ArticlePDF Available

Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat - II [A dialectal dictionary of Azpeitia Basque - II]

Authors:

Abstract

This is the second half of the dialectal dictionary. Like in the previous work, the dictionary focuses on the accent and phonology of Azpeitia Basque. In the dictionary, nouns and adjectives are shown in three different forms: uninflected, absolutive singular and absolutive plural. Regarding verbs, two different forms are used throughout the dictionary: the perfective and non-perfective forms, followed by a third person singular auxiliary. As for the remaining word categories, only one form is given.
FONTES
L I NG
VASCON VM
STVDIA
ET
DOCVMENTA
Año LI. urtea
127 - 2019
Urtarrila-ekaina
Enero-junio
Azpeitiko euskararen
hiztegi dialektal bat – II
Ander Beristain
separata
7
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
Azpeitiko euskararen hiztegi
dialektal bat – II
Un diccionario dialectal del euskera de Azpeitia – II
A dialectal dictionary of Azpeitia Basque – II
Ander Ber istain
University of Illinois at Urbana-Champaign
anderb2@illinois.edu
Amona Mirenentzat. Erlete Baserriko zaindari eta argia izan zenari.
Jasotze data: 18/10/2017. Behin-behineko onartze data: 08/11/2017. Behin betiko onartze data: 08/01/2018.
8
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
LABURPENA
Lan hau hiztegiaren bigarren erdia da. Aurreko lanean bezala hiztegiaren ildo nagusiak
Azpeitiko euskararen azentua eta fonologia dira. Izenen eta izenondoen kasuetan, hiru
forma aurkeztu dira. Lehena, flexiorik gabeko absolutiboko forma mugagabea da, eta
ondorengo biak kopuladunak, bai singularrean bai pluralean. Aditzen kasuan bi forma
ageri dira, partizipio perfektiboan eta ez-perfektiboan, beti ‘da/du’ aditz laguntzailea-
rekin. Bestelako hitz motak forma bakarrean datoz.
Gako hitzak: euskal dialektologia; Azpeitiko euskara; hiztegia; lexikoia; soinu egitu-
raketa.
RESUMEN
Este trabajo es la segunda mitad que compone el diccionario. Como en el escrito ante-
rior, se centra en la acentuación y fonología del euskera de Azpeitia. En el diccionario
los sustantivos y adjetivos aparecen en tres formas: la forma nuda, y seguidamente la
forma de singular y plural en caso absolutivo. Los verbos aparecen en dos formas, el
participio perfectivo e imperfectivo, seguido por el auxiliar de tercera persona. Las de-
más categorías verbales solo muestran una forma.
Palabras clave: dialectología vasca; euskera de Azpeitia; diccionario; lexicón; estructu-
ra fonológica.
ABSTRACT
This is the second half of the dialectal dictionary. Like in the previous work, the dic-
tionary focuses on the accent and phonology of Azpeitia Basque. In the dictionary,
nouns and adjectives are shown in three different forms: uninflected, absolutive singu-
lar and absolutive plural. Regarding verbs, two different forms are used throughout the
dictionary: the perfective and non-perfective forms, followed by a third person singular
auxiliary. As for the remaining word categories, only one form is given.
Keywords: Basque dialectology; Azpeitia Basque; dictionary; lexicon; sound structure.
/ 2
9
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
1. Hit zaurr ea. 2. Metodologi a. 2.1. Corpusa eraikitzen. 2.2. Parte-hartzaileak.
2.3. Nola irakurri/interpretatu hiztegia. 3. azpei tiko eusk ar an gauzatz en dire n
aldak eta fonologiko nagusiena k. 3.1. Bokalak. 3.2. Kontsonanteak. 3.2.1. Palata-
lizazioa edo bustidura. 3.2.2. Bokal arteko kontsonante galera. 3.3. Azentuazioa. 4. Hiz-
tegi a. 5. erre fere ntz iak.
1. HITZAURREA
Lan hau Beristainen (2018) jarraipena da. Aurreko lanean Azpeitiko euskararen
deskribapen fonologiko sendoa eman zen, eta baita aldaera horretan gauzatzen diren
bokal, kontsonante eta azentu aldaketa nagusienak azaldu ere. Ondoren, A-G hizkiak
sartu ziren.
Lan honetan ez dira azalpen metodologikoak eta fonologikoak sakon plazaratu, bai-
zik eta labur azaldu dira. Aurreko lanean azaldu ziren aldaketa fonologiko guztiak
dauden arren, bakoitza laburki azaldu da. Azalpen sakon eta interdialektal bat izateko
ikusi hiztegiaren lehen erdia. Azalpena eta gero, hiztegia I hizkitik hasten da, eta Z-
rainoko hautatu diren lexiko-sarrera guztiak azaltzen dira.
Hiztegi hau egiterako orduan helburu nagusia hizkuntzalariek aurrera begira era-
bili ahal izango duten corpus bat eraikitzea da. Sarrera euskaraz idatzita egon arren,
hiztegiko lexiko-sarrerak ingelerazko eta gaztelaniazko ordainekin datoz. Euskal dia-
lektologiako jakintza-maila aberastea ere buruan nuen kontua da. Hiztegi dialektalen
alderdian gehikuntza nabarmen bat izatea nahi dut, batik bat Gipuzkoako azpi-eus-
kalkiei dagokien hiztegiei (Argoitia, Azkarate & Gezuraga, 1998; Azpiazu, 2009; Del
Castillo, Romo & Giralt, 2001; Elexpuru, 2005; Etxebarria, 1965; Fraile & Fraile,
1996; Goikoetxea, 1967; Gaminde, 2003; Izaguirre, 1970; Makazaga, 2010, besteak
beste).
3 /
10
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
2. METODOLOGIA
2.1. Corpusa eraikitzen
Hiztegi honen egitura eta definizio gehientsuenak Hualde, Elordieta eta Elordieta-
tik (1994) eskuratu dira. Lan hori Lekeitioko euskarari buruzkoa da, eta deskribapen
fonologiko bat, morfologiko bat eta lexiko bat plazaratzen ditu. Azpeitiko euskararen
hiztegi dialektal honetarako, lan horren atal lexikotik abiatu gara.
Lehenengo urratsa Lekeitioko aldaeratik Azpeitiko aldaerara ‘itzultzea’ izan da,
hori hiztegi honen egileak egin zuen. Ondoren, hiztegian parte hartu zuten parte-
hartzaileei hainbat ariketa mota aurkeztu zitzaizkien: batean, gaztelaniazko formak
emanda Azpeitiko euskarara itzultzeko eskatu zitzaien, azentua markatuz. Esaterako,
«un perro, (es) el perro, (son) los perros» formak hiztunak «txakúr bat, txakurré (da),
txakúrrek (die)» formetara itzuli zituzten. Nabarmentzekoa da hiztegian zehar, le-
xiko-sarreretan ez dela zenbatzailerik agertzen flexiorik gabeko forman eta ezta kopu-
larik ere beste bi formetan. Bestelako ariketa motan, hiztunek hiru formak Azpeitiko
aldaeran jaso zituzten, eta haiek egin behar zutena zen forma horien baiezkotasuna
bermatzea edo ezeztatzea. Hiztunek bestelako modu bat bazuten hitzak esateko, azpi-
ohar gisa dator.
2.2. Parte-hartzaileak
Proiektu honetan 20 gazte azpeitiarrek hartu dute parte, adin tartea = 18-24 izan da,
eta bataz besteko adina = 23.3 izan da. Hogei hiztunetatik 10 emakumezkoak dira eta
gainontzeko 10ak gizonezkoak. Partaide guztiek Azpeitian D ereduko ikastetxe batean
jaso zuten beren hezkuntza.
Behin corpus osoa eraikita, hiztun horietatik emakumezko batek hiztegi osoa erre-
bisatu zuen eta zuzenketak egin zituen. Aurreko belaunaldian aldaketarik baden edo ez
jakiteko, 58 urteko gizonezko Azpeitiar batek ere hiztegi osoa errebisatu zuen. Ezber-
dintasun horiek azpi-ohar gisa adierazi dira hiztegian.
2.3. Nola irakurri/interpretatu hiztegia
Hiztegian lexiko sarrerak alfabetikoki daude atonduta. Lexiko sarrerei dagokienez,
hainbat kategoriatako hitzak topatuko ditugu. Hona hemen erabilitako legenda (Elhu-
yar Hiztegia, 2014):
ad.: aditza
adb.: adberbioa
aurrizk.: aurrizkia
erak.: erakuslea
gald.: galdetzailea
interj.: interjekzioa
iz.: izena
izond.: izenondoa
izord.: izenordaina
junt.: juntagailua
onomat.: onomatopeia
pred. adj.: predikatu adjektiboa
zenb.: zenbakia
zenbtz.: zenbatzailea
/ 4
11
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
Hitz motaren arabera sarrera bakoitzak forma kopuru gehiago edo gutxiago ditu.
Beristainen (2018, 12. orr.) sailkapen bera egin da:
Izenak, izenondoak eta aditzak ez diren hitz motetan forma bakarra jaso da. Izenen
eta izenondoen kasuan, berriz, hiru forma aurkeztuko dira. Lehena flexiorik gabeko
forma izango da; absolutiboan doan forma mugagabea, alegia. Hurrengo bi formak
kopula eta artikulu singularra eta plurala dutenak dira. Azkenik, hitzen azentua edo
bokal tonikoa markatzen da azentu markaren (´) bidez.
Aditzen kasuan, bi forma aurkeztuko dira: forma burutua eta ez-burutua, beti hiru-
garren pertsona singularrari dagozkionak, alde batetik iragankorra edo iragangaitza
den jakiteko, eta bestetik, azentu aldaketarik jasatzen duen jakiteko.
3. AZPEITIKO EUSKARAN GAUZATZEN DIREN ALDAKETA FONOLOGIKO
NAGUSIENAK
3.1. Bokalak
1) a e/_ a
Arau fonologikoen sekuentziazioan dugun lehenengo araua beheko bokalaren igoera
da, arau hau ez da Azpeitiko euskaran bakarrik gauzatzen, baizik eta gertuko bes-
te aldaeretan ere badugu, Azkoitikoan (Del Castillo et al., 2001) eta Elgoibarrekoan
(Makazaga, 2010) esaterako.
2) Ø [ʝ]/i_V
Hitz amaieran, -a determinatzailea dugun kontestuetan gauzatzen da [ʝ] kon-
tsonantearen epentesia Azpeitiko euskaran. Inguruko herrietan, Azpeititik iparrera
dauden horietan (Zestoan, Zumaian, eta Zarautzen, esaterako) kontsonante berdi-
naren epentesia dugu (Azpeitia, 2003), mendebalderantz jo ezkero, berriz, sabaiau-
rreko frikari ahoskabearen, [ʃ], epentesia gauzatzen da. Honen adibide dira, esa-
terako, Azkoitiko eta Elgoibarko hizkerak (Del Castillo et al., 2001; Makazaga,
2010).
3)
-goiko
+ goiko /_V
-beheko
e i/_V
o u/_V
Azpeitiko euskaran erdiko bokalak goikoak bihurtzen dira bokal aurreko kontes-
tuan. Atzetik datorren bokal hori -a determinatzailea izan behar du bokal aldaketa
jazotzeko [ikusi Beristain (2018), De Rijk-en (1970, 154. orr.) Rea araua, edo Hualde
& Gaminde (1997)].
5 /
12
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
4) a e/{u,i}(C)_
Azken arau bokalikoa asimilazio araua da, non beheko bokala erdikoa bihurtzen
den aurretik goiko bokal bat dagoelako (edo kontsonante bat ere, baldin badago). Ikusi
De Rijk-en (1970) Rui araua, Gaminde (2002), Zuazo (2008, 239. orr.), edo Zuloaga
(2017) azalpen sakon baterako.
3.2. Kontsonanteak
Aldaketa kontsonantikoei dagokienez, palatalizazioa eta bokal arteko kontsonanteen
galera dira nabarmendu beharrekoak:
3.2.1. Palatalizazioa edo bustidura
[+hobikaria] [+sabaikaria]/i_V
Azpeitiko euskaran gauzatzen diren bustidura prozesuak asimilazio bustidurak dira
(t [c]-ren kasua izan ezik, hau afekzio bustidura baita) (Oñederra, 2004). Hitz-bar-
nean beti gauzatzen dira baina hitz amaieran hautazkoak dira asimilazio bustidurak
(Beristain, 2018).
a) l ʎ/i_V
b) n→ɲ /i_# ; n→ɲ/i _V
c) s ʃ/i_k
d) t [c] (<tt>)/i_V[-goiko, -beheko]
3.2.2. Bokal arteko kontsonante galera
Beste hainbat euskal aldaeretan bezala Azpeitiko euskaran ere bokal arteko kontso-
nante galera gauzatzen da (Hualde, 1991). Horren agerpena ez da orokorra, aldakor-
tasuna baitago hiztunetik hiztunera (Hualde & Beristain, 2019). Halere, hurrengo tes-
tuinguruek galera baimentzen dute:
a) r Ø/V[-goikoa]_V[+goikoa edo +behekoa]
b) d Ø/V_[+goikoa edo +behekoa]
c) d r
Hualde eta Beristainek (2019) topatu zuten <d> eta <r> kontsonanteen ahoskerari da-
gokionez, hitzaren morfologiak eta lexikoak berak ere eragina dutela bokal ahultzean,
galeran, edo indartzean. Kontsonantea hitzaren erroan balego bokal aldaketa gauza-
tzen zailagoa litzateke. Flexioan badago, ordea, errazagoa izango da.
3.3. Azentuazioa
Hiztegian ikusi ahal den bezala, Azpeitiko euskarak azentu bereizgarria du, hau da,
azentuaren kokagunea aldatuz esanahiak bereiz daitezke, esaterako, básue da (edalon-
tzia da) baina basué da (basoa da) esaten da Azpeitian (Altuna, 1985, 334. orr.).
Hualde & Beristainek (2017, 70. orr.) azaltzen duten bezala, «araurik orokorrenaren
arabera –hitz gehienei singularrean eta mugagabean aplikatzen zaiena– azentua hiru-
/ 6
13
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
garren silaban kokatzen da, silaba hori hitz prosodikoaren azkena ez bada». Pluralen
kasuan hitz gehienekin azentuak atzerantz egiten du, eta bigarren silaban kokatzen
da. Hitz batzuetan, ordea, singularrak eta pluralak azentua kokagune berdinean dute
(ikusi giltzurrún, giltzurrúne, giltzurrúnek), baina beste kasu batzuetan azentuaren
kokagunea aldatzen da, esaterako iturrí, iturríye, itúrriyek edo alkaté, alkatíe, alkátiek
(Beristain, 2018).
Gaztelaniako kalkoak diren hitzetan aldakortasuna topatzen dugu. Izan ere, zenbait
hiztunek bi azentudun formak onartzen zituzten, bata gaztelaniako azentua manten-
duz, esaterako, famósue, eta bestea Azpeitiko euskararen azentuera erregela nagusia
erregulatuz, famosúe. Proiektuko parte-hartzaileen iritzia jasotzerako orduan, denek
bigarren forma nahiago zuten, lehenengoari gaztelaniaranzko kutsua egotzirik. Hitz
mota horietan ikerketa gehiago egin beharra dago oraindik.
4. HIZTEGIA
I
iaió, iaiué, iaiúek edo yayó, yayué, yayúek (izond.): skilled / hábil, diestro.
íbai, íbaye, íbayek (iz.): river / río.
ibillí da/du, ibíltzea/ibiltzeu (ad.): 1. to walk; 2. to use / 1. andar; 2. usar.
ibílkera, ibílkerie, ibílkerak edo ibíllera, ibíllerie, ibíllerak (iz.): way of walking / forma
de andar.
idatzí du, idázteu (ad.): to write / escribir.
idázkera, idázkerie, idázkerak (iz.): writing / escritura (estilo).
idazlé, idazlíe, idázliek (iz.): writer / escritor.
idéa, idéie, idéak (iz.): idea / idea.
idí, idiyé, idíyek1 (iz.): ox / buey.
idipróba, idipróba, idipróbak (iz.): oxen competition / concurso de bueyes.
ieltzéro, ieltzérue, ieltzéruek (iz.): mason, brick layer / albañil.
iesí in du, iesí itéu (ad.): to flee / huir.
igánde, igándie, igándiek edo jái, jayé, jáyek (iz.): Sunday / domingo.
igerí (e)in du, igerí éiteu (ad.): to swim / nadar.
igerrí du, igértzeu (ad.): to notice / notar.
ikástola, ikástolie, ikástolak (iz.): Basque school / escuela vasca.
ikátz, ikatzá, ikátzak (iz.): coal / carbón.
ikaxí edo ikixí du, ikáxteu/ikíxteu (ad.): to learn / aprender.
ikerá, ikeríe, ikérak (iz.): scare / miedo, susto, temor.
ikúllu, ikúllue, ikúlluek (iz.): stable / cuadra.
ikurríñ, ikurríñe, ikurríñek (iz.): Basque flag / bandera vasca, ikurriña.
1 d>r alternantzia gertatu daiteke hitz honetan eta hurrengoan, hots, irí, iriyé, iríyek eta iripróba, iripróba,
iripróbak (Hualde & Beristain, 2019).
7 /
14
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
ikusí du, ikústeu (ad.): to see / ver.
ikutú du, ikútzeu (ad.): to touch / tocar.
íldako, íldakue, íldakuek (izond.): dead / muerto.
ill (e)iñ da, íltzea (ad.): to die / morir.
illábete, illábetie, illábetiek edo illébete, illébetie, illébetiek (iz.): month / mes.
illargí beté, illargí bet, illargí betíek (iz.): full moon / luna llena.
illargí, illargíye, illargíyek (iz.): moon / luna.
illé, illié, illíek (iz.): hair / pelo.
illekó, illekúe, illékuek (iz.): menstruation / menstruación.
illér, illerrá, illérrak (iz.): pea / guisante.
illerá, illeríe, illérak (iz.): row / hilera.
illetá, illetíe, illétak (iz.): funeral / funeral.
illobá, illobá, illóbak (iz.): nephew, niece / sobrino, -a.
illún, illuné, illúnek (izond.): dark / oscuro.
illuntásun, illuntásune, illuntásunek (iz.): darkness / oscuridad.
illúntze, illúntzie, illúntziek (iz.): sunset / anochecer.
inbíri, inbíriye, inbíriyek (iz.): envy / envidia.
indár, indar, inrrak2 (iz.): strength / fuerza.
indartú du, indártzeu (ad.): to strengthen / reforzar, fortalecer.
indartzú, indartzúe, indartzúek (izond.): strong / fuerte.
indizíyo, indizíyue, indizíyuek (iz.): injection / inyección.
infektáu da, infektátzea (ad.): to become infected (a wound) / infectarse (una herida).
infekzíyo, infekzíyue, infekzíyuek (iz.): infection / infección.
ingúrau du, ingúratzeu (ad.): to surround / rodear.
ingúru, ingúrue, ingúruek (iz.): surroundings / alrededores.
inkiéto, inkiétue, inkiétuek (izond.): restless / inquieto.
inpernú, inpernúe, inpérnuek (iz.): hell / infierno.
inportánte, inportántie, inportántiek (izond.): important, famous / importante, de ca-
tegoría, de renombre.
inportántzi, inportántziye, inportántziyek (iz.): importance / importancia, interés.
inpórta diyo, inpórtatze zako (ad.): to matter / importar a uno.
inpresíyo, inpresíyue, inpresíyuek (iz.): impression / impresión, efecto.
insintíu du, insistítzeu (ad.): to insist / insistir.
interés, interésa, interésak (iz.): interest / interés.
interésante, interésantie, interésantiek (izond.): interesting / interesante.
íntxaur, íntxaurre, íntxaurrek (iz.): walnut / nuez.
iñoá (adb.): (to) somewhere; (to) anywhere / a algún sitio; a ningún sitio.
iñoaéz (adb.): (to) nowhere / a ningún sitio.
iñóiz (adb.): sometime, ever; never / alguna vez; nunca.
iñóize (adb., inoiz ere ez): never / nunca.
iñórrez (izord.): no one / nadie.
2 indér, inderrá, indérrak formak ere ager daitezke.
/ 8
15
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
iñúnez (adb.): nowhere / en ningún sitio.
iñuzénte,uzéntie, iñuzéntiek (izond.): silly / tontorrón, inocente.
ipár, ipar, ipárrak (iz.): North / norte.
iparráize, iparráizie, iparráiziek (iz.): North wind / viento del norte.
ipiñí du, ipíntzeu (ad.): to put / poner, colocar.
ipúiñ, ipuiñé, ipúiñek (iz.): tale, story / cuento, relato.
ipurdí, ipurdíye, ipúrdiyek (iz.): buttocks / trasero, culo.
irabázi du, irabázteu (ad.): 1. to win; 2. to earn / ganar, vencer.
irabázle, irabázlie, irabázliek (iz.): winner / vencedor.
irakíñ du, irakíteu (ad.): to boil / hervir.
irí, iriyé, iríyek (iz.): city / ciudad.
iritzíye emán du, iritzíye ematéu (ad.): to think, to seem to S.O. / opinar, parecer.
irríntzi, irrintzíye, irríntziyek (iz.): shout, yell / grito sonoro y prolongado que antigua-
mente lanzaban los pastores en los bancos de las montañas.
irríxtau da, irrixtátzea (ad.): to slip without falling / resbalar sin llegar a caerse.
irú (zenb.): three / tres.
irugíyer, irugíyerra, irugíyerrak (iz.): bacon / tocino.
itzál, itzalá, itzálak (iz.): shade / sombra.
ísla, íslie, íslak (iz.): island / isla.
istitútu, istitútue, istitútuek (iz.): institute / instituto.
itó da, itótzea (ad.): to drown / ahogar(se).
iturrí, iturríye, itúrriyek (iz.): fountain / fuente.
itxasó, itxasúe, itxásuek3 (iz.): sea / mar.
itxí du/da, íxteu/íxtea (ad.): to close / cerrar.
itxú, itxué, itxúek (iz.): blind / ciego.
itxulápiko, itxulápikue, itxulapíkuek (iz.): 1. moneybox; 2. (slang) butt crack / 1. hu-
cha; 2. (slang) raja del culo.
itxurá, itxúrie, itxúrak4 (i z.): aspect / traza, hechura.
itxutú da, itxútzea (ad.): to become blind / volverse ciego, cegarse.
itz éin du, itzéiteu (ad.): to talk / hablar.
itz, itzé, ítzek (iz.): word / palabra.
itzaldú da/du, itzáltzea/itzáltzeu (ad.): to extinguish; to turn off / apagar.
iwál edo iwél (adb.): 1. perhaps; 2. alike / 1. quizá; 2. igual.
ixildú da, ixíltzea (ad.): to be quiet, to shut up / callarse.
ixillík (adb.): silently / en silencio, callando.
ixíll, ixillé, ixíllek (izond.): silent, quiet / silencioso, callado.
ixkíña, ixkíñie, ixkíñak (iz.): corner / esquina.
ixkutáu du/da, ixkutátzeu/ixkutátzea (ad.): to hide / esconder(se).
ixpíllu, ixpíllue, ixpílluek (iz.): mirror / espejo.
ixtú, ixtué, ixtúek (izond.): tight (clothes) / ajustado (se dice de la ropa).
3 Aurreko belaunaldietan itxesúe, itxésuek formak ere erabiltzen dira.
4 itxuré, itxúrie, itxúrek formak ere erabiltzen dira.
9 /
16
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
izáera, izáerie, izáerak (iz.): way of being / forma de ser.
izár, izar, irrak5 (iz.): star / estrella.
izebá, izébak edo tía, tíak (iz.): aunt / tía.
izén, izená, izénak (iz.): name / nombre.
izén du, izéteu edo izán du, izáteu (ad.): to be / ser, estar. ‘Han izen naiz.’ / I’ve been
there. / He estado allí.’
izerá, izérie, izérak (iz.): bed sheet / sábana.
izerdí, izerdíye, izérdiyek (iz.): sweat / sudor.
izerdítu da, izerdítzea (ad.): to sweat / sudar.
izorráu du, izorrátzeu (ad.): to ruin / echar a perder, estropear.
izótz, izotzá, izótzak (iz.): ice / hielo, helada.
izoztú du/da, izózteu/izóztea (ad.): to freeze / helar(se).
iztegí, iztegíye, iztégiyek (iz.): dictionary / diccionario.
iztér, izter, izrrak (iz.): thigh / muslo.
iztún, iztuné, iztúnek (izond.): talkative / hablador.
J
jabé, jabié, jabíek (iz.): owner / dueño.
jabói, jabo, jabóyek (iz.): soap / jabón.
jái, jayé, jáyek (iz.): holiday / fiesta.
jaiegún, jaiegúne, jaiegúnek (iz.): holiday / día festivo.
jainkó, jainkué, jainkúek (iz.): God / Dios.
jaiobérri, jaiobérriye, jaiobérriyek (iz.): newborn child / recién nacido.
jaiótz, jaiotzá, jaiótzak (iz.): birth / nacimiento.
jakín du, jakíteu (ad.): to know / saber.
jakitún, jakitúne, jakitúnek (izond.): wise, knowledgeable / sabio.
jan du, játeu (ad.): to eat / comer.
jankái, jankayé, jankáyek (iz.): banquet / banquete, comilona.
jantzí du/da, jázteu/jáztea (ad.): to get dressed, to dress / vestir(se).
jarábe, jarábie, jarábiek (iz.): sirup / jarabe.
jardíñ, jardiñé, jardíñek (iz.): garden / jardín.
játeko, játekue, játekuek (iz.): food / comida.
jatór, jatorrá, jatórrak (izond.): nice / agradable, majo.
jatorrí, jatorríye, jatórriyek (iz.): origin / origen, ascendencia.
jatún, jatuné, jatúnek (izond.): good eater / de buen apetito.
jáun, jau, jáunek (iz.): sir / señor.
jayó da, jayótzea (ad.): to be born / nacer.
jendé, jendié, jendíek (iz.): people / gente.
jénero, jénerue, jéneruek (iz.): merchandise / género, mercancía.
jéniyo, jéniyue, jéniyuek (iz.): temper / genio.
5 izér, izerrá, izérrak edo ixér, ixerrá, ixérrak formak ere erabiltzen dira.
/ 10
17
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
jert, jertzié, jertzíek (iz.): jersey, sweater / jersey.
jésto, jéstue, jéstuek (iz.): grimace / mueca, gesto.
jo du, jótzeu (ad.): 1. to hit; 2. to play an instrument; 3. to strike the hour / 1. pegar; 2.
tocar un instrument; 3. dar las horas.
jokalái, jokaláye, jokálayek (iz.): player; gambler / jugador.
jokáu du, jokátzeu (ad.): to play / jugar.
jokó, jokué, jokúek (iz.): game / juego.
jolastú du, jolásteu (ad.): to play / jugar.
josí du, jósteu (ad.): to sew / coser.
jóstorratz, jóstorratza, jóstorratzak (iz.): sewing needle / aguja de coser.
jostún, jostuné, jostúnek (iz.): seamstress / costurera.
jóta, jótie, jótak (iz.): 1. jota, a dance; 2. the letter «J» / 1. jota (baile folclórico); 2. la
letra «J».
jubiláu da, jubilátzea (ad.): to retire / jubilarse.
jubiláu, jubiláue, jubílauek (izond.): retired / jubilado.
jubiláziyo, jubiláziyue, jubiláziyuek (iz.): retirement / jubilación.
juérga, juérgie, juérgak (iz.): party / farra, juerga.
juergísta, juergístie, juergístak (iz.): merrymaker / juerguista.
jún da,tea (ad.): to go, to leave / ir(se).
juntáu da, juntátzea (ad.): to get together; to gather / juntar(se).
justízi, justíziye, justíziyek (iz.): justice / justicia.
juxtú (adb.): tightly / ajustadamente.
juxtú-juxtú (adb.): almost; just enough / casi casi, por poco.
juzgáu du, juzgátzeu (ad.): to judge / juzgar.
juzgáu, juzgaué, juzgáuek (iz.): Court House / juzgado.
K
kabiú da, kabítzea (ad.): to fit / caber.
kaderá, kadérie, kadérak (iz.): hip / cadera.
kafé, kafié, kafíek (iz.): coffee / café.
kafésne, kafésnie, kafésniek (iz.): coffee with milk / café con leche.
kafetéi, kafetéye, kafetéyek (iz.): coffee shop / cafetería.
kafetéra, kafetérie, kafetérak (iz.): coffee maker / cafetera.
kajá, kajié, kájak (iz.): box / caja.
kajói, kajoyé, kajóyek (iz.): drawer / cajón.
kaká, kaká, kákak (iz.): excrement, shit / caca, mierda.
kaka(g)úre, kaka(g)úrie, kakagúriek (iz.): desire to defecate / ganas de cagar.
kaka(g)úrie eukí du, kaka(g)úrie eukitzéu (ad.): to feel like defecating / tener ganas de
cagar.
kakanáaste, kakanáastie, kakanáastiek (iz.): mess / lío.
kakanárru, kakanárrue, kakanárruek (izond.): dwarf, shorty / enano, pequeñajo.
kakaztú du, kakázteu (ad.): to spoil, to ruin / estropear.
kakáti, kakátiye, kakátiyek (izond.): 1. s.o. who defecates a lot; 2. fearful / 1. cagón; 2.
miedoso.
kalabáza, kalabázie, kalabázak (iz.): pumpkin / calabaza.
11 /
18
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
kalabáziñ, kalabáziñe, kalabáziñek (iz.): zucchini / calabacín.
kalé, kalié, kalíek (iz.): street / calle.
kaléndayo, kaléndayue, kaléndayuek (iz.): calendar / calendario.
kalentúra, kalentúrie, kalentúrak (iz.): fever / fiebre.
kalidáde, kalidádie, kalidádiek (iz.): quality / calidad.
káliz, kálize, kálizek (iz.): chalice / cáliz.
kalkáu du, kalkátzeu (ad.): to calque / calcar.
kalkuláu du, kalkulátzeu (ad.): to calculate / calcular.
kálkulo, kálkulue, kálkuluek (iz.): calculation, calculus / cálculo.
kalté (e)indú, kalté (e)itéu (ad.): to harm, to damage / dañar, perjudicar.
kalté, kaltié, kaltíek (iz.): harm, damage / daño, perjuicio.
kaltegárri, kaltegárriye, kaltegárriyek (izond.): harmful / dañoso, perjudicial.
kaltzetíñ, kaltzetíñe, kaltzetíñek (iz.): sock / calcetín.
kamaréra, kamarérie, kamarérak (iz.): female bartender / tabernera, camarera.
kamaréro, kamarérue, kamaréruek (iz.): male bartender /tabernero, camarero.
kamiói, kamióye, kamióyek (iz.): truck / camión.
kamixéta, kamixétie, kamixétak (iz.): t-shirt / camiseta.
kanál, kanalá, kanálak (iz.): canal; channel/canal.
kanbiázo, kanbiazúe, kanbiázuek (iz.): switch / cambiazo.
kánbiyo, kánbiyue, kánbiyuek (iz.): change / cambio.
kandéla, kandélie, kandélak (iz.): candle / candela, vela.
kánikatan ibilí da, kánikatan ibiltzeá (ad.): to play marbles / jugar a las canicas.
kánika, kánikie, kánikak6 (iz.): marble (ball) / canica.
kankárro, kankárrue, kankárruek (iz.): large metal container / recipiente grande de
metal.
kanpái, kanpayé, kanpáyek (iz.): bell / campana.
kánpo, kánpue, kánpuek (iz.): outside / fuera.
kanposántu, kanposántue, kanposántuek (iz.): graveyard / cementerio, campo santo.
kánpotar, kánpotarra, kánpotarrak (izond.): stranger, outsider, foreigner / forastero,
extranjero.
kantánte, kantántie, kantántiek (iz.): cantante / singer.
kantáu du, kantátzeu (ad.): to sing / cantar.
kantidáde, kantidádie, kantidádiek (iz.): quantity / cantidad.
kantói, kantoyé, kantóyek (iz.): lane, narrow street / cantón, callejón.
kantú, kantué, kantúek (iz.): song / canto, canción.
kántzer, kántzerra, kántzerrak (iz.): cancer / cáncer.
káña, káñie, káñak (iz.): fishing rod / caña de pescar.
kañói, kaño, kañóyek (iz.): 1. cannon; 2. canyon / l. cañón (arma); 2. cañón, desfi-
ladero.
kapáz, kapazá, kapázak (izond.): able / capaz.
kapílla, kapíllie, kapíllak (iz.): chapel / capilla.
6 Aurreko belaunaldietan kánike, kánikie, kánikek formak ere erabiltzen dira.
/ 12
19
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
kapitáñ, kapitáñe, kapitáñek (iz.): captain / capitán.
karakól, karakóla, karakólak (iz.): snail / caracol.
karamélo, karamélue, karaméluek (iz.): caramel, candy / caramelo.
kardáu du, kardátzeu (ad.): to card (fibers) / cardar.
kardáu, karda, kardáuek (iz.): carded (fiber) / cardado.
karé, karié, karíek (iz.): 1. lime (mineral); 2. plaster / 1. cal; 2. escayola.
kargaménto, kargaméntue, kargaméntuek (iz.): load / cargo, cargamento.
kargáu du, kargátzeu (ad.): to load / cargar.
kargú, kargué, kargúek (iz.): charge, responsibility / cargo, responsabilidad.
karidáde, karidádie, karidádiek (iz.): charity / caridad.
karnabál, karnabálak (iz.): carnival / carnaval(es).
karnét, karnetá, karnétak (iz.): identification card / carnet.
karnizéi, karnizéye, karnizéyek (iz.): butcher’s / carnicería.
karnizéro, karnizérue, karnizéruek (iz.): butcher / carnicero.
karpéta, karpétie, karpétak (iz.): folder / carpeta.
karramárro, karramárrue, karramárruek (iz.): crab / cangrejo.
karre, karreríe, karrérak (iz.): 1. career; 2. degree / 1. carrera (laboral); 2. carrera
(universitaria).
kartá, kartié, kártak (iz.): letter / carta.
kartél, kartelá, kartélak (iz.): poster / cartel.
karteléra, kartelérie, kartelérak (iz.): billboard (in a movie theater) / cartelera.
kartéra, kartérie, karrak (iz.): wallet / cartera.
karteró, karterúe, kartéruek (iz.): mailman / cartero.
kartói, kartoyé, kartóyek (iz.): cardboard / cartón.
kartutxéra, kartutxérie, kartutxérak (iz.): pencil case / estuche.
kártzela, kártzelie, kártzelak (iz.): jail / cárcel.
kaséta, kasétie, kasétak (iz.): small house, hut / caseta.
kaskarréko, kaskarrékue, kaskarrékuek (iz.): blow on the head / golpe en la cabeza.
sko, káskue, káskuek (iz.): helmet / casco.
kasó (e)iñ, kasó (e)iu (ad.): pay attention / hacer caso.
kastañá, kastañíe, kastáñak7 (iz.): chestnut / castaña.
kastigáu du, kastigátzeu (ad.): to punish / castigar.
kastígo, kastígue, kastíguek (iz.): punishment / castigo.
kásu, kásue, kásuek (iz.): case / caso, incidente.
kasualídade, kasualídadie, kasualídadiek (iz.): casuality / casualidad.
katakúme, katakúmie, katakúmiek (iz.): kitten / gatito.
katé, katié, katíek (iz.): chain / cadena.
káte, kátie, kátiek (iz.): failing grade / suspenso.
kateáu du, kateátzeu (ad.): to flunk an exam / suspender (un examen).
kategóri, kategóriye, kategóriyek (iz.): category / categoría.
7 kaztáña, kaztáñie, kaztáñak azentudun formak ere erabiltzen dira.
13 /
20
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
kategóriko, kategórikue, kategórikuek (izond.): elegant, first class (often with irony) /
de categoría.
katillú, katillúe, katílluek (iz.): bowl / tazón.
katú, katué, katúek (iz.): cat / gato.
káxkara, káxkarie, káxkarak (iz.): egg shell / cáscara.
káyola, káyolie, káyolak (iz.): cage / jaula.
kazuéla, kazuélie, kazuélak (iz.): cooking pot / cacerola, cazuela.
ke, kié, kíek (iz.): smoke / humo.
keixá, kéixak (iz.): cherry / cereza.
kejá, kejié,jak (iz.): complaint / queja.
kejáu da, kejátzea (ad.): to complain / quejarse.
kejíka, kejíkie, kejíkak (izond.): complainer / quejica.
kendú du, kéntzeu (ad.): to take away / quitar.
kénketa, kénketie, kénketak (iz.): subtraction / resta, sustracción.
kilimá, kilimá, kilímak (iz.): tickle / cosquillas.
kílo, kílue, kíluek (iz.): kilogram / kilo.
kilómetro, kilómetrue, kilómetruek (iz.): kilometer / kilómetro.
kinkirríñin (adb.): to walk on one foot / andar saltando sobre un pie.
kínta, kíntie, kíntak (iz.): draft, levy, age / quinta. E. g.: ‘nere kíntakue’ / ‘of my same
age’ / ‘de mi quinta’.
(ta) kítto (adb.): period, that’s it / y se acabó.
kiñú, kiñué, kiñúek (iz.): wink, sign / guiño.
klarión, klarióna, klariónak (iz.): chalk / tiza.
kláro (interj.): of course / claro, por supuesto.
kláse, klásie, klásiek (iz.): 1. class, type; 2. class(room) / 1. clase, tipo; 2. clase, aula.
klasifíkadore, klasifíkadorie, klasifíkadorie (iz.) : classifier / clasificador.
klínika, klínikie, klínikak (iz.): clinic / clínica.
kobárde, kobárdie, kobárdiek (izond.): coward / cobarde.
kobazúlo, kobazúlue, kobazúluek (iz.): cave / cueva.
kobradóre, kobradórie, kobradóriek (iz.): collector / cobrador.
kobráu du, kobrátzeu (ad.): to receive or collect a payment / cobrar.
kointzidéntzi, kointzidéntziye, kointzidéntziyek (iz.): coincidence / coincidencia.
kointzidíu du, kointzidítzeu (ad.): to coincide / coincidir.
kojíñ, kojiñé, kojíñek (iz.): pillow / cojín.
kolá, kolié, kólak (iz.): 1. row, line, queue; 2. glue / l. cola, fila; 2. cola de pegar.
koléta, kolétie, kolétak (iz.): ponytail / coleta, cola de cabello (peinado).
kolezíyo, kolezíyue, kolezíyuek (iz.): colection / colección.
kollaré, kollaríe, kollárak (iz.): necklace / collar.
kolo, koloríe, kolóriek (iz.): color / color.
koltxói, koltxoyé, koltxóyek (iz.): matress / colchón.
komentáu du, komentátzeu (ad.): to comment / comentar.
koméntayo, koméntayue, koméntayuek (iz.): comment / comentario.
komíki, komíkiye, komíkiyek (iz.): comic / cómic, tebeo.
komodídade, komodídadie, komodídadiek (iz.): comfort / comodidad.
kómodo, kómodue, kómoduek (izond.): comfortable / cómodo.
komunídade, komunídadie, komunídadiek (iz.): community / comunidad.
/ 14
21
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
konbeniéntzi, konbeniéntziye, konbeniéntziyek (iz.): convenience / conveniencia.
konbentzíu du, konbentzítzeu (ad.): to convince / convencer.
konbertsáziyo, konbertsáziyue, konbertsáziyuek (iz.): conversation / conversación.
kónde, kóndie, kóndiek (iz.): count (nobleman) / conde.
kondéna, konnie, kondénak (iz.): sentence, conviction / condena.
kondenáu du, kondenátzeu (ad.): to condemn / condenar.
kondésa, kondésie, kondésak (iz.): countess / condesa.
kondizíyo, kondizíyue, kondizíyuek (iz.): condition / condición.
konduzíu du, konduzítzeu edo txofertú du, txofértzeu (ad.): to drive / conducir.
konferéntzi, konferéntziye, konferéntziyek (iz.): conference, talk / conferencia.
konfesáu du, konfesátzeu (ad.): to confess / confesar.
konfesiónayo, konfesiónayue (iz.): confessional box / confesionario.
konfesíyo, konfesíyue, konfesíyuek (iz.): confession / confesión.
konfiántza, konfiántzie, konfiántzak (iz.): trust, confidence / confianza.
konfiáu du, konfiátzeu (ad.): to trust / confiar.
konformáu da, konfortzea (ad.): to comform / conformar(se).
konjugáu du, konjugátzeu (ad.): to conjugate; conjugar.
konjugáziyo, konjugáziyue, konjugáziyuek (iz.): conjugation / conjugación.
konparáu du, konparátzeu (ad.): to compare / comparar.
konparáziyo, konparáziyue, konparáziyuek (iz.): comparison / comparación.
konpás, konpasá, konpásak (iz.): 1. compass; 2. time, rhythm (music) / compás (instru-
mento o de música).
konplikáu du, konplikátzeu (ad.): to complicate, to get complicated / complicar(se).
konplikáu, konplikáue, konplikáuek (izond.): complicated, complex / complicado, com-
plejo.
konplikáziyo, konplikáziyue, konplikáziyuek (iz.): complication / complicación.
kónplize, kónplizie, kónpliziek (iz.): accomplice / cómplice.
konplót, konplotá, konplótak (iz.): plot / complot.
konpondú du, konpóntzeu (ad.): to fix / componer, arreglar, solucionar.
konpónketa, konpónketie, konpónketak (iz.): fixing / arreglo.
konportámento, konportámentue, konportámentuek (iz.): behavior / comporta-
miento.
konpostúra, konpostúrie, konpostúrak (iz.): composure / compostura.
konprométiu da, konprométitzea (ad.): to compromise / comprometer.
konpromíso, konpromísue, konpromísuek (iz.): engagement / compromiso.
konsegíu du, konsegítzeu edo lortú du, lórtzeu (ad.): to reach, to achieve / conseguir,
alcanzar.
konsejéro, konsejérue, konsejéruek edo kontzejéro, kontzejérue, kontzejéruek (iz.): ad-
visor / consejero.
konsejú, konsejúe, konséjuek (iz.): advice / consejo.
konsultáu du, konsultátzeu (ad.): to consult / consultar.
konsúlta, konsúltie, konsúltak (iz.): consultation / consulta.
kontajiáu du/da, kontajiátzeu/kontajiátzea (ad.): to infect, to transmit an illness /
contagiar(se).
kontajióso, kontajiósue, kontajiósuek (izond.): contagious / contagioso.
kontáu du, kontátzeu (ad.): to tell a story / contar.
15 /
22
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
kontestáu du, kontestátzeu edo erantzún du, erantzúteu (ad.): to reply, to answer /
contestar.
kontestói, kontestóye, kontestóyek (izond.): cheeky, insolent (male) / contestón, respondón.
kontestóna, kontestónie, kontestónak (iz.): cheeky, insolent (female) / respondona.
kóntra (Posp): against / contra. E. g.: ‘dánok nere kóntra zaudete’ / ‘you are all against me’.
kóntrako, kóntrakue, kóntrakuek (izond.): contrary / opuesto, contrario.
kontrastáu du, kontrastátzeu (ad.): to contrast / contrastar.
kontráste, kontrástie, kontrástiek (iz.): contrast / contraste.
kontratáu du, kontratátzeu (ad.): to hire / contratar.
kontrátu, kontrátue, kontrátuek (iz.): contract / contrato.
kontról, kontro, kontrólak (iz.): 1. control; 2. exam / 1. control; 2. control (examen).
kontroláu du, kontrolátzeu (ad.): to control / controlar.
kontú, kontué, kontúek (iz.): 1. bill; account; 2. topic / 1. cuenta, facture; 2. asunto,
tema.
kontúlai, kontúlaye, kontúlayek (izond.): s.o. who likes to tell stories / que cuenta cuentos.
kontzejál, kontzejála, kontzejálak (iz.): town councillor / concejal.
kontziéntzi, kontziéntziye, kontziéntziyek (iz.): conscience / conciencia.
kontziérto, kontziértue, kontziértuek (iz.): concert / concierto.
kontzoláu du, kontzolátzeu (ad.): to console / consolar.
kontzoláziyo, kontzoláziyue, kontzoláziyuek (iz.): consolation / consolación, consuelo.
kopá, kopié,pak (iz.): drink (alcoholic); drinking glass / copa, trago.
kope, kopetíe, kopétak (iz.): forehead / frente.
kópi, kópiye, kópiyek (iz.): copy / copia.
kopiáu du, kopiátzeu (ad.): to copy / copiar.
korapíllo, korapíllue, korapílluek (iz.): knot / nudo.
korbáta, korbátie, korbátak (iz.): tie / corbata.
koró, korué, korúek (iz.): choir / coro.
koróna, korónie, korónak (iz.): crown / corona.
korrejíu du, korrejítzeu edo zuzendú du, zuzéntzeu (ad.): to correct / corregir.
korrespóndentzi, korrespóndentziye, korrespóndentziyek (iz.): correspondence / co-
rrespondencia.
korrespóndiu du, korrespónditzeu (ad.): to correspond / corresponder.
korriénte, korriéntie, korriéntiek (iz.): current / corriente (de agua, de electricidad, de aire).
korrikálai, korrikálaye, korrikálayek (iz.): runner / corredor.
korroská, korroskáye, korróskak (iz.): burp / eructo.
kortína, kortínie, kortínak (iz.): courtain / cortina.
kortxéte, kortxétie, kortxétiek (iz.): bracket / corchete.
kórtxo, kórtxue, kórtxuek (iz.): cork / corcho.
kostá, kostié, kóstak (iz.): coast / costa.
kostáu da, kostátzea (ad.): to cost / costar.
kostílla, kostíllie, kostíllak (iz.): rib / costilla.
kottáu, kottáue, kottáuek (izond.): poor guy / pobre.
kótxe, kótxie, kótxiek (iz.): car / coche.
koxkortú da, koxkórtzea (ad.): to grow (a child) / crecer (los niños sobre todo).
kozináu du, kozinátzeu (ad.): to cook / cocinar.
koziñéra, koziñérie, koziñérak (iz.): cook (female) / cocinera.
/ 16
23
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
koziñéro, koziñérue, koziñéruek (iz.): cook (male) / cocinero.
krakatéko, krakatékue, krakatékuek (iz.): crack / crujido.
kriadá, kriadíe, kriádak8 (iz.): maid / criada.
kriáu, kriáue, kriáuek (iz.): servant (male) / criado.
krímen, krímena, krímenak (iz.): crime / crimen.
kriminál, kriminála, kriminálak (izond.): criminal / criminal.
kristál, kristalá, kristálak9 (iz.): crystal, glass / cristal.
kristáu, kristaué, kristáuek (izond.): Christian / cristiano.
krítika, krítikie, krítikak (izond.): critic (female) / crítica.
krítika, krítikie, krítikak (iz.): criticism / crítica.
kritikáu du, kritikátzeu (ad.): to criticize / criticar.
krítiko, krítikue, krítikuek (izond.): critic (male) / crítico.
kríxtona, kríxtonak (izond.): huge / enorme.
krómo, krómue, krómuek (iz.): card (e.g. baseball) / cromo.
krúze, krúzie, krúziek (iz.): intersection / cruce de caminos.
kruzifíkau du, kruzifíkatzeu (ad.): to crucify / crucificar.
kuadérno, kuadérnue, kuadérnuek (iz.): notebook / cuaderno.
kuádro, kuádrue, kuádruek (iz.): picture / cuadro.
kuartél, kuarte, kuartélak (iz.): barracks / cuartel.
kúlpa, kúlpie, kúlpak (iz.): guilt / culpa.
kulpáble, kulpáblie, kulpábliek (izond.): guilty / culpable.
kumé, kumié, kumíek (iz.): offspring of an animal / cría de animal.
kumún, kumuné, kumúnek (iz.): toilet, bathroom / cuarto de baño, W. C.
kumuníyo, kumuníyue, kumuníyuek (iz.): communion / comunión.
kupél, kupelá, kupélak (iz.): barrel / tonel, cuba.
kupói, kupoyé, kupóyek (iz.): coupon / cupón.
kúrba, kúrbie, kúrbak (iz.): curve, bend / curva, revuelta.
kuriósa, kuriósie, kuriósak (izond.): curious (female) / curiosa.
kuriosídade, kuriosídadie, kuriosídadiek (iz.): curiosity / curiosidad.
kurióso edo kurióxo (adb.): orderly / ordenado, curiosamente. E. g.: dana kurioso-
kurioso utzi erten aurretik, e? ‘leave everything ordered before going out’ / ‘déjalo
toda bien ordenado antes de salir, ¿eh?’.
kurióso, kuriósue, kuriósuek edo kurióxo, kurióxue, kurióxuek (izond.): curious
(male) / curioso.
kursíllo, kursíllue, kursílluek edo kurtzíllo, kurtzíllue, kurtzílluek (iz.): short course,
seminar / cursillo.
kúrtzo, kúrtzue, kúrtzuek (iz.): course / curso.
kutxa, kutxaríe, kutrak (iz.): spoon / cuchara.
kutxílla, kutxíllie, kutxíllak (iz.): razor / cuchillas (de afeitar).
kutxíllo, kutxíllue, kutxílluek (iz.): knife / cuchillo.
8 Hitz honek kriáda, kriádie, kriádak formak ere onartzen ditu, gaztelania kutsua egotzita.
9 kristelá, kristélak formak ere erabiltzen dira.
17 /
24
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
L
la(g)ún, la(g)uné, la(g)únek (iz.): friend / amigo, -a.
la(g)undú du, lagúntzeu (ad.): 1. to help; 2. to accompany / 1. ayudar; 2. acompañar.
la(g)úntza, la(g)úntzie, la(g)úntzak (iz.): help / ayuda.
lababó, lababúe, labábuek10 (iz.): washing sink / lavabo.
labadóra, labadórie, labarak (iz.): washing machine / lavadora.
labáñ, labañé, labáñek (izond.): slippery / resbaladizo.
labé, labié, labíek (iz.): oven / horno.
laburtú du, labúrtzeu (ad.): to shorten / acortar.
laguntzálle, laguntzállie, laguntzálliek (iz.): helper, assistant / ayudante.
láiñ (adb.): enough; able, capable / tanto como, suficiente; capaz.
laixté(r) (adb.): soon / pronto, en seguida.
láka, lákie, lákak (iz.): hair-spray / laca de pelo.
lan, laná, lának (iz.): work / trabajo.
lanb, lanbrué, lanbrúek (iz.): drizzle, mist / bruma, llovizna.
landa, landaríe, landárak (iz.): plant / planta.
lánpara, lánparie, lánparak (iz.): lamp / lámpara.
lañó, lañué, lañúek (iz.): cloud / nube.
lañotú du, lañótzeu (ad.): to fog up / caer la niebla, nublarse.
lápa, lápie, lápak (iz.): limpet / lapa.
lapikó, lapikúe, lapíkuek (iz.): cooking pot / cazuela, olla.
lapúr, lapurré, lapúrrek (iz.): thief / ladrón.
lapurréta, lapurrétie, lapurrétak (iz.): theft, robbery / robo.
lapurtú du, lapúrtzeu (ad.): to steal / robar.
laréun (zenb.): four hundred / cuatrocientos.
larogéi (zenb.): eighty / ochenta.
larritásun, larritásune, larritásunek (iz.): predicament / apuro.
larritú da, larrítzea (ad.): to get worried / preocuparse, apurarse.
larrosá, larrosíe, larrósak (iz.): rose / rosa.
lasái (adb.): calmly / tranquilamente.
lasái-lasái (adb.): calmly / con sosiego, calmosamente.
lasái, lasáye, lasáyek (izond.): calm, relaxed / tranquilo.
lasaitásun, lasaitásune, lasaitásunek (iz.): calm / tranquilidad.
lasaitú du/da, lasáitzeu/lasáitzea (ad.): to become quite, to calm down / calmar(se),
tranquilizar(se).
lastó, lastué, lastúek (iz.): hey, straw / paja, heno.
láta, látie, látak (iz.): can / lata.
latá, latié, látak (iz.): (colloq.) hassle, bother, nuisance / (coloq.) lata, chapa.
latíñ, latiñé, latíñek (iz.): Latin / latín.
látz, latzá, látzak (izond.): cool / guay.
10 Hitz honek baimentzen ditu labábo, labábue formak ere, gaztelania kutsua izanik ordea.
/ 18
25
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
lau (zenb.): four / cuatro.
lau ánkatan (adb.): crawling / a cuatro patas, gateando.
lauburú, lauburúe, laubúruek (iz.): Basque cross / cruz vasca.
legé, legié, legíek (iz.): law / ley.
lejía, lejía, lejíak (iz.): bleach / lejía.
lekutá (adb.): to a far away place / a un sitio lejano. E.g.: Japoneaño nai dezu jun? Le-
kutá zuez! ‘You want to go to Japan? You are going far, boy!’ / ‘¿quieres ir a Japón?
¡vas lejos, muchacho!›.
lekziyó, lekzíyúe, lekzíyuek (iz.): lesson / lección.
lélen (adb.): firstly / primeramente.
lélengo (adb.): firstly / primeramente.
lélengo,lengue, lélenguek edo lélen, lélena, lélenak (izond.): first / primero (ordinal).
léngusu, léngusue, léngusuek (iz.): female/male cousin / primo, -a.
len (adb.): before / antes.
lentéja, lentéjie, lentéjak (iz.): lentil / lenteja.
lenúotik (adb.): since before / desde antes.
leór, leor, leórrak (izond.): dry / seco-a.
leórte, leórtie, leórtiek (iz.): drought / sequía.
leortúte (izond.): dry / seco.
lepo (zenbtz.): much, many, a lot / un montón.
létra, létrie, létrak (iz.): letter (character), handwriting / letra.
letú du, létzeu (ad.): to read / leer.
letxúga, letxúgie, letxúgak (iz.): lettuce / lechuga.
léyo, léyue, léyuek (iz.): window / ventana.
liáu du/da, liátzeu/liátzea (ad.): to tangle, to get tangled / enredar(se).
líbra, líbrie,brak (iz.): pound (weight) / libra.
libráu da, librátzea (ad.): to free / librarse.
líbre, líbrie, líbriek (izond.): free / libre.
libréta, librétie, librétak (iz.): account book / libreta de ahorro.
líburu, líburue, líburuek (iz.): book / libro.
líja, líjie, líjak (iz.): sandpaper / lija.
lijáu du, lijátzeu (ad.): to sand / lijar.
liko, likoríe, likóriek (iz.): liquor / licor.
limá, limié, límak (iz.): file (tool) / lima.
limáu du, limátzeu (ad.): to file / limar.
limói, limoyé, limóyek (iz.): lemon / limón.
lísta, lístie, lístak (izond.): smart, clever (female) / lista.
listá, listié, lístak (iz.): list / lista.
lísto, lístue, lístuek (izond.): smart, clever (male) / listo.
lítro, lítrue, lítruek (iz.): liter / litro.
lixó, líxue, líxuek (izond.): flat / lisa, llano.
lixotú du, lixótzeu (ad.): to flatten / allanar.
líxto (adb.): ready / listo, dispuesto.
liztór, liztor, liztórrak (iz.): wasp / avispa.
llabéro, llabérue, llabéruek (iz.): key chain / llavero.
lo (e)in du, lo (e)itéu (ad.): to sleep / dormir.
19 /
26
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
lo(g)urá, lo(g)uríe, lo(g)úriek (iz.): sleepiness / sueño, ganas de dormir.
lokar, lokarríye, lokárriyek (iz.): string / cordón.
lokátz, lokátza, lokátzak (iz.): mud, clay / barro, lodo.
loló ein du, loló éiteu (ad.): to sleep (baby talk) / dormir (lenguaje infantil).
lo, lorié, lórak (iz.): flower / flor.
lóro, lórue, lóruek (iz.): parrot / loro.
lortú du, lórtzeu (ad.): to achieve, to obtain / conseguir.
loterí, loteríye, loteríyek (iz.): lotery / lotería.
lóti, lótiye, lótiyek (izond.): sleepy / dormilón.
lotú du, lótzeu (ad.): to tie / atar.
lotzá, lotz, lótzak (iz.): shame / vergüenza.
lotzagábe, lotzagábie, lotzagábiek (izond.): shameless / descarado, desvergonzado.
lotzagábekei, lotzagábekeye, lotzagábekeyek (iz.): shamelessness / insolencia, falta de
respeto.
lotzagárri, lotzagárriye, lotzagárriyek (izond.): shameful / vergonzoso.
lotzáti, lotzátiye, lotzátiyek (izond.): shy / tímido.
lotzáu du/da, lotzátzeu/lotzátzea (ad.): to be shameful / avergonzar(se).
lújo, lújue, lújuek (iz.): luxury / lujo.
lujosó, lujosúe, lujósuek11 (izond.): luxurious / lujoso.
lumá, lumié, lúmak (iz.): feather / pluma de ave.
lúpa, lúpie, lúpak (iz.): magnifying glass / lupa.
lur, lur, lúrrek (iz.): land / tierra.
lurrún, lurruné, lurrúnek (iz.): steem / vapor.
lúto, lútue, lútuek (iz.): mourning / luto.
luzarúen (adb.): for a long time / por largo tiempo.
luzáu da, luzátzea (ad.): to lengthen / alargar.
luzé, luzié, luzíek (izond.): long / largo.
luzéra, luzérie, luzérak12 (iz.): length / largura, longitud.
M
madaléna, madalénie, madalénak (iz.): muffin / magdalena.
madaríkau, madaríkaue, madaríkauek (izond.): dammed / maldito/a.
madrigéra, madrigérie, madrigérak (iz.): den / madriguera.
madriléña, madriléñie, madriléñak (izond.): Madridian (female) / madrileña.
madriléño, madriléñue, madriléñuek (izond.): Madridian (male) / madrileño.
madrugádore, madrugádorie, madrugádoriek (izond.): early-riser / madrugador/a.
mágo, mágue, máguek (iz .): magician / mago.
mái, mayé,yek (iz.): table / mesa.
11 Hitz honek baimentzen ditu lujóso, lujósue formak ere.
12 Aurreko belaunaldietan azentuazio aldaketa dago, hots, lúzera, lúzerie, lúzerak.
/ 20
27
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
maiátz, maiatzá, maiátzak (iz.): May / mayo.
maitasún, maitasúne, maitasúnek (iz.): love / amor.
máixu, máixue, máixuek (iz.): male teacher / maestro.
mája, májie, májak (izond.): 1. nice (female); 2. good-looking (female) / 1. maja, simpá-
tica; 2. (mujer) de apariencia favorecida.
májia, májia, májiak (iz.): magic / magia.
jiko, májikue, májikuek (izond.): magical / mágico.
májo, májue, májuek (izond.): 1. nice (male); 2. good-looking (male) / 1. majo, simpati-
co; 2. (hombre) de apariencia favorecida.
makál-makál (adb.): slowly / lentamente.
makál, makalá, makálak (izond.): slowmoving / lento/a.
makaldú du, makáltzeu (ad.): to slow down / ir a menos, menguar.
makárroi, makárroye, makárroyek (iz.): macaroni / macarrón.
makéta, makétie, makétak (iz.): model / maqueta.
makíl, makillé, makíllek (iz.): stick / palo.
mákina, mákinie, mákinak (iz.): machine / máquina.
makinísta, makinístie, makinístak (iz.): machinist / maquinista.
makurtú da, makúrtzea (ad.): to bend / agacharse, encogerse.
makurtúte (adb.): bent / agachado, encorvado.
malabárista, malabáristie, malabáristak (iz.): juggler/ malabarista.
maledúkada, maledúkadie, maledúkadak (izond.): ill-behaved (female) / maleducada.
maledúkau, maledúkaue, maledúkauek (izond.): ill-behaved (male) / maleducado.
maléta, malétie, malétak (iz.): suitcase / maleta.
maletín, maletíñe, maletíñek (iz.): briefcase / maletín.
malízi, malíziye, malíziyek (iz.): malice / malicia.
málla, mállie, mállak (iz.): level / nivel.
mamí, mami, mamíyek (iz.): 1. curd; 2. (bread) crumb / 1. cuajada; 2. miga (de pan).
mamú, mamué, mamúek (iz.): ghost / fantasma.
mándo, mándue, mánduek (iz.): remote control / mando (de televisión).
mandó, mandué, mandúek (iz.): mule / mula.
manejáu du/da, manejátzeu/manejátzea (ad.): 1. to opérate; 2. to manage / 1. manejar;
2. arreglarse, manejarse.
manejó, manejúe, manéjuek (iz.): skill / habilidad, manejo.
mangéra, mangérie, mangérak (iz.): hose / manguera.
mángo, mángue,nguek (iz.): mango / mango.
máni, mániye, mániyek (iz.): dislike, whim / manía.
maniféstaziyo, maniféstaziyue, maniféstaziyuek (iz.): demonstration / manifestación.
manikí, manikíye, manikíyek (iz.): mannequin / maniquí.
manikúra, manikúrie, manikúrak (iz.): manicure / manicura.
mánta, mántie, mántak (iz.): blanket / manta.
mantál, mantalá, mantálak (iz.): apron / delantal, mandil.
mantekílla, mantekíllie, mantekíllak (iz.): butter / mantequilla.
manteníu du/da, mantenítzeu/mantenítzea (ad.): top support / mantener(se).
mantzó-mantzó (adb.): slowly / lentamente.
mantzó, mantz, mantzúek (izond.): tame, gentle / manso/a, dócil.
manuál, manuála, manuálak (iz.): manual / manual.
21 /
28
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
mápa, mápie, mápak (iz.): map / mapa.
maréa, maréie, maréak (iz.): tide / marea.
mareáu da, mareátzea (ad.): to get dizzy / marearse.
maréo, maréue, maréuek (iz.): confusion, bewilderment / aturdimiento.
marimútil, marimútille, marimútillek (izond.): tomboy / marimacho.
mariñél, mariñéla, mariñélak (iz.): sailor / marinero.
márka,rkie, márkak (iz.): 1. mark; 2. grief, mishap / 1. señal, marca; 2. disgusto.
markáu du, markátzeu (ad.): to mark / marcar.
rko, márkue,rkuek (iz.): frame / marco.
marmitáko, marmitákue, marmitákuek (iz.): tuna and potato dish / marmitako, un
cocido hecho con bonito y patatas.
marrói, marroyé, marróyek (izond.): brown / marrón.
marróixka, marroixkíe, marróixkak (izond.): brownish / amarronado.
marrubí, marrubíye, marrúbiyek (iz.): strawberry / fresa.
martíllo, martíllue, martílluek (iz.): hammer / martillo.
martxó, martx, martxúek (iz.): March / marzo.
masá, masié, másak (iz.): dough / masa.
masáje, masájie, masájiek (iz.): massage, rub / masaje.
masajísta, masajístie, masajístak (iz.): masseur, masseuse / masajista.
masákre, masákrie, masákriek (iz.): masacre / masacre.
masifíkaziyo, masifíkaziyue, masifíkaziyuek (iz.): massification / masificación.
skara,skarie, máskarak (iz.): mask / máscara.
mastikáu du, mastikátzeu (ad.): to chew / masticar.
matadéro, matadérue, matadéruek (iz.): slaughterhouse / matadero.
materiál, materiála, materiálak (iz.): material / material.
matralléko, matrallékue, matrallékuek (iz.): slap (strong) / bofetada (fuerte).
matrimóniyo, matrimóniyue, matrimóniyuek (iz.): married couple; marriage / matri-
monio.
matté du, mattátzeu (ad.): to love / amar, querer.
matté, mattié, mattíek (izond.): beloved, dear / querido/a.
matxéte, matxétie, matxétiek (iz.): machete / machete.
matz, matzá, mátzak (iz.): grape / uva.
mayonésa, mayonésie, mayonésak (iz.): mayonnaise / mahonesa.
mayúskula, mayúskulie, mayúskulak (iz.): capital letter / letra mayúscula.
mazapán, mazapána, mazapának (iz.): marzipan / mazapán.
me, mié, míek (izond.): thin, narrow / estrecho/a, fino/a.
medidá, medidíe, medídak (iz.): measurement / medida.
medikámentu, medikámentue, medikámentuek (iz.): medication / medicamento.
médiko, médikue, médikuek (iz.): physician / médico.
medizína, medizínie, medizínak (iz.): medicine, medication / medicina.
medúsa, medúsie, medúsak (iz.): jellyfish / medusa.
mejillói, mejillóie, mejílloiek (iz.): mussel / mejillón.
mekánika, mekánikie, mekánikak (iz.): mechanics / mecánica.
mekániko, mekánikue, mekánikuek (iz.): repair man / mecánico.
mekanísmo, mekanísmue, mekanísmuek (iz.): mechanism / mecanismo.
meléna, melénie, melénak (iz.): long hair / melena.
/ 22
29
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
melói, meloyé, melóyek (iz.): melon / melón.
membríllo, membríllue, membrílluek (iz.): quince / membrillo.
memóri, memóriye, memóriyek (iz.): memory / memoria.
memorizáu du, memorízatzeu (ad.): to memorize / memorizar.
mendí, mendiyé, mendíyek (iz.): mountain / monte, montaña.
menditóntor, menditóntorra, menditóntorrak (iz.): summit / cima del monte.
mendizále, mendizálie, mendizáliek (izond.): mountaineer / montañero, aficionado al
monte.
mensáje, mensájie, mensájiek (iz.): message / mensaje.
merezí du, merezítzeu (ad.): to deserve / merecer.
merezítako, merezítakue, merezítakuek13 (iz.): well-deserved punishment / merecido.
meriénda, meriéndie, meriéndak (iz.): snack / merienda.
mérito, méritue, mérituek (iz.): merit / mérito.
merké, merk, merkíek (izond.): cheap / barato/a.
merketú du, merkétzeu (ad.): to lower the price / abaratar.
mermeláda, mermeládie, mermeládak (iz.): jam, marmelade / mermelada.
mesa nótxe, mesa nótxie, mesa nótxiek (iz.): night table / mesita de noche.
mesedé, mesedíe, mesédiek (iz.): favor / favor.
mesílla, mesíllie, mesíllak (iz.): small table / mesilla.
metál, metalá, metálak (iz.): metal / metal.
metalézko, metalézkue, metalézkuek (izond.): metalic / metálico/a.
metáliko, metálikue, metálikuek (izond.): metalic / metálico/a.
metódiko, metódikue, metódikuek (izond.): methodical / metódico.
método, métodue, métoduek (iz.): method / método.
metralléta, metrallétie, metrallétak (iz.): machine gun / metralleta.
métro, métrue, métruek (iz.): meter / metro.
mezá, mezié, mézak (iz.): mass / misa.
mikátz, mikatzá, mikátzak14 (izond.): bitter / amargo/a.
milágro, milágrue, milágruek (iz.): miracle / milagro.
militár, milirra, militárrak (iz., izond.): military, soldier / militar.
millé (zenb.): a thousand / mil.
mimáu du, mimátzeu (ad.): to pamper / mimar.
mímo, mímue, mímuek (iz.): 1. fuss; 2. mime /1. mimo, afecto, caricia; 2. mimo (payaso).
mína, mínie, mínak (iz.): pencil lead / mina de lápiz.
mine, minerúe, minéruek (iz.): miner / minero.
mingáñ, mingañé, mingáñek (iz.): tongue / lengua.
mínimo, mínimue, mínimuek (izond.): minimum / mínimo.
minúskula, minúskulie, minúskulak (iz.): lower case letter / letra minúscula.
miñ hartú du, miñ hartzéu (ad.): to get hurt / hacerse daño.
miñ, miñé, míñek (iz.): pain / dolor.
13 merezíteko, merezítekue, merezítekuek formak ere erabiltzen dira.
14 mikétz, miketzá, mikétzak formak ere erabiltzen dira.
23 /
30
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
misionéro, misionérue, misionéruek (iz.): missionary / misionero.
misiyó, misiyúe, misíyuek (iz.): misión / misión.
místo, místue, místuek (izond.): mixed / mixto.
mixeráble, mixeráblie, mixerábliek (izond.): miserable / miserable.
mixéri, mixériye, mixériyek (iz.): misery / miseria, pobreza.
mo(b)imiénto, mo(b)imiéntue, mo(b)imiéntuek (iz.): movement / movimiento.
mo(b)iú du/da, mo(b)ítzeu/mo(b)ítzea (ad.): to move / mover(se).
móda, módie, módak (iz.): fashion / moda.
modérna, modérnie, modérnak (izond.): modern (female) / moderna.
modérno, modérnue, modérnuek (izond.): modern (male) / moderno.
modísta, modístie, modístak (iz.): seamstress / modista.
modórra, modórrie, modórrak (iz.): sleepiness / modorra, abotargamiento.
modú, modué, modúek15 (iz.): manner / modo, manera.
mokasín, mokasíñe, mokasíñek (iz.): moccasin / mocasín.
mokó, mókue, mókuek (iz.): beak / pico.
móko, mókue, mókuek (iz.): snot / moco.
molestáu du, molestátzeu (ad.): to bother / molestar.
molésti, moléstiye, moléstiyek (iz.): pain / molestia, dolor.
moméntu, moméntue, moméntuek (iz.): moment / instante.
monagíllo, monagíllue, monagílluek (iz.): altar boy / monaguillo.
mónja,njie, mónjak (iz.): nun / monja.
moratói, moratóye, moratóyek (iz.): bruise / moratón, cardenal.
moráu, moráue, moráuek (izond.): purple / morado.
moréna, morénie, morénak (izond.): dark, tanned (female) / morena (de tez y pelo).
moreu da, morenátzea (ad.): to get a tan, to become dark / ponerse moreno/a.
moréno, morénue, morénuek (izond.): dark, tanned (male) / moreno.
moskíto, moskítue, moskítuek (iz.): small flying bug / cualquier insecto volador pequeño.
mósto, móstue, móstuek (iz.): grape juice / mosto.
mostrare, mostradórie, mostradóriek (iz.): counter / mostrador.
móstro, móstrue, móstruek (iz.): monster / monstruo.
motél, motelá, motélak (izond.): 1. slow; 2. motel / 1. lento; 2. motel.
moteldú da, motéltzea (ad.): to slow down / realentizarse.
motór, motorrá, motórrak (iz.): 1. motorcycle; 2. engine / 1. motocicleta. 2. motor.
motorísta, motorístie, motorístak (iz.): motorcycle driver / conductor de una moto.
motxíla, motxílie, motxílak (iz.): backpack / mochila.
motz, motzá, mótzak (izond.): short / corto/a.
mozkór, mozkorrá, mozkórrak edo pédo, pédue, péduek (iz.): drunkness / borrachera.
mozkortú da, mozkórtzea (ad.): to get drunk / emborracharse.
moztú du, mózteu (ad.): to cut / cortar.
mugá, mug, múgak (iz.): boundary, frontier / frontera, muga.
múlta, múltie, múltak (iz.): fine / multa.
15 Hitz honetan d>r aldaketa jazo daiteke; honela, morú, morué, morúek formak onartuz (Hualde & Beris-
tain, 2019).
/ 24
31
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
multáu du, multátzeu (ad.): to fine / multar.
multzó, multzué, multzúek (iz.): group, pile / grupo, montón.
mundú, mundué, mundúek (iz.): world / mundo.
munizípal, munizípala, munizípalak (izond.): 1. municipal; 2. (iz.) local policeman / l.
municipal; 2. policía local.
mus, musé, músek (iz.): a card game / juego del mus.
músika, músikie, músikak (iz.): music / música.
músiko, músikue,sikuek (iz.): musician / músico.
mutíll, mutillé, mutíllek (iz.): boy / chico.
mutílzar, mutílzarra, mutílzarrak (izond.): old bachelor / solterón.
mutú, mutué, mutúek (izond.): mute / mudo.
mutúr, mutur, mutúrrek (iz.): snout / morro, hocico.
muturréko, muturrékue, muturrékuek (iz.): punch in the face / puñetazo.
muxú emán du, muxú emateu (ad.): to kiss / besar.
muxú, muxué, muxúek (iz.): kiss / beso.
muzkér, muzker, muzkérrak (iz.): lizard / lagarto.
N
nabegáziyo, nabegáziyue, nabegáziyuek (iz.): navigation; navegación.
nai béste (adb.): a lot, as much as one could desire / mucho, tanto como se quiera.
nái, nayé, náyek (iz.): desire, wish / deseo.
naikó edo naik (adb., zenbtz.): enough, quite a few / bastante(s). E.g.: naikó gizon
etorri die gaur batzarrea ‘quite a few men have come to the meeting today’ / ‘bastan-
tes hombres han venido a la reunión hoy’.
náita (adb.): on purpose / queriendo, aposta.
náizta (junt.): even though, although / aunque.
napár, napar, napárrak (izond.): Navarrese / navarro/a.
naránja, naránjie, naránjak (iz.): orange / naranja.
narrare, narradórie, narradóriek edo narratzálle, narratzállie, narratzálliek (iz.): na-
rrator / narrador/a.
narrazíyo, narrayue, narrazíyuek (iz.): narration / narración.
narrutzík (adb.): naked / desnudo/a, en pelotas.
náste-bórraste, náste-bórrastie, náste-bórrastiek (iz.): mess / lío, confusión.
náste, nástie, nástiek (iz.): mixture, mess / mezcla, confusión, lío.
nastú du, násteu (ad.): to mix, to mix up / confundir, mezclar.
náta, nátie, nátak (iz.): cream / nata.
naturál, naturála, naturálak (izond.): natural / natural.
naximénto, naximéntue, naximéntuek (iz.): nativity scene / nacimiento, belén navideño.
nazionál, nazionála, nazionálak (izond.): national / nacional.
naziyó, naziyúe, nazíyuek (iz.): nation / nación.
ne(g)ár (e)in du, ne(g)ar (e)iteu (ad.): to cry / llorar.
ne(g)ár, ne(g)arrá, ne(g)árrak (iz.): weaping, tear / lágrima.
nebéra, nebérie, nebérak (iz.): icebox, refrigerator / nevera.
negárti, negártiye, negártiyek (izond.): cry-baby / llorón/a.
negoziáu du, negoziátzeu (ad.): to deal, to negotiate / negociar.
25 /
32
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
negóziyo, negóziyue, negóziyuek (iz.): business / negocio.
negú, negué, negúek (iz.): winter / invierno.
nekáu da, nekátzea (ad.): to get tired, to tire / cansar(se).
neké, nekié, nekíek (iz.): tiredness, exhaustion / cansancio.
nekéz (adb.): painfully / penosamente.
nerbiósa, nerbiósie, nerbiósak (izond.): nervous (female) / nerviosa.
nerbióso jarri dá, nerbióso jartzeá (ad.): to become nervous / ponerse nervioso/a.
nerbióso, nerbiósue, nerbiósuek (izond.): nervous (male) / nervioso.
nérbiyo, nérbiyue, nérbiyuek (iz.): nerve / nervio.
neská, neskié, néskak (iz.): girl; young woman / niña; mujer joven.
neskázar, neskázarra, neskázarrak (iz.): spinster / solterona.
néurri, néurriye, néurriyek (iz.): measure / medida.
neurtú du, néurtzeu (ad.): to measure / medir.
nezezér, nezezérra, nezezérrak (iz.): toilet case / neceser.
nibél, nibelá, nibélak (iz.): level / nivel.
nibeláu du, nibelátzeu (ad.): to level / nivelar.
noá (gald.): where (to), whither / adónde.
noáiño (gald.): up to where / hasta dónde.
nobáta, nobátie, nobátak (izond.): beginner (female) / novata.
nobatáda, nobatádie, nobatádak (iz.): hazing of new member; beginner’s mistake /
novatada.
nobáto, nobátue, nobátuek (izond.): beginner (male) / novato.
nobéla, nobélie, nobélak (iz.): novel / novela.
nóbia, nóbiyie, nóbiak edo neská, neskié,skak (iz.): girlfriend / novia.
nóbiyo, nóbiyue, nóbiyuek edo mutíl, mutillé, mutíllek (iz.): boyfriend / novio.
nóble, nóblie, nóbliek (izond.): noble, honest / noble, honrado/a.
noiz (adb.): when / cuándo.
nóiz árte (zenbtz.): until when / hasta cuándo.
noizbáit (zenbtz.): sometime / alguna vez.
noizín béiñ (adb.): from time to time / de vez en cuándo.
noizkó (gald.): for when / para cuándo.
noiztík (gald.): since when / desde cuándo.
nolá (gald.): how, in which manner / cómo, de qué manera.
nolakó, nolakúe (gald.): of which type / de que tipo o naturaleza.
noraézien (adb.): disoriented / desorientado/a.
norbeá (izord.): oneself / uno/a mismo/a.
normál, normalá, normálak (izond.): normal / normal.
normalíen (adb.): generally, normally / normalmente.
nóta, nótie, nótak (iz.): grade / nota.
notáriyo, notáriyue, notáriyuek (iz.): notary public / notario.
notízi, notíziye, notíziyek (iz.): news / noticia.
número, númerue, númeruek (iz.): number / número.
nun (gald.): where / dónde.
nunbaitéa (zenbtz.): (to) somewhere / a algún sitio.
nunbaitén (zenbtz.): somewhere / en algún sitio.
nundík (gald.): from where; whence / de dónde.
/ 26
33
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
Ñ
ñabardura, ñabardurie, ñabardúrak (iz.): slight difference between two items / sutil
diferencia entre dos objetos.
ño (interj.): exclamation of surprise / exclamación de sorpresa, ¡vaya!
O
obé (adb.): better / mejor. E.g.: obé dezú etórtzie ‘you have better come’ / ‘es mejor que
venga s’.
obé, obié, obíek (izond.): better / mejor.
obedéziu du, obedézitzeu (ad.): to obey / obedecer.
obediénte, obediéntie, obediéntiek (izond.): obedient / obediente.
obéto (adb.): better / mejor.
obetú du, obétzeu (ad.): to improve / mejorar.
obligáu du, obligátzeu edo derriórtu du, derriórtzeu (ad.): to oblige / obligar.
obligáziyo, obligáziyue, obligáziyuek (iz.): obligation, task / obligación.
óbra, óbrie, óbrak (iz.): work, construction / obra.
obrerá, obreríe, obrérak (iz.): worker (female) / obrera.
obre, obrerúe, obréruek (iz.): worker (male) / obrero.
obsesiónau da, obsesiónatzea (ad.): to be or become obsessed / estar obsesionado, ob-
sesionarse.
obsesíyo, obsesíyue, obsesíyuek (iz.): obsession / obsesión.
odól, odolá, odólak (iz.): blood / sangre.
odolústu da, odolústea (ad.): to bleed, to lose a lot of blood / sangrar, desangrarse.
, oyé, óyek (iz.): bed / cama.
ofenu du, ofendítzeu (ad.): to offend / ofender.
ofizína, ofizínie, ofizínak edo bulegó, bulegúe, buléguek (iz.): office / oficina.
ofizínista, ofizínistie, ofizínistak (iz.): office worker / oficinista.
ofíziyo, ofíziyue, ofíziyuek (iz.): job / oficio.
ogéi (zenb.): twenty / veinte.
ogí, ogiyé, ogíyek (iz.): bread / pan.
oi (interj.): what a / vaya, que. E.g.: oi mutill ona! ‘what a good boy!’ / ¡vaya qué niño
más bueno!
óiek (izord.): those / esos.
óindik (adb.): still / aún, todavía.
oingún (adb.): this time / esta vez.
óintxe (adb.): right now / ahora mismo.
ollótei, ollóteye, ollóteyek (iz.): henhouse / gallinero.
óiñ (adb.): now / ahora.
oiñárte (adb.): until now, hitherto / hasta ahora.
oitúra, oitúrie, oitúrak (iz.): custom / costumbre.
oitúta (pred. adj.): used to, accostumed / acostumbrado/a.
óixe (bea) (izord.): that very one / ese/a/o mismo/a.
ojáldre, ojáldrie, ojáldriek (iz.): puff pastry / hojaldre.
ojéra, ojérak (iz.): rings under the eyes / ojera.
27 /
34
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
okasíyo, okasíyue, okasíyuek (iz.): ocassion / ocasión.
okér, oker, okérrak (izond.): twisted / torcido.
okertú du, okértzeu (ad.): to twist / torcer.
okótz, okotzá, okótzak (iz.): chin / barbilla.
okupáu du, okupátzeu (ad.): occupate / ocupar.
okupáziyo, okupáziyue, okupáziyuek (iz.): occupation / ocupación.
ola, olakúe, olakúek: like this, such / tal, de esta calidad.
olató, olatúe, olátuek (iz.): wave / ola.
olaxé (adb.): in that manner (emphatic) / así mismito.
ólki, ólkiye, ólkiyek (iz.): blood-saussage / morcilla.
óllar, óllarra, óllarrak (iz.): rooster / gallo.
óllaxko, óllaxkue, óllaxkuek (iz.): chicken / pollo.
olló, ollué, ollúek (iz.): hen / gallina.
omenáje, omenájie, omenájiek (iz.): homage / homenaje.
on, oná, ónak (izond.): good/ buena.
ondár, ondar, onrrak (iz.): sand / arena.
ondú(e)n (adb.): beside / al lado.
oneá (adb.): (to) here, hither / a aquí. E.g.: etorri oneá! ‘come here!’ / ‘¡ven aquí!
oneáño (adb.): up to here, hitherto / hasta aquí.
ónezkeo (adb.): already, now / ya, para ahora.
ono, onoríe, onóriek (iz.): honor / honor.
onradá, onradíe, onrádak (izond.): honest (female) / honrada.
onráu, onra, onráuek (izond.): honest (male) / honrado.
onútz (adb.): in this direction / hacia aquí.
oñéz (adb.): by foot / a pie.
ópera, óperie, óperak (iz.): opera / ópera.
operádore, operádorie, operádoriek (iz.): operator / operador.
operáu du/da, operátzeu/operátzea (ad.): to operate, to undergo surgery / operar(se).
opíll, opillé, opíllek (iz.): type of cake / torta parecida al pan.
opiníyo, opiníyue, opiníyuek (iz.): opinion / opinión.
oposíziyo, oposíziyue, oposíziyuek (iz.): opposition / oposición.
or (adb.): there / ahí.
órden, órdena, órdenak (iz.): order / orden, organización.
ordenádore, ordenádorie, ordenádorak (iz.): computer / ordenador, computadora.
ordenáu du, ordenátzeu (ad.): to arrange, to order / ordenar, arreglar.
ordezkó, ordezkúe, ordézkuek (iz.): replacement, substitute / sustituto.
ordú, ord, ordúek (iz.): hour / hora.
ordrdi, orduérdiye, ordrdiyek (iz.): half an hour / media hora.
ordún (adb.): then / entonces.
ordundík (adb.): since then / desde entonces.
oreká, orekíe, orékak (iz.): balance / equilibrio.
orgúllo, orgúllue, orgúlluek (iz.): pride / orgullo.
orgullósa, orgullósie, orgullósak (izond.): proud (female) / orgullosa.
orgullóso, orgullósue, orgullósuek (izond.): proud (male) / orgulloso.
orí (izord.): that / ese, esa, eso.
orí, oriyé, oríyek (izond.): yellow / amarillo.
/ 28
35
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
oritásun, oritásune, oritásunek (iz.): yellowness / paleness of face / amarillez, palidez
en el rostro.
oritú da, orítzea (ad.): to become yellow / volverse amarillo.
orixká, orixkíe, oríxkak (izond.): yellowish / amarillento.
orkílla, orkíllie, orkíllak (iz.): hairpin / horquilla.
orkó (izord.): of there / de ahí.
orpó, orpué, orpúek (iz.): heel / talón.
orrátz, orrat, orrátzak (iz.): needle / alfiler, aguja.
orrazí, orrazíye, orráziyek (iz.): comb / peine.
orrázkera, orrázkerie, orrázkerak (iz.): combing style / forma de peinarse.
orraztú du/da, orrázteu/orráztea (ad.): to comb / peinar(se).
orreá (adb.): there / ahí.
orréaño (adb.): up to there / hasta allí.
orrék (izord.): that, erg / ese, erg.
orretxéatik: because of that / por eso.
orrí, orriyé, orríyek (iz.): sheet of paper / hoja.
ortík (izord.): from there; around there / desde ahí; por ahí.
ortz, ortzá, órtzak (iz.): tooth / diente.
ortzaká, ortzakáye, ortzakáyek (iz.): biting / mordisco.
osasún, osasúne, osasúnek (iz.): health / salud.
osáu du, osátzeu (ad.): to complete / completar.
oséake (junt.): thus, therefore, so / o sea que.
osóik (adb.): completely / enteramente.
óspa (e)in du, óspa (e)iteu (ad.): to leave / largarse, irse.
ospáu du, ospátzeu (ad.): to celebrate / celebrar.
ospitál, ospitála, ospitálak (iz.): hospital / hospital.
ostál, ostalá, ostálak (iz.): hostel / hostal.
ostegún, ostegúne, ostegúnek (iz .): Thursday / jueves.
ostikáda, ostikádie, ostikádak (iz.): kick / patada.
ostirél, ostiréla, ostirélak (iz.): Friday / viernes.
ostó, ostué, ostúek (iz.): leaf / hoja de árbol.
oté (aurrizk.): modal prefix of doubt, perhaps / prefijo modal de duda, acaso.
otordú, otordúe, otórduek (iz.): meal / comida en general.
otz, otzá, ótzak (iz., adj.): cold / frío.
otzó, otzué, otzúek (iz.): wolf / lobo.
oxidáu da, oxidátzea (ad.): to rust / oxidar.
oztú du/da, ózteu/óztea (ad.): to get cold / refrescar, enfriar(se).
P
paélla, paéllie, paéllak (iz.): paella / paella.
paelléra, paellérie, paellérak (iz.): paella pan / paellera.
pága, págie, págak (iz.): payment, allowance / paga.
pagáu du, pagátzeu (ad.): to pay / pagar.
pagó, pagué, pagúek (iz.): beech tree / haya (árbol).
págo, págue, páguek (iz.): payment / pago.
29 /
36
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
paisáje, paisájie, paisájiek (iz.): landscape / paisaje.
pajaríta, pajarítie, pajarítak (iz.): bow tie / pajarita.
páje, pájie, pájiek (iz.): page / paje.
pajíta, pajítie, pajítak (iz.): drinking straw / pajita.
paké, pakié, pakíek (iz.): peace / paz.
pakéte, pakétie, pakétiek (iz.): package / paquete.
pála,lie, pálak (iz.): 1. shovel, spade; 2. racquet / pala (de frontón y de cavar).
palabróta, palabrótie, palabrótak (iz.): bad word / palabrota.
paladár, paladárra, paladárrak edo ahosápai, ahosápaye, ahosápayek (iz.): palate / pa-
ladar.
palánka, palánkie, palánkak (iz.): lever / palanca.
paláziyo, paláziyue, paláziyuek (iz.): palace / palacio.
paléta, palétie, palétak (iz.): front teeth / paletas.
palíllo, palíllue, palílluek (iz.): toothpick / palillo.
palíza, palízie, palízak edo jipói, jipoyé, jipóyek (iz.): beating / paliza.
palra, palmérie, palrak (iz.): palm tree / palmera.
panadéi, panadéye, panadéyek (iz.): bread shop / panadería.
panadéra, panadérie, panadérak (iz.): female baker / panadera.
panadéro, panadérue, panadéruek (iz.): baker / panadero.
panderéta, panderétie, panderétak (iz.): tambourin / pandereta.
pandílla, pandíllie, pandíllak (iz.): gang / pandilla.
pankárta, pankártie, pankártak (iz.): banner / pancarta.
pantálla, pantállie, pantállak (iz.): screen / pantalla.
panteói, panteóye, panteóyek (iz.): pantheon / panteón.
pañál, pañalá, pañálak (iz.): diaper / pañal.
pañuélo, pañuélue, pañuéluek (iz.): handkerchief / pañuelo.
papadá, papadíe, papádak (iz.): double chin / papada.
papár, paparrá, papárrak (iz.): breast, chest / parte superior del pecho.
papél, papelá, papélak (iz.): paper / papel.
papeléta, papelétie, papelétak (iz.): ticket / papeleta.
papérak (iz.): mumps / paperas (enfermedad).
papílla, papíllie, papíllak (iz.): baby food / papilla.
paraja, paradójie, parajak (iz.): paradox / paradoja.
parajiko, paradójikue, paradójikuek (izond.): paradoxical / paradójico/a.
paráje, parájie, parájiek (iz.): place, spot / paraje.
parakáidas, parakáidasa, parakáidasak (iz.): parachute / paracaídas.
paréja, paréjie, paréjak (iz.): couple / pareja.
páro, párue, páruek (iz.): unemployment / paro, desempleo.
parránda, parrándie, parrándak (iz.): spree / juerga.
parré (e)in du, parré (e)itéu (ad.): to laugh / reir.
parré, parrié, parríek (iz.): smile / sonrisa.
párrezka (adb.): laughing / riendo.
parróki, parrókiye, parrókiyek (iz.): parish / parroquia.
párroko, párrokue, párrokuek (iz.): parish priest / rroco.
partzéla, partzélie, partzélak (iz.): land lot / parcela.
pasapórte, pasapórtie, pasapórtiek (iz.): passport / pasaporte.
/ 30
37
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
pasáu da/du, pasátzea/pasátzeu (ad.): 1. to happen; 2. to exceed; 3. to pass / 1. aconte-
cer; 2. exceder(se), pasar(se); 3. pasar.
paseáu du, paseátzeu (ad.): to stroll / pasear.
pasíllo, pasíllue, pasílluek (iz.): corridor / pasillo.
pastél, paste, pastélak (iz.): cake / pastel.
pastera, pastelérie, pastelérak (iz.): female confectioner / pastelera.
pasteléro, pastelérue, pasteléruek (iz.): male confectioner / pastelero.
pastílla, pastíllie, pastíllak (iz.): tablet / pastilla.
patatá, patatíe, patátak (iz.): potato / patata.
patílla, patíllie, patíllak (iz.): sideburns / patilla.
patín, patiñé, patíñek (iz.): skate / patin.
patináje, patinájie, patinájiek (iz.): skating / patinaje.
patináu du, patinátzeu (ad.): to skate / patinar.
pátiyo, pátiyue,tiyuek (iz.): patio, yard / patio.
patrói, patroyé, patróyek (iz.): patron, boss / patrón.
pattár, pattar, pattárrak (iz.): brandy / aguardiente.
patxa, patxaríe, patxárak (iz.): nonchalance / tranquilidad.
patxarán, patxarána, patxarának (iz.): type of brandy / pacharán.
pausó, pausué, pausúek (iz.): step / paso (de caminar).
paxíra jun da, paxíra juteá (ad.): do jogging / ir a pasear.
paxíra, paxírie, paxírak (iz.): stroll, walk / paseo.
payáso, payásue, payásuek (iz.): clown / payaso.
paziéntzi, paziéntziye, paziéntziyek (iz.): patience / paciencia.
pazífiko, pazífikue, pazífikuek (izond.): peaceful / pacífico.
peáje, peájie, peájiek (iz.): toll / peaje.
peatói, peatóye, peatóyek (iz.): pedestrian / peatón.
pegaménto, pegaméntue, pegaméntuek (iz.): glue / pegamento.
pegáu du/da, pegátzeu/pegátzea (ad.): to glue / pegar(se).
péka, pékie, pékak (iz.): freckle / peca.
pekatú, pekatúe, pekátuek (iz.): sin / pecado.
pelígro, pelígrue, pelígruek (iz.): danger / peligro.
peligróso, peligrósue, peligrósuek (izond.): dangerous / peligroso/a.
pelíkula, pelíkulie, pelíkulak (iz.): film / película.
pélma, pélmie, pélmak (izond.): bothersome, boring / pelma, pesado/a.
pélota, pélotie, pélotak (iz.): ball / pelota.
pelúka, pelúkie, pelúkak (iz.): wig / peluca.
pelukéi, pelukéye, pelúkeyek (iz.): hairdresser’s / peluquería.
pelukéra, pelukérie, pelurak (iz.): female hairdresser / peluquera.
pelukéro, pelukérue, pelukéruek (iz.): barber / peluquero.
pelusílla, pelusíllie, pelusíllak (iz.): down, fuzz / pelusilla.
péna, pénie,nak (iz.): regret, sadness / pena, compasión.
penagárri, penagárriye, penagárriyek (izond.): sad, regretful / penoso, triste.
pentzáu du, pentzátzeu (ad.): to think / pensar.
pentzaméntu, pentzaméntue, pentzaméntue (iz.): thought, thinking / pensamiento.
pentziyó, pentziyúe, pentzíyuek (iz.): pension / pensión.
pentzú, pentz, pentzúek (iz.): fodder / pienso.
31 /
38
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
peói, peóye, peóyek (iz.): laborer, unskilled worker / peón.
pepíno, pepínue, pepínuek (iz.): cucumber / pepino.
perejíl, perejílle, perejíllek (iz.): parsley / perejil.
perezá, perezíe, perézak (iz.): laziness; pereza.
perílla, períllie, períllak (iz.): goatee / perilla.
periódiko, periódikue, periódikuek (iz.): newspaper / periódico.
perlá, perlié,rlak (iz.): pearl / perla.
perretxíko, perretxíkue, perretxíkuek (iz.): mushroom / champiñón.
pértxa, pértxie, pértxak (iz.): hanger / percha.
pertxéro, pertxérue, pertxéruek (iz.): clothes rack / perchero.
pertzekúziyo, pertzekúziyue, pertzekúziyuek (iz.): persecution / acoso, persecución.
pertziána, pertziánie, pertziának (iz.): Venetian blind / persiana.
pertzóna, pertzónie, pertzónak (iz.): person / persona.
pertzonáje, pertzonájie, pertzonájiek (iz.): character / personaje.
peskadéro, peskadérue, peskadéruek (iz.): fish seller / pescadero.
pestáña, pestáñie, pestáñak (iz.): eyelash / pestaña.
petáka, petákie, petákak (iz.): cigarette case / petaca.
pétalo, pétalue, pétaluek (iz.): petal / pétalo.
petárdo, petárdue, perduek (iz.): firecracker / petardo.
petxó, petxué, petxúek (iz.): chest, breast / pecho.
pexetéro, pexetérue, pexetérue edo xur, xur, xúrrek (izond.): stingy / pesetero/a.
pezói, pezóye, pezóyek (iz.): nipple / pezón.
pijáma, pijámie, pijámak (iz.): pajamas / pijama.
pikadúra, pikadúrie, pikadúrak (iz.): sting / picadura, picotada.
pikéte, pikétie, pikétiek (iz.): picket / piquete.
piko, pikoríe, pikoríek (iz.): itch / picor, escozor / acritud en la garganta.
pikú, pikué, pikúek (iz.): fig / higo.
píla, pílie, pílak (iz.): battery / pila.
pilláu da, pillátzea (ad.): to pile up / amontonarse, apilarse.
píllo bat edo mordúe (zenbtz.): a lot / un montón.
pilóto, pilótue, pilótuek (iz.): pilot / piloto.
pintáu du, pintátzeu (ad.): to paint / pintar.
pintoré, pintoríe, pintóriek (iz.): painter / pintor.
pinturá, pinturíe, pintúrak16 (iz.): paint / pintura.
pintxáu da, pintxátzea (ad.): to prick, to puncture / pinchar.
pintxazó, pintxazúe, pintxázuek (iz.): puncture / pinchazo.
pintzél, pintzelá, pintzélak (iz.): brush / pincel.
pintzeláda, pintzeládie, pintzeládak (iz.): stroke with a brush / pincelada.
píña, píñie, píñak (iz.): pineapple / piña.
piñói, piñoyé, piñóyek (iz.): pine-nut / piñón.
piñú, piñué, piñúek (iz.): pine tree / pino.
16 Hitz honek baimentzen ditu pintúra, pintúrie formak ere, gaztelania kutsua izanik ordea.
/ 32
39
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
pípa, pípie,pak (iz.): 1. pipe; 2. sunflower seed / 1. pipa de fumar; 2. pipa (fruto seco).
pipér, piper, pipérrak (iz.): pepper / pimiento.
piráta, pirátie, pirátak (iz.): pirate / pirata.
písta, pístie, pístak (iz.): track / pista (de atletismo).
písto, pístue,stuek (iz.): dish with tomatoes, cucumber and zucchini / revuelto de
tomate, pepino y calabacín.
pitíllo, pitílluek (iz.): type of pants / pitillo (pantalones).
piu, piuríe, piúrak (iz.): slovenliness / hechura triste, malfigurado/a.
pixáu du, pixátzeu (ad.): to weigh / pesar.
píxkat (adb.): a little / un poco.
pixú, pixué, pixúek (iz.): 1. apartment; 2. weight / 1. piso; 2. peso.
pizína, pizínie, pizínak (iz.): swimming pool / piscina.
piztú du, píztea (ad.): to light / encender.
plága, plágie, plágak (iz.): plague / plaga.
plái, playé, pláyek (iz.): beach / playa.
pláka, plákie, plákak (iz.): plate / placa.
plan, planá, plának (iz.): plan / plan.
plantói, plantoyé, plantóyek (iz.): long wait / plantón.
plant, plantxié, plántxak (iz.): iron (for clothes) / plancha.
plantxáu du, plantxátzeu (ad.): to iron / planchar.
plásta, plástie, plástak (izond.): bothersome / plasta, pesado/a.
plástiko, plástikue, plástikuek (iz.): plastic / plástico.
plastilína, plastilínie, plastilínak (iz.): play dough / plastilina.
plateáu, plateáue, plateáuek (izond.): silver / plateado/a.
platér, platerá, plarak (iz.): plate, dish / plato.
platérak garbiúitu, platérak garbítzeitu (ad.): to do the dishes / fregar los platos.
platíllo, platíllue, platílluek (iz.): cymbals / platillos (de orquesta).
plazá, plazié, plázak (iz.): square / plaza.
plazó, plázue, plázuek (iz.): term / plazo.
pléito, pléitue, pléituek (iz.): lawsuit / pleito.
póbre, póbrie, póbriek (izond.): poor / pobre, sin recursos.
pólbora, pólborie, pólborak (iz.): gunpowder / pólvora.
polborói, polboróye, polboróyek (iz.): type of cake / polvorón.
polikí (adb.): 1. carefully; 2. slowly / 1. cuidadosamente; 2. despacio.
polítika, polítikie, polítikak (iz.): 1.politics; 2. politician (female) / política (ámbito +
profesión).
polítiko, polítikue, polítikuek (iz.): politician (male) / político.
polítt, politté, políttek (izond.): pretty / bonito -a.
polizí, polizíye, polizíyek (iz.): police; policeman / policía.
pollerí, polleríye, polleríyek (iz.): chicken market / pollería.
pólo, pólue, póluek (iz.): 1. t-shirt; 2. icicle / 1. polo (camiseta); 2. polo helado.
poltxíko, poltxíkue, poltxíkuek (iz.): pocket / bolsillo.
poltzá, poltzié, póltzak (iz.): bag / bolsa.
porke, porkeríye, porkeríyek edo txerrikéi, txerrikéye, txerrikéyek (iz.): filth / por-
quería, suciedad.
porlán, porla, porlának (iz.): cement / cemento.
33 /
40
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
póro, pórue, póruek (iz.): pore / poro (de la piel).
porró, porrué, porrúek (iz.): 1. joint, marijuana cigarette; 2. leak / 1. porro; 2.
puerro.
porrusálda, porrusáldie, porrusáldak (iz.): leak soup / sopa de puerros.
portadá, portadíe, portádak edo azál, azalá, azálak (iz.): cover page / portada.
portál, portalá, portálak (iz.): doorway / portal.
portamínas, portamínasa, portamínasak (iz.): propelling pencil / portaminas.
pórtu, pórtue, pórtuek (iz.): port, harbor / puerto.
portzelána, portzelánie, portzelának (iz.): china / porcelana.
posadéro, posadérue, posadéruek (iz.): innman / posadero.
póse, pósie, pósiek (iz.): composture / pose.
posesíba, posesíbie, posesíbak (izond.): possessive (female) / posesiva.
posesíbo, posesíbue, posesíbuek (izond.): possessive (male) / posesivo.
postál, postalá, postálak (iz.): postal card / carta postal.
póste, póstie, póstiek (iz.): post / poste.
póster, pósterra, pósterrak (iz.): poster / poster.
postu, posturíe, postúrak (iz.): position / postura, posición.
póte, pótie, pótiek (iz.): 1. drink, esp. of wine; 2. can / 1. pote, trago; 2. bote (de con-
servas, etc.).
poténte, poténtie, poténtiek (izond.): powerful / potente.
poténtzi, poténtziye, poténtziyek (iz.): power / potencia.
potéo, potéue, potéuek (iz.): wine drinking / poteo.
potoldú da, potóltzea (ad.): to become fat / engordar.
potólera, potólerie, potólerak (iz.): fatness / grosor, gordura.
pótro, pótrue, pótruek (iz.): testicle / testículo.
potzú, potz, potzúek (iz.): well / pozo.
poxpolín, poxpolíñe, poxpolíñek (iz.): pretty / niña bonita.
póxpolo, póxpolue, póxpoluek (iz.): match / cerilla.
poz, pozá, pózak (iz.): happiness / alegría.
pozík (adb.): happy / feliz, contento/a.
poztú da, póztea (ad.): to become happy / alegrarse.
prejíu du, prejítzeu (ad.): to fry / freir.
prémi, prémiye, prémiyek (iz.): need / necesidad.
prémiyo, prémiyue, prémiyuek (iz.): prize / premio.
prent, prentzié, préntzak (iz.): press (media) / prensa (comunicación de masas).
preokupáziyo, preokupáziyue, preokupáziyuek (iz.): worry / preocupación.
preparátibo, preparátibue, preparátibuek (iz.): preparation / preparativo.
preparáu du/da, preparátzeu/preparátzea (ad.): to prepare, to get ready / preparar(se),
acicalarse.
présa, présie, présak (izond.): female prisoner / presa, rea.
presá, pres, présak (iz.): 1. damn; 2. hurry / 1. presa (de río); 2. prisa.
presidénte, presidéntie, presidéntiek (iz.): president / presidente.
presidéntzi, presidéntziye, presidéntziyek (iz.): presidency / presidencia.
presidíu du, presidítzeu (ad.): to preside / presidir.
presionáu du, presionátzeu (ad.): to pressure / presionar.
presiyó, presiyúe, presíyuek (iz.): pressure / presión.
/ 34
41
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
préso, présue, présuek (izond.): male prisoner / preso, reo.
préziyo, préziyue, préziyuek (iz.): cost, price / coste, importe.
pribáu, pribaué, pribáuek (izond.): private / privado.
printzésa, printzésie, printzésak (iz.): princess / princesa.
príntzipe, príntzipie, príntzipiek (iz.): prince / príncipe.
priorídade, priorídadie, priorídadiek (iz.): priority / prioridad.
probadóre, probadórie, probadóriek (iz.): dressing room / probador de ropa.
probetxú, probetxúe, probétxuek (iz.): profit / provecho.
probáu du, probátzeu (ad.) : 1. to try, to taste; 2. to try, to attempt / 1. probar, degustar;
2. probar, intentar.
probíntzi, probíntziye, probíntziyek (iz.): province / provincia.
probléma, problémie, problémak (iz.): problem / problema.
problemátiko, problemátikue, problemátikuek (izond.): problematic / problemático/a,
complejo/a.
proféta, profétie, profétak (iz.): prophet / profeta.
profezí, profezíye, profezíyek (iz.): prophecy / profecía.
proibiú du, proibítzeu (ad.): to prohibit, to hinder / prohibir, impedir.
proklamáu da, proklamátzea (ad.): to proclaim / proclamarse.
promésa, promésie, promésak (iz.): promise / promesa.
prometíu du, prometítzeu (ad.): to promise / prometer.
propagánda, propagándie, propagándak (iz.): propaganda / propaganda.
propiedáde, propiedádie, propiedádiek (iz.): property / propiedad, terreno.
propiétayo, propiétayue, propiétayuek (iz.): owner / propietario.
próstata, próstatak (iz.): prostate / próstata.
proteína, proteínie, proteínak (iz.): protein / proteína.
protésta, protéstie, protéstak (iz.): protest / complaint protesta, queja.
protestáu du, protestátzeu (ad.): to protest / protestar.
pruéba, pruébie, pruébak (iz.): try, attempt / prueba, intento.
publikáu du, publikátzeu (ad.): to publish / publicar.
publikáziyo, publikáziyue, publikáziyuek (iz.): publication / publicación.
públiko, públikue, públikuek (iz., izond.): public / público/a.
publizídade, publizídadie, publizídadiek (iz.): publicity / publicidad.
puésto, puéstue, puéstuek (iz.): position, place / puesto.
pulmói, pulmoyé, pulmóyek (iz.): lung / pulmón.
pulmoní, pulmoníye, pulmoníyek (iz.): pneumonia / pulmonía.
pultzazíyo, pultzazíyue, pultzazíyuek (iz.): pulse, beat / pulsación.
pultzéra, pultzérie, pultrak (iz.): bracelet / pulsera.
pultzó, pultzué, pultzúek (iz.): 1. pulse; 2. steady hand / pulso.
púnta, púntie, púntak (iz.): point / punta.
puntapáx, puntapáxa, puntapáxak (iz.): nail / clavo.
púnto, púntue, púntuek (iz.): point, period / punto.
pus, pusé, púsek (iz.): pus / pus.
pútz (e)in du, pútz (e)itéu (ad.): to blow / soplar.
puzkáu du, puzkátzeu (ad.): to break / romper.
puzkér, puzker, puzkérrak (iz.): fart / pedo.
puztú du, púzteu (ad.): to inflate / hinchar, inflar(se).
35 /
42
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
R
rebeláu du/da, rebelátzeu, rebelátzea (ad.): to reveil / rebelar(se).
rebisáu du, rebisátzeu (ad.): to revise / revisar.
rebisíyo, rebisíyue, rebisíyuek (iz.): revision / revisión.
rebísta, rebístie, rebístak (iz.): magazine, journal / revista.
rekoru du, rekortátzeu (ad.): to cut out / recortar.
rekórte, rekórtie, rekórtiek (iz.): cut out / recorte.
resultáu, resultáue, resultáuek (iz.): result / resultado.
retiráu du/da, retirátzeu, retirátzea17 (ad.): to retire / retirar(se).
retratáu du, retratátzeu (ad.): to portrait / retratar.
rezéta, rezétie, rezétak18 (iz.): recipe; prescription / receta.
rezetáu du, rezetátzeu (ad.): to prescribe / recetar.
radár, radar, radárrak (iz.): radar / radar.
rádiyo, rádiyue, rádiyuek (iz.): radio / radio.
rára,rie, rárak (izond.): rare, strange (female) / rara, extraña.
ráro,rue,ruek (izond.): rare, strange (male) / raro, extraño.
raziyó, raziyúe, razíyuek (iz.): ration / ración.
régla, réglie, réglak (iz.): ruler / regla.
reglaméntu, reglaméntue, reglaméntuek (iz.): reglament / reglamento.
reuniú da, reunítzea (ad.): to get together, to gather / juntarse.
rítmo, rítmue, rítmuek (iz.): rhythm / ritmo.
ríxo, ríxue, ríxuek (iz.): curl / rizo.
robót, robotá, robótak (iz.): robot / robot.
róllo, róllue, rólluek (iz.): 1. roll 2. boring thing / rollo.
rotuládore, rotuládorie, rotudorak (iz.): marker / rotulador.
róxa, róxa, róxak (izond.): pink / rosa, rosado/a, rosáceo/a.
rúlo, rúlue, rúluek (iz.): hair-curler / rulo.
S
sagár, sagarrá, sagárrak (iz.): apple / manzana.
sagárdo, sagárdue, sagárduek (iz.): cider / sidra.
sagráu, sagraué, sagráuek (izond.): sacred / sagrado/a.
sáke, sákie, sákiek (iz.): 1. serve (sports); 2. good apetite / 1. saque, servicio (deportes);
2. gran apetito.
sakón, sako, sakónak (izond.): deep / profundo.
sakondú du, sakóntzeu (ad.): to deepen / profundizar.
sakónera, sakónerie, sakónerak (iz.): depth / profundidad.
17 B okal epentetikodun formak ere erabitzen dira, azentuan aldaketak gertatuz: e rretírau da/du, erretíratzea/
erretíratze u.
18 Aurreko belaunaldietan bokal epentetikodun formak ere erabitzen dira, hots, errezéta, errezétie, errezétak.
/ 36
43
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
sakrifíziyo, sakrifíziyue, sakrifíziyue (iz.): sacrifice / sacrificio.
sakriléjiyo, sakriléjiyue, sakriléjiyuek (iz.): sacrilege / sacrilegio.
sakristáu, sakristáue, sakrístauek (iz.): sacristan / sacristán.
sakú, sakué, sakúek (iz.): bag / saco.
sála, sálie, sálak (iz.): livingroom / sala (de estar).
salbáu du, salbátzeu (ad.): to save / salvar.
salbazíyo, salbazíyue, salbazíyuek (iz.): salvation; rescue / salvación.
saldá, saldié, sáldak (iz.): soup, broth / caldo de sopa.
saldú du, sáltzeu (ad.): to sell / vender.
sale, salérue, saléruek (iz.): wit, charm / salero, gracia.
salítre, salítrie, salítriek (iz.): sea water / agua marina.
salói, salóye, salóyek (iz.): hall / salón.
saltáu du, saltátzeu (ad.): to jump / saltar.
sálto (e)in du, sálto (e)itéu (ad.): to jump / saltar.
sálto, sáltue, sáltuek (iz.): jump / salto.
saltzá, saltzié, sáltzak (iz.): sauce / salsa.
sáltzen (adb.): on sale / en venta.
saltzerá, saltzeríe, saltzérak19 (izond.): busybody (female) / salsera, enredadora.
saltze, saltzerúe, saltzéruek (izond.): busybody (male) / salsero, enredador.
saludáu du, saludátzeu (ad.): to greet / saludar.
salúdo, salúdue, salúduek (iz.): greetings / saludo.
samíñ, samiñé, samíñek (iz.): grief / dolor muy amargo.
sanátoyo, sanátoyue, sanátoyuek (iz.): sanarorium, nursing home / sanatorio.
sáno, sánue, sánuek (izond.): healthy, sane, good-hearted / sano/a, cuerdo/a, de buen
corazón.
saré, sarié, saríek (iz.): net / red.
sarjénto, sarjéntue, sarjéntuek (iz.): sergeant / sargento.
sarjentóna, sarjentónie, sarjentónak (izond.): bossy woman / sargentona, mujer domi-
nante.
sarrí (adb.): often / a menudo.
sartú du/da, sártzeu/sártzea (ad.): to get in, enter / entrar, meter.
sartu-érten, sartu-értena, sartu-értenak (iz.): massive flow of people, in and out /
afluencia masiva.
sasí, sasiyé, sasíyek (iz.): bush / zarzal, arbusto.
sasiárte, sasiártie, sasiártiek (iz.): bush / zarzal.
sasói, sasoyé, sasóyek (iz.): time, season / época, tiempo.
satisfáziyo, satisfáziyue, satisfáziyue (iz.): satisfaction / satisfacción.
satisfétxa, satisfétxie, satisfétxak (izond.): satisfied, happy (female) / satisfecha, feliz.
satisfétxo, satisfétxue, satisfétxuek (izond.): satisfied, happy (male) / satisfecho, feliz.
19 Hitz honen forma femenino zein maskulinoek baimentzen dituzte saltzéro/saltzéra, saltzérue/saltzérie, for-
mak ere. Halere, aurreko kasuetan bezala, gaztelaniarako hitzaren kalko nabarmenagoa izatea leporatzen
zaie, eta azentua silaba bat aurrerago izatea hobesten da.
37 /
44
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
satór, satorrá, satórrak (iz.): mole / topo.
sáuna, sáunie, sáunak (iz.): sauna / sauna.
sebillána, sebillánie, sebillának (izond.): Sevillian (female) / sevillana.
sebilláno, sebillánue, sebillánuek (izond.): Sevillian (male) / sevillano.
séda, sédie, sédak (iz.): silk / seda.
segíu du, segítzeu (ad.): 1. to follow 2. to keep on / seguir.
segurídade, segurídadie, segurídadiek edo segurtásun, segurtásune, segurtásunek (iz.):
security, safety / seguridad.
segúro, segúrue, segúruek (iz.): insurance / seguro.
segurú (adb.): surely / seguramente.
segurú, segurúe, segurúek (izond.): safe / seguro.
ségurunez (adb.): surely, probably / seguramente, probablemente.
seitúen (adb.): right away / en seguida.
sekadóre, sekadórie, sekadórak (iz.): hair drier / secador (de pelo).
sekáu du, sekátzeu edo leortú du, leórtzeu (ad.): to dry / secar.
sekréto, sekrétue, sekrétuek (iz., izond.): secret / secreto.
sékula (adb.): never; ever / nunca, jamás; alguna vez.
sékula ez (adb.): never / nunca, jamás.
sékulako, sékulakue, sékulakuek20 (izond.): extrordinary / enorme, extraordinario/a.
selláu du, sellátzeu (ad.): to seal / sellar.
sem(e)álaba, sem(e)álabak (iz.): children / hijos (de ambos sexos).
semé, semié, semíek (iz.): son / hijo.
seminarísta, seminarístie, semináristak (iz.): seminarist / seminarista.
semínayo, semínayue, semínayuek (iz.): seminary / seminario (de curas).
senadóre, senadórie, senadóriek (iz.): senator / senador.
senáu, senáue, senáuek (iz.): senate / senado.
sendáu du/da, sendátzeu/sendátzea (ad.): to heal (oneself) / curar(se), sanar(se).
sendó, sendué, sendúek (izond.): strong / firme, fuerte.
sentidó, sentidúe, sentidúek (iz.): sense, meaning / sentido, significado.
sentiméntal, sentiméntala, sentiméntalak (izond.): sentimental / sentimental.
sentiméntu, sentiméntue, sentiméntuek (iz.): feeling / sentimiento.
sentiú du, sentítzeu (ad.): to feel / sentir.
sentzazíyo, sentzazíyue, sentzazíyuek (iz.): sensation / sensación.
señaláu du, señalátzeu (ad.): to point out / señalar.
señalé, señalíe, señáliek (iz.): sign (esp. traffic sign) / señal (esp. de tráfico).
separáu du/da, separátzeu/separátzea (ad.): to separate / separar(se).
separáziyo, separáziyue, separáziyuek (iz.): separation / separación.
serbilléta, serbillétie, serbillétak (iz.): napkin / servilleta.
serbiú du, serbítzeu (ad.): to serve / servir.
serenáta, serenátie, serenátak (iz.): serenade / serenata.
20 Aurreko belaunaldietan sékuleko, sékulekue, sékulekuek formak ere onartzen dira.
/ 38
45
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
seriedáde, seriedádie, seriedádiek (iz.): seriousness / seriedad.
sériyo (adb.): seriously / de veras, en serio.
sériyo, sériyue, sériyuek (izond.): serious (male) / serio.
sermói, sermoyé, sermóyek (iz.): sermon / sermón.
sesiyó, sesiyúe, sesíyuek (iz.): session / sesión.
sílla, síllie, síllak edo aulkí, aulkiyé, aulkíyek (iz.): chair / silla.
sillói, silloyé, sillóyek (iz.): armchair / sillón.
sindikáto, sindikátue, sindikátuek (iz.): trade union / sindicato.
sintétiko, sintétikue, sintétikuek (izond.): synthetic / sintético.
siñismén, siñisména, siñisménak (iz.): faith, belief / creencia, fe.
siñistú du, siñísteu (ad.): to believe / creer.
siréna, sirénie, sirénak (iz.): 1. siren; 2. mermaid / 1. sirena (ruido); 2. sirena (ser mito-
lógico).
sóbra, sóbrie, sóbrak (iz.): leftovers / restos, sobras.
sóbran (adb.): as leftovers / de sobra.
sobráu da, sobrátzea (ad.): to be more than enough / sobrar.
sóbre, sóbrie, sóbriek (iz.): envelop / sobre.
sobrebíbiu du, sobrebíbitzeu (ad.): to survive / sobrevivir.
sofakáma, sofakámie, sofakámak (iz.): couch-bed / sofá cama.
sofistíkada, sofistíkadie, sofistíkadak (izond.): sofisticated (female) / sofisticada.
sofistíkau, sofistíkaue, sofistíkauek (izond.): sofisticated (male) / sofisticado.
sofistíkaziyo, sofistíkaziyue, sofistíkaziyuek (iz.): sofistication / sofisticación.
sofokánte, sofokántie, sofokántiek (izond.): suffocating / sofocante.
sofokáu da, sofokátzea (ad.): to sofocate / sofocar(se).
soká, sokié, sókak (iz.): rope / cuerda, soga.
sokamútur, sokamúturre, sokamúturrek (iz.): running of cows / encierro de vaquillas.
sokatíra, sokatírie, sokarak (iz.): tug-of-war / soka-tira.
sokorsta, sokorrístie, sokorrístak (iz.): life-saver / socorrista.
solféo, solféue, solféuek (iz.): solfa / solfeo.
solísta, solístie, solístak (iz.): soloist / solista (cantante).
soltáu du, soltátzeu (ad.): to free / soltar, librar, largar.
solra, soltérie, soltérak (izond.): single (female) / soltera.
soltéro, soltérue, soltéruek (izond.): single (male) / soltero.
solturá, solturíe, soltúrak (iz.): self-confidence / soltura, desparpajo.
sonáu du, sonátzeu (ad.): to sound / sonar.
sonbrílla, sonbríllie, sonbríllak (iz.): awning / sombrilla.
sondéo, sondéue, sondéuek (iz.): sounding / sondeo.
soñí(e)n edo gañí(e)n (adb.): carrying, wearing / a cuestas, encima.
sopráno, sopránue, sopránuek (iz.): soprano / soprano.
sorbálda, sorbaldíe, sorbáldak (iz.): shoulder / hombro.
sorgín, sorgiñé, sorgíñek (iz.): witch / bruja.
sortéo, sortéue, sortéuek (iz.): drawing, raffle / sorteo.
sortú du, sórtzeu (ad.): to create / crear.
sósa, sósie, sósak (izond.): dull (female) / sosa, parada.
sóso, sósue, sósuek (izond.): 1. dull (male); 2. without salt / 1. soso, abobado; 2. soso,
sin sal.
39 /
46
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
sospetxáu du, sospetxátzeu (ad.): to suspect / sospechar.
sostén, sostená, sosténak (iz.): brasier / sostén, sujetador.
sotána, sotánie, sotának (iz.): cassock, soutane / sotana.
sótano, sótanue, sótanuek (iz.): basement / sótano.
su, súe, súek (iz.): fire / fuego.
subúrbiyo, subúrbiyue, subúrbiyuek (iz.): suburb / suburbio.
sudúr, sudurré, sudúrrek (iz.): nose / nariz.
suéldo, suéldue, suélduek (iz.): salary / sueldo.
sufrimiénto, sufrimiéntue, sufrimiéntuek (iz.): suffering / sufrimiento.
sufriú du, sufrítzeu (ad.): to suffer / sufrir.
sugé, sugié, sugíek (iz.): snake / serpiente, culebra.
sujerénte, sujeréntie, sujeréntiek (izond.): suggestive / sugerente.
sujeréntzi, sujeréntziye, sujeréntziye (iz.): suggestion / sugerencia.
sujeríu du, sujerítzeu (ad.): to suggest / sugerir.
sukálde, sukáldie, sukáldiek (iz.): kitchen / cocina.
susmáu du, susmátzeu edo sospetxáu du, sospetxátzeu (ad.): to suspect / sospechar.
susmó, susmué, susmúek (iz.): suspicion / sospecha.
suspendíu du, suspendítzeu (ad.): to suspend; to fail / suspender.
suspéntzo, suspéntzue, suspéntzuek edo káte, kátie,tiek (iz.): failing grade / suspenso.
sustántzi, sustántziye, sustántziyek (iz.): 1. substance; 2. depth of character / sustancia.
sústo, sústue, sústuek (iz.): scare / susto.
sustrái, sustráye, sustráyek (iz.): root / raíz.
sutondó, sutondúe, sutónduek (iz.): fireplace, near the fire place / lugar junto al fuego.
T
ta (junt.): 1. and; 2. because (after the verb) / 1. y; 2. porque, dado que (despues del
verbo).
tabáko, tabákue, tabákuek (iz.): tobacco / tabaco.
taberná, taberníe, tabérnak (iz.): bar, tavern / bar, taberna.
takílla, takíllie, takíllak (iz.): 1. ticket window; 2. locker / 1. taquilla (de venta, cine); 2.
taquilla (escolar).
takilléro, takillérue (iz.): ticket seller / taquillero.
takói, takoyé, takóyek (iz.): heel / tacón.
tálla,llie, tállak (iz.): size / talla.
tallér, tallerrá, tallérrak (iz.): workshop / taller.
tálo, tálue, táluek (iz.): corncake / talo, torta de maíz.
tamáño, tamáñue, tamáñuek (iz.): size / tamaño.
tambór, tamborrá, tamrrak (iz.): drum / tambor.
tamborréro, tamborrérue, tamborréruek (iz.): drum player / tamborilero.
tánda, tándie, tándak (iz.): batch, group / tanda, grupo.
tángo,ngue, tánguek (iz.): tango / tango.
tánke, tánkie, tánkiek (iz.): tank, armored vehicle / tanque, carro de combate.
tánta, tántie, tántak (iz.): drop / gota.
tánto, tántue, tántuek (iz.): point, goal / tanto, punta, gol.
tapá, tapié, tápak (iz.): lid / tapa.
/ 40
47
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
tapáu du, tapátzeu (ad.): to cover / tapar, cubrir.
tapói, tapoyé, tapóyek (iz.): plug / tapón.
tardáu du, tardátzeu (ad.): to take time / tardar.
tarjéta, tarjétie, tarjétak (iz.): card / tarjeta.
tarrína, tarrínie, tarrínak (iz.): cup (e.g. of ice-cream) / tarrina.
tárro, tárrue, tárruek (iz.): pot / maceta, tiesto.
tárta, tártie, tártak (iz.): cake / tarta.
tárte, tártie, tártak (iz.): interlude, break; space in between / intermedio, tiempo libre;
espacio entre dos cosas.
tatxáu du, tatxátzeu (ad.): to cross out / tachar.
tatxói, tatxo, tatxóyek (iz.): crossing our, stain / tachón.
, tié, tíek (iz.): tea / té.
téla, télie, télak (iz.): cloth / tela.
telebísiyo, telebísiyue, telebísiyuek (iz.): television / televisión.
telefonísta, telefonístie, telefónistak (iz.): telephone operator / telefonista.
teléfono, teléfonue, teléfonuek (iz.): telephone / teléfono.
telegráma, telegrámie, telegrámak (iz.): telegram / telegrama.
tellatú, tellatúe, tellátuek (iz.): roof / tejado.
telói, teloyé, telóyek (iz.): curtain / telón.
téma, témie,mak (iz.): topic / tema.
tendói, tendoyé, tendóyek (iz.): tendon, sinew / tendón.
tenedóre, tenedórie, tenedórak (iz.): fork / tenedor.
teniénte, teniéntie, teniéntiek (iz.): lieutenant / teniente.
ténis, ténise (iz.): tennis / tenis.
tenór, tenorrá, tenórrak (iz.): tenor / tenor.
ténpera, ténperie, ténperak (iz.): tempera / témpera.
tenperátura, tenperáturie, tenperáturak (iz.): temperature / temperatura.
tenporáda, tenporádie, tenporádak (iz.) : period, season / temporada.
tenporál, tenporála, tenporálak (iz.): tempest / temporal, tempestad.
tentadóre, tentadórie, tentadóriek (izond.): tempter / tentador, burlador.
tentáu du, tentátzeu (ad.): to tempt / tentar.
tentazíyo, tentazíyue, tentazíyuek (iz.): temptation / tentación.
ténte (adb.): standing / de pie.
tentzi, tentziyúe, tentzíyuek (iz.): tension / tensión.
tentzó, tentzué, tentzúek21 (izond.): tense / tenso.
térmo, térmue, térmuek (iz.): thermos / termo.
terráza, terrázie, terrázak (iz.): terrace / terraza.
terréno, terrénue, terrénuek (iz.): terrain / terreno.
tertúli, tertúliye, tertúliyek (iz.): social gathering / tertulia.
test, testá, téstak (iz.): test / test.
21 Hitz honek baimentzen ditu téntzue, téntzuek formak ere. Halere, gaztelaniarako kutsu nabarmenagoa
izatea azpimarratu zuten hiztegia berrikusi zuten Azpeitiarrek.
41 /
48
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
tési, tésiye, tésiyek (iz.): thesis / tesis.
tesína, tesínie, tesínak (iz.): undergraduate thesis / tesina.
tesoréro, tesorérue, tesoréruek (iz.): treasurer / tesorero/a.
testaménto, testaméntue, testaméntuek (iz.): testament, will / testamento.
testígo, testígue, testíguek (iz.): witness / testigo.
tía, tía, tíak (iz.): aunt / tía.
tíla, tílie,lak (iz.): lime tea / tila.
timadóre, timadórie, timadóriek (iz.): swindler, trickster / timador, embaucador.
tímbre, tímbrie, tímbriek (iz.): bell / timbre.
timáu du, timátzeu (ad.): to swindle / timar.
tímo, tímue, tímuek (iz.): rip off / timo, engaño.
tínta, tíntie, tíntak (iz.): ink / tinta.
tintáu du, tintátzeu (ad.): to dye / teñir.
tintoréi, tintoréye, tintoréyek (iz.): dry cleaner’s / tintorería.
típa, típie, típak (iz.): woman (despective) / mujer, tía (despectivo).
típo, típue, típuek (iz.): 1. guy; 2. body shape / 1. individuo, tipo; 2. tipo, figura.
tipúla, tipúlie, tipúlak (iz.): onion / cebolla.
tirare, tiradórie, tiradóriek (iz.): drawer / cajón.
tiránte, tirántie, tirántiek (iz.): suspenders / tirante(s).
tíro, tírue, tíruek (iz.): shot / tiro, disparo.
tirokáu du, tirokátzeu (ad.): to shoot repeteadly / tirotear.
tirotéo, tirotéue, tirotéuek (iz.): shootout / tiroteo.
ti-ta (adb., iz., onomat.): quickly, in a jiffy / rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos.
E.g.: etxé au ti-ta batén garbiú ber da, e? ‘this house has to be cleaned in a jiffy’ / ‘hay
que limpiar esta casa en un periquete, ¿eh?’.
tití, titiyé, titíyek (iz.): breast / pecho, teta.
toálla, toállie, toállak (iz.): towel / toalla.
tobogán, tobogána, tobogának (iz.): slide / tobogán.
tokí, tókiye, tókiyek (iz.): place /lugar, sitio.
toldó, toldué, toldúek (iz.): awning / toldo.
toleránte, tolerántie, tolerántiek (izond.): tolerant / tolerante, permisivo.
toleráu du, tolerátzeu (ad.): to tolerate / tolerar.
tolestú du, tolésteu (ad.): to fold / doblar (las sábanas o ropa, mayormente).
tomáte, tomátie, tomátiek (iz.): tomato / tomate.
tómo, tómue, tómuek (iz.): volume (book) / tomo.
tóno, tónue, tónuek (iz.): tone / tono.
tónta, tóntie, tóntak (izond.): stupid (female) / tonta, estúpida.
tontakéi, tontakéye, tontakéyek (iz.): silliness / tontada, bobada.
tónto, tóntue, tóntuek (izond.): stupid (male) / tonto, alelado.
tontór, tontorrá, tontórrak (iz.): summit / cima, cumbre.
tóntotu da, tontótzea (ad.): to become stupid / volverse tonto.
topáu du, topátzeu (ad.): to find, to meet / encontrar.
tópo (e)in du, tópo (e)itéu (ad.): to run into / topar, encontrarse frente a frente.
torbellíno, torbellínue, torbellínuek (iz.): whirlwind / torbellino.
toreáu du, toreátzeu (ad.): 1. to fight a bull; 2. to tease / 1. torear; 2. tomar el pelo,
torear.
/ 42
49
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
tore, toree, toréruek22 (iz.): bullfighter / torero.
tórpe, tórpie, tórpiek edo trakétz, traketzá, trakétzak (izond.): clumsy / torpe.
tor, torrié, torríek (iz.): tower / torre.
tortílla, tortíllie, tortíllak (iz.): omelette / tortilla.
tostáda, tostádie, tostádak (iz.): toast / tostada.
tostáu du, tostátzeu (ad.): to toast / tostar.
totál, totalá, totálak (iz.): total / suma total.
tra, trabié, trábak (iz.): hindrance, obstacle / estorbo, traba.
tradiziónal, tradiziónala, tradiziónalak (izond.): traditional / tradicional.
tradizíyo, tradizíyue, tradizíyuek (iz.): tradition / tradición.
tráfiko, tráfikue, tráfikuek (iz.): traffic / tráfico.
tragáu du, tragátzeu (ad.): to swallow / tragar(se).
trágo, trágue, tráguek (iz.): 1. gulp, drink; 2. alcoholic drink / trago.
trámo, trámue, trámuek (iz.): section / tramo.
trankíll (adb.): quietly / tranquilamente.
trankíll, trankil, trankíllek edo lasái, lasayé, lasáyek (izond.): quiet, tranquil, calm /
tranquilo/a.
tranpá, tranpié, tránpak (iz.): trap / trampa.
tranpolíñ, tranpolíñe, tranpolíñek (iz.): springboard / trampolín.
tranpósa, tranposíe, tranpósak (izond.): swindler (female) / tramposa.
tranpóso, tranposúe, tranpósuek (izond.): swindler (male) / tramposo.
tra, trap, trapúek (iz.): rag / trapo.
trasparénte, trasparéntie, trasparéntiek (izond.): transparent / transparente.
trasparéntzi, trasparéntziye, trasparéntziyek (iz.): transparence / transparencia.
traspasáu du, traspasátzeu (ad.): to penetrate / traspasar.
trasplantáu du, trasplantátzeu (ad.): to transplant / transplantar.
trasplánte, trasplántie, trasplántiek (iz.): transplant / transplante.
traspórte, traspórtie, traspórtiek (iz.): transportation / transporte.
trasportísta, trasportístie, trasportístak (iz.): carrier / transportista.
trastadá, trastadíe, trasdak edo biurríkei, biurríkeye, biurríkeyek (iz.): mischief /
trastada, travesura.
trásto, trástue, trástuek (iz.): 1. tool; 2. mischievous child / 1. trasto, cacharro, cualquier
utensilio; 2. niño travieso y revoltoso, trasto.
tratánte, tratántie, tratántiek (iz.): cattle dealer / tratante, vendedor de ganado.
trau du, tratátzeu (ad.): to treat / tratar.
trau, trata, tratáuek (iz.): treaty / tratado, acuerdo.
tra, trat, tratúek (iz.): treatment / trato.
trau du, trazátzeu (ad.): to trace / trazar.
tren, trená, trénak (iz.): train / tren.
trent, trentzié, tréntzak (iz.): plait / trenza.
trikití, trikitíye, trikitíyek (iz.): type of accordion / tipo de acordeón, trikitixa.
tripá, tripié, trípak (iz.): 1. tripe, intestines; 2. belly / tripa.
22 Hitz honek baimentzen ditu toréro, torérue formak ere, gaztelaniarako kutsua izanik ordea.
43 /
50
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
tripáki, tripákiye, tripákiyek (iz.): tripe / callo(s).
tripakó miñ, tripakó miñé, tripakó míñek (iz.): bellyache / dolor de tripa.
tristé, tristié, tristíek edo trixté, trixtié, trixtíek (izond.): sad / triste.
tristetú da, tristétzea (ad.): to become sad, to sadden / entristecerse.
tronpéta, tronpétie, tronpétak (iz.): trumpet / trompeta.
trontzá, trontzié, tróntzak (iz.): slide / rodaja.
trópa, trópie, trópak (iz.): troop / tropa.
tropelíen (adb.): all rushing together / en tropel.
trúko, trúkue, trúkuek (iz.): trick / truco.
trumói, trumoyé, trumóyek (iz.): thunder / trueno.
ttípi-ttápa (adb.): step by step / pasito a pasito.
tuberí, tuberíye, tuberíyek (iz.): pipe / tubería.
túbo, túbue, túbuek (iz.): tube / tubo.
túfo, túfue, túfuek edo kiétz, kietzá, kiétzak (iz.): stench / tufo, hedor.
tunél, tunelá, tunélak (iz.): tunnel / túnel.
tupé, tupié, tupíek (iz.): toupee / tupe.
turísmo, turísmue, turísmuek (iz.): tourism / turismo.
turísta, turístie, turístak (iz.): tourist / turista.
turístiko, turístikue, turístikuek (izond.): touristic / turístico.
turrói, turroyé, turróyek (iz.): nougat / turrón.
turúta, turútie, turútak (iz.): small trumpet / turuta, trompeta pequeña.
txábola, txábolie, txábolak (iz.): hut / chabola, choza.
txakéta, txakétie, txakétak (iz.): jacket / chaqueta.
txaketói, txaketóye, txaketóyek (iz.): big jacket / chaquetón.
txakolín, txakolíñe, txakolíñek (iz.): a local young white wine / chacolí.
txakúr, txakurré, txakúrrek (iz.): dog / perro/a.
txál, txalá, txálak (iz.): 1. calf ; 2. vomit/ 1. ternera; 2. vómito.
txalá (e)in du, txalá (e)itéu (ad.): to vomit / vomitar.
txalapárta, txalapártie, txalapártak (iz.): wooden percussion instrument / instrumento
musical de percusión hecho de madera.
txaléko, txalékue, txalékuek (iz.): vest / chaleco.
txalét, txaletá, txalétak (iz.): chalet / chalet.
txalgurá, txalguríe, txalgúrak (iz.): desire to vomit / ganas de vomitar.
txálo, txálue, txáluek (iz.): 1. applause; 2. blow / 1. aplauso; 2. bofetada.
txalúpa, txalúpie, txalúpak (iz.): type of boat / chalupa, lancha.
txamárra, txamárrie, txamárrak (iz.): thick jacket / chamarra.
txánda, txándie, txándak (iz.): turn / turno, vez.
txándal, txándala, txándalak (iz.): tracksuit, sweatsuit / chándal.
txankléta, txanklétie, txanklétak (iz.): rubber slipper / chancleta.
txáno, txánue, txánuek (iz.): hat, hood / gorro, capucha.
txanpáñ, txanpañé, txanpáñek (iz.): champagne / champán.
txanpú, txanpué, txanpúek (iz.): shampoo / champú.
txantáje, txantájie, txantájiek (iz.): blackmail / chantaje.
txantajísta, txantajístie, txantajístak (iz.): blackmailer / chantajista.
/ 44
51
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
txapá, txapié, txápak (iz.): 1. metal plate; 2. boring conversation (among youngsters) /
1. chapa (de la botella, del coche o de la cocina); 2. conversación aburrida (usado por
los jóvenes).
txapél, txapelá, txapélak (iz.): hat / chapela.
txar, txarrá, txárrak (izond.): bad / malo.
txaran, txarangíe, txarángak23 (iz.): music band / charanga, banda de música popular.
txartél, txartelá, txartélak (iz.): card / tarjeta.
txekór, txekorrá, txekórrak (iz.): male calf, young bull / novillo macho.
txermén, txermená, txerménak (iz.): pear / pera.
txerrí, txerriyé, txerríyek (iz.): pig / cerdo.
txerrikéi, txerrikéye, txerríkeyek (iz.): dirtiness / porquedad, suciedad.
txerríki, txerríkiye, txerríkiyek (iz.): pork / carne de cerdo.
txerrítei, txerríteye, txerríteyek (iz.): pigsty / pocilga.
txertó, txertué, txertúek (iz.): vaccination / vacuna.
txibáta, txibátie, txibátak (izond.): tattletale (female) / chivata.
txibáto, txibátue, txibátuek (izond.): tattletale (male) / chivato (normalmente se usa
entre niños).
txikí, txikiyé, txikíyek (izond.): little, small / pequeño/a.
txikitán (adb.): in childhood, as a child / en la infancia.
txikitátik (adb.): from childhood / desde la infancia.
txikitéro, txikitérue, txikitéruek (iz.): s.o. who is in the habit of going from bar to bar
drinking small glasses of wine / persona que acostumbra a chiquitear, tomar vinos.
txikíto, txikítue, txikítuek (iz.): small glass of wine / chiquito, vaso de vino.
txikiú da/du, txikítzea/txikítzeu (ad.): 1. to make small; 2. to break in little pieces /
1. empequeñecer, reducir; 2. destrozar, desmenuzar.
txilbór, txilbor, txilbórrak (iz.): navel / ombligo.
tximeléta, tximelétie, tximelétak (iz.): butterfly / mariposa.
txíngor, txíngorra, txíngorrak (iz.): hail / granizo.
txingurrí, txingurríye, txingúrriyek (iz.): ant / hormiga.
txíno, txínue, txínuek (iz.): Chinese / chino/a.
txintxarrí, txintxarríye, txintxárriyek24 (iz.): rattle / cascabel.
txintxéta, txintxétie, txintxétak (iz.): thumbtack / chincheta.
txíntxilik (adb.): hanging / colgando.
txipirói, txipiróye, txipiróyek (iz.): small squid / chipirón, calamar pequeño.
txiribuélta, txiribuéltie, txiribuéltak (iz.): somersault / voltereta.
txirristáu da, txirristátzea (ad.): to slide / resbalar.
txíspa, txíspie, txíspak (iz.): spark / chispa.
txíste, txístie, txístiek (iz.): joke / chiste.
txistósa, txistosíe, txistósak (izond.): funny (female) / chistosa.
txistóso, txistosúe, txistósuek (izond.): funny (male) / chistoso, gracioso.
txístu, txístue, txístuek (iz.): 1. type of flute; 2. whistle / 1. flauta vasca; 2. silbido.
23 txaránga, txarángie, txarángak formak ere onartzen dira, gaztelania kutsua egotzita, ordea.
24 txintxárri, txintxárriye, txintxárriyek azentudun formak ere onartzen dira.
45 /
52
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
txistú, txistué, txistúek (iz.): saliva / saliva.
txistué botadú, txistué botatzéu (ad.): to spit / escupir.
txitá, txitíe, txítak (iz.): chick / polluelo.
txitxárro, txitxárrue, txitxárruek (iz.): type of fish / chicharro (pescado).
txintxói, txintxoyé, txintxóyek (iz.): bump on the head, swelling / chichón.
txix, txixé, txíxek (iz.): urine / orina.
txixé (e)in du, txixé (e)itéu (ad.): to urinate / orinar, mear.
txixeñéro, txixeñérue, txixeñéruek (izond.): s.o. who urinates a lot / el que orina fre-
cuentemente.
txofér, txoferrá, txoférrak (iz.): driver; conductor/a.
txoíxo, txoíxue, txoíxuek (iz.): type of sausage / chorizo.
txokolátada, txokolátadie, txokolátadak (iz.): hot chocolate feast / chocolatada.
txokoláte, txokolátie, txokolátiek (iz.): chocolate / chocolate.
txokolátina, txokolátinie, txokolátinak (iz.): chocolate (candy) / chocolatina.
txorí, txoriyé, txoríyek (iz.): bird / pájaro.
txorkatílla, txorkatíllie, txorkatíllak (iz.): ankle / tobillo.
txorra, txorradíe, txorrádak (iz.): stupid thing / chorrada, tontería.
txórro, txórrue, txórruek (iz.): jet, squirt, stream / chorro.
txósna, txósnie, txósnak (iz.): temporary construction for selling food and drinks /
chozna, chiringuito temporal donde se sirven bebidas y comida.
txotá, txotié, txótak (iz.): knave (cards) / sota.
txotxóla, txotxólie, txotxólak (izond.): stupid (female) / lela, boba.
txupíto, txupítue, txupítuek (iz.): alcoholic drink, shot / chupito, vasito de licor.
txukún, txukuné, txukúnek (izond.): clean / limpio, aseado.
txúla, txúlie, txúlak (izond.): overbold, stuck-up (female) / chula, engreída.
txulerí, txuleríye, txuleríyek (iz.): bragging / chulería, fanfarronería.
txuléta, txulétie, txulétak (iz.): steak / chuleta.
txuletói, txuletóye, txuletóyek (iz.): big steak / chuletón.
txúlo, txúlue, txúluek (izond.): stuck-up, overbold, braggart (male) / chulo, fanfarrón.
txuringó, txuringúe, txurínguek (iz.): egg white / clara del huevo.
txupáu du, txupátzeu (ad.): to lick, to suck / chupar, lamer.
txupéte, txupétie, txupétiek (iz.): sucker / chupete.
txurí, txuriyé, txuríyek (izond.): white / blanco/a.
txurrerí, txurreríye, txurreríyek (iz.): fritter stall / churrería.
txurrerá, txurreríe, txurrérak (iz.): fritter seller (female) / churrera.
txurreró, txurrerúe, txurréruek (iz.): fritter seller (male) / churrero.
txúrro, txúrrue, txúrruek (iz.): fritter, churro / churro.
U
udabérri, udabérriye, udabérriyek (iz.): spring / primavera.
udalétxe, udalétxie, udalétxiek (iz.): City Hall, Town Hall / ayuntamiento.
udará, udaríe, udárak (iz.): summer / verano.
udazkén, udazkéna, udázkenak (iz.): autumn / otoño.
uélga, uélgie, uélgak (iz.): strike / huelga.
ukáu du, ukátzeu edo negáu du, negátzeu (ad.): to deny / negar.
/ 46
53
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
ukóndo, ukóndue, ukónduek (iz.): elbow / codo.
ulertú du, ulértzeu (ad.): to understand / comprender.
últzera, últzerie, últzerak (iz.): ulcer / úlcera.
umé, umié, umíek (iz.): child / niño/a, crío/a.
umedáde, umedádie, umedádiek (iz.): wetness, humidity / humedad.
umekéi, umekéye, umekéyek (iz.): childish action / niñería, infantilada.
umemóko, umemókue, umemókuek (izond.): brat, child (despective) / criajo/a, niño/a,
mocoso/a (con matiz despectivo).
umetúda, umétzea (ad.): to become like a child / aniñarse, volver a ser niño/a.
umezále, umezálie, umezáliek (izond.): s.o. who likes children / aficionado a los niños,
que le gustan los niños, que se arregla bien con los niños.
umezúrtz, umezúrtze, umezúrtzek (iz.): orphan / huérfano.
umildáde, umildádie, umildádiek (iz.): humility, humbleness / humildad.
umílde, umíldie, umíldiek (izond.): humble / humilde.
umilláu du, umillátzeu (ad.): to humble, to humiliate / humillar.
umo, umoríe, umóriek (iz.): humor, mood / humor, estado de ánimo.
umoréon, umoréona, umoréonak (iz.): good mood / buen humor.
umorétxar, umorétxarra, umorétxarrak (iz.): bad mood / mal humor.
unibértzal, unibértzala, unibértzalak (izond.): universal / universal.
unidáde, unidádie, unidádiek (iz.): unity / unidad.
unifórme, unifórmie, unifórmiek (iz.): uniform / uniforme.
untxí, untxiyé, untxíyek (iz.): rabbit; conejo.
ur, u, úrek edo ur, udé, údek (iz.): water; agua.
urdíñ, urdiñé, urdíñek (izond.): blue / azul.
ureztáu du, ureztátzeu (ad.): to water / regar.
urré, urrié, urríek (iz.): gold / oro.
úrrengo, úrrengue, úrrenguek (izond.): next / siguiente.
urrí, urriyé, urríyek (iz.): October / octubre.
urrundú da, urrúntzea (ad.): to go away / alejar(se).
urruníen (adb.): far / lejos.
urrutí (adb.): far / lejos.
urté, urtié, urtíek (iz.): year / año.
úrtero (adb.): every year / todos los años.
urtézar, urtézarra, urtézarrak (iz.): New Year’s Eve / Nochevieja.
urtú da, úrtzea (ad.): to melt / derretir(se).
usái, usayé, usáyek (iz.): smell /olor.
usaindú du, usáintzeu (ad.): to smell / olfatear, oler, desprender olor.
usó, uxúe, uxúek (iz.): pigeon / paloma.
ustél, ustelá, ustélak (izond.): spoiled, rotten / podrido/a.
usteldú da, ustéltzea (ad.): to get spoiled, to rot / pudrirse.
ustelkéi, ustelkéye, ustelkéye (iz.): rottenness, rotten part / podredumbre.
ustú du, ústeu (ad.): to empty / vaciar.
utz, utzé, útzek (izond.): simple, mere / mero, simple.
utzí du, úzteu (ad.): l. to leave, to abandon; 2. to allow / l. dejar, abandoner; 2. dejar,
permitir.
utzík (adb.): empty / vacío.
47 /
54
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
X
xagú, xag, xagúek (iz.): mouse / ratón.
xagúxar, xagúxarra, xagúxarrak (iz.): bat (animal) / murciélago.
xaladá, xaladíe, xaládak (izond.): amusing, lively (female) / salada, graciosa.
xaláu, xalaué, xaláuek (izond.): amusing, lively (male) / salado, gracioso.
xéi (zenb.): six / seis.
xeikó urrín ibilí da, xeikó urrín ibíltzea (ad.): to play “sixes” (a card game) / jugar a los
seises (juego de naipes).
xeiréun (zenb.): six hundred / seiscientos.
xelébre, xelébrie, xelébriek (izond.): funny, peculiar / gracioso/a, peculiar.
xéxtran (adb.): fighting / peleando.
xiestá, xiestié, xiéstak (iz.): siesta, nap / siesta.
xíkira (adb.): at least / por lo menos, si quiera.
xímaur, xímaurre, xímaurrek (iz.): manure, fertilizer / estiércol.
ximél, ximelá, ximélak (izond.): withered / marchita.
ximeldú da, ximéltzea (ad.): to wither / marchitarse.
ximúr, ximur, ximúrrek (iz.): wrinkle / arruga.
ximurtú da, ximúrtzea (ad.): to wrinkle / arrugar.
xirimíri, xirimíriye, xirimíriyek (iz.): drizzle / llovizna.
xixtrín, xixtríñe, xixtríñek (izond.): 1. skinny; 2. whim / 1. raquítico/a; 2. melindre.
xumé, xumié, xumíek (izond.): humble / humilde, modesto/a.
xur, xurré, xúrrek (izond.): stingy / tacaño/a.
Z
zabál, zabalá, zabálak (izond.): wide, large / ancho/a, amplio/a.
zabaldú du, zabáltzeu (ad.): to open; to widen / abrir; ensanchar.
zabálera, zabálerie, zabálerak (iz.): width / anchura.
zabalík (pred. adj.): open / abierto/a.
záil, zallé, zállek (izond.): difficult / difícil.
zaintzálle, zaintzállie, zaintzálliek (iz.): guardian / guardián/a, cuidador/a.
záiñ, zañé, záñek (iz.): vein / vena.
zaitú du, záitzeu (ad.): to take care / cuidar.
zaldí, zaldiyé, zaldíyek (iz.): horse / caballo.
zaletásun, zaletásune, zaletásunek (iz.): tendency, inclination / afición, gusto, ten-
dencia.
zapál, zapalá, zapálak (izond.): flat, flatened / llano/a, aplastado/a.
zapaldú du, zapáltzeu (ad.): to step on something / pisar.
zaparrái, zaparráye, zaparráyek (iz.): shower (rain) / chaparrón.
zapatá, zapatíe, zapátak (iz.): shoe / zapato.
zapatéi, zapatéye, zapatéyek (iz.): shoe store / zapatería.
zapatéro, zapatérue, zapatéruek (iz.): shoe maker / zapatero.
zapatílla, zapatíllie, zapatíllak (iz.): slipper / zapatilla.
/ 48
55
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
zapátu, zapátue, zapátuek25 (iz.): Saturday / sábado.
zaplastéko, zaplastékue, zaplastékuek (iz.): slap / bofetada.
zapóre, zaporíe, zapóriek (iz.): flavor / sabor.
zar, zarrá,rrak (izond.): old / mayor, viejo/a.
zara, zaratíe, zarátak (iz.): noise / ruido.
zartú da, zártzea (ad.): to become old / envejecer.
zartzáro, zartzárue, zartzáruek (iz.): old age / vejez.
zatár, zatarrá, zatárrak (izond.): ugly / feo.
zatí, zatiyé, zatíyek (iz.): piece / trozo, pedazo.
záunka éin du, záunka (é)iteu (ad.): to bark / ladrar.
záunka, záunkie, záunkak (iz.): bark (of dog) / ladrido.
záunkaka (adb.): barking / ladrando.
zazpí (zenb.): seven / siete.
zeozé (izord.): something / algo.
zeá (iz.): 1. that (used to replace a word that does not come to mind); 2. exclamative
expression / 1. eso (término comodín usado muchas veces cuando uno no acierta o no
quiere decir la palabra correspondiente); 2. expresión exclamativa. E.g.: zea esan dit,
zuena etortzeko ‘(s)he said that to me, that I should come to you’ / ‘me ha dicho eso,
que vaya donde vosotros’; bai zea! ‘no way’ (lit. yes, that!)’ / ‘¡qué va! (lit. ¡sí, eso!)
(Hualde et al., 1994).
zeátik edo ba (gald.): why / por qué.
zéiñ (gald.): who, aBs / quién, aB s.
zéintzui (gald.): to whom, dat pl. / a quiénes.
zéintzuk (gald.): which (plural) / cuáles.
zelái, zela, zeláyek (iz.): field, lawn, prairie / prado, campo.
zelebráu du, zelebrátzeu (ad.): to celebrate / celebrar. cfr. ospáu.
zelebráziyo, zelebráziyue, zelebráziyuek (iz.): celebration / celebración.
zélo, zéluek (iz.): jealousy / celos.
zelozá, zelozíe, zelózak26 (izond.): jealous (female) / celosa.
zelozó, zelozúe, zelózuek (izond.): jealous (male) / celoso.
zemát (gald.): how much, how many / cuánto-s.
zentzudún, zentzudúne, zentzudúnek (izond.): sensible / sensato/a, juicioso/a.
zentzugábe, zentzugábie, zentzugábiek (izond.): senseless / sin sentido, insensato/a.
zeñék (gald.): who, erg / quién, erg.
zeñén (gald.): whose, ge n / de quién, gen. E.g.: zeñén etxié da orí? ‘whose house is
that?’; ‘¿de quién es esa casa?’
zeñentzát (gald.): for whom / para quién.
zeñí (gald.): to whom, dat / a quién, dat.
zeozé (izord.): something, anything / algo, nada.
25 Hitz honek aldakortasun nabarmena azaltzen du, izan ere, zapátu, zapátue, zapátuek zein zápatu, zápatue,
zápatuek formak erabiltzen dira.
26 Hitz honek forma femenino zein maskulinoak baimentzen ditu, hots, zelóso/zelósa, zelósue/zelósie. Halere,
aurreko kasuetan bezala, gaztelaniarako hitzaren kalko nabarmenagoa izatea leporatzen zaie, eta azentua
silaba bat aurrerago izatea hobesten da.
49 /
56
Ander Ber istain
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, enero-junio, 2019, 7-58
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
zepíllo, zepíllue, zepílluek (iz.): brush / cepillo.
zer (gald.): what / qué.
zerbéza, zerbézie, zerbézak (iz.): beer / cerveza.
zerbíziyo, zerbíziyue, zerbíziyuek (iz.): service / servicio, utilidad.
zeregíñ, zeregíñe, zeregíñek (iz.): occupation / quehacer, ocupación.
zéro, zérue,ruek (iz.): zero / cero.
zerrá, zerrié, zérrak (iz.): saw / sierra.
zerradúra, zerradúrie, zerrarak (iz.): bolt, lock / cerradura.
zerrajéro, zerrajérue, zerrajéruek (iz.): locksmith / cerrajero.
rrautz, zérrautze, zérrautzek (iz.): sawdust / serrín.
zertakó (gald.): what for / para qué.
zerú, zerué, zerúek (iz.): sky; heaven / cielo.
zezén, zezená, zezénak (iz.): bull / toro.
zezenpláza, zezenplázie, zezenplázak (iz.): bullring / plaza de toros.
zigárro, zigárrue, zigárruek (iz.): cigarette / cigarrillo.
zigortú du, zigórtzeu (ad.): to punish / castigar.
zikindú du/da, zikíntzeu/zikíntzea (ad.): to dirty, to get dirty / ensuciar(se).
zikinkéi, zikinkéye, zikinkéye (iz.): dirtiness / suciedad.
zikiñ, zikiñé, zikíñek (izond.): dirty / sucio/a.
ziklísmo, ziklísmue, ziklísmuek (iz.): biking / ciclismo.
ziklísta, ziklístie, ziklístak (iz.): bicyclist / ciclista.
zíklo, zíklue, zíkluek (iz.): cycle / ciclo.
zillár, zillarrá, zillárrak27 (iz.): silver / plata.
zillarrézko, zillarrézkue, zillarrézkuek28 (izond.): made of silver / plateado/a.
zíne, zínie, zíniek (iz.): cinema, movie theater / cine.
zínta, zíntie, zíntak (iz.): tape / cinta.
zinturói, zinturóye, zinturóyek (iz.): belt / cinturón.
zintzó, zintzué, zintzúek (izond.): sincere, honest, loyal / sincero/a, honrado/a, fiel.
zintzotásun, zintzotásune, zintzotásunek (iz.): honesty, loyalty / honradez, lealtad.
zipriztíñ, zipriztíñe, zipriztíñek (iz.): sprinkling / salpicadura.
zírko, zírkue, zírkuek (iz.): circus / circo.
zirkuíto, zirkuítue, zirkuítuek (iz.): circuit / circuito.
zirkunferéntzi, zirkunferéntziye, zirkunferéntziyek (iz.): circumference / circunferencia.
zíta, zítie, zítak (iz.): appointment, date / cita.
zóna, zónie, zónak (iz.): zone / zona.
zor, zorrá, zórrak (iz.): debt / deuda.
zorai, zorakéye, zorakéyek (i z.): craziness, silliness / locura, insustancialidad.
zoráu da, zorátzea (ad.): to become crazy / volverse loco, enloquecer.
zoríonak! (iz.): congratulations!; happy birthday! / ¡felicidades!
zorítxarra, zorítxarra, zorítxarrak (iz.): bad luck / mala suerte, desgracia.
zorítxarrez (adb.): unfortunately / desgraciadamente, por desgracia.
27 Hitz honek bokal alternantzia baimentzen du zillerrá, zillérrak formetan.
28 Adjektiboan ere gertatzen da bokal alternantzia, hots, zillerrézko, zillerrézkue, zillerrézkuek.
/ 50
57
Fontes Linguae Vasconum (FLV), 127, urtarrila-ekaina, 2019, 7-58
Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II
ISSN: 0046-435X IS SN- e: 2530-5832
zoró, zorué, zorúek (izond.): crazy / loco/a.
zoroétxe, zoroétxie, zoroétxiek: madhouse / manicomio.
zorrí, zorriyé, zorríyek (iz.): louse / piojo.
zorrótz, zorrotzá, zorrótzak (izond.): sharp / agudo, afilado, puntiagudo.
zorroztú du, zorrózteu (ad.): to sharpen / afilar.
zorté, zortié, zortíek (iz.): luck, fortune / suerte, fortuna.
zortzí (zenb.): eight /ocho.
zortzi, zortzikúe, zortzikúek (iz.): eighth part / octavo.
zotíñ, zotiñé, zotíñek (iz.): hiccups / hipo.
zozó, zozué, zozúek (iz.): thrush, type of black bird / tordo.
zu (izord.): you / tú.
zubí, zubiyé, zubíyek (iz.): bridge / puente.
zúek (izord.): you plural (abs or erg) / vosotros/as (aBs o erg).
zuláu du, zulátzeu (ad.): to make holes / agujerear.
zuló, zulué, zulúek (iz.): hole / agujero.
zutík (adb.): standing (used mostly in church) / de pie (sobre todo en la iglesia).
zutitú da, zutítzea (ad.): to stand / ponerse de pie.
zuzén, zuze, zuzénak (izond.): right, straight / recto/a, derecho/a.
zuzéndai, zuzendáye, zuzéndayek (iz.): director / director/a.
zuzendú du/da, zuzéntzeu/zuzéntzea (ad.): 1. to correct; 2. to straighten up, to set
upright; 3. to direct / 1. corregir; 2. enderezar; 3. dirigir.
zuzeníen (adb.): directly / en directo, directamente.
5. ERREFERENTZIAK
Altuna, P. (1985). Azpeitiko euskal ebakeraz. Euskera, 31(2), 333-340.
Argoitia, J. A., Azkarate, N. & Gezuraga, X. (1998). Eibarko euskararen esaerak eta
bestelako berezitasun batzuk. Eibar: Eibarko Udala.
Askoren artean. (2014). Elhuyar hiztegia. Durango/Usurbil: Elhuyar Fundazioa.
Azpeitia Eizagirre, A. (2003). Zestoarren erretolika: hitzen, esamoldeen, eta atsotitzen
bilduma. Zestoa: Zestoako Udala.
Azpiazu, A. (2009). Gipuzkoako hegoaldeko euskara. Legazpi: Burdinola.
Beristain, A. (2018). Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – I. Fontes Linguae
Vasconum, 125, 7-54.
De Rijk, R. (1970). Vowel interaction in Bizcayan Basque. Fontes Linguae Vasconum,
5, 149 -168.
Del Castillo, V., Romo, J. A. & Giralt, B. (2001). Azkoittiko euskerie. A zkoitia: Azkoi-
tiko Udala.
Elexpuru, J. M. (2005). Bergara aldeko berbak. Bergara: Bergarako Udala.
Etxebarria, T. (1965). Lexicón del euskera dialectal de Eibar. Euskera, 10 -11, 1-657.
Fraile, I. & Fraile, A. (1996). Oiartzungo hizkera. Oiartzun: Oiartzungo Udala.
Gaminde, I. (2002). Bizkaiko euskararen ezaugarri fonologiko batzuen inguruan. Eus-
kalingua, 1, 4-14.
Gaminde, I. (2003). Zaldibar Berbarik Berba. Zaldibar: Zaldibarko Udala.
Goikoetxea, J. (1967). Loyola inguruan osatutako iztegitxoa. Euskera, 12, 25-60.
51 /
58
Ander Ber is