Conference Paper

Zavestno vodenje

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Večina vodij ima nabor temeljnih vrednot ali artikulacijo prepričanj, ki povezujejo vodjo z njegovim načinom življenja. Toda za povezovanje vrednot in kodeksa ravnanja s končnimi cilji vodja potrebuje veliko več, saj mora oblikovati načela in procese, ki bi v organizaciji ustvarili samoupravljanje, z namenom dosege rezultatov. Zavestno vodenje je novejši konstrukt na področju vodenja in vzbuja zanimanje predvsem med raziskovalci organizacijskega vedenja. Današnje organizacije sestavljajo raznovrstni zaposleni, mnogi med njimi so v stanju moralne zmede. Nekateri imajo težavo, ločevati dobro od zlega. Zavest je zmožnost razlikovati med dobrim in zlim skozi lastno presojo. Medtem ko je na ravni posameznika ločevanje med dobrim in zlim dokaj jasno, so meje na organizacijski ravni veliko bolj zabrisane. Vodstvo v organizaciji mora aktivno graditi kolektivno zavestnost z namenom samousmeritve posameznika. Proučevali bomo, kaj vpliva in kako vpliva raven zavestnega vodenja ter kaj so posledice zavestnega vodenja. To bomo dosegli s kritičnim pregledom sekundarne literature in s sintezo relevantne literature, v kateri je obravnavana omenjena tematika ter pojasnjeno ožje znanstveno področje zavestnega vodenja in vplivov zavestnega vodenja na sledilce v organizacijah.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.