ArticlePDF Available

Abstract

Pineapple is one of the most popular tropical fruit and an indispensable part of many people's diet. It was brought to Europe in 1493 by Christopher Columbus. The fruit has been valued for years for its unique taste and richness in nutrients, such as micro- and macronutrients, dietary fibre and a variety of vitamins. Pineapple is low in calories, but rich in nutrients; therefore, it is often included in a weight-watcher menu. Frequent consumption of pineapple almost completely covers the recommended daily intake of vitamin C, manganese and copper. Phytochemical analysis of pineapple leaf extract revealed the presence of alkaloids, flavonoids, saponins and tannins, all of which are said to be hypoglycaemic and analgesic. Studies on bromelain, pineapple's most complex bioactive compound, demonstrated its antioxidant, anti-inflammatory, digestion-enhancing and cardioprotective effects. The multitude of potential uses of bromelain combined with the effects of many other nutrients found in a pineapple, allow us to appreciate not only its unquestionable taste, but also other benefits of this fruit. Pineapple is no exception and throughout the years many myths about its beneficial and harmful properties have emerged. Fortunately, most of these have never been confirmed scientifically and pineapples have no known negative impact on the human body. The aim of this study was to present the nutritional value of pineapple and its role in medical treatment.
133
Prozdrowotne właściwości ananasa
Health-promoting properties of pineapple
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica, Polska
2 Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
Adres do korespondencji: Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Zdrojewicz, ul. Niedźwiedzia 57/7, 54-232Wrocław, tel.: +48 607633180, e-mail: zygmunt.zdrojewicz@wp.pl
1 Vitelon State University of Applied Sciences in Legnica, Legnica, Poland
2 Faculty of Medicine, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland
Correspondence: Professor Zygmunt Zdrojewicz, MD, PhD, Niedźwiedzia 57/7, 54-232Wrocław, Poland, tel.: +48 607633180, e-mail: zygmunt.zdrojewicz@wp.pl
Ananas to jeden z najbardziej popularnych owoców tropikalnych i nieodłączny element diety wielu ludzi. Został sprowadzony
do Europy przez Krzysztofa Kolumba już w 1493 roku. Od wielu lat jest ceniony ze względu na swój niepowtarzalny smak
i bogactwo składników odżywczych, takich jak mikro- i makroelementy, błonnik czy liczna grupa witamin. Ananas jest
owocem niskokalorycznym, a zarazem pełnowartościowym, przez co stał się częstym elementem jadłospisu osób dbających
o linię. Systematyczne spożywanie ananasów pozwala prawie w całości pokryć dzienne zapotrzebowanie organizmu
na witaminęC, mangan czy miedź. Badania fitochemiczne ekstraktu z liści ananasa wykazały obecność alkaloidów,
flawonoidów, saponin i garbników, którym przypisuje się właściwości hipoglikemizujące oraz przeciwbólowe. W wyniku
badań nad bromeliną– składnikiem ananasa o najbardziej złożonym działaniu biologicznym– odkryto jej efekty
antyoksydacyjne, przeciwzapalne, wspomagające trawienie czy kardioprotekcyjne. Mnogość potencjalnych zastosowań
bromeliny wspartej działaniem wielu spośród zawartych w ananasie składników pozwala nam docenić oprócz niewątpliwych
walorów smakowych również inne atuty tego owocu. Ananasy nie są wyjątkiem i także w odniesieniu do nich z biegiem czasu
pojawiło się wiele mitów na temat ich zbawiennego lub szkodliwego działania. Na szczęście większość z nich nigdy nie została
potwierdzona w sposób naukowy i ananas nie wykazuje żadnego znanego nam negatywnego wpływu na organizm człowieka.
Celem niniejszej pracy jest omówienie wartości żywieniowej ananasa i jego znaczenia w walce z chorobami.
Słowa kluczowe: ananas, bromelina, żywienie, dietetyka, medycyna
Pineapple is one of the most popular tropical fruit and an indispensable part of many people’s diet. It was brought to Europe
in 1493 by Christopher Columbus. The fruit has been valued for years for its unique taste and richness in nutrients, such as
micro- and macronutrients, dietary fibre and a variety of vitamins. Pineapple is low in calories, but rich in nutrients; therefore,
it is often included in a weight-watcher menu. Frequent consumption of pineapple almost completely covers the recommended
daily intake of vitaminC, manganese and copper. Phytochemical analysis of pineapple leaf extract revealed the presence
of alkaloids, flavonoids, saponins and tannins, all of which are said to be hypoglycaemic and analgesic. Studies on bromelain,
pineapples most complex bioactive compound, demonstrated its antioxidant, anti-inflammatory, digestion-enhancing and
cardioprotective effects. The multitude of potential uses of bromelain combined with the effects of many other nutrients
found in a pineapple, allow us to appreciate not only its unquestionable taste, but also other benefits of this fruit. Pineapple
is no exception and throughout the years many myths about its beneficial and harmful properties have emerged. Fortunately,
most of these have never been confirmed scientifically and pineapples have no known negative impact on the human body.
The aim of this study was to present the nutritional value of pineapple and its role in medical treatment.
Keywords: pineapple, bromelain, nutrition, dietetics, medicine
Streszczenie
Abstract
Zygmunt Zdrojewicz1, Joanna Chorbińska2, Bartosz Bieżyński2, Piotr Krajewski2
© Pediatr Med Rodz 2018, 14(2), p. 133–142
© Medica l Commu nicat ions Sp. z o.o. This isan open-access a rticle dist ributed under the terms of the Creative Commons Att ribution-NonCommercial-NoDerivatives License
(CC BY-NC-ND). Reproduct ion ispermitte d for personal, edu cational, non- commercial us e, provided that t he origina l article isin w hole, unmodi fied, andprope rly cited.
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
Received: 06.12.2017
Accepted:
16.03.2018
Published:
29.06.2018
Zygmunt Zdrojewicz, Joanna Chorbińska, Bartosz Bieżyński, Piotr Krajewski
134
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
WPROWADZENIE
Ananas jadalny (łac. Ananas comosus) to rodzaj
byliny z rodziny bromeliowatych, której owoco-
stan jest trzecim najczęściej uprawianym owo-
cem tropikalnym na świecie, zaraz po bananach i cy-
trusach. Jego wyjątkowe smak i soczystość są doceniane
przez ludzi na całym świecie. Początkowo ananasy były
wykorzystywane przez rdzennych mieszkańców Ameryki
Środkowej, którzy spożytkowywali je nie tylko do jedze-
nia czy produkcji alkoholu, ale także jako środek leczni-
czy, wczesnoporonny, materiał do wytwarzania sznurków,
dekoracji domów lub nawet substancję do zatruwania gro-
tów strzał(1,2). Oryginalna nazwa ananasa– nana– pocho-
dzi z języka, którym posługiwało się plemię południowo-
amerykańskich Indian Guaraní, i oznacza coś pachnącego,
bardzo smacznego. W krajach strefy hiszpańskojęzycznej
owoc ten nazywany jest la piña, czyli szyszka. Do jego wy-
glądu odnosi się również nazewnictwo powstałe w krajach
anglosaskich, gdzie nosi on nazwę pineapple, co możemy
tłumaczyć jako „sosnowe jabłko. Do Europy ananas zo-
stał sprowadzony w XV wieku przez Krzysztofa Kolumba.
Początkowo jedynie importowany z Ameryki, Indii czy
Madagaskaru, osiągał zawrotne ceny i nie bez powodu
nazywany był owocem królów. Po pewnym czasie sta-
łosię jasne, że na Starym Kontynencie, ze względu na zgo-
ła odmienny klimat, do uprawy tej rośliny niezbędne bę-
dzie wykorzystanie szklarni, co na szeroką skalę wdrożyli
Anglicy na początku XVIII wieku(2). Przez kolejne stulecia
wyhodowano wiele gatunków ananasa, jednak najpopular-
niejszy z nich– Smooth Cayenne– od czasu sprowadzenia
go z Gujany Francuskiej w 1819 roku nieprzerwanie pozo-
staje numerem jeden na rynku światowym(1). Dziś zarów-
no świeży ananas, jak i jego przetwory wchodzą w skład
diety prawie każdego przeciętnego Europejczyka. Coraz
częściej mówi się o jego roli w suplementacji, właściwo-
ściach przeciwzapalnych, wspomagających trawienie czy
antyoksydacyjnych. Celem niniejszej pracy jest przedsta-
wienie walorów żywieniowych ananasa i jego znaczenia
w walce z chorobami.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Ananas jest dostępny na rynku pod wieloma postacia-
mi. Co ciekawe, ilość zawartych w nim składników od-
żywczych nie ulega w znaczącym stopniu zmianie pod-
czas obróbki(3). Dzięki tej właściwości dużo łatwiej jest
wykorzystywać bogate wartości odżywcze tej rośliny.
Głównym składnikiem ananasa jest woda, która stano-
wi aż 85,3–87,0% jego objętości. Jest to owoc niskokalo-
ryczny. W 100g zawarte jest 47–52kcal, które pochodzą
głównie z węglowodanów (11,6–13,7g), bardzo mała część
tej energii pochodzi zaś z białek (0,4–0,7g) i z tłuszczów
(0,2–0,3g). Głównym cukrem zawartym w ananasie, obok
glukozy i fruktozy, jest sacharoza, stanowiąca dwie trze-
cie całkowitej masy cukrów(4). Błonnik stanowi niestety
INTRODUCTION
The pineapple (Ananas comosus) is a perennial be-
longing to the family Bromeliaceae, which is the
third most-cultivated tropical fruit worldwide aer
bananas and citrus fruit. Its unique taste and juiciness are
appreciated by people all over the world. Initially, pineap-
ples were used by indigenous people in Central America
who used the fruit not only for consumption and alco-
hol production, but also as a remedy, an early abortion
agent, material for making strings and house decorations
as well as a poisonous substance for arrows(1,2). e origi-
nal name of pineapple– nana– comes from the language
used by Guaraní, South American Indian group, and re-
fers to something with pleasant fragrance and excellent
taste. In the Spanish-speaking countries, the fruit is called
la piña, i.e. a coniferous cone. e Anglo-Saxon nomen-
clature also refers to the fruits appearance resembling
a pine cone, hence its name pineapple. Pineapples were
brought to Europe in the eenth century by Christopher
Columbus. Initially, the fruit was imported from America,
India and Madagascar, reaching enormous prices; therefore
it was known as the fruit of kings. Aer some time it be-
came clear that due to a completely dierent climate in the
Old Continent, cultivation of this plant requires the use
of a greenhouse, which was implemented on a large scale by
the British at the beginning of the 18th century(2). Over the
next centuries, many pineapple varieties were grown with
the Smooth Cayenne, which was imported from French
Guiana in 1819, being most popular and continuing to be
the number one in the world market(1). Today both fresh
and processed pineapple is a part of the diet of almost every
average European. e importance of its supplementation
as well as its anti-inammatory, digestion-enhancing and
cardioprotective eects are increasingly discussed. e aim
of this study was to present the nutritional value of pineap-
ple and its role in combating diseases.
NUTRITIONAL VALUE
Pineapple is available on the market in many forms.
Interestingly, the amount of nutrients contained in a pine-
apple does not change signicantly during processing(3).
Owing to this property, it is much easier to make use of the
rich nutritional value of this plant. Water is the main com-
ponent of pineapple and accounts for up to 85.3–87.0%
of its volume. e fruit is low in calories; 100g pineapple
contains 47–52kcal, which mainly come from carbohy-
drates (11.6–13.7g), while a very small part of this ener-
gy is derived from proteins (0.4–0.7g) and fats (0.2–0.3g).
Sucrose, which accounts for two-thirds of the total sugar
mass, is the main carbohydrate contained in pineapple, be-
sides glucose and fructose(4). Unfortunately, bre accounts
for only a small fraction of the fruit (0.4–1.4g/100 g).
The following amounts of micro- and macronutrients
are contained in 100g pineapple: calcium– 17–18mg,
Prozdrowotne właściwości ananasa / Health-promoting properties of pineapple
135
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142 DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
niewielką część masyowocu (0,4–1,4g/100g). W 100g
ananasa znajdują się mikro- i makroelementy w następu-
jących ilościach: wapń– 17–18mg, fosfor– 8–12mg, sód
1–2mg, żelazo– 0,5mg, miedź– 160µg, magnez– 12mg,
mangan– 0,9mg, cynk– 0,1mg i potas– 125–146mg(5).
Odczyn ananasa jest kwaśny i wynosi 3,71 w skali pH.
Na wartość tę składają się głównie kwasy, które stanowią
0,6–1,2% jego masy. Są to kwas cytrynowy (87%) i kwas
jabłkowy (13%)(6). Ananas jest również znakomitym źró-
dłem witamin, zwłaszcza witaminy C (24mg), ale także
A (58–130IU), B1 (0,08mg), B2 (0,03mg), B3 (0,49mg) i B6
(0,11mg)(7). Sto gramów tego owocu pozwala pokryć oko-
ło 80% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Z in-
nych substancji wchodzących w skład ananasa warto rów-
nież wymienić foliany (18µg) czy beta-karoten (35µg)(8).
Wymienione składniki odżywcze zawarte w ananasie oraz
stanowiony przez nie procent dziennego zapotrzebowania
organizmu (określony wg wytycznych Agencji Żywności
i Leków z 27.05.2016 r.) zestawiono w tab.1(9).
PRODUKCJA I PRZETWARZANIE
ANANASÓW
Ananas jest trzecim, po bananach i cytrusach, najważniej-
szym owocem tropikalnym na całym świecie. Zarówno
jego produkcja, jak i spożycie wzrosły w ciągu pierw-
szych 10 lat XXIwieku aż o 1/3. Najważniejszymi świa-
towymi producentami ananasów są Filipiny, Brazylia,
Kostaryka i Tajlandia. Najwięcej owoców sprowadza się
do USA, Belgii i Niemiec. Dojrzewanie ananasów w ide-
alnych warunkach (ciepły, wilgotny klimat i odpowiednie
nawodnienie) trwa od 24 do 36 miesięcy. W tym okresie
owoce rosną, tracą chlorol (na rzecz produkcji karoteno-
idów), a także swoją pierwotną kwaśność i stają się słodkie.
Dojrzałość owoców sprawdza się na podstawie wielkości
płaskiej podstawy i barwy skorupy. Podstawowym wyzwa-
niem w zakresie eksportu ananasów jest zapotrzebowanie
konsumentów na świeże owoce, dlatego też podczas zry-
wania, obróbki i przechowywania w niskiej temperatu-
rze pracownicy muszą zachować ogromną ostrożność, by
ich nie uszkodzić. Dzięki temu podczas transportu owo-
ce mogą uniknąć zepsucia. Ananasy, oprócz świeżej posta-
ci, są dostępne również w rozmaitych wersjach przetwo-
rzonych. Na co dzień w sklepach można znaleźć: ananasy
w puszkach, sok z ananasów, suszone ananasy, mrożo-
ne kawałki, mrożony miąższ czy nektar. Warto zauważyć,
że nie każdy ananas nadaje się do wytworzenia określo-
nych przetworów, dlatego też niektóre owoce tego gatun-
ku są hodowane specjalnie na potrzeby danej produkcji.
Podczas przetwarzania jadalnych części owoców niewyko-
rzystane pozostają duże ilości skóry i liści, które muszą zo-
stać prawidłowo zużyte lub składowane, by nie zanieczysz-
czać środowiska. Są one bogate w błonnik i celulozę, dzięki
czemu wykorzystuje się je zarówno w przemyśle technicz-
nym (wzmocnienie lekkich kompozytów polimerowych),
jak i rolniczym (pasza dla zwierząt)(1,10).
Nazwa
Item
Ilość w 100g
Amount per 100g
Procent dziennego
zapotrzebowania
Percent of daily demand
Wartość energetyczna
Energy 47–52kcal 2,4–2,6%
Woda
Water 85,3–87g 5,7–5,8%
Węglowodany, w t ym:
Carbohydrates, including: 11,6–13,7g 4,2–5%
Sacharoza
Sucrose 7,7–9,1g 2,8–3,3%
Glukoza
Glucose 3,9–4,6g 1,4–1,7%
Fruktoza
Fructose 3,9–4,6g 1,4–1,7%
Białka
Protein 0,4–0,7g 0,8–1,4%
Tłuszcze
Fat 0,2–0,3g 0,3–0,4%
Błonnik
Fibre 0,4–1,4g 1,4–5%
Wapń
Calcium 17–18mg 1,3–1,4%
Fosfor
Phosphorus 8–12mg 0,7–1%
Sód
Sodium 1–2mg 0,04–0,08%
Żelazo
Iron 0,5mg 2,8%
Miedź
Copper 160μg 17,8%
Magnez
Magnesium 12mg 2,9%
Mangan
Manganese 0,9mg 39,1%
Cynk
Zinc 0,1mg 0,9%
Potas
Potassium 125–146mg 2,7–3,1%
Witamina C
Vitamin C 24mg 27%
Witamina A
Vitamin A 58–130IU 1,9–4,3%
Witamina B1
Vitamin B10,08mg 6,7%
Witamina B2
Vitamin B20,03mg 2,3%
Witamina B3
Vitamin B30,49mg 3%
Witamina B6
Vitamin B60,11mg 6,5%
Beta-karoten
Beta-carotene 35µg ~
Foliany
Folate 18µg 4,5%
Tab. 1. Składniki odżywcze zawarte w 100g ananasa i stano-
wiony przez nie procent dziennego zapotrzebowania
Tab. 1. Nutrients contained in 100g of pineapple and their per-
centage coverage of daily demand
Zygmunt Zdrojewicz, Joanna Chorbińska, Bartosz Bieżyński, Piotr Krajewski
136
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Owoc ananasa zawiera wiele składników wpływających ko-
rzystnie na funkcjonowanie organizmu człowieka. Stanowi
on bogate źródło witamin (zwłaszcza witaminy C) i mi-
nerałów. Jeden dojrzały ananas jest w stanie pokryć około
16,2% dziennego zapotrzebowania osoby dorosłej na wi-
taminę C. Natomiast już pół szklanki soku z tego owocu
zapewnia aż 28mg witaminy C(11), co stanowi 50% dzien-
nego zapotrzebowania(7). Witamina ta należy do antyok-
sydantów i chroni zdrowe komórki przed działaniem wol-
nych rodników. Z tego powodu może być stosowana w celu
opóźnienia starzenia się osteoblastów w chorobie zwyrod-
nieniowej stawów(12) czy spowolnienia nefropatii cukrzy-
cowej(13). Witamina ta bierze również udział w syntezie
kolagenu w kościach, chrząstkach, naczyniach krwiono-
śnych oraz mięśniach. Pozwala też na prawidłowe wchła-
nianie żelaza z pokarmów. Ponadto chroni przed rozwo-
jem infekcji dróg moczowych w trakcie ciąży. Uważa się,
że redukuje ryzyko rozwoju niektórych nowotworów, ta-
kichjak nowotwory jelita grubego, przełyku, żołądka(7)
i nerki(14), a także zmniejsza ryzyko zapalenia dziąseł oraz
choróbprzyzębia(11).
Ananas zawiera także witaminę B1– tiaminę(10). Działaona
jako kofaktor w reakcjach przekształcania węglowoda-
nów w energię(11). Jest ważna w utrzymaniu prawidło-
wej czynności układu nerwowego. Jej niedobór u dzieci
może powodować poważne uszkodzenia układu nerwowe-
go i encefalopatie, zwłaszcza u pacjentów z jej wrodzony-
mi niedoborami(15). Substancja ta wpływa także na czyn-
ność układu sercowo-naczyniowego(10) oraz mięśni(11).
Bierzeteż udział w metabolizmie glukozy(10), zwalniając
tempo zmian metabolicznych w cukrzycy typu 1 lub zapo-
biegając im(16), i ma kluczowe znaczenie dla produkcji czer-
wonych krwinek(11).
Kolejnym ważnym składnikiem ananasa jest błonnik pokar-
mowy. Jego zawartość wynosi średnio 0,45±0,03g/100g,
w ananasie indyjskim zaś– około 0,5g/100g. Błonnik na-
leży do substancji wspomagających trawienie oraz regulu-
jących perystaltykę. Wpływa na prawidłowe funkcjonowa-
nie przewodu pokarmowego, dlatego ananas jest skuteczny
w leczeniu zaparć czy zaburzeń wypróżniania. W nadmiarze
błonnik może jednak wiązać niektóre składniki pokarmo-
we, zaburzając ich prawidłowe wchłanianie(7). Substancja ta
reguluje ponadto skład ory jelitowej oraz zmniejsza nasile-
nie biegunki. Dzięki jej zawartości owoc ananasa zmniejsza
ryzyko nowotworów jelita grubego, cukrzycy(10) czy zespo-
łu metabolicznego. Błonnik obniża również stężenie chole-
sterolu, co może prowadzić do redukcji ryzyka chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego(11).
Innym ważnym związkiem występującym w owocu ana-
nasa jest kwas hydroksybursztynowy, nazywany także
kwasem jabłkowym, stanowiący 13% wszystkich kwasów
zawartych w soku z ananasa. Do jego cennych właściwo-
ści należą: wzmacnianie odporności organizmu, udział
w ujędrnianiu i wygładzaniu skóry oraz zmniejszanie
phosphorus– 8–12mg, sodium– 1–2mg, iron– 0.5mg,
copper– 160μg, magnesium– 12mg, manganese– 0.9mg,
zinc– 0.1mg and potassium– 125–146mg(5). Pineapple
has a pH of 3.71 which is acidic. is is mostly due to the
presence of acids, which account for 0.6–1.2% of pineapple
mass. ese are citric acid (87%) and malic acid (13%)(6).
Pineapple is also an excellent source of vitamins, vitaminC
in particular (24mg), but also vitamin A (58–130IU), B1
(0.08mg), B2 (0.03mg), B3 (0.49mg) and B6 (0.11mg)(7).
One hundred grams of this fruit allows to cover about
80% of the daily demand for vitamin C. Other substanc-
es found in the pineapple that are worth mentioning in-
clude folate (18µg) and beta-carotene (35µg)(8). Nutrients
contained in pineapple along with the percentage coverage
of their daily demand (according to the guidelines of the
Food and Drug Administration dated 27th of May 2016)
are presented in Tab.1(9).
PINEAPPLE PRODUCTION
ANDPROCESSING
Pineapple is the third major tropical fruit worldwide aer
bananas and citruses. Both, production and consumption
of this fruit increased by up to 1/3 in the rst 10 years of the
21st century. Philippines, Brazil, Costa Rica and ailand are
the leading pineapple producers worldwide. Most fruits are
imported to the USA, Belgium and Germany. e pineap-
ple plant takes 24–36 months to yield fruit under adequate
conditions (warm, humid climate and appropriate hydra-
tion). During this time, the fruits grow losing both chloro-
phyll (due to the rise in carotenoids) and their initial acidi-
ty to later become sweet in taste. Fruit ripeness is evaluated
based on the extent of fruit “eye” atness and the skin colour.
e consumer demand for fresh fruit is a major export chal-
lenge, therefore picking, processing and storing pineapples at
low temperatures requires extreme caution to avoid causing
damage to the fruit. ese measures prevent the fruit from
rotting during transport. In addition to fresh pineapples,
a range of their processed forms are available on the market.
eseinclude canned pineapple slices, pineapple juice, dried
pineapples, frozen pineapple chunks, frozen pineapple pulp
and nectar. It should be noted that not all pineapples are suit-
able for certain types of preserves; therefore, there are specif-
ic varieties grown for the needs of particular production pro-
cesses. Large quantities of skin and leaves, which should be
either appropriately used or stored to avoid environmental
pollution, are generated during the processing of edible fruit
parts. Since these parts are rich in cellulose and bre, they are
used in both technical industry (reinforcement of light poly-
mer composites) and agriculture (animal feed)(1,10).
EFFECTS ON THE HUMAN BODY
Pineapple fruit contains a range of components with a posi-
tive eect on the functioning of the human body. It is a rich
source of vitamins (vitamin C in particular) and minerals.
Prozdrowotne właściwości ananasa / Health-promoting properties of pineapple
137
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142 DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
ryzyka zatruciametalami. Kwas jabłkowy wspomaga rów-
nież utrzymanie zdrowia w jamie ustnej, zapobiegając cho-
robom dziąseł oraz tworzeniu się płytki nazębnej(7).
Ananasy zawierają także mangan należący do pierwiast-
ków śladowych(7). Jedna liżanka soku z tego owocu do-
starcza 1,3mg manganu(11), co pokrywa aż 73% dzien-
nego zapotrzebowania(7). Mangan jest kofaktorem wielu
enzymów odgrywających ważną rolę podczas produkcji
energii i w procesach antyoksydacyjnych(10). Umożliwia
działanie kluczowych enzymów oksydacyjnych, takich
jak oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy czy ligazy,
biorących udział w zwalczaniu wolnych rodników pro-
dukowanych w mitochondriach(17,18). Jest katalizatorem
w reakcjach rozkładania kwasów tłuszczowych i chole-
sterolu(10). Pierwiastek ten bierze udział w budowie ko-
ści i tkanki łącznej, dlatego picie soku z ananasa może
wpływać pozytywnie na wzrost kości u młodych lu-
dzi, a także wzmacniać je u osób starszych(7). Niedobór
manganu może skutkować nieprawidłowym formowa-
niem tkanki kostnej lub wadami szkieletu, a towarzy-
szące mu podwyższone stężenia jonów wapnia i fosforu
mogą wpływać na nieprawidłową przebudowę kości(17).
Mangan bierze też udział w kontroli stężenia glukozy
we krwi. Zmniejszone stężenie manganu w organizmie
prowadzi do upośledzenia produkcji insuliny, rozwo-
ju insulinooporności i cukrzycy typu 2(19). Pierwiastek
ten pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu
nerwów. Jego obniżone stężenie odnotowuje się w cho-
robie Huntingtona, natomiast nadmiar– w chorobie
Parkinsona(17). Mangan wspomaga zachowanie pamięci
oraz utrzymanie stabilności emocjonalnej(10). Bez manga-
nu zawarta w ananasie witamina B1 nie może zostać wy-
korzystana przez organizm(10).
Innym pierwiastkiem śladowym występującym w owocu
ananasa jest miedź(7), która razem z witaminą C wspoma-
ga wchłanianie żelaza oraz chroni komórki przed działa-
niem wolnych rodników(10). Miedź reguluje ciśnienie tętni-
cze oraz częstość akcji serca(7). Odgrywa także znaczącą rolę
w gojeniu się kości, zmniejszając utratę ich gęstości, dzięki
czemu maleje ryzyko osteoporozy(10).
Badania tochemiczne ekstraktu z liści ananasa wykazały
obecność alkaloidów, awonoidów, saponin i garbników,
którym przypisuje się właściwości hipoglikemizujące oraz
przeciwbólowe. Uważa się, że ekstrakt z liści ananasa może
być stosowany jako tańszy, alternatywny sposób obniżenia
stężenia glukozy u chorych na cukrzycę(7).
Jedną z najbardziej znanych właściwości ananasa jest jego
działanie moczopędne, pomocne przy eliminacji toksyn
z moczem. Dlatego spożywanie ananasów działa wspo-
magająco u pacjentów z dolegliwościami nerek, pęcherza
i prostaty(7). Sok z ananasa może być stosowany w celu po-
prawy płodności, gdyż polepsza jakość nasienia(7) na dro-
dze stymulacji wytwarzania hormonów płciowych i plem-
ników(10) oraz pobudzania ruchomości plemników. Działa
też ochronnie na nasienie w trakcie procesu jego zamraża-
nia w celu przechowywania(11).
One ripe pineapple fruit can supply about 16.2% of daily re-
quirement for vitamin C in an adult. Furthermore, halfa glass
of pineapple juice provides up to 28mg of vitamin C(11),
which is 50% of the daily requirement(7). is vitamin be-
longs to antioxidants and protects healthy cells against free
radicals. erefore, it can be used to delay osteoblast age-
ing in osteoarthritis(12) and slow down the progression of di-
abetic nephropathy(13). Vitamin C is also involved in osse-
ous, cartilaginous, vascular and muscular collagen synthesis.
Furthermore, it enhances iron absorption from the intestinal
tract and prevents urinary infections in pregnancy. It is be-
lieved than pineapples reduce the risk of certain tumours,
such as colon, oesophageal, stomach(7) and kidney(14) cancer
as well as the risk of gingivitis and periodontal diseases(11).
Pineapple also contains vitamin B1 (thiamine)(10). e vi-
tamin acts as a cofactor in carbohydrate conversion into
energy(11). It also plays an important role in maintaining
normal nervous system function. Vitamin B1 deciency
in children may cause severe nervous system damage and
encephalopathies, particularly in patients with congenital
thiamine deciency(15). e substance has also eects on
the cardiovascular(10) and muscle function(11). It is involved
in glucose metabolism(10), reducing the rate of or eliminat-
ing metabolic changes in type 1 diabetes(16) as well as plays
a key role in red blood cell production(11).
Dietary bre is another important component found in pine-
apple. Its content is estimated at about 0.45±0.03g/100g
and 0.5g/100g for Indian pineapple. Fibre belongs to sub-
stances that support digestion and regulate peristalsis.
Dueto its benecial eects on the gastrointestinal function,
pineapple is eective in treating constipation and impaired
bowel movement. However, excess bre can bind some nutri-
ents, thus preventing their proper absorption(7). Furthermore,
it has regulatory eects on the intestinal ora and reduces the
severity of diarrhoea. Due to its content, pineapples reduce
the risk of colon cancer, diabetes(10) and metabolic syndrome.
Fibre also lowers cholesterol levels, which may in turn reduce
the risk of cardiovascular diseases(11).
Malic acid, which accounts for 13% of all pineapple acids,
is another important compound found in this fruit. Its valu-
able properties include boosting body’s immunity, rming
and smoothing the skin as well as reducing the risk of met-
al intoxication. Furthermore, malic acid helps maintain
oral health, hence preventing gingival diseases and dental
plaque formation(7).
Pineapples also contain manganese, which belongs to trace
elements(7). One cup of pineapple juice supplies 1.3mg
of manganese(11), which covers up to 73% of the daily re-
quirement(7). Manganese is a cofactor for a number of en-
zymes essential for energy production and antioxidant pro-
cesses(10). It allows for the functioning of key oxidant
enzymes, such as oxidoreductases, transferases, hydro-
lases or ligases, involved in the ght against free radicals
produced in the mitochondria(17,18). It also catalyses lip-
id and cholesterol degradation reactions(10). is trace ele-
ment is involved in bone and connective tissue formation;
Zygmunt Zdrojewicz, Joanna Chorbińska, Bartosz Bieżyński, Piotr Krajewski
138
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
Bromelina to kolejny składnik zawarty w owocach ananasa,
charakteryzujący się szerokim spektrum działania na orga-
nizm człowieka. Jest nazwa odnosi się ogólnie do rodziny
enzymów proteolitycznych zawierających grupę sulfhy-
drylową, izolowanych z ananasa(20). Jej głównym składni-
kiem jest proteaza sulydrylowa, złożona z 227amino-
kwasów(21). Bromelina zawiera także peroksydazę, kwaśną
fosfatazę, kilka inhibitorów proteaz oraz wapń związany or-
ganicznie(20). Uważa się, że bogactwo korzystnych właści-
wości, jakimi cechuje się bromelina, nie jest zasługą jedy-
nie jej proteolitycznego działania, lecz przede wszystkim jej
wieloskładnikowości(22).
Składniki bromeliny o charakterze proteaz cystynowych
i sulydrylowych rozkładają białka w procesie trawienia.
Stymulują trawienie i zapewniają prawidłowe funkcjonowa-
nie jelita cienkiego i nerek. Pomagają w detoksykacji i nor-
malizują skład ory jelita grubego, na przykład zapobiega-
ją zaparciom i je zmniejszają(7). Bromelina może być także
stosowana w leczeniu biegunki– w większości przypadków
toksyny wywołujące biegunkę zwiększają wydzielanie jeli-
towe przez szlaki sygnalizacyjne zależne od cAMP (cyklicz-
ny adenozyno-3’,5’-monofosforan), cGMP (cykliczny gu-
anozyno-3’,5’-monofosforan) oraz wapnia. Udowodniono,
że bromelina, wpływając na wszystkie wymienione wyżej
szlaki, wykazuje działanie antysekrecyjne. Dzięki właściwo-
ściom proteolitycznym stosowano ją skutecznie jako enzym
trawienny u pacjentów po pankreatektomii, w niewydolno-
ści zewnątrzwydzielniczej trzustki oraz w zaburzeniach je-
litowych(20) jako skuteczny zamiennik pepsyny i trypsyny
w przypadku ich niedoboru(23). Ponadto połączenie żółci,
pankreatyny i bromeliny okazało się skuteczne w ograni-
czeniu wydalania smolistych stolców u chorych z niewy-
dolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki, a także zmniej-
szało dolegliwości bólowe, wzdęcia i częstość wypróżnień.
Połączenie wymienionych substancji pozwoliło pacjentom
przybrać na wadze(20).
Kolejną właściwością bromeliny jest jej zdolność do modu-
lacji działania układu immunologicznego poprzez induk-
cję produkcji cytokin przez komórki jednojądrowe krwi
obwodowej. Stymuluje ona komórki NK (natural killers)
do uwalniania czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α,
tumour necrosis factor α) oraz interleukin IL-β i IL-6(24).
Bromelina bierze udział w usuwaniu z limfocytów T czą-
steczki adhezyjnej CD44, będącej receptorem dla kwa-
su hialuronowego, biorącej udział w migracji leukocytów
poza światło naczynia do tkanek podczas indukcji proce-
su zapalnego, a także stymulującej do wydzielania cytokin
prozapalnych(20). Zatem w wyniku zmniejszenia ilości czą-
steczek adhezyjnych bromelina działa przeciwzapalnie(25),
do czego przyczynia się również znaczne zmniejszenie
liczby limfocytów T CD4+, które są głównymi efektorami
procesu zapalnego(20). Badania naukowe wykazują, że efekt
przeciwzapalny bromeliny wynika też z hamowania wytwa-
rzania bradykininy w miejscu zapalnym poprzez osłabie-
nie aktywności układu kalikreiny w osoczu(22). Bradykinina
zwiększa przepuszczalność naczyń, a zatem obniżenie jej
therefore, pineapple juice consumption may improve bone
growth in young people as well as bone strength in old-
erindividuals(7). Manganese deciency may lead to improp-
er bone formation or skeletal defects, while the coexisting
increase in calcium and phosphorus levels may induce ab-
normal bone remodelling(17). Manganese is also involved
in controlling blood glucose levels. Reduced manganese
levels lead to impaired insulin production, insulin resis-
tance and type 2 diabetes(19). Furthermore, the compound
promotes normal nerve function. Its reduced levels are ob-
served in Huntington’s disease, while its excess amounts
are detected in Parkinson’s disease(17). Manganese supports
memory and emotional stability(10). Additionally, vitamin B1
contained in pineapple cannot be used by the body in the
absence of manganese(10).
Copper, which along with vitamin C promotes iron ab-
sorption and protects cells against free radicals(10), is anoth-
er important trace element found in pineapples(7). Copper
regulates blood pressure and heart rate(7). It also plays an
important role in bone healing processes by reducing the
loss of bone density, which consequently lowers the risk
of osteoporosis(10).
Phytochemical analysis of pineapple leaf extract revealed
the presence of alkaloids, flavonoids, saponins and tan-
nins, all of which are said to be hypoglycaemic and anal-
gesic. It is believed that pineapple leaf extract may be used
as a cheaper, alternative method for glucose level reduction
in diabetic patients(7).
Diuretic activity, which helps eliminate toxins via urine,
is one of the most well-known properties of pineapples.
erefore, consumption of this fruit has a supportive ef-
fect in patients with renal, bladder or prostate disorders(7).
Pineapple juice may be also used to improve fertility by en-
hancing semen quality(7) due to its stimulatory eects on
sex hormone and semen production(10) as well as sperm
motility. It also exerts protective eects on the semen dur-
ing the freezing process for storage(11).
Bromelain is another component found in pineapple fruit,
which is characterised by a wide spectrum of activity on the
human body. Its name generally refers to the family of pro-
teolytic enzymes containing a sulydryl group, which are
isolated from pineapples(20). Sulydryl protease comprised
of 227amino acids is its main component(21). Bromelain
also contains peroxidase, acid phosphatase, several prote-
ase inhibitors and organically bound calcium(20). It is be-
lieved that the abundance of benecial properties of brome-
lain is not merely due to its proteolytic activity, but mainly
due to multicomponent nature(22).
Cystine and sulydryl protease components of bromelain
break down proteins in the digestive process. ey stimu-
late digestion and ensure proper functioning of the small
intestine and kidneys. They promote detoxification and
normalise large intestine ora, e.g. prevent or reduce con-
stipation(7). Bromelain can also be used to treat diarrhoea;
in most cases, diarrhoea-inducing toxins increase intesti-
nal secretion by signalling pathways dependent on cAMP
Prozdrowotne właściwości ananasa / Health-promoting properties of pineapple
139
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142 DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
stężenia powoduje redukcję obrzęku(25). Bromelina spowal-
nia także pozapalną syntezę prostaglandyn i akumulację
prostaglandynE1(21). Ogranicza tworzenie się bryny przez
zmniejszenie ilości produktów pośrednich kaskady krzep-
nięcia, co oprócz działania przeciwzapalnego dodatkowo
nadaje jej właściwości przeciwzakrzepowe(22). Wpływ bro-
meliny obniżający stężenia bradykininy oraz bryny skut-
kuje znacznym zmniejszeniem bólu i obrzęku zapalnego,
jak również zwiększa napływ krwi do miejsca zranienia(23).
Bromelina hamuje także agregację płytek krwi(22) aktywo-
waną przez ADP(26), a dzięki zdolności do stymulacji prze-
kształcania plazminogenu w plazminę prowadzi do nasi-
lenia brynolizy(22). Uważa się, że substancja ta jest zdolna
do selektywnej modulacji stężeń tromboksanów i prosta-
cyklin– dwóch grup prostaglandyn o przeciwnym działa-
niu na proces krzepnięcia, które wpływają na aktywację cy-
klicznej-3’,5’-adenozyny, będącej związkiem modulującym
wzrost komórek. Przypuszcza się, że terapia bromeliną po-
woduje wzrost stężenia endogennych prostaglandyn– PGI2
i PGE2, prowadząc do przewagi ich działania przeciwza-
krzepowego w stosunku do prozakrzepowego działania
tromboksanu A2(26). Zmniejszenie stężenia tromboksanu A2
daje ponadto efekt przeciwzapalny(25). Uważa się, że stoso-
wanie bromeliny przed operacjami może zmniejszyć śred-
nią liczbę dni występowania bólu oraz stanu zapalnego
w okresie pooperacyjnym(22). Jej działanie przeciwbólowe
przypisuje się bezpośrednio obniżaniu stężenia bradyki-
niny, będącej mediatorem reakcji bólowych, a także me-
chanizmom pośrednim, takim jak wpływ przeciwzapalny
i przeciwobrzękowy(25).
Uważa się, że środki farmakologiczne o działaniu przeciw-
zapalnym, proteolitycznym, hamującym agregację płytek,
a także syntezę prostaglandyn mają hamujący wpływ na re-
gulację wzrostu nowotworu i jego przerzutów. Bromelina
opóźnia wzrost komórek nowotworowych i hamuje two-
rzenie przerzutów(20). W badaniach stosowano ją w daw-
kach przekraczających 1000mg na dobę i podawano razem
z chemioterapeutykami: 5-uorouracylem i winkrystyną,
co doprowadzało do regresji guza. Sądzi się, że hamują-
cy wpływ bromeliny na wzrost guza jest spowodowany jej
działaniem brynolitycznym na brynowy „płaszcz” guza
nowotworowego, który blokuje dostęp komórkom układu
odpornościowego, natomiast tworzenie przerzutów wią-
że się ze zwiększoną polimeryzacją bryny i podwyższoną
aktywnością płytek w komórkach nowotworowych. Jak już
wspomniano, bromelina wykazuje działanie brynolitycz-
ne i hamuje agregację płytek, co przyczynia się do hamo-
wania powstawania przerzutów(26). Dowiedziono również,
że wspomniana zdolność do usuwania molekuły CD44 sta-
nowi dodatkowy mechanizm wspomagający ten proces(24).
Innym składnikiem bromeliny jest escharaza, która nie wy-
kazuje właściwości proteolitycznych. Uważa się, że to wła-
śnie ona odpowiada za działanie bromeliny na skórę(22).
Udowodniono, że jej stosowanie miejscowe w postaci kre-
mu (35-procentowa bromelina w bazie lipidowej) wpływa
korzystnie na eliminację martwych tkanek po oparzeniu
(cyclic adenosine 3’,5’-monophosphate), cGMP (cyclic gua-
nosine-3’,5’-monophosphate) and calcium. It was demon-
strated that bromelain has antisecretory activity due to its
eects on all the above mentioned pathways. Due to its pro-
teolytic activity, the compound was successfully used as
a digestive enzyme in patients aer pancreatectomy, in pan-
creatic exocrine insuciency and intestinal disorders(20) to
replace pepsin and trypsin in the case of their deciency(23).
Furthermore, a combination of bile, pancreatine and brome-
lain proved eective in reducing the passage of tarry stools
in patients with pancreatic exocrine insuciency as well as
reducing pain, atulence and the frequency of bowel move-
ment. is combination enabled patients to gain weight(20).
Modulatory eects on the immune system by inducing pe-
ripheral mononuclear cells to produce cytokines is anoth-
er property of bromelain. It stimulates natural killers (NK)
to release tumour necrosis factor α (TNF-α) as well as IL-β
and IL-6(24). Bromelain removes T-cell CD44 molecule, a re-
ceptor for hyaluronic acid, which is involved in leukocyte
migration from the vascular lumen during inammation as
well as stimulates proinammatory cytokine production(20).
us, bromelain has anti-inammatory activity by reduc-
ing the levels of adhesive molecules, which is further en-
hanced by reduced CD4+ T cells, which are the primary
eectors of inammation(20). Research has shown that the
anti-inammatory eects of bromelain are due to the inhi-
bition of bradykinin production at the site of inammation
by reducing the activity of plasma kallikrein(22). Bradykinin
increases vascular permeability, and therefore its decreased
levels reduce oedema(25). Furthermore, bromelain reduces
the rate of post-inammatory prostaglandin production and
prostaglandin E1 accumulation(21). e compound also limits
the formation of brin by reducing coagulation cascade in-
termediates, which, in addition to anti-inammatory eects,
confers anticoagulant properties to bromelain(22). e abili-
ty of bromelain to reduce bradykinin and brin levels allows
for pain alleviation, inammatory oedema reduction as well
as increased blood supply to the wound(23). Bromelain also
inhibits ADP-activated(26) platelet aggregation(22) and, due to
its ability to stimulate transformation of plasminogen into
plasmin, it enhances brinolysis(22). It is believed that bro-
melain can selectively modulate the levels of thromboxane
and prostacyclin, two groups of prostaglandins with oppo-
site eects on the coagulation process, which aect the acti-
vation of cyclic-3’,5’-adenosine, a compound that modulates
cell growth. It is thought that bromelain therapy increases
the levels of endogenous prostaglandins (PGI2 and PGE2),
leading to the dominance of their anticoagulant vs. throm-
boxane A2 procoagulant activity(26). Decreased thromboxane
A2 levels additionally lead to anti-inammatory eects(25).
It is believed that the preoperative use of bromelain may re-
duce the average number of days of pain and inammation
in the postoperative period(22). It analgesic eects are directly
attributed to the reduction in the levels of bradykinin, which
is a pain mediator, as well as to indirect mechanisms, such as
anti-inammatory and anti-oedematous eects(25).
Zygmunt Zdrojewicz, Joanna Chorbińska, Bartosz Bieżyński, Piotr Krajewski
140
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
oraz przyspiesza gojenie. Dzieje się tak pomimo braku ak-
tywności hydrolitycznej wobec naturalnych substratów
białkowych i glikozoaminoglikanów(26). Sądzi się, że jest to
spowodowane aktywacją kolagenazy w zdrowej tkance, któ-
ra następnie rozkłada denaturowany kolagen, oddzielając
żywe i martwe tkanki(23).
W wielu krajach bromelina stosowana jest głównie jako
swoisty „wzmacniacz” antybiotyków. Wykazano, że zwięk-
sza ona stężenie tych substancji we krwi i w moczu, a tak-
że że antybiotykoterapia połączona z bromeliną cechuje się
większą skutecznością w wielu stanach chorobowych, np.
zapaleniu płuc, zapaleniu oskrzeli, zakażeniach skórnych
wywoływanych przez bakterie z rodzaju Staphylococcus,
zakrzepowym zapaleniu żył, zapaleniu tkanki łącznej,
odmiedniczkowym zapaleniu nerek, ropniach odbytni-
czych i okołoodbytniczych, a także w zapaleniu zatok(22).
Wzmacniający efekt bromeliny może być spowodowa-
ny zwiększeniem absorpcji oraz przepuszczalności cho-
rej tkanki dla antybiotyków, co zwiększa ich koncentrację
w miejscu zakażenia(23).
Ananas może być także wykorzystywany w leczeniu infekcji
pasożytniczych przewodu pokarmowego(7). Udowodniono,
że bromelina jest skuteczna w działaniu przeciwko pasoży-
tom jelitowym– zarówno nicieniom, jak i tasiemcom(10).
Wykazano, że bromelina zapobiega lub zmniejsza nasilenie
dławicy piersiowej i przemijających napadów niedokrwien-
nych (transient ischaemic attack, TIA)(20) oraz zmniej-
sza częstość występowania zawału serca przy stosowaniu
jej razem z potasem i orotanem magnezu(22). Madziała-
nie kardioprotekcyjne dzięki temu, że zapobiega agregacji
płytek i obniża lepkość krwi(10). Dowiedziono, że bromeli-
na stosowana razem z lekami przeciwbólowymi u pacjen-
tów z ostrym zakrzepowym zapaleniem żył prowadziła do
zmniejszenia stanu zapalnego, bólu, obrzęku, tkliwości czy
ocieplenia skóry(22).
MITY ZWIĄZANE Z ANANASAMI
W wielu niepotwierdzonych naukowo źródłach, jaki-
mi są internet czy kolorowa prasa, często można napo-
tkać doniesienia na temat pozytywnych i negatywnych
skutków spożywania owoców. Ananasy nie są wyjątkiem
i na przełomie lat pojawiło się wiele mitów na temat ich
zbawiennego lub szkodliwego działania. Pierwszym, naj-
bardziej popularnym mitem jest stwierdzenie, że jedze-
nie dużej ilości ananasów może poprawić i osłodzić
smak nasienia. Brak wiarygodnych badań sprawia jed-
nak, że nie można jednoznacznie potwierdzić lub obalić
tego mitu. Potwierdzonym działaniem składników anana-
sa na nasienie jest ich wpływ na produkcję i ruchliwość
plemników(10), jednak oddziaływanie fruktozy zawar-
tej w ananasach na smak nasienia nie jest potwierdzony.
Kolejny mit pochodzi z Indonezji, gdzie niektórzy wierzą,
że zbyt duże spożycie ananasa przez kobiety może dopro-
wadzić do nasilonej produkcji śluzu, co może utrudniać
normalne funkcjonowanie. Tymczasem ilość wydzieliny
It is believed that pharmacological agents with anti-inam-
matory and proteolytic eects, which inhibit platelet aggre-
gation and prostaglandin synthesis, have an inhibitory ef-
fect on the regulation of tumour growth and metastasis.
Bromelain delays tumour cell growth and inhibits the forma-
tion of metastases(20). e compound was used in studies at
doses higher than 1,000mg per day in combination with che-
motherapeuticals, such as 5-uorouracil and vincristine, lead-
ing to tumour regression. It is believed that the inhibitory eect
of bromelain on tumour growth is due to its brinolytic eects
on the brin coat protecting the tumour, which prevents im-
mune cells from entering, while the formation of metastases
is associated with increased brin polymerisation and increased
platelet activity in tumour cells. As already mentioned, brome-
lain has brinolytic activity and inhibits platelet aggregation,
thus inhibiting metastasis formation(26). It was also demonstrat-
ed that the above mentioned ability to remove CD44 molecule
is an additional mechanism to support this process(24).
Escharase, which has no proteolytic activity, is another compo-
nent of bromelain. It is believed that it is escharase that is re-
sponsible for bromelain eects on the skin(22). It was shown
that when locally applied in the form of cream (35% bromelain
in a lipid base), it improves dead tissue elimination aer burns
as well as accelerates healing processes. is is despite the lack
of hydrolytic activity on natural protein substrates and glycos-
aminoglycans(26). It is believed that this is due to the activation
of collagenase in healthy tissue, which then breaks down the
denatured collagen, separating the living and dead tissues(23).
In many countries, bromelain is mainly used as a specic “en-
hancer” of antibiotics. e compound was shown to increase
blood and urine antibiotic levels. It was also demonstrated that
antibiotic therapy combined with bromelain showed higher ef-
cacy in many diseases, such as pneumonia, bronchitis, skin
infections caused by Staphylococcus, thrombophlebitis, celluli-
tis, pyelonephritis, anal and perianal abscesses as well as sinus-
itis(22). e enhancing eect of bromelain may result from in-
creased absorption and permeability of the aected tissue to
antibiotics, which increases their levels at the site of infection(23).
Pineapple can be also used to treat parasitic gastrointestinal
infections(7). It was demonstrated that bromelain is eective
against intestinal parasites, both nematodes and tapeworms(10).
It was shown that bromelain prevents or reduces the severity
of angina and transient ischaemic attack (TIA) as well as that
it reduces the frequency of myocardial infarction when used
in combination with potassium and magnesium orotate(22).
Its cardioprotective eects are due to preventing platelet ag-
gregation and decreasing blood viscosity(10). It was demon-
strated that bromelain used in combination with analgesics
in patients with acute thrombophlebitis reduced inamma-
tion, pain, oedema, tenderness and skin warming(22).
MYTHS ABOUT PINEAPPLES
ere are many scientically unconrmed sources, such as
the Internet or colour press, that oen contain information
on the positive and negative effects of fruit consumption.
Prozdrowotne właściwości ananasa / Health-promoting properties of pineapple
141
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142 DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
może być zwiększona w okresie owulacyjnym, podczas
zakażeń lub w trakcie ciąży, a spożycie ananasa nie ma
żadnego wpływu na jej poziom. Ostatnim i zarazem naj-
poważniejszym mitem o ananasie jest jego niekorzystny
wpływ na przebieg ciąży. Najczęściej można znaleźć infor-
macje, że za sprawą znajdującej się w jego owocu bromeli-
ny może dojść do silnych skurczów macicy, prowadzących
do przedwczesnego porodu, a nawet poronienia. Jednak
również i w tym przypadku brakuje badań potwierdzają-
cych to twierdzenie. Część populacji wierzy, że duże ilo-
ści bromeliny mogą powodować skurcze macicy, jednak
dorosła kobieta musiałaby jeść około siedmiu ananasów
dziennie, by osiągnąć taki efekt. Dodatkowo warto za-
znaczyć, że bromelina jest substancją ciepłolabilną i przy
obróbce termicznej następuje jej rozpad. Z tego powodu
nie zawierają jej wszystkie przetwory z ananasa.
JEDZ ANANASY, BĘDZIESZ ZDROWSZY?
Począwszy od drugiej połowy XX wieku, po pokona-
niu bariery związanej z transportem, ananas stał się czę-
stym i nieodłącznym elementem diety przeciętnego
Europejczyka. Dziś jego owoce można kupić w posta-
ci świeżej, w puszkach lub suszone; jest wykorzystywany
jako składnik wielu dań i deserów. Próbując odnieść się
do stwierdzenia zawartego w tytule niniejszego artykułu,
należy przyznać, że korzyści, które może przynieść nam
spożywanie ananasów, są niepodważalne. Pomijając do-
znania smakowe, które– choć często podkreślane– pozo-
stają kwestią subiektywną, owoc ananasa jest znakomitym
źródłem wielu składników odżywczych, takich jak mikro-
i makroelementy, niewielkie ilości błonnika oraz przede
wszystkim witamina C. Nie można również zapomnieć
o bromelinie– prawdopodobnie najważniejszej substancji
w kontekście zdrowotnego wpływu ananasa na organizm
człowieka. Jej złożone działanie, wykazujące między inny-
mi efekty antyoksydacyjne, przeciwzapalne, wspomagające
trawienie czy kardioprotekcyjne, stale skłania naukowców
do prowadzenia badań nad wykorzystaniem tego związku
w procesie leczniczym. Czy jedząc ananasy, staniemy się
zdrowsi? Oczywiście nie zastąpią nam one fundamentów
zdrowego odżywiania, ale na pewno dostarczą wielu nie-
zbędnych składników naszej diety i na dodatek pozwolą
się rozkoszować znakomitym smakiem.
Konikt interesów
Autorzy nie zgłaszają żadnych nansowych ani osobistych powiązań
z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby negatywnie wpły-
nąć na treść publikacji oraz rościć sobie prawo do tej publikacji.
Pineappleis no exception and throughout the years many
myths about its beneficial and harmful properties have
emerged. e rst and the most popular myth is that con-
suming large quantities of pineapple can improve and sweeten
the taste of semen. However, the lack of reliable research does
not allow to unambiguously conrm or abolish the myth.
Although the effects of pineapple components on semen
production and motility have been conrmed(10), the eects
of pineapple fructose on the taste of sperm remain unknown.
Another myth comes from Indonesia, where some people
believe that increased pineapple consumption by women
can lead to increased production of mucus, which may im-
pair normal functioning. e amount of vaginal discharge can
be increased during ovulation, infections or pregnancy, and
it is not related with pineapple consumption. e last and at
the same time the most serious myth about pineapples relates
to its unfavourable eect on pregnancy. e most common
information is that pineapple bromelain may induce strong
uterine contractions leading to premature birth or even mis-
carriage. Also in this case, studies to conrm these eects are
lacking. Part of the population believes that large quantities
of bromelain may induce uterine contractions, but an adult
woman would have to consume about seven pineapples per
day for this to happen. It should be additionally noted that bro-
melain is heat-labile and degrades during thermal processing.
erefore, the compound is absent in all pineapple preserves.
WILL EATING PINEAPPLES
IMPROVEOURHEATH?
Beginning from the second half of the twentieth century,
aer overcoming transport barriers, pineapple has become
a frequent and inherent element of the diet of the average
European. Today, fresh as well as canned and dried pineap-
ples are available and commonly used in a number of meals
and desserts. Indeed, it has to be admitted that the benets
of pineapple consumption are unquestionable. Besides taste
sensations, which, as oen emphasised, remain a subjective
issue, the pineapple fruit is an excellent source of many nu-
trients, such as micro- and macronutrients, small amounts
of bre and, above all, vitamin C. Bromelain, probably the
most important substance in the context of health-enhanc-
ing properties of pineapples, should also be emphasised.
Its complex activity, which involves, among other things,
antioxidant, anti-inammatory, digestion-supporting and
cardioprotective eects, constantly encourages scientists
to conduct studies using this compound in the treatment
process. Will we become healthier if we consume pineap-
ples? Naturally, pineapples will not replace the foundations
of healthy eating, but they certainly will supply a number
of essential nutrients and allow us enjoying their great taste.
Conict of interest
e authors do not report any nancial or personal connections with
other persons or organizations, which might negatively aect the content
of this publication and/or claim authorship rights to this publication.
Zygmunt Zdrojewicz, Joanna Chorbińska, Bartosz Bieżyński, Piotr Krajewski
142
PEDIATR MED RODZ Vol. 14 No. 2, p. 133–142DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013
Piśmiennictwo / References
1.
Bartholomew DP, Paull RE, Rohrbach KG (eds.): The Pineapple:
Botany, Production and Uses. CABI Publishing, Wallingford
2003.
2.
Morton JF: Fruits of Warm Climates. Echo Point Books & Media,
2013.
3.
Mhatre M, Tilak-Jain J, De S et al.: Evaluation of the antioxidant
activity of non-transformed and transformed pineapple: a com-
parative study. Food Chem Toxicol 2009; 47: 2696–2702.
4.
Sairi M, Law JY, Sarmidi MR: Chemical composition and senso-
ry analysis of fresh pineapple juice and deacidified pineapple
juice using electrodialysis. 2004.
5.
Duke JA: Handbook of energy crops. Purdue University, Center
for New Crops & Plants Products, 1983.
6.
Adhikari SK, Harkare WP, Govindan KP et al.: Deacidification
of fruit juices by electrodialysis. Part II. Indian J Technol 1987;
25: 24–27.
7.
Hossain MF, Akhtar S, Anwar M: Nutritional value and medici-
nal benefits of pineapple. International Journal of Nutrition and
Food Sciences 2015; 4: 84–88.
8.
Pineapple, raw, all varieties. Nutrition Facts & Calories. Available
from: http://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and-fruit-juic-
es/2019/2.
9.
Reference Daily Intake. Available from: https://en.wikipedia.org/
wiki/Reference_Daily_Intake.
10.
Siddiq M, Ahmed J, Lobo MG et al. (eds.): Tropical and Subtrop-
ical Fruits: Postharvest Physiology, Processing and Packaging.
John Wiley & Sons, Ames 2012.
11.
Debnath P, Dey P, Chanda A et al.: A Survey on Pineapple and its
medicinal value. Scholars Academic Journal of Pharmacy 2012;
1: 24–29.
12.
Burger MG, Steinitz A, Geurts J et al.: Ascorbic acid attenuates
senescence of human osteoarthritic osteoblasts. Int J Mol Sci
2017; 18: E2517.
13.
Bolignano D, Cernaro V, Gembillo G et al.: Antioxidant agents
for delaying diabetic kidney disease progression: a systematic
review and meta-analysis. PLoS One 2017; 12: e0178699.
14.
Alpay M, Kismali G, Meral O et al.: Antioxidant therapy impress-
es in oxidative stress-induced kidney cells. Bratisl Lek Listy 2017;
118: 89–94.
15.
Ortigoza-Escobar JD, Alfadhel M, Molero-Luis M et al.; Thia-
mine Deficiency Study Group: Thiamine deficiency in child-
hood with attention to genetic causes: survival and outcome pre-
dictors. Ann Neurol 2017; 82: 317–330.
16.
Al-Daghri NM, Alharbi M, Wani K et al.: Biochemical changes
correlated with blood thiamine and its phosphate esters levels
in patients with diabetes type 1 (DMT1). Int J Clin Exp Pathol
2015; 8: 13483–13488.
17.
Horning KJ, Caito SW, Tipps KG et al.: Manganese is essential for
neuronal health. Annu Rev Nutr 2015; 35: 71–108.
18.
Joy PP: Benefits and uses of pineapple. 2010.
19.
Rodríguez-Rodríguez E, Bermejo LM, López-Sobaler AM et al.:
[An inadequate intake of manganese may favour insulin resis-
tance in girls]. Nutr Hosp 2011; 26: 965–970.
20.
Tochi BN, Wang Z, Xu SY et al.: Therapeutic application
of pineapple protease (bromelain): a review. Pak J Nutr 2008; 7:
513–520.
21.
Pachecka M, Pachecka R, Pławińska A: The use of natural sub-
stances in the treatment of rhinosinusitis in the light of the Euro-
pean Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012.
Pediatr Med Rodz 2014; 10: 427–439.
22.
Ako H, Cheung AH, Matsuura PK: Isolation of a fibrinolysis
enzyme activator from commercial bromelain. Arch Int Pharma-
codyn Ther 1981; 254: 157–167.
23.
Kelly GS: Bromelain: a literature review and discussion of its
therapeutic applications. Alt Med Rev 1996; 1: 243–257.
24.
Maurer HR: Bromelain: biochemistry, pharmacology and medi-
cal use. Cell Mol Life Sci 2001; 58: 1234–1245.
25.
Brien S, Lewith G, Walker A et al.: Bromelain as a treatment for
osteoarthritis: a review of clinical studies. Evid Based Comple-
ment Alternat Med 2004; 1: 251–257.
26.
Taussig SJ, Batkin S: Bromelain, the enzyme complex of pineap-
ple (Ananas comosus) and its clinical application. An update.
JEthnopharmacol 1988; 22: 191–203.
... Ananas comosus (L.) Merr, popularly known as pineapple, is a plant of the Bromeliaceae family. [223,224] Pineapple is mainly cultivated in the tropical and subtropical regions. [223] In Mauritius, the fruit is traditionally used as an abortifacient, anthelmintic, diuretic, and laxative agent; and used against whooping cough in children. ...
... [223,224] Pineapple is mainly cultivated in the tropical and subtropical regions. [223] In Mauritius, the fruit is traditionally used as an abortifacient, anthelmintic, diuretic, and laxative agent; and used against whooping cough in children. [30] Various parts of the plant pineapple are used in traditional medicine worldwide for treatment of a number of diseases and disorders. ...
... [230] It is also noteworthy that malic acid in pineapple assists in maintaining oral health, enhancing immunity, and preventing dental plaque formation. [223] Mauritian tea: A panoply of bioactive constituents ...
Article
Full-text available
Nutraceuticals and natural health products globally represent one of the fastest growing sectors of research and development leading to novel products intended for disease risk reduction and human health promotion. The global nutraceutical market is expected to grow at a compound annual growth rate of 8.3% from 2020 to 2027 to reach USD 722.5 billion by 2027. There is a need to respond to this sector by exploring the local resources to target the production of innovative products from plant/marine biofactors with high prospects for commercial ventures. This paper explores the nutraceutical potentials enshrined in biodiversity values in a small island state in view to promote sustainable agricultural development to facilitate available resources for the development of regimen for the management of health and disease and in essence, pharmacotherapy. The reported phytochemical composition and pharmacological activities, of the terrestrial flora and marine organisms with high propensity for development and production of nutraceutical products will be discussed. Bioactive phytochemicals encompassing the immensely diverse groups of phenolic acids, flavonoids, terpenoids, alkaloids, possess therapeutic virtues including anti-diabetic, antihypertensive, anticancer, anti-inflammatory, and immunomodulatory attributes, all of which are highly relevant to the budding nutraceutical industry.
... Ananas comosus (L.) Merr, popularly known as pineapple, is a plant of the Bromeliaceae family. [223,224] Pineapple is mainly cultivated in the tropical and subtropical regions. [223] In Mauritius, the fruit is traditionally used as an abortifacient, anthelmintic, diuretic, and laxative agent; and used against whooping cough in children. ...
... [223,224] Pineapple is mainly cultivated in the tropical and subtropical regions. [223] In Mauritius, the fruit is traditionally used as an abortifacient, anthelmintic, diuretic, and laxative agent; and used against whooping cough in children. [30] Various parts of the plant pineapple are used in traditional medicine worldwide for treatment of a number of diseases and disorders. ...
... [230] It is also noteworthy that malic acid in pineapple assists in maintaining oral health, enhancing immunity, and preventing dental plaque formation. [223] Mauritian tea: A panoply of bioactive constituents ...
Article
Full-text available
Nutraceuticals and natural health products globally represent one of the fastest growing sectors of research and development leading to novel products intended for disease risk reduction and human health promotion. The global nutraceutical market is expected to grow at a compound annual growth rate of 8.3% from 2020 to 2027 to reach USD 722.5 billion by 2027. There is a need to respond to this sector by exploring the local resources to target the production of innovative products from plant/marine biofactors with high prospects for commercial ventures. This paper explores the nutraceutical potentials enshrined in biodiversity values in a small island state in view to promote sustainable agricultural development to facilitate available resources for the development of regimen for the management of health and disease and in essence, pharmacotherapy. The reported phytochemical composition and pharmacological activities, of the terrestrial flora and marine organisms with high propensity for development and production of nutraceutical products will be discussed. Bioactive phytochemicals encompassing the immensely diverse groups of phenolic acids, flavonoids, terpenoids, alkaloids, possess therapeutic virtues including anti-diabetic, antihypertensive, anticancer, anti-inflammatory, and immunomodulatory attributes, all of which are highly relevant to the budding nutraceutical industry.
... Pineapple fruit also contains a proteolytic enzyme namely bromelain which assists in the digestion process as well as being essential for the therapeutic effects associated with bromelain. Bromelain has various potential uses as an anti-inflammatory, antioxidant, anti-cancer activity, and cardioprotective agent (Zdrojewicz, Chorbińska, Biezyński, & Krajewski, 2018). In addition, bromelain in pineapple is useful for relieving menstrual disorders which is beneficial for females, especially during pregnancy and menstruation by reducing the excessive water accumulation in the body (Khalid, Suleria, & Ahmed, 2016). ...
... Apart from that, a wide range of processed pineapple products are available in the commercial market including pineapple juice, dried and frozen pineapple, nectar, and canned pineapple (Khalid et al., 2016;Othman, Buang, & Mohd Khairuzamri, 2011;Ramallo & Mascheroni, 2010). Since the consumers opt for better quality and freshness of pineapple, the processing and storage of the fruit requires extreme precautions and handling in order to avoid any damage or defects (Zdrojewicz et al., 2018). The pineapple flesh is often processed in various ways such as an ingredient in cakes, puddings, pies, compotes, and garnish, especially for sweet dishes. ...
... In a study conducted by Zdrojewicz et al. (2018), the researchers found that one ripe pineapple contained approximately 16% of the daily requirement for vitamin C which was equivalent of 28 mg vitamin C for half a glass of pineapple juice. Vitamin C is known to be a good antioxidant and keeps cells healthy against free radicals, specifically for delaying osteoblast ageing as well as monitoring diabetic progression. ...
Article
Pineapple (Ananas comosus) is a tropical fruit that is highly relished for its unique aroma and sweet taste. It is renowned as a flavourful fruit since it contains a number of volatile compounds in small amounts and complex mixtures. Pineapple is also a rich source of minerals and vitamins that offer a number of health benefits. Ranked third behind banana and citrus, the demand for pineapple has greatly increased within the international market. The growth of the pineapple industry in the utilisation of pineapple food-based processing products as well as waste processing has progressed rapidly worldwide. This review discusses the nutritional values, physicochemical composition and volatile compounds, as well as health benefits of pineapples. Pineapple contains considerable amounts of bioactive compounds, dietary fiber, minerals, and nutrients. In addition, pineapple has been proven to have various health benefits including anti-inflammatory, antioxidant activity, monitoring nervous system function, and healing bowel movement. The potential of food products and waste processing of pineapples are also highlighted. The future perspectives and challenges with regard to the potential uses of pineapple are critically addressed. From the review, it is proven that pineapples have various health benefits and are a potential breakthrough in the agricultural and food industries.
... In this paper, Pineapple was selected as a research material, rich in sugars, organic acids, and vitamins C [16,17]. A combined drying method of low-pressure superheated steam drying and vacuum drying (LPSSD-VD) was proposed for three purposes: (1) increase the drying rate and reduce the material temperature for a better product quality, (2) avoid the condensation phenomenon at the beginning of drying in order to ensure the quality of products, (3) reduce the amount of superheated steam for saving energy. ...
... The vacuum drying procedure was the same as the LPSSD, except no steam flow inside the drying chamber. (1) steam generator (2) steam valve (3) steam super-heater (4) emptying valve (5) pressure gauge (6) electrical heater (7) sample holder (8) steam distributor (9) weigh transducer (10) temperature sensor (11) sample holder (12) drying chamber (13) weight acquisition unit (14) temperature acquisition unit (15) PID controller (16) condenser (17) set liquid bottle (18) vacuum pump. ...
Article
A method of combining low-pressure superheated steam drying (LPSSD) and vacuum drying (VD) was proposed to improve the dried pineapple quality and increase the drying rate. It was found that the inversion temperature in low-pressure superheated steam drying of pineapple was 85.75 °C in terms of the first falling rate period. The combining drying (LPSSD–VD) reduced the maximum material temperature by 9.5 °C and 0.35 °C, and shortened the drying time by 50 min and 90 min compared with LPSSD and VD at the same drying temperature of 90 °C. The vitamin C retention rate of dried pineapple by LPSSD–VD was 29.33% and 15.94% higher than that of LPSSD and VD, respectively. The color of dried pineapple was also improved. Moreover, the sugar content of dried pineapple can be well controlled to meet the health demand of low sugar and ensure the taste of dried pineapple during LPSSD–VD process.
... Pineapples can be eaten fresh, dried, or processed in various products such as jam, juice, pickle, candy, canned syrup, and beverages. The fruit also contains bromelain, which acts as an enzyme to break down protein and serves as a good source for various health benefits [3]. In terms of pineapple cultivation grown worldwide, the fruit cultivars are classified into four main groups: Queen, Smooth Cayenne, Red Spanish, and Pernambuco [4]. ...
Article
Full-text available
The non-invasive ability of infrared thermal imaging has gained interest in various food classification and recognition tasks. In this work, infrared thermal imaging was used to distinguish different pineapple cultivars, i.e., MD2, Morris, and Josapine, which were subjected to different storage temperatures, i.e., 5, 10, and 25 °C and a relative humidity of 85% to 90%. A total of 14 features from the thermal images were obtained to determine the variation in terms of image parameters among the different pineapple cultivars. Principal component analysis was applied for feature reduction in order to prevent any effect of significant difference between the selected features. Several types of machine learning algorithms were compared, including linear discriminant analysis, quadratic discriminant analysis, support vector machine, k-nearest neighbour, decision tree, and naïve Bayes, to obtain the best performance for the classification of pineapple cultivars. The results showed that support vector machine achieved the best performance from the combination of optimal image parameters with the highest classification rate of 100%. The ability of infrared thermal imaging coupled with machine learning approaches can be potentially used to distinguish pineapple cultivars, which could enhance the grading and sorting processes of the fruit.
... Pineapples can be eaten fresh, dried, or processed in various products such as jam, juice, pickle, candy, canned syrup and beverages. The fruit also contains bromelain which acts as an enzyme to break down the protein and serves as a good source for various health bene ts (Zdrojewicz et al. 2018). ...
Preprint
Full-text available
The non-invasive ability of infrared thermal imaging has gained interest in various food classification and recognition tasks. In this work, infrared thermal imaging was used to distinguish different pineapple cultivars i.e. MD2, Morris, and Josapine which were subjected at different storage temperatures i.e. 5, 10, and 25 °C and a relative humidity of 85 to 90 %. A total of 14 features from the thermal images were obtained to determine the variation in terms of image parameters among different pineapple cultivars. Principal component analysis was applied for feature reduction in order to prevent any effect of significant difference between the selected features. Several types of machine learning algorithms were compared including linear discriminant analysis, quadratic discriminant analysis, support vector machine, k-nearest neighbour, decision tree, and Naïve Bayes to obtain the best performance for the classification of pineapple cultivars. The results showed that support vector machine achieved the best performance from the combination of optimal image parameters with the highest classification rate of 100 %. The ability of infrared thermal imaging coupled with machine learning approaches can be potentially used to distinguish pineapple cultivars which could enhance the grading and sorting processes of the fruit.
... Nanas banyak dijumpai di Riau, Palembang, Jambi, dan dan Tasikmalaya. Kandungan nutrisi dalam buah nanas tidak berubah signifikan selama pengolahan sehingga nanas dimanfaatkan dalam formulasi snack bar [17]. ...
Research Proposal
Background: A paper entitled "Snack Bar with Raw Material of Pineapple, Raisins, and Oatmeal as a Snack to Help Lower Blood Sugar Levels "on the background by the increasing number of people with diabetes mellitus caused by food consumption uncontrolled habitation and lack of community interest in regulating habits eat it. The author recommends a snack bar made from pineapple and raisins snacks that can help lower blood sugar levels, practical, delicious, cheap, and safe for daily consumption. Objective: To inform the public that pineapple, raisins, and oatmeal can formulated into healthy snacks and analysis of nutrients and calories per serving. Keywords: Snack bar, Pineapple, Raisins, Blood sugar levels
Article
Full-text available
Resumen en español Introducción: La bromelina se ha utilizado con fines terapéuticos desde el siglo XIX. Se han reportado distintos estudios que mostraron resultados favorables para el sistema gastrointestinal tanto in vitro como en animales e incluso en humanos. Objetivo: Desarrollar una revisión de alcance actualizada considerando los últimos 21 años de investigación para la descripción del uso terapéutico gastrointestinal de la bromelina en humanos, animales e in vitro. Método: Se realizó una revisión exploratoria (scoping review) con base en los requerimientos de PRISMA para este tipo de revisiones. La búsqueda sistemática se llevó a cabo en las bases de datos PubMed, ScienceDirect, Scopus, Google Académico, Springer Link y Wiley de estudios publicados entre el 2000-2021. Resultados: Se encontraron 13 artículos, 5 ensayos clínicos, 4 en animales y 4 in vitro. Los resultados significativos encontrados fueron para vaciamiento gástrico, analgésica, antiácido, anticancerígena, antiestreñimiento, antiinflamatoria e inmunomoduladora, prebiótica y probiótica. Conclusiones: El potencial terapéutico de la bromelina es prometedor, solo se requiere incrementar al cantidad y calidad de la evidencia, realizando más ensayos con metodología apropiada para estudios clínicos. Palabras clave: Bromelina; Enfermedades Gastrointestinales; Nutracéutico. Resumen en inglés Background: The bromelain has been used for therapeutical purposes since the 19th century. Different studies have been reported the use of this proteolytic enzyme with favorable effects for the gastrointestinal system both in vitro and in animals and even in humans. Objective: Develop an updated scoping review considering the last 21 years of research for the description of the gastrointestinal therapeutic use of bromelain in humans, animals, and In-vitro. Material and methods: An exploratory review (scoping review) was carried out based on the requirements of (PRISMA) for this type of review. The systematic search was in six electronic databases PubMed, ScienceDirect, Scopus, Google Scholar, Springer Link, and Wiley; of studies published between 2000-2021. Results: 13 publications including 5 clinical trials, 4 in animals, and 4 in-vitro studies were eligible. Significant results were found for the following activities: gastric emptying, analgesic, antacid, anticancer, anti-constipation, anti-inflammatory, immunomodulatory, prebiotic and probiotic. Conclusions: The therapeutic potential of bromelain is promising, it is only required to increase the quantity and quality of the evidence, carrying out more trials with appropriate methodology for clinical studies. Keywords: Bromelain; Gastrointestinal diseases; Nutraceutical.
Article
Full-text available
A bromelina possui um potencial anti-inflamatório, antioxidante, propriedades anticâncer e funciona também como um auxiliador no processo de digestão e como um agente cardioprotetor. O objetivo do estudo foi analisar por meio da literatura científica a ação mucolítica da bromelina. Trata-se de uma pesquisa revisão bibliográfica da literatura, na qual foi utilizada para a geração da questão norteadora: “Quais evidências científicas mostram a ação mucolítica da bromelina?”. Sete estudos incluídos nesta revisão, todos com abordagem quantitativa dos dados (100%); concentraram-se principalmente no ano de 2017 (42,9%) e todos estavam na língua inglesa (100%), com procedência de estudos publicados na Áustria (42,9%), o European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics concentrou mais publicações, correspondendo a 28,6%. Os estudos abordavam sobre o uso da bromelina associadas com outras substâncias, os efeitos da bromelina, tais como a melhoria da permeabilidade para fármacos, e sua atuação no muco intestinal tornando-o mais permeável. O estudo permitiu expandir os conhecimentos acerca da bromelina ou bromelaína enquanto agente mucolítico, seus potenciais nutracêuticos e ação contra algumas patologias, além de sua possível utilização pela indústria farmacêutica para a criação de drogas que ultrapassem a barreira mucolítica mais facilmente.
Article
Full-text available
The accumulation of senescent cells is implicated in the pathology of several age-related diseases. While the clearance of senescent cells has been suggested as a therapeutic target for patients with osteoarthritis (OA), cellular senescence of bone-resident osteoblasts (OB) remains poorly explored. Since oxidative stress is a well-known inducer of cellular senescence, we here investigated the effect of antioxidant supplementation on the isolation efficiency, expansion, differentiation potential, and transcriptomic profile of OB from osteoarthritic subchondral bone. Bone chips were harvested from sclerotic and non-sclerotic regions of the subchondral bone of human OA joints. The application of 0.1 mM ascorbic acid-2-phosphate (AA) significantly increased the number of outgrowing cells and their proliferation capacity. This enhanced proliferative capacity showed a negative correlation with the amount of senescent cells and was accompanied by decreased expression of reactive oxygen species (ROS) in cultured OB. Expanded cells continued to express differentiated OB markers independently of AA supplementation and demonstrated no changes in their capacity to osteogenically differentiate. Transcriptomic analyses revealed that apoptotic, cell cycle–proliferation, and catabolic pathways were the main pathways affected in the presence of AA during OB expansion. Supplementation with AA can thus help to expand subchondral bone OB in vitro while maintaining their special cellular characteristics. The clearance of such senescent OB could be envisioned as a potential therapeutic target for the treatment of OA.
Article
Full-text available
Rhinosinusitis is a very common condition of the upper respiratory tract. The disease may be caused by viral, bacterial or fungal infections as well as by allergens or air pollution (e.g. tobacco smoke), with viral infections being the most common cause. The first phase of viral rhinosinusitis therapy involves the use of antipyretics, analgesics, anti-oedematous agents as well as nasal decongestants, occasionally, topical glucocorticosteroids, nasal irrigation and adjunct phytotherapy. Viral or allergic rhinosinusitis does not require antibiotic therapy. Antibiotics should be used if symptoms persist after 7–10 days or bacterial superinfection develops. More intense treatment (antibiotic, metronidazole, intranasal glucocorticosteroid as well as formulations that dilute mucous secretions and have anti-oedematous effects) for up to several days is necessary in cases of acute rhinosinusitis in children, which is quite often a very serious disease bordering on sepsis (pansinusitis). According to the 2012 European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 (EPOS 2012), natural compounds may be used as an adjunct treatment in some cases and in certain periods of the disease. These include nasal irrigation with saline or an appropriate seawater solution as well as the use of herbal medicinal products. The paper discusses in detail the use of different herbal medicinal products and presents literature data related to the efficacy and tolerance of these products.
Article
Primary and secondary conditions leading to thiamine deficiency have overlapping features in children, presenting with acute episodes of encephalopathy, bilateral symmetric brain lesions and high excretion of organic acids that are specific of thiamine-dependent mitochondrial enzymes, mainly lactate, alpha-ketoglutarate and branched chain keto-acids. Undiagnosed and untreated thiamine deficiencies are often fatal or lead to severe sequelae. Herein we describe the clinical and genetic characterization of 79 patients with inherited thiamine defects causing encephalopathy in childhood, identifying outcome predictors in patients with pathogenic SLC19A3 variants, the most common genetic etiology. We propose diagnostic criteria that will aid clinicians to establish a faster and accurate diagnosis so that early vitamin supplementation is considered. This article is protected by copyright. All rights reserved.
Article
Background Oxidative stress is a key player in the genesis and worsening of diabetic kidney disease (DKD). We aimed at collecting all available information on possible benefits of chronic antioxidant supplementations on DKD progression. Study design Systematic review and meta-analysis. Population Adults with DKD (either secondary to type 1 or 2 diabetes mellitus) Search strategy and sources Cochrane CENTRAL, Ovid-MEDLINE and PubMed were searched for randomized controlled trials (RCTs) or quasi-RCTs without language or follow-up restriction. Intervention Any antioxidant supplementation (including but not limited to vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, zinc, methionine or ubiquinone) alone or in combination. Outcomes Primary outcome was progression to end-stage kidney disease (ESKD). Secondary outcomes were change in albuminuria, proteinuria, serum creatinine and renal function. Results From 13519 potentially relevant citations retrieved, 15 articles referring to 14 full studies (4345 participants) met the inclusion criteria. Antioxidant treatment significantly decreased albuminuria as compared to control (8 studies, 327 participants; SMD: -0.47; 95% CI -0.78, -0.16) but had apparently no tangible effects on renal function (GFR) (3 studies, 85 participants; MD -0.12 ml/min/1.73m²; 95% CI -0.06, 0.01). Evidence of benefits on the other outcomes of interest was inconclusive or lacking. Limitations Small sample size and limited number of studies. Scarce information available on hard endpoints (ESKD). High heterogeneity among studies with respect to DKD severity, type and duration of antioxidant therapy. Conclusions In DKD patients, antioxidants may improve early renal damage. Future studies targeting hard endpoints and with longer follow-up and larger sample size are needed to confirm the usefulness of these agents for retarding DKD progression.
Article
Introduction: Renal cell cancer (RCC) is not a single entity, but consists of different types of tumors derived from various parts of the nephron (epithelium or renal tubules). It is known that cancer initiation and progression is related to the balance between oxidants and antioxidants directly. Interestingly, advanced stages of cancer such as metastasis, angiogenesis are associated with cell oxidative capacity. Familiar antioxidative substances such as carotenes and vitamin C inhibit oxidation of other molecules during carcinogenesis. They can define the distinction between cancer and normal cells, destroying cancer cells while stabilizing healthy cells. Methods: apoptotic activities of kidney cells were measured with caspase Elisa kits. DNA laddering test was used to show DNA damage in H2O2 condition. Results: For tumor mechanism, they act as pro-oxidants, producing hydrogen peroxide that attacks the cancer, whereas, in normal conditions they act as protective antioxidants. Conclusions: The unlike reaction of specific antioxidants should be known at different cell stages. The aim of this study was to assess the antioxidative roles of alpha lipoic acid on kidney cancers during oxidative stress induction (Tab. 1, Fig. 7, Ref. 27).
Article
Deacidification of pinapple, orange and grape juices using electrodialysis has been investigated. After laboratory scale studies of all the three fruit juices, bench scale experiments were carried out using an electrodialysis unit of size 50 multiplied by 22 cm, consisting of 45 cell pairs for orange and grape juices. Apart from chemical evaluation of the two juices, a satisfactory sensory evaluation of the deacidified grape juice was also conducted. The shelf life of the treated juices was also evaluated.
Article
Thiamine (vitamin B1) is an essential enzyme cofactor in most organisms required at several stages of anabolic and catabolic intermediary metabolism. However, little is known on the positive effects of thiamine in diabetic type 1 (DMT1) patients. The objectives of this study were to evaluate the biochemical changes related to thiamine deficiency in patients with DMT1 outcomes among Saudi adults. We hypothesized that blood thiamine deficiency in patients with DMT1 manifestations might lead to an increase in metabolic syndrome. A total of 77 patients with DMT1 (age 35.8±5.5) and 81 controls (age 45.0±18.1) (total N = 158) were randomly selected from the Riyadh Cohort Study for inclusion. Saudi adults with diabetes type 1, a significant decrease in systolic (P < 0.001), and diastolic blood pressure (P = 0.008) and microalbuminuria (P = 0.02). Moreover, cholesterol, glucose and triglycerides were significantly increased (P 0.001, 0.001 and 0.008, respectively) in patients with diabetes type 1 compared to controls. On the other hand, HDL, TMP, TDP and thiamine, were significantly decreased in patients with diabetes type 1 (P 0.005, 0.002, 0.005, and 0.002), respectively. A strong association between blood thiamine level and diabetes type 1 was detected in our study population. The results confirmed the role of thiamine and thiamine phosphate esters, in preventing metabolic changes and complications of diabetes type 1. The levels of these thiamine and thiamine phosphate esters were correlated with diabetes related biomarkers including HDL, glucose, triglycerides and cholesterol, as well as microalbuminuria, LDL and urine thiamine. The results support a pivotal role of blood thiamine and its phosphate esters in preventing the biochemical changes and complications in patients with DMT1.
Article
The understanding of manganese (Mn) biology, in particular its cellular regulation and role in neurological disease, is an area of expanding interest. Mn is an essential micronutrient that is required for the activity of a diverse set of enzymatic proteins (e.g., arginase and glutamine synthase). Although necessary for life, Mn is toxic in excess. Thus, maintaining appropriate levels of intracellular Mn is critical. Unlike other essential metals, cell-level homeostatic mechanisms of Mn have not been identified. In this review, we discuss common forms of Mn exposure, absorption, and transport via regulated uptake/ exchange at the gut and blood-brain barrier and via biliary excretion. We present the current understanding of cellular uptake and efflux as well as subcellular storage and transport of Mn. In addition, we highlight the Mndependent and Mn-responsive pathways implicated in the growing evidence of its role in Parkinson's disease and Huntington's disease. We conclude with suggestions for future focuses of Mn health-related research. Expected final online publication date for the Annual Review of Nutrition Volume 35 is July 17, 2015. Please see http://www.annualreviews.org/catalog/pubdates.aspx for revised estimates.
Article
First introduced as a therapeutic compound in 1957, bromelain's actions include: (1) inhibition of platelet aggregation; (2) fibrinolytic activity; (3) anti-inflammatory action; (4) anti-tumor action; (5) modulation of cytokines and immunity; (6) skin debridement properties; (7) enhanced absorption of other drugs; (8) mucolytic properties; (9) digestive assistance; (10) enhanced wound healing; and (11) cardiovascular and circulatory improvement. Bromelain is well absorbed orally and available evidence indicates that it's therapeutic effects are enhanced with higher doses. Although all of its mechanisms of action are still not completely resolved, it has been demonstrated to be a safe and effective supplement. (Alt Med Rev 1996;1(4):243-257)