ArticlePDF Available

ALMANYA'NIN OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI Armenian Politics of Germany in the Period of Ottoman Empire

Authors:
  • Guest lecturer at Ufuk University and Ankara HBV University

Abstract

z: Ermeni sorununun ortaya çıktığı yıllarda Osmanlı Devleti'nin Ermeni politikalarını destekleyen Almanya I. Dünya savaşı öncesinde Ermeni politikasını değiştirmiş ve Ermeniler için önerilen ıslâhât projelerine destek vermeye başlamıştır. Ancak savaş sırasında Ermenilerin Rusya'yı desteklemesi ve Osmanlı ordusu aleyhine casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunması üzerine Almanlar isyancı Ermenilerin savaş bölgelerinden çıkarılmaları ve savaş yaşanmayan bölgelere nakledilmeleri konusunda Osmanlı Devleti'nin yönetim kadroları ile istişarede bulunarak Osmanlı yöneticilerinin göç kararı almaları üzerinde etkili olmuşlar ve Ermeni zorunlu göçü uygulamaya konulmuştur. Birinci Dünya savaşı sona erdikten sonra Ermeni zorunlu göçü nedeniyle Osmanlı Devleti'nin yanı sıra Almanya'nın da suçlanmaya başlaması üzerine Almanlar zorunlu göç konusunda kendilerine yapılan suçlamalardan kurtulabilmek için olaylar ile ilgilerinin olmadığını vurgulamışlar ve Türk tarafını suçlama yoluna gitmişlerdir. Bu çalışmada Almanya'nın Osmanlı Devleti'yle ve Ermenilerle ilişkileri incelenerek Almanya'nın bölgedeki menfaatleri kapsamında izlediği politikaların ve zorunlu göç kararının dayandığı gerçeklerin aydınlatılmasına çalışılmıştır. Cumhuriyet dönemindeki Türk-Alman-Ermeni ilişkileri ayrı bir makalede ele alınacaktır. Abstract: Germany, supported the Armenian politics of the Ottoman Empire at first, but changed her Armenian policy and supported the reform projects for the Ottoman Armenians before the WW I (World War I). But during the great war, when the Armenian minority living along the Russian border showed great support to invading Russian troops and spied and sabotaged against the Ottoman forces; Germany consulted with the Ottomans and advised them to relocate Armenians from the war zone. Right after these consultations, the law to relocate the Armenians was put in effect by the Ottoman Government. Upon losing the WW I not only the Ottoman Empire but Germany was also accused of the relocation decision. Germany put the blame on the Ottoman Empire to get rid of these accusations. In this work, German politics based upon her interests in the region and the realities which lead to relocation decision were examined on the basis of Germany's relations with the Ottoman Empire and Armenians. The relations after the establishment of Turkish Republic will be the subject of another paper.
ALMANYANIN OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ
POLİTİKALARI
Armenian Politics of Germany in the Period of Ottoman Empire
Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU*
Gazi Türkiyat, Güz 2016/19: 189-208
Öz: Ermeni sorununun ortaya çıktığı yıllarda Osmanlı Devleti’nin Ermeni politikalarını destekleyen
Almanya I. Dünya savaşı öncesinde Ermeni politikasını değiştirmiş ve Ermeniler için önerilen ıslâhât
projelerine destek vermeye başlamıştır.
Ancak savaş sırasında Ermenilerin Rusya’yı desteklemesi ve Osmanlı ordusu aleyhine casusluk ve
sabotaj faaliyetlerinde bulunması üzerine Almanlar isyancı Ermenilerin savaş bölgelerinden
çıkarılmaları ve savaş yaşanmayan bölgelere nakledilmeleri konusunda Osmanlı Devleti’nin yönetim
kadroları ile istişarede bulunarak Osmanlı yöneticilerinin göç kararı almaları üzerinde etkili olmuşlar
ve Ermeni zorunlu göçü uygulamaya konulmuştur.
Birinci Dünya savaşı sona erdikten sonra Ermeni zorunlu göçü nedeniyle Osmanlı Devleti’nin yanı
sıra Almanya’nın da suçlanmaya başlaması üzerine Almanlar zorunlu göç konusunda kendilerine
yapılan suçlamalardan kurtulabilmek için olaylar ile ilgilerinin olmadığını vurgulamışlar ve Türk
tarafını suçlama yoluna gitmişlerdir.
Bu çalışmada Almanya’nın Osmanlı Devleti’yle ve Ermenilerle ilişkileri incelenerek Almanya’nın
bölgedeki menfaatleri kapsamında izlediği politikaların ve zorunlu göç kararının dayandığı gerçeklerin
aydınlatılmasına çalışılmıştır. Cumhuriyet dönemindeki Türk-Alman-Ermeni ilişkileri ayrı bir
makalede ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Almanya’nın Ermeni Politikası, Alman-Ermeni İlişkileri, Türk-Alman İlişkileri
Abstract: Germany, supported the Armenian politics of the Ottoman Empire at first, but changed
her Armenian policy and supported the reform projects for the Ottoman Armenians before the WW I
(World War I).
But during the great war, when the Armenian minority living along the Russian border showed great
support to invading Russian troops and spied and sabotaged against the Ottoman forces; Germany
consulted with the Ottomans and advised them to relocate Armenians from the war zone. Right after
these consultations, the law to relocate the Armenians was put in effect by the Ottoman Government.
Upon losing the WW I not only the Ottoman Empire but Germany was also accused of the relocation
decision. Germany put the blame on the Ottoman Empire to get rid of these accusations.
In this work, German politics based upon her interests in the region and the realities which lead to
relocation decision were examined on the basis of Germany’s relations with the Ottoman Empire and
Armenians.
The relations after the establishment of Turkish Republic will be the subject of another paper.
Keywords: Armenian politics of Germany, German-Armenian relations, Turkish-German relations
* Dr., ANKA Enstitüsü Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Ankara/TÜRKİYE. omertascioglu@gmail.com. Gönderim
Tarihi: 10.10.2016. Kabul Tarihi: 21.11.2016.
19 0 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
GİRİŞ
Çeşitli krallık, prenslik ve bağımsız şehirlerin hüküm sürdüğü coğrafyada
Almanya’nın kendi milli birliğini oluşturması ancak XIX. Yüzyılın son çeyreğinde
Prusya krallığı önderliğinde sağlanabilmiştir (Ortaylı 1998:15-16). Başlangıçta kendi
varlığını güçlendirme politikasına ağırlık veren ve uluslararası güç mücadelelerinden
uzak durmaya çalışan Almanya II. Wilhelm’den itibaren dünya üzerinde söz sahibi
olma politikasına yönelmiş (Bozkurt 2006: 290-291, Trumpener, 1999:130) ve bu
kapsamda dönemin en büyük İmparatorluğunun yer aldığı Osmanlı coğrafyasında
boy göstermeye başlamıştır. Almanya’nın Osmanlı Devletine ilgisinin ona yardım
amacına yönelik olduğu düşünülebilirse de, II. Wilhelm’in Osmanlı ile ilişkileri
geliştirmesi; gerçekte Osmanlı topraklarının petrol, bakır, krom ve kurşun gibi maden
yatakları bakımından zengin olmasından, Almanya’nın fabrikaları için hammadde ve
mamulleri için pazar bulma ihtiyacından ve kurulacak olan Berlin-Bağdat demiryolu
hattı ile Basra Körfezi’nde etkin olarak İngiltere’ye karşı avantaj elde etme ve
Osmanlı’nın dağılması durumunda pay alma düşüncelerinden kaynaklanmaktaydı
(Alkan 2014: 94, Tepekaya 2002: 40).
Almanya’nın Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetleri Kasım 1830’lardan itibaren
Osmanlı topraklarına gelen Helmuth von Moltke başkanlığındaki askeri heyetin
Osmanlı ordusunu yeniden teşkilatlandırma çalışmalarıyla başlamış ve I. Dünya
Savaşı sonlarına kadar sürmüştür. Henüz yüzbaşı rütbesinde iken Osmanlı Devletine
askeri danışman olarak görevlendirilen Moltke, 1839’da Almanya’ya dönüşünde
“Osmanlı Devleti’nin Alman nüfuzuna hazır hâle geldiğini, Balkanlar’dan geçecek bir
demiryoluyla Osmanlının Berlin’e bağlanabileceğini ve böylece Almanya’nın İngiliz
kontrolündeki deniz yollarından uzakta bulunan bu demiryolu hattı üzerinden Dicle
ve Fırat havzaları arasındaki Mezopotamya bölgesini ve Filistin’i gelecek Alman
kuşakları için sömürgeleştirme imkânlarına sahip olacağını” (Kılıç 2015: 5) rapor
etmiştir.
Moltke ile benzer fikirlere sahip olan Alman iktisatçı Friedrich List de 1846’da
Tuna havzasının alt kısımlarının, Karadeniz’in batı kıyılarının ve Anadolu’nun
kuzeyinin Alman sömürgecileri için boş ve verimli topraklar olduğunu belirterek bu
bölgeye ulaşımı sağlamak üzere Bağdat’a uzanacak bir demiryolu inşasını önermiştir.
Leipzig Üniversitesinden Profesör Wilhelm Roscher ise Osmanlı Devleti
parçalanınca Alman halkının ganimetten pay olarak Asya Türkiye’sini almasının
gerektiğini savunmuştur (Hopkirk 1995: 7-8, Kılıç 2015: 6).
Yukarıdaki bilgiler Almanya’nın Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetlerinin yalnızca
Osmanlı Devleti’ni İngiliz, Fransız ve Ruslara karşı koruma amacına yönelik
olmadığını, Almanya’nın asıl amacının bir yandan Kafkaslar’a diğer yandan Bağdat
demiryolu üzerinden Ortadoğu bölgesine el atmak suretiyle bu bölgelerdeki zengin
kaynaklardan kendi ekonomik gelişmesi için yararlanmak olduğunu göstermektedir.
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 191
Bu gerçekler görmezden gelinirse Almanya’nın Ermeni politikalarının doğru olarak
algılanması mümkün değildir. Bu kapsamda Almanya’nın Osmanlı devleti ile ilişkileri
ve Ermeni politikaları incelenirken yukarıda belirtilen hedeflerinin göz önünde
bulundurulmasında yarar vardır.
ALMANYANIN I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI
Almanya’nın Ermeni sorununun ortaya çıktığı dönemdeki politikası Osmanlı
Devleti’nin desteklenmesi yönündeydi. Bu dönemde İngiltere, Fransa ve Rusya’nın
Ermeni sorununu Osmanlı Devleti’nin parçalanmasının aracı olarak kullanmak
istediklerinin farkında olan Almanya diğer ülkelerin hazırladığı Ermeni ıslâhâtı
projesine de karşı çıkıyordu. Ancak söz konusu karşı çıkış daha ziyade İngiltere,
Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde hegemonya kurmasını ve Osmanlı
Devleti’nin bu üç ülkenin kontrolü altına girmesini önleme amacına yönelikti.
Bu kapsamda Ermeni meselesinin de Girit hadisesinde olduğu gibi İngilizlerin
etkisi ile ortaya çıktığını düşünen Alman imparatoru II. Wilhelm; İstanbul'da görev
yapan yabancı ülke sefirleri tarafından Osmanlı Devletindeki Ermeniler için
hazırlanmış olan ıslâhât layihasını münasebetsiz bir girişim olarak tanımlıyordu
(Bozkurt 2006: 294).
Ancak Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na sürüklendiği süreçte Almanya
diğer ülkelerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarının azaltılabilmesinin Ermenilere
birtakım ilave haklar tanınması suretiyle sağlanabileceği gibi bir düşünceye
kapılmıştır.
Alman Dışişleri Bakanının Osmanlı Devleti’nin Berlin Sefiri Osman Nizami Paşaya
Ermeni meselesinde Osmanlı Devleti’nin galeyana gelmemesi ve Ermeniler için acilen
bir şeyler yapması gerektiğine ilişkin tavsiyede bulunması bu konuda Alman
yönetiminde ve kamuoyunda oluşan tavır değişikliğini göstermektedir. Osman
Nizami Paşa Alman Dışişleri Bakanının tavsiyelerini ve bu tavsiyelere ilişkin
görüşlerini 19 Nisan 1913 tarih ve 166 numaralı telgrafı (Münir Süreyya Bey 2001: 78)
ile Osmanlı Devleti’ne rapor etmiştir.
Almanya’nın başlangıçta karşı çıktığı Ermeni ıslâhât projelerine daha sonra destek
vermeye başlaması Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa ve Rusya’nın hazırladıkları
Ermeni ıslâhâtı projesini kabul etmek ve uygulamak zorunda kalması üzerinde etkili
olmuştur.
ALMANYANIN POLİTİKALARINDA KİLİSENİN VE MİSYONERLERİN ROLÜ
Almanya’nın Osmanlı Devletindeki Ermenilerle ilgili politikalarında Alman
kilisesinin ve misyonerlerin önemli bir rol oynadığı görülmektedir.
19 2 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
Almanya’daki “İncil Cemiyeti” adlı örgüt daha 1896’dan itibaren Türkiye’deki
Ermenilerin durumu hakkında yalan ve iftiralarla dolu bilgiler yayarak Ermeniler için
yardım toplama faaliyeti yürütmeye başlamış ve Berlin Tageblatt ve Gazet de la Croix
adlı gazetelerde yayınlanan ve yukarıda belirtilen iftira ve yalanları içeren haberler
Berlin’deki Osmanlı Sefiri tarafından bir başka Alman gazetesinde tekzip edilmek
zorunda kalınmıştır (Bozkurt 2006: 311).
Osmanlı Devleti aleyhine kullanılan Almanca kitap ve diğer yayınların büyük bir
bölümü misyoner faaliyetleri yoluyla oluşturulmuştur. Alman misyonerlerinin en
önemlisi Dr. Johannes Lepsius’tur. 1887’de Harz Friesdorf’ta papazlık yapan (Kılıç
2001: 585), 1895'te "Alman Doğu Misyonu"nu (DOM) kuran, "Osmanlı
İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin durumunu incelemek amacıyla" 1897'de
papazlıktan istifa ettikten sonra DOM'un müdürlüğüne getirilen (Arıkan 2006: 330-
331) ve Türk olan her şeye düşman olabilecek kadar fanatik olan (Bozkurt 2006: 312)
papaz Lepsius, ömrünün kalan kısmını Ermenilere adamış ve Türk aleyhtarı her türlü
faaliyetin içinde yer almıştır. Kuruluş amacı "Müslümanlar arasında İncil'i yaymak"
olarak belirtilmesine rağmen, DOM'un asıl faaliyeti, Osmanlı Devleti’ndeki -özellikle
Protestan- Ermenilere maddî ve manevî destek sağlamaktı. Bir adı da "Ermenilere
Yardım Örgütü" olan DOM'un, Mezopotamya'daki "Sevgi Hizmetleri" (hastane ve
atölyeler) örgütü hem Protestan Ermenileri Almanya'ya kazandırıyor, hem de yaptığı
hayır hizmetleriyle bölgedeki Müslüman halk nezdinde Almanya’nın itibarını
yükseltiyordu (Arıkan 2006: 330-331).
Protestan bir papaz olan ve bir halı tüccarı kılığında Anadolu’ya giren Lepsius'un
Ermeniler arasındaki faaliyetleri dinî olmaktan çok politikti. Papazın amacı Ermeniler
arasında etkin olan Batılı ve Doğulu diğer Hıristiyan güçlerin nüfuzunu kırmak ve
pastadan Almanya'ya da pay koparmaktı. Çünkü Lepsius'un ifadesiyle,
"Mezopotamya, Almanya'nın Türkiye'deki menfaat alanı idi"(Arıkan 2006: 331).
Rus diplomatlarından Mandelstam, Lepsius'un Türkiye'deki fonksiyonunu,
"Ermenileri, Rusya'nın hazırladığı reform plânından vazgeçirtip Almanya çizgisine
çekmek" olarak tanımlamıştır.
Katolik Ermenilerin önde gelen simalarından olan ve 24 Nisan 2015 günü
tutuklanarak Çankırı’da gözetimli serbestlik statüsünde bulundurulduktan bir süre
sonra İstanbul’a dönüşüne ve daha sonra tedavi için Fransa’ya gitmesine izin verilen
Ermeni papazı Vardapet Grigoris Balakyan, Alman İmparatorluğu'nun Ermenileri
Papaz Vardapet Grigoris Balakyan’ın anıları 2009 yılında yeğeninin oğlu Peter Balakyan
tarafından Ermeniceden İngilizceye çevrilerek “Armenian Golgotha (Ermenilerin Çarmıha
Gerilişi)” adıyla yayınlanmıştır. Detay için bakınız: Grigoris Balakian, Armenian Golgotha,
Translated by Peter Balakian with Aris Sevag, New York, 2009.
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 193
kendi çıkarlarının aracı olarak kullanabilmek için Ermeniler arasında itibarlı bir yere
sahip olan Lepsius’tan bir ajan olarak yararlandığını belirtmektedir (Balakian 2009:
280). Ancak bütün bu gerçeklere rağmen Lepsius'un olay mahalline adım atmadığı
hâlde "görgü şahidi" olarak kaleme aldığı kitaplar bugün soykırım literatüründe
birinci elden kaynak muamelesi görmektedir (Arıkan 2006: 331).
Lepsius Ermeniler hakkında dört kitap ve bir rapor kaleme almıştır. Bunlardan ilki
1897’de Berlin’de basılan “Ermenistan ve Avrupa, Hıristiyan Devletlere Karşı Suç
Duyurusu, Hıristiyan Almanya'ya Çağrı" adlı 266 sayfalık kitaptır. Kitabın
önsözünden başlayarak sayfalar boyu garip iddialarda bulunan ve bu iddialarını
belgelendirme gereksinmesi duymayan Lepsius, kitabında Türkiye ve Türkler
hakkında oldukça ağır ithamlarda ve iftiralarda bulunmuştur. Bu kitap hakkında,
gazeteci yazar Hans Barth, "Papaz Lepsius'un pespaye romanı" (Arıkan 2006: 331-
332) ifadesini kullanmaktadır.
Lepsius’un bu konudaki ikinci kitabı 1916’da Potsdam’da basılan “Bericht über die
Lage des Armenischen Volkes in der Türkei (Ermeni Halkının Türkiye’deki Durumu
Hakkında Rapor)” adını taşımaktadır. 1915 yazında Türkiye’ye gelen Lepsius, Enver
Paşa ve bazı Türk devlet adamları ile görüşmeler yaptıktan sonra kitabını misyon
raporu hâlinde kaleme aldığını, Almanya’da savaş yıllarında sansür uygulandığından
raporu gizlice bastırdığını ve Almanya’da 20.000 adet dağıttığını, daha sonra raporun
yayımının ve dağıtımının yasaklandığını ifade etmektedir (Kılıç 2015: 145). 303
sayfalık rapor ilkine benzer şekilde kaleme alınmıştır ve söylentilere dayanmaktadır.
Papaz Lepsius’un monografi tarzında kaleme aldığı üçüncü kitabı, Alman Dışişleri
Bakanlığı arşivinde mevcut Ermenilerle ilgili 1914-1918 yıllarına ait diplomatik
yazışmaların bir derlemesi olan "Almanya ve Ermenistan 1914-1918" adlı kitaptır.
Lepsius, bu derlemeyi Alman Dışişleri Bakanlığının siparişi üzerine hazırlamış olup,
"Kitaba alınacak belgelerin seçiminin tamamen kendisine bırakıldığını söylemektedir"
(Arıkan 2006: 331-332). O dönemde Ermeni tehcirinin sorumluları arasında oldukları
gerekçesiyle suçlanmaya başlanan Alman yöneticiler, Almanya’nın suçsuzluğunu
kanıtlama çabası içine girmişlerdir. 1 Aralık 1918’de Lepsius ile bir görüşme yapan
Alman Dışişleri Bakanı Dr. Solf, Lepsius’a Almanya Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde
bulunan Ermeni sorunu ile ilgili belgeleri araştırma görevi vermiştir. Bu görevin
sonunda yazılan ve 444 belge içeren “Almanya ve Ermenistan 1914-1918” adlı kitabın
sonunda Jakob Künzler tarafından kaleme alınan bir misyon raporu (Kılıç 2015: 146-
147) ile 1914-1918 yılları arasında Almanya Dışişleri Bakanlığında görev yapan
Dışişleri bakanları, müsteşarları, İstanbul büyükelçileri ile Adana, Halep, İskenderun,
Bağdat, Beyrut, Şam, Erzurum, Hayfa, Yafa, Kudüs, Musul, Samsun, Sivas, İzmir ve
Trabzon konsoloslarının isim ve görev süreleri listesi bulunmaktadır.
Wolfgang Gust; Lepsius’un 1919 yılında Almanya Dışişleri Bakanlığı adına
yayınladığı 444 belge orijinal belgelerle karşılaştırıldığında birtakım farklılıkların
ortaya çıktığını, bu durumun belgelerin manipüle edildiğini gösterdiğini, fakat bu
19 4 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
manipülasyonun Lepsius tarafından değil de Lepsius’a Almanya Dışişleri Bakanlığı
arşivlerini açan ve bu belgeleri önüne sunan Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapıldığını (Alkan 2014: 100, Gust, 2014) belirtmektedir.
Yazdığı sipariş kitaplar ve yaptığı hizmetlerle Alman devleti nezdinde kazandığı
itibarlı konumdan cesaret alan Lepsius Osmanlı Devleti tarafından Ermeniler için
genel af yasası çıkarılması, Kars, Ardahan ve Batum halkına “self determination”
hakkı tanınması ve Rus Ermenistan’ına Türkler’ in nüfuzunun engellenmesi
konularında Alman Hükûmeti’nden güvence talebinde bulunmuştur (Kılıç 2001: 588).
Lepsius 1922 yılında Almanya Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde yaptığı çalışmalardan
sonra “Die Groe Politik der Europäischen Kabinette 1871-1914” (Avrupa
Kabinelerinin Büyük Politikası 1871-1914) adlı eserini 40 cilt hâlinde 1927’de Berlin’de
yayımlamıştır.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordularının çeşitli kademelerinde görev
yapan Alman subaylarından Felix Guse, Ermenilerin devamlı şikâyet ve yakınmaları
üzerine batı kamuoyunun göç yolundaki Ermeni halkına mezalim yapıldığına
inanmakla birlikte, olanları ve yapılanları topluca değerlendirerek bu konuda biraz
temkinli davranılmasının gerektiğini, Ermeniler’e ilişkin raporların daha çok
propagandaya yönelik olarak kaleme alındığını ve çoğu kez olayların abartıldığını
(Guse 1940: 616-617) ifade etmiştir.
Felix Guse, Lepsius’un kitapları hakkında ise şunları yazmıştır:
Zorunlu göç sırasında hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı hakkında
Lepsius’un verdiği rakamlar abartılıdır ve kesinlikle inandırıcı değildir.
Ermenilerin soykırıma uğratıldığı sloganı tamamen yanlıştır. Çünkü Dünya
Savaşı sona erdiğinde geride daha güçlü bir Ermeni halkı bulunmaktaydı.
Alman kamuoyunun bir kısmı, müttefikimiz Osmanlı Devleti için değil, aksine
Ermeniler için çalışmaktaydı. Ermeniler kendilerini acındırmayı çok iyi
becerdiler ve yıllarca bu türden propagandalar yaptılar. Alman kamuoyunun
sorunu bu şekilde algılamasında Lepsius’un büyük katkıları olmuştur. Bana
göre Lepsius bu konuda büyük bir yanılgı içerisindedir. (Guse 1940: 616-617).
Lepsius’un yazdığı kitapların gerçekleri yansıtmadığını yazan sadece Felix Guse
değildir. Mersin’de iki yıl yaşamış olan Volter Zilhe de Lepsius’un yazdığı “Ermeni
Hakâiki” adlı kitaptaki bilgilerin tamamen yanlış olduğunu Alman Post gazetesinde
açıklamış ve söz konusu açıklama Almanya’daki Türk sefareti tarafından Osmanlı
Devleti Dışişleri Bakanlığı’na rapor edilmiştir (Bozkurt 2006: 313).
Tıpkı Lepsius gibi halı tüccarı kılığında Anadolu’ya giren Alman Başrahip Lepatis
de Anadolu’da karışıklık çıkarmak üzere faaliyette bulunmuş ve diğer ülkelerin
faaliyetlerinin yanı sıra Alman papazlarının yürüttüğü misyonerlik faaliyetleri de
Ermeni ayaklanmasında önemli rol oynamıştır (Bozkurt 2006: 312 -313).
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 195
Alman Ermeni Cemiyeti’nin ve Alman Doğu Misyonu’nun şefi olan papaz Dr.
Johannes Lepsius’un yanı sıra misyonerlik faaliyetlerinde bulunan diğer Alman
misyonerleri arasında önemli olanları; Urfa’da hastane yöneticiliği yapan Alman asıllı
İsviçreli Jakob Künzler, Alman Yardım Kuruluşu çalışanlarından Başöğretmen Ernst
Sommer, Urfa’daki Alman Yetimhanesi Müdürü Brono Eckart, Alman Yazar ve
Sıhhiye Subayı Armin T. Wegner* ve mültecilerden sorumlu Milletler Cemiyeti Yüksek
Komiseri kutup araştırıcısı Norveçli Fridjof Nansen’dir (Kılıç 2015: 268-269).
Başını Lepsius gibi fanatiklerin çektiği yukarıda isimleri verilen Türk karşıtı kişiler
sadece Ermeni desteği ile yetinmemiş ve Hıristiyan birliğini ön plana çıkartmak
suretiyle Türklere karşı yeni bir haçlı seferi düzenlenerek Türklerin yok edilmesini
isteyecek kadar tarafgir bir tutum izlemiştir (Beydilli 1987: 41). İlk başlarda yardım
kuruluşları olarak kurulan Alman Misyonları zorunlu göç sonrası dönemde gittikçe
siyasallaşmaya ve kendi politikalarını üreterek siyasi bir güç hâline gelmeye
başlamıştır. Bunların yürüttükleri faaliyetler daha sonraki yıllarda yazılan
misyonerlik kitaplarına da kaynak oluşturmuştur.
Alman misyonerlerin yanı sıra Osmanlı Devleti’ne gönderilen Alman diplomatları
da Osmanlı Ermenileri arasında faaliyet göstermişlerdir. Bu kapsamda Adana’daki
Ermenilerin Kilikya Ermeni Devleti kurma faaliyetlerinin önlenmesine çalışıldığı
dönemde Almanya’nın Adana konsolosu Adana’da açılması düşünülen Alman
okuluna Ermeni çocuklarının devamını sağlamak için yardım istemek üzere Ermeni
Katogikosunu ziyaret etmiştir (Bozkurt 2006: 312).
Almanya’nın Ermeni çocukları için yürüttüğü faaliyetler sadece Osmanlı
toprakları ile sınırlı değildir. Varna yoluyla Almanya’ya ulaşacak bir Yunan gemisi ile
28 Ermeni çocuğu eğitim maksadıyla Almanya’ya nakledilmiştir (Bozkurt 2006: 312).
Yukarıdaki tespitler Almanya’nın Ermenilerin hamiliği rolüne soyunduğunu ve
Osmanlı coğrafyasındaki hedeflerine ulaşabilmek için Ermenileri kullandığını
göstermektedir.
ALMANYANIN I. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASINDAERMENİ POLİTİKALARI
I. Dünya Savaşı öncesinde Ermeni meselesi konusunda kiliseler ve misyoner
faaliyetleri yoluyla Ermenileri destekleyen Almanya Osmanlı Devleti ile resmi
ilişkilerinde ise Osmanlı Devletinden yana bir tutum izliyor görüntüsü vermiş ve
İngiltere, Fransa ve Rusya’nın hazırladıkları Ermeni ıslâhât tasarılarına karşı çıkmıştır.
Ancak Almanya I. Dünya Savaşı’ndan sonra politikasını değiştirerek savaş öncesinde
* Armin isminin bir Ermeni ismi olması bu Alman Subayının Ermeni kökenli olabileceği
ihtimalini akla getirmektedir.
19 6 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
gizli olarak yürüttüğü Ermeni yanlısı politikalarını artık açık olarak yürütmeye ve
diğer ülkeler gibi Türkleri Ermeni soykırımı ile suçlamaya başlamıştır.
Bu politika değişikliği Osmanlı Devleti’nin yanı sıra Almanya’nın da Ermeni
zorunlu göçünün suçlusu olarak gösterilmeye başlanmasından kaynaklanmıştır. I.
Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile müttefik olan ve Osmanlı Devleti’nin harbe
girmesine neden olan Almanya’nın haberi olmaksızın Osmanlı Devleti’nin zorunlu
göç kararı alması mümkün görülmemektedir. O dönemde Osmanlı Devleti’ni yöneten
İttihat ve Terakki’nin ileri gelenlerinin tamamen Alman etkisinde oldukları ve
Osmanlı ordusunun komuta kademesinin de Alman generallerinin idaresinde olduğu
gerçeği dikkate alındığında zorunlu göç kararı alınırken en azından Almanya ile
istişarede bulunulmuş olması gerekmektedir. Sarıkamış bozgunu sırasında Ruslara
verilen silahlı Ermeni yardımı Alman Genelkurmayı’nın da önerileriyle (Ortaylı 2001:
44) zorunlu göçe neden olmuş ve göç kararı Osmanlı ordusunda görevli Alman
subayların teklif ve önerileriyle (Ortaylı 1998:179) alınmıştır. Alman Büyükelçi Hans
Freiherr von Wangenheim’ın I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’ne
yollamış olduğu bir memorandum ile “Ermenilere karşı alınan askeri tedbirleri
desteklemeye devam ettiklerini” (Çolak 2013: 154) ifade etmiş olması Almanların göç
kararını desteklediğini göstermektedir.
Alman Konsolosluk raporları da zorunlu göç kararının Ermenilerin İtilaf
Devletlerine yardımını engellemek için Alman Genelkurmayı’nın yoğun ısrarı ile
alındığını göstermektedir. Erzurum’daki Alman konsolosu Max Erwin von
Scheubner-Richter 2 Haziran 1915'te Alman büyükelçiliğine gönderdiği raporunda
Ermenilerin göç ettirilmesi hususunda Enver Paşa ile yaptığı görüşmenin olumlu
sonuçlandığını ve Erzurum’daki Ermenilerin Zor Sancağı’na göç ettirileceğini (Arıkan
2006: 324) bildirmektedir. Söz konusu rapor Almanların zorunlu göç kararından
haberdar olduğunu, hatta bu konuda Osmanlı Hükûmeti ile istişarelerde
bulunduğunu göstermektedir.
Almanların zorunlu göçten haberdar olmanın ötesinde göç kararını Osmanlı
Devleti ile birlikte verdiklerine ilişkin bir diğer kaynak da 24 Nisan 1915’te İstanbul’da
tutuklanan Ermeni komite liderlerinden biri olan ve “Armenian Golgotha” adlı kitapta
zorunlu göç yıllarını anlatan Ermeni papazı Vardaped Grigoris Balakyan’dır.
Balakyan, anılarında Şubat 1914’te Osmanlı Devleti’nin Berlin büyükelçisinin de hazır
bulunduğu Almanya’daki Türk Toplumunun resmi toplantısında Colmar von der
Goltz Paşa’nın aşağıdaki açış konuşmasını yaptığını nakletmektedir:
Ruslar asırlardır Osmanlı Devleti’nin işlerine karışarak onu parçalamak
için Osmanlı Devleti’ndeki Hıristiyan azınlığından yararlanmış ve Rusya
sayesinde Osmanlı Devleti’nin tebaası olan Hıristiyanların tamamı
bağımsızlıklarını kazanmıştır. Rusya açısından artık sıra Ermenilere
gelmiştir. Rusya, Osmanlı Devleti’ni parçalamak üzere Ermeniler için
ıslâhât öngören bir plan hazırlamıştır. Osmanlı Devleti’nin bu yeni felaketi
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 197
def edebilmesi için Van, Bitlis, Erzurum başta olmak üzere Türk-Rus
hududuna komşu bölgelerde yaşayan “500.000 Ermeni’nin Osmanlı-Rus
hududundan çıkarılarak daha güneydeki Halep ve Mezopotamya’ya
gönderilmesi şarttır. Bunun karşılığında Ermenilerin yerleştirileceği
bölgelerdeki Araplar da Türk-Rus hududuna nakledilmelidir. (Balakian
2009: 23-24).
Yukarıdaki konuşma Goltz Paşanın Ermeniler için alınan zorunlu göç kararından
haberdar olmanın da ötesinde Ermenilerin göç ettirilmesini bizzat tavsiye eden kişi
olduğunu göstermektedir.
ABD’nin İstanbul Büyükelçisi de Ermeni zorunlu göçünün baş sorumlusu olarak
Almanları göstermektedir. Amerikalı tarihçi ve misyoner Gibson ise Ermeni zorunlu
göçünden yalnız Almanların kârlı çıktığı değerlendirmesini yapmaktadır (Arıkan
2006:324). Osmanlı Devleti’nin Genelkurmay Başkanlığı Arşivi’nin 1916-1918 yılları
arasında Osmanlı Devleti’nin Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Alman
Generali Hans von Seect tarafından Almanya’ya kaçırılmış olması da (Aslan 2001: 257-
259) Almanların Ermeniler üzerindeki faaliyetlerinin ve Osmanlı ordusunun komuta
kademelerinde görevli Alman generallerinin göç kararının alınması konusundaki
etkilerinin saklanmasına çalışıldığı izlenimini vermektedir.
Alman Generali Bronsart von Schellendorf’un yerine atanan Tuğgeneral Hans von
Seeckt’in Mondros Mütarekesinden sonra 1 Kasım 1918’de Genelkurmay Başkanlığı
sorumluluğunu Türk komutana devretmiş olmasına rağmen Alman subaylar
tarafından arşivlenmiş bulunan Osmanlı Devleti Genelkurmay Başkanlığı Arşivini ve
yapılan tüm yazışmalara ilişkin evrakı sandıklara koyarak Almanya’ya gidecek
gemiye yüklettiğini gören Emir Subayı Binbaşı Abdürrauf Bey, durumu Osmanlı
Devleti’nin Genel Kurmay Başkanlığını devralan Cevat Paşaya haber vermesine
rağmen hiçbir tedbir alınmamış ve Türk Genelkurmayına ait arşiv 3 Kasım 1918’de
İstanbul’dan ayrılan gemi ile Almanya’ya nakledilmiştir (Gök vd. 2000: 4-11).
Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, 5 Kasım günü Osmanlı Devleti’nin Berlin Büyükelçisine
telgraf çekerek arşivin iadesi konusunda Alman makamları nezdinde girişimde
bulunması için talimat vermiş, ancak bu teşebbüsten herhangi bir sonuç alınamamıştır.
Osmanlı ordusu arşivinin Hans von Seeckt tarafından Almanya’ya kaçırıldığı
hususu Oxford Üniversitesi Askeri Tarih Bölümünün öğretim üyesi ve Tel Aviv
Üniversitesi Alman Tarihi Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Jehuda L. Wallach
tarafından kaleme alınan ve Emekli Tuğgeneral Fahri Çeliker tarafından Türkçeye
çevrilen Anatomie einer Miltaerhilfe (Bir Askeri Yardımın Anatomisi) adlı eserde de
yer almıştır (Wallach 1997: 240).
ZORUNLU GÖÇ UYGULAMALARINDA ALINAN TEDBİRLER VE GÖÇMENLERİN
AKİBETİ
19 8 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
Osmanlı Hükümeti zorunlu göç uygulamasına başlamadan önce bütün vilayetlere
yazılar yazarak, bölgelerinden geçecek kafilelerin bütün ihtiyaçlarının karşılanması
için gereken tedbirlerin alınması ve yiyecek stoklanması talimatını vermiş (Halaçoğlu
2001: 66) ve sevkiyat sırasında kafilelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 2.250.000
kuruş ödenek tahsis etmiştir (Halaçoğlu 2001: 67). Ayrıca zorunlu göçe tabi tutulan
Ermenilerin devlete ve şahıslara olan borçları ertelenmiş ya da tamamen silinmiş
(Halaçoğlu 2001: 67), suçlu ve zanlılar hakkındaki takibat ertelenmiş ve göç ettirilen
kafilelere sağlık ekipleri refakat ettirilmiştir (Halaçoğlu 2001: 67-68).
Dahiliye Nezareti de göçe tabi Ermenilerin emniyetle yerlerine ulaşmalarını temin
etmek üzere tedbirler almıştır. Göç ettirilecek Ermenilerin geride bıraktıkları mal ve
arazilerin mülki amirler başkanlığında teşkil edilecek komisyonlarda rayiç bedelleri
üzerinden satılarak ücretinin Ermenilere ödenmesi, yeni gittikleri yerde ev ve arazi
verilmesi, mesleklerinin icrası için alet, ayrıca sermaye verilmesi (Süslü 2001: 111-115)
gibi son derece insani tedbirler uygulamaya konulmuştur.
Göçe tabi tutulan Ermenilerin sayısını TTK (Türk Tarih Kurumu) eski başka
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Osmanlı Arşiv belgelerine dayanarak ve %10 hata payı
olabileceğini belirterek 438.758 (Halaçoğlu 2001: 76) olarak vermiştir. TTK Ermeni
masası eski başkanlarından Prof. Dr. Kemal Çiçek ise bu sayının 500.000 civarında
(Çiçek 2005: 252) olduğunu belirtmektedir.
Zorunlu göçe tabi tutulan yaklaşık 500.000 Ermeni’nin Pozantı’dan salimen geçiş
yaptığı bu konuda yabancıların kendi ülkelerine gönderdikleri raporlara yansımıştır.
ABD’nin Halep Konsolosu Jackson da Suriye’ye 500.000 civarında Ermeni’nin
ulaştığını (Çiçek 2005: 250) rapor emiştir.
Paul Rohrbach ve arkadaşları ise 6 Ocak 1918’de Berlin’den Kayzer’e
gönderdikleri mektupta İstanbul, İzmir ve Kafkaslar’a kaçan 700.000 Ermeni’nin
göçten kurtulduğunu ve Batı Anadolu’da 300.000 Ermeni’nin bulunduğunu
(Özdemir vd. 2004: 94) yazmıştır.
Almanya’nın Halep Konsolosu da Batı Anadolu’da 27.200, İstanbul ve Edirne’de
164.000, Suriye, Filistin ve Bağdat’ta 13.500 olmak üzere toplam 202.700 kişinin
zorunlu göçten muaf tutulduğunu (Özdemir vd. 2004: 94) rapor etmiştir.
1918 yılında, Ermeni Delegasyonu Başkanı olan Boghos Nubar Paşa, Fransa
Dışişleri Bakanlığı Fevkalade Yetkili Bakanı Monsieur Gout’a gönderdiği raporda;
“Kafkasya’da 250.000, İran’da 40.000, Suriye-Filistin’de 80.000, Musul-Bağdat’ta
20.000 olmak üzere 390.000 kişinin Türkiye’den sürgün edildiğini, aslında sürgünlerin
toplam sayısının 600.000-700.000 kişiye ulaştığını ve bunlardan ayrı olarak çöllerde
şuraya buraya dağılmış sürgünleri kapsamadığını” (Özdemir vd. 2004: 92-107)
bildirmektedir.
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 199
Boghos Nubar Paşa’nın verdiği yukarıdaki rakamlardan zorunlu göç öncesinde
savaş nedeniyle Osmanlı topraklarını terk edenler olduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla sürgünlerin toplam sayısı olarak verilen 600.000-700.000 kişiden zorunlu
göç öncesinde Osmanlı topraklarını terk edenler çıkarılacak olursa, göçe tabi tutulan
nüfusun, 400.000-500.000 civarında olduğu görülmektedir ki, bununla Ermeni
delegasyonu başkanının, göçün gerçekleştirilmesi sonrasında, yani 1918 yılına ait
verdiği sayılarla, Osmanlı belgelerinden çıkarılarak verilen rakamlar arasında
uygunluk olduğu kanıtlanmakta ve iddiaların aksine Ermenilerin büyük bölümünün
sağ salim iskân yerlerine vardıkları ve dolayısıyla soykırım iddialarının dayanaksız
olduğu ortaya çıkmaktadır (Taşcıoğlu 2015: 207). Nitekim göç ettirilen Ermeniler ile
göç yerlerine varan Ermenilerin sayıları karşılaştırıldığında Ermenilerin %82’sinin
salimen göç yerlerine vardıkları (Taşcıoğlu 2015: 205) görülmektedir.
Zorunlu göç başladıktan altı ay kadar sonra Berlin’de yayınlanan “Ermeni Sorunu”
adlı kitapta Ermeni sorununun Rus ve İngiliz entrikalarının bir sonucu olarak ortaya
çıktığı, Ermenilerin kendilerine gösterilen iyi muameleye nankörlük ettiği, hiçbir
zaman Ermeni katliâmı olmadığı ve Ermenilerin başına gelenlere kendi
davranışlarının neden olduğu (Taran 1984: 183-184, Arıkan 2006: 327) yazılmıştır.
Benzer şekilde Almanya’nın Washington sefiri Kont Brenstorf 6 Haziran 1915’te
Wolf Ajansı’na yaptığı açıklamada Ermenilere yapıldığı iddia edilen tüm zulüm
hikayelerinin tamamen uydurma olduğunu, Ermenilerin öldürüldüğüne dair
haberlerin de asılsız olduğunu bildirmiştir (Özdemir vd. 2004: 194).
İstanbul’daki Almanya sefiri Kühlmann da Alman Dışişlerine gönderdiği telgrafta;
Rusların geri çekildiği yerlerde Ermeni gönüllülerin Erzincan çevresinde çok sayıda
Türk’ü katlettiklerini Sivas’taki Alman Konsolosunun raporuna dayanarak
bildirmiştir. Sivas’taki Alman Konsolosu Ermenilerin Erzincan’da 600 Türk’ü
katlettiklerini de rapor etmiştir (Arıkan 2006: 329).
Ancak bütün bu gerçeklere rağmen Almanya, Osmanlı Devleti’nin Ermeni göçü
öncesinde, göç sırasında ve sonrasında aldığı insani tedbirleri görmezden gelerek,
savaşın kaderini değiştirecek ölçüde askeri harekâtı ve harekȃtın lojistik desteğini
sekteye uğratan isyancı Ermenilerin bölgeden çıkartılması amacıyla alınan göç
kararının sorumluluğunu Osmanlı Devleti ile paylaşmak ve müttefiki olan Osmanlı
Devletinin bekası için almak zorunda kaldığı zorunlu göç kararını savunmak yerine
kolay yolu tercih ederek Osmanlı Devleti’ni suçlayanlar arasına katılmıştır.
ALMANYANIN TÜRKLERİ SOYKIRIMLA SUÇLAMASI VE KAFKAS POLİTİKALARI
Almanlar savaş sonrası yazdırdıkları eserlerde, yaptıkları açıklamalarda zorunlu
göç konusunda kendilerine yapılan suçlamalardan kurtulabilmek için olaylar ile
ilgilerinin olmadığını vurgulamışlar ve Türk tarafını suçlama yoluna gitmişlerdir. Bu
20 0 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
durum Osmanlı Devleti'nde savaş sırasında görev yapmış askerlerin açıklamalarında
(Liman von Sanders'in Hatıratı gibi), Lepsius gibi yazarların eserlerinde ve Talat
Paşa'nın katilinin yargılanmasında sergilenen tavırda da (Arıkan 2006: 318 -319, Kurat
1966: 17-25) açıkça görülmektedir.
Bu dönemde Almanya, galip güçlerin "Türkiye'de Ermenilere karşı Alman zulmü"
propagandasını, Lepsius ve benzerlerinin yazdığı kitaplar ve diğer propaganda
metotlarıyla karşı atağa geçerek Türklere yöneltmek suretiyle kurnaz bir metoda
başvurmuştur. Böylece Papaz Lepsius'un seçtiği diplomatik belgeler yoluyla, Ermeni
katliâmlarının vuku bulduğu, fakat bunun sadece Türkler tarafından işlendiği, Alman
subaylarının ise, bîçare Ermenileri kurtarmak için ellerinden geleni yaptıkları (Arıkan
2006: 332) gibi bir tez ispatlanmaya çalışılmıştır.
Almanya’nın bu konudaki politika değişikliği özellikle Talat Paşa’yı şehit eden
Salomon Teyleryan (Soghomon Tehlirian)’ın yargılanmasında kendini göstermiştir. I.
Dünya Savaşından sonra Kasım 1918’de Berlin’e yerleşerek Ali Salih Bey* takma adıyla
burada yaşamını sürdüren Talat Paşa, 15 Mart 1921’de Salomon Teyleryan adlı bir
Ermeni tarafından yolda yürürken başından kurşunlanarak şehit edilmiştir. Yoldan
geçmekte olan Almanlar tarafından yakalanarak adalete teslim edilen Teyleryan’ın
Berlin Eyalet Mahkemesi Jürili Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılanması bir
katilin yargılandığı duruşma salonundan çok, asılsız Ermeni iddialarının
ispatlanmaya çalışıldığı bir tiyatro sahnesine dönüştürülmüş ve sonuçta mahkeme 3
Ekim 1921’de katil Salomon Teyleryan’ın beraatına karar vermiştir.
Suçluya arka çıkarak katilin yerine adeta Osmanlı Devleti’ni yargılamaya kalkan
ve bu suretle zorunlu göç kararının alınmasında Almanya’nın katkısını gizlemeye
çalışan Alman mahkemesinin kararı “Berlin’de hȃkimler var diyen görüşün de iflası
anlamını taşımaktadır.
Davada adeta katil ile maktûl yer değiştirmiş ve katilin yerine maktûl ve Osmanlı
Devleti sanık sandalyesine oturtularak yargılanmıştır. Sanık müdafilerinin isteği
üzerine yurtdışındaki birçok ülkeden sanık lehine ifade vermek üzere konuyla hiçbir
ilgisi olmayan kişiler mahkemeye çağırılarak dinlenirken, tanık listesinde yer alan
Talat paşanın eşi ve Osmanlı ordusunda görev yaptıkları için zorunlu göç
uygulamalarını yakinen bilen birçok Alman subayı tanık listesinde yer aldıkları halde
bunlara tanıklık yaptırılmamıştır.
Tanıklık yaptırılmayanlardan en önemlisi 1914 yılında Osmanlı Ordusu Kara
Kuvvetleri Komutanlığına atanan General Friedrich Bronsart von Schellendorff’tur.
* Talat Paşa’nın Berlin’de Ali Salih adının yanı sıra Ali Can takma adını da kullandığı
belirtilmektedir. Detay için Bakınız: Şeref ÜNAL; Salomon Teilerian Davası, Talat Paşa
Suikastı, Ufuk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2004, s.4
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 201
Schellendorf, mahkeme sonuçlandıktan sonra Deutsche Allgemeine Zeitung adlı
Alman gazetesine 24 Temmuz 1921’de gönderdiği yazıda Alman mahkemesinin
kararını açıkça protesto etmiştir. General Schellendorf mektubunda özetle;
“Zorunlu göç olayının yaşandığı dönemde Ermenilerin Osmanlı Devleti’ndeki
diğer halklarla eşit sosyal ve siyasi haklara sahip olduklarını, parlamentoda
milletvekilliğine sahip olduklarını, Dışişleri Bakanlığı yaptıklarını, ancak
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesini fırsat bilerek bağımsızlık kazanma
hırsıyla isyan ettiklerini, eli silah tutan bütün Müslümanlar Türk ordusunda
silahaltında olduklarından, Ermenilerin savunmasız halk arasında korkunç bir
katliam yapmasının kolay olduğunu, Ermenilerin sadece Rus ordusuyla
savaşan Osmanlı ordusunu yandan ve arkadan vurmakla kalmayıp, bölgede
yaşayan Müslüman halkın da kökünü kuruttuğunu, Ermenilerin Müslüman
halka yaptığı zulümleri bizzat gördüğünü, Ermenilerin zulmünün Türklerin
Ermenilere yaptığı iddia edilen zulümden çok daha kötü olduğunu, bu
zulümden kurtulmaya çalışan binlerce Müslümanın diğer bölgelere kaçmaya
çalıştığını” ( Deutsche Allgemeine Zeitung: 24 Juli 1921) belirtmiştir.
Schellendorff, zorunlu göç öncesi dönemi özetledikten sonra;
“Bu şartlar altında Osmanlı Devleti’nin sınır bölgelerindeki isyancı Ermenileri
verimli topraklara sahip olan Mezopotamya’ya nakletmek zorunda kaldığını,
nakil sırasında ordunun kendisi yiyecek sıkıntısı çekmesine rağmen Ermenilere
yemek çıkarıldığını, ulaşım aracı, doktor ve ilaç sağlandığını, ancak göç
şartlarından dolayı ve hastalıklar nedeniyle bir kısmının yollarda öldüğünü
,
aynı şartlar altındaki Müslümanlardan ve Türk ordusundan da büyük kayıplar
verildiğini

, bütün bu gerçekler ortadayken Talat paşayı ve Osmanlı Devleti’ni
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu zorunlu göçe tabi tutulan Ermenilerden göç yerine
varmadan hayatını kaybedenlerin sayısını Osmanlı Arşiv belgelerine dayanarak
56.610 olarak vermektedir. Bunlardan hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 25.000-30.000 kadardır. Detay için bakınız: Yusuf Halaçoğlu, “Ermeni Tehciri ve
Gerçekler (1914-1918)”, Türk Tarih Kurumu Yayınları Sayı 90, Ankara, 2001, s.76-77
 Ermeni zorunlu göçünün yaşandığı nemde Osmanlı ordusunda sadece
hastalıklardan ölen askerlerin sayısı 466.759’dur. Ermenilerin zorunlu göç sırasında
hastalık nedeniyle verdikleri kayıplarla Osmanlı ordusundaki askerlerin
hastalıklardan verdiği kayıplar mukayese edildiğinde hastalıklardan ölen Ermenilerin
kayıplarının hastalıklardan ölen Osmanlı askerlerinin kayıplarının 15’te biri kadar
olduğu ortaya çıkmaktadır. Detay için bakınız: Hikmet Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer
20 2 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
suçlamanın insafsızlık olacağını, Talat paşayı katleden kişinin beraat
ettirilmesinin büyük bir hata olduğunu ve kendisi de dâhil, mahkeme
tarafından tanık kaydedilen hiçbir Alman subayına tanıklık yaptırılmamasının
haksızlık olduğunu, bu haksız kararı veren hakimlerin bir gün gerçeği
sorgulayacaklarını umduğunu” yazmıştır.
Teyleryan’ın serbest bırakılması, işlenen cinayetlerin karşılıksız kaldığını gören
Ermenileri cesaretlendirmiş ve diğer Osmanlı yöneticilerinin de peş peşe
katledilmelerine zemin hazırlamıştır. 6 Aralık 1921’de eski sadrazam Sait Halim Paşa
Roma’da, 17 Nisan 1922’de siyaset adamı Prof. Bahattin Şakir ve eski Trabzon valisi
Cemal Azmi benzer şekilde Berlin’de sokak ortasında vurulmuşlardır. Bu cinayetleri
25 Temmuz 1922’de Cemal Paşanın Tiflis’te katledilmesi izlemiş ve zorunlu göç
sırasında Osmanlı yönetiminde görev yapan devlet adamlarının neredeyse tamamı
bir yıl içinde ortadan kaldırılmıştır (Ünal 2004: 77-78).
Talat Paşa suikastından 100 yıl sonra Alman Süddeutsche Gazetesi'ne konuşan
oğul Teyleryan, "babasının kahraman olarak görülemeyeceğini, babasının yalancı ve
katil olduğunu belirtmiştir.
Teyleryan, babasının mahkemedeki savunmasında da yalan söylediğini belirtmiş
ve babasının "kız kardeşime tecavüz edildi. Annem ve babam kurşunlandı" şeklinde
savunma yaptığını, oysa babasının hiç kız kardeşi olmadığını, katil ve yalancı biri
olarak babasının Ermenistan'da kahraman kabul edilmesini anlayamadığını
açıklamıştır.
Salomon Teyleryan’ın bizzat kendi oğlu tarafından yapılan bu açıklama Ermeni
destekçileri arasında panik yaratmış ve bazı yazarlar oğul Teyleryan’ın açıklamalarını
saptırma çabası içine girmiştir. Bu kapsamda gayret sarf eden yazarlardan biri de
Robert Fisk’tir. Fanatik bir Türk düşmanı olan Fisk (Yavuz 2016: 97) Teyleryan’ın
oğlunun açıklamaları üzerine kendisiyle bir mülakat yapmış ve oğul Teyleryan’ın
ifadeleri arasına kendi düşünce ve yorumlarını ekleyerek Teyleryan’ın Türkler lehine
olan açıklamalarını Türkler aleyhine çevirmeye çalışmıştır (Yavuz 2016: 97-99). Ancak
Robert Fisk’in başvurduğu saptırma ve gerçekleri gizleme yöntemi olaya tarafsız gözle
bakma yeteneğine sahip olanların gözünden kaçmamıştır.
Aslında Almanya’nın Teyleryan davasında açıkça ortaya koyduğu ikiyüzlü
politikalarını yadırgamamak gerekir. Zira Almanya’nın yönetim kadroları,
İngiltere'nin tersine Osmanlı topraklarını anlaşma masalarında paylaşarak değil;
imparatorluk kaynaklarından barışçı yollarla istifade etmeyi amaçlayan politikalar
izleyerek sömürgeci emellerini gerçekleştirmek için Yakındoğu'nun kendilerine tarih
Turan, Ramazan Çalık, Yusuf Halaçoğlu, “Ermeniler: Sürgün ve Göç”, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 99-100.
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 203
tarafından bahşedilen bir alan olduğu tezini savunmuşlardır (Arıkan 2006: 317-318).
Almanlar Ortadoğu ve Kafkaslar’daki zengin kaynaklara el atabilmek ve jeopolitik
açıdan Dünyanın kalpgâhı sayılan Avrasya’ya girebilmek için her yolu denemişler ve
bu kapsamda Osmanlı padişahının aynı zamanda İslam Halifesi olmasından
yararlanarak cihat kavramını kullanabilmek için Osmanlı Devleti ile ittifaka girmişler
ve Müslümanlar üzerinde Almanya'nın rolünü pekiştirmek amacıyla Kral Wilhelm'in
gizlice Müslüman olduğu, kılık değiştirerek Mekke’ye hac için gittiği ve Hacı Wilhelm
Muhammed adını aldığı haberini bile yaymışlar (Hopkirk 1995:7) ve cihat
propagandasını desteklemek için Arapça, Urduca ve Hintçe yayım yapan "El-Cihad"
gazetesini çıkarmışlardır (Arıkan, 2006: 324, Kılıç, 2003:24). Bazı devşirilmiş sözde
Müslüman din adamları ise Kur’an-ı Kerim’de Wilhelm’in Müslümanları kâfir
boyunduruğundan kurtarmak için Allah tarafından görevlendirildiğini gösteren
esrarengiz ayetler bulunduğunu bile öne sürmüşlerdir (Hopkirk 1995: 7). Ancak
Müslümanların Almanları desteklemesini sağlamak üzere Almanlar ve işbirlikçi din
adamları tarafından yayılan bu söylentiler Osmanlı Devleti dışındaki Müslüman
ülkelerin halklarının Almanya’yı desteklemesini sağlamadığı gibi, savaşın sonucunu
da değiştirmemiştir ve Osmanlı Devleti Almanya’nın müttefiki olmanın bedelini
kendi topraklarını kaybederek ödemiştir.
Harp sona erdikten sonra sıra Ermeni göçü için suçlu aramaya gelmiştir. Harpten
sonra fanatik Türk düşmanı yazarlar bir yandan gerçekleri çarpıtarak Türklerin
Ermenileri katlettiklerine ilişkin kitap ve raporlarla Almanya’nın zorunlu göç
kararının alınmasındaki etkilerini gizlemeye çalışırken diğer yandan savaş şartlarında
isyancı Ermenilerin savaş bölgesinden çıkarılması amacıyla alınmış olan zorunlu göç
kararını da bir soykırım gibi nitelendirerek Osmanlı Devleti’ni suçlamaya
başlamışlardır.
Almanya’nın Ermenilere verdiği destek özellikle Anadolu’nun Ermenilerden
kurtarılması sürecinde daha belirgin hâle gelmiş ve Almanlar Türk Kafkas
Kolordusunun Sarıkamış-Kars-Gümrü istikametindeki harekȃtından rahatsızlık
duymuşlardır.
Alman Ermeni Cemiyeti adına Dr. Paul Rohrbach, Almanya Başbakanı Graf
Hertling’e gönderdiği yazıda Rusya’nın Ermenilere özerklik önerisinde
bulunduğundan bahisle Alman Hükûmeti’nin bunun gerçekleşmesi için yardımda
bulunmasını (Kılıç 2003: 59) talep etmiştir.
O dönemde BM soykırım Sözleşmesi henüz kabul edilmemiş bulunduğundan ve soykırım
sözcüğü uluslararası hukuk literatüründe bulunmadığından Türkler Ermeni zorunlu göçü
konusunda suçlanırken “katliam” sözcüğü kullanılmıştır. Ancak 1948 yılında BM Soykırım
Sözleşmesinin kabulünden sonra katliam sözcüğü yerine soykırım sözcüğü kullanılmaya
başlanmıştır.
20 4 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
Brest-Litowsk sonrası Rusların çekildikleri bölgede Ermeni Devleti kurulması
yönündeki isteklerini Alman Hükûmeti'ne bildiren Alman Parlamenter Dr. Mum ve
Dr. Paul Rohrbach, Brest-Litowsk sonrası Osmanlı ordusunun askerî harekâta
geçmesinden endişelenen Ermenilerin bu ihtimalin önlenmesi konusundaki
taleplerini de Alman Hükümetine iletmiş (Arıkan 2006: 333), bunun üzerine Almanya,
Osmanlı Devleti'nden Ermenilere misillemede bulunulmamasını istemiştir.
Almanya’nın İngiltere, Fransa ve Rusya ile savaşa girmesinin ve beraberinde
Osmanlı Devleti’ni de savaşa sürüklemesinin arka planında yatan sebeplerden biri de
Kafkasya enerji kaynaklarına sahip olma isteğidir.
Almanya I. Dünya Savaşı öncesi Rusya'nın direnmesine karşı, Güney Kafkasya
üzerinden İran'a yol açmaya çalıştığı gibi, Orta Asya doğrultusunda sıçrama görevini
yerine getirecek Alman yanlısı bir Kafkasya devleti edinmek için de çok büyük paralar
harcamıştır. Almanlar Bakü ve özellikle Batum petrollerine sahip çıkmayı da hedef
edinmişlerdir (Karal 1996: 529). Nitekim İngilizlerin Ermenilere bıraktığı Kars ve
Sarıkamış bölgelerinde Ermenilerin Müslüman halkı kitleler hâlinde katletmeye
başlaması üzerine Kafkas Kolordusunun Ermenilere karşı harekete geçerek Kars’ı
aldıktan sonra Gümrü istikametinde ileri harekâta devam etmesi Almanları rahatsız
etmiş ve Gürcüler Almanya’nın telkinleriyle Gürcistan’ın bağımsızlığını ve
Almanya’nın himayesine girdiğini açıklamıştır. Türklerin Kafkasya’daki
ilerlemesinden rahatsızlık duyan Alman Komutan General Hindenburg da Enver
paşaya hitaben Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın Kafkasya’daki çıkarlarına uygun
hareket etmesini talep eden bir mektup (Karal 1996: 530-533) göndermiştir.
Bolşevik İhtilali’nden sonra Ermeniler, Gürcüler ve Azerbaycan Türkleri
tarafından 14 Kasım 1917’de Mavera-ı Kafkasya Cumhuriyeti ve 26 Nisan 1918’de
Trans Kafkasya Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Osmanlı Devleti’nin
Kafkasya’da egemenliğini istemeyen Almanya kendi kontrolünde bir Gürcü Devleti,
ya da Gürcü egemenliğinde bir konfederasyon teşkili için çalışmalara başlamış ve bu
amaçla Rusya ile de birliğinde bulunmuştur (Arıkan 2006: 337). Neticede
Almanya’nın kışkırtmaları sonucu Trans Kafkasya Cumhuriyeti dağılarak önce
bağımsız Gürcistan, ardından 28 Mayıs’ta Azerbaycan, 30 Mayıs’ta ise Ermenistan
kurulmuştur. Almanya Osmanlı Devleti’nden gizli olarak 27 Ağustos 1918’de Sovyet
Rusya ile Osmanlı ordusunun Bakü’ye doğru yayılmasını önlemek amacıyla bir de
anlaşma imzalamıştır. Anlaşmaya göre Tiflis’e yerleşen Alman generali Von Kress
Osmanlı Devleti’nin ilerlemesine karşı Gürcistan ve Ermenistan’ı destekleyecekti
(Gökdemir 1998:27-28).
Kafkas Müslümanları ile Türkiye’nin birleşmesini de engellemeye çalışan
Almanya bütün bu çabalarına rağmen Osmanlı Devleti’nin Kafkaslar’daki ilerleyişini
önleyemeyince önce el altından Ermenileri desteklemeye başlamış, takip eden süreçte
ise Osmanlı Devleti’nin Bakü’ye ilerleyişini Hıristiyanlık adına protesto ederek
Ermenilerin de Bakü petrollerinden yararlanmasını talep etmiştir. Bu kapsamda
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 205
Ermenilerle Türk ordusu arasındaki çatışmalarda Alman askerlerinin Ermeni
saflarında yer aldığı 10 Haziran 1918’de Osmanlı karargâhından Almanlara
gönderilen telgraflardan anlaşılmaktadır (Şahin 2005: 205-206). Aynı şekilde,
Almanların Sohum’da Müslüman halktan topladığı silahları Hıristiyanlara verdiği de
tespit edilmiştir (Arıkan 2006: 339). Bütün bu bilgiler Almanların I. Dünya savaşına
girmesinin arka planında yatan düşüncenin Ortadoğu ve Kafkaslar’daki enerji
kaynaklarına el atma isteğinden kaynaklandığını ve kendi ulusal çıkarları için
Ermeniler başta olmak üzere bölgedeki Hıristiyan unsurlardan yararlandığını ortaya
koymaktadır.
SONUÇ
Kendi milli birliğini sağladıktan sonra büyüme hedefine kilitlenen Almanya I.
Dünya Harbi öncesinde Ortadoğu ve Kafkaslar yeniden şekillenirken bölgedeki yeraltı
ve yerüstü kaynaklarına ve dünyanın en önemli jeopolitik konumuna sahip olan
Anadolu’ya, Mezopotamya’ya ve Kafkasya’ya İngiliz ve Fransızlardan önce el atma
düşüncesinden hareketle Osmanlı coğrafyasına yönelmiştir. Bu dönemde Osmanlı
Devleti’nin orduda ıslâhât yapma ihtiyacından yararlanan Almanya Osmanlı
Devleti’ne gönderdiği askeri uzmanlar ve komutanlarla Osmanlı Devleti’nin yönetim
kadrosunu ve ordusunu tamamen Alman etki ve kontrolü altına almış ve Osmanlı
Devleti Almanya’nın yanında savaşa katılmıştır. Almanya Osmanlı topraklarına
gönderdiği uzmanlar ve misyonerler vasıtasıyla da bölgedeki kaynaklardan ve gayr-ı
Müslim unsurlardan yararlanma konusunda araştırmalarda bulunmuş ve Osmanlı
Ermenileriyle ilişkilerini geliştirmiştir.
I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ermenilerinin bir bölümünün düşman saflarına
geçerek kendi devletine karşı savaşması, geride kalan unsurlarla da çeteler teşkil
ederek Müslüman köylerinde katliam yapması ve Osmanlı ordusunun harekâtını
sekteye uğratacak şekilde casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunması Alman
Genelkurmayı’nın önerileriyle Ermenilerin bir bölümü için zorunlu göç kararının
alınmasına sebep olmuştur. Gerek zorunlu göç kararının haklılığı gerekse göç
uygulamasında Ermenilere gerekli insani yardımın sağlandığı Alman
büyükelçilerinin, konsoloslarının ve Osmanlı ordusunda görev yapan Alman askeri
uzman ve komutanlarının rapor ve beyanatlarında açıkça görülmektedir.
Ancak savaştan sonra Osmanlı Devleti’nin yanı sıra Almanya’nın da Ermenilere
katliam yapmakla suçlanması üzerine Almanlar söz konusu suçlamalardan
kurtulabilmek ve kendilerini temize çıkarmak amacıyla zorunlu göç kararı ile
ilgilerinin olmadığını öne sürerek düzmece kitap ve belgelerle Türk tarafını suçlama
yoluna gitmişlerdir. Almanya bu kapsamda Ermeni katliamlarının gerçekleştiğini,
fakat bunun sadece Türkler tarafından işlendiğini, Alman subaylarının ise Ermenileri
kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ispatlamaya çalışmaktadır.
20 6 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
I. Dünya Savaşının son döneminde savaş Kafkasya bölgesinde devam ederken
Almanya Türk ilerlemesini ve Kafkas Müslümanları ile Türkiye’nin birleşmesini de
engellemeye çalışmış, Türklerin Kafkaslar’daki ilerleyişini önleyemeyince el altından
Ermenileri desteklemeye başlamıştır. Takip eden süreçte ise Osmanlı ordusunun
Bakü’ye ilerleyişini Hıristiyanlık adına protesto ederek Ermenilerin de Bakü
petrollerinden yararlanmasını talep etmiştir. Bu kapsamda Kafkasya’da Ermenilerle
Türk ordusu arasındaki çatışmalarda Alman askerleri Ermeni saflarında yer almış ve
Almanlar bölgedeki Müslüman halktan topladığı silahları Hıristiyanlara dağıtmıştır.
Bütün bu bilgiler Almanların I. Dünya Savaşına girmesinin arka planında yatan
düşüncenin Ortadoğu ve Kafkaslardaki enerji kaynaklarına el atma isteğinden
kaynaklandığını, kendi ulusal çıkarları söz konusu olduğunda Almanların müttefik
olduğu ülkeye bile sırt çevirebildiğini, politikalarının belirlenmesinde Hıristiyan
dininin önemli bir unsur olarak ortaya çıktığını ortaya koymaktadır.
II. Dünya Savaşı yıllarında tarihin en büyük soykırımını işleyerek 1948 yılında
BM’den Soykırımın Önlenmesi Anlaşması’nın çıkarılmasının ana sebebi olan
Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni işlemediği bir suçtan dolayı günümüzde bile
yargılaması ve kendisi üzerindeki yaftayı Ermeni zorunlu göçü bahanesiyle Osmanlı
Devleti’ne ve Türk milletine yapıştırmaya çalışması sonuç vermeyecek bir girişimdir.
Almanların I. Dünya Savaşı yıllarında gerek Ermeni zorunlu göç kararının alınması
konusundaki etkileri gerekse savaş Kafkaslar’da devam ederken Ermenilere verdikleri
destek her geçen gün ortaya çıkan yeni belgelerle giderek açıklık kazanmaktadır.
Özellikle bu konuda yüksek lisans ve doktora yapan Alman öğrencilerin çalışmaları
hâlen yabancı araştırmacıların erişimine kapalı tutulmaktadır. Söz konusu çalışmalara
da ulaşılabildiği takdirde Almanların Osmanlı Devleti’ni savaşa sürüklemelerinin
nedenleri ve Ermeniler için alınan zorunlu göç kararı üzerindeki etkileri açıklık
kazanacaktır. Bu kapsamda Almanya’da yaşayan ve Ermeni meselesi konusunda
çalışmalar yürüten Alman vatandaşı Türk akademisyenlere gerçeklerin ortaya
çıkarılması konusunda büyük görev düşmektedir.
KAYNAKÇA
A. KİTAP, DERGİ VE MAKALELER
ALKAN M. Nail (2014), “1915 Ermeni Tehcir Kanunu ve Almanya’nın Etkisi”, Akademik Bakış, Cilt
8 Sayı 15
ARIKAN Refik (2006), “Almanya Siyaseti İçerisinde Ermeni Meselesinin Yeri”, Geçmişten
Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa (Editör: Doç. Dr. Haluk Selvi), Sakarya Üniversitesi Türk-
Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Yayını, Sakarya
ASLAN Esat (2001) Ermeni Sorununda Akılcı, Tarafsız ve Planlı Görüş Açıları, Osmanlı’dan Günümüze
Ermeni Sorunu, Ankara
BALAKIAN Grigoris (2009) Armenian Golgotha, Translated by Peter Balakian with Aris Sevag, New
York
Al ma ny a ’n ın O sm an l ı De vle ti D ön em in de ki E rm eni P ol it ik al ar ı | 207
BEYDİLLİ Kemal (1987), Türk Savun Kendini, Tarih ve Toplum, Sayı 38, İletişim Yayınları, İstanbul
BOZKURT Fatih (2006), “Birinci Dünya Savaşına Kadar Almanya ve Ermeni Sorunu”, Geçmişten
Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa (Editör: Doç. Dr. Haluk Selvi), Sakarya Üniversitesi Türk-
Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Yayını, Sakarya
ÇİÇEK Kemal (2005), Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, Türk Tarih Kurumu yayınları, XVI. Dizi.
Sayı 110, Ankara
ÇOLAK Mustafa (2013), “Müttefik Almanya İle İhtilaf: Ermeni Meselesi”, History Studies, Special
Issue on Balkan Wars (Balkan Savaşları Özel Sayısı), Cilt:5, Sayı:6, Ankara
GÖK Hayrullah, UYAR Mesut (2000), “Birinci Dünya Savaşı’nda Alman Askeri Yardım Heyeti’nin
Bir Yönü, Bir Arşiv Yağmasının Hikâyesi”, Toplumsal Tarih Dergisi, Kasım 2000 Sayı 83 Cilt
14, İstanbul
GÖKDEMİR Ahmet Ender (1998), Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti, Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara
GUSE Felix (1940), Die Kaukasusfront im Weltkrieg: Bis zum Frieden von Brest, Leipzig
HALAÇOĞLU Yusuf (2001), Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları
Sayı 90, Ankara
HOPKIRK Peter (1995), İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, Çeviren: Mehmet Harmancı, Bilgin
Yayıncılık A.Ş., İstanbul
KARAL Enver Ziya (1996), Osmanlı Tarihi IX. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara
KILIÇ Selami (2001), “Ermeni Dostu Olarak Tanınan Bir Alman Din Adamı Dr. Johannes Lepsius”,
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVII, Kasım 2001, Sayı: 51’den ayrı basım
KILIÇ Selami (2015), Türk Alman Arşiv Belgeleriyle Ermeni Sorunu ve Almanya, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara
KURAT Akdes Nimet(1966), Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Bulunan Alman
Generallerinin Raporları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 23, Seri: III-Sayı: B3,
Ankara
MÜNİR Süreyya Bey (2001), Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No:53, Ankara
ORTAYLI İlber (2001), “Ermeni Sorunu: Soykırım İddialarının Arkasındaki Gerçekler”, Popüler
Tarih, Sayı 8, İstanbul
ORTAYLI İlber (1998), Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, Alkım Yayınları, İstanbul
ÖZDEMİR Hikmet, ÇİÇEK Kemal, TURAN Ömer, ÇALIK Ramazan, HALAÇOĞLU Yusuf (2004),
Ermeniler: Sürgün ve Göç, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara
SÜSLÜ Azmi (1990), Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayın
No:5, Ankara
ŞAHİN Enis (2005), Diplomasi ve Sınır, İstanbul
TARAN Kemal (1984), Ermeni İddiaları Tutarsızdır, İstanbul
TAŞCIOĞLU Ömer Lütfi (2015), Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi, Siyasi ve Hukuki Gerçekler, Nobel
Akademik Yayınları, Ankara
TEPEKAYA Muzaffer (2002), “Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)”, Türkler, c.13, Yeni Türkiye
Yayınları, Ankara
20 8 | Ta ş ç ı o ğ l u / G az i T ür ki ya t, G üz 2 01 6/19: 189 -2 0 8
TRUMPENER Ulrich (1999), “Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu”, Osmanlı
İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Editör: Marian Kent, İstanbul
ÜNAL Şeref (2004), Salomon Teilerian Davası, Talat Paşa Suikastı, Ufuk Üniversitesi Yayınları,
Ankara
WALLACH Jehuda E. (1977), Bir Askeri Yardımın Anatomisi, Çev. F. Çeliker, Genelkurmay
Basımevi, Ankara
YAVUZ Hakan (2016), “Robert Fisk ve Tehlirian Davası”, Türkiye Günlüğü, Bahar 2016, Sayı:126,
Cedit Neşriyat, Ankara
B. GAZETELER VE İNTERNET KAYNAKLARI
Deutsche Allgemeine Zeitung, 24 Juli 1921
GUST Wolfgang, “Veröffentlichungen: Wer manipulierte die Dokumente in Deutschland und
Armenien?”, http://www.wolfgang-gust.net/armenocide/gusthome.nsf/d3cb8075f11223b4c1
2572ef004f2e81/e291456a34f282aec12572cd004dbc56!OpenDocument, (31.10.2014).
Research
Full-text available
z: I. Dünya harbi sırasında Osmanlı Ermenilerinin düşman safına geçerek Türk ordusunu arkadan vurmaları üzerine Osmanlı Devleti ile Almanya arasında istişare edilerek alınan Ermeni zorunlu göçü kararı savaştan sonra Türkiye ile birlikte Almanya'nın da suçlanmasına neden olmuş, Almanlar söz konusu ithamlardan kurtulabilmek için Türkleri suçlama yolunu tercih etmiştir. Almanya'da Hitler'in iktidara gelmesinden sonra Ermeniler Almanya'yı desteklemiş ve II. Dünya savaşında Alman ordusunda ve SS birliklerinde görev almışlardır. Ermenilerin söz konususu desteği Almanların Ermenilere bakış açısını olumlu yönde etkilemiştir. Almanya'nın geçmişten itibaren Ermenilere verdiği destek günümüzde artarak devam etmektedir. Bu kapsamda Alman Meclisi 2001 yılından itibaren aldığı kararlarla Türkleri Ermenilere karşı soykırım suçu işlemekle suçlamaktadır. Almanya'nın Ermeni tezlerini desteklemesinin ve Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlamasının en önemli sebeplerden biri yeni soykırım suçluları bularak kendi atalarının işlediği Yahudi soykırımının etkilerini hafifletme çabasıdır. Bu çalışmada Almanların söz konusu politikaları incelenmiş ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler konusunda öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Abstract: During the WW I (World War I) Armenian minority living along the Russian border showed great support to invading Russian troops and spied and sabotaged against the Ottoman forces; Germany consulted with the Ottomans and advised them to relocate Armenians from the war zone. Right after these consultations the law to relocate the Armenians was put into effect by the Ottoman Government. Upon losing the WW I not only the Ottoman Empire but Germany was also accused of the relocation decision. Germany puts the blame on the Turks to get rid of these accusations.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.