Conference PaperPDF Available

‫‬بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان به روشهای ارزیابی سریع لرزه ای مطالعه موردی مناطقی از شهرستان سردشت

Authors:
  • Islamic Azad University,Mahabad,iran

Abstract

زلزله بعنوان یکی از پدیده های طبیعی و عامل ایجاد آسیب پذیری در ساختمان ها، همواره در ایران بعنوان کشوری لرزه خیز مطرح است. لذا بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها بعنوان آسیب های بلقوه جهت مدیریت بحران و مدیریت جامع شهری و تهیه سناریوهای نجات و امداد دارای اهمیت ویژه ای است. ارزیابی سریع لرزه ای ساختمان ها بعنوان یک روش سریع و کم هزینه با هدف تعیین میزان آسیب پذیری سازه ها و تعیین سطح ایمنی آن ها مطرح و مورد توجه می باشد. در این مقاله مناطقی از شهرستان سردشت جهت مطالعه موردی انتخاب شده است. شهرستان سردشت در پهنه با خطر نسبی بسیار زیاد واقع است و این شهر فاقد نقشه ریز پهنه بندی زلزله و مطالعات ارزیابی لرزه ای ساختمان ها می باشد. در این تحقیق بر اساس شش روش ارزیابی سریع لرزه ای مطرح از جمله روش های پیشنهادی کانادا، FEMA، آریا، نشریه 364، کیفی سریع(LR)، شاخص سازان، 100 ساختمان که بیشتر آجری و سنگی است، درمناطقی از شهرسردشت با برداشت میدانی و معیارهای خاصی از جمله قدمت، موقعیت، پراکندگی جمعیت، ایجاد اختلال در امر امداد رسانی در صورت خرابی بعلت وجود در معبرهای کم عرض و دارای پیچ وخم در بافت فرسوده، انتخاب و مورد ارزیابی سریع قرار گرفته است. با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج ساختمان های مورد ارزیابی بر حسب میزان آسیب پذیری کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد در چهار گروه و برحسب عدم نیازبه تقویت، نیازمند مقاوم سازی و تخریبی تقسیم بندی شده اند، نتایج نشان می دهد 20درصد ساختمان های مورد بررسی تخریبی بوده و حدود 45 درصد به مقاوم سازی نیاز دارند.
www. iraniantec.ir



*
1  k.nezami@iau-mahabad.ac.ir
2  hazhir.mahroufzade11@gmail.com

                
              
         
    



FEMALR

             
 

                 


ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.