Book
... Zaoberali sme sa skúmaním pôvodu slovenského názvoslovia anorganických zlúčenín a jeho špecifikami 6,7 , ale rovnako sme sa venovali aj novým výzvam v chemickej terminológií, ako je zavádzanie valenčných prípon pre novoobjavené vyššie oxidačné stavy 8 . V sérii vysokoškolských učebníc "Názvoslovie anorganických látok" sa dlhodobo venujeme aktualizácii slovenského názvoslovia anorganických látok [9][10][11] . Akceptovanie niektorých názvoslovných pravidiel odporúčaných IUPAC považujú za dôležité evidentne aj iní slovenskí a českí autori [12][13][14][15] . ...
Article
Full-text available
Obsah 1. Úvod 2. Názvoslovie kyselín 2.1. Kyslíkaté kyseliny 2.2. Komplexné kyseliny 2.3. Izopoly-a heteropolykyseliny 3. Problém kyslíkatých kyselín 4. Katióny kyselín 5. Izopoly-a heteropolykyseliny a ich anióny, polyoxometaláty 6. Návrh názvoslovného systému 1. Úvod Každý učebný text zaoberajúci sa chemickým názvos-lovím zdôrazňuje, že jeho funkciou je zabezpečiť jasnú, zrozumiteľnú a presnú interpretáciu chemického vzorca 1-4. Pravidlá tvorby chemických vzorcov majú charakter mate-matických poučiek, ktorých platnosť je taká všeobecná, že väčšinou nepotrebujú osobitnú úpravu v jednotlivých jazy-koch. Vytváranie názvov zo vzorcov je komplikovanejšie, ale aj tu si často vystačíme s viac-menej mechanickým postupom, pri ktorom sledujeme vopred odporúčané pra-vidlá. Zdanlivo nemôžu nastať komplikácie, pokiaľ sú pravidlá transformácie vzorca na názov a opačne definova-né správne. V tomto článku ukážeme, že to neplatí pre tvorbu názvov kyselín. Už v úvode zdôrazňujeme, že ustá-lenie tohto názvoslovia bude možné len na základe kon-senzu. V posledných rokoch sme sa pokúšali o priblíženie slovenského názvoslovia anorganických zlúčenín k názvosloviu medzinárodnému, teda k anglickému, ktoré odporúča Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) 5. Či bol tento pokus úspešný, ukáže čas. Zaobe-rali sme sa skúmaním pôvodu slovenského názvoslovia anorganických zlúčenín a jeho špecifikami 6,7 , ale rovnako sme sa venovali aj novým výzvam v chemickej terminoló-gií, ako je zavádzanie valenčných prípon pre novoobjave-né vyššie oxidačné stavy 8. V sérii vysokoškolských učeb-níc "Názvoslovie anorganických látok" sa dlhodobo venu-jeme aktualizácii slovenského názvoslovia anorganických látok 9-11. Akceptovanie niektorých názvoslovných pravi-diel odporúčaných IUPAC považujú za dôležité evidentne aj iní slovenskí a českí autori 12-15. Diskusia v odborných kruhoch vyvolaná našimi a inými prácami ukázala, že náz-voslovie ešte nie je úplne ustálené a najmä akceptované širokou chemickou verejnosťou. Tu máme na mysli pre-dovšetkým chemikov pôsobiacich na vysokých školách, univerzitách, ústavoch SAV, učiteľov základných a stredných škôl i študentov 16-20. Ako radi pripomíname v našich prácach, názvoslovné pravidlá, ktoré vydáva IUPAC ako aj Slovenský národný komitét IUPAC, majú odporúčací charakter a nie sú (ani by nemali byť) záväzné. To sa týka aj nasledujúcej práce, v ktorej sme sa podujali analyzovať a diskutovať pravidlá tvorby slovenských sys-tematických názvov kyselín a ich aniónov. Ukážeme, že v tomto prípade nie je možné aplikovať odporúčania IUPAC bez toho, aby sme sa vyhli logickým sporom. 2. Názvoslovie kyselín Pred tým, ako sa budeme venovať použiteľnosti me-dzinárodne akceptovaných pravidiel pre tvorbu názvov kyselín do slovenčiny, zhrnieme v tejto kapitole pravidlá pre písanie názvov jednotlivých typov kyselín. Uvádzame len základné pravidlá, ktoré sú potrebné pri porovnaní slovenského a odporúčaného medzinárodného názvoslo-via. V roku 2018 vyšiel český preklad názvoslovnej prí-ručky IUPAC "Red Book" pod názvom "Názvosloví anor-ganické chemie podle IUPAC. Doporučení 2005" (cit. 21). Táto publikácia nie je len prostým prekladom do češtiny, ale je aj vydarenou snahou o akceptáciu mnohých doteraz nevžitých názvoslovných pravidiel angličtiny do českého jazyka. V kapitole IR-8 "Anorganické kyseliny a jejich deriváty" autori dospeli k názoru, že slovo kyselina je v názvosloví používané nekonzistentne a jeho použitie v systematickom názvosloví je neakceptovateľné. S týmto záverom sa samozrejme dá súhlasiť. Vylúčenie slova kyse-lina z názvoslovného systému by pochopiteľne viedlo k značnému zjednodušeniu a zjednoteniu vytvárania ná-VÝUKA CHEMIE
... Zaoberali sme sa skúmaním pôvodu slovenského názvoslovia anorganických zlúčenín a jeho špecifikami 6,7 , ale rovnako sme sa venovali aj novým výzvam v chemickej terminológií, ako je zavádzanie valenčných prípon pre novoobjavené vyššie oxidačné stavy 8 . V sérii vysokoškolských učebníc "Názvoslovie anorganických látok" sa dlhodobo venujeme aktualizácii slovenského názvoslovia anorganických látok [9][10][11] . Akceptovanie niektorých názvoslovných pravidiel odporúčaných IUPAC považujú za dôležité evidentne aj iní slovenskí a českí autori [12][13][14][15] . ...
Article
Full-text available
Systematic nomenclature of oxoacids, their ions and the so called polyoxometalates is not settled in Slovak language yet. In this work we analyze issues that were introduced in nomenclature by noncontrolled artificial systematization of these names according to the English nomenclature recommended by IUPAC. We found out that the creation of systematic names of this group of compounds is not possible without breaking currently valid general nomenclature rules and we propose a novel method for naming of the anionic part of an acid. We therefore introduce the term “inner anion of an acid”. We use additive nomenclature when naming this component of an acid. This nomenclature system enables one to unify the naming of all oxoacids, isopoly- and heteropolyacids, their derivatives and ions.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.