Conference PaperPDF Available

A vízi élővilág rejtőző menedéke: a Potyondi-mocsár Szombathelyen / [A hidden refuge of the aquatic wildlife: the Potyondi Marsh in Szombathely]

Authors:

Abstract

(Abstract of poster in Hungarian)
3RV]WHUHN NLYRQDWDL
39
$Yt]LpOŋYLOiJUHMWŋ]ŋPHQHGpNHD3RW\RQGL-PRFViU6]RPEDWKHO\HQ
%DORJK/DMRV1,26]LQHWiU&VDED3, Dénes Szilveszter4
16DYDULD0HJ\HL+DWyN|Uť9iURVL0~]HXP 7HUPpV]HWWXGRPiQ\L2V]tály
2(|WY|V/yUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP 6DYDULD(J\HWHPL.|]SRQW
3Savaria Biológiai Tanszék
4ŊUVpJL 1HP]HWL3DUN,JD]JDWyViJD
6]RPEDWKHO\ EHOWHUOHWpQHN e1\-L 2ODG KDWiUiEDQ HJ\ – 1920–1980 közötti
NDYLFVNLWHUPHOpV KHO\pQ PHJPDUDGW  KD-os, 5–7 m-es PpO\HGpV WDOiOKDWy WRYiEEL
UpV]HLW pStWpVL W|UPHOpNNHO IHOW|OW|WWpN N|]HSpQ YiOWR]y Yt]iOOiV~ –2000 m2-es kis
WyYDO$YiURVODNRVViJDV]iPiUD V]LQWH LVPHUHWOHQ QHKH]HQ PHJN|]HOtWKHWŋ KHO\HQ D
N|UQ\pNHQ ULWND YL]HV pOŋKHO\-HJ\WWHV DODNXOW NL YiOWR]DWRV pOŋYLOiJJDO $ V]RPV]pGRV
LGŋV]DNRV YL]ť 3RW\RQGL-iURN pV D PRFViUL pOŋKHO\HN MHOHQWŋV DUiQ\D PLDWW HOVŋ V]HU]ŋ D
WHUOHWHW3RW\RQGL-PRFViUQDNQHYH]WHHOpVD]|QNRUPiQ\]DWQiO-EDQPDMG-EDQ
KHO\LYpGHOHPUHMDYDVROWD$OHJV]iUD]DEEpYHNEHQLViOODQGyYt]ERUtWiV~pOŋKHO\D]RQEDQD
rekettyés-Iť]OiS WiUVXOiV HOŋIRUGXOiVD PLDWW -EHQ RUV]iJRVDQYpGHWW VWiWXV]W Q\HUW $
WHUOHWIORUXOiMDW|EEPLQWV]i]IDMWWDUWDOPD]%DORJK/0HVWHUKi]\$9HJHWiFLyMiQDNIŋ
egységei: /HPQHWXP PLQRULV, &HUDWRSK\OOHWXP VXEPHUVL, 7\SKHWXP ODWLIROLDH HW DQJXVWLIROLDH,
*O\FHULHWXP, 6HQHFLRQLRQ IOXYLDWLOLV, &DODPDJURVWL-Salicetum cinereae, Salicetum albae-IUDJLOLV, továbbá
PiVRGODJRVNHYHUWHUGŋ.|UQ\H]HWpEŋONpWpOWť-KOOŋ-V]i]QiOW|EEYpGHWWPDGiU- és
PiVIpOWXFDWHPOŋVIDM HOŋIRUGXOiVDLVPHUHWHV'DQNRYLFV5 .HOHPHQ7 $V]HU]ŋN iOWDO
tUW LVPHUWHWŋ I]HW PHJMHOHQpVH  yWD D NRUiEEDQ G~V KtQiUQ|YpQ\]HW HUŋVHQ
YLVV]DV]RUXOWDNLWHUMHGWJ\pNpQ\HVHNHOWťQWHNDIDXQDLVV]HJpQ\HVHEEpYiOW$] pOŋKHO\HWD
KRUJiV]QL MiUyN LQWHQ]tY V]HPHWHOpVH pV D] |]|QIDMRN YHV]pO\H]WHWLN /HURPOiVW MHOH] D]
|]|QKDO&DUDVVLXVDXUDWXVJLEHOLR LQYi]LyMDDPLODVVDQNLV]RUtWMDD WyEDQ NRUiEEDQXUDONRGy
&FDUDVVLXV-W0LYHODV]HPpWKLYDWDORVJ\ťMWpVHpVHOV]iOOtWiVDPLQGHGGLJQHPYDOyVXOWPHJ
H]W D] HOVŋ V]HU]ŋ N|]HO PiVIpO pYWL]HGH pYV]DNRQNpQW YpJ]HWWV]HUYH]HWW
KXOODGpNPHQWHVtWpVVHOLJ\HNV]LNNH]HOQL.RUiEEDQWDQ|VYpQ\WLVOpWHVtWHWWQNLWWGHHOHPHL
JDUi]GDViJiOGR]DWiYiYiOWDN$3RW\RQGL-PRFViU– mint ökoOyJLDLOpSŋNŋIHQQPDUDGiVD
HVHWpQ D PHJ\HV]pNKHO\ WpUVpJpEHQ JD]GDJ WHUPpV]HWN|]HOL pOHWN|]|VVpJ PHQHGpNpW
EL]WRVtWKDWMD
3
XI. MAGYAR TERMÉSZETVÉDELMI
BIOLÓGIAI KONFERENCIA
„Sikerek és tanulságok a természetvédelemben”
Helyszín:
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
,GŋSRQW
2017. november 2 – 5.
Absztrakt kötet
Szerkesztette:
Mizsei Edvárd pV6]HSHVYiU\&VDED
2017
0DJ\DU%LROyJLDL7iUVDViJ
07$gNROyJLDL.XWDWyk|]SRQW
KWWSZZZPWENKXPWEN
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.