MethodPDF Available

Abstract

MHC-SF in Swedish
COREY KEYES FRÅGEFORMULÄR
En beskrivning av den korta utformningen av mentalt hälsokontinuum (MHC-SF)
©2009 Corey L. M. Keyes, All Rights Reserved
Den korta utformningen av mentalt hälsokontinuum (MHC-SF) har härletts från den långa utformningen (MHC-LF) ),
som ursprungligen innehöll sju punkter som mätte emotionellt välbefinnande, i en sex 3-punkters skala (eller 18 punkter
totalt) som mäter de sex dimensionerna i Ryff’s modell (1989) på psykologisk välbefinnande, och fem 3-punkters skala
(eller 15 punkter totalt) som mäter de fem dimensioner enligt Keyes modell (1998) på socialt välbefinnande. Mätningen
av emotionellt välbefinnande enligt MHC-LF inkluderade sex punkter som mäter frekvensen av positiva effekter som
härleddes, till vissa delar, från Bradburn’s (1969) känslobalans skala, och en enskild punkt som handlar om livskvalitet
som baserar sig på Cantril’s (1967) själv förankrings punkter. Uppskattningar av den interna konsekvens tillförlitligheten
för alla tre uppsättningar av mätningar – emotionella, psykologiska och socialt välbefinnande – i MHC korta och långa
utformningen har alla varit höga (> .80; see e.g., Keyes, 2005a). Måtten på socialt och psykologiskt välbefinnande som
används i MHC-LF har validerats (se Keyes, 1998; Ryff, 1989, Ryff & Keyes, 1995) och har använts i hundratals studier
under de två senaste årtiondena, och deras användning som mått på generellt positiv mental hälsa introducerades först av
Keyes (2002) och nyligen sammanfattats av Keyes (2007)
Emedan MHC-LF innehöll 40 punkter, innehåller MHC-SF 14 punkter som blivit utvalda som de mest prototypiska
punkterna för att representera den konstruerade definitionen för varje aspekt välbefinnande. Tre punkter (glädje,
intresse för livet, och att vara tillfreds) valdes att representera emotionellt välbefinnande, sex punkter (en punkt från var
och en av de 6 dimensionerna) valdes att representera det psykologiska välbefinnandet, och fem punkter (en punkt från
var och en av de 5 dimensionerna) valdes att representera det sociala välbefinnandet. Svars alternativen för den korta
utformningen ändrades till att mäta frekvensen som respondenterna upplevde som symptom på positiv mental hälsa, och
genom detta gavs en klar standardisering för värdering, och en kategorisering på nivåer av positiv mental hälsa som liknar
de standardiseringar som används för att fastställa och diagnostisera allvarliga depressiva episoder (se Keyes, 2002,
2005a, 2007). För att bli diagnostiserad flourishing” (blomstrande mental hälsa), måste individen känna att ‘varje
dag’ eller ‘nästan varje dag’ ha åtminstone ett av tre tecken på hedonisk välmående och åtminstone sex av de elva tecknen
på positiva funktioner under de senaste två veckorna. Individer som framställer en låg nivå (s.s ‘aldrig’ eller ‘en eller två
gånger’ under de senaste två veckorna) åtminstone en mätning av det hedoniska välbefinnandet och låg nivå
åtminstone sex mätningar av positiva funktioner blir diagnostiserade languishing” (vissnande/tynande mental hälsa).
Individer som är varken flourishing eller languishing får diagnosen måttlig mental hälsa.
Den korta formen av MHC har uppvisat utmärkt intern konsekvens (> .80) och diskriminerings giltighet (jämför, Keyes,
2005b, 2006; Keyes et al., 2008; Lamers et al., ). Fyra veckors test – ’om testens’ uppskattnings tillförlitlighet, för den
korta formens skala rör sig från .57 för den generella psykologiska välbefinnande domänen, .64 för den generella
emotionella välbefinnande domänen, till .71 för den generella sociala välbefinnande domänen (Robitschek & Keyes,
2006, 2009). Tre faktors strukturen i den långa och korta formen av MHC emotionellt, psykologiskt och socialt
välbefinnande har blivit konfirmerat i nationella representativa urval av vuxna i USA (Gallagher, Lopez & Preacher,
2009), college studerande (Robitschek & Keyes, 2009), och i en nationellt representativt urval av unga i en ålder mellan
12 och 18 (Keyes, 2005b, 2009)
* Även fast detta ar copyright, så kan MHC-SF användas förutsatt att korrekt tillskrivelse ges. Tillstånd behövs inte för att använda mätinstrumentet och förfrågning
om att få tillstånd att använda mätinstrumentet blir inte besvarat på en individuell basis eftersom tillståndet är givet i denna text. Denna note ger bevis på att tillstånd
har givits. En noggrann citering av detta document finns: Keyes, C. L. M. (2009). Atlanta: Brief description of the mental health continuum short form (MHC-SF).
Tillgänglig på: http://www.sociology.emory.edu/ckeyes/. [On–line, retrieved insert date retrieve
References
Bradburn, N. M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago:Aldine.
Cantril, H. (1967). The pattern of human concerns. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Gallagher, M. W., Lopez, S. J., & Preacher, K. J. (2009). The hierarchical structure of well-being.
Journal of Personality, 77, 1025-1049.
Keyes, C. L. M. (1998). Social well–being. Social Psychology Quarterly, 61, 121–140.
Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in
life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 207-222.
Keyes, C. L. M. (2005a). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of
the complete state model of health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 539–548.
Keyes, Corey L. M. 2005b. The subjective well-being of America’s youth: Toward a
comprehensive assessment. Adolescent and Family Health, 4, 3−11.
Keyes, C. L. M. (2006). Mental health in adolescence: Is America’s youth flourishing?
American Journal of Orthopsychiatry, 76, 395–402.
Keyes, C. L. M. (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: A complementary
strategy for improving national mental health. American Psychologist, 62, 95−108.
Keyes, C. L. M. 2009. The nature and importance of mental health in youth. In R.
Gilman, M. Furlong, & E. S. Heubner (Eds.), Promoting Wellness in Children and Youth: A Handbook of Positive
Psychology in the Schools (pp.9-23). New York: Routledge.
Keyes, C. L. M., Wissing, M., Potgieter, J. P., Temane, M., Kruger, A., & van Rooy, S.
(2008). Evaluation of the Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) in Setswana speaking South Africans.
Clinical Psychology and Psychotherapy, 15, 181–192.
Lamers, S. M. A., Westerhof, G. J., Bohlmeijer, E. T., ten Klooster, P. M., & Keyes, C. L.
M. (under review). Evaluating the psychometric properties of the Dutch version of the Mental Health Continuum-
Short Form (MHC-SF). European Journal of Psychological Assessment.
Robitschek, C., & Keyes, C. L. M. (2006). [Multidimensional well-being and social
desirability].Unpublished data.
Robitschek, C., & Keyes, C. L. M. (2009). The structure of Keyes’ model of mental
health and the role of personal growth initiative as a parsimonious predictor. Journal of Counseling Psychology, 56,
321−329.
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of
psychological well–being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.
Ryff, C. D. & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well–being revisited. Journal of Personality
and Social Psychology, 69, 719–727.
Vuxna MHC-SF (ålder 18 eller äldre)
Var vänlig och svara på följande frågor som handlar om hur du har känt under de senaste [insätt tidsram: senaste månaden, senaste två
veckorna]. Sätt ett kryss i den ruta som representerar hur
ofta du upplevt eller känt nedanstående:
Under den senaste [insätt tidsram:
senaste månaden, senaste två
veckorna], Hur ofta kände du dig...
ALDRIG EN ELLER
TVÅ
GÅNGER
UNGEFÄR EN
GÅNG I
VECKAN
UNGEFÄR 2
TILL 3
GÅNGER I
VECKAN
NÄSTAN
ALLA
DAGAR
ALLA
DAGAR
1. lycka, glädje
2. ett intresse för livet
3. dig nöjd/tillfreds
4. att du har något viktigt
att bidra till samhället
5. att du tillhör en
gemenskap (tex grupp
människor eller ditt
grannskap)
6. att vårt samhälle håller
på att bli en bättre plats
för människor som dig
7. att människor i grunden
är goda
8. att det sätt som
samhället fungerar på är
logiskt för dig
9. att du gillar det mesta av
din personlighet
10. att du bra klarar av att
ta ansvar för ditt dagliga
liv
11. att du har varma och
tillitsfulla relationer med
andra
12. att du upplevt saker som
fått dig att växa som
människa
13. att du har
självförtroende att ha
dina egna tankar och
åsikter och att du vågar
uttrycka dem
14. att du är på väg
någonstans i livet och att
livet har en mening
Ungdomar MHC-SF (ålder 12 till 18)
Var vänlig och svara på följande frågor som handlar om hur du har känt under de senaste [insätt tidsram: senaste
månaden, senaste två veckorna]. Sätt ett kryss i den ruta som representerar hur ofta du upplevt eller känt nedanstående:
Under den senaste [insätt tidsram:
senaste månaden, senaste två
veckorna], Hur ofta kände du dig...
ALDRIG EN ELLER
TVÅ
GÅNGER
UNGEFÄR EN
GÅNG I
VECKAN
UNGEFÄR 2
TILL 3
GÅNGER I
VECKAN
NÄSTAN
ALLA
DAGAR
ALLA
DAGAR
1. lycka, glädje
2. ett intresse för livet
3. dig nöjd/tillfreds
4. att du har något viktigt
att bidra till samhället
5. att du tillhör en
gemenskap (tex grupp
människor eller ditt
grannskap)
6. att vårt samhälle håller
på att bli en bättre plats
för människor som dig
7. att människor i grunden
är goda
8. att det sätt som
samhället fungerar på är
logiskt för dig
9. att du gillar det mesta av
din personlighet
10. att du bra klarar av att
ta ansvar för ditt dagliga
liv
11. att du har varma och
tillitsfulla relationer med
andra
12. att du upplevt saker som
fått dig att växa som
människa
13. att du har
självförtroende att ha
dina egna tankar och
åsikter och att du vågar
uttrycka dem
14. att du är på väg
någonstans i livet och att
livet har en mening
Poängsättning på den korta utformingen av mentalt hälso kontinum (MHC-SF)
Fortlöpande poängsättning (Continuous Scoring): Summa, Sum, 0-70 range, område (använd 10 poängs kategorier om
behov finns).
Kategorisk diagnostik(Categorical Diagnosis): en diagnos blomstrande tillvaro (flourishing) blir ställd om någon känner 1
av de tre hedoniska välbefinnande symptomen (punkterna 1-3) "varje dag" eller" nästan varje dag" och känner 6 av de 11
positiva funktions symptomen (punkterna 4-14) "varje dag" eller" nästan varje dag" under den senaste månaden eller
under de senaste två veckorna. .
Tynande tillvaro (Languishing) är diagnosen när någon känner 1 av de tre hedoniska välbefinnande symptomen
(punkterna 1-3) “aldrig” eller “en eller två gånger” och känner 6 av de 11 positiva funktions symptomen (punkterna 4-8 är
indikatorer på socialt välbefinnande och punkterna 9-14 är indikatorer på psykologiskt välbefinnande) “aldrig” eller “en
eller två gånger” den senast månaden eller de senaste två veckorna. Individer som varken ”langushing” (blomstrar) eller
“flourishing” (tynande tillvaro) blir sen kodad som ”måttlig mental hälsa”.
Symptom Kluster och Dimensioner
Kluster 1; punkterna 1-3 = Hedonisk,(emotionalitet) emotionellt välmående
Kluster 2; Punkterna 4-8 = Eudaimonic,(Funktionalitet) socialt välmående
Punkt 4 = Tillförsel till samhället
Punkt 5 = Social integration
Punkt 6 = Social realitet (se. social tillväxt)
Punkt 7 = Socialt accepterande
Punkt 8 = Socialt sammanhang (se. socialt intresse)
Kluster 3 Punkterna 9-14 = Eudaimonic, Psykologiskt välbefinnande
Punkt 9 = Att acceptera sig själv
Punkt 10 = att behärska omvärldens förhållanden
Punkt 11 = Positiva relationer med andra människor
Punkt 12 = Personlig tillväxt
Punkt 13 = Autonomi (självständighet)
Punkt 14 = Mening med livet
*SPSS syntax för att skapa de kategorier för den kategoriska diagnostiken
* Antagna punkters respons har blivit kodade enligt följande: aldrig=0, en eller två gånger=1, ungefär en gång i
veckan=2, ungefär två till tre gånger i veckan=3, nästan varje dag=4, varje dag=5
count hiaff=mhc1 mhc2 mhc3(4,5).
count loaff=mhc1 mhc2 mhc3(0,1).
count hifunc=mhc4 mhc5 mhc6 mhc7 mhc8 mhc9 mhc10 mhc11 mhc12 mhc13 mhc14(4,5).
count lofunc=mhc4 mhc5 mhc6 mhc7 mhc8 mhc9 mhc10 mhc11 mhc12 mhc13 mhc14(0,1).
recode hiaff (1,2,3=1) (else=0) into hiaffect.
recode hifunc (6 thru 11=1) (else=0) into hifunct.
recode loaff (1,2,3=1) (else=0) into loaffect.
recode lofunc (6 thru 11=1) (else=0) into lofunct.
if hiaffect=1 and hifunct=1 mhc_dx=2.
if loaffect=1 and lofunct=1 mhc_dx=0.
if hiaffect=1 and hifunct=0 mhc_dx=1.
if loaffect=0 and lofunct=1 mhc_dx=1.
value labels mhc_dx 0 'Languishing' 1 'Moderately Mentally Healthy' 2 'Flourishing'.
compute mhc_total = mhc1 + mhc2 + mhc3 + mhc4 + mhc5 + mhc6 + mhc7 + mhc8 + mhc9 + mhc10 + mhc11 + mhc12
+ mhc13 + mhc14.
compute mhc_ewb = mhc1 + mhc2 + mhc3.
compute mhc_swb= mhc4 + mhc5 + mhc6 + mhc7 + mhc8.
compute mhc_pwb= mhc9 + mhc10 + mhc11 + mhc12 + mhc13 + mhc14.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.