ArticlePDF Available

Abstract

La ressenya bibliogràfica que a continuació es presenta fa referència a la darrera publicació del professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Daniel Tena Parera. El contingut d’aquesta obra aborda amb rigor i solvència la temàtica del disseny gràfic i la direcció d’art en publicitat. De la lectura de les seves pàgines se’n desprèn coneixement i didàctica de la disciplina, la qual cosa fa que esdevingui un valuós i recomanable manual de consulta concebut especialment per a estudiants de grau i professionals que es trobin implicats en projectes de gràfica publicitària.
99_101
DESCRIPTION
Diseño gráfico
publicitario
Daniel TENA PARERA
Diseño gráfico publicitario
Editorial Síntesis, Madrid, 2017, 304 pp.
La ressenya bibliogràfica que a continuació es presenta fa
referència a la darrera publicació del professor de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, Daniel Tena Parera. El
contingut d’aquesta obra aborda amb rigor i solvència la
temàtica del disseny gràfic i la direcció d’art en publicitat.
De la lectura de les seves pàgines se’n desprèn coneixe-
ment i didàctica de la disciplina, la qual cosa fa que es-
devingui un valuós i recomanable manual de consulta con-
cebut especialment per a estudiants de grau i professionals
que es trobin implicats en projectes de gràfica publicitària.
Paraules clau
Disseny gràfic; publicitat; gràfica publicitària; direcció d’art;
producció gràfica
Advertising graphic design
Graphic design and advertising art direction. Editorial Sín-
tesis, Madrid, 2017, 304 pp.
The present bibliographic review goes remitted to the last
publication of the professor of the Autonomous Universi-
ty of Barcelona, Daniel Tena Parera. The content tackles
with rigour and depth the subjects of graphic design and
direction of art in advertising. Reading his pages will find
knowledge and didactic of the discipline. For this reason,
it turns into a valuable and recommended manual of refer-
ence especially for students of degree and professionals
that find involved in projects of graphic advertising.
Keywords
Graphic design, advertising; advertising graphic; art direc-
tion; graphic production
Jordi Colet Ruz, Universidad Autónoma de
Barcelona, Jordi.Colet@uab.cat
https://doi.org/10.5565/rev/grafica.108
Jordi Colet Ruz
100
Diseño gráfico publicitario
DES
La reconeguda editorial Síntesis, especialitzada
en l’edició de llibres acadèmics i tècnics, ha in-
corporat al seu catàleg un nou títol: Diseño gráfico
publicitario. Aquesta obra escrita per Daniel Tena
Parera, Tercera línia posar: Professor Titular de la
Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha conce-
but com un excel·lent manual d’estudi i consulta
indicat per a estudiants universitaris o de cicles
formatius de grau superior, però també per a dis-
senyadors i docents que vulguin millorar els seus
coneixements i competències professionals a tra-
vés d’aprofundir en la fonamentació teòrica de la
publicitat gràfica i la direcció d’art. Al cap i a la
fi, es tracta d’un manual que s’origina en base al
treball rigorós de recerca desenvolupat per l’autor
i que, sens dubte, pot ajudar a interioritzar criteris
d’anàlisi a fi d’abordar amb solvència la pràctica
professional del disseny gràfic publicitari.
De primer antuvi, el pròleg exposa de forma
clara, sintètica i eloqüent el que esdevindrà el
principi subjacent de l’obra: quan la raó guia el
discurs de la intuïció. Raó i intuïció en tant que
dues expressions humanes i interdependents
de la pròpia intel·ligència visual; dues formes
d’aproximació al coneixement. De fet, tal i com
afirmava l’eminent José María Ricarte, la creativ-
itat és una atzarosa (inusual) combinació de lògi-
ca i d’intuïció.
Enmig d’un ecosistema visual saturat d’es-
tímuls en el qual es fomenta una actitud essen-
cialment reactiva sobre els públics del disseny, la
intuïció i l’emoció esdevenen facultats cognitives
implicades en la major part dels processos de
decisió. En aquest context, on una de les princi-
pals preocupacions se circumscriu habitualment
a conèixer el què (l’efecte resultant) i s’obvia
la profunditat del per què (la causa originària),
abordar l’anàlisi de la causalitat dels efectes
del disseny gràfic fa d’aquesta publicació una
referència conceptualment atípica. D’acord amb
això, l’obra s’endinsa en la disciplina del disseny
gràfic publicitari –el producte de la qual sempre
és sotmès al veredicte subjectiu, directe i imme-
diat de la intuïció– però des d’una perspectiva
premeditadament racional i lògica. En si mateix,
el treball s’inscriu en un metallenguatge atès que
el seu discurs s’articula a l’entorn d’un llenguatge
escrit amb el propòsit de descriure els fonaments
teòrics d’un altre llenguatge: la gràfica public-
itària. Per tant, que ningú hi busqui, en el decurs
de les seves pàgines, un receptari pràctic de dis-
seny ni un mostrari professional de campanyes
amb peces gràfiques publicitàries.
Durant molts anys, les rutines productives as-
sociades a la creació gràfica dels projectes han
estat regides per la mera intuïció; una intuïció,
val a dir, bastida mitjançant la seguretat que at-
orga l’experiència professional i que, tanmateix,
ha esdevingut necessària i útil quan la formació
acadèmica i en recerca era escassa o residual.
En aquest sentit, Diseño gráfico publicitario es
presenta com una contribució més al coneixe-
ment científic de la disciplina que, tal vegada, és
la conseqüència natural d’anys de reflexió i inves-
tigació de l’autor a fi de copsar –més enllà de la
mera intuïció– la lògica íntima del disseny gràfic.
En conseqüència, més enllà dels protocols esta-
blerts per la pròpia experiència, la present publi-
cació s’ha d’entendre com un valuós instrument
gràcies al qual sigui possible fonamentar i articu-
lar propostes solvents de disseny gràfic.
El cos del llibre queda configurat per dotze
capítols agrupats en quatre parts temàtiques. En
aquest sentit, és interessant assenyalar que al final
de cada capítol s’inclouen activitats didàctiques a
fi de reflexionar i treballar els continguts teòrics.
El plantejament de la primera part té un propòsit
marcadament introductori dins de la qual es de-
spleguen els tres primers capítols que fan una
contextualització del disseny gràfic publicitari. En
particular, s’aborden els subjectes i la naturalesa
de l’objecte d’estudi així com qüestions relacio-
nades amb l’estratègia i l’expressió publicitàries.
En un context on es pretén validar l’eficiència del
missatge gràfic, és imprescindible que sempre hi
hagi una complicitat entre l’estratègia comunica-
tiva i la formal.
La segona part és força genuïna i singular ate-
ses les aportacions que es realitzen des d’un en-
foc eminentment acadèmic. Des d’aquest punt de
vista, s’observa una aproximació a la teorització
del disseny gràfic publicitari. Una fonamentació
teòrica que queda adequadament sostinguda per
una base conceptual i metodològica. No obstant
això, la dimensió estratègica esdevé nuclear en
aquest punt del discurs atès que posa de man-
ifest un axioma recurrent: sense estratègia no
s’entén l’activitat del disseny gràfic.
A continuació el tercer apartat se circumscriu
a la descripció dels elements del llenguatge visu-
al que intervenen en la formulació del missatge;
en termes generals, s’aborden aquelles carac-
terístiques tècniques que configuren l’estructu-
ra del discurs visual: l’espai gràfic, el color, la
tipografia i les imatges o gràfics.
Finalment, la quarta part desenvolupa aspectes
vinculats a la realització de les arts finals, ja sigui
des dels àmbits de la publigrafia, identitat corpo-
rativa, anuncis, packaging o web sites. Segons
això, el llibre no és només un tractat sobre disseny
101
Jordi Colet Ruz
DES
referenciats en el text que permeten aprofundir
sobre qüestions puntuals com: la investigació
científica en l’àmbit del disseny gràfic, la classifi-
cació dels impresos, la percepció gràfica, l’anàli-
si multivariable de l’Estat Estètic, les tipologies
d’imatge i els processos de producció gràfica.
Sens dubte, un excel·lent complement per a una
publicació necessària i amb vocació referencial
en el seu àmbit.
gràfic publicitari; és també una guia de producció
gràfica concebuda per a l’oportuna preparació de
les peces publicitàries segons els diferents tipus
de suports. Aquest fet posa de manifest l’evident
maridatge entre ambdues activitats.
Així mateix, convé assenyalar que, a banda de
l’edició en paper, el contingut del llibre enllaça
amb uns annexos publicats a la pàgina web de
l’editorial. Són materials d’estudi degudament
DESCRIPTION RESEÑA RESSENYA DESCRIPTION RESEÑA RESSENYA DESCRIPTION RESEÑA RESSE-
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.