Conference PaperPDF Available

A mentoring process for professional development of pre-service science teachers

Authors:
  • Van Yuzuncu Yil University
  • Van Yuzuncu Yil University

Abstract

The adaptation of countries to the innovations and changes brought by the 21st century and their advantageous position among the other countries will be possible by educating the individuals in a more qualified way. From this point of view, it is crucial to train qualified pre-service teachers taking place in various stages of the education system and play a role in the educating of qualified individuals in the future. When the literature is examined, it becomes clear that pre-service teachers should be able to plan the elements that they have to deal with during the course and receive a mentoring to internalize this process for their professional development. In this context, however, studies on the professional development of pre-service teachers are inadequate. Therefore, in this study, it was objected to examine the influence of the utilizing of Content Representation (CoRe) lesson plan and mentoring process on pre-servicescienceeteachers''professionalldevelopment. This study, which is based on the qualitative research approach, was conducted with 73 (40 A class and 33 B class) pre-service science teachers who took the course of Science Instruction Laboratory Applications in 2016-2017 education year. The investigation was implemented in spring semester, 4 (2 + 2) hours per week...
27. UluslararasıEğitimBilimleriKongresi,18-22 Nisan 2018 ÖzetlerKitabı
3394
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
The adaptation of countries to the innovations and changes brought by the 21st century and their
advantageous position among the other countries will be possible by educating the individuals in a more
qualified way. From this point of view, it is crucial to train qualified pre-service teachers taking place in
various stages of the education system and play a role in the educating of qualified individuals in the
future. When the literature is examined, it becomes clear that pre-service teachers should be able to plan
the elements that they have to deal with during the course and receive a mentoring to internalize this
process for their professional development. In this context, however, studies on the professional
development of pre-service teachers are inadequate. Therefore, in this study, it was objected to examine
the influence of the utilizing of Content Representation (CoRe) lesson plan and mentoring process on pre-
servicescienceteachers’professionaldevelopment.
This study, which is based on the qualitative research approach, was conducted with 73 (40 A class
and 33 B class) pre-service science teachers who took the course of Science Instruction Laboratory
Applications in 2016-2017 education year. The investigation was implemented in spring semester, 4 (2 +
2) hours per week. The process included the following steps:
1. Introducing the components of an exemplary CoRe lesson plan in detail with participation.
2. Discussion the elements that should be included in each step of the 5E learning cycle model in the class on
a sample lesson plan.
3. Forming total of 24 groups (at least three students in each group) in the A and B class.
4. Assigning three unit topic objectives related to the subject areas of physics, chemistry, biology, and world
& universe in 2013 Science Curriculum for each group.
5. Sharing of the chart indicating which group would teach the subject at which date with the participants.
6. A certain time before their implementation, the groups received feedback from the researchers about the
CoRe lesson plan they had prepared, and revised.
7. Determination of the group member who would explain the subject by drawing the lottery just before.
8. Each group implemented their own CoRe lesson plans three times in the process
9. The researchers gave feedback about the implementation after the presentation.
10. Thegroups’implementationswererecordedwiththecameraandsharedwiththewholeclassanditwas
requiredthemtowatchtheirown,andfriends’presentations.
In the study, CoRe course plans and semi-structured interview data were used as data collection
tools. Three groups were selected randomly from each class and the 1st, 2nd and 3rd CoRe lesson plans
ofthesegroupswereanalyzed.ThepreparedCoRelessonplanconsistsofninecomponents(e.g.“Which
teaching strategy and what specific activities might be useful for helping students develop an
understandingoftheconcept?”analyzedunderthethemeof“Theteachingmethod/strategy”,“Inwhat
wayswouldyouassessstudents’understandingorconfusionaboutthisconcept?”wasanalyzed under
thethemeof“Evaluation”)
Abstract Book 27th International Conference on Educational Sciences, April 18-22, 2018
3395
The maximum score that analytical rubrics groups prepared for evaluating CoRe lesson plans could
be taken as 100. As an example, the following codings can be given;
Theme of Evaluation
1. Specific assessment task + parallelism with the big idea + name of the assessment method (12)
2. If there is no specific assessment task but the student teacher mentions about the name (e.g., concept
map) (0)
3. If the task only assess understanding level and it is not parallel with the big idea (0)
4. Specific assessment task + parallelism with the big idea + name of the assessment method is absent (10)
5. If there are two big ideas and two assessment tasks for each idea I cut 2 points for each if the student
teacher did not state the method of assessment (8)
In addition, a semi-structured interview was conducted by selecting a student from these groups
to get in-depth information about the Core lesson plans the groups prepared. Interview data were
evaluated via the content analysis.
As a result of the analysis of the CoRe lesson plans of the groups; it was computed that the mean
score of the first lesson plans was 39.66 out of 100, the mean score of the second lesson plan was 54.83,
and the mean of the third lesson plan is 66.5, respectively. In addition, the groups were found to have a
positive development especially in the methods and evaluation (formative and summative assessment)
parts when preparing the CoRe lesson plans. However, it can be said that the groups did not show the
desired development in the themes of "possible difficulties that students may experience about the
subject/concept" and "possible misconceptions that students may have about the subject/concept" that
constitute the CoRe lesson plan.
According to the findings of the study, it was seen that mentoring practices using CoRe lesson plan
had a positive effect on the professional development of pre-service science teachers. As the reasons for
this result, it might be stated that the participants considered in detail while preparing the components
of CoRe lesson plan and received the feedback in the context of mentoring in the process.
It will be beneficial for pre-service to implement mentoring practices in the context of other
subjects including different types of micro-teaching practices.
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
21.yüzyılıngetirdiğiyenilikvedeğişimlereülkelerinadapteolabilmelerivediğerülkelerarasında
avantajlı konuma gelmeleri, bireylerin daha nitelikli bir şekilde yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu
27. UluslararasıEğitimBilimleriKongresi,18-22 Nisan 2018 ÖzetlerKitabı
3396
bakımdan gelecekte eğitim sisteminin çeşitli kademelerinde yer alacak ve nitelikli bireylerin
yetiştirilmesinde rol oynayacak öğretmen adaylarının da nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi önem arz
etmektedir.
Alanyazınincelendiğindeöğretmenadaylarınınmeslekigelişimlerihususundabirderssüresince
elealmasıgerekenunsurlarıplanlayabilmelerivebusüreciiçselleştirebilmeleriiçinalacaklarımentorluk,
önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat alan yazında bu bağlamda öğretmen adaylarının
mesleki gelişimleri üzerine yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenlerden yola çıkarak; bu
çalışmada,fenbilimleriöğretmenadaylarınınContentRepresentation(CoRe)dersplanıkullanımlarıve
süreç içerisinde aldıkları mentorluğun onların mesleki gelişimleri üzerine etkisini araştırmak
amaçlanmıştır.
Nitelaraştırmayaklaşımıesasalınanbuçalışma,2016-2017akademikyılıiçerisindeFenÖğretimi
veLaboratuvarUygulamaları- IIdersinialan73(40Aşubesi,33Bşubesi)FenBilimleriöğretmenadayıile
yürütülmüştür.Bahar yarıyılındahaftada4(2+2)saatolarakgerçekleştirilençalışmanınsüreciaşağıdaki
adımlarıiçermektedir:
1. ÖrnekbirCoRedersplanıbileşenlerininkatılımcılaradetaylıbirşekildetanıtılması,
2. 5Eöğrenmemodelinin herbirbasamağındayeralması gerekenunsurlarınörnek birdersplanıüzerinde
sınıftatartışılması,
3. AveBşubesindetoplam24grubun(hergruptaenaz3öğrenci)oluşturulması,
4. Herbirgruba2013FenBilimleriÖğretimProgramındayeralanfizik,kimya,biyolojivedünyaveevrenkonu
alanlarındanüçtanesineyönelikkazanımlarındağıtılması,
5. Hangigrubunhangitarihtekonuanlatımıyapacağınıgösterençizelgeninöğrencilerlepaylaşılması.
6. Grupların konu anlatımlarından belli bir süre önce, hazırlamış oldukları CoRe ders planı hakkında
araştırmacılardandönütalmasıvedüzenlemeleryapması.
7. Konuyuanlatacakgrupüyesininderstenhemenönceyapılankuraçekimiilebelirlenmesi.
8. Her bir grubun süreç içerisinde üç defa hazırladıkları CoRe ders planlarına bağlı kalarak öğretim
gerçekleştirmesi.
9. Konuanlatımlarındanhemensonraaraştırmacılarınanlatımayönelikdönütvermesi,
10. Kamera ile kayıt altına alınan konu anlatımlarının tüm sınıfla paylaşılarak, öğrencilerin kendi ve
arkadaşlarınınsunumlarınıizlemeleri.
Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları CoRe ders planları ve yarı
yapılandırılmışgörüşmekayıtlarıkullanılmıştır.Herşubedenrastgeleseçilenüçergrubun1.,2.ve3.CoRe
dersplanlarıanalizedilmiştir.HazırlananCoRedersplanıdokuzbileşendenoluşmaktadır(Örneğin,“Hangi
öğretim stratejisi ve aktiviteler öğrencilerin kavramı anlamalarına yardımcı olmada yararlı olabilir?”
bileşeniÖğretimyöntem/stratejitemasınıkarşılarken,“Bukavramhakkındaöğrencilerinanlamasıveya
kafa karışıklıklarını hangi yolla değerlendirirsiniz” bileşeni Ölçme –Değerlendirme teması altında
değerlendirilmiştir.)
CoRe ders planlarını değerlendirmek adına hazırlanan analitik rubrikte grupların alabileceği
maksimumpuan100olarakbelirlenmiştir.
Örnekolarakaşağıdakikodlamalarverilebilir;
Ölçme-DeğerlendirmeTeması
Abstract Book 27th International Conference on Educational Sciences, April 18-22, 2018
3397
1. Belirlideğerlendirme+kazanımileparalelliği+değerlendirmeyöntemininadımevcutsa(12puan)
2. Belirlibirdeğerlendirmeyoksafakatisminedeğinmişse(örn:kavramharitası)(0puan)
3. Eğersadeceanlamadüzeyinideğerlendiriyorsavetemeldüşünceileparaleldeğilse(0puan)
4. Belirlideğerlendirme+kazanımileparalelliği+değerlendirmeyöntemininadıeksikse(10puan)
5. Eğerikitemeldüşünceve herbirdüşünceiçindeğerlendirmevarsaveöğrenci/öğretmendeğerlendirme
yönteminibelirtmemişse2puankesilir(8puan)şeklindekodlanmıştır.
Bunun yanı sıra grupların hazırlamış oldukları CoRe ders planları hakkında derinlemesine bilgi
almak amacıyla bu gruplar içerisinden rastgele birer öğrenci seçilerek yarı yapılandırılmış mülakatlar
yapılmıştır.Mülakatverileriiseiçerikanalizinetabiitutularakbulgularoluşturulmuştur.
Grupların CoRe ders planlarının analizi sonucunda; 1. ders planları puan ortalaması 100
üzerinden 39.66,2.dersplanlarıpuanortalaması 54.83 ve3.dersplanlarıpuanortalamasıise 66.5 olarak
hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra, grupların CoRe ders planlarını hazırlarken özellikle yöntem ve
değerlendirme (biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme) kısımlarında pozitif bir gelişim gösterdikleri
belirlenmiştir.Fakat CoRe dersplanınıoluşturan“öğrencilerinkonu/kavramileilgili yaşayabileceğiolası
güçlükler” ve “öğrencilerin konu/kavram ile ilgilisahip o labileceği olası kavram yanılgıları” temalarında
gruplarınbeklenilengelişimigösteremediklerisöylenebilir.
Çalışmanın bulgularına göre CoRe ders planı hazırlama ve uygulama sürecinde gerçekleştirilen
mentorluk uygulamalarının fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerineolumlu yönd e etki
ettiği görülmektedir. Bu durumun, katılımcıların anlatacakları konuyu CoRe ders planının bileşenleri
üzerinde detaylı bir şekilde düşünerek hazırlamaları ve süreç içerisinde mentorluk bağlamında almış
olduklarıdetaylıdönütvegeribildirimlerdenkaynaklandığısöylenebilir.
Mentorluk uygulamalarınınfarklıbranşlardakiöğretmenadaylarıylavemikroöğretimuygulamaları
içerendiğerderslerbağlamındagerçekleştirilmesiöğretmenadaylarınafaydasağlayacaktır.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.