ArticlePDF Available

Influence of hosta tincture on citolysis cellular membrane indicators in rats affected by tetrahloromethane

Authors:
[56] Фармакологiя та бiохiмiя
Український біофармацевтичний журнал, № 6 (53) 2017ISSN 2311-715X (Print) ISSN 2519-8750 (Online)


ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»



  
 

 
  



  






   



   

    




Ключові слова:хоста ланцетолиста; настойка; тетрахлорометан; білі щури; амінотрансферази; еритро-
цитарний індекс інтоксикації; лужна фосфатаза





      
  




 




    
 









Key words: hosta lancetofolia; tincture; tetrachloromethane; whiterats; aminotransferase; erythrocytic index of in-
toxication; alkalinephosphatase
[57]
Ukraïns’kij bìofarmacevtičnij žurnal, No. 6 (53) 2017 ISSN 2311-715X (Print)ISSN 2519-8750 (Online)



    

  

     





 
    


    

 
     
  





   



Ключевые слова: хоста ланцетолистая; настойка; тетрахлорметан; белые крысы; аминотрансферазы;
эритроцитарный индекс интоксикации; щелочная фосфатаза



 






 




   














   


Hosta



  

 











  

[58] Фармакологiя та бiохiмiя
Український біофармацевтичний журнал, № 6 (53) 2017ISSN 2311-715X (Print) ISSN 2519-8750 (Online)



































  




   







  
  

 
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   


 
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   


[59]
Ukraïns’kij bìofarmacevtičnij žurnal, No. 6 (53) 2017 ISSN 2311-715X (Print)ISSN 2519-8750 (Online)







 




  



























  




  



 









   










 






Еритроцитарний індекс інтоксикації у щурів, уражених тетрахлорометаном
та після використання коригуючих чинників, %
 Фармакологiя та бiохiмiя
Український біофармацевтичний журнал, № 6 (53) 2017ISSN 2311-715X (Print) ISSN 2519-8750 (Online)










 




       

 

 

 

      

 

 

 

        

          





 

 Problemy endokrynnoi patolohii, 3,
 Visnyk NAN Ukrainy, 10,
 Farmatsevtychnyi chasopys, 2,
 Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal,3,
 Fitoterapiia. Chasopys, 3,
 Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1 (117), 
 Zdorovia Ukrainy,1 (27), 
 Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka, 
    

Ispolzovanie laboratornykh zhivotnykh v toksikolohicheskom eksperimente.
Farmatsevtychnyi chasopys, 3,
Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1 (2 (99)),
East African Journal of Public Health, 6 (3).

























ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Hosta is a perennial ornamental plant used in Eastern folk medicine for the treatment of inflammatory diseases of the upper respiratory tract in particular coughs and pharyngolaryngeal, folliculitis, mastitis, urethritis, bruises and dysmenorrhea. The aim of the research was the study of the qualitative composition and quantitative content of fatty acids in rhizomes with roots, leaves, and flowers of Hosta lancifolia. Materials and methods. The fatty acid composition of the rhizomes with roots, leaves and flowers of Hosta lancifolia was studied by gas chromatography, which is based on the formation of methyl esters of fatty acids and their subsequent determination. The results of the study and their discussion. As the result of the study 16 fatty acids, 13 which of them were identified were collectively determined in all types of plant raw material. Unsaturated fatty acids quantitatively dominated in all types of plant raw material. Their total content in the rhizomes with roots were 73.82 %, in the leaves, - 64.9%, and in the flowers of Hosta lancifolia their content was 69.15 %. In Hosta lancifolia rhizomes with roots, leaves, and flowers linoleic and palmitic fatty acids were accumulated in significant amount. In addition, there was observed a high content of oleic acid – 20.63 % in rhizomes and roots. Linolenic acid mainly accumulated in flowers – 38.78 %. Oleic and arachidonic acids were detected in leaves at the significant amount. Their contents were almost identical and consistent with 15.15 % and 15.83 %. Eicosanic, begenic and lignocerinic fatty acids in all the investigated plant raw materials waere accumulated in small amount and their content was less than 1.00 %. Conclusion. Hosta lancifolia contains a considerable number of unsaturated fatty acids in rhizomes with roots, leaves, and flowers. The dominant acids in all the investigated raw materials were palmitic and linoleic acids, and the content of eicosanic, begenic and lignocerinic fatty acids was less than 1.00 %
Article
Full-text available
p> THE RESEARCH OF UKRAINIAN MEDICINES MARKET STRUCTURE FOR THE TREATMENT OF HEPATOBILIARY SYSTEM DISEASES A . V. Volkova , A . I. Fedosov, V. S. Kyslychenko The NationalUniversityofPharmacy,Kharkov Keywords: diseases of the liver and biliary tract, market of medicines, marketing analysis. In modern gastroenterology much attention is paid to treatment of liver and bile passages diseases as on prevalence and chronic character they concede only to pathology of cardiovascular system. The pathogenesis of hepatobiliary system leads to development of destructive processes and disease course. Under such circumstances the question of effective, timely, non-toxic and available treatment for the patient is topical. Market research of drugs for treatment of liver and bile passages diseases, determination of features of its structure became the purpose of our research. In the research data of the State register of drugs, the research companies and manufacturing enterprises, which are generalized by means of methods of the marketing, structural, statistical and graphic analysis are used. By results of the market sales analysis of drugs the capacity of segment A05 group "Bile and Liver Therapy" makes 6,39% of the general market capacity of drugs group A "Alimentary tract and metabolism". It is established that preferential quantity of national production drugs are presented in A05A group and foreign in A05B group on the market by A05A "Bile therapy" and A05B "Liver therapy, lipotropics" groups. It is significant that among 7 subgroups of the analyzed segment A05A X10 ** and A05B A50** groups are the largest, the quantity of drugs in which on trade names makes 37 and 34 respectively. It is established that on the Ukrainian market of medicine for treatment of hepatobiliary pathology are delivered by 34 producers from 18 countries. The segment of the Ukrainian production is provided by 26 producers with a total number of 55 drugs. By results of the structural analysis this market segments it is established that drugs are made for treatment of peptic pathology in 14 dosage forms. The greatest number of drugs is provided in the form of capsules (53 names) and tablets (46 names), the smallest is granules, concentrates for preparation of solutions for infusions and liquid dosage forms (suspension oral, solution peroral) which are presented by three names of drugs. Thus, the Ukrainian market of drugs for treatment of liver and bile passages diseases is characterized by the wide range and is presented by 7 groups II of level of ATC-classification which drugs are delivered from 60 producers from 19 countries and are almost evenly provided by the Ukrainian and foreign enterprises. The structural analysis of subgroups testifies to dominance of dosage forms and number of drugs names in the combined drugs segments.</p
Article
Full-text available
Many medical specialties have reviewed the drawbacks of statistical methods in medical diagnosis in specialized areas in their journals. To my knowledge this has not been done in general practice. Given the main role of a general practitioner as a biostatistician, I thought it would be of interest to enumerate statistical problems in assessing methods of medical diagnosis in general terms. In conducting and reporting of medical research, there are some common problems in using statistical methodology which may result in invalid inferences being made. This paper is aimed to highlight to inexperienced statisticians, medical practitioners and personnel as well as other non-statisticians some of the common statistical problems encountered when using statistics to interpret data in medical research. I also comment on good practices to avoid some of these problems.
Оксидативний стрес у хворих на цукровий діабет 2 типу : зв'язок з характеристиками розвитку, прогресування та ускладнень (огляд літератури та власні результати) / М. Ю. Горшунська // Проблеми ендокринної патол
 • М Ю Горшунська
Горшунська, М. Ю. Оксидативний стрес у хворих на цукровий діабет 2 типу : зв'язок з характеристиками розвитку, прогресування та ускладнень (огляд літератури та власні результати) / М. Ю. Горшунська // Проблеми ендокринної патол. -2012. -№ 3. -С. 113-124.
Гепатопротекторы растительного происхождения в лечении заболеваний печени
 • Е В Литвинова
Литвинова, Е. В. Гепатопротекторы растительного происхождения в лечении заболеваний печени / Е. В. Литвинова // Фітотерапія. Часопис. -2007. -№ 3. -С. 75-80.
Кількісне визначення флавоноїдів у сировині хости подорожникової та хости ланцетолистої
 • В В Процька
Процька, В. В. Кількісне визначення флавоноїдів у сировині хости подорожникової та хости ланцетолистої / В. В. Процька, І. О. Журавель // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. -К., 2016. -С. 395-399.
Динаміка показників цитолізу у щурів за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки у віковому аспекті / І. П. Кузьмак // Вісник проблем біол
 • І П Кузьмак
Кузьмак, І. П. Динаміка показників цитолізу у щурів за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки у віковому аспекті / І. П. Кузьмак // Вісник проблем біол. і медицини. -2013. -Вип. 1, Т. 2 (99). -С. 121-124.
Problemy endokrynnoi patolohii
 • M Horshunska
 • Yu
Horshunska, M. Yu. (2012). Problemy endokrynnoi patolohii, 3, 113 -124.
 • O H Reznikov
 • O M Polumbryk
 • Ya H Balon
 • M O Polumbryk
Reznikov, O. H., Polumbryk, O. M., Balon, Ya. H., Polumbryk, M. O. (2014). Visnyk NAN Ukrainy, 10, 17-29.
Farmatsevtychnyi chasopys
 • A V Volkova
 • A I Fedosov
 • V S Kyslychenko
Volkova, A. V, Fedosov, A. I., Kyslychenko, V. S. (2015). Farmatsevtychnyi chasopys, 2, 72-75.doi: 10.11603/2312-0967.2015.2.4755