ArticlePDF Available

Bütçe Kavramı ve Bütçe Hakkı: Tarihsel Bir İnceleme

Authors:
  • Nigde Omer Halisdemir University

Abstract

Çalışmada, öncelikle bütçe kavramının tarihsel gelişimi ve kökeni, bütçe hakkının ortaya çıkışı ve dayandığı temeller ve Fransa, İngiltere, ABD ‘de bütçe hakkının gelişimi ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye bağlamında tarihsel perspektifte bütçe hakkı incelenmiştir. Bütçe hakkının etkin bir şekilde uygulanabilmesi temsili demokrasilerin varlığıyla doğrudan ilişkidir. Parlamentonun rolü ve asil-vekil ilişkisi, bütçe hakkının varlığını ve işlerliğini farklı boyutlara taşıyabilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile beraber bütçe hakkının boyut değiştirip değiştirmediği de bu çalışmada irdelenecektir.