Conference PaperPDF Available

Makabayang Pagsusuri sa Kasalukuyang Kurikulum ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas

Authors:

Abstract

Pangunahing layunin ng papel na ito na 1) ilahad ang malalim na koneksyon ng mga isyung pangguro at pambayan; 2) bigyang-diin ang mahalagang tungkulin ng guro sa pagbabago ng sistemang pang-edukasyon at ng sistema ng lipunan sa Pilipinas; 2) maghapag ng makabayang pagsusuri sa kasalukuyang kurikulum ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Gagawing lunsaran (springboard) ng pagtalakay ang paglilinaw sa depinisyon ng nasyonalismo – partikular sa edukasyon at ekonomya – tungo sa epektibong paglalantad sa hindi makabayang direksyon at nilalaman ng kasalukuyang kurikulum sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas.
1
Guro, Paaralan at Bayan:
Makabayang Pagsusuri sa Kasalukuyang Kurikulum
ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas
David Michael M. San Juan
Convenor, Kilos na Para sa Makabayang Edukasyon (KMEd)
Associate Professor, De La Salle University-Manila
Pangunahing layunin ng papel na ito na 1) ilahad ang malalim na koneksyon ng
mga isyung pangguro at pambayan; 2) bigyang-diin ang mahalagang tungkulin ng guro
sa pagbabago ng sistemang pang-edukasyon at ng sistema ng lipunan sa Pilipinas; 2)
maghapag ng makabayang pagsusuri sa kasalukuyang kurikulum ng sistema ng
edukasyon sa Pilipinas. Gagawing lunsaran (springboard) ng pagtalakay ang paglilinaw
sa depinisyon ng nasyonalismo partikular sa edukasyon at ekonomya tungo sa
epektibong paglalantad sa hindi makabayang direksyon at nilalaman ng kasalukuyang
kurikulum sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas.
Ang Guro Bilang Mamamayan at Tagahubog ng Lipunan: Isyung Sweldo, Badyet,
at Cha-Cha Bilang Halimbawa
“Be proud you are a teacher; the future depends on you,” mensaheng nakapinta
pa rin ngayon sa maraming pader ng paaralan, at mensaheng totoong-totoo pa rin.
Bilang tagahubog ng sinasabing pag-asa ng bayan ang mga kabataan hindi
maikakailang may mahalagang papel ang guro bilang mamamayan at tagahubog ng
lipunan. Lahat halos ng sektor ng lipunan ay nakakapasok sa paaralan at dumaraan sa
kamay ng mga guro. May malawak na impluwensya at prestihiyo, sa pangkalahatan,
ang guro sa lipunan. Pinapakinggan sila sa tuwing sila ay nagpapahayag sa mga isyung
panlipunan, dahil sila’y itinuturing na eksperto sa kani-kanilang larangan at may natural
na koneksyon at araw-araw na pakikisalamuha sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Sa
sitwasyon ng mga guro sa lipunan, kitang-kita at ramdam na ramdam ang sinasabi ni
Joey Ayala sa isang sikat niyang awitin: “ang lahat ng bagay ay magkaugnay.”
Ang koneksyon ng mga isyung pangguro at pambayan ay agad na makikita sa
isyu ng pagtataas ng sweldo ng mga guro. Kamakailan ay nangako si Presidente
Rodrigo Duterte na dodoblehin niya ang sweldo ng mga guro. Agad namang
nagpahayag ang sekretarya ng Department of Management na si Benjamin Diokno na
hindi raw kakayanin ng pambansang badyet ang pagdodoble ng sweldo ng guro.
Mahusay namang sinagot iyon ng mga guro at ng iba pang nagmamalasakit sa sektor
ng edukasyon: bakit kinaya ng gobyerno na doblehin ang sweldo ng mga sundalo at
pulis, at ngayon ay sasabihing hindi kayang doblehin ang sweldo ng guro at mga
empleyado sa sektor ng edukasyon? Lalong manggagalaiti ang mga guro kapag
nalaman nila na ang pensyon ng pulis at militar ay naka-index sa kasalukuyang sweldo
2
ng nasa serbisyo pa, di gaya sa mga guro at iba pang trabaho. Isama pa ang
katotohanang mas mababa ang retirement age ng mga pulis at sundalo. Sa edad na 56
ay retirado na ang pulis at sundalo, samantalang 60 naman ang edad ng optional
retirement ng mga guro. Sa bansang utak-pulbura ang namumuno, walang espasyo
ang pagpapahalaga sa edukasyon. Ang sigaw nating “Libro hindi bala, edukasyon hindi
gera!” at “Peace Talks, Ituloy!” ay saktong-sakto sa sitwasyong ito. Magkakaroon ng
mas malaking badyet sa edukasyon at mga guro kung mas kaunti ang badyet para sa
bala at gera; mangyayari ito kung may peace talks at tuluy-tuloy na masosolusyunan
ang ugat ng insurhensya sa Pilipinas.
Ang isyu ng kulang na pasilidad sa mga paaralan ay isyung pambayan din. Bakit
nga ba laging kapos ang badyet para sa edukasyon, bakit ba kulang ang libro sa library,
walang libreng mabilis na internet sa lahat ng school, at may mga eskwelahan pa ring
walang kuryente? Sa papeles at bibig mismo ng gobyerno makukuha ang sagot:
napakalaki ng porsyento ng pambansang badyet na inilalaan sa pagbabayad ng utang
ng bansa, at hindi naaabot ng gobyerno ang target na koleksyon ng buwis mula sa mga
korporasyon dahil sa napakaraming insentibo at eksempsyon sa mga malalaking
negosyante at dahil din sa pandaraya sa buwis ng ilang malalaking negosyante.
Kaugnay ng utang, noong 2000, ang utang ng Pilipinas ay umabot na sa 2.2 trillion
pesos. Sa pagtatapos ng 2013, halos 6 trillion pesos na ito. Mula 2000-2013, higit 8
trillion pesos ang ipinambayad natin sa ating mga pinagkakautangan pero sa panahon
ding iyon ay nadoble pa sa halip na lumiit ang ating utang! Kaugnay naman ng buwis,
magugulat kayo, halimbawa na pangalawang pinakamalaking individual taxpayer si
Manny Pacquiao noong 2014? Mas malaki pa ang binayaran niyang buwis kaysa sa
mga itinuturing na pinakamayayaman sa Pilipinas. Mas malaki rin ang binayaran nina
Sharon Cuneta, John Lloyd Cruz at Anne Curtis kaysa sa iba pang kilalang
napakayamang Pilipino na may-ari ng dambuhalang mga korporasyon. Ayon naman sa
pananaliksik na "Revenue Performance of the BIR Large Taxpayers Service: 2006-
2015" (2016) ng National Tax Research Center, maraming korporasyon ang kahit lugi
ay tuloy ang operasyon. Pinalilitaw ng mga korporasyon na ito sa papel na lugi sila para
makalusot sa pagbabayad ng buwis o kaya’y makapagbayad ng mas mababang buwis,
pero sigurado tayo na kumikita pa rin sila dahil hindi naman sila nagsasara. Tama lang,
kung gayon, na magalit si sir at si ma’am sa mga kapitalistang ganid, hindi ba?
Kung ang mga isyung pangguro ay isyung pambayan din, ang mga isyung
pambayan ay isyung pangguro rin. Halimbawa, kamakailan ay ginulantang tayo ng
balitang inaprubahan na ng Kongreso ang resolusyon na nagdedeklara sa sarili nila
bilang Constituent Assembly na magdedeliberasyon sa mga mungkahing pagbabago sa
Konstitusyong 1987. Alam na ng marami sa atin marahil ang ilang mungkahing
pagbabago sa Konstitusyong 1987 gaya ng pagbura sa salitang “pag-ibig” sa preamble
ng Konstitusyon, o sa pagtatanggal sa lahat ng limitasyon sa pagmamay-ari ng mga
dayuhan sa mga negosyo at lupa sa Pilipinas. Pero baka kakaunti pa lang sa mga guro
3
ang nakakaalam na kasama sa planong charter change o Cha-Cha ng rehimeng
Duterte ang pagbubukas sa mga propesyon gaya ng edukasyon sa mga dayuhan; ibig
sabihin, kapag nakalusot ang cha-cha, pwede nang magturo sa public o private school
sa bansa ang sinumang teacher kahit foreigner. Posibleng may maka-agaw na tayo sa
trabaho: ang mga teacher mula sa mga bansang nag-iIngles din at mas mababa ang
average na sweldo kaysa sa Pilipinas. Salot din pala sa ating mga guro ang cha-cha na
salot sa buong bayan!
Ilan lamang ang tatlong nabanggit, sa napakaraming halimbawang nagpapakita
sa malalim na ugnayan ng mga isyung pangguro at pambayan. Hindi maihihiwalay ng
guro ang kanyang sarili sa kanyang lipunang ginagalawan at magkakaroon lamang siya
ng pangmatagalang ginhawa sa sistema kung tutulong siya para mabago ito, dahil
kitang-kita na ang mga problema sa sektor ng edukasyon ay bahagi at karugtong ng
mga problema ng bayan.
Pangunahing tungkulin ng mga guro sa bansa na imulat ang kani-kanilang
estudyante sa mga realidad ng lipunan sa pamamagitan ng isang makabayang
sistemang pang-edukasyon. Upang makita kung ano at paano iyon isasakatuparan,
mahalagang suriin muna ang kasalukuyang sitwasyon ng edukasyon sa bansa. Lenteng
nasyonalista, konseptong nasyonalismo ang gagamitin natin sa pagsusuri nito.
Depinisyon ng Nasyonalismo: Ugnayan ng Edukasyon at Ekonomya
Ilan sa mga karaniwang depenisyon ng nasyonalismo o pagkamakabayan ang
mga sumusunod (mula mababaw papuntang malalim, mula simple papuntang mas
komplikado): pagmamahal sa bayan; pagbibigay-diin sa pagmamahal sa bayan;
pagtataguyod ng kapakanan ng bayan/bansa; pagtataguyod ng kalayaang politikal,
ekonomiko, at kultural ng bansa/bayan; at pakikibaka laban sa imperyalismong
ekonomiko, kultural, at politikal. Mahalagang sipatin ang depinisyon ng nasyonalismo
sapagkat sa konteksto ng Pilipinas, mismong Artikulo XIV, Seksiyon 2.1 ng
Konstitusyong 1987 ng Republika ng Pilipinas ay nagsasabing nasyonalismo dapat ang
pundasyon, ang batayan ng edukasyon sa bansa: “SEK. 2. Ang Estado ay dapat: (1)
Magtatag, magpanatili, at magtustos ng isang kumpleto, sapat at pinag-isang sistema
ng edukasyong naaangkop sa mga pangangailangan ng sambayanan at lipunan…”
Idinagdag pa sa Artikulo XIV, Seksiyon 3.2 ng Konstitusyong 1987 na: “SEK. 3. (1)
Dapat maging bahagi ng kurikula ang pag-aaral ng Konstitusyon sa lahat ng mga
institusyong pang-edukasyon. (2) Dapat nilang ikintal ang pagkamakabayan at
nasyonalismo, ihasik ang pag-ibig sa sangkatauhan, paggalang sa mga karapatang
pantao, pagpapahalaga sa gampanin ng mga pambansang bayani sa historikal na
pagpapaunlad ng bansa, ituro ang mga karapatan at mga tungkulin ng
pagkamamamayan, patatagin ang mga pagpapahalagang etikal at espiritwal, linangin
ang karakter na moral at disiplinang pansarili, pasiglahin ang kaisipang mapanuri at
malikhain, palawakin ang kaalamang syentipiko at teknolohikal, at itaguyod ang
4
kahusayang bokasyonal…” Sa pangkalahatan, halos gayundin ang nilalaman tungkol
sa edukasyon, ng borador ng Comprehensive Agreement on Social and Economic
Reforms (CASER) na inihanda ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP)
at ibinigay sa Gobyerno ng Republika ng Pilipinas noong Enero 12, 2017: Article XII.
RIGHT TO EDUCATION. Section 3. Education shall be nationalist, scientific, mass-
oriented and democratic to develop critical thinking, social commitment, and a sense of
history among students and support the development of the national economy,
upholding of people’s rights, and attaining economic sovereignty for national
development as articulated in this Agreement.”
Ang gayong konsensus hinggil sa nasyonalismo bilang pundasyon ng edukasyon
sa Pilipinas ay nakaugat sa mahabang tradisyong nasyonalista ng mga pambansang
bayani mula pa sa panahon ng Kilusang Propaganda sa mga huling dekada ng
kolonyalismong Espanyol hanggang sa panahon ng Rebolusyong 1896 na pinamunuan
ng Katipunan, na patuloy na nagbi(bi)gay-inspirasyon sa mga sumunod na kilusang
para sa makabayang edukasyon at/o para sa pambansang pagpapalaya.
Hinggil sa nasyonalismo, maaaring balikan ang mga sumusunod nan bahagi ng
mga akda ni Jose Rizal: Kabanata 7 ng El Filibusterismo: Simoun versus Basilio
(usaping pangwika); Kabanata 15 ng El Filibusterismo: Isagani versus Senyor Pasta
(bayan o sariling kapakanan); Kabanata 20 naman ng Noli Me Tangere (pagtangkilik sa
sariling kultura). Sa kabuuan, sa pananaw ni Rizal, sa halip na pamantayang global,
katutubong kultura at kapakanan ng sambayanang Pilipino ang matatag na pundasyon
ng edukasyon. Ang pananaw ni Rizal ay sinasalamin din ng perspektiba ng mga
rebolusyonaryong gaya nina Emilio Jacinto at Andres Bonifacio na kapwa naging mga
pinuno ng Katipunan.
Sa “Kartilya ng Katipunan” na isinulat ni Emilio Jacinto, binibigyang-diin na “Ang
kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala
sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa: wagas
at tunay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang nababatid kundi ang sariling
wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong
di nagpapaapi’t di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa
bayang tinubuan.” Idinagdag pa ni Jacinto na sa “Paglaganap ng mga aral na ito, ay
maningning na sisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang
sangkapuluan at sabugan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang
magkakalahi’t magkakapatid, ng ligayang walang katapusan, ang mga ginugol na
buhay, pagod, at mga tiniis na kahirapa’y labis nang matutumbasan.” Para kay Jacinto,
ang tunay na dangal ng isang mamamayan ay masusukat sa kanyang paglingap o
pagmamalasakit sa kanyang bayang tinubuan. Tiyak na ang “paglaganap ng mga aral
na ito” ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng nasyonalistang edukasyon na
magpapahalaga sa mga sakripisyo ng mga nakipaglaban para sa kalayaan ng bayan.
5
Sa tulang “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa” ni Andres Bonifacio, malinaw rin kung
ano ang dapat bigyang-diin ng sistemang pang-edukasyon: “Walang mahalagang hindi
inihandog/ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop,/dugo, yaman, dunong, katiisa’t
pagod,/buhay ma’y abuting magkalagot-lagot.” Para kay Bonifacio, lahat ng mahalaga
sa buhay kasama na ang karunungan, ang edukasyon ay dapat ialay sa bayan. Sa
halip na dependensiya o pagiging palaasa sa mga dayuhan sa pamamagitan ng pag-
akit sa mga dayuhang mamumuhunan, nanawagan si Bonifacio sa sanaysay/editoryal
na “Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog” na “... tayo’y umasa sa ating sarili at huwag
hintayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran ang tayo’y magkaisang-loob,
magkaisang-isip at -akala at nang tayo’y magkalakas na maihanap ng lunas ang
naghaharing kasamaan sa ating Bayan.”
Sa mga kontemporaryong manunulat/edukador isa sa may
pinakakomprehensibong pagtalakay si Renato Constantino (makabayang historian na
ipina-house arrest ng diktadurang Marcos), partikular sa pamphlet na “Miseducation of
the Filipino.” Inalingawngaw ni Constantino ang nasyonalismo ng mga bayaning
nabanggit at binigyang-diin ang matibay na koneksyon ng edukasyon, ekonomya at iba
pang aspekto ng lipunan: “Ang edukasyon ay mahalagang sandata ng sambayanang
nagsisikhay makamtan ang kalayaan sa ekonomiya at politika, at muling pagsibol sa
larangan ng kultura...Ang edukasyon ay di lamang pagsagap ng impormasyon kundi
paghubog ng taong epektibo at may silbi sa kanyang sariling lipunan. Kung gayon, hindi
maaaring ihiwalay sa lipunan ng isang bansa sa isang partikular na panahon ang
edukasyon nito. Isang kahangalan na isiping ang mga layuning pang-edukasyon ay
dapat magkakatulad saanman, at kung gayon, ang kinakailangan sa paghubog ng
edukadong Amerikano ay siya ring kailangan sa paghubog ng edukadong Pilipino.
Totoo lamang ito kung ang dalawang lipuna’y pareho ng antas sa politika, kultura at
ekonomiya, at kung sila’y may pareho ring layuning politikal, kultural, at ekonomiko…”
Para kay Constantino, ang edukasyon sa mga bansang dating kolonya (o sa konteksto
ng Pilipinas, neokolonya) ay dapat magsikap na palayain ang mga mamamayan sa
kanilang dinanas/dinaranas na pagkaalipin, sa halip na mangopya lamang ng kurikulum
at/o sistema ng edukasyon ng ibang bansa. Sa ganitong diwa, malinaw na ang
pakikibaka laban sa neokolonyalismo at imperyalismo ay mahalaga at hindi
maihihiwalay na bahagi ng pakikibaka para sa makabayang edukasyon, lalo pa at may
sapat na ebidensyang nagpapatunay na sakmal pa rin ng imperyalismo ang Pilipinas at
iba pang bansa, batay sa paliwanag ni Sison sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino: “Ang
ibig sabihin ng imperyalismo ay gera. Ang mga gera sa pagpapalawak mismo ay
malaking negosyo na pinakikinabangan ng mga monopolyong kapitalista ng EU, pero
sa bandang huli'y napapahamak din sila kung nabibigo ang mga gerang iyon. Ang di-
makatarungang mga gerang iyon ang pinakamasamang klase ng pang-aapi at
pagsasamantala sa mamamayang Amerkano at pati sa ibang sambayanan. Habang
nagkukunwari ang imperyalistang estado na sinusunod nito ang "guhit ng tadhana", o
6
wika nga nitong bandang huli'y idinidepensa ang "mundong malaya", pinipilit ang
milyun-milyong manggagawang Amerikano na pag-ibayuhin ang monopolyong
produksyon at magsundalo para lumaban sa ibang bayan. Layunin ng mga imperyalista
na palawakin ang larangan ng monopolyong pamumuhunan sa ibang bayan, gawing
posible ang pagdidispatsa ng tambak-tambak na yaring kalakal at agawin ang mga
mapapagkunan ng hilaw na materyales. Layuning pigain ang mas malaking ganansya
sa ibang bayang kolonya at malakolonya...”
Hinggil sa gerang imperyalista para sa pagdambong sa likas na yaman ng ibang
bansa, sariwang-sariwa pa sa alaala ng madla ang gerang agresyon ng Estados Unidos
sa Iraq o Iraq War. Mismong ang Secretary-General ng United Nations noon na si Kofi
Annan ay nagdeklarang illegal ang gerang iyon (UN, 2004), habang mismong si Alan
Greenspan, Chairman ng Federal Reserve of the United States (Bangko Sentral ng US)
mula 1987-2006, ang umamin na the Iraq war is largely about oil.” Ayon naman sa
Chilcot Report (commissioned report ng gobyerno ng United Kingdom hinggil sag era sa
Iraq), nagbangayan ang US at UK sa pagkontrol ng petrolyo ng Iraq pagkatapos ng
gera (Macalister, 2016). Tinalakay rin sa dokumentaryong Fahreinheit 9/11 ni Michael
Moore ang gerang ito sa ngalan ng petrolyo. Sa konteksto ng Pilipinas, tuloy ang RP-
US Balikatan Exercises sa ilalim ng rehimeng Duterte, at inamin mismo ng Armed
Forces of the Philippines (AFP) na may mga tropang Amerikano sa mismong Marawi sa
panahong kinukubkob nila ang mga kuta ng grupong Maute (Villamor, 2017), bagay na
akmang-akma sa pokus ng U.S. Agency for International Development (USAID) na
nagpapatupad ng Growth with Equity in Mindanao (GEM) Program mula 1995-2012. Sa
isang fact sheet na may petsang September 14, 2010, ispesyal ang pagbanggit ng US
Embassy sa Maynila hinggil sa Mindanao (habang walang banggit sa Luzon at
Visayas): American firms in Mindanao work in agriculture, fisheries, construction
equipment, franchising, call centers and a wide range of consumer products and
services. Apat Cargill, Del Monte Fresh, Marsman-Drysdale, Pepsi Cola sa 26 na
kumpanyang agribusiness na namuhunan ng higit 1 bilyong piso sa Mindanao ay pag-
aari ng o may kasosyong Amerikano (Dy, 2016). Ang kumpanyang Saudi Arabian na
Far Eastern Agricultural Investment Co. (FEAICO) ay kasosyo naman ng kumpanyang
food exporter na AgriNurture Inc. (ANI) at Aztropex sa Pilipinas, sa plantasyon ng
saging, pinya, mais atbp. sa Mindanao. Malapit na kaalyado ng US ang Saudi Arabia
gaya ng pinatutunayan ng $100 bilyong kontrata ng US sa pagsusuplay ng armas sa
Saudi (Holland, 2017).
Ang panghihimasok ng Amerikanong militar sa Mindanao at sa iba pang bahagi
ng bansa ay malinaw na konektado sa paghahangad nila na protektahan at mas
mapalawak pa ang kanilang mga negosyo rito. Pansinin din ang pagiging eksporter at
prodyuser ng produktong pangkonsumo (consumer goods) ng marami sa mga
kumpanyang dayuhan sa bansa patuloy sa pag-agaw sa ating hilaw na materyales,
pagpiga ng malaking ganansya sa ibang bayang kolonya at malakolonya,” at
7
pagdidispatsa ng tambak-tambak na yaring kalakal” gaya ng banggit ni Sison. Sa
pangkalahatan, maliit lamang ang pakinabang ng bansa sa mga dayuhang puhunan o
foreign investment, kumpara sa tubong kinakamkam ng mga korporasyong dayuhan.
Batay sa datos ng World Bank (2017), mula 2005-2015, US $ 31,380,000,000 ang kinita
ng FDI na inilagak sa Pilipinas, at batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP
(2017), US $5,470,000,000 lang ang muli nilang inilagak sa Pilipinas (reinvested
earnings) o 17.5% lamang ng kabuuang kinita ng FDI nila rito sa panahong iyon.
Siyempre pa, kasosyo ng mga dayuhang korporasyon ang pinakamayayamang angkan
sa Pilipinas gaya ng mga Sy at Ayala. Halimbawa, higit 30% ng stocks ng SM
Investments Corporation (as of October 2017) at higit 35% ng stocks ng Ayala
Corporation (as of October 2017) ay pag-aari ng mga dayuhan. Ang mga kumpanyang
ito’y madalas ding bidder sa napakaraming malalaking proyekto ng gobyerno sa ilalim
ng Public-Private-Partnership (PPP), dahil na rin sa kanilang malakas na koneksyon sa
gobyerno. Halimbawa, transportation undersecretary for railroads sa ilalim ng rehimeng
Duterte si Noel Kintanar (na dati ring opisyal sa Ayala Corporation), habang si Gregory
Domingo na dating Department of Trade and Industry secretary sa ikalawang rehimeng
Aquino ay dati namang opisyal sa SM Investments Corporation. Bukod pa rito,
direktang bahagi ng malawakang pagpaplano ng ekonomya ng bansa ang mga
kinatawan ng malalaking korporasyon sa pamamagitan ng mga entidad gaya ng
ASEAN Business Advisory Council na pinopondohan din ng pera ng bayan.
Ang mga kumpanya ring ito at/o ang kanilang mga subsidiary o sister companies
ay sangkot sa mga kaso ng pangangamkam ng lupa ayon sa mga grupo ng mga
magsasaka (Anakpawis Partylist, 2016; Olea, 2011; Takumi, 2014; DeGuzman, 2015;
Uson, 2015), gaya rin ng maraming dambuhalang dayuhang korporasyon (Balana,
2011; Ibon, 2011; Salerno, 2011). Ang mayayamang angkan na pangunahing may-ari o
kaya’y kasosyo ng mga nasabing korporasyon ang taunang laman din ng listahan ng
bilyonaryo ng Forbes Magazine: kumikita ng limpak-limpak habang nakapako sa
pasweldong baratilyo ang marami sa kanilang mga manggagawa. Halimbawa,
maraming manggagawa sa SM at Ayala Malls ay may sweldong minimum lamang o
mas mataas lamang nang kaunti sa minimum. Malinaw sa ganitong konteksto na hindi
pa rin ganap na malaya ang Pilipinas: malapyudal at malakolonyal pa rin ito.
Malakolonyal: sitwasyong mala-alipin; parang sakop pa rin ng dayuhan; parang kolonya
pa rin; pinangingibabawan ng imperyalista sa aspektong kultural, politikal, ekonomiko
atbp. Malapyudal: sitwasyong parang pyudal; wala nang literal na alipin dahil bawal na
ang literal na slavery pero parang alipin pa rin ang nakararami dahil barat ang pasweldo
at wala halos pag-asang umangat sa buhay dahil hinuhuthot ng iilang mayayamang
angkan at mga dayuhang korporasyon ang kanilang pinagpawisan. Malinaw na sakmal
pa rin ng imperyalismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo ang Pilipinas. Sa ganitong
konteksto, ang paghuhusga sa kurikulum ng K to 12 ay paghuhusga sa pagpapanatili,
pagpapalala, o pagbalikwas nito sa sitwasyong malapyudal, malakolonyal ng Pilipinas:
8
masasabi lamang na makabayan ang K to 12 kung nakapag-aambag ito sa paglaban
ng mga mamamayan sa imperyalismo, burukrata-kapitalismo, at pyudalismo.
Kritik sa Pangkalahatang Ideolohiya at Direksyon ng K to 12
Hindi na detalyadong tatalakayin sa papel na ito ang kurikulum at sistemang pang-
edukasyon ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol at imperyalismong Amerikano
hanggang sa panahong bago mag-K to 12 sapagkat halos wala namang ipinagbago sa
pangkalahatan ang sitwasyon ng edukasyon sa bansa sa mga panahong iyon. Maaaring
balikan ang pamphlet na “Miseducation of the Filipino” (“Misedukasyon ng mga Pilipino”/“Ang
Lisyang Edukasyon ng Mga Pilipino”) ni Renato Constantino, “World Bank Textbooks: Scenario
for Deception” (“Mga Teksbuk ng World Bank: Pakana ng Panlilinlang”) ni Letizia Constantino,
artikulong Edukasyong Kolonyal: Sanhi at Bunga ng Mahabang Pagkaalipin” ni Bienvenido
Lumbera, Philippine Education in the Neocolonial Period ni Alexander Martin Remollino, at
The Philippine Educational System” ni Karlo Mongaya. Sa pangkalahatan, batay sa mga
sangguniang ito, ang edukasyon bago mag-K to 12, lalo na mula sa panahon ng diktadurang
Marcos ay naka-ayon sa pangangailangan ng mga imperyalistang bansa, dayuhang
korporasyon at mga lokal nilang kasosyo kaya’t nagmistulang “pabrika ng misedukasyon”
(parirala ni Letizia Constantino) ang mga paaralan, lalo pa at tahasang nakikialam ang mga
dayuhang ahensyang gaya ng World Bank sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng
pagpopondo sa mga pananaliksik na umaayon sa mga gusto nilang pagbabago sa edukasyon
at pagpapautang para sa paglalathala ng mga textbook na nakakiling sa ideolohiya ng
imperialismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo sa halip na malaya at mapagpalayang
institusyong humuhubog ng mga Pilipinong makabayan, kasabay at kahanay ng pagpapatupad
ng gobyerno sa Labor Export Policy/LEP (pag-eeksport ng OFWs), pag-akit sa dayuhang
puhunan o foreign investments, at pagpapanatili sa kalagayang mala-kolonyal at mala-pyudal
ng lipunang Pilipino paraiso para sa iilang mayayaman at makapangyarihang dinastiyang
kasosyo ng mga imperyalistang bansa at mga dayuhang korporasyon, at impyerno naman para
sa mga ordinaryong mamamayang hindi nakikinabang sa sinasabing pag-unlad/kaunlaran at
modernisasyon. Mula sa Program for Decentralized Educational Development (PRODED) ng
diktadurang Marcos at unang administrasyong Aquino, New Secondary Education Curriculum
(NSEC) at Secondary Education Development Program (SEDP) ng unang administrasyong
Aquino, New Elementary School Curriculum (NESC) ng unang administrasyong Aquino at
administrasyong Ramos, Basic Education Curriculum (BEC), Revised Basic Education
Curriculum (RBEC), Secondary Education Curriculum (SEC), at Refined Secondary Education
Curriculum (RSEC) ng rehimeng Macapagal-Arroyo, hanggang sa K to 12 ng ikalawang
administrasyong Aquino, nagpalit lamang ng pangalan ang mga programa at tagapagpatupad
ngunit ang pangkalahatang framework ay hindi halos nagbabago.
K to 12: Pagpapalala sa Sitwasyong Malakolonyal, Malapyudal ng Pilipinas
Pinalalala pa (sa halip na lutasin) ng K to 12 ang sitwasyong malakolonyal,
malapyudal ng Pilipinas. Mala-Joseph Goebbels na inulit-ulit ng mga maka-K to 12 ang
mga diumano’y mabibigat na dahilan at batayan ng pagpapatupad ng K to 12:
pagsunod sa pamantayang global sa layuning makipagkumpetisyon sa ibang bansa
9
(“global competitiveness”) bilang destinasyon ng dayuhang puhunan at suplayer ng
mga manggagawa/propesyunal, mabilis na pagmamanupaktura ng mga semi-skilled na
manggagawa at propesyunal para sa lokal at internasyunal na merkado sa ilalim ng
banderang anti-edukasyong tersyarya para sa nakararaming mamamayan, at
pagpapatuloy at pagpapalawak ng pag-eeksport ng mga manggagawa/propesyunal
(labor export policy). Mula mismo sa bibig ng gobyerno ang ideya ng K to 12 bilang
pamparami ng Overseas Filipino Workers/OFWs gaya ng binigyang-diin sa artikulong
“Kaisipang Nasyonalista at Teoryang Dependensiya sa Edukasyon: Ideolohikal na Kritik
ng Programang K to 12 ng Pilipinas.”
Buhangin, kundi man burak, ang pundasyon ng argumento ng mga maka-K to
12. Sa Overview ng Human Development Report 2016 ng United Nations Development
Programme/UNDP (23-25), higit 70 bansa ang mas mahirap pa kaysa Pilipinas, at 2
lamang (Angola at Djibouti) sa mga ito ang hindi pa nagpapatupad ng K to 12. Hindi rin
napaunlad ng K to 12 ang higit 70 bansa na matagal nang nag-K to 12! Sa huli niyang
State of the Nation Address/SONA (2015), inihayag ni Benigno Simeon “Noynoy”
Cojuangco Aquino III ang isa pang walang batayang paliwanag hinggil sa K to 12: “We
implemented K to 12 because it is not practical to cram learning in a 10-year basic
education cycle...The credentials of our countrymen working overseas are already being
questioned; there are also some who have been demoted because our diplomas are
supposedly not proof of sufficient knowledge...” Kabaligtaran ng realidad ang pahayag
ng gobyerno. Halimbawa, aktibong nagrerekrut ng mga Pilipinong nars ang National
Health Service (NHS) ng United Kingdom at direktang pumupunta ang mga ahente nila
sa Pilipinas upang maghanap ng pupuno sa 24,000 bakanteng posisyon noong 2016
(Weaver, 2016), at ayon sa mga anunsyo sa jobstreet.com.ph, gaya ng sa Jedegal Int’l.
Manpower Services, Inc., maaaring mag-aplay para maging nars sa London ang mga
Pilipinong may isang taon man lamang ng karanasan sa trabaho, at wala binabanggit
na kailangan pa ang senior high school diploma. Bukod sa United Kingdom, may
“government-to-government agreements” na ang Pilipinas para magpadala ng mga
Pilipinong propesyunal sa sektor ng kalusugan sa Norway, Spain, Bahrain at Japan
bago pa man maipatupad ang K to 12 (Makulec, 2014; vi). Sa pagsipat sa mga website
ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ay tatambad ang libu-
libong job vacancies (2013-2016) para sa mga Pilipinong inhinyero, guro, manunulat,
nars, manunulat, accountant sa halos lahat ng mga bansa mula Australia hanggang
Zambia. Sa gayunding database ay may mga bakanteng posisyon para sa mga
Pilipinong chemists, social workers, architects, agriculturists, dentists, foresters,
geologists, guidance counselors, interior designers, librarians, master plumbers,
medical technologists, doctors, midwives, nutritionists, optometrists, pharmacists,
therapists, psychologists, radiologists, and veterinarians mga propesyong saklaw ng
Professional Regulatory Commission (PRC) ng Pilipinas.
10
Maliwanag na kahit walang K to 12 ay in-demand na ang mga Pilipinong
manggagawa. Ang bilang ng Overseas Filipino Workers (OFWs) na dineploy ng
Pilipinas ay umabot na sa 1,844,406 (lagpas 5,000 kada araw) noong 2015 kumpara sa
1,832,668 (halos 5,000 kada araw) noong (POEA, 2015; 1). Noong 2015, ang Pilipinas
ay una sa Timog-Silangang Asya at pangatlo sa daigdig sa pagtanggap ng remitans
(World Bank, 2016; v), at mula 1962-2012, pinakamalala/pinakanegatibo sa Timog-
Silangang Asya ang rekord ng bansa sa net migration
1
batay sa online na arkibo ng
World Development Indicators ng World Bank. Samakatwid, kung susuriin mismo ang
argumento ng gobyerno, hindi naman talaga kailangan ang K to 12, partikular ang
karagdagang 2 taon ng hayskul. Ilohikal kung gayon ang hindi pagsunod ng gobyerno
sa makatwirang rekomendasyon ng kaisa-isang kalitatibong pananaliksik sa isyu ng
haba ng school cycle at kalidad ng edukasyon kaugnay ng K to 12 sa bansa (Felipe at
Porio, c.2010): “(t)here is no clear empirical basis in TIMSS to justify a proposal for the
Philippines to lengthen its education cycle...There is no basis to expect that lengthening
the educational cycle calendar-wise, will improve the quality of education...The value of
the 12-year cycle is ultimately a matter of weighing the large and certain costs against
the uncertain gains in lengthening the education cycle. However, one can adopt a
guideline in weighing these costs and gains. One such guideline may be that individuals
who are inconvenienced by non-standardised cycles should be the ones to bear the
costs of reducing those inconveniences. People in the farms and small barangays
should be spared the burden of a system that will not benefit them. The government
could help those interested in foreign studies and work placement by supporting an
appropriate system of assessment, rather than tinker with the whole cycle length. This
solution addresses the alleged problem in a more focused way and does not
indiscriminately impose on every Filipino the costs of meeting the needs of a few.”
Kaugnay ng mga interesado sa pag-aaral sa ibang bansa, dapat bigyang-diin na kahit
noong wala pang K to 12 sa Pilipinas ay maraming Pilipino na ang nakakakakuha ng
mga prestihiyosong iskolarsyip gaya ng Erasmus Mundus Programme ng European
Union (EU). Ayon sa isang press release ng Delegation of the European Union to the
Philippines (2014), mula 2004-2014 ay mahigit 200 estudyante at lektyurer mula
Pilipinas ang nakinabang na sa Erasmus Mundus. Mula 1948 ay libu-libong Pilipino na
rin ang nagbenepisyo naman sa Fulbright Program ng Estados Unidos kahit noong wala
pa ang K to 12 (Philippine-American Educational Foundation/PAEF, 2017).
Sa pangkalahatan, palalalain lamang ng K to 12 ang dependensiya ng Pilipinas
sa remitans at pananatilihin nito ang kawalan ng industriyalisasyon sa bansa (San Juan
2013, 2014 at 2016), gaya ng pagsusuri ni Laquian (2011): “The most serious negative
effect of labour export policies has been the neglect of domestic production and poor
investments in infrastructure, agriculture, mining, export promotion, and social
1
Ang negatibong net migration value ay nangangahulugang mas maraming taong
pumapasok kaysa lumalabas ng bansa.
11
development because of the easy availability of funds from remittances. The country
may be likened to a man who has become lazy because he receives remittances from a
wife working as a domestic worker abroad. For the government, the easy money from
foreign remittances is a major cause of its inability to pursue sound economic
development programs.” Ang mga bansang sagana sa likas na yaman gaya ng Pilipinas
ay di lubos na uunlad o makaaabot sa mataas na antas ng kaunlaran kung hindi
magsasabalikat ng industriyalisasyon (Chang, 2008 at Lichauco, 1986). Sa panahong
wala pang plano para sa industriyalisasyon ng Pilipinas, trabahong kontraktwal at/o
mababa ang sweldo ang naghihintay sa mga unang batch na magtatapos ng K to
12/senior high school (San Juan, 2013), lalo pa at mismong datos ng World Bank
(2012) ang nagsasabing mas mataas ang average na sweldo ng mga graduate ng
kolehiyo kaysa sa mga hindi graduate ng kolehiyo. Maisasakatuparan lamang ang
industriyalisasyon na makapagpapaunlad sa ekonomya kung may sapat na
manggagawa at propesyunal ang bansa para sa sarili nitong pangangailangan (Roblas,
2011; Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2015). Maging ang
mga maka-K to 12 gaya ni Okabe (2013) ay nagpahayag na ang “enhancementng
edukasyong sekundarya ay hindi sapat para magdulot ng kaunlaran, at maaari pa
ngang magpalala sa “brain drain” at “brain waste” sa bansa: “[A]long with improving
education, the government needs to encourage industrial development and growth of
domestic industries that can provide employment for higher educated school
graduates.” Katulad ito ng perspektiba ni Sison (2015): “(t)heoretically, a K-12 program,
properly oriented, planned and managed, could lead to genuine reforms that will truly
benefit the Filipino people and youth in the realm of education. A truly patriotic, mass-
oriented, and scientific educational system will be able to train millions of youth, help
empower the people and build their nation through heightened social consciousness,
scientific knowledge and technical skillswhile also contributing to the general advance
of human knowledge and development worldwide.” Samakatwid, mayroon o walang K
to 12, nilalaman ng kurikulum at oryentasyon ng pedagohiya ang magtatakda kung
makapagpapaunlad sa bansa ang sistemang pang-edukasyon o hindi.
Sa kasamaang-palad, hindi prayoridad ng gobyerno sa senior high school ang
mga kursong kailangan para sa pagpapaunlad ng Pilipinas gaya ng Agrikultura at mga
kursong para sa industriyalisasyon ng Pilipinas. Ang maraming kurso sa senior high
school ng K to 12 ay eksaktong umaayon sa pangangailangan ng ibang bansa gaya ng
nakatala sa apendiks ng artikulong Neoliberal Restructuring of Education in the
Philippines: Dependency, Labor, Privatization, Critical Pedagogy, and the K to 12
System.”
Gayundin, sa ilalim ng K to 12, inalis bilang bukod na subject sa kolehiyo ang
Agrarian Reform and Taxation (Pag-aaral sa Reporma sa Lupa at Sistema ng
Pagbubuwis), at Philippine Government and Constitution (Pag-aaral sa Konstitusyon
at Sistema ng Gobyernon ng Bansa) dalawang asignatura na may potensyal sanang
12
makapag-ambag sa paghubog ng mga estudyanteng makabayan, anti-pyudal at anti-
imperyalista. Isinama na lang ang dalawang dating bukod na subject na ito bilang mga
paksa na lang sa asignaturang Readings in Philippine History sa college. Siyempre
pa, wala ring kritikal na pagsusuri ang kurikulum sa dayuhang pamumuhunan at sa
mismong sistemang kapitalista sa kabila ng katotohanan na hindi ganap na
nakikinabang sa paglago ng ekonomya sa ilalim ng sistemang ito ang mga ordinaryong
mamamayan.
Pagbalewala sa Katangiang Multilinggwal at Multikultural ng Pilipinas
Hindi rin isinasalang-alang ang katangiang multilinggwal at multikultural ng
Pilipinas. Sa curriculum guide para sa Araling Panlipunan sa junior high school, halos
walang pagtalakay hinggil sa lumad at Moro mga paksang napakahalaga sa pagtitiyak
na mauunawaan ng mga estudyante ang puno’t dulo ng pakikibaka ng mga lumad at
Moro para sa sariling pagpapasya na kaugnay ng pakikibaka ng buong sambayanang
Pilipino para sa pambansang pagpapalaya. Halimbawa, ni hindi matatalakay kung
paanong pakunwaring nilutas ng gobyerno ang rebelyon ng Hukbalahap/Hukbong
Mapagpalaya ng Bayan (HMB) sa pamamagitan ng programang resetelment ng mga
magsasakang walang lupa sa Gitnang Luzon, sa Mindanao bagay na isa sa dahilan
ng komplikadong sitwasyon ngayon sa Mindanao dahil na rin sa may mga lumad at
Moro na naitaboy ng ganitong iskema. Samantala, 20 beses binanggit ang salitang
“Amerikano” sa curriculum guide ng Araling Panlipunan sa elementarya at junior high
school pero hindi binanggit kahit isang beses ang “Moro” at “lumad” at isang beses lang
binanggit ang “Muslim” sa kontekstong lokal (at isa rin sa kontekstong pandaigdig).
Sa pangkalahatan, nananatili ring English ang default na wikang panturo sa
Science & Technology, at Mathematics, atbp. sa kabila ng realidad na wala pang 1% ng
populasyon ang nag-Iingles. Kaugnay nito, ang curriculum guide ng “Mother Tongue”
subject sa elementarya ay NASA ENGLISH, hindi kasali sa priority courses sa college
ang BSE Filipino (Mula sa CHED Memo Order No. 01, Series of 2014) at ayon naman
sa DepEd Order No. 3, Series of 2016, kasama sa criteria sa hiring ng teachers ang
English communication skills, habang hindi naman kasama ang kasanayan sa
komunikasyon sa Filipino. Bukod pa rito, inihain ni Rep. Gloria Macapagal-Arroyo ng
Ikalawang Distrito ng Pampanga ang House Bill 5091 o “AN ACT TO STRENGTHEN
AND ENHANCE THE USE OF ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM” noong Pebrero 21, 2017 kaya’t nanganganib na lalo pang
maging anti-Filipino ang kurikulum sa buong sistemang pang-edukasyon. Layunin ng
panukala ni Macapagal-Arroyo na gawing 70-30% ang hatian ng oras para sa English at
sa Filipino sa mga paaralan.
Pagbibigay-prayoridad sa Dayuhang Paraan ng Pag-iisip
Kapag sinuri ang framework at mga materyales panturo sa ilalim ng K to12,
makikitang mas pinahahalagahan nito ang mga dayuhang paraan ng pag-iisip. Ang
13
framework mismo ng K to 12 at mga babasahing pinagbatayan nito ay kinopya lang sa
mga dayuhan. Ang kurikulum ng K to 12 ay tumatanaw sa “labas” nang hindi muna
sinuri ang “loob”; hinaharap ang mundo nang hindi muna kinikilala ang sarili. Sa mga
teksbuk at modyul, kitang-kita ang pagbibigay-prayoridad sa mga dayuhang kaisipan.
Halimbawa, sa halip na unggoy o anumang hayop mula Pilipinas ang gamitin, unggoy
mula Indonesia ang nasa panimula ng Unit 1 ng Science Textbook ng DepEd Negros.
Narito naman ang isang halimbawa ng aktibidad mula sa nasabing teksbuk: “Advanced
Preparation. Each group must be assigned to bring a small bunch of grapes for the
activity ahead of time. If the students have difficulty in finding the main material, other
fruits or vegetables that demonstrate bunching may be used. Suggested alternatives for
grapes are lanzones, cauliflower, niyug-niyogan, arosep or lato (sea weeds), or even
tree branches.” Samantala, soccer/football naman ang nasa larawan sa Unit 1 ng
Science Textbook ng DepEd Bataan, gayong mayroon namang sipa o sepak takraw
ang mga Pilipino at Asyano.
Ang introduksyon ng kurikulum ng Filipino sa Grades 1-10 ay direktang ibinatay
sa mga kaisipang dayuhan at may paconsuelo de bobo lamang na (at mababaw pa
ngang) pagbanggit sa isang Pilipino: “Isinaalang-alang sa pagbuo ng kurikulum ang
pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, maging ang kalikasan at
pangangailangan ng mga mag-aaral. Pinagbatayan din ang mga legal na batas pang-
edukasyon, at mga teoryang pilosopikal ng edukasyon at wika nina Jean Piaget
(Developmental Stages of Learning), Leo Vygotsky (Cooperative Learning), Jerome
Bruner (Discovery Learning), Robert Gagne (Heirarchical Learning), David Ausubel
(Interactive/Integrated Learning), Cummins (Basic Interpersonal Communication Skills-
BICS at Cognitive Academic Language Proficiency Skills-CALPS) at ng ating
pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal na nagsabing nasa kabataan ang pag-asa
ng bayan.” Tahas ding nakabatay ang kurikulum ng Araling Panlipunan sa Grades 1-10
sa dayuhang framework gaya ng binanggit sa panimula ng curriculum guide ng DepEd:
““Isinaalang-alang sa pagbuo ng kurikulum ang pangangailangang panlipunan, lokal at
global na pamayanan, maging ang kalikasan at pangangailangan ng mga mag-aaral.
Pinagbatayan din ang mga legal na batas pang-edukasyon, at mga teoryang pilosopikal
ng edukasyon at wika nina Jean Piaget (Developmental Stages of Learning), Leo
Vygotsky (Cooperative Learning), Jerome Bruner (Discovery Learning), Robert Gagne
(Heirarchical Learning), David Ausubel (Interactive/Integrated Learning), Cummins
(Basic Interpersonal Communication Skills-BICS at Cognitive Academic Language
Proficiency Skills-CALPS) at ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal na
nagsabing “nasa kabataan ang pag-asa ng bayan”.” Ang curriculum guide naman ng
Math sa Grade 1-10 at Science sa Grade 3-10 ay nangopya lamang sa kurikulum ng
mga bansang mauunlad gaya ng US, Australia, New Zealand, Singapore, Japan at
Canada.
Kurikulum na Urban-sentriko at Elitista
14
Maraming gawain/activity sa curriculum guide na kailangan ng internet at
kompyuter kaya’t hindi isinaalang-alang na hindi lahat ay may internet, kompyuter, at
kuryente! Mababa ang sahod kaya walang pambili ng kompyuter at pang-subscribe sa
broadband ang maraming Pilipino. Katunayan, wala pang 10% ng populasyong may
cellphone sa Pilipinas ang may subscription sa broadband (na mas mahal sa mobile
broadband). Sa draft na modyul para sa Mga Kontemporaryong Isyu (Grade 10), ang
unang gawain sa aralin tungkol sa globalisasyon ay “Guess the Logo,” at ang mga
logong pinahuhulaan ay logo ng McDonald’s, Facebook, Google, Apple, National
Basketball Association (NBA), at Nike. Etse-pwera na kaagad ang hindi taga-lungsod at
yaong mga walang access sa telebisyon at iba pang teknolohiya! Kung tutuusin, maaari
naman itong balansehin sana sa pamamagitan ng pag-iisa-isa naman sa mga pananim
o kaya’y prutas na ineeksport ng Pilipinas sa konteksto ng globalisasyon upang maka-
relate din sa pagtalakay ang mga nasa lugar na rural. Sa asignaturang Komunikasyon
at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino naman sa senior high school ay may
tatlong kasanayang pampagkatuto (learning competency) na nakapokus sa paggawa o
pagsusuri ng blog mga kasanayang nangangailangan ng akses sa internet. Kaugnay
nito, problematiko rin ang pokus sa internet ng asignaturang Media and Information
Literacy sa senior high school.
Pagpapalabnaw at/o Paglusaw sa Mga Asignaturang Mahalaga sa Makabayang
Edukasyon at Imposisyon ng Ideolohiyang Kapitalista
Sa pangkalahatan, malabnaw at kulang ang pagtuturo ng sariling wika, kultura at
kasaysayan sa K to 12. Pinatay ang Philippine History subject sa high school. Tinanggal
na rin bilang bukod na subjects ang Philippine Government & Constitution, at Agrarian
Reform & Taxation, at isinama na lamang ang mga ito bilang paksa sa asignaturang
Readings in Philippine History sa kolehiyo. Tinangka rin ng gobyerno na paslangin ang
Filipino at Panitikan sa kolehiyo ngunit matagumpay itong nilabanan ng Tanggol Wika.
Samantala, ang ibang laman ng kurikulum ng Filipino sa junior high school ay
pag-uulit lang ng tinuturo sa English class (nakapokus sa panitikang dayuhan), habang
ang panitikang pambansa at rehiyunal ay sa Grade 7 at 8 lamang tinatalakay, at bahagi
lamang din ng 21st Century Literature from the Philippines and the World sa senior high
school, sa halip na bukod na subject.
Gayundin, kung susuriing maigi, malabnaw at mababaw ang mga silabus sa
ibang subject gaya sa Readings in Philippine History. Halimbawa, mababaw ng
depinisyon ng “globalisasyon” sa curriculum guide ng DepEd sa Araling Panlipunan
(Grade 1-10): “Globalisasyon– ang kaparaanan kung paano nagiging global o
pangbuong mundo ang mga lokal o pampook o kaya pambansang mga gawi o paraan
sa aspeto ng ekonomiya at kalakalan, teknolohiya, politika, at kalinangan o kultura.”
Hindi nasasapul ng gayong simplistikong depinisyon ang lawak at lagim ng tunay na
mukha ng globalisasyon ang neoliberalismo na sumasaklaw sa liberalisasyon
(pagtatanggal o pagbabawas ng mga limitasyon sa mga malalaking negosyo gaya ng
15
kontrol sa paglabas at pagpasok ng kapital/puhunan, buwis sa imported na produkto,
mataas na corporate tax, mga batas na nagpoprotekta sa mga manggagawa atbp.);
pribatisasyon (pagbebenta sa pribadong korporasyon ng mga dati-rati’y serbisyo
publiko gaya ng mga paaralan, ospital atbp.); at deregulasyon (pagtatanggal o
pagbabawas ng regulasyon sa mga industriya).
Pansinin din kung sino ang mga “bayani” sa curriculum guide ng DepEd para sa
Araling Panlipunan sa Grades 1-10: “Nabibigyang halaga ang mga kontribosyon ng
mga Natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan Hal: Emilio Aguinaldo o
Gregorio del Pilar o Miguel Malvar o Iba pang bayaning Pilipino” Samantala, wala si
Macario Sakay na kapanahon din ng mga ito! Malabnaw at nagpipilit naming maging
neutral ang bahaging ito ng modyul ng DepEd hinggil sa Batas Militar: “Ilan sa mga
naisakatuparan ng Batas-Militar pagkatapos ng 9 na taon ay pagpapagawa ng
imprastraktyur. Ang inaaning palay ay nadagdagan. Ang pagbabahagi ng lupaing
pansakahan ay naging tahimik at maayos. Sa mga suliraning panlabas, sa tulong ni
Unang Ginang Imelda R. Marcos ito ay sumulong. Naitatag ang relasyong
pandiplomatiko sa Tsina, Unyong Sobyet at sa ibang mga bansang komunista sa
Silangang Europa. Marami ring mga pulong pang-international ang ginanap sa Maynila.
Marami ring di masyadong nabigyan ng pansin sa panahong ito. Ilan dito ay ang pang-
aabuso ng mga militar. Katiwalian nang huling taon sa malaking paglustay sa sektor ng
pananalapi at pagbabangko nang huling dalawang taon. Dahil dito nagkaroon ng
dobleng implasyon, patuloy na tumataas ang utang panlabas at nagpapatuloy ang
pagdami ng bilang ng walang hanapbuhay at ang pagbaba ng sahod ng manggagawa.”
Tila cheerleader naman ni Tita Cory ang nagsulat ng modyul na ito ng DepEd
hinggil sa People Power: “Isinulong ni Pangulong Aquino ang mga usapang
pangkapayapaan sa pagitan ng Communist Party of the Philippines, NPA, at MILF.
Pinaimbestigahan din niya ang paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni
Marcos. Nagtalaga siya ng isang komisyon na naglayong maibalik ang mga ninakaw na
yaman ng bansa noong panahon ni Pangulong Marcos…Noon at magpahanggang
ngayon, kinikilala bilang “Ina ng Bansa” si Pangulong Aquino at sa kanyang hudyat at
hikayat, muling natitipon ang mga tao upang magkaisa sa mapayapang protesta laban
sa mga tiwaling opisyal.”
May mga kompetensi rin sa curriculum guide sa Araling Panlipunan (Grade 1-10)
ang kailangang isaayos o rebisahin sapagkat malabo ang ibig sabihin o kaya’y tiyak na
subject to misinterpretation, gaya nito: Nabibigyang halaga ang papel ng
kolonyalismo at imperyalismo sa kasaysayan ng Timog at Kanlurang Asya”; “Nasusuri
ang transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa Timog at Kanlurang Asya sa
pagpasok ng mga kaisipan at impluwensiyang kanluranin sa larangan ng…”; “Nasusuri
ang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na
pamahalaan”; Natataya ang bahaging ginagampanan ng kasarian(gender roles) sa
iba’t bang larangan at institusyong panlipunan (trabaho, edukasyon, pamilya,
16
pamahalaan, at relihiyon).” Lagpas pa rito, dapat ding punahin ang pagsamba sa
“pamilihan,” sa merkado o market sa sistemang kapitalista, ng curriculum guide sa
Ekonomiks na inilabas ng DepEd. Sa esensya, pilit ipinapalunok ng curriculum guide sa
mga estudyante na kapitalismo lamang ang sistemang ekonomiko na maaaring
ipatupad ang sistema kung saan lahat ng tao ay mabubuhay lamang kung
tatanggapin ang barat na pasweldo ng mga diyos ng pamilihan at tumaas man ang
swledo ay kailangang magdoble-kayod dahil sa diumano’y batas ng suplay at demand
at dahil daw sa implasyon. Bukod dito, ang nasabing curriculum guide ay may
competency sa pagbabayad ng buwis ng mamamayan: “Nakababalikat ng pananagutan
bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis,” pero walang pagbanggit sa
obligasyon din ng mga korporasyon na magbayad ng buwis at mag-ambag sa
kaunlarang pambansa.
Pansinin din ang pagbibigay-diin ng competency na ito sa isang partikular na
halimbawa ng industriya na mga dambuhalang korporasyon lamang ang nakinabang sa
mga nakaraang dekada: Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng
industriya, tulad ng pagmimina, tungo sa isang masiglang ekonomiya.” Sa kabila ng
pag-eeksport ng bansa sa mga mineral nito, 0.004% lamang ng kita ng gobyerno ang
mula sa pagmimina, habang bilyun-bilyong piso ang kinikita ng mga dambuhalang
kumpanya ng mina sa bansa. Halimbawa, 10.3 bilyong piso ang consolidated revenue
ng Philex Mining Corp. noong 2016. Hindi man lamang din isinaalang-alang ng
competency na ito ang malawak na pagtutol ng mga lumad (at maging ng mga
ordinaryong mamamayang hindi lumad) sa pagmimina sa kanilang mga lupang ninuno.
Kagimbal-gimbal din ang papuri ng nasabing curriculum guide sa malayang kalakalan o
free trade sa pamamagitan ng eupemistikong paglalahad: “Napahahalagahan ang
kontribusyon ng kalakalang panlabas sa pag-unlad ekonomiya ng bansa.” Dapat
bigyang-diin na batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas mismo, sa mga
nakaraang dekada, halos bawat taon ay mas marami ang ating produktong inimport
kaysa ineksport kaya’t sa konteksto ng malayang kalakalan ay luging-lugi tayo, lalo na
kapag itinala rin ang mga industriya at negosyo sa Pilipinas na nalugi o kaya’y lumiit
ang benta dahil sa matinding kumpetisyong dulot ng walang habas na importasyon
(gaya ng kaso ng sapatos, tela, gulay, asukal atbp.).
Kawalan ng Demokratikong Proseso sa Pagbubuo ng Kurikulum
Gaya ng mga nakaraang pagbabago sa kurikulum, ang implementasyon ng K to
12 ay isang imposisyong mula sa itaas na isinagawa nang wala man lamang
malawakang diskusyon at konsultasyon sa iba’t ibang sektor. Hindi kataka-taka na anim
na kasong kontra K to 12 ang isinampa ng iba’t ibang grupong mula sa iba’t ibang
oryentasyong ideolohikal. Ang lahat ng curriculum guide ay binuo ng iilan lamang
“eksperto” at hindi isinailalim sa malawakang konsultasyon. Gayundin, ang mga
nauupong DepEd secretary at CHED commissioners ay karaniwang walang mahabang
17
panahon ng karanasan ng pagiging aktwal na classroom teacher kaya naman wala ring
malalim na pag-unawa sa problema ng kurikulum at ng buong sistemang pang-
edukasyon. Sa pangkalahatan, ang kawalan ng demokratikong proseso sa pagbubuo
ng kurikulum ng K to 12 ay isa sa mga dahilan kung bakit ang kasalukuyang sistemang
pang-edukasyon ay nananatiling “pabrika ng misedukasyon” na nagmamanupaktura ng
mga manggagawa at propesyunal na pang-eksport at/o para sa mga korporasyon sa
halip na mga Pilipinong mag-aambag sa pag-unlad ng sariling pamayanan at bayan.
Pangwakas
Hamon sa ating lahat na iwasto ang mga mali, baguhin ang mga dapat baguhin,
palitan ang dapat palitan. Sama-sama nating likhain ang bagong kurikulum na akma sa
pangangailangan ng bansa, at huhubog ng mga Pilipinong mag-aambag sa pag-unlad
ng bansa at kapwa mamamayan. Bottom-up, baba-pataas ang prosesong dapat
mamayani sa pagbuo ng kurikulum, sa halip na taas-baba o top-down, para matiyak na
ang mga pangangailangan ng bawat komunidad sa ating arkipelago ay matutugunan ng
kurikulum. Higit sa lahat, sa pamamagitan lamang ng gayong demokratikong proseso
mabubuo ang isang kurikulum na makapagdurugtong-dugtong sa kasanayan at
kakayahan ng ating mga mamamayan at mga pamayanan tungo sa pagbubuo ng
bansang malaya, nakasandig-sa-sarili, maunlad, mapayapa, makatarungan at
tumutulong din sa pag-unlad ng mga bansang may katulad na karanasan at pangarap.
Mga Sanggunian:
Anakpawis Partylist. 2016. “Displacing more than 300 families in Patungan Cove, Maragondon
Anakpawis condemns land grabbing by old and new rich elite.”
http://www.anakpawis.net/2016/07/displacing-more-than-300-families-in-patungan-cove-maragondon-
anakpawis-condemns-land-grabbing-by-old-and-new-rich-elite/
Ayala Corporation Company Disclosures.
http://edge.pse.com.ph/companyDisclosures/form.do?cmpy_id=57
Balana, Cynthia. 2011. “Int’l group probes alleged land-grab by foreign firms.”
http://newsinfo.inquirer.net/12098/int%E2%80%99l-group-probes-alleged-land-grab-by-foreign-firms
Bureau of Internal Revenue. 2016. LIST OF TOP 500 INDIVIDUAL TAXPAYERS FOR TAXABLE YEAR
2014 (as of January 22, 2016).
https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_1/Advisory/amended_Annex%20A_by%
20rank.pdf
National Tax Research Center. 2016. "Revenue Performance of the BIR Large Taxpayers Service: 2006-
2015." http://www.ntrc.gov.ph/images/journal/2016/j20160708b.pdf
DeGuzman, Violeta. 2015. “Whose Land? Whose Development?.”
http://globalnation.inquirer.net/123652/whose-land-whose-development
18
DepEd. Draft Module: ARALING PANLIPUNAN 10.
https://drive.google.com/file/d/0B_TibwEltyeucmJpLWxaRGZWZGc/view
BSP. “Philippines Balance of Payments.” http://www.bsp.gov.ph/statistics/sdds/boprevs/bop99-12.htm
Deped. Draft Module: ARALING PANLIPUNAN Grade 8.
https://drive.google.com/file/d/0B_TibwEltyeuNlF0NkhZQVpGUHc/view
Deped. Curriculum Guide: Araling Panlipunan (Grade 1-10).
http://www.deped.gov.ph/sites/default/files/page/2017/AP%20CG!.pdf
Deped. Curriculum Guide: Mathematics. (Grade 1-10).
http://www.deped.gov.ph/sites/default/files/page/2016/Math%20CG_with%20tagged%20math%20equipm
ent.pdf
Deped. Curriculum Guide: Filipino (Grade 1-10).
http://www.deped.gov.ph/sites/default/files/page/2016/Filipino%20CG.pdf
Deped. Curriculum Guide: Science (Grade 3-10).
http://www.deped.gov.ph/sites/default/files/page/2017/Science%20CG_with%20tagged%20sci%20equip
ment_revised.pdf
DepEd. “Senior High School Core Curriculum Subjects.” http://www.deped.gov.ph/k-to-12/curriculum-
guides/Core-SHS
Dy, Rolando. 2016. “Mindanao elite investors.” http://business.inquirer.net/217898/mindanao-elite-
investors
Holland, Steve. 2017. “U.S. nears $100 billion arms deal for Saudi Arabia: White House official.”
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-saudi/u-s-nears-100-billion-arms-deal-for-saudi-arabia-
white-house-official-idUSKBN18832N
IBON. 2011. “FOREIGN LAND DEALS: GLOBAL LAND GRABBING?”
http://www.twn.my/twnf/2012/3858.htm
Macalister, Terry. 2016. “US and Britain wrangled over Iraq's oil in aftermath of war, Chilcot shows.”
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/07/us-and-britain-wrangled-over-iraqs-oil-in-aftermath-of-
war-chilcot-shows
Olea, Ronalyn. 2011. “DAR accused of ‘conniving’ with Henry Sy’s firm to evict Hacienda Looc farmers.”
http://bulatlat.com/main/2011/09/22/dar-accused-of-%E2%80%98conniving%E2%80%99-with-henry-
sy%E2%80%99s-firm-to-evict-hacienda-looc-farmers/
Salerno, Tania. 2011. “Transnational Land Deals in Mindanao: Situating Ambivalent Farmer Responses
in Local Politics.”
https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Conference_papers/LDPI/16_Tania_Salerno.pdf
Sison, Jose Maria. 1970. Lipunan at Rebolusyong Pilipino.
https://aklatangtibak.files.wordpress.com/2013/05/lrp.pdf
19
SM Investments Corporation Company Disclosures.
http://edge.pse.com.ph/companyDisclosures/form.do?cmpy_id=599
Takumi, Rie. 2014. “Pampanga farmers march to reclaim land ‘grabbed’ by big developers.”
http://www.gmanetwork.com/news/news/regions/364569/pampanga-farmers-march-to-reclaim-land-
grabbed-by-big-developers/story/
UN. 2004. “Lessons of Iraq war underscore importance of UN Charter Annan.”
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=11953#.We1DPFSCzcs
US Embassy in Manila. 2010. “Factshee: AMERICAN BUSINESS ENGAGEMENT IN THE
PHILIPPINES.” https://photos.state.gov/libraries/manila/19452/pdfs/FCSFACTSHEET-14Sept10.pdf
US Office of the Inspector General. “AUDIT OF USAID/PHILIPPINES’ GROWTH WITH EQUITY IN
MINDANAO (GEM-3) PROGRAM.” https://oig.usaid.gov/sites/default/files/audit-reports/5-492-12-002-
p.pdf
USAID. “PERFORMANCE EVALUATION OF USAID/PHILIPPINES GROWTH WITH EQUITY IN
MINDANAO III (GEM-3) PROGRAM.”
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/SIs_Final_Evaluation_Report-
Growth_Equity_Mindanao_III_Annexes.pdf
Uson, Maria Angelina. 2015. “Land grabs, climate change, and disasters: exploring the politics of their
intersection in a Philippine small island.”
https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/LDPI/CMCP_11-
Uson.pdf
Villamor, Felipe. 2017. “U.S. Troops in Besieged City of Marawi, Philippine Military Says.”
https://www.nytimes.com/2017/06/14/world/asia/philippines-marawi-us-troops.html
Aquino, B. S. (2015). State of the nation address. Retrieved from
http://www.gov.ph/2015/07/27/president-aquino-sixth-sona/
Chang, H. J. (2008). Bad samaritans: The myth of free trade and the secret history of capitalism. New
York: Bloomsbury Press.
Delegation of the European Union to the Philippines. (2014). “30 Filipinos to take their MA and PhD
Programmes in EU under the European Union's Erasmus Mundus Programme.” Retrieved from
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/philippines/documents/press_corner/20141508.pdf
Felipe, A. & Porio, C. (c.2010). Length of school cycle and the “quality” of education. Retrieved from
https://clubmanila.files.wordpress.com/2016/04/length-of-school-cycle-and-the.pdf
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (2015). Economic Insight South East Asia
Quarterly briefing Q1 2015. Retrieved from
https://www.icaew.com/~/media/corporate/files/about%20icaew/what%20we%20do/economic%20insight/
2015/sea/final%20south-east-asia-q1-2015-web.ashx
20
Laquian, P. (2011). “The Philippines’ Labour Export Policies Pros and Cons.” Asia-Pacific Memo. 22
November 2011. Retrieved from http://www.asiapacificmemo.ca/the-philippines-labour-export-policies-
pros-and-cons
Lichauco, A. (1986). Towards a new economic order and the conquest of mass poverty. Quezon City: A.
Lichauco.
Makulec, A. (2014). Philippines’ Bilateral Labour Arrangements on Health Care Professional Migration: In
Search of Meaning. International Labour Organization (ILO). Retrieved from
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
manila/documents/publication/wcms_320609.pdf
National Democratic Front of the Philippines (2017). Comprehensive Agreement on Socio-Economic
Reforms (CASER). Retrieved from http://justpeace.ph/wp-content/uploads/2017/02/CASER-draft-as-of-
1701-12-exchanged-with-GRP.pdf
Okabe, M. (2013). Where Does Philippine Education Go? The “K to 12” Program and Reform of
Philippine Basic Education. Institute of Developing Economies. Retrieved from
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/pdf/425.pdf
Philippine-American Educational Foundation/PAEF. (2017). “About PAEF.” Retrieved from
http://fulbright.org.ph/about-paef/
Philippine Overseas Employment Administration/POEA. (2015). OVERSEAS EMPLOYMENT
STATISTICS: DEPLOYED OVERSEAS FILIPINO WORKERS 2014-2015. Retrieved from
http://www.poea.gov.ph/ofwstat/compendium/2015.pdf
Roblas, M. I. (2011). “PH S&T OFW BRAIN DRAIN RISES TO 148%” Department of Science and
Technology. 16 February 2011. Retrieved from http://www.dost.gov.ph/knowledge-resources/news/36-
2011-news/295-ph-s-t-ofw-brain-drain-rises-to-148
San Juan, D. M. M. (2013). Kaisipang nasyonalista at teoryang dependensiya sa edukasyon: Ideolohikal
na kritik ng programang K to 12 ng Pilipinas/Nationalism and dependency theory in education: An
ideological critique of the Philippine K to 12 program. Malay, 26(1), 96120. Retrieved from
http://ejournals.ph/index.php?journal=malay&page=article&op=viewArticle&path%5b%5d=7156
San Juan, D. M. M. (2014). Pambansang salbabida at kadena ng dependensiya: Isang kritikal na
pagsusuri sa labor export policy (LEP) ng Pilipinas/National lifesaver and chains of dependence: A critical
review of the Philippine labor export policy (LEP). Malay, 27(1), 4668. Retrieved from
http://ejournals.ph/index.php?journal=malay&page=article&op=view&path%5b%5d=8608
San Juan, D. M. M. (2016). Neoliberal Restructuring of Education in the Philippines: Dependency, Labor,
Privatization, Critical Pedagogy, and the K to 12 System. Asia-Pacific Social Science Review, 16 (1), 80-
110. Retrieved from https://www.ejournals.ph/article.php?id=9857
Sison, J. M. (2015). “APEC’s neoliberal offensive and its effect on Philippine education.” Retrieved from
http://josemariasison.org/apecs-neoliberal-offensive-and-its-effect-on-philippine-education/
Sison, J.M. (2015). Crisis Generates Resistance (Volume 1: 2009-2015). International Network for
Philippine Studies (INPS).
21
Sison, J.M. (1998). Makibaka Para Sa Pambansang Demokrasya. Kapisanan ng mga Tagasalin para sa
Bayan (KASABAY). Retrieved from from
https://aklatangbayan.files.wordpress.com/2013/02/makibaka_para_sa_pambansang_demokrasya_ikatlo
ng_ed_-_aklat.pdf
United Nations Development Programme. (2016). Overview: Human Development Report 2016 (Human
Development for Everyone). Retrieved from
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_EN_Overview_Web.pdf
Weaver, M. (2016). “NHS nurse shortages 'to last another four years'.” The Guardian. 29 February 2016.
Retrieved from https://www.theguardian.com/society/2016/feb/29/nhs-nurse-shortages-to-last-another-
four-years
World Bank. (2016). Migration and remittances factbook 2016. Washington, D.C.: Global Knowledge
Partnership on Migration and Development (KNOMAD). Retrieved from
https://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/4549025-
1450455807487/Factbookpart1.pdf
Jacinto, Emilio. “Kartilya ng Katipunan.” http://www.bayani.com/kuta/kartilya.php
Constantino, Renato. “Miseducation of the Filipino.”
https://nonlinearhistorynut.files.wordpress.com/2010/02/miseducation-of-a-filipino.pdf
Constantino, Renato. “Lisyang Edukasyon ng Mga Pilipino.” trans. Luis Maria Martinez.
https://fil40online.files.wordpress.com/2012/06/lisyang-edukasyon-ng-pilipino.pdf
Lumbera, Bienvenido. 2007. “Edukasyong Kolonyal: Sanhi at Bunga ng Mahabang Pagkaalipin” sa Mula
Tore Patungong Palengke: Neoliberal Education in the Philippines. eds. Bienvenido Lumbera et al.
http://cnsupdiliman.weebly.com/uploads/4/7/1/0/4710922/mula_tore_patunong_palengke_-
_neoliberal_education_in_the_philippines.pdf
Remollino, Alexander Martin. 2007. “Philippine Education in the Neocolonial Period.” sa Mula Tore
Patungong Palengke: Neoliberal Education in the Philippines. eds. Bienvenido Lumbera et al.
http://cnsupdiliman.weebly.com/uploads/4/7/1/0/4710922/mula_tore_patunong_palengke_-
_neoliberal_education_in_the_philippines.pdf
Mongaya, Karlo. “The Philippine Educational System.”
https://karlomongaya.wordpress.com/2012/01/06/the-philippine-educational-system-1/
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Ipinatutupad na ng ikalawang administrasyong Aquino ang programang Kindergarten to 12 Years of Basic Education (K to 12) na suportado ng World Bank, mga organisasyon ng malalaking negosyante gaya ng Philippine Business for Education (PBED), Employers' Confederation of the Philippines (ECOP), at Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI). Tinututulan naman ito ng ilang organisasyon ng mga guro gaya ng Alliance of Concerned Teachers (ACT), at ng ilang mambabatas, mga magulang, at mga grupong nasyonalista. Bilang ambag sa pambansang diskurso hinggil sa K to 12, layunin ng papel na ito na suriin ang programang K to 12 sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaisipan ng mga nasyonalistang Pilipino gaya nina Jose Protacio Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, at Renato Constantino. Bukod sa katutubong kaisipang nasyonalista, gagamitin din ng papel na ito ang kaugnay na Teoryang Dependensiya (Teoría de la Dependencia o Dependency Theory) na nagbibigay-diin sa sosyo-ekonomikong gahum (socio-economic hegemony) ng mga bansang mauunlad at/o industriyalisado (First World) sa mga bansang mahihirap at/o semi-industriyalisado o agrikultural (Third World). Sa pangkalahatan, tatangkaing sagutin ng papel na ito ang mga sumusunod na katanungan: 1) Bakit hindi maituturing na nasyonalista ang pangkalahatang framework at adyenda ng K to 12?; 2) Paano makaaapekto ang K to 12 sa kultura, politika, at ekonomiya ng bansa?; 3) Ano ang mga posibleng alternatibo sa K to 12, tungo sa pagbuo ng progresibo at nasyonalistang edukasyong Pilipino?
Article
Full-text available
The neoliberal onslaught on the peripheries shows no sign of abating even as neoliberalism's tenets-privatization, deregulation, corporatization, exploitation, austerity, destruction of labor power, developed countries' dominance, developing countries' dependence-are increasingly becoming unpopular or at least exposed as bankrupt by their clear failure to resolve the 2008 crisis. In the Philippines, the K to 12 scheme represents a clear neoliberal restructuring of the education system attuned to the core countries' attempt to manage the crisis. Using Dependency Theory and critical discourses on neoliberalism as tools of analysis, this research is aimed at mapping the contours of this restructuring through contextualizing its link to dependency, privatization, contractualization, technicalization of education, and other aspects of the neoliberal agenda. Furthermore, the current study will shed light on how K to 12 complements the Philippines' 30-year old Labor Export Policy.
Pampanga farmers march to reclaim land 'grabbed' by big developers
 • Rie Takumi
Takumi, Rie. 2014. "Pampanga farmers march to reclaim land 'grabbed' by big developers." http://www.gmanetwork.com/news/news/regions/364569/pampanga-farmers-march-to-reclaim-landgrabbed-by-big-developers/story/
Factshee: AMERICAN BUSINESS ENGAGEMENT IN THE PHILIPPINES." https://photos.state.gov/libraries/manila/19452/pdfs/FCSFACTSHEET-14Sept10.pdf US Office of the Inspector GeneralGEM-3) PROGRAM." https://oig.usaid.gov/sites/default/files/audit-reports/5-492-12-002p.pdf USAID
 • Un Audit
 • Usaid
 • Philippines 'growth
 • With
 • In
 • Mindanao
UN. 2004. "Lessons of Iraq war underscore importance of UN Charter-Annan." http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=11953#.We1DPFSCzcs US Embassy in Manila. 2010. "Factshee: AMERICAN BUSINESS ENGAGEMENT IN THE PHILIPPINES." https://photos.state.gov/libraries/manila/19452/pdfs/FCSFACTSHEET-14Sept10.pdf US Office of the Inspector General. "AUDIT OF USAID/PHILIPPINES' GROWTH WITH EQUITY IN MINDANAO (GEM-3) PROGRAM." https://oig.usaid.gov/sites/default/files/audit-reports/5-492-12-002p.pdf USAID. "PERFORMANCE EVALUATION OF USAID/PHILIPPINES GROWTH WITH EQUITY IN MINDANAO III (GEM-3) PROGRAM." https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/SIs_Final_Evaluation_ReportGrowth_Equity_Mindanao_III_Annexes.pdf
Land grabs, climate change, and disasters: exploring the politics of their intersection in a Philippine small island
 • Maria Uson
 • Angelina
Uson, Maria Angelina. 2015. "Land grabs, climate change, and disasters: exploring the politics of their intersection in a Philippine small island." https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/LDPI/CMCP_11-Uson.pdf
U.S. Troops in Besieged City of Marawi, Philippine Military Says
 • Felipe Villamor
Villamor, Felipe. 2017. "U.S. Troops in Besieged City of Marawi, Philippine Military Says." https://www.nytimes.com/2017/06/14/world/asia/philippines-marawi-us-troops.html Aquino, B. S. (2015). State of the nation address. Retrieved from http://www.gov.ph/2015/07/27/president-aquino-sixth-sona/
Bad samaritans: The myth of free trade and the secret history of capitalism
 • H J Chang
Chang, H. J. (2008). Bad samaritans: The myth of free trade and the secret history of capitalism. New York: Bloomsbury Press.
Economic Insight South East Asia Quarterly briefing Q1 2015
 • A Felipe
 • C Porio
Felipe, A. & Porio, C. (c.2010). Length of school cycle and the "quality" of education. Retrieved from https://clubmanila.files.wordpress.com/2016/04/length-of-school-cycle-and-the.pdf Institute of Chartered Accountants in England and Wales (2015). Economic Insight South East Asia Quarterly briefing Q1 2015. Retrieved from https://www.icaew.com/~/media/corporate/files/about%20icaew/what%20we%20do/economic%20insight/ 2015/sea/final%20south-east-asia-q1-2015-web.ashx
The Philippines' Labour Export Policies-Pros and Cons Asia-Pacific Memo
 • P Laquian
Laquian, P. (2011). "The Philippines' Labour Export Policies-Pros and Cons." Asia-Pacific Memo. 22
Towards a new economic order and the conquest of mass poverty
 • A Lichauco
Lichauco, A. (1986). Towards a new economic order and the conquest of mass poverty. Quezon City: A. Lichauco.