ArticlePDF Available

Η ΝΟΣΟΣ TOY AUJESKY EN ΕΛΛΑΔΙ (ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑ - MAD ITCH)

Authors:

Figures

No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
Vol. 3, 1952
Η ΝΟΣΟΣ TOY AUJESKY EN ΕΛΛΑΔΙ
(ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑ - MAD ITCH)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Θ.
ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ Κ.
http://dx.doi.org/10.12681/jhvms.17504
Copyright © 2018 Θ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Κ.ΤΑΡΛΑΤΖΗ
To cite this article:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Θ., & ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ, Κ. (1952). Η ΝΟΣΟΣ TOY AUJESKY EN ΕΛΛΑΔΙ (ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑ - MAD
ITCH). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 3(3), 141-146. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jhvms.17504
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 28/06/2018 05:56:51 |
Η ΝΟΣΟΣ TOY AUJESKY EN
ΕΛΛΑΔΙ
Π
(ΦΕΥΔΟΛΥΣΣΑ - MAD ITCH)
'Υπό
Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ
(Κτηνιατρικόν
Μικροβιολογικόν
ΊνοτιτοΟτσν
'Υπουργείου
Γεωργίας)
Όριομός. Οΰτο3 καλείται νόσος οφειλοµένη εις διηθητον ιόν και χα
ραχτηριζοµένη, εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων, από άνυπόφορον κνη
σµον εντονον διέγερσιν, παράλυσιν και θάνατον.
'Ιστορικόν.
CH νόσος διεπιστοόθη το πρώτον το έτος 1902 υπό του
Aujesky
Καθηγητού της Κτηνιατρικής Σχολής της Βουδαπέστης. Οΰτος
Ινοφθαλµίζων κονίκλους δι' εναιωρήµατος εγκεφαλικής ουσίας εκ ζώων
θανόντων µε παρεµφερή προς την λΰσσαν συµπτώµατα, παρετήρησεν δτι
τα
πειραµατόζωα εθνησκον εντός 2 3 ηµερών, µετά εντονον κνησµόν και
παράλυσιν. Ή βραχΰτης της περιόδου επωάσεως, ή ταχΰτης της
εξελίξεως
και
ή ειδική συµπτωµατολογία των ένοφθαλµισθέντων κονίκλων, ωδηγησαν
τον
Aujesky
εις την διαφοροποίησιν τής νόσου από την λΰσσαν και την
περιγραφήν
ταύτης ως νέας νοσολογικής οντότητος. "Εκτοτε ή νόσος διεπι
στώθη εϊς πλείστας χώρας του κόσµου επί διαφόρων ζώων.
Έν
'Ελλάδι ή νόσος δεν
είχε
µέχρι τούδε διαγνωσθεί. 'Αφ5 ης όµως
άνεκοινώθη ή παρούσα εργασία εσχοµεν την εΰκαιρίαν να διαπιστώσωµεν
την ψευδολΰσσαν και επί προβάτων.
Εις προσεχή µελέτην ηµών θέλοµεν περιγράψει την νόσον εις το είδος
τούτο τών ζώων.
Ευπάθεια.
Ή φυσική νόσος συναντάται εις τον κΰνα την γαλήν, τα
βοοειδή^τον χοΐρον, τον ϊππον, το πρόβατον και εις τα άγρια θηλαστικά,
ως ό αρουραίος, ή άλώπηξ και ό αγριόχοιρος.
Πειραµατικώς µεταδίδεται εϊς τον κόνικλον, ΐνδόχοιρον, λευκον µΰν,
τα
πτηνά και εις έµβρυοφόρα ωά όρνιθος.
'Ιδιότητες
του ίοϋ. Ό ιός τής νόσου ανήκει εις την οµάδα τών ιών
του έρπητος, ήτις συµφώνως προς την νέαν ταξινόµησιν και όνοµατολογίαν
τών ιών σχηµατίζει το γένος
Scellus
εις ο υπαχθείς και ό ιός τής νόσου του
(*) Άνεκοινώθη είς το Αον Κτηνιατρικόν Συνέδριον. 'Αθήναι 'Ιανουάριος 1951.
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 28/06/2018 05:56:51 |
142 ∆ελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
Aujesky
ώνοµάσθη
Scellus
Suillum.
Οΰτος αντέχει εις θερµοκρασίαν 60° C
επί 30' της ώρας. ∆ιέρχεται δια των ηθµών Chamberland hi La L9
κατα-
κρατείται
όµως από τον ήθµόν Ls ∆εν διήλθε δια των ηθµών
Seîtz
ΚΚ
S,,
παρά
τάς επανειληµµένας διηθήσεις εγκεφαλικής ουσίας κονίκλου υπό
ίσχυράν άραίωσιν. Το µέγεθος των στοιχειωδών σωµατίων του ϊου (eleme-
ntary
bodies)
περιλαµβάνεται µεταξύ 100 —150 m. µ. Εις γλυκερίνην
50 °/0, δ ιός διατηρείται ε
πι
µήνας εις 5 10° C, και επί τίνα ετη εάν ή
θερµοκρασία δεν υπερβαίνει 0° C.
Συμπτωματολογία-
Ή συµπτωµατολογία ως καΐ ή άπόληξις τής νό-
σου διαφέρουν εις τα διάφορα εϊδη ζώων. Ούτω τα βοοειδή, οι κΰνες και
α!
γαλαί παρουσια'ζουν έντονα συµπτώµατα καί µέγα ποσοστον θνητότητος
ή δε µεταδοπκότης είναι µικρά.
Εις τους χοίρους ή συµπτωµατολογία είναι ήπιωτέρα µε µεγάλην µε-
ταδοτικότητα
και ελαχίστην θνητότητα.
Τα
πρόβατα και τα ίπποειδή σπανίως παρουσιάζουν την νόσον. Μετά
δοσις εις τον ά'νθρωπον είναι εξαιρετικώς σπανία.
Εϊς δλα τα ευπαθή ζώα πλην του χοίρου ή νόσος χαρακτηρίζεται από
άνυπόφορον
κνησµόν (Mad itch) δστις είναι εντοπισµένος είς το σηµεΐον
τοΰ σώµατος όπερ εχρησίµευσεν ώς πΰλη εισόδου τοΰ ιοΰ εις τον οργα
νισµόν.
Είς τον χοΐρον ή κλινική µορφή τής νόσου είναι τελείως διάφορος τής
εις τα λοιπά είδη ζώων περιγραφείσης. ∆εν παρατηρείται κνησµός αλλ'
ελαφραί γαστροεντερικαί διαταραχαί, πυρετός, εµετοί καί ΐασις εντός
ολί-
γων ηµερών. Σπανιώτερον εις τ3 ανωτέρω συµπτώµατα προστίθενται και
νευρικαί εκδηλώσεις. Μόνον εϊς τα νεαρά ζώα ή νόσος παρουσιάζει ηΰξηµέ
νην θνητότητα. Τα ίαθέντα παρουσιάζουν ϊσχυράν άνοσίαν.
Ή ηµετέρα περίπτωσις άφορα νόσον επί βοοειδούς, εσηµειώθη δε είς
τάς
Πάτρας οπόθεν ό κ. Βρεττάκος Νοµοκτηνίατρος 'Αχαΐας απέστειλε τον
εγκέφαλον τοΰ ζώου προς εργαστηριακήν εξέτασιν.
Την
17149
εϊς βουστάσιον εύρισκόµενον πλησίον τοΰ χοίρου ένθα
απορρίπτονται
τ* απορρίµµατα τής πόλεως Πατρών, µία δάµαλις ηλικίας
14 µηνών καταλαµβάνεται ΰπό εντόνου ανησυχίας παρουσιάζει τρόµον τών
µυών ολοκλήρου τοΰ σώµατος, σιελόρροιαν και κνησµόν εντοπισµένον εις
τα
χείλη, τους ρώθωνας και την παρειάν. Ό κνησµός είναι τόσον έντονος,
ώστε
το ζώον µετά µανίας προστρίβει το ρύγχος αΰτοΰ επί τής φάτνης, ώς
καί
επί παντός σκληρού αντικειµένου ακόµη δε καί εις το έδαφος. Ή συ-
νεχής προστριβή επέφερε πτώσιν τοΰ τριχώµατος, ερεθισµόν καί φλεγµονήν
τών ιστών. Όλόκληρος δε ή χώρα ήτο εντόνως ερυθροΰ χρώµατος καί
έφερε εκδοράς καί πληγάς. (Είκ. 1).
Ή θερµοκρασία δεν υπερέβη τους
38,6°
C. Μετά πάροδον ολίγων
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 28/06/2018 05:56:51 |
Ή νόσος
τοΰ Aujesky εν
Ελλάδι 143
ωρών παρετηρήθησαν λίαν έντονοι κλονικαι συσπάσεις των µυών των σια-
γόνων και τοΰ τραχήλου, άφθονος δέ
σίελος
ερρεε
εκ των χειλέων, λόγφ
παραλύσεως του φάρυγγος. Το ζωον δεν παρουσίαζε οΰδεµίαν επιί^ετικό
Ε Ι κ.
1.
Κεφαλή
της
∆αµάλεως, δπου διακρίνεται
ή εκ της
προστριβής λόγφ
τοΰ κνησµού, καταστροφή
των
ιστών
τοΰ
κάτω χείλους
και της
παρειάς.
τητα.
Αι παρέσεις επεκτείνονται, ακολουθούν αϊ παραλύσεις και ταύτας
ταχέως ακολουθεί ό θάνατος τοΰ ζώου.
=Απο
της στιγµής της εµφανίσεως των πρώτων συµπτωµάτων µέχρι τοΰ
θανάτου
τοΰ ζώου παρήλθον 20 ώραι.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
1)
Πειραματική
αναπαραγωγή της νόσου είς
κονίκλους
Την
29149
εκ διαφόρων τµηµάτων τοΰ εγκεφάλου της θανούσης
δαµάλεως ελήφθησαν µικρά τεµάχια ά'τινα λειοτριβηθέντα µετά φυσιολογι
κοΰ οροΰ ενοφθαλµίσθησαν εις δΰο κονίκλους. Είς τον κόνικλον Μ21 δια
2]10 κυβ. εκ. ενδοεγκεφαλικώς και εις τον κόνικλον Μ22 δι' ενός κυβ. εκ.
ύποδορείως.
. Ό κόνικλος Μ21 έ'θανε την ο6ην ωραν από τοΰ ενοφθαλµισµοΰ του,
άνευ οΰδενος συµπτώµατος. Λαµβάνοµεν τον εγκέφαλον αΰτοΰ, λειοτριβοΰ
µεν καί ένοφθαλµίζοµεν ποσότητο 1]10 κυβ. εκ. εις τον πρόσθιον θάλαµον
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 28/06/2018 05:56:51 |
tu ∆ελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας
τοΰ οφθαλµοΰ του κονίκλου Ζ30. Οΰτος εθανεν επίσης 36 ώρας µετάv
ενοφθαλµισµών, παρατηρηθείσης µόνον ερυθρότητος τοΰ δέρµατος της
δφρυακής
άψίδος. Εµφυτεύσεις εκ τών διαφόρων σπλάχνων απέβησαν άρνη
τικαί.
Ή ουροδόχος κΰστις ήτο πλήρης οΰρων, των οποίων ή έξέτασις δια
σάκχαρον
απέβη αρνητική.
Ό
κόνικλος Μ22 εθανεν την
65ην
ώραν από του ενοφθαλµισµού του
χωρίς να παρουσίαση ουδέν σύµπτωµα της νόσου. Κατά την νεκροψίαν πα
ρετηρήθη υπεραιµία των νεφρών, ή δε κΰστις ήτο πλήρης ουρών των οποίων
ή εξέτασις απέβη αρνητική δια σάκχαρον.
Την
11249
άναµιγνΰοµεν τµήµατα εγκεφάλων τών κονίκλων Μ21
Μ 22 και Ζ30 και ενοφθαλµίζοµεν δι' ενός κυβ. εκατµ. ύποδορείως τον
κόνικλον Κ 10. Την
68ην
ώραν ό κόνικλος εθανεν, εις το σηµεΐον δε του
ενοφθαλµισµού παρατηρείται πτώσις του τριχώµατος, εκτεταµένη έρυθρό
της,
και πληγή µεγέθους 2 εκατοστοµ.
Νεκροψία.
"Εντονος εξοίδησις τοΰ δέρµατος κάτωθεν τών δερµατι-
κών αλλοιώσεων. Στόµαχος πλήρης τροφών. Κΰστις πλήρης ουρών τών
οποίων ή εξέτασις απέβη αρνητική δια σάκχαρον. Πνεύµονες οιδηµατώδεις.
Έγκέφα?;θς
µαλθακώτερος τήν σΰστασιν από τοΰ φυσιολογικοί».
Άφαιροΰµεν τον έγκέφαλον τοΰ θανόντος κονίκλου καί τµήµατα
αΰτοΰ
λειοτριβοΰµεν. Λιη\>οΰµεν κατόπιν άραιώσεως δι' ήθµοΰ
Seizt
ΕΚ
Sj και ενοφθαλµίζοµεν 1 κόνικλον ύποδορείως και 1 ενδοεγκεφαλικώς.
Εναιώρηµα
τοΰ αΰτοΰ εγκεφάλου άνευ διηθήσεως ενίεµεν ύποδορείως
εις ποσότητα 1 κυβ. εκατ. εις τον κόνικλον Κ38. Οι δια τοΰ διηθήµατος
ενοφθαλµισθέντες κόνικλοι επέζησαν, ενω ο κόνικλος Κ38 εθανεν τήνν
ή.µέραν µε το χαρακτηριστικον σύµπτωµα της νόσου, τον εντονον κνησµόν.
2.
Πειραματική
αναπαραγωγή της νόσου είς Ίνδοχοίρους
Τήν
11249
εξ εναιωρήµατος της εγκεφαλικής ουσίας τών κονίκλων
Μ20Μ21 καί Ζ30, ενοφθαλµίζοµεν ύποδορείως δι5 1 κυβ. εκατ. 2 ίνδο-
χοίρους.
Τήν
68ην
ώραν ο είς και τήν
74ην
ώραν ό έτερος παρουσιάζουν εντο-
νον κνησµόν εις τήν χώραν της
ενέσεως.
Ό κνησµός αναγκάζει τα ζώα να
δάκνουν
το µέρος τοΰ ενοφθαλµισµοΰ µετά τόσης µανίας,
ώστε
τοΰτο να
αιµάση.
Ή διάρκεια τοΰ κνησµοΰ είναι περίπου 6ο)ρος. Κατόπιν άρχονται
αί
παραλύσεις και επέρχεται ό θάνατος τήν
75ην
ώραν δια τον έ'να ίνδό
χοιρον και τήν 92αν ώραν δια τον έτερον.
Νεκροψία.
Παρετηρήθη ελαφρά υπεραιµία τών σπλάχνων" ουρά αρ-
νητικά
δια σάκχαρον.
∆υο ίνδόχοιροι ενοφθαλµισθέντες δια διηθήµατος εξ εγκεφάλων κο
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 28/06/2018 05:56:51 |
Ή
νόσος
too
Aujesky
εν Ελλάδι 145
νίκλ(ον δια µικροβιοκρατοΰς ήθµοΰ
Seitz
St επέζησαν, ενφ δ µάρτυς, δε-
χθείς µη διηθηθεν εναιώρηµα, εθανεν.
Έκ
της ανωτέρω περιγραφείσης πειραµατικής εργασίας συνάγεται :
1) "Οτι ό ιός της νόσου του
Aujèsky
άπήτησε τρεις διόδους δια κο-
νίκλου, ϊνα προσαρµοσθή και προκαλέση εις το πειραµατόζωον τοΰτο την
υπό
του κνησµού χαρακτηριζοµένην πειραµατικήν νόσον.
2) Ό ιός δεν διήλθε δι' ήθµοΰ
Seitz
SI.
3) Ό
κατά
την νύκτα θάνατος τών πειραµατόζωων και ή
θέσις
του
πτώµατος
ως εάν τοΰτο ήτο ταριχευµένον είναι ευρήµατα,
ατινα
προσα-
νατολίζουν προς την διάγνωσιν.
3.
Καλλιέργεια
τοΟ ίου είς
έμβρυοφόρα
ώα
όρνιθος
Την
11249
εΐς ωά όρνιθος φέροντα εµβρυον 11 ήµερων ενοφθαλµί
ζοµεν επί τοΰ χοριοαλλαντοειδοΰς χιτώνος 2)10 κυβ. εκατοσ. εναιωρήµατος
εγκεφαλικής ουσίας κονίκλου, θανόντος εκ πειραµατικής νόσου.
Μετά
4 ηµέρας
κατά
την ώοσκόπησιν διαπιστοΰται δτι το εµβρυον
επιζεί.
∆ιανοίγοµεν εν ώον και παρατηροΰµεν δτι το τµήµα τοΰ χοριοαλλαν
τοειδοΰς χιτώνος, είς το όποιον εναπετέθη το εναιώρηµα είναι έξοιδηµένον
και
φέρει φλυκταινώδεις
αλλοιώσεις
αϊτινες συνίστανται, είς εκτεταµένην
λευκόφαιον ζώνην, είς το σηµεϊον ακριβώς τής εναποθέσεως τοΰ εναιωρή-
µατος,
ήτις περιβάλλεται υπό µικρών
αδιαφανών
εστιών τοΰ αΰτοΰ χρωµα
τισµοΰ. Άφαιροΰµεν το τµήµα τοΰτο τοΰ χοριοαλλαντοειδοΰς και προβαί
νοµεν εις λειοτρίβησιν αΰτοΰ, ενοφθαλµίζοντες µετά
ταΰτα
έ'ναν κόνικλον
ύποδορείως. Ό κόνικλος εθανεν την
48ην
ώραν άπο τής
εγχύσεως
άνευ
συµπτωµάτων. Ό θάνατος επήλθεν ακαριαίος καθ' ην στιγµήν το ζώον
έτρωγε. 'Αφαιρείται ό εγκέφαλος και εκτελείται νέα δίοδος επί τοΰ κονί-
κλου Λ5. Μετά 4 ηµέρας οΰτος
άφοΰ
πρότερον παρουσίασε την γνωστήν
συµπτωµατολογίαν τής νόσου, υπέκυψε.
Οΰτω απεδείχθη δτι αι επί τοΰ χοριοαλλαντοειδοΰς χιτώνος
αλλοιώσεις
ήσαν
πράγµα
ci
πράγµατι καλλιέργεια τοΰ ίοΰ.
Μετάδοσις.
Οι έπίµυες και οι χοίροι θεωροΰνται ως οι φορείς τής
νόσου, µολύνονται δε οΰτοι δια τής πεπτικής όδοΰ. ∆ια τής αυτής όδοΰ µο-
λύνονται οι κΰνες και αϊ γαλαί οσάκις καταβροχρίσωσι
µεµολυσµένους
ΰπό
τοΰ ίοΰ ίστοΰς τών βοοειδών.
Είς την ήµετέραν περίπτωσιν θεωρείται πιθανώτατον δτι ή
νόσος
µε
τεδόθη από δήγµα έπίµυος. Είς τοΰτο συνηγορεί ή περιφέρεια είς ην
ενε-
φανίσθη
αΰτη (χώρος άπορριµάτων και γειτνίασις χοιροστασίων) ώς και ή
θέσις
τών
αλλοιώσεων
επί τοΰ άσθενοΰς (ρύγχος).
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 28/06/2018 05:56:51 |
146 ∆ελΐίον της 'Ελληνικής
Κτηνιατρικής
'Εταιρείας
Παρ«
τυς
συστάσεις προς ταφήν
του
πτώµατος, τοΰτο Ιρρίφθη οΰχι
µακράν
τοΰ
βουστασίου
και
εγένετο βορά
των
κυνών. Μετά
48
ώρας παρετη
ρήθη ασυνήθης θνησιµότης
εις
τους κΰνας
της
περιφερείας.
Του
θανάτου
προηγείτο έντονος κνησµός
εις την
χώραν
της
κεφαλής.
Οΰτω διεπιστώθη
ή
ΰπαρξις
της
νόσου
τοΰ Aujesky και εις την χώ-
ραν
µας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Levaditi Lepine
Verge
: Les ultravirus des maladies animales Paris 1943.
Bergey's
Manual of Determinative Bacteriology : 6th Edition Baltimore 1948.
Merchant
I. : Veterinary Bacteriology and
Virology
Iowa 1950.
RÉSUMÉ
La maladie d'Aujesky en Grèce.
par
Th. Christodoulou et C. Ta r la t zi s
de l'Institut Bactériologique Vétérinaire d'Athènes
Les auteurs décrivent la premier cas de la maladie d'Aujesky si-
gnale en Grèce sur une génisse.
Cet animal avait présenté les symptômes suivants : inquiétude,
tremblements musculaires généralisés, salivation abondante et prurit
intense localisé à l'endroit des lèvres, des narines et de la joue droite.
Le prurit était tellement fort, que l'animal à force de se frotter la
tête contre la crèche, s'était fait des lésions cutanées allant jusqu'à la
mise ä nu des tissus sous cutanés.
Les examens de laboratoire ont montré qu'il s'agissait bien de
la maladie d'Aujesky, laquelle fut reproduite en série sur des cobayes
et de lapins. En outre le virus fut cultivé sur des embyons de pou-
let avec production d'un épaississement de la membrane chlorio-al-
lantoidienne et formation de petites vésicules à l'endroit de l'inocu-
lation du virus.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 28/06/2018 05:56:51 |
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.