ArticlePDF Available

Van een team professionals naar een professioneel team

Authors:

Abstract

‘Is het samenbrengen van intrinsiek gemotiveerde, hoogopgeleide en ervaren zorgverleners voldoende basis voor effectief teamwork?’ Die vraag stelt chirurg Marck Haerkens, directeur van Wings of Care, een adviesorganisatie met een operationele expertise op het grensvlak van lucht-, ruimtevaart en zorg. Wings of Care, vrij vertaald Zorgvleugels, verwijst naar de missie van deze adviesorganisatie: betere patiëntenzorg. Op uitnodiging van de redactie geeft Haerkens inGZ-psychologiezijn visie op samenwerking in de zorg.
34 GZ-psychologie nr7-8 2017
opinieopinie
Beeld: stock.adobe.com
GZ-psychologie nr7-8 2017 35
opinie
Deze rubriek biedt discussie over heikele of actuele onderwerpen.
‘Is het samenbrengen van intrinsiek gemotiveer-
de, hoogopgeleide en ervaren zorgverleners vol-
doende basis voor eectief teamwork?’ Die vraag
stelt chirurg Marck Haerkens, directeur van
Wings of Care, een adviesorganisatie met een
operationele expertise op het grensvlak van
lucht-, ruimtevaart en zorg. Wings of Care, vrij
vertaald Zorgvleugels, verwijst naar de missie
van deze adviesorganisatie: betere patiëntenzorg.
Op uitnodiging van de redactie geeft Haerkens
in GZ-psychologie zijn visie op samenwerking in
de zorg.
‘De patiëntenzorg wordt in toenemende mate multi-
disciplinair. Dit heeft tot gevolg dat professionals met
zeer diverse opleidings- en ervaringsachtergronden
moeten samenwerken in behandeltrajecten. Soms in
persoon (zoals op een OK), soms via verwijzing (zoals
HA naar tweede lijn), en soms in een setting waar ver-
schillende behandelaars op verschillende momenten en
locaties hun bijdrage leveren aan een behandeling
(zoals in de ggz). Maar is het samenbrengen van
intrinsiek gemotiveerde, hoogopgeleide en ervaren
zorgverleners voldoende basis voor eectief teamwork?
Het werken in groepsverband maakt eigenschappen in
de mens los die contraproductief kunnen zijn, ook bij
zorgprofessionals. Daaraan liggen meerdere factoren
ten grondslag, zoals opleiding en veiligheidsklimaat.
OPLEIDINGEN
Van oudsher richten (para-)medische opleidingen zich
op de kennis en technische vaardigheden waarover
beroepsprofessionals moeten beschikken voor het werk
binnen het eigen vakgebied. Medici en verpleegkundi-
gen worden separaat opgeleid, gezamenlijke modules
van universiteiten en niet-universitaire opleidingsinsti-
tuten zijn schaars en iedere opleiding concentreert zich
op de eigen kerncompetenties. Het merendeel hiervan
is technisch van aard, multidisciplinaire training van
teamvaardigheden ontbreekt.1
VEILIGHEIDSKLIMAAT
Fouten maken is menselijk, maar bij medische missers
kan de zorgverlener op een zeer kritische blik rekenen
van patiënten, collegae, IGZ, tuchtcollege, civiele
rechter en pers. Dit kan als bedreigend worden erva-
ren, met als gevolg dat zorgprofessionals zich in een
behandeltraject terugtrekken in het harnas van de
eigen autonomie en zij minder openheid geven over
(bijna) gemaakte fouten. Gevoelens van professionele
kwetsbaarheid kunnen er zelfs toe leiden dat patiënten
met een verhoogd risico worden gemeden. Bovendien
kan de werkmotivatie worden ondergraven, wat niet
alleen een bedreiging voor de patiëntveiligheid vormt,
maar dat kan binnen de ggz tevens bijdragen aan het
probleem van de toch al aanzienlijke personeelskrapte.
Een optimaal veiligheidsklimaat is belangrijk
Van een team
professionals naar
een professioneel team
DOOR MARCK HAERKENS
36 GZ-psychologie nr7-8 2017
opinie
aangezien het positief correleert met procesveiligheid,
zowel in de medische zorg als in andere hoogkritische
sectoren. Een goed veiligheidsklimaat vergt een
geloofwaardige, niet-straende respons jegens
menselijke fouten en om de consequente aanpak van
overtredingen. Dit principe, ‘Just Culture’ genoemd,
is in de zorg nog te weinig herkenbaar.
HUMAN FACTORS
Het vakgebied Human Factors (HF), ook wel ergono-
mie genoemd, onderzoekt de interacties tussen mens
en het systeem om zowel het individuele welzijn als de
systeemprestaties te verbeteren. Dat is dus breder dan
wat in de volksmond ‘de menselijke factor’ wordt
genoemd.
HF-domeinen die de teamprestatie beïnvloeden zijn
onder te verdelen in:
fysische factoren: hoe verhouden de menselijke
anatomie en fysiologie zich tot het productont-
werp (bv. het ontwerp van een stoel, vliegtuig-
cockpit of operatiekamer).
cognitieve factoren: de invloed van mentale pro-
cessen (zoals perceptie, situationeel bewustzijn,
geheugen, besluitvorming) op de individuele pres-
tatie en interactie tussen teamleden onderling (en
met andere elementen van het systeem).
organisatiefactoren: invloed van organisatiestruc-
tuur, cultuur, beleid en processen (bijvoorbeeld
kwaliteits- en veiligheidsbeleid, werk- en rusttij-
den, productiedruk).
PROCESVEILIGHEID
In de literatuur zijn voldoende aanwijzingen te vinden
(literatuur over verschillende hoogkritische domeinen,
zoals de lucht- en ruimtevaart, oshore/scheepvaart of
kernenergie) dat een optimaal veiligheidsklimaat posi-
tief correleert met procesveiligheid.2,3,4 En omge-
keerd, dat een ongunstig veiligheidsklimaat binnen
teams de procesveiligheid ongunstig beïnvloedt.
De beroepsluchtvaart is een domein dat als gevolg van
onderzoeksrapporten van ernstige incidenten - zoals
van de ramp op Tenerife5- reeds vroeg het grote
belang van HF heeft herkend. Iedere beroepsmatig
luchtvarende wordt tegenwoordig verplicht getraind in
HF-awareness en teamfunctioneren middels het ‘Crew
Resource Management’ curriculum.
CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM)
Het teamconcept CRM is eind jaren zeventig geïntro-
duceerd om incidenten aan te pakken die optraden
door falende communicatie en/of samenwerking in de
cockpit.6 CRM is in de decennia erna voortdurend
geëvolueerd tot een internationaal erkende standaard
in de professionele luchtvaart. Deze - niet vrijblijvende
- standaard vormde de basis voor de grote verbeterin-
gen in de vliegveiligheid.
De nadruk bij CRM ligt tegenwoordig op ‘threat and
error management’. Dit is het principe dat menselijke
fouten onvermijdelijk blijven maar dat calamiteiten
zelfs na opgetreden fouten door optimaal teamwork
voorkomen kunnen worden. De basis van CRM wordt
gevormd door afspraken over omgangsvormen, samen-
werking en eectieve communicatie binnen het raam-
werk van een Just Culture.7
HUMAN FACTORS IN DE ZORG
Ook de geestelijke gezondheidszorg is te beschouwen
als een hoogkritisch proces, met het risico op ernstige
gevolgen van foute beslissingen. Human Factors kun-
nen ook hier de basis vormen voor incidenten:
door onvoldoende gestandaardiseerde, niet voor
alle behandelaars inzichtelijke statusvoering kan
cruciale informatie op beslismomenten ontbreken;
door het ontbreken van een gezamenlijke start van
een therapeutisch proces met het gehele team
middels een brieng, waarbij alle kritische infor-
matie wordt besproken;
door een gebrek aan leiderschapsvaardigheden bij
de voorzitter van een MultiDisciplinair Overleg
(MDO), waardoor er geen evenwichtige besluit-
vorming plaatsvindt;
door een afdelingshiërarchie die te steil (‘onaan-
tastbare baas’) of juist te vlak (‘vriendjes’) is, waar-
door elkaar kritisch aanspreken moeilijk wordt;
door een te grote autonomie van individuele the-
rapeuten, waardoor een gezamenlijk behandeltra-
ject onvoldoende wordt afgestemd;
door het ontbreken van een gestandaardiseerde
gezamenlijke terugblik op een behandelproces
(debrieng) en het identiceren van leermomen-
ten. Betrouwbare studies over medische fouten
Marck Haerkens
GZ-psychologie nr7-8 2017 37
opinie
Deze rubriek biedt discussie over heikele of actuele onderwerpen.
zijn schaars. Dit maakt het identiceren van leer-
momenten en dus het verbeteren van de multidis-
ciplinaire teamprestatie niet eenvoudig. Hier ligt
een gezamenlijke taak voor alle wetenschappelijke
verenigingen, waaronder de NVvP.
PROEFSCHRIFT
In mijn proefschrift Human Factors and Team Perfor-
mance wordt het CRM-curriculum naar het zorgdo-
mein vertaald, en daarin wordt een interventiemetho-
diek beschreven om deze werkwijze te borgen op een
ziekenhuisafdeling.8 Teneinde gestandaardiseerd
wetenschappelijk onderzoek naar het veiligheidskli-
maat in de zorg te faciliteren werd een internationaal
erkend meetinstrument voor het veiligheidsklimaat
gevalideerd voor de Nederlandse klinische setting (de
SAQ-NL).9 Vervolgens werd de invloed van de CRM
op het veiligheidsklimaat van zeventien hoogrisico-af-
delingen onderzocht. Op alle afdelingen werd een ver-
band gevonden tussen CRM en een verbeterd veilig-
heidsklimaat. En in onze IC-studie correleerde CRM,
naast een verbeterd veiligheidsklimaat, bovendien met
een betere outcome voor deze kwetsbare patiënten-
groep.10 Uit de database was tevens een lijst van suc-
ces- en faalfactoren voor CRM implementatie te iden-
ticeren, evenals verbeterpunten (geformuleerd door
zorgprofessionals tijdens alle CRM-trainingen) en bar-
rières voor het doorvoeren van geleerde methodieken
op de werkvloer.
TOEKOMST
Medische instituten zouden meer nadruk kunnen leg-
gen op het veiligheidsklimaat op de afdelingen en de
‘niet-technische’ (HF-gerelateerde) teamcomponent
van behandelingen (zoals een goede brieng vooraf-
gaand aan een procedure, heldere afspraken over lei-
derschap en communicatie/assertiviteit tijdens de pro-
cedure, en een gestandaardiseerde debrieng na
aoop). Om dit te bereiken zijn niet vrijblijvende
afspraken die voor alle participerende disciplines gel-
den essentieel.
Alhoewel een goed op de zorg toegesneden CRM-con-
cept veelbelovend is, blijkt het zodanig aanpassen van
een medische organisatie dat de HF-principes volledig
worden geïntegreerd in de dagelijkse patiëntenzorg
nog uitdagend vanwege operationele, opleidings, juri-
dische en politieke aspecten.
Om Medische CRM te laten rijpen tot een waarde-
volle component van multidisciplinaire (para)medi-
sche zorg en opleidingen is een nationale, niet vrijblij-
vende, standaard een voorwaarde.
Teampresteren als kerncompetentie voor alle professio-
nals in de geestelijke gezondheidszorg, waarom niet?’
REFERENTIES
1. Handboek patiëntveiligheid, 2017, hfd. 23,
Samenwerken, communicatie, aanspreken: teamaspecten
van patiëntveiligheid. ISBN: 9789058983060.
2. Grech, M.R., e.a. Human Factors in the Maritime
Domain. CRC Press 2008. pp.130–132.
ISBN9781420043419.
3. Grith C, Roberts DL, Wakeham RT. A Meta-Analysis
of Crew Resource Management/Incident Command
Systems Implementation Studies in the Fire and
Emergency Services. JAAER 2015; 25(1),1-25.
4. Nixon J, Leggatt A, Campbell J. e development and
assessment of behavioural markers to support counter-
IED training. Applied Ergonomics 2015; 48:130-137.
5. Final report and comments of the Netherlands Aviation
Safety Board of the investigation into the accident with
the collision of KLM Flight 4805, Boeing 747-206B,
PH-BUF an Pan American Flight 1736, Boeing 747-
121, N736PA at Tenerife Airport, Spain on 27 March
1977. ICAO Circular 153-AN/56.
6. Cooper G.E., e.a. Resource management on the
ightdeck: proceedings of a NASA/industry workshop.
Moett Field: NASA Ames Research Center, NASA CP-
2120, 1980.
7. Haerkens M.H.T.M., e.a. (2012). Crew resource
management in the ICU: the need for culture change.
Ann. Int. Care 2:39.
8. Haerkens M.H.T.M. Human Factors and Team
Performance. Proefschrift, 2017. ISBN: 9789077245-
66-8.
9. Haerkens M.H.T.M., e.a. (2016) Validation of the
Dutch language version of the Safety Attitudes
Questionnaire (SAQ-NL). BMC Health Serv. Res.
16:385
Haerkens M.H.T.M., e.a. (2015) Crew Resource
Management in the Intensive Care Unit: a prospective
3-year cohort study. Acta Anaesth Scand; Volume 59,
Issue 10, p. 1319–1329.
Marck Haerkens is opgeleid als chirurg, met als
aandachtsgebied traumatologie. In 2017
promoveerde hij op het proefschrift Human Factors
and Team Performance. Haerkens is gecertificeerd
vliegenier, en hij staat aan de basis van de invoering
van teamtraining uit de luchtvaart naar de zorg:
Crew Resource Management (CRM).
Voor verdere informatie: www.wingsofcare.nl
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Thesis
Full-text available
Despite modern equipment, increasing emphasis on patient safety, and excellent training facilities medical care frequently results in unintentional harm to patients. Human Factors (HF) appear to play an important role in adverse events, especially in high risk clinical departments. A sound safety climate is considered essential, as it is positively related to safety outcomes. This thesis focused on HF and critical team performance in clinical medicine. First, an overview of existing literature, our healthcare CRM training curriculum, and a three-phase implementation structure were described. An open source safety climate assessment tool (Safety Attitudes Questionnaire-NL) was validated and an aviation-derived HF awareness / team concept (Crew Resource Management - CRM) was adapted to the clinical setting. Additionally, CRM was implemented in multiple hospital departments and its impact on patient safety assessed. A study into the impact of a CRM-intervention in a large ICU yielded an association of CRM with a reduction in serious complications, and lower mortality, in critically ill patients. Also, safety climate improved. CRM implementation in the Trauma Room of a level 1 Emergency Department (ED) was associated with an improved safety climate, although the time spent by trauma patients in the ED increased. CRM implementation in 17 high-risk clinical departments was associated with an improved safety climate. The results were related to perceived implementation success factors as well as threats to success. Also, points for improvement formulated by healthcare providers and potential barriers to transfer of CRM training to the work floor were provided. Finally all research findings, current issues and future perspectives for healthcare CRM are discussed. The challenge of adapting the medical organizational context to fully integrate HF principles into daily health operations was described and operational, educational, standardization and inspectorate/judicial aspects of this challenge identified.
Article
Full-text available
Background: As the first objective of caring for patients is to do no harm, patient safety is a priority in delivering clinical care. An essential component of safe care in a clinical department is its safety climate. Safety climate correlates with safety-specific behaviour, injury rates, and accidents. Safety climate in healthcare can be assessed by the Safety Attitudes Questionnaire (SAQ), which provides insight by scoring six dimensions: Teamwork Climate, Job Satisfaction, Safety Climate, Stress Recognition, Working Conditions and Perceptions of Management. The objective of this study was to assess the psychometric properties of the Dutch language version of the SAQ in a variety of clinical departments in Dutch hospitals. Methods: The Dutch version (SAQ-NL) of the SAQ was back translated, and analyzed for semantic characteristics and content. From October 2010 to November 2015 SAQ-NL surveys were carried out in 17 departments in two university and seven large non-university teaching hospitals in the Netherlands, prior to a Crew Resource Management human factors intervention. Statistical analyses were used to examine response patterns, mean scores, correlations, internal consistency reliability and model fit. Cronbach’s α’s and inter-item correlations were calculated to examine internal consistency reliability. Results: One thousand three hundred fourteen completed questionnaires were returned from 2113 administered to health care workers, resulting in a response rate of 62 %. Confirmatory Factor Analysis revealed the 6-factor structure fit the data adequately. Response patterns were similar for professional positions, departments, physicians and nurses, and university and non-university teaching hospitals. The SAQ-NL showed strong internal consistency (α = .87). Exploratory analysis revealed differences in scores on the SAQ dimensions when comparing different professional positions, when comparing physicians to nurses and when comparing university to non-university hospitals. Conclusions: The SAQ-NL demonstrated good psychometric properties and is therefore a useful instrument to measure patient safety climate in Dutch clinical work settings. As removal of one item resulted in an increased reliability of the Working Conditions dimension, revision or deletion of this item should be considered. The results from this study provide researchers and practitioners with insight into safety climate in a variety of departments and functional positions in Dutch hospitals.
Article
Full-text available
This research is a meta-analysis of studies on Crew Resource Management (CRM)/Incident Command System implementation in the fire and emergency services. After a thorough literature review, four sets of results were analyzed to determine if CRM training was effective. An aggregate total of 283 test scores were evaluated. The data indicated that CRM training was effective in all studies analyzed. Fixed and random effects models indicated significance as well. The studies had a high degree of heterogeneity probably due to different training and testing procedures used. The data support the use of CRM training in the fire and emergency services. There is evidence for the need for ongoing CRM training as well. Recommendations include designing CRM training with both initial and recurring sessions to ensure internalization of CRM concepts. Future research should also focus on studies with course outcome measures such as pre and post test scores.
Article
Full-text available
Human factors account for the majority of adverse events in both aviation and medicine. Human factors awareness training entitled "Crew Resource Management (CRM)" is associated with improved aviation safety. We determined whether implementation of CRM impacts outcome in critically ill patients. We performed a prospective 3-year cohort study in a 32-bed ICU, admitting 2500-3000 patients yearly. At the end of the baseline year, all personnel received CRM training, followed by 1 year of implementation. The third year was defined as the clinical effect year. All 7271 patients admitted to the ICU in the study period were included. The primary outcome measure was ICU complication rate. Secondary outcome measures were ICU and hospital length of stay, and standardized mortality ratio. Occurrence of serious complications was 67.1/1000 patients and 66.4/1000 patients during the baseline and implementation year respectively, decreasing to 50.9/1000 patients in the post-implementation year (P = 0.03). Adjusted odds ratios for occurrence of complications were 0.92 (95% CI 0.71-1.19, P = 0.52) and 0.66 (95% CI 0.51-0.87, P = 0.003) in the implementation and post-implementation year. The incidence of cardiac arrests was 9.2/1000 patients and 8.3/1000 patients during the baseline and implementation year, decreasing to 3.5/1000 patients (P = 0.04) in the post-implementation year, while cardiopulmonary resuscitation success rate increased from 19% to 55% and 67% (P = 0.02). Standardized mortality ratio decreased from 0.72 (95% CI 0.63-0.81) in the baseline year to 0.60 (95% CI 0.53-0.67) in the post-implementation year (P = 0.04). Our data indicate an association between CRM implementation and reduction in serious complications and lower mortality in critically ill patients. © 2015 The Authors. The Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation. Published by John Wiley & Sons Ltd.
Article
Full-text available
Intensive care frequently results in unintentional harm to patients and statistics don't seem to improve. The ICU environment is especially unforgiving for mistakes due to the multidisciplinary, time-critical nature of care and vulnerability of the patients. Human factors account for the majority of adverse events and a sound safety climate is therefore essential. This article reviews the existing literature on aviation-derived training called Crew Resource Management (CRM) and discusses its application in critical care medicine. CRM focuses on teamwork, threat and error management and blame free discussion of human mistakes. Though evidence is still scarce, the authors consider CRM to be a promising tool for culture change in the ICU setting, if supported by leadership and well-designed follow-up.
Article
This article describes the method used to develop and test a checklist of behavioural markers designed to support UK military forces during Counter-Improvised Explosive Device (C-IED) training. IEDs represent a significant threat to UK and allied forces. Effective C-IED procedures and techniques are central to reducing risk to life in this safety critical role. Behavioural markers have been developed to characterise and assess non-technical skills which have been shown to be important in maintaining high performance in other safety critical domains.
Resource management on the flightdeck: proceedings of a NASA/industry workshop
  • G E Cooper
Cooper G.E., e.a. Resource management on the flightdeck: proceedings of a NASA/industry workshop. Moffett Field: NASA Ames Research Center, NASA CP2120, 1980.
Final report and comments of the Netherlands Aviation Safety Board of the investigation into the accident with the collision of KLM Flight 4805, Boeing 747-206B, PH-BUF an Pan American Flight 1736
Final report and comments of the Netherlands Aviation Safety Board of the investigation into the accident with the collision of KLM Flight 4805, Boeing 747-206B, PH-BUF an Pan American Flight 1736, Boeing 747121, N736PA at Tenerife Airport, Spain on 27 March 1977. ICAO Circular 153-AN/56.