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Background and aims: The most popular recreational pastime in the U.S. is television viewing. Some researchers have claimed that television may be addictive. We provide a review of the definition, etiology, prevention and treatment of the apparent phenomenon of television addiction. Methods: Selective review. Results: We provide a description of television (TV) addiction, including its negative consequences, assessment and potential etiology, considering neurobiological, cognitive and social/cultural factors. Next, we provide information on its prevention and treatment. Discussion and conclusions: We suggest that television addiction may function similarly to substance abuse disorders but a great deal more research is needed.
Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci
 • A Andrzejewska
Andrzejewska A., Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci, "Lider", nr 1, 2008.
Dziecko w świecie reklamy
 • M Kuśpit
M. Kuśpit, Dziecko w świecie reklamy, "Remedium", nr 3, 2006, s. 22.
Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Difin
 • A Augustynek
Augustynek A., Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Difin, Warszawa 2010.
Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje
 • A Bąk
Bąk A., Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2015. Edukacja dziecka i rodziny w epoce technologii informacyjnej, Nowak K., Ziębakowska-Cecot K. (red.), Instytut Technologii Eksploatacji -Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom 2015.
Lewin T., If Your Kids Are Awake, They're Probably Online
 • M Kuśpit
 • Dziecko W Świecie
 • Reklamy
Kuśpit M., Dziecko w świecie reklamy, "Remedium", nr 3, 2006. Lewin T., If Your Kids Are Awake, They're Probably Online, "The New York Times", 20.01.2010, www.nytimes.com [dostęp 13.02.2016].
Infants 'unable to use toy building blocks' due to iPad addiction, www.telegraph.co.uk, 15.04
 • G Paton
Paton G., Infants 'unable to use toy building blocks' due to iPad addiction, www.telegraph.co.uk, 15.04.2014 [dostęp 12.02.2016].
Triumf techniki nad kulturą
 • N Postman
 • Technopol
Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa 1995.
Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wyd. Dobra Literatura
 • M Spitzer
Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wyd. Dobra Literatura, Słupsk 2013.