Conference PaperPDF Available

Projektmenedzsment és projektpedagógia

Authors:

Abstract and Figures

Project management and project based learning --- A PMI Educational Foundation (PMIEF) felfogásában a projektalapú tanulás a PMBOK® Guide projektmenedzsment kézikönyv erősen leegyszerűsített modelljére épül. A könnyen használható modulárisan felépített tanári útmutató (Project Management Toolkit for Teachers) bizonyos PMBOK® Guide analógiák alapján négy fázisban mutatja be a tanulói projektek életciklusát és a kapcsolódó praktikus módszereket. Ezek a projektindítás, a projekttervezés, a projektvégrehajtás és a projektzárás. A projektmenedzsment eszközeit előtérbe helyező módszert főképp a 10-19 éves korosztálynál alkalmazzák, de adaptálható a felsőoktatásban is. A tanulmány áttekinti és értékeli eme módszer egyes elemeit, alkalmazásuk módját, egyes külföldi referencia projektek tapasztalatait, kitér továbbá néhány tipikus felmerülő problémára, és ezek megoldásának lehetőségeire is. A projektmódszer sikeres alkalmazása az oktatásban nem csupán pedagógiai felkészültséget igényel, hanem bizonyos fokú projektmenedzsment felkészültséget is. A két megközelítés integrációjára van szükség. Ebben a felfogásban a projekt nem csupán módszertani elem a tanulás-tanítás folyamatában, hanem a projektmenedzsment alapjainak elsajátítása maga is oktatási céllá válik. A tágabb értelemben vett projektmenedzsment kompetenciára ugyanis egyre nagyobb szükség van és lesz a munkahelyen és a magánéletben is. A tanulmány a hazai alkalmazás lehetőségeinek elemzésével zárul.
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
Conference Paper
Full-text available
Understanding and measuring project competence - - Egy budapesti gimnáziumban megvalósított projektalapú tanulási program kapcsán merült fel az az igény, hogy szükség lenne egy olyan tesztre, amely alkalmas a projektkompetencia alapszintű mérésére. Ez a program a projektmenedzsment egyes alapelemeinek elsajátítására irányult. Mivel a szakirodalmi tájékozódás során nem sikerült alkalmas tesztet találni, Peter Drucker mondására gondolva („if you can't measure it, you can't manage it”) megkezdtük egy új teszt kifejlesztését. Az alapszintű teszt szituatív kérdéseket tartalmaz. Egy átfogó történet alapján végigmegy egy elképzelt projekt fontosabb állomásain. A kérdések egy-egy tipikus projekthelyzetet mutatnak be. A válaszadónak ezek részletgazdag leírásából kell megértenie a projekt szempontjából lényeges mozzanatokat, és meghatároznia azt, hogy mit tenne a felkínált lehetőségek közül. A cikk a projektkompetencia értelmezéséből indul ki, lehatárolva azt más általánosabb kompetenciákkal vagy képességekkel, készségekkel szemben, amelyek fejlesztésére egyébként a projektalapú programok kiválóan alkalmasak, de nem azonosak a szűkebb értelemben vett projektkompetenciával. Kitér a projektkompetencia kontextus függőségének kérdésére, és ismerteti a teszt aktuális változatával nyert empirikus adatok elemzésének eredményeit. A teszt aktuális változata elérhető itt: https://forms.gle/5pjGjkN8CGy3RaAJ8
Article
A szerző cikkében arra az ellentmondásos jelenségre keresi a magyarázatot, miszerint a projektvezetési eszközök szinte folyamatos fejlődése mellett megfigyelhető egyidejűleg a sikertelenül végződő projektek viszonylag nagy aránya is. A magyarázat egyrészt a sikeresség értelmezésének, másrészt viszont a projektvezetés mesterségbeli tudásának hiányosságaiban rejlik.
Chapter
The nature of business and private life projects --- A projektek napjainkban egyre jelentősebb szerepet játszanak, sikeres megvalósításuk egyre fontosabbá válik. A projektszemlélet térnyerése nem csupán a gazdasági életben figyelhető meg, hanem tetten érhető a magánéletben is. A projektekben való közreműködés képessége, valamint kisebb-nagyobb projektek menedzselése egyre nagyobb szerepet kap a munkahelyeken és a magánszférában is. A projektalapú tanulás, a projektmódszer alapjainak elsajátítására ezért a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatásban, fejlesztve a projektekhez szükséges kompetenciákat is. Ez a tanulmány a projektszemlélet magánéleti alkalmazásának újszerű kérdését vizsgálja. A projektmenedzsment főbb fogalmait és elveit tekinti át annak érdekében, hogy a magánéleti projektek tervezéséhez és végrehajtásához segítséget nyújtson. Ezek a szempontok egyebek mellett jól alkalmazhatók projektpedagógiai programok és más iskolai vagy iskolán kívüli képzések illetve tevékenységek projektmódszertani megalapozásához is. A tanulmány a projektmenedzsment főbb kérdéseit magánéleti példákon keresztül mutatja be, ezáltal könnyebben érthetővé és használhatóvá téve ezeket a gazdasági szférán kívüli alkalmazások számára. Publikálásra került az alábbi könyv 5. fejezeteként: In: Lakatosné Szuhai Györgyi, Poór József (szerk.): Tudatos életvezetés - Projektszemlélet a magánéletben. 629 p. Győr: Publio Kiadó, 2017. pp. 120-143. (ISBN: 9789634432944).
Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
  • K R Bodáné
Bodáné, K. R. (2017, szerk.): Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Budapest
Általános projektmenedzsment
  • M Görög
Görög, M. (1996): Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest
Projektmódszer a 21 században I
  • M Hunya
Hunya, M. (2009): Projektmódszer a 21 században I, Új Pedagógiai Szemle, 59: (11). pp. 75-96.
  • M Hunya
Hunya, M. (2010): Projektmódszer a 21 században II, Új Pedagógiai Szemle, 60: (1-2). pp. 148-161.
Version 4, International Project Management Association
IPMA (2015): Individual Competence Baseline (ICB). Version 4, International Project Management Association, Zürich
Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben -A hagyományostól az agilisig. Panem Könyvek, Taramix Könyvkiadó
  • T Langer
Langer, T. (2014): Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben -A hagyományostól az agilisig. Panem Könyvek, Taramix Könyvkiadó, Budapest
A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Géniusz Könyvek, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
  • M M Nádasi
Nádasi, M. M. (2010): A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Géniusz Könyvek, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.
  • L Pálvölgyi
Pálvölgyi, L. (2018): PMBOK® Guide: Tovább épült a projektmenedzsment folyamatmodellje. Vezetéstudomány 49: (1) pp. 88-89.