ArticlePDF Available

Gombos János − Veszelszki Ágnes 2018: Online szívügyek. A nők én-reprezentációja a Tinderen. Filológia.hu 2018/1−2: 4−38.

Authors:

Abstract and Figures

A társadalom reprodukciós alapintézménye az ismerkedés. Az emberek közötti vonzalom felderítésében kortól függetlenül a másik fél megismerése jelenti az első lépést. Az ismerkedés pre-mediatizált fázisában a kiindulópontot általában az ismerősök ismerősei, továbbá a szórakozóhelyek, klubok, közösségi terek jelentették. Napjainkban ezzel szemben teljesen elfogadottá, sőt önálló társkeresési módszerré alakult az online ismerkedés, amellyel már a valódi találkozást megelőzően lehetőség nyílik a másik fél bizonyos fokú megismerésére. A gigantikus piacon (jelenleg) egyértelmű nyertesnek mondható a Tinder, amely 2012-es megjelenésekor új sztenderdet állított fel az online társkeresésben. A "matching"-kultúra az online társkeresés alapvető részévé vált. A kutatás célja, hogy megérthessük, milyen nyílt vagy mögöttes motivációk vezetik a Tinder (női) felhasználóit az alkalmazás használatában, a regisztrálók miképpen formálják az én-reprezentációt a Tinder vizuális és verbális eszközeivel. Ennek felmérésére kétféle módszer szolgált: egy kérdőíves felmérés (N = 601), illetve egy profilszondás vizsgálat (N = 500).
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
Filológia.hu
4
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
Tanulmányok
Gombos János Veszelszki Ágnes
ONLINE SZÍVÜGYEK.
A NŐK ÉN-REPREZENTÁCIÓJA A TINDEREN
1. Bevezetés
A társadalom reprodukciós alapintézménye az ismerkedés. Az emberek közötti
vonzalom felderítésében kortól függetlenül a másik fél megismerése jelenti az
első lépést. Az ismerkedés pre-mediatizált fázisában a kiindulópontot általában
az ismerősök ismerősei, továbbá a szórakozóhelyek, klubok, közösségi terek je-
lentették. Napjainkban ezzel szemben teljesen elfogadottá, sőt önálló társkeresé-
si módszerré alakult az online ismerkedés, amellyel már a valódi találkozást
megelőzően lehetőség nyílik a másik fél bizonyos fokú megismerésére. Nem túl-
zás kijelenteni azt, hogy egy önálló iparág épült az internetes ismerkedésre.
Gatter és Hodkinson (2016) az online ismerkedést két altípusra bontja. A media-
tizált ismerkedési eszközök piacának kialakulásakor megjelenő, a társkeresést
újraértelmező médiumok a kifejezetten erre a célra létrehozott weboldalak,
webalapú randiügynökségek voltak. Ismert, nemzetközil színtéren számottevő
oldal a match.com, az OKcupid.com vagy az eHarmony.com, de a magyar vi-
szonylatokat vizsgálva is igen élénk piacról beszélhetünk, csak néhány résztvevőt
említve: a randivonal.hu, elittárs.hu vagy az rtlrandi.hu mind aktívan látogatott
és használt weboldalak. Az okostelefonok elterjedésével, illetve a Steve Jobstól
származó, később az Apple által levédetett „There’s an app for that” aforizma
(Van Grove 2010) felfogásával a különféle készülékek applikációs katalógusa
robbanásszerűen növekedett. Így megjelentek az online ismerkedés második al-
típusának tartott különféle dating-alkalmazások is. A gigantikus piacon (jelenleg)
egyértelmű nyertesnek mondható a Tinder, amely 2012-es megjelenésekor új
sztenderdet állított fel az online társkeresésben. A Tinder megfelel a napjainkban
a mobilalkalmazásokkal szemben támasztott elvárásoknak, tehát egy egyszerű,
könnyedén használható társkeresési platform, amely megjelenése után rövidesen
világszerte ismert lett. A matching-kultúra az online társkeresés alapvető ré-
szévé vált.
A Tinder mint társkeresési médium az ismerkedő társadalom meghatározó össze-
tevője lett, kiemelkedő ismerkedési eszközzé vált. A másik emberről az első be-
nyomás ingerszegény környezetben, korlátozott információs halmazból, többnyi-
re vizuális tartalom alapján keletkezik. A felhasználói én-megjelenítésre a leg-
népszerűbb közösségi oldalról átemelt, részben egyénileg testreszabható profillal
van lehetőség.
Filológia.hu
5
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
A kutatás célja, hogy megérthessük, milyen nyílt vagy mögöttes motivációk ve-
zetik a Tinder (női) felhasználóit az alkalmazás használatában, továbbá milyenek
a felhasználók párkeresési preferenciái, a regisztrálók miképpen formálják az én-
reprezentációt a Tinder vizuális és verbális eszközeivel. Ennek felmérésére kétfé-
le módszer szolgált: egy kérdőíves felmérés (N = 601), illetve egy profilszondás
vizsgálat (N = 500),
1
a következő hipotézisekkel:
H1: A női Tinder-profilok vizuális összetétele hangsúlyosabb, mint a szö-
veges bemutatkozás.
Az első hipotézist a profilvizsgálatos kutatással igazoljuk. A vizualitás felér-
tékelődése itt azt jelenti, hogy a szimpátia felmérésekor elsődleges szelek-
ciós szempont javarészt a képi tartalom. A szöveges bemutatkozás, ahol
esetlegesen lehetőség nyílik a potenciális partner részletesebb megismeré-
sére, háttérbe szorul. A profilok összeállítása ehhez a tendenciához idomul.
A bemutatkozás (az „önreklám”) lényegében vizuális csatornákon történik.
A felhasználók önmagukat bemutató, benyomáskeltési célú legfontosabb
tartalomtípusa kép; az online profil a vizuális tartalom mennyiségével és
explicit tartalmával bővíthető.
H2: A magyar női felhasználók számára a Tinder nemcsak ismerkedési fó-
rum, hanem egyéb funkciókkal bíró médium is, amelyen esetenként hát-
térbe szorul a társkeresés mint motiváció.
A Tinder célja az alkotók missziója szerint az ismerkedés elősegítése.
Sean Rad, a Tinder CEO-ja egy interjú során úgy nyilatkozott, hogy saját
adataik alapján a felhasználók 80%-a komoly társkeresési célzattal van je-
len a platformon (Petersen 2015). Feltételezésünk szerint a női Tinder-
felhasználók azonban nem feltétlenül (csupán) ismerkedési céllal használ-
ják az alkalmazást. A Tinder használatát sokkal inkább motiválják olyan
egyéb tevékenységek és tényezők, mint az unaloműzés, az önreklám, a
követőgyűjtés, illetve az azonnali pozitív visszacsatolásból eredő boldog-
ságérzet. Az alkalmazást alapvetően társkeresőnek tartják (W1), de nincs
megszabva kifejezetten a rendeltetésszerű használati mód az alapvető
funkciókon túl. Timmermans és De Caluwé (2017) kutatásukban a haszná-
lat-kielégülés hatásmodell alapján létrehoztak egy 13 tényezős skálát
(Tinder Motives Scale), amellyel a Tinder-felhasználók motivációs mintáza-
tát kutatták. A belga populáción (N = 485) végzett kutatás egyik eredmé-
nye, hogy a használatra buzdító motívum az időtöltés/unaloműzés. Az
alkalmazás keretein belül testreszabható paraméterek elég szabadságot
adnak a felhasználónak ahhoz, hogy az egyébként másodlagos, a társke-
reséstől független funkciók elsőbbséget élvezzenek az ismerkedéssel
szemben, ami ettől függetlenül továbbra is a főbb funkciók közé tartozik,
azonban nem kizárólagosan.
1
A vizsgálatokat Gombos János végezte el, Veszelszki Ágnes témavezetésével. Az elvégzett kutatásból készült
dolgozatot Veszelszki Ágnes formálta tanulmánnyá. Fontos kiemelni, hogy az applikációközeg rendkívül gyors
változásai miatt az itt leírt megállapítások a 2017. tavaszi−nyári állapotot tükrözik.
Filológia.hu
6
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
H3: Az első benyomás kialakulása a Tinderen gyorsabb, mint a személyes
találkozók során.
Bizonyos értelemben első találkozásnak minősül, ha a felhasználók az al-
kalmazásban egy szembejövő profillal valamilyen módon interakcióba p-
nek. A szelekció során a kedvelem (like) vagy passzolom (pass) döntése-
ket hozhatják a szembejövő felhasználói profillal kapcsolatban: köztes va-
riáció nincs, minden esetben ez a két kimenetel a kizárólagos opció. Így a
profilok szerepe, elsősorban a vizuális tartalmaké felértékelődik, kiemelt
fontosságú lesz a benyomáskeltés első lépcsőfokaként. Az első benyomás
döntéshozatali időintervalluma a személyes találkozáshoz képest számot-
tevően lecsökken. Megjelenik egy új érték, a vizuálisan kínált információ-
mennyiség mércéje, amelyet alapul véve a szimpátia kialakulásához már
nincs szükség a valódi találkozásra. A profil alapján valódi tulajdonságok-
kal ruházzák fel a tinderezők a másik felet, és ez a folyamat már a kapcso-
latfelvétel előtt elindul.
2. Az online társkeresés új hulláma
Napjaink különféle dating-applikációi közül egyértelműen kiemelkedik a Tinder,
amely a megjelenése óta igen impresszív statisztikai mutatókat produkált. Craig
Smith (2017) szerint az alkalmazás 50 millió felhasználóval rendelkezik, amely-
ből 10 millió mutat rendszeres, napi aktivitást. Az applikációt közel százmillió-
an töltötték le 2012-es indulása óta. Napi szinten 1,4 milliárd swipe, azaz „profi-
lelhúzás” történik. A Tinder felületén keresztül eddig összesen 10 milliárd matc-
helődés történt, ez napi bontásban 26 milliós átlagot jelent. A felhasználók csu-
pán 54%-a vallja magát egyedülállónak (szinglinek), 3% pedig elvált családi ál-
lapotú. Említésre méltó demográfiai adat, hogy a „fogyasztók” 79%-át az ún. Y
generáció tagjai alkotják. A felhasználói bázist tekintve lakhely szempontjából a
teljes Tinder-populáció csupán 60%-a származik Észak-Amerikán kívülről. Az al-
kalmazás fizetős szolgáltatásait körülbelül egymillióan veszik igénybe. Az átlagos
Tinder-user naponta 35 percet tölt el az alkalmazás használatával.
2.1. Az online társkeresés előnyei és veszélyei
Az applikáció-alapú online ismerkedés legnagyobb erőssége az emberi vonzerő.
Viszonyításképp az alkalmazás 50 milliós felhasználói bázisa több, mint Spanyol-
ország teljes lakossága (W2). A felhasználók generációs statisztikája alapján kö-
vetkeztethetünk arra, hogy az Y generáció alapvetően sokkal komfortosabban
érzi magát az innovatív környezetben, mint a többi korosztály. Lai és Yang
(2014) rámutat, hogy a fiatal felnőttek általában többet használják a különféle
social media felületeket, mint az idősebb generációk tagjai. Ebbe a halmazba
Tinder is beletartozik. A Tinder Motives Scale létrehozásával Timmermans és De
Caluwé (2017) feltárt olyan mögöttes felhasználói motivációkat, amelyek egyér-
telműen az alkalmazás erősségei közé sorolhatók. Ide tartozik a Tinder „játékos”
Filológia.hu
7
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
jellegéből következő gamifikáció, illetve a használat-kielégülés modell alapján a
használatból fakadó addikció, amelynek kiváltó okai a felhasználói élményre, il-
letve pszichológiai magyarázatokra vezethetőek vissza. Sokan úgy érvelnek a
Tinder mellett, hogy sokkal könnyebb interakcióba kerülni, mint más platformo-
kon, illetve a felületen gördülékenyebb maga az ismerkedés menete (Gatter
Hodkinson 2016).
A Tinder ugyanakkor számos fronton támadhatónak bizonyul. Számtalanszor le-
het találkozni néhány, az alkalmazást övező sztereotípiával, mint például a fel-
használók körében terjedő Itt mindenki csak szexpartnert, egyéjszakás kalandot
keres-gondolattal, amely alapvetően negatív képet fest az applikációról, ami
bonyodalmakat okoz a Tinder PR-osztályának, mivel az alkalmazást nem erre a
célra használó egyének körében rombolja az alkalmazás reputációját. A másik,
szintén a Tinder fogadtatásával kapcsolatban felróható árnyoldal a felületesség.
Rendkívül nehéz komolyan venni egy olyan applikációt, amely tulajdonképpen
játéknak minősül, holott kiemelkedő fontosságú társadalmi tevékenységre épül.
A Tinder hálózatához való csatlakozás roppant egyszerű, csak egy Facebook-
regisztráció, illetve maga az alkalmazás megléte szükséges hozzá, ezáltal fennáll
a veszély, hogy olyan felhasználó regisztrál, aki mögött nem valódi személy áll.
A Tinder-addikció csupán időszakos, az alkalmazás körüli pezsgésre lehet un-
ni, ugyanakkor több felhasználó többször visszatér, majd újra törli a profilját az
időszakos fellobbanás után. Fogyasztói oldalról a legfőbb veszélyt a csalódás
vagy a kellemetlen tapasztalat utáni kiábrándulás jelenti, ami adódhat a matchelt
felek hiányából vagy azok viselkedéséből, tehát a Tinderen túli offline tapasztala-
tokból. Ugyanakkor az online jelenlétről általánosságban megemlíthető a különfé-
le veszélyforrásoknak való kitettség, amely a legtöbb social media platformon
(alapvetően a világhálón), így a társkereső alkalmazásokon is jellemző. A csekély
belépési kontrollból adódó biztonsági rés például „szexuális ragadozóknak”, a
könnyedén kivitelezhető anonimitás pedig a cyberbullying legtöbb formájának
teret adhat. Nem mehetünk el a trollkodásnak nevezett tevékenység mellett sem
(vö. Veszelszki 2017). Az alacsony belépési korlátot kihasználva kifejezetten sok
troll leli örömét abban, hogy valós felhasználókat húz a csőbe. Egy férfi története
például virális kört futott az interneten, miután megosztotta, hogy Forrest Gump
filmes karaktere alapján létrehozott Tinder-fiókjának bedőltek (Stice 2016).
A Tinder piaci létjogosultsága (a tanulmány véglegesítésének az idején, 2017
nyarán) megkérdőjelezhetetlen, mivel tetemes mennyiségű mobileszközön meg-
található, ugyanakkor alapvetően nagy érdeklődés övezi a lehetséges felhaszná-
lók körében, illetve az alkalmazás médiavisszhangja is rengeteg potenciális fel-
használó érdeklődését keltheti fel. A datingapplikációk piaci részesedésének javát
ideig a sajátjuknak tudhatják az alkalmazás megálmodói. Fejlődési lehetősé-
gek tekintetében a felhasználói penetráció növelése emelhető ki. Ugyanakkor
nem lenne meglepetés, ha valamelyik nagyobb médiacég, például a Facebook
megvásárolná a Tinder brand tulajdonjogát. A Tinder legnagyobb kihívása az ak-
tív felhasználók megtartása, ami azért különösen nehéz, mert természetesnek
vélhető a Tinderről való elvándorlás jelensége, ha két ember találkozásából kap-
csolat alakul ki.
Filológia.hu
8
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
2.2. A Tinder applikáció jellemzői, funkciói
A Tinder egy 2012-ben megjelent online, geolokáció-alapú, mobilplatform-
exkluzív ismerkedő alkalmazás, amely mobileszközök piacterén ingyenesen elér-
hető. A regisztráció folyamata nem magában az alkalmazásban, hanem főként a
népszerű közösségi oldalon történik, ugyanis meglévő Facebook-hozzáférés nél-
kül az applikáció nem használható. A Tinder célja, hogy az egymáshoz földrajzi-
lag közel (1−160 kilométeres körzetben) elhelyezkedő, 18 éven felüli, (elsődle-
gesen) heteroszexuális beállítottságú emberek ismerkedését könnyítse és segítse
elő.
A Tinder-profil gyakorlatilag a Facebook-profil kivonata, az alkalmazás átemeli a
kedvelt oldalakat, tevékenységeket, zenekarokat, filmeket, hogy ezeket feltün-
tesse a felhasználókról az oldalon. Az alapértelmezett Tinder-fiók a Facebookon
használt profilképeket használja a profil összetevőjeként. A képek szerepe
azért meghatározó, mert a tinderes benyomáskeltés elsődlegesen a képek kivá-
lasztásával kezdődik (Ward 2016).
Az alkalmazás működése algoritmikus jellegű. Noha a forráskód nem publikus,
több kutató is próbált a végére járni, hogy mi alapján „párosítja” össze az embe-
reket a program. Több online hírportálon és fórumon olvasható, hogy az appliká-
ció egy speciális mechanizmus alapján listázza az adott felhasználók számára a
potenciális partnereket. A Tinder a legtöbbet jobbra húzott profilokat az azonos
népszerűségi mutatókkal rendelkező profilokon előnyben részesíti és priorizálja,
holott az alkalmazás leírásában ez a működési mód nincs feltüntetve, tehát el-
méletileg bárki matchelhet bárkivel (W4). Ez az Élő-pontszám alapú ranking-
rendszer gyakorlatilag diszkrimináció a kevesebb kedvelést (jobbra húzást) kapó
profilok tulajdonosaival szemben, illetve szembemegy a kizárólag lokációbázisú
keresési alapvetéssel. A swipehelper.com információi szerint egy Tinder-profil
pontszáma a matchek számából és azok értékeléséből, az adott felhasználó ízlé-
séből adódó jobbra húzások számából és az aktivitásból tevődik össze (W5). A
Tinder fejlesztői nem csak így rekesztenek ki felhasználókat: legutóbb megalkot-
ták a Tinder elit körökben használható exkluzív verzióját, a Tinder Selectet, ame-
lyet egy kisebb piaci szegmensnek, az elsősorban hírességekből és modellekből,
illetve egyéb befolyásos emberekből álló rétegnek szántak. Az exkluzív alkalma-
zás felhasználói közé csak meghívásos alapon lehet csatlakozni, ugyanakkor a
meghívók száma véges, ezáltal igyekeznek korlátozni és szűrni a belépést a fej-
lesztők (W6).
A profilokon számos paraméter testreszabható. A Facebookról integrált képek
felülírhatók a mobilkészülék galériájából, illetve módosítható a sorrend, és törlés-
re is van lehetőség. Legfeljebb hat darab képet lehet kitenni. Egy újabb, fotókkal
kapcsolatos funkciónak tekinthető a Smart Photos opció, amely egy algoritmus
segítségével automatikusan váltogatja a felhasználók képeit, és a legnépszerűb-
bet használja profilképként. Ez úgy működik, hogy a program a profilon rögzített
összes képet váltogatja a háttérben, és amely szerepeltetésével a profil a legtöbb
kedvelést/jobbra húzást kapja, az marad meg profilképnek. Opcionálisan ki-
tölthető mező is van a profilon, az úgynevezett About Me szekció, ahol egyedi
Filológia.hu
9
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
szöveges bemutatkozás rögzíthető. Amennyiben Facebookon publikus adat, a
Tinder átemeli a felhasználó megadott munkahelyét és/vagy oktatási intézmé-
nyét is, viszont ezek megjelenítése kikapcsolható. A profilon lehetőség van to-
vábbá az Instagram-profil kapcsolására, amellyel a profil alján megjelennek a
felhasználók Instagramon publikált képei, illetve Spotify-accounttal is összekap-
csolható a Tinder, amely így feltünteti a legtöbbet hallgatott zenéket, illetve vá-
laszthatóan a felhasználók kedvenc számait. A Spotify katalógusából kiválasztha-
egy konkrét zeneszám, amelyet a My Anthem mezőben lehet rögzíteni, amely
így a szöveges bemutatkozás alatt megjelenik. Lehetőség van még továbbá átál-
lítani a nemet, illetve a Tinder Plus szolgáltatás felhasználóinak adódik még két
lehetőség, az életkor és a távolság mutatásának ki- és bekapcsolása.
1. kép: A Tinder alkalmazás egyik reklámja (forrás: W10)
Az alkalmazás alapvetően ingyenes, de applikáción belüli vásárlással aktiválhatók
a prémiumtagságnak megfelelő Tinder Plus funkciók, amelyek különféle korláto-
zásokat oldanak fel. Az applikáció rendeltetéséhez kapcsolódó kiegészítő funk-
ció szerint ha a felhasználók előfizetnek, akkor korlátlan számú profilt lehet ked-
velni, feloldódik a napi 100 kedvelést engedélyező limit. A Tinderen bevezetett
másik funkció az úgynevezett Super Like, amely a kedvelés egy olyan fajtája,
amiről a másik felhasználó soron kívül értesítést kap. Alapesetben, az alkalma-
zásban naponta egy darab felhasználható Super Like-ot bocsát a felhasználók
rendelkezésére, ám a Plus szolgáltatásra való előfizetéssel ez a szám ötre növek-
szik. Egy másik Tinder Plus funkció a Boost szolgáltatás feloldása, amellyel az
alkalmazás 30 perces időtartamig a tartózkodási hely környékén a sor elejére
helyezi, kiemeli a profilt, amelyen a szolgáltatást aktiválták, ezáltal növeli a
matchelődés esélyét. Ez a funkció az ingyenes verzióban nem használható,
ugyanakkor az alapvető fizetős csomagban is csak havonta egy lehetőséget kap-
nak a felhasználók ennek használatára, viszont bármikor igényelhetnek többet,
természetesen a Tinder Plus árán felüli eseti díj ellenében. Prémium felhasználó-
ként lehetőség van még a demográfiai feltételeken túl beállítani, hogy milyen
típusú profilokkal kíván találkozni a felhasználó: a két lehetőség itt a „kiegyensú-
lyozott javaslatok” fogadása, amely a felhasználási adataik alapján releváns pro-
filokat jelenít meg, illetve a másik az „utóbbi időben aktív felhasználók elsődleges
mutatása”. Beállítható még, hogy a felhasználó profiljával ki találkozhat. Itt
Filológia.hu
10
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
alapbeállítás, hogy olyan típusú emberek láthatják az adott adatlapot, akiknek a
háttéralgoritmus alapján a másik felhasználó szűrési beállításainak az megfelel. A
másik lehetőség szerint pedig csak azoknak jelenik meg a profil, akiket a fel-
használó kedvelt, azaz jobbra húzott az alkalmazásban. Szintén kiemelt szolgál-
tatás még a Tinder Passport, amellyel az elhelyezkedés manipulálható a kívánal-
maknak megfelelően: kiválasztható, hogy a világ mely városának felhasználói
közül kíván szemezgetni a felhasználó. Az előfizetők kapnak még egy apró plusz
funkciót, amely az accidental swipe-ot (félrehúzást) korrigálandó feloldja a leg-
utóbb elhúzott profilra való visszalépés lehetőségét és ezáltal a döntés átgondo-
lását. A Tinder Plus előfizetés továbbá reklámmentes környezetet is biztosít.
2.3. A Tinder kommunikációs sajátosságai
Az alkalmazáson belüli interakciók közül alapvetőnek számít a kezdőképernyőn
végezhető swiping, azaz a preferenciáknak megfelelő felhasználók közötti válo-
gatás. A társkereső weboldalakkal ellentétben, ahol számtalan paraméter alapján
kereshető társ, a Tinder csupán három szűrési lehetőséget kínál: távolság, élet-
kor és nem. Ezek beállítása után a kezdőképernyőn megjelenő profilokkal meg-
nyitás nélkül kétféleképpen lehet eljárni: az adott profil profilképe jobbra (kedve-
lés), illetve balra (passzolás) húzható, amely funkciók gyakorlatilag ugyanezzel a
paranccsal bíró, különálló gombokat is kaptak. Akármelyik irányba is húznak egy
profilt, interakcióra csak akkor van lehetőség, ha matchelődés történik, azaz két
ember egyaránt jobbra húzza egymást. Ugyanezen a felületen használható napi
egyszer a Superlike (vö. 2.2. pont). A szembejövő adatlapok jobban szemügyre
vehetőek, ha képernyőre koppintással megnyitják őket. Így nézhetők meg az
adott felhasználó további képei, szöveges bemutatkozása, illetve minden, koráb-
ban említett egyénileg megadható tartalom. Az alkalmazás chatfunkciójáról a
következő pontban írunk. Még több profiltartalom a matchelődés után sem áll
rendelkezésre, viszont megjelenik a szétkapcsolódás (unmatch) és a jelentés le-
hetősége. Ha két felhasználó nem találja a másikat szimpatikusnak, vagy egyéb
hiba történt a kommunikációban, akkor a match egyoldalúan megszüntethető,
amelyről a másik fél nem kap értesítést, csupán eltűnik a listájáról a szétválást
kezdeményező személy. Ezt megelőzheti az online kommunikációs színtereken
bevett jelentés (report user) küldése is, amely segítségével az alkalmazás üze-
meltetőinek jelezhető az, hogy valaki helytelenül viselkedett, vagy megszegte az
alkalmazás szabályait. Öt kategóriában lehetséges jelezni a partnerrel kapcsola-
tos panaszt: helytelen üzenetek, helytelen fotók, helytelen offline viselkedés,
spamgyanús tevékenység és egyéb pus.
A kommunikáció elsődleges feltétele a matchelődés, tehát hogy két ember egy-
aránt jobbra húzza (azaz kedvelje) a másik profilját. Az alkalmazás ilyenkor érte-
sítést küld a partnerrel való virtuális összekapcsolódásról és ezt követően meg-
nyílik a kommunikációs interakció lehetősége. A Tinderen történő szöveges
kommunikáció alapvető sajátossága az instant-messaging médiumokhoz ha-
sonlóan a kétirányú kommunikáció. A csetfelület kétféle üzenetváltási módot
kínál: egyrészt a Type a message… mezőbe lehet szöveges üzeneteket írni, ahol
Filológia.hu
11
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
a digitális konvencióknak megfelelően a szöveges formátumon túl emojikat is
lehet használni. Az infokommunikációs közegben lényegesen nagyobb szerepet
játszó vizualitásról árulkodik a bemeneti szövegmező bal oldalán elhelyezkedő
GIF gomb is, amellyel egy katalógusnyi, egyenként küldhető mozgó képüzenet-
ből válogathatnak az üzenetküldők. Egy 2014-ben végzett kutatás szerint (Ve-
szelszki 2015) a reakciógifek az emotikonokhoz viszonyítva kevésbé ismert és
ritkábban használt képi eszközök a digitális kommunikációban. Kétségkívül új-
szerű vizuális kommunikációs módszerről beszélünk, hiszen a Tinder alkalmazá-
sába is csak 2016 elején került be a gifküldési funkció (Welch 2016). „A reakció-
gif egy olyan rövid mozgókép (fájl), amely a digitális kommunikációban különbö-
beszélgetési szituációkban válaszul, reakcióként küldhető, érzelmek kifejezé-
sére szolgál, az emotikonoknál intenzívebb érzelemkifejezési forma, nagyrészt
ismert filmekből kivágott jeleneteket mutat meg, egyik alkotóeleme a humor,
és stilisztikai értelemben él a túlzás eszközével” (Veszelszki 2015: 79).
A tinderes gif-adatbázis kulcsszó alapján kínál releváns találatokat, de a mezőt
aktiválva egy top 40-es listából is lehet választani, kulcsszó nélkül. Megfigyelé-
sünk (2017. 03. 22.) alapján a Tinder felületén kínálkozó reakciógifek a flörtölés,
illetve a szexualitás témakörét érintik leginkább, az applikáció jellege miatt ez
nem meglepő a toplistát legfőképp kacsintó, puszit dobó, szemöldököt érdeklő-
dően felhúzó, szemüveget leemelő, kéjesen mosolygó, illetve egyéb szexuális
utalásokat tevő karakterek alkotják, amelyek a feltehetőleg már zajló beszélge-
tésbe illenek. Ezeknél ritkábban ugyan, de előfordulnak beszélgetést kezdemé-
nyező, illetve szönő gifek is, amelyeken a képi tartalom mellett megjelenik a
szöveges üzenet (például a hello, a hey girl, a how you doin?, a whale hello the-
re, a hey gurl). Érdemes megfigyelni a szöveges tartalommal bíró mozgóképek
nemi vonatkozását sokkal jellemzőbb a női nemet megszólító képi tartalom, ez
tulajdonképpen igazolja Zhang és Yasseri (2016) kutatási eredményeit, ame-
lyeknek az egyik konklúziója az, hogy a férfiak kezdeményezőbbek az online
társkereső platformokon. A később ismertetett kérdőíves kutatás női felhasználói
szerint ez a női oldalról tulajdonképpen alapvető elvárásnak minősül a férfiakkal
szemben, noha gyakran előfordul, hogy a kezdeményezés egyáltalán nem valósul
meg. Visszautalva Ward (2016) benyomáskeltéssel kapcsolatos felvetésére, a
képeken túl a második benyomáskeltési eszköz maga a verbális kommunikáció.
Mivel az online kommunikáció alaptörvénye, hogy nincs lehetőség a nonverbális
jelek közvetítésére, a benyomáskeltés szempontjából nagyobb a felhasználói
kontroll az imázs manipulációját, megmásítását illetően (Walther 1996) az on-
line térben azok leszünk, akik akarunk lenni, olyan képet festünk magunkról,
amilyet csak szeretnénk.
A kommunikáció tartalmát illetően a már említett Zhang és Yasseri szerzőpáros
végzett 2016-ban egy vizsgálatot, amelyben számos statisztikai adatot közöltek
a Tinderen zajló beszélgetésekkel kapcsolatosan. Legfontosabb eredményeik kö-
tartozik, hogy a Tinder felületén kezdeményezett beszélgetések csupán felére,
egészen pontosan 49%-ára érkezik válasz. Ez az adat később lényeges lesz má-
sodik számú kutatási feltételezés (H2) igazolásában is. A szerzők felmérték, hogy
az alkalmazás felületén zajló beszélgetések átlagosan rom vagy négy hétig
tartanak, viszont ha ezen periódus alatt nem történik előrelépés a kapcsolatban,
Filológia.hu
12
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
például személyes találkozás formájában, akkor nagy valószínűséggel az interak-
ció is lezárul. A Tinderről történő „elvándorlás” így látszólag kikerülhetetlen je-
lenség, hiszen a legtöbb felhasználó egy személyesebb, kifejezetten kommuniká-
ciós médiumra, például Facebookra vagy esetleg telefonbeszélgetésre tér át, ha
a társalgásuk kinövi az alkalmazás dialogikus konvencióit.
Yasseri és Zhang adatai alapján a legtöbb diskurzus a matchelődés után számí-
tott öt percen belül kezdetét veszi, de 71%-ban a matchelődést követő első hé-
ten mindenképp megvalósul. Vázquez et al. (2006) felveti, hogy a digitális plat-
formokon az üzenetváltás apróbb „csokrokban” történik, amelyet hosszabb csend
követ. Ezt az üzenetváltási metódust a Tinderen is megfigyelték. Egy üzenet át-
lagosan 60 karaktert tartalmaz. A szempontunkból a legfontosabb vizsgálati
eredmény a nemek közötti eloszlás, amely szerint ötször nagyobb az esélye an-
nak, hogy a férfi kezdeményez, illetve a válaszolási ráta is nagyobb, még akkor
is, ha épp elutasító jellegű az üzenet. A férfiak tulajdonképpen „számjátéknak”
tekintik az online ismerkedési platformok használatát, és az a céljuk, hogy ma-
ximalizálják a matchelt személyek számát akkor is, ha valódi érdeklődést nem is
tanúsítanak az adott személy iránt. Ilyenkor gyakorlatilag a szimpátia-
döntéshozatal tolódik az idő tengelyén, vagy életbe lép az ún. ghosting jelenség.
A szakirodalomban rendszeresen említett jelenség a ghosting, amely a nyomta-
lanul eltűnést, „felszívódást” jelöli. A terminust az online ismerkedés vonatkozá-
sában arra használják, ahogyan több felhasználó viselkedik a mediatizált ismer-
kedési térben: nem veszi komolyan a szituációt. Ez a gyakorlatban annyit jelent,
hogy matchelődés után nem veszik fel a kapcsolatot a másikkal, vagy ha kezde-
ményezik is azt, a beszélgetés valamilyen oknál fogva nem tart sokáig, és érde-
mi előrelépés sem történik benne. Ilyen lehetséges ok lehet az ismerkedési funk-
ció háttérbe szorulása (H2), az érdektelenség vagy a kudarcba fulladt benyo-
máskeltés, az elégtelen szimpátia, de a különösebb ok nélküli unmatch sem ki-
zárható. Amini (2017, W3) szerint a jelenség a való életben is létezik, hiszen egy
többszereplős közösségi térben, például egy diszkóban sem kizárólag egy ember-
rel veszik fel a kapcsolatot azok, akiket ismerkedési szándék vezérel. A Tinder
csetfelülete azért lehet kockázatos, mert szétkapcsolódás (unmatch) után a fel-
használói oldalon nem marad semmilyen nyoma a beszélgetésnek, ez pedig elő-
segíti az applikációs felületen történő online abúzus bizonyos formáit.
2.4. A Tinder lélektani háttere
E fejezet zárásaként a Tinder-jelenség pszichológiai hátteréről is érdemes rövi-
den szót ejteni. Orosz et. al (2016) rámutat arra, hogy más online elfoglaltsá-
gokhoz hasonlóan (mint az internetezés, a videojátékozás vagy a facebookozás)
a Tinder esetén is sajátos pszichológiai mechanizmusok aktivizálódnak. A dating-
applikáció esetén noha érdemes más faktorokat is figyelembe venni: a matchelő-
Filológia.hu
13
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
désből származó pozitív visszaigazolás számottevő szerepet tszhat az adott
felhasználó önértékelésében. A Tinder feloldhatja az elutasításra érzékenyebb
személyek szorongását, mivel kevesebb explicit negatív visszajelzéssel találkoz-
nak, hiszen arról nem jelez vissza az alkalmazás, ha egy másik felhasználó pas--
szolja profiljukat. Maga a matchelődés már eleve pozitív visszacsatolást ad a fel-
használónak. Az alkalmazás gyakorlatilag szimulálja a való életben történő is-
merkedést, rövidített, célzott útvonalat kínál potenciális partner megismerésé-
hez. Nesi és Prinstein (2015) olvasatában a dating-média használata az önérté-
kelési és szexuális vonzerővel kapcsolatos pszichoszociális szükségletek kielégí-
tésére, tehát a felhasználó önérzetét és énképét pozitívan befolyásoló hatásokra
vezethető vissza. A Tinder lelki kapaszkodót biztosít az önértékelési problémák-
kal küszködő egyének számára, mivel igen gyors visszacsatolási csatornát kínál.
3. A kutatás bemutatása
Az alkalmazás magyar női felhasználói bázisa adta a sokaságot, amelyből az
app működési elvéből adódóan véletlenszerűen kiválasztott 1101 egyedszámos
minta lett a vizsgált populáció, amelyből 601 személy alkotja kérdőívet kitöltők
csoportját, illetve 500 profil a szondás vizsgálat tárgyát. Mindkét kutatás előké-
szítésekor az applikáció legtágabb keresési szűrői szabtak határt a mintavétel-
nek: tehát életkor szerint 18−55+, míg távolságban 1−160 km-es körzetben tar-
tózkodó női felhasználók kerültek a vizsgálati mintába. A kutatás ~80%-a Buda-
pesthez, ~20%-a Debrecen agglomerációjához köthető, tehát a vizsgált bázis
demográfiailag vélhetőleg e nagyvárosaink vonzáskörzetébe tartozó női alanyok-
ból áll. Az adatok statisztikai elemzésére a Microsoft Office Excel, illetve az SPSS
szoftveres környezete szolgált.
3.1. Kérdőív
A kérdőíves felmérés (N = 601) a Tinder női felhasználóinak körében zajlott. A
kérdőív a Google Forms felületén volt elérhető, közel három hónapig, 2017. ja-
nuár 25-től április 10-ig. Gombos János e célból létrehozott egy új Tinder-fiókot,
amelyen profilképként képernyőképet állított be a kérdőív kitöltésére invitáló
szöveges üzenettel. A profil további paramétereit átlagos férfi felhasználóként
állította be saját adataival, szöveges bemutatkozásával, illetve képeivel. A 2016
novemberében indított profillal igyekezte növelni a matchelt személyek számát,
majd a végső minta összeállításakor a Tinder Plus-előfizetés révén még több fel-
használóhoz jutott el a kérdőív. A matchelt személyeket egy sémaüzenettel szö-
vegesen is felkérte a kutatásban való részvételre. Explicit felkérések nélkül átla-
gosan napi 8-10 kitöltés érkezett, míg a Boost prémium funkció használatával
matchelt személyek külön felkérésével ennek duplája, alkalmanként triplája. A
„Trash of Tinder” nevű Facebook-csoportban is elérhető volt a kérdőív hivatkozá-
sa: ez a csoport olyan magyar kisközösség, amelyben a felhasználók napi rend-
szerességgel osztanak meg bizarr tinderes történeteket, érdekes beszélgetése-
Filológia.hu
14
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
ket, valamint olyan képernyőképeket, amelyek vicces felhasználói profilokat áb-
rázolnak (W9).
A kérdőív kitöltéséhez gyakorlatilag egyetlen feltételnek kellett megfelelni: a fel-
mérendő sokaságot kizárólag a magyar női Tinder-felhasználók csoportja alkotta.
A legfeljebb 10 perc alatt kitölthető kérdőívre összesen 640 válasz érkezett, az
adattisztítás utáni minta 601 főből áll. A kérdőív mintáját életkor szerint 16−47
évig terjedő skálán mozgó magyar nők alkotják.
3.1.1. Adattisztítás
Az eredeti, 640 kitöltést számláló adathalmaz elemzése előtt ki kellett szűrni az
irreleváns rekordokat. Olyan válaszokat kellett eltávolítani az adattáblából, ame-
lyek összefüggéseikben valótlan információkkal szolgáltak, vagy nem feleltek
meg a kutatási mintába való bekerülés feltételeinek. Egy kitöltő a megadott 10
éves életkora mellett bejelölt egyetemi végzettsége egyértelműen hibás bejegy-
zésnek számít. Jellemző volt még a kérdőív félig zárt válaszlehetőségeinél beje-
lölt „egyéb” lehetőség következetes kiválasztása, majd a mező üresen hagyása.
Két olyan kitöltési eredményt is el kellett eltávolítani, amelyek egyébként az inst-
rukcióknak megfelelően lettek kitöltve, azonban bevallottan férfiak töltötték ki a
kérdőívet, kíváncsiságból.
Az adattisztítási folyamatban a mintát leginkább csonkí törölt adathalmazt a
Tindert nem használók csoportja alkotta. A kérdőív adminisztratív felületén az ezt
a válaszlehetőséget megadók számára a felület lezárult. A 34 személyt számláló
halmaz válaszaiból annyi derül ki, hogy hallottak már a Tinderről, érdeklődtek az
alkalmazásról, illetve társkeresési szándékuk (is) volt, ám a regisztrációig (még)
nem jutottak el. Másik részük ugyanakkor már használta az alkalmazást, de idő-
vel törölte profilját. Egy felhasználó szöveges indoklása szerint:
(1) „Mikor használtam, nem nagyon voltam mentálisan stabil. Akkor önpusztítás
céljából használtam. Azóta már nem használom a tindert és nem is pusztítom
magam.”
2
Egy másik kitöltő, aki sosem regisztrált, csak a Facebookon értesült az alkalma-
zásról, a következőképpen véleményezte azt:
(2) „Nagyon rossz alkalmazásnak tartom, mert ahelyett, hogy normális körülmé-
nyek között ismerkednének az emberek, ezt vagy ilyen fajta alkalmazásokat
használnak. Személyes interakciót már nem is ismerik.”
3.1.2. A kérdőív eredményei
2
A kérdőívkitöltők válaszait a továbbiakban minden esetben szó szerint, az eredeti helyesírással, módosítás és
javítás nélkül közöljük.
Filológia.hu
15
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
Első lépésben bemutatjuk a válaszokból a középértékek alapján kirajzolódó tipi-
kus női Tinder-felhasználót, majd az általános statisztikai adatokra térünk át. Az
adatok alapján keresztösszefüggéseket is vizsgáltunk a fontosnak vélt kategóri-
ákban. Az általános adatokat részletesen ismertetjük, ezzel szemben a kereszt-
elemzésekből (terjedelmi okokból) itt csak a különösen újszerű vagy meglepő
összefüggéseket emeljük ki, az adott témakörökhöz illesztve.
A kialakult minta alapján az átlagos női Tinder-felhasználó 21 éves, főiskolára
vagy egyetemre jár, és közel fél éve aktív felhasználó. Motivációját tekintve az
unaloműzés a legfőbb oka a jelenlétének, amelyet a kíváncsiság váltott ki. Kap-
csolatkeresési preferenciája jellemzően a komoly indíttatás irányába húz, de a
komolyabb kapcsolat kialakulásának céltalan kalandozással is esélyt kíván adni.
A Tinderről barátain vagy ismerősein keresztül értesült. A profilját személyre
szabja, a legjobb képeit használja adatlapján. Keresési módszerét tekintve álta-
lában részletesen megvizsgálja a szembejövő férfi profilt, megnézi az összes ké-
pet, a leírást, csak ezután dönti el, hogy melyik irányba húzza a profilt. A partne-
réről néhány óra beszélgetés alapján dönti el, hogy szimpatikus-e, de sokszor
már képek alapján, illetve közvetlenül a köszönés, az interakció legelején egyér-
telműen dönt a rokonszenv meglétéről vagy hiányáról. Kölcsönös szimpátia és
folytonos kommunikáció esetén partnerével már egy héten belül hajlamos sze-
mélyes útra terelni a beszélgetést, jellemzően 4-5 nap után feloldódik a tinderes
partnerek felé támasztott találkozási időkorlát. Partnerével szemben jellemzően
már a mediatizált környezetben is hajlamos az ún. „kémia”, azaz vonzalom ész-
lelésére. Bárminemű interakciót megelőzően eséllyel már képek alapján is fel-
ruházza bizonyos tulajdonságokkal a potenciális partnereket. Biztonsági jellegű
intézkedésekként lehetőség szerint ellenőrzi az új beszédpartnerek hátterét, pél-
dául a Facebook-profil vagy Instagram alapján, valamint figyel rá, hogy idő előtt
ne tudjanak meg la semmilyen szenzitív adatot, például a telefonszámát vagy
a teljes nevét. Amint lehet, meggyőződik a beszédpartner valós kilétéről. Legfőbb
oka annak, hogy fent van a Tinderen, az alkalmazás unaloműző jellege, valamint
a kíváncsiság (sosem tudhatja, ki jöhet vele szembe). Inkább másodlagos moti-
vációnak számít a matchelésből fakadó kellemes érzés, vagyis az önbizalmát nö-
velő tényezők összessége. Valószínűbb, hogy a Tinderen keresztül nem volt még
része sem komoly, sem egyéjszakás kapcsolatban, és kellemetlen élményeinek
száma is igen csekély.
Nézzük az átlagos felhasználó bemutatása után a részletes eredményeket. A
kérdőív első kérdése az életkor volt. A dating-applikációk vizsgálatában elenged-
hetetlen elemzési szempont a felhasználók életkorának tanulmányozása. A szak-
irodalomban Lai és Yang (2014) foglalkozik a korspecifikus felhasználási mintáza-
tokkal. Felvetésük, miszerint az Y generáció nagyobb aktivitást mutat a közössé-
gimédia- és különösen a datingfelületeken az idősebbekkel összevetve, a kérdő-
ívkitöltések kor szerinti megoszlásából is látható (1. ábra). Ennek magyarázatát
egyébként a prototipikus párkeresési életkor is adja.
Filológia.hu
16
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
1. ábra
A magyar női Tinder-felhasználók életkorának összetétele
(forrás: saját kutatás; N = 601)
A kérdőívet kitöltők közül mindössze 29 személy 30 év feletti, a legtöbb válasz-
adó huszonéves, a legtöbb válasz 20 éves nőktől érkezett. A kérdőív alapján a
legaktívabb felhasználói réteg az átlagos egyetemista életkorú, 18−25 éves kor-
osztály. Látható, hogy megjelenik a 16 és 17 éves korúak halmaza, akik nem
valós életkorukkal szerepelnek az alkalmazás felületén, hiszen a belépési életkor
minimuma a megszokottnak számító 18 év. A nagykorú státuszba lépők előtt
számtalan lehetőség megnyílik, így a Tinderre történő „szabályos” regisztráció is,
ez látható is a 18 éveseket jelölő oszlopban.
A 2. ábrán látható az életkorral szorosan összefüggő adat: az aktuális iskolai stá-
tusz. Közel szabályos számtani összetétel alakult a beérkezett adatok alapján, a
legnagyobb, a minta 51%-át kitevő halmaz az egyetemistákból és főiskolára já-
rókból áll. A minta negyede, 150 személy tanul közoktatási intézményekben, va-
lamint közel negyede a már, illetve még nem tanulók csoportja, 142 fő. A vála-
szok eloszlása alapján tehát a Tinder a felsőoktatási intézményekben tanulók kö-
rében a legnépszerűbb.
7
12
85
53
98
91
71
41
44
30
21
10
7
2
2
7
5
2
2
5
2
3
1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39 47
KITÖLTŐK SZÁMA
KITÖLTŐK ÉLETKORA
ÉLETKOR MEGOSZLÁSA
Filológia.hu
17
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
2. ábra
A magyar női Tinder-felhasználók jelenlegi iskolai státusza
(forrás: saját kutatás; N = 601)
A 3. ábráról leolvasható, hogy a legtöbb női tag legalább egy-hat hónapja hasz-
nálja az alkalmazást. Kimagasló az alkalmazást több mint egy éve használók tá-
bora (175 fő). A tapasztaltnak mondható tinderezők (az alkalmazást 7−12 hó-
napja használók) 86 rekorddal jelentek meg. Ugyan a diagram legalacsonyabb
értékeit képviselik, súlyozva mégis számottevő értéknek mondható az 1−6 napja
(71 fő) és 1−2 hete (64 fő) regisztrált tagok száma, hiszen ha a teljes mintához
viszonyítunk, akkor a legfrissebb felhasználók 71 fős csoportja a teljes minta
11,81%-át teszi ki. Ez a statisztikai adat megerősíti az alkalmazás felfelé ívelő
népszerűségi mutatóját (vö. Smith 2017, 50 milliós globális felhasználói bázis).
3. ábra
„Mióta használod a Tindert?” (forrás: saját kutatás; N = 601)
A következő szekció arra kérdezett , honnan hallottak a felhasználók a Tinder-
ről (4. ábra). A népszerű randiapplikáció mögött álló cég reklámköltségvetése
piaci szempontból igen előnyösnek és szerencsésnek mondható, hiszen az önmű-
ködő „word of mouth” működőképes modellnek bizonyult az alkalmazás népsze-
Főiskola/Egyetem
51%
Középiskola
25%
Már nem tanul
Főiskola/Egyetem
Középiskola/Gimnázium
Már nem tanul
71 64
205
86
175
1-6 napja 1-2 hete 1-6 hónapja 7-12 hónapja Több, mint egy
éve
Filológia.hu
18
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
rűsítésében. Az adatok alapján javarészt a meglévő felhasználók és a potenciális
csatlakozók közötti kommunikáció révén terjed az alkalmazás híre, kimagasló
értéket mutat a barátok és ismerősök ajánlásaiból származó regisztrációk száma.
76 válaszadóval a második legnépszerűbb forrás az okostelefonok alkalmazás
áruháza (iPhone esetén az App Store, androidos készülékeken a Play Áruház). Az
alkalmazás médiavisszhangja igen élénk, számos cikk születik a tényfeltáró, ha-
tásvizsgálati jelentésekről kezdve a szórakoztató tartalmakig a Tinder témaköré-
ben. Az „egyéb” kategória válaszai között többen említik a Tumblr blog felületét,
illetve különféle női magazinokat is (Joy és Glamour). A YouTube videobloggerei
köreiben is felkapott téma a Tinder, illetve ketten is írták a BuzzFeed csatornáját
mint értesülési forrást. Az alkalmazás népszerűségéről ad tanúbizonyságot az
egyszavas, MINDENHONNAN válasz, ugyanakkor egy igen meglepő válasz is
érkezett: A pasim telefonján találtam”.
4. ábra
„Honnan hallottál a Tinderről?” (forrás: saját kutatás; N = 601)
A regisztráció céljáról, motivációjáról érdeklődő kérdésre érkezett válaszok alap-
ján igen gazdag felhasználói mintázat figyelhető meg (5. ábra). A két kimagasló
értékkel rendelkező regisztrációs cél (kíváncsiság, unaloműzés) tulajdonképpen
nem is társkeresési motiváció. A Tinder unaloműző jellege a második legnépsze-
rűbb használati motiváció a teljes mintában. Ez összefügghet azzal, hogy a Tin-
der szinte játékká teszi, gamifikálja az ismerkedés folyamatát. A 16−18 éves
korosztályban kiemelkedően magas az unaloműzéshez kötődő jelölések száma,
tehát a középiskolás generáció esetében valószínűbb, hogy unalmát a társkereső
alkalmazással ellensúlyozza. A 30-as korosztályban általában kevésbé népszerű
az unaloműzés mint használati motiváció.
A „Komoly kapcsolatot keresek” és a „Céltalanul ismerkednék, kalandoznék vá-
laszok, amelyek már társkereséssel kapcsolatos tevékenységnek tekinthetők,
csupán a 3. és a 4. helyen kerülnek elő. Az alkalmazást több mint egy éve hasz-
nálók körében a legfőbb felhasználói motiváció a komoly kapcsolat keresése (de
ugyanúgy megjelenik az unalom és a váncsiság faktor is, mint az átlagnál).
513
56 63 76
15 5
Barátok,
ismerősök
ajánlották
Facebookon
láttam
Hírportálon
olvastam róla
App Store-ban,
Play áruházban
láttam
Egyéb Rádióból
hallottam róla
Filológia.hu
19
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
89 kitöltő számít barátságok kialakulására is. Mivel az alkalmazás alapvetően
nem barátságokra „szakosodott”, ezek a személyek vélhetőleg tágabban értel-
mezik a társkeresés fogalmát. Az életkor és a Tinder-motivációk keresztössze-
függésében a 30 év fölötti korosztályban nem jellemző a baráti kapcsolatok kere-
sése, míg a legfiatalabb, 16 éves korosztályban 7-ből 3 lány nyitott a barátkozás-
ra is. A sor végére került a „FWB” (Friends With Benefits, barátságot keresek
extrákkal), illetve az „Egyéjszakás kapcsolatot keresek” kategóriája, az ezt vá-
lasztó személyek testi kapcsolatot keresnek az alkalmazáson keresztül, akár rö-
videbb, akár hosszabb távra.
5. ábra
„Milyen célból regisztráltál?” (forrás: saját kutatás; N = 601)
Az „egyéb” kategóriába kerültek a meglehetősen színes egyéni motivációk. Meg-
jelenik az elméleti részben már taglalt pozitív visszaigazolás motívuma a vála-
szokban:
(3) „Az egomat akartam növelni.”
(4) „Matchek gyűjtése miatt.”
Van, aki bevallása szerint csak azért használja a Tindert, hogy megoszthassa él-
ményeit a közösségi médiában:
(5) „Azért, hogy tudjak posztolni a Trash of Tinderbe.”
A kíváncsiság többször is megjelenik motivációként:
(6) „Csak kíváncsi voltam a légkörre.”
(7) „Kíváncsi voltam a felhasználókra, a barátaim győzködtek.”
Van, aki sajátos okokból regisztrál:
(8) „Egy barátnőm észrevette, hogy a párja beregisztrált és kérte, keressük meg.”
(9) „Fogadásból.”
(10) „Viccből regisztráltam egy férfi profillal.”
(11) „Egy bizonyos személyt kerestem.”
289
257
223
220
89
36
29
19
Csak kíváncsi voltam az alkalmazásra
Unaloműzésre
Komoly kapcsolatot keresek
Céltalanul ismerkednék, kalandoznék
Barátokat keresek
"FWB" - barátságot keresek extrákkal
Egyéjszakás kapcsolatot keresek
Egyéb
Filológia.hu
20
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
Megjelenik a trollkodás és a sexting tevékenység is:
(12) „Szeretném magam másnak kiadni, folyamatosan hazudok, van akinek azt
mondom komoly kapcsolat kell, van akivel szexchatelek.”
(13) „Trollkodni a furcsának tűnő, perverz alakokkal.”
Olyan szöveges válaszok is érkeztek, amelyek egyik kategóriába sem illeszked-
tek, de bővítik a használati lehetőségek spektrumát:
(14) „Ismerkednék nem feltétlen céltalanul, de nem tartom reálisnak az igazi megta-
lálását, ellenben semmitől sem zárkózom el. Talán a többséggel ellentétben az
egyéjszakás dolgot messziről kerülöm.”
(15) „Mindenre nyitott vagyok a megfelelő személlyel.”
(16) „Könnyebb a kapcsolattartás a külföldiekkel.”
(17) „Szeretek új embereket megismerni.”
A Tinderen való jelenlét mögöttes motivációit kívánta feltérképezni a következő
kérdés, egy befejezendő mondat: „Azért vagyok fent a Tinderen, mert”, 13 vá-
laszlehetőséggel (közte az opcionális egyéb mezővel). Összesen 224 különböző
motivációs mintázat jött létre a 601 kitöltő válaszaiból. A pontos eloszlás a 6.
ábrán látható.
6. ábra
„Azért vagyok fent a Tinderen, mert…” (forrás: saját kutatás; N = 601)
A tinderes jelenlét legfőbb oka eszerint az, hogy az alkalmazás felhasználói bázi-
sa rendkívül gazdag és sokszínű, a regisztrált egyének „sosem tudhatják, ki jön
velük szembe”. Második leggyakoribb motiváció az unaloműzés. A pozitív vissza-
csatolás fontosságát hangsúlyozó adat a 3. és 4. helyre kerülő „Növeli az önbi-
zalmam”, illetve a „Jó érzés, ha matchelnek” eredmények, előbbi 228, utóbbi 199
327
323
228
199
139
118
80
63
46
34
28
19
16
Sosem tudhatod, ki jön veled szembe
Sokszor unatkozom, ezzel remekül telik az idő
Növeli az önbizalmam
Jó érzés, ha matchelnek
Egyszerűbb párt találni, mint a való életben
Kevésbé érzem magam egyedül
Könnyebben megnyílok, mint offline
A Tinder felvidít
Máshol nem tudok beszélni a férfiakkal
A képeimen szebb vagyok, mint a valóságban
Egyéb
A Tinder trendi
A Tinderen jobban szót értek a férfiakkal
Azért vagyok fent a Tinderen, mert ...
Filológia.hu
21
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
felhasználó számára nyomós indok a Tinder használatára. A kérdőív 601 kitöltője
közül 139 gondolja úgy, hogy az alkalmazáson keresztül egyszerűbb párt találni,
mint a való életben. Ahhoz képest, hogy a Tinder célja az, hogy megkönnyítse az
ismerkedést, a teljes mintához viszonyított 23% igen alacsony aránynak mond-
ható. 118 kitöltő jelölte be a „Kevésbé érzem magam egyedül” válaszlehetősé-
get. Noha nem mondható kimagasló értéknek, így is arról árulkodik, hogy bizo-
nyos női felhasználók számára az egyedüllét érzését ellensúlyozó médium a Tin-
der. 80 kitöltő nyílik meg könnyebben az alkalmazáson keresztül, mint az offline
élettérben. Ez az adat az elutasításra érzékeny felhasználók szorongásának felol-
dásáról árulkodik. Mindössze 64 kitöltő nyilatkozott úgy, hogy a Tinder felvidítja.
Ez nem jelenti azt, hogy a teljes mintából ez az adat senki másra nem igaz, csu-
pán ők előnyben részesítették a pozitív visszacsatolással kapcsolatos tényezőket,
mint a matchelésből származó örömöt vagy önbizalmuk növelését. 46 kitöltő ál-
lítja azt, hogy a Tinderen kívül máshol nem tud beszélni a férfiakkal. Ennek okait
a kereszttáblás elemzés fogja feltárni. Összesen 34 kitöltőnek fontos szempont
az, hogy képein szebb, mint a valóságban. Csupán 19-en használják a Tindert
azért is, mert az trendinek minősül. A tinderes kommunikáció sajátságaira utal
az adat, miszerint 16-an jobban szót értenek a férfiakkal az applikáció felületén.
28 egyéni válaszból további motivációs tényezőket ismerhetünk meg. Többen
említik az időhiányt, illetve azt a problémát, hogy személyesen is nagyon nehéz
ismerkedni, hiszen a konvencionálisnak számító szórakozóhelyi ismerkedés al-
kalmával sem lehet a másik személyt igazán megismerni.
Itt is megjelenik a kíváncsiság:
(18) „Kíváncsi voltam milyen, de hamarosan törlöm.”
(19) „Kíváncsi voltam, de hamarosan letörlöm.”
További, egyéni motivációk:
(20) „Szeretek új emberekkel beszélgetni, egészen érdekes témák jönnek fel és így
a neten nem félnek megnyílni az emberek.”
(21) „Így könnyebb elaludni esténként. Általában 3 match és bealszom.”
(22) „Szórakoztatnak az abszurd figurák.”
(23) „Külföldiekkel ismerkedem és gyakorlom az idegen nyelveket, ha levelezőtár-
sat, utazópartnert találok, vagy csak simán körbevezetem a városon.”
(24) „Mert ez egy könnyen elérhető app, nem tesz hozzá, vagy vesz el az önbizal-
mamból, unaloműző és benne van a pakliban, hogy matchelek.”
(25) „Gondoltam odaszúrok a volt pasimnak.”
(26) „Mert a mai világban sajnos nem igazán tud az ember hol ismerkedni.”
(27) „Nincs időm szórakozóhelyre menni.”
(28) „Könnyebb szexpartnert találni, mert kevés időm van.”
(29) „Pár barátnőm már talált magának itt komoly, hosszútávú kapcsolatot.”
(30) „Érdekes, vicces módja az ismerkedésnek, de a csalódás elkerülésének érdeké-
ben nem szabad, hogy illúziói legyenek a felhasználóknak…”
(31) „Munkám miatt kevés új embert ismerek meg, sokat dolgozom így kevés a
szabadidőm.”
(32) „Trash of Tinder.”
Filológia.hu
22
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
A kérdőív következő szakasza a használati szokásokra vonatkozott: arra, hogy a
női felhasználók mennyire gondosan állítják össze a profiljukat, mennyi és milyen
tartalommal töltik fel azt, testre szabják-e a profiljukat egyedi tartalommal, vagy
megelégszenek a Facebookról átemelt képekkel és egyéb információkkal. 51%-
ban az alapbeállítás érvényesül a személyre szabott profillal szemben (49%).
Mivel ez közel fele-fele eloszlás, általánosságban csak annyi mondható el, hogy
körülbelül minden második profil van egyedi tartalommal feltöltve a Facebookról
importált adatokon túl.
A következő kérdésben a kitöltőknek a rájuk igaz állításokat kellett bejelölniük a
képi tartalmak, az Instagram és a Snapchat tinderes vonatkozásai kapcsán.
6. ábra
„Képek. Jelöld be a rád igaz állításokat!” (forrás: saját kutatás; N = 601)
A 7. ábrán megjelenített adatok közül magasan kiemelkedik, nem meglepő mó-
don, a „Legjobb képeimet használom” adatsor 486 válasszal, ugyanakkor a teljes
mintából nem jelölte be mindenki ezt a lehetőséget. Megmutatkozik a Tinder
multimédiás jellege, ugyanis számottevő a népszerű képmegosztó Instagram-
profilok csatolása. Ez szolgálhat a Tinder-profil vizuális összetételének kiegészíté-
sére vagy pótlására, de ezáltal az instagramos követők száma is növelhető. Szo-
rosan kapcsolódik az első számú hipotézishez a következő adat: a 104 jelölést
számoló „Van olyan képem, amely kihangsúlyozza az idomaimat” válaszlehető-
ség, amely a teljes mintához viszonyítva 17%-ot tesz ki a válaszadók közül. Ez
az adat összevetendő a második, a profilszondás vizsgálat eredményeivel. Ahogy
a legjobb képek használata, úgy a „Van olyan képem, amely nem engem ábrá-
zol” adat is magyarázható a különféle mögöttes motivációkkal, ugyanakkor a 42
rekordot számoló válaszlehetőség nem mondható számottevőnek a teljes mintá-
hoz viszonyítva. Ugyan nem olyan jellemző a Snapchat-integráció, mint az
Instagramé, de a különféle effektusokkal ellátott képeiket előszeretettel használ-
ják a felhasználók egyedi tartalomként.
12
42
104
220
486
0100 200 300 400 500 600
Van Snapchat-filteres képem
Van olyan képem, amely nem engem ábrázol
Van olyan képem, amely kihangsúlyozza az
idomaimat
Instagram-profilomat csatoltam
A legjobb képeimet használom
Filológia.hu
23
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
A keresési preferenciákra áttérve, a következő kérdés azt tárja fel, hogy mi alap-
ján döntenek a női felhasználók a szembejövő (férfi)profillal kapcsolatban (8.
ábra).
7. ábra
„Mi alapján húzod balra vagy jobbra az adott illetőt?" (forrás: saját kutatás; N = 601)
Az adattorta 84%-át teszi ki az az 502 kitöltő, akik az adatlap részletes áttekin-
tésével járó döntéshozatalt preferálják. Ebben az esetben a női felhasználó meg-
nyitja az adott profilt, megnézi a képeket, elolvassa a potenciális partnere szöve-
ges bemutatkozását, ha az rendelkezik olyannal. A válaszadók 11%-a ítéli meg
az adott személyt a beállított profilkép alapján. Ilyenkor a részletes profilt nem
nyitják meg, hanem azonnal jobbra vagy balra húzzák. Az egyéb lehetőséget be-
jelölők szöveges válaszaiban megjelennek még további változatok:
(33) „Első benyomás alapján, ha valami miatt érdekesnek tűnik, megnézem az
adatlapját, és utána döntök.”
(34) „Ha a kép alapján jobbra húznám, akkor megnézem az adatlapját is, ha az is
rendben, akkor mehet jobbra. Tehát a kettő kombinációja.”
(35) „Ha az első képen nincs semmi ami felhívja a figyelmem akkor balra húzok. Ha
mégis van valami érdekes akkor jobban megnézem az adatlapot általában hogy
megbizonyosodjak arról hogy nem valami nagyon fura emberről van szó (a ki-
nézet nagyban befolyásolja a döntést még úgy is hogy tudom, nem az alapján
kéne dönteni).”
(36) „Ha felkelti az érdeklődésemet a profilkép, megnézem az adatlapot, és ha to-
vábbra is tetszik, jobbra húzom.”
(37) „Instagramos képek alapján is.”
(38) „Képek, bemutatkozás, értelmesnek tűnik-e, túl nagyra tartja-e magát, meny-
nyire egyezünk stílusban és mentalitásban - ezeket a kérdéseket teszem fel
magamnak.”
(39) „Közös ismerősök száma a leinformálhatóság szempontjából.”
(40) „Mindenkit jobbra húzok.”
(41) „Általában ha a profilképén megakad a tekintetem, akkor megyek az adat-
lapjára, majd az ott látottak/olvasottak alapján döntök.”
(42) „Általában nagyon ritka az olyan, akinek megnézem az adatait is, mert a profil-
képből iszonyú sok dolog lejön számomra, es ez általában mar nem tetszik.
Nem en vagyok kritikus, a felhozatal borzalmas.”
84%
11%
5%
Adatlap alapján
Csak profilkép alapján
Egyéb
Filológia.hu
24
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
(43) „Csak abban az esetben, ha írt bemutatkozó szöveget, de nem valami Forrest
Gumpból ollózott szutykot…”
(44) „Csak azután húzom jobbra az illetőt, miután lenyomoztam minden létező on-
line felületen és ha még úgy is szimpatikus, akkor. De ez igencsak ritka igazá-
ból. Egy kezem meg tudom számolni hány embert húztam jobbra.”
A szöveges válaszokból látszik, hogy a profilképeknek kiemelt szerepük van a
döntéshozatali folyamatban. Többen említik, hogy a szöveges bemutatkozást is
elolvassák, így kétlépcsős a procedúra, viszont alapvető a profilkép figyelemfel-
keltő jellege, legyen bármennyire is szimpatikus a szöveges bemutatkozás. Olyan
kitöltő is volt, aki „lenyomozza” potenciális partnerét a lehető legtöbb felületen,
majd csak utána mérlegel. A vizuális tartalmak fontosságát hangsúlyozza az a
válasz is, amelyben a kitöltő állítja: már a profilképből igen sok információt meg-
tud.
Ugyancsak az online benyomáskeltés témaköréhez tartozik az „Átlagosan mennyi
idő alatt döntöd el, hogy valaki szimpatikus vagy sem?” kérdés. Mivel a Tinder
mechanizmusa a felhasználónak egy hatalmas halmazból, véletlenszerűen válo-
gatja ki a potenciális partnereit, a szimpátia kialakulásának ideje szükségszerűen
lerövidül. Ez az időintervallum azonban felhasználónként és a mögöttes motivá-
ció függvényében is változhat.
8. ábra
„Átlagosan mennyi idő alatt döntöd el, hogy valaki szimpatikus vagy sem?”
(forrás: saját kutatás; N = 601)
A beérkezett válaszok alapján a szimpátia érzékelése viszonylag gyorsan törté-
nik, a legtöbb kitöltő néhány óra beszélgetés alapján dönt erről. Még érdekesebb
a közel azonos értéken végző „Általában már köszönéskor eldől” és a „Már képek
alapján eldöntöm, mielőtt beszélnénk” válaszkategória, hiszen gyakorlatilag a
számottevő kommunikációs interakciót megelőzően kialakuló rokonszenvről szá-
molnak be ezáltal a tinderező nők. 63 női felhasználó véli úgy, hogy egy-két nap
szükséges a másik felhasználó megítéléséhez, ugyanakkor csupán 16 kitöltő vá-
17
16
63
146
150
209
050 100 150 200 250
Egyéb
1 hét sem elég erre
1-2 nap kell hozzá, hogy teljes legyen a kép
Már képek alapján eldöntöm, mielőtt
beszélnénk
Általában már köszönéskor eldől
Pár óra beszélgetés szükséges hozzá
Filológia.hu
25
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
lasztotta az egy hét sem elegendő erre” lehetőséget (ez a teljes mintához viszo-
nyítva csupán a felhasználók 2,6%-a). Az egyéb válaszok között többször is
megjelenik a két-három hét mint a szimpátia megítéléséhez elégséges időszak,
de a rövidebb időtartamot megerősítő válaszok is:
(45) „A képek és a bemutatkozó nekem elég informatív, ha valami nem tetszik
egyikben vagy sikban (tehát van bármi féle ellenérzés), akkor azonnal eldől
szimpatikus-e vagy sem.”
(46) „Az első pár mondatból igyekszem leszűrni kinek van humorérzéke, ha nincs,
akkor be is fejezem a beszélgetést.”
(47) „Döntés első hulláma, bármennyire felszínes a kép/kinézet, ezután az illető
bemutatkozó szövege, ha nincs akkor az első pár mondat, amit váltunk. De
hamar ítélkezem, így az, hogy valakit szimpatikusnak tartok elég hamar kide-
rül.”
(48) „Képek alapján, de az első pár mondat is sorsdöntő lehet.”
(49) „Lehet, hogy kép alapján szimpatikus, aztán írok vele hosszabb ideig (kezdem
megismerni) és nem. Aki kép alapján nem szimpatikus, annak nem írok.”
A személyes találkozó fontosságát is említi egy kitöltő:
(50) „Nyilván az adatlapja és a beszélgetéseink alapján kialakul bennem egy kép a
másikról, de fontos a személyes találkozó.”
Az internetes kapcsolatfelvétel után a következő lépcsőfok optimális esetben a
személyes találkozó. Ide kapcsolódik, hogy mennyi idő telik el a potenciális part-
nerrel való találkozásig, ha az a kitöltőn lik (10. ábra).
9. ábra
„Mennyi idő telik el az első találkozóig, ha az teljes mértékben rajtad múlik?"
(forrás: saját kutatás; N = 601)
A felhasználók többsége szerint ideális esetben négy-öt nap telik el a találkozóig,
amennyiben a kommunikáció folyamatos. 121 válaszadó véli úgy, hogy egy hét
után jöhet szóba a találkozás lehetősége. Kicsit kevesebben, 109-en osztoznak a
véleményen, miszerint minimum két-három nap szükséges a találkozóig, amen--
133
121
109
100
50
49
39
4-5 nap, ha a kommunikáció folyamatos
1 hét után találkozunk
2-3 nap a minimum, ha a kommunikáció
folyamatos
2 hét után találkozunk
1 hónap után találkozunk
Akár még aznap találkozunk
Egyéb
Filológia.hu
26
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
nyiben a kommunikáció folyamatos. 100 kitöltő jelölte meg a kéthetes várakozási
periódust. Az egy hónapos távlatban gondolkodók száma az előző adat fele, hi-
szen ez már viszonylag hosszú időnek mondható, ha rendszeres az online kap-
csolattartás. 49-en válaszolták azt, hogy ha a körülmények úgy hozzák, akár
még aznap találkoznak tinderes partnerükkel. Többeknél alakult úgy, hogy soha
nem találkoztak, illetve nem is találkoznának a Tinderről senkivel:
(51) „Az esetek 100%-ban a beszélgetés maximum 2 napig tart, utána az antiszoc
hajlamaim túlnyomják a legjobb fejeket is, a beszélgetés megszűnik.”
(52) „Egyáltalán nem találkozom velük.”
(53) „Ha rajtam múlik, csak netes ismeretség marad. Nem bízom ezekben.”
(54) „Még nem volt olyan, hogy valakivel személyesen találkoztam.”
(55) „Még sosem találkoztam Tinderről senkivel.”
(56) „Mivel én nem fogom elhívni, mert vagyok ezért örökkévalóság, ha ő nem
hív.
(57) „Nem szoktam senkivel találkozni.”
(58) „Nem találkozunk, nem szeretnék kapcsolatot Tinderről.”
(59) „Senki nem fogott még meg annyira, hogy találkozzak vele.”
(60) „Soha nem találkoznék senkivel, mert szerintem veszélyes, kivéve ha r
tényleg sokat beszéltünk és kialakul az alapbizalom.”
(61) „Tartózkodom a találkozástól.”
Többen jelzik, hogy a kérdés sokkal komplexebb, és több tényezőtől is függhet:
(62) „Ha rajtam múlik, akkor először megpróbálom kideríteni, hogy az illető mit sze-
retne/milyen szándékai vannak. Ha egy délutáni kávéról van szó, akkor már
akár másnap. Ha mindketten tudjuk, hogy csak egy éjszakában lennénk bent,
akkor olyan 3 nap.”
(63) „Változó. Valakivel r másnap találkoztunk. Van akivel hónapokig beszéltünk.
Elfoglaltság és távolság válogatja.”
(64) „Változó, de több mint 1-2 hét.”
(65) „Teljesen attól függ, hogy egyáltalán mikor kérdezi meg a férfi, hogy akarok-e
találkozni vele. Van, akivel ezután már egy héten belül, volt olyan is, hogy egy
hónap is kellett, hogy össze tudjuk egyeztetni a találkozót.”
(66) „Attól függ, hogy mennyire szimpatikus és milyen a kommunikáció. Valameny-
nyi ismerkedés nem árt egy találkozó előtt.”
10. ábra
„Érezted már a »kémiát« az interneten keresztül?” (forrás: saját kutatás; N = 601)
299
287
15
Igen, létezik ilyen a valódi
találkozás előtt
Nem, ez csak személyesen
érezhető
Egyéb
Filológia.hu
27
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
A párkapcsolatok esetén igen fontos összetevőnek tartott „kémia”, vagyis vonza-
lom megjelenését az „Érezted már a "kémiát" az interneten keresztül?” kérdés
mérte fel. A teljes minta közel fele válaszolta azt, hogy létező dologról van szó,
amely már a találkozás előtt kialakulhat. 287 válaszadó szerint ilyesfajta vonza-
lom csak személyesen érezhető. A szöveges kiegészítések tovább árnyalják a
válaszokat:
(67) „Talán valami hasonlót, de tisztában kell lenni vele hogy ez hamis érzelem. Va-
lódi "kémia" csakis személyesen jöhet létre. Interneten keresztül inkább csak
egy fiktív idealizált alakhoz kötődünk, ami nem biztos, hogy fedi a valóságot.”
(68) „Szerintem csak beképzeltem.”
(69) „Igen, de csalóka lehet. van, hogy a személyes találkozónál kiderül, csak illú-
zió volt.”
(70) „Csak saját ábrándkép egy kép alapján, van érzelem, de ez nem valós.”
A Tinder bizonyos mértékben szimulálja a konvencionális, személyes úton törté-
megismerési folyamat kezdőszakaszát, ám a személyes találkozást megelőzi
az online. Ehhez kapcsolódik, hogy előfordult-e már a felhasználókkal az, hogy
belső tulajdonságokkal ruháztak fel olyasvalakit, akiről csak képeket láttak, de
személyesen nem találkoztak vele.
11. ábra
„Előfordult már veled, hogy tulajdonságokkal ruháztál fel valakit,
akiről csak képeket láttál?”
(forrás: saját kutatás; N = 601)
A kitöltők közel háromnegyede észlelte már ezt a jelenséget, amely az ingersze-
gény környezetben való ingeréhségre vezethető vissza. Ha két ember matchel a
Tinderen, akkor nagy valószínűséggel a hiányos információ ellenére elkezdik fel-
építeni a másik képét magukban. 90 válaszadóval többször is előfordult ez a je-
lenség, ezzel szemben 81-en úgy vélik, hogy képek alapján nem lehet megítélni
egy még ismeretlen személy belső tulajdonságait.
A bevezetőben szót ejtettünk a Tinder veszélyeiről. A kérdéssor arra is rákérde-
zett, hogy a női felhasználók milyen biztonsági jellegű intézkedéseket tesznek
annak érdekében, hogy elkerüljék a kockázatos szituációkat az online vagy ké-
sőbb, az offline térben. Szinte minden válaszadó állította, hogy védekezik vala-
milyen formában a potenciális csalások és egyéb veszélyforrások ellen, és mind-
431
89
81
Igen, előfordult már
Igen, többször is
Nem, még egyszer sem
Filológia.hu
28
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
össze 21 személy vallotta azt, hogy semennyi figyelmet nem fordít a biztonságá-
ra. 387 kitöl úgy jár el, hogy lehetőség szerint ellenőrzi az új beszédpartnerek
hátterét, például Facebook-profil vagy Instagram alapján, de 376-an jelölték azt
a lehetőséget is, hogy figyelnek rá, hogy idő előtt ne tudjanak meg róluk semmi-
lyen szenzitív adatot (például telefonszámot vagy a teljes nevüket). 270-en
megpróbálnak meggyőződni a beszédpartner valós kilétéről.
A kérdőív egyik utolsó kérdése a Tinder kapcsán megélt (párkapcsolati) tapaszta-
latokra vonatkozott (13. ábra). Egyetlen kitöltő akadt, aki házasságot kötött a
Tinderről megismert párjával, és gyermekük is született (a válaszaiból egyébként
kiderül, hogy egyéjszakás kalandja és házasságba nem torkolló kapcsolata is
volt, mígnem végül megtalálta a boldogságot). 96 személy számolt be iskolában,
munkahelyen, társaságban, egyéb publikum előtt megélt, Tinderhez kötődő kínos
szituációról. Az alkalmazást övező legerősebb sztereotípia, miszerint a legtöbb
felhasználó egyéjszakás kalandot keres, a válaszokban is megmutatkozik, ugyan-
is 166 felhasználónak a bevallása szerint már volt része a Tinder nyomán egyéj-
szakás kapcsolatban. Itt érdemes megjegyezni, hogy az opcionális szöveges vá-
laszok alapján a női felhasználók nem kifejezetten ilyen jellegű kapcsolatot ke-
resnek (lásd korábban). Többször felmerült a válaszok között, hogy az egyéjsza-
kás tapasztalat jellemzően a csalódásokból, illetve a kapcsolat esélyének meg-
adásából, esetlegesen naivságból származik, tehát az, hogy valakinek van ilyen
élménye, még nem jelenti azt, hogy kifejezetten ezt a kapcsolatformát kereste. A
diagramon is látható, hogy a konvencionális kapcsolat 23 rekorddal megelőzi az
egyéjszakás kalandokat. A legtöbb választás az „egyik sem” kategóriára esett
261 jelöléssel.
12. ábra
„A Tinder kapcsán volt már…” (forrás: saját kutatás; N = 601)
A kérdőívet két, opcionálisan kitölthető mező zárta: „Ezt a sztorit mindenképp
megosztanám” és „Ha van bármilyen megjegyzésed a témával kapcsolatban,
kérlek, itt jelezd”. Előbbire 129, míg utóbbira 66 válasz érkezett (ezekből adunk
válogatást a mellékletben). A különféle motivációs tényezők kombinációiból szá-
1
1
96
166
189
261
Házasságom
Kapcsolatom, melyben gyermek is született
Kínos szituációm
Egyéjszakás kalandom
Kapcsolatom
Egyik sem
A Tinder kapcsán volt már...
Filológia.hu
29
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
mos használati mintázat jön létre (Lin Lu 2011; Smock et al. 2011). Ezek az
egyéni válaszokban is kirajzolódnak. A beérkező történetek számos, az online
ismerkedéshez kapcsolódó jelenségre rámutatnak.
Kezdjük a negatívumokkal. Kifejezetten sok esetben számolnak be arról, hogy a
férfi a matchelődés után nem kezdeményez, nem veszi fel a kontaktust. Emellett
számos alkalommal előfordul, hogy a kezdeményező már köszönés helyett is
szexuális együttlétre való felhívást küld a nőnek. Egy másik válaszoló minden
előzmény nélkül kapott meztelen fotókat, még az átlagosan induló beszélgeté-
sekben is. A biztonsági réseket kihasználva megjelenik a „megrögzött hazudozó”
embertípus a Tinderen is. Az egyik válaszadó egy kudarcba fulladt randevúról
mesél, ahol egy kierőszakolt csók formájában megjelent az agresszió. Súlyos
lelki traumát eredményező történetről számol be az a felhasználó, akit egy tinde-
res kapcsolata rendszeres együttlét után akaratán kívül szexuális együttlétre
kényszerített. Elmondása szerint azóta nem hajlandó semmilyen formában is-
merkedni. A tinderes anonimitás veszélyeinek listáját bővíti az a történet is,
amelyben a felhasználó elmondja, a személyes találkozó alkalmával pénzt loptak
a tárcájából. Több történetben megjelenik, hogy a férfi partnerek pénzt ajánlot-
tak szexuális szolgáltatás fejében. A felhasználói összetétel sokszínűségétől árul-
kodik még a különféle szexuális fétisek, illetve perverziók megjelenése.
Az online benyomáskeltés témájához a következő személyes tapasztalatok kö-
tődnek: A személyes találkozó fontosságát többször hangsúlyozzák, mivel a túl-
zásba vitt mediatizált kommunikáció félreismeréshez vezethet, a „szikra” pedig
csak személyesen jöhet. Egy félresikerült találkozóról mesél az a felhasználó, aki
beleesett a mediatizált szimpátiaépítés hibájába: a személyes találkozás során
nem olyan volt a partner, mint amilyennek elképzelte, és ez meghatározta (el-
rontotta számára) az egész randevút. Többen említik, hogy a (férfi)felhasználók
a vagyonuk hangsúlyozásával próbálják a legjobb benyomást kelteni a Tinder-
profilon és a személyes találkozón egyaránt.
A regisztráció törlése is fontos kérdés lehet egy párkapcsolatban. Egy felhasználó
konfliktusba keveredett a partnerével, mert elfelejtette letörölni az alkalmazást a
kapcsolatuk kinyilvánításakor. Egy másik ugyanakkor megjegyzi, hogy hosszú
távú kapcsolatot itt nem lehet találni, így ha valakivel komolyabban ismerkedik is
az ember, mellette még nem feltétlenül fog felhagyni az alkalmazás használatá-
val.
A kapcsolatok sokfélesége is megjelenik. Sokan kifejezetten egyéjszakás kapcso-
latra kapnak felkéréseket. Van, aki szerepjátékként tekint az alkalmazásra, és
tetszőleges jellemzőkkel állítja be magát a partnerének saját maga szórakoztatá-
sára. Többen említették a Tinderben rejlő nyelvtanulási és nyelvhasználati poten-
ciált, a külföldiek megismerését. Egy kitöltő arra világít rá, hogy a vakrandevúk
javítanak az ember spontaneitásán és az új szituációk kezelésén. Előfordul a
múltbéli kapcsolatok felfrissítése is az alkalmazáson keresztül. Volt, aki hat év
kihagyás után újra kontaktusba került azzal a személlyel, akivel azóta már az
esküvőjükre készülnek. Egy sikertelen randevú nem feltétlenül vezet a ghosting
jelenségéhez barátság kialakulhat akkor is, ha nincs vonzalom, de a kom-
Filológia.hu
30
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
munikáció. Igazi sikernek tekinthető történetek is érkeztek. Többen írták, hogy
„hittek a csodában”, s végül megtalálták a szerelmet, esetleg házasságot.
És milyen pszichológiai hatásai vannak a Tindernek? A válaszadók szerint: a
Tinder egyfajta terápia, hogy vagyok még a piacon”, illetve illúzió és móka”.
Van, aki úgy fogalmaz, hogy a Tinder görbe tükör az önbizalomhiányban szenve-
dőknek.
3.2. Szondás profilvizsgálat
A profilvizsgálatban (N = 500) elsősorban a felhasználói profilok kitöltöttségére
vonatkozó, kvalitatív adatokat mérte fel. A profilok gyűjtése véletlenszerűen tör-
tént. A vizsgálat szempontjai a következők voltak: keresztnév, kor, képek száma
és kihívó vizuális tartalma, kivonatolt szöveges bemutatkozás, iskolázottság, il-
letve Instagram-profil összekapcsolás. További kategóriaként bevezettünk egy új
változót, a Bemutatkozási indexet (a továbbiakban BM-index). A BM-index az
előző változók eredményei alapján, hármas skálán mutatja meg az adott profil
kitöltöttségének mértékét:
1: hiányos profil [nincs vagy csekély számú kép, nincs bemutatkozás,
nincs iskola vagy munkahely feltüntetve]
2: általános profil [néhány kép, nincs szöveges bemutatkozás, de iskola
és/vagy munkahely és/vagy Instagram profil feltüntetve]
3: részletes profil [több kép, szöveges bemutatkozás, iskola és/vagy mun-
kahely + egyéb plusz adatok feltüntetve]
A profilvizsgálat célja az ismeretlen emberek által kinyerhető adatok felderítése
volt. Az említett változók vizsgálatához nem szükséges matchelődni, mivel ezek
az információk az alkalmazás böngészésével, publikusan hozzáférhetőek. A szö-
veges bemutatkozásokból kivonat készült cél, információ és egyéb többlettartal-
mak alapján, illetve indokolt esetben szó szerint kerültek fel az adattáblára.
A vizsgált profiljellemzők közül vitathatónak tűnik a kihívó képek kategóriája.
Minden olyan kép kihívó címkét kapott, amelyen a vizuális én-ábrázolás explicit
tartalommal szolgál, tehát a felhasználót hiányos öltözékben, dekoltáltan vagy
intim testrészt kiemelő módon ábrázolja.
3.2.1. Adatgyűjtés és átlagok
A kérdőíves kutatással ellentétben a profilvizsgálati mintába külföldi személyek is
bekerültek, akik jellemzően az országban kiránduló turisták, illetve erasmusos
hallgatók voltak. A legfiatalabb megvizsgált profil tulajdonosa 14, míg a legidő-
sebbé 64 éves volt. Az életkorok esetén a leggyakoribb elem a 20, a minta átlaga
22,3 év. A profilokon láthatóvá tett adatok alapján a minta 42%-a egyetemista
Filológia.hu
31
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
vagy főiskolás, 8%-a középiskolás, és 50% nem tanul vagy nem tünteti fel okta-
tási intézményét.
A legtöbb profilon 4 darab kép szerepel. Egyetlen képpel csupán 29 felhasználó
rendelkezik a mintában, kép nélküli profil nem került a mintába. A vizsgálati min-
ta alapjául szolgáló profilok 63,2%-a nem tartalmaz kihívó tartalmú képeket. 123
profilon van legalább egy darab kihívónak minősülő kép, és összesen 4 olyan
profil volt, ahol 5 kihívó kép is előfordult. Az 500 megvizsgált profilból 116-hoz
volt csatlakoztatva az Instagram is. 140 profilon volt olvasható egyedi, szöveges
bemutatkozás, a maradék 360 egyáltalán nem kínált egyéni szöveges tartalmat,
vagy ha igen, akkor csak bemutatkozásnak nem minősülő információkat (például
más közösségi oldalak linkjét). A BM-index szerint a felhasználók 64,6%-a az
„általános profil” kategóriájába esik.
3.2.2. Eredmények
A BM-index szerinti részletes profilkitöltöttségi szint alapján az általános profil
jelenti egyben az átlagost is: szöveges bemutatkozás nem szerepel, illetve nincs
az alapvető információkon kívül egyéb tartalom. A BM-index 3-as szintje a
18−23 éves korosztályban számottevő. A „hiányos” kategóriába eső profilok
száma 65, a legmagasabb érték a 22 évesek körében fedezhető fel.
Kereszttáblás elemzések alapján kimuthatók az egyes változók közötti összefüg-
gések. Az életkor és a képek száma összevetése alapján látható, átlagosan leg-
alább 3 kép kerül fel a profilra, de kiemelkedő a 23 évesek képhasználata: a leg-
többen e korosztályból kihasználják a maximálisan feltölthető 6 kép lehetőségét.
Ha a kihívó képeket vizsgáljuk, az első szembetűnő adat, hogy a 1723 éves
korosztályban a korcsoport elemszámához viszonyítva a csoportok több, mint
felének van legalább egy kihívó tinderes képe. 23 év fölött az intenzitás mérsék-
lődik, 26 év fölött legföljebb 2 darab explicit kép fordul elő. A 29 éves korosztá-
lyig jellemző a kihívó képek használata, attól kezdve visszaszorul az explicit tart-
alom. A 30 év fölöttiek körében több korcsoportban teljesen eltűnik az explicit
tartalom, és később is csak elvétve jelenik meg. Általánosságban tehát a fiata-
labb korosztályra sokkal inkább jellemző a szexuálisan explicit képi tartalom
megosztása.
Ha a képek számát a kihívó képek számával összevetjük, kiderül, hogy akinek
több képe van, annak eséllyel van kihívó tartalommal bíró is. Pontosan a teljes
minta felét teszik ki azok a profilok, amelyeken se Instagram-összekapcsolás, se
kihívó képek nincsenek. A minta másik felében megfigyelhető egy sajátos össze-
függés: akinek nincs Instagramja, annál nagyobb eséllyel jelenik meg a képek
között a kihívó tartalom.
A profilok szöveges tartalmáról általánosságban elmondható, hogy a leggyako-
ribb beírt tartalom a felhasználó külső paramétereire vonatkozik: legtöbbször a
magassága és súlya. Előfordul, hogy párkeresési preferenciáikat is megosztják,
Filológia.hu
32
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
sokszor részletesen leírva, milyen külső és belső tulajdonságokkal rendelkező
férfit keresnek. Jellemző a konkrét ismerkedési és kezelési instrukciók felsorolása
is. Sokszor szerepelnek a szabadidős tevékenységek és hobbik, gyakori az önjel-
lemzés és a terjengős, idézetekkel tarkított leírás. Fontos, gyakorta feltüntetett
információ még a munkahely, a pontos munkakör, illetve a tanulmányok. A
Tindert nem valódi életkorukkal használó felhasználók alkalmanként feltüntetik a
valódi életkorukat, így kerülhetett be a mintába például egy valójában 14 éves
személy is. Jellemző még a zenei ízlés és a kedvelt ételek leírása. Ritkábban
ugyan, de előfordul, hogy valaki a teljes nevét megadja (bár ez az egyéb közös-
ségi felületekre mutató linkekből általában kikövetkeztethető). Sajátos jelenség
az angol nyelvű bemutatkozás ez a nyelvtanulás, illetve a külföldiekkel való
ismerkedés Tinder-használati motivációra vezethető vissza. Többen az önjellem-
zésre emojikat és hashtageket használnak. Megjelenik egy társkereséssel kap-
csolatos alapvető szűrő, a dohányzás kérdése, de sokan közlik a MyersBriggs
személyiségtípus-indikátoron elért besorolásukat is. Jellemző a címszavas bemu-
tatkozás, például: „zene, művészet, utazás, lovak, űrlények (…)”, illetve a fent
felsorolt kategóriák különböző kombinációi:
(71) „Komoly szándékú, őszinte férfiak keressenek. Kalandorok kíméljenek.”
(72) „Mosolygós és vidám személyiség vagyok, több infó r csak privát beszélge-
tésben.”
(73) „Versek, írás, főzés, evés, baracklekvár, kirándulás, vicces vagyok Budapest”
(74) „Sutes-fozes, csalad, buli, kick-boksz, futas, baratok, munka, egyetem, divat,
eletmod, zene, utazas, balaton, humor, borok, instagram.”
(75) „Nagyon szeretek olvasni, Ag. Christie, szeretem a sorozatokat, filmeket. Nem
feltétlenül keresek komoly kapcsolatot, szeretek jókat beszélgetni és nagyon
hallgató vagyok.”
(76) „Nem a párom keresem, ugyanis azt már megtaláltam. Ezér az ok amiért itt
vagyok annyi, hogy szeretek ismerkedni. Zagyvarékason lakom. Fotózom.”
(77) „Keresem a nagydumás, nem dohányzó úriembert. Szeretek bulizni, táncolni,
sportolni, nevetni.”
(78) „Darázsderék, műcici, shoppingolás…ja nem, ez nem én vagyok! Fontos 170cm
9x kg! Molett kategória, Euügy.”
(79) „Célozd meg a Holdat, még ha elhibázod is, csillagok közt landolsz.”
(80) „Komoly kapcsolat, nemdohányzó, nős és kalandos férfi társadalom számára
nem én vagyok a megfelelő választás, drága kocsi, kockahas nem játszik.”
4. Konklúzió és kitekintés
A Tinder egy napjainkban jelentős hatással bíró, online társkeresési eszköznek
szánt alkalmazás, amely voltaképpen nem más, mint egy mediatizált játszótér
(vö. gamifikáció). Az alapvető felhasználási feltételek elfogadása esetén bárki
számára belépési lehetőséget biztosít. A meglehetősen színes felhasználói össze-
tétellel rendelkező médiumon számos, szerteágazó használati motiváció fedezhe-
fel. Ez arra enged következtetni, hogy a társkeresés fogalmi kerete módfelett
kibővült. A társkeresési interakciót újszerű perspektívába helyezik a társkeresés
elősegítésére megalkotott alkalmazások, így a Tinder is.
Filológia.hu
33
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
Az itt ismertetett vizsgálat célja az volt, hogy megértsük, miért különösen
népszerűek napjainkban a társkereső alkalmazások. A Tinder hatalmas vonzerő-
vel rendelkezik, felhasználók milliói regisztrálnak e szolgáltatásra. A jelenség tu-
dományos vizsgálatát az Y generáció e médiumon kifejtett kiemelkedő aktivitása
is indokolja. Mindezek ellenére az online társkeresők kommunikációs szempontú
vizsgálata igen újszerű témának számít a szakirodalomban.
A kutatás kiindulópontja három felvetés volt:
H1: A női Tinder-profilok vizuális összetétele hangsúlyosabb, mint a szö-
veges bemutatkozás.
Az első hipotézist igazolja a profilok összetételét vizsgáló kutatás. Az 500
fős mintából csupán 140 adatlap tartalmazott egyedi, szöveges bemutat-
kozást, illetve az itt bevezetett új változó, a BM-index számított átlagérté-
ke 2,094 ez arra utal, hogy a profilok többsége az „általános profil” ka-
tegóriájába tartozik. E kategória legfontosabb ismérve az, hogy a szöveges
bemutatkozás teljes mértékben hiányzik, és ehelyett kifejezetten a képi in-
formációra hagyatkoznak a felhasználók. Az 500 profilhoz összesen 2038
darab p tartozott, amit adatlaponként átlagosan 4 képet jelent. Itt meg-
jegyzendő, hogy a Tinderre feltölthető képek száma limitált, összesen hat
kép használható egy profilon. Az átlagosan használt négy kép tehát arra
utal, hogy a társkereséshez, ismerkedéshez használt profilalkotás kiemel-
ten fontos része a vizuális én-reprezentáció.
H2: A magyar női felhasználók számára a Tinder nemcsak ismerkedési fó-
rum, hanem egyéb funkciókkal bíró médium is, amelyen esetenként hát-
térbe szorul a társkeresés mint motiváció.
Az általános Tinder-használati jellegzetességek feltárása mellett a kérdőív
célja a női felhasználók motivációinak megismerése volt. A kérdőívkitöltők
önbevallása szerint az unaloműzés és a kíváncsiság megelőzi a komoly
kapcsolatot kereső magatartást, vagyis az elsődleges társkeresési motivá-
ciót. Az eredmények alapján következtethetünk arra, hogy társkeresési
célzat nélkül, csupán unaloműzés céljából használják az alkalmazást, de
arra is, hogy a társkeresési tevékenység szorosan összefügg az unalom-
űzéssel. A kapcsolati preferenciákat illetően ugyanakkor az eredmények
megegyeznek a Sumter és kutatótársai (2016) által felmért tendenciákkal,
azaz a női nem esetén jellemzőbb a komoly kapcsolat keresése, mint az
egyéjszakás vagy alkalmi szexuális kapcsolatok iránti érdeklődés. A kima-
gasló jelölésszámot kapó válasz, a „Sosem tudhatod, ki jön szembe” a fel-
használók nyitottságára és kíváncsiságára vezethető vissza.
H3: Az első benyomás kialakulása a Tinderen gyorsabb, mint a személyes
találkozók során.
E feltételezés a benyomás kialakulásának lerövidülésére vonatkozik. A tin-
deres benyomáskeltés elsődlegesen a képek kiválasztásával kezdődik. A
Filológia.hu
34
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
kérdőív válaszai szerint a felhasználók negyede már képek alapján, a ver-
bális interakció előtt eldönti, hogy egy adott személy szimpatikus-e szá-
mára. Inkább belső tulajdonságokra vonatkozik az interakciót követően
alakuló szimpátiaészlelés, amely 150 személy számára már a köszönéskor
eldől, ugyanakkor több mint 200 válaszadó szerint néhány óra beszélgetés
szükséges hozzá. A személyes találkozásig a felmérés szerint átlagosan 4-
5 nap telik el. Végső soron tehát a benyomáskeltés általános tinderes ko-
reográfiája szerint a felhasználó képek alapján válogat, majd matchelődés
esetén néhány óra beszélgetés után eldönti, hogy valóban szimpatikus-e a
kiválasztott személy, s amennyiben igen, úgy négy-öt nap elteltével sze-
lyesen folytatják a tinderes találkozást.
A bemutatott vizsgálat is alátámasztja, hogy a képi tartalmak szerepe meghatá-
rozó jelentőségű. Mivel az első benyomás többnyire vizuális értékeken alapul, az
online én-reprezentáció legfőbb csatornája a kép. A pozitív visszacsatolásra éhe-
felhasználók minél esztétikusabb, a szerintük az ideálishoz közelítő formában
ábrázolják magukat és azokat a jellemzőiket, amelyek alapján vélemény formál-
ható róluk. Mediatizált társadalmunkra általában véve is jellemző, hogy egyes
kognitív folyamatok (mint a döntéshozatal) felgyorsulnak vagy átalakulnak az
online társkeresés kapcsán több esetben találkozhatunk ezzel. A felhasználók egy
folyamatosan bővülő, terjedelmes „katalógusból” szemezgetnek a potenciális
partnerek után kutatva. Az egy jobbra vagy balra húzásra csökkent válogatási
folyamat során a szimpátiaészlelés ideje töredék másodpercnyi is lehet. A folya-
matos döntéskényszer és az állandóan változó partnerfelhozatal egyúttal az al-
kalmazás használatához bilincseli a felhasználót, hiszen egy-egy kedvező döntés
meghozatalával azonnali visszaigazolást kapnak egy match formájában. A Tinder
a pszichológiai szakirodalom és a válaszadók feleletei alapján alkalmas az önbi-
zalomhiányos felhasználók szorongásának feloldására is. A Tinder gyakorlatilag
belépést ad egy olyan online térbe, amelyben az ismerkedés igen tágan értelme-
zett körében szinte bármilyen felhasználói motiváció érvényesülhet.
E munkában a vizsgált alanyok kivétel nélkül nők voltak, és a következtetések is
csupán a magyar női felhasználókra vonatkoznak. Hasonló kutatást érdemes lenne
megismételni egy kizárólag férfiakból összeálló mintával is.
3
Új feltárható terület-
nek számít az aktív párkapcsolatban törté Tinder-használat vizsgálata. Emellett
a különböző szexuális irányultságok mentén kialakuló felhasználási mintázatok
feltérképezése is érdekes kutatási ma lehet (vö. Grindr). Kutatásmódszertani
szempontból újdonságot jelenthet a nemekre lebontott szemmozgáskövető vizsgá-
lat vagy a kuszcsoportos kutatás.
A társkeresésre használt elektronikus eszközök szempontjából is lehet újdonsá-
gokra számítani. Az alkalmazás szítői újabb projekten dolgoznak: a Tinder már
számítógépes platformon is elérhető (W8). Ezzel a Tinder fejlesztői felveszik a ver-
senyt az online randiügynökségekkel, illetve más, ismerkedésre létrehozott webol-
dalakkal is.
3
Gombos János kutatása nyomán és az itt alkalmazott módszereket felhasználva Ujhelyi Irma, a Budapesti
Corvinus Egyetem Kommunikáció- és médiatudomány mesterszakos hallgatója elvégezte ezt a vizsgálatot a
Tinder férfi felhasználóival, 2017 telén.
Filológia.hu
35
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
Szakirodalom
Gatter, K. Hodkinson, K. 2016: On the differences between Tinder versus online dating
agencies: Questioning a myth. An exploratory study. Cogent Psychology 3/1: 23.
doi:10.1080/23311908.2016.1162414
Lai, C. Yang, H. 2014: Determinants and consequences of Facebook feature use. New Me-
dia & Society 18/7: 13101330. doi:10.1177/1461444814555959
Lin, K. Lu, H. 2011: Why people use social networking sites: an empirical study integrating
network externalities and motivation theory. Computers in Human Behavior 27/3:
11521161.
Nesi, J. Prinstein, M. J. 2015: Using social media for social comparison and feedback-
seeking: gender and popularity moderate associations with depressive symptoms.
Journal of Abnormal Child Psychology 43/8: 14271438.
Orosz, G. Tóth-Király, I. Bőthe, B. Melher, D. 2016: Too many swipes for today: The
development of the Problematic Tinder Use Scale (PTUS). Journal of Behavioral Ad-
dictions 5/3: 518523. doi:10.1556/2006.5.2016.016
Petersen, C. 2015: Tinder Tips from Sean Rad, Tinder’s CEO.
blog.websummit.com/tinder-tips-from-sean-rad-tinders-ceo/ [2017. 03. 15.]
Smith, C. 2017: 45 Impressive Tinder Statistics (March 2017).
http://expandedramblings.com/index.php/tinder-statistics/ [2017. 03. 13.]
Smock, A. D. Ellison, N. B. Lampe, C. Wohn, D. Y. 2011: Facebook as a toolkit: a uses
and gratification approach to unbundling feature use. Computers in Human Behavior
27/6: 23222329.
Stice, J. 2016: Guy Hilariously Trolls Girl On Tinder Pretending To Be Forrest Gump. College
Humor. http://www.collegehumor.com/post/7042131/guy-hilariously-trolls-girl-on-
tinder-pretending-to-be-forrest-gump [2017. 03. 15.]
Sumter, S. Vandenbosch, L. Ligtenberg, L. 2016: Love me Tinder: Untangling emerging
adults’ motivations for using the dating application Tinder. Telematics and Informatics
34: 6768.
Timmermans, E. De Caluwé, E. 2017: Development and Validation of the Tinder Motives
Scale. Computers in Human Behavior 70: 344345.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.028
Van Grove, J. 2010: Apple Trademarks „There’s an app for that. Mashable, 2010. 10. 11.
http://mashable.com/2010/10/11/apple-trademark/#pDvT0v7neSq3 [2017. 03. 12.]
Vázquez, A. Oliveira, J. G. Dezsö, Z. Goh, K. I. Kondor, I. Barabási, A. L. 2006:
Modeling bursts and heavy tails in human dynamics. Physical Review E 73/3: 036127.
Veszelszki Ágnes 2015: Érzelemkifejezési módok a digitális kommunikációban: emotikonok
és reakciógifek. Magyar Nyelvőr 1: 7485.
Veszelszki Ágnes 2017: Verbal and Visual Aggression in Trolling. In: Benedek András − Ve-
szelszki Ágnes (eds.): Virtual Reality − Real Visuality: Virtual, Visual, Veridical. Frank-
furt am Main et al.: Peter Lang. 141−155.
Walther, J. B. 1996: Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and
hyper-personal interaction. Communication Research 23/1: 343.
Ward, J. R. 2016: What are you doing on Tinder? Impression management on a matchma-
king mobile app. Information, Communication & Society 116.
doi:10.1080/1369118X.2016.1252412
Welch, C. 2016: Tinder now lets you send GIFs to your matches. The Verge.
http://www.theverge.com/2016/1/27/10855286/tinder-adds-gifs-giphy [2017. 03.
21.]
Willimon, B. (Creator) McDougall, C. (Director) 2013: House of Cards [TV series]. United
States: Media Rights Capital, Panic Pictures, Trigger Street Productions.
http://www.imdb.com/title/tt2311926/?ref_=ttqu_ql [2017. 03. 15.]
Zhang, J. Yasseri, T. 2016: What Happens After You Both Swipe Right: A Statistical
Description of Mobile Dating Communications. Oxford Internet Institute, University of
Oxford.
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1607/1607.03320.pdf [2017. 03. 22.]
Filológia.hu
36
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
Internetes hivatkozások
W1 = Tinder applikáció, iTunes.
https://itunes.apple.com/us/app/tinder/id547702041?mt=8 [2017. 03. 12.]
W2 = List of countries and dependencies by population. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population
[2017. 03. 13.]
W3 = Amini, T.: In defense of ghosting: It’s nothing personal. Mashable.
http://mashable.com/2017/03/24/in-defense-of-ghosting/?utm_cid=mash-com-
fb-socmed-link#KUm0Tmdg5qqT [2017. 03. 15.]
W4 = Carr, A.: I Found Out My Secret Internal Tinder Rating And Now I Wish I Hadn’t.
https://www.fastcompany.com/3054871/whats-your-tinder-score-inside-the-
apps-internal-ranking-system [2017. 04. 10.]
W5 = Tinder’s Algorithm / How the “ELO Score” is calculated & What you can do to imp-
rove yours.
http://www.swipehelper.com/2016/11/16/tinder-algorithm/ [2017. 04. 12.]
W6 = Titkos Tinderen húzogatják egymást a hírességek. Index.
http://index.hu/tech/2017/03/08/titkos_tinderen_huzogatjak_egymast_a_hiresse
gek/
[2017. 04. 11.]
W7 = Kit Harington. (n.d.) Facebook [Fan page].
https://www.facebook.com/kitharingtonlive/videos/718827451606964/ [2017. 04.
15.]
W8 = Tinder Is Releasing A Online Desktop Version So Dating Is Available To All. Dating
Sites Reviews, 2017. 04. 19.
https://www.datingsitesreviews.com/article.php?story=tinder-is-releasing-a-
desktop-version-so-dating-is-available-to-all [2017. 12. 15.]
W9 = https://www.facebook.com/groups/1220401051389246/ [2017. 04. 15.]
W10 = http://rexdl.com/android/tinder-apk.html/ [2018. 04. 04.]
Melléklet: Válogatás a kérdőívben érkezett szöveges válaszokból
A kérdőív utolsó szakaszában a kitöltőknek lehetőségük volt hosszabb szöveges
válaszok megadására („Ezt a sztorit mindenképp megosztanám”). Néhány kivá-
logatott, a válaszadók beazonosítására nem alkalmas választ közlünk itt. A szö-
vegeken a formázáson kívül nem változtattunk.
„Egyszer egy randi után a "kedves" úriember hazavitt kocsival (fényes nappal, előtte semmi nem történt csak
beszélgettünk). Mikor megérkeztünk bezárta az ajtót és követelte, hogy csókoljam meg. Mikor nemet mondtam
lefogta a fejem és kierőszakolta azt. Utána szerencsére kiengedett,de magyon megijedtem. Furcsa,mert neki ez
nem tűnt durvának, hívogatott utána,és nem értette miért nem akarom látni többet. Egyébként egy egyetemis-
ta,intelligens,visszafogott férfinak tűnt. Ez után töröltem az alkalmazást. Örökre.”
„…norvégul tanulok, és tudtam beszélgetni egy norvég pasival, és nagyon dobott az önbizalmamon, hogy pár
hónapnyi tanulás után, kicsi segítséggel, de tudtam beszélgetni ezen a nyelven, szóval ez egy nagyon pozitív
oldala a Tindernek. Persze máshol is lehet beszélgető partnert találni, de itt már feltételez a matchelés egy fajta
érdeklődést a másik irányába, ez meg könnyíti picit a beszélgetést. A Tinderen keresztül tényleg olyannal is
lehet beszélni/találkozni, akivel amúgy nem futnál össze csak úgy, szóval nincs kizárva semmi sem. Lehet,
hogy egy sor rossz randi után találkozik az ember valakivel, akivel alakulhat valami (legyen barátság vagy
kapcsolat).”
„Mikor meg nem volt tinderem azt hittem hogy leginkabb ez ilyen szexpartner kereso, de kellemeset csalodtam.
Viszont megis volt olyan akivel parba alltunk, es teljeseen udvariasan ramirt, es teljesen ertelmes intelligens
ember modjara kerdezte meg, hogy szexelnek e vele. Meglepodtem, hogy ennyire normalisan leirta hogy mit
szeretne,fura volt, de nem tul tolakodo. Az ilyenre szivesen valaszolok, normalisan elutasitom, szivesebben,
mint aki mar rogton belevag abba hogy mit akar, pofatlan modon.
Filológia.hu
37
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
„Beszéltem egy nagyon aranyos sráccal, akivel rengeteg közös volt ( van) bennünk. Hasonló zenei ízlés,
eletszemlelet, kedvenc állat/ étel/ illat / hely stb. Matcheltunk, elkezdtunk beszélni és kiderült, hogy hasonló a
személyiségünk is. Naphosszakat beszéltünk, írásban.( nagy hibw hogy csak igy. ) Elképzeltem, hogy miLyen
lehet a hangja, milyen magas ( nagy hiba 2.0) kB 1 hónap után lelkesen készültem a várva várt találkozóra.
Sminkeltem, csinos ruhát vettem fel, elindultam. Majd megjelent a srác. Tény, úgy nézett ki ahogy a képeken.
De.. mindig van egy de. Elképzeltem, hogy milyen lehet.. nem.olyan volt. A kis alomvilagombsn nálam legalább
10 centivel magasabb, kicsit szélesebb vállu kellően mely hangú fiatalember volt. A valóságban velem egy ma-
gas, ( nem vékony de mégsem ért fel a képzeletemhez) furán magas hangú srác volt ott. Leestem a vattacukor
felhorol és osszetort bennem egy világ. Jól éreztük magunk, de mégsem. Azóta kB 3x beszéltünk.. kicsit sajná-
lom, de aztán rajovok mindig, hogy nem tudnám elviselni a hangját.. szomorú kegyetlen igazság..”
„Az egyik tinderrol szarmazo baratom penzt csort a tarcambol es bonuszkent kiderult, hogy van egy gyereke.”
minden olyam embert balra huzok akinek a biojaban csak az van hogy milyen magas,vagy h szeret sprotol-
ni. Ugyan ugy balra mennek azok az emberek is akiknek van izom mutogatos kepuk, es a rossz kepminosegben
feltolto fiatalembereket is kerulom. A swagger meg minden fele nyalas sracok is elhuhzatnak a fenebe.. a mu-
veszelelkeket csipem.. egy muvesz sracnak bemutatkozas sem kell,a kepeibol latni h az.. de ha ram irnak egy
olyan szoveggel h h vagyok vagy mizujs akkor falnak megyek. Mellesleg van baratom,o mutatta meg fel eve a
tindert, regebben ha unatkozott elvette a telom es a tinderemen trollkodott..”
„A Tinder randik sokszor csalódást okoznak nekem, mert hajlamos vagyok előre felruházni a másik személyt
bizonyos külső és belső tulajdonságokkal, amelyek utána nem találkoznak a valósággal.”
„Azt hiszem a mi esetünk talàn ritkàbb, teljesen spontàn különösebb párkereső szàndèk nèlkül regisztràltam.
Másfél ève vagyunk együtt, idèn összeházasodunk :)”
„Több sráccal is matcheltem, volt, aki jobban érdekelt, viszont volt egy srác, akikkel jókat lehetett őszintén
beszélgetni. Először alig figyeltem rá, aztán taliztunk, és ő lett az egyetlen,akivel több lett,mint match. Hónapig
együtt voltunk. Ezt azért irtam le,mert épp úgy történt, mint az eddigi nem tinderes kapcsolataim. Kinézek
valakit a tömegből, persze vele nem jön össze, viszont valaki más mellékszálon feltűnik, és észreveszem,hogy ő
mennyivel értékesebb, mint akit eredetileg kiszemeltem. Az én tinderes tapasztalatom ezért nem különbözött
nagyon az offline kapcsolatoktól. Pont úgy alakult ott is, ahogy máskor, csak a platform volt más. Ez pedig
hitelt adott számomra a tindernek: nem magán az appon múlik, hanem a használóján, azon, hogy mi kik va-
gyunk.”
„Alapjáraton a tinder nem alkalmas ismerkedésre. Mert egyrészt komolytalan férfiak vannak fennt rajta 90%-
ban . Akik nem a komoly kapcsolat megtalálása érdekében vannak itt. Szomorú hogy a legtöbb férfi kommuni-
kálásra képtelen röviden csak annyit szia.mizu. "Gyümölcsöző kapcsolatot" itt nem lehet találni. Ha valakivel is
ismerkedik az ember.. tuti h melette is fogja használni az alkalmazást”
„Rengeteg tinder "randin" voltam. Sok esetben szakítás utáni összetört szívű fiúk "sírtak" a vállamon, akik hir-
telen felindulásból töltötték le az appot (ahogy engem is egy egyéves kapcsolat vége vezetett a letöltéshez
2014-ben). A tinder egyfajta "terápia", hogy "jó vagyok még a piacon". Néha jobb ismeretlennek elsírni a gond-
jainkat, akikkel többé nem találkozunk, mint szembe nézni a valóssággal a barátaink előtt. Én kapcsolatot ke-
restem a tinderen, és a tinder tali után megismerkedtem egy fiúval, akivel nagyjából egy hónapot, de ezzel ki is
merült a tinderszerelem. Később (offline, barátokon keresztül) megismerkedtem a jelenlegi barátommal (már
nem tinderezek azóta amióta együtt vagyok vele - egy éve). Őt nem tinderről ismerem, de ő is aktívan tindere-
zett, akkor amikor én. Vagy balra húztam. Vagy ő engem. Vagy túl nagy volt a távolság. Sosem matcheltünk.
:)”
„az egyetlen ok amiért rajta vagyok az az, mert csalódtam egy pasiban nagyon és kellett a pozitív megerősítés,
hogy nem vagyok olyan bűn ronda mint amilyennek ő beállt.”
„Bár ez maga a húspiac, a napos oldala is létezik. Az effajta már-már "vakrandik", csak javítanak az ember
spontaneitásán, nagy tapasztalatot adnak abban, hogyan kezelj számodra teljesen új, ismeretlen embereket-ez
más közegbe is átültethető. Sokan használják nyelvtanulásra, én legutóbb befeketetési tanácsokat kaptam egy
bankártól. Ha valakivel hosszasan beszélgetek, abból soha nem lesz személyes találkozás, pont azért, mert úgy
érzem, hogy még egy plusz információt meg kell tudnom róla mielőtt találkoznánk, tehát vannak fenntartásaim.
Kivétel nélkül spontán találkozásaim voltak eddig, mert igen, ott van az a 4mp, amelyben konkrét véleményt
formálunk egy emberről-nincs ez másképp a Tinderhuszárok esetében sem. Se párt, se barátot nem böngészek
a Tinderen, az egyszerű és nagyszerű figurák miatt vagyok itt. Természetesen belőlük van kevesebb, így nem
árt "gyomlálni"…”
„Nem egyszer előfordult már, hogy mikor egy barátnőmmel találkoztunk, szóba jött a tinder. Megmutattuk
egymásnak a párjainkat, és volt olyan srác, aki Ctrl C+Ctrl V szinten tényleg koppra ugyanazt írta nekünk.
Végül is nem gond, elvégre ha van egy jól bevált szöveg, miért is ne lehetne bevetni, hátha több leányzónál is
arat - csak ilyen helyzetben kicsit vicces:) Ebbe azért gondoljanak bele néha…”
Filológia.hu
38
Kilencedik évfolyam első−második szám (2018/1−2.)
„Egyszer találkoztam egy sráccal. Az első egy óra szokásos randi feelingben telt. Sétáltunk, beszélgettünk.
Aztán elkezdte mondogatni, hogy akkor ezután menjünk hozzá. Én mondtam neki, hogy nem, és hogy ne eről-
tesse. De ő csak mondogatta, hogy lenne, meg ugyis ráérek. Erre mondtam neki, hogy hagyjon ezzel nem
megyek sehova sem, csak haza, elrabolni pedig nem tudna a főutcáról. Ekkor közölte velem, hogy nehogy azt
higgyem majd elővett egy rendőr igazolványt, amit egy piacon vásárolt. És azt mondta, te sikoltoznál, én
felmutatnám a jelvényt és hidd el senki nem jönne ide. Na itt volt az a pont, hogy felszálltam az első buszomra
és többet nem is beszéltünk.”
„Érdemes vigyázni, volt olyan Tinder-randim ahol nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szereztem - még csak le
sem feküdtünk.”
„Remélem ez az üzenet eljut a többi fiatal, egyetemista, értelmiségi lányhoz: a Tinder először mókának tű-
nik, az önbizalmadnak is jót tesz. Azonban, ha valóban értelmes, okos, rendes fiút keresel és nem egyéjszakás
kalandot gyakran fog összetörni a szíved, még akkor is, ha nem találkozol az illetővel személyesen. Légy
okos, de tudd, hogy, ha nem vagy elég körültekintő, a Tinder többet árt neked, mint használ. Csak addig hasz-
náld, míg érzelemmentesen, szórakozásból tudsz "válogatni". Ha elvárásokat állítasz, magadra veszed a bélye-
geket esetleg arról, hogy csúnya vagy, csak egy éjszakára vagy való, ostoba vagy - jobban teszed, ha pihenni
hagyod a profilodat, hiszen, ha tudod is, hogy nem igazak az állítások, hajlamos vagy magadra venni és rosszul
érzed magad miatta, az önbecsülésed darabokra tud hullani. Azt is definiáld magadban, mit keresel? Szexet?
Nem fogod magad utána szörnyen érezni, hogy lefeküdtél egy lényegében idegennel? Nem fogod megbánni,
tudsz majd rajta nevetni? Ha igen, hajrá. Ha nemlégy körültekintő, okos és határozott nő!”
„Volt egy randim, amikor elfelejtettem megkerdezni a srac magassagat, mivel eleg magas vagyok es problema
szokott lenni. Operaba keszultunk. En lelkesen felhuztam a magassarkum, amiben igy mar a 190 cmt suroltam.
De a srac csak 165 magas volt, cserebe hihetetlen jofej, vicces es kedves. Igy minden eldolt, mindenesetre
eletem egyik legemlekezetesebb randija volt (palinkaztunk eloadas alatt, bemasztunk a nagy operaba, stb) es
mai napig jo baratok vagyunk.”
„Előfudult már velem, hogy valaki a nemi szervéről küldött nekem képet!”
„Engem egy dolog bosszant. A fiúk elvárják,hogy a lányok kezdemenyezzenek, írjanak először matching után.
Szerintem haladni kell a korral és mivel porgos eletet élek és nincs idom ismerkedni ezért egész lehet(ne) az
alkalmazás, ha akik használják (igen, ti kedves fiúk akik úgy látszik még nem férfiak) nem FWB kapcsolatra
hajtananak. De várjunk csak, ahhoz h megtudjam egy srác mit is akar tőlem először beszelgetnunk kell.
vagyok, romantikus, idealisztikus, így férfiak, kérlekTegyétek meg az első lépést (legalább).”
„A csávó elment 'pisilni'. Lelépett, otthagyott a kávézói számlával egy full ismeretlen város közepén (a vasútról
autóval vitt be a városba). :D”
„3 évvel ezelőtt már használtam ezt a csodálatos alkalmazást, úgy voltam vele, hogy csak ismerkedés, kis
kalandokra alkalmas, komoly kapcsolat nem alakulhat ki. Viszont az élet váratlan fordulata, hogy találkoztam
egy férfival, aki jelenleg 1 éve a vőlegényem és boldog párkapcsolatban élünk.
„…Bolondnak tartom azt, aki szerelmet keres tinderen.”
„Gyulolom a kutyas filtert:( Ugyan nincsenek nagyon komoly celjaim a tinderrel, de van egy elvem, egy sajat
nope listam, ami alapjan a felmeztelen izommutogatos, gazdagsaggal felvagos, feher kigombolt inges-fuxos,
csak napszemcsis kepes es kutyafules fiuk automstikusan balra mennek, hiaba neznek is ki jol. Nalam inkabb
szamit a bemutatkozas egyedisege es kozos erdeklodesek:)”
„Csak olyan fiúval találkozom akivel legalább van három (normális/jófej) közös ismerősöm. Madarat tolláról,
embert a facebook ismerőseiről. ;)”
„Nagyon sok a kamu profil, hamis pozíciókkal, vagyonnal tetszelegnek a lányoknak, nyilván azért, mert főként
szexkapcsolatot keresnek, és erre a legfőbb célpont a golddigger lányok. Így kicsit megnehezítve azok dolgát,
akik valóban komoly kapcsolatot keresnek, és idő hiányában ez a legoptimálisabb megoldás.”
„Utálom ezt az appot de sajni nagyon húzkodni.
„Szerintem alkalmazás, csak sok a paraszt”
„Furcsa, hogy van, aki túl komolyan veszi és feleséget keres, míg mások csak egy élő szereplős játékként
tekintenek a tinderre.”
„Ez az app egy online húspiac. Ezt nekem is bekellett latnom, hogy nem fog felbukkani itt a szőke hercegem.”
[Lektorálta: Komár Zita]
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Mobile dating applications such as Tinder have exploded in popularity in recent years. On Tinder, impression management begins with a motivation to download the app, the choice of one’s profile photos and an assessment of the expectations of potential Tinder matches. These processes occur in a technologically mediated environment of reduced cues and increased control, local proximity and a reduced filtering process. My focus in this paper is this first stage of impression management, which consists of both impression motivation and impression construction. Specifically, what are the pre-match impression management practices of Tinder users? I present the results of interviews with Tinder users in the Netherlands. Participants were recruited via a Tinder profile that advertised the study using the University emblem and a brief description. Interview questions focused on user understandings of self-presentation practices and profile construction. The interviews also examined how users evaluated their potential matches. Results show users’ motivations for using Tinder range from entertainment to ego-boost to relationship seeking, and these motivations sometimes change over time. Profile photos are selected in an attempt to present an ideal yet authentic self, and chosen as an illustration of not only one’s desirability but also of other indicators such as education level. Tinder users ‘swipe’ not only in search of people they like, but also for clues as to how to present themselves in order to attract others like them. This research offers insight into user experiences and perceptions within the still under-researched area of inquiry.
Article
Full-text available
Although the smartphone application Tinder is increasingly popular among emerging adults, no empirical study has yet investigated why emerging adults use Tinder. Therefore, we aimed to identify the primary motivations of emerging adults to use Tinder. The study was conducted among Dutch 18-30 year old emerging adults who completed an online survey. Over half of the sample were current or former Tinder users (n = 163). An exploratory factor analysis, using a parallel analysis approach, uncovered six motivations to use Tinder: Love, Casual Sex, Ease of Communication, Self-Worth Validation, Thrill of Excitement, and Trendiness. In contrast to previously suggested, the Love motivation appeared to be a stronger motivation to use Tinder than the Casual Sex motivation. In line with literature on online dating, men were more likely to report a Casual Sex motivation for using Tinder than women. In addition, men more frequently reported Ease of Communication and Thrill of Excitement motives. With regard to age, the motivation Love, Casual Sex and Ease of Communication were positively related to age. Finally, Tinder motivations were meaningfully related to offline encounters with Tinder matches. In sum, the study showed that emerging adults have six primary motivations to use Tinder and that these motivations differ according to one's age and gender. Tinder should not be seen as merely a fun, hookup app without any strings attached, but as a new way for emerging adults to initiate committed romantic relationships. Notably, the findings call for a more encompassing perspective on why emerging adults use Tinder.
Article
Full-text available
Despite common stereotypes about those who use different types of online dating, psychological research on online dating agency users’ characteristics is actually very limited, and no scientific study has yet examined the individual characteristics of Tinder™ users. The current exploratory study aimed to investigate why individuals use these services, and how they differ in terms of sociability, self-esteem, and sexual permissiveness, with the aim of stimulating further research in the field. Participants (N = 75) were recruited over social media and completed questionnaires assessing motivation to use online dating, sociability, self-esteem, and sexual permissiveness. No differences were found in motivations, suggesting that people may use both Online Dating Agencies and Tinder™ for similar reasons. Tinder users in the current sample were younger than online dating agency users, which accounted for observed group differences in sexual permissiveness. There were no differences in self-esteem or sociability between the groups. Men were more likely than women to use both types of dating to find casual sex partners than women. Men also scored more highly on a measure of sexual permissiveness than women. These findings support previous research in indicating that users of both Tinder™ and Online Dating Agencies do not differ from the general population.
Article
Full-text available
Background and aims Tinder is a very popular smartphone-based geolocated dating application. The goal of the present study was creating a short Problematic Tinder Use Scale (PTUS). Methods Griffiths' ( 2005 ) six-component model was implemented for covering all components of problematic Tinder use. Confirmatory factor analyses were carried out on a Tinder user sample (N = 430). Results Both the 12- and the 6-item versions were tested. The 6-item unidimensional structure has appropriate reliability and factor structure. No salient demography-related differences were found. Users irrespectively to their relationship status have similar scores on PTUS. Discussion Tinder users deserve the attention of scientific examination considering their large proportion among smartphone users. It is especially true considering the emerging trend of geolocated online dating applications. Conclusions Before PTUS, no prior scale has been created to measure problematic Tinder use. The PTUS is a suitable and reliable measure to assess problematic Tinder use.