ResearchPDF Available

Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012

Authors:
  • Independent researcher and consultant

Abstract and Figures

Publikacja opisuje zmiany w sieci szkół podstawowych dokonane w latach 2007–2012 przez gminy oraz pozostałe organy prowadzące. Przedmiotem analiz jest zamykanie i otwieranie szkół, zmiana organu prowadzącego szkoły, zmiana złożoności (filie, szkoły samodzielne, zespoły szkół) oraz zmia-na stopnia organizacji (prowadzone klasy w szkołach podstawowych).
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
... Moroń 2014). Wysokie koszty realizacji zadań oświatowych i brak perspektyw na zmianę sytuacji gmin w przyszłości są czynnikami wymuszającymi dokonywanie zmian w sieci szkolnej (Herczyński, Sobotka 2014;Dziemianowicz-Bąk, Dzierzgowski 2014;Bajerski 2014;Bajerski, Błaszczyk 2015;Kołomycew, Kotarba 2018). ...
... przekazanie bez umowy, co w praktyce oznaczało formalną likwidację szkoły, po uprzednim zapewnieniu mieszkańców, że na jej bazie będzie funkcjonowała szkoła ze zmienionym organem prowadzącym (por. Herczyński, Sobotka 2014;Dziemianowicz-Bąk, Dzierzgowski 2014). ...
Article
Artykuł podejmuje problem obsadzania mandatów bez głosowania w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców. W stosunku do wyborów z 2014 r. liczba takich przypadków wzrosła w 2018 r. o 77%. Wydaje się, że obowiązujące prawo wyborcze, w szczególności art. 418 § 1 (podział gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze), art. 434 § 1 i 2 (zasady organizacji wyborów w przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej liczbie mandatów do obsadzenia) i art. 478 § 2 (tryb zgłaszania kandydatów na wójta lub burmistrza) Kodeksu wyborczego, w połączeniu z uwarunkowaniami lokalnej rywalizacji wyborczej, może sprzyjać powstawaniu zjawiska niekonkurencyjnych wyborów, które skutkują m.in. spadkiem frekwencji wyborczej. (The paper deals with the issue of filling seats without voting in elections to councils in municipalities with up to 20,000 inhabitants. In comparison to the local elections held in 2014, the number of such cases increased by 77% in the 2018 elections. It appears that the applicable election law, in particular Article 418 § 1 (the division of municipalities into single-seat constituencies), Article 434 § 1 and 2 (the election organisation rules applicable when the number of candidates equals the number of available seats), and Article 478 § 2 (the procedure for proposing candidates for the position of municipal leader or town mayor) of the Electoral Code, combined with the conditions determining local electoral competition, may facilitate the occurrence of the phenomenon of non-competitive elections that results, among other things, in low voter turnout.)
... The immediately adjacent to themdid numbers of children in certain age groups increase (Herczyński and Sobotka, 2014). More detailed information on the spatial differentiation of this process is as provided in the next section. ...
Article
The aim of the research has been to portray spatial differentiation of the process of school closures in rural areas of Poland, as well as to identify causes, and the effects of the closures on the socio-economic functioning of communities and local governments. To achieve that, desk research was first applied, with data used to classify Poland’s gminas (local-authority areas), in line with changes in numbers of pupils and schools. In the next step, in-depth interviews with gmina authorities and inhabitants were conducted, to allow intentionally-selected case studies to be considered further. It emerged that the main reasons for around 3300 Polish schools to close over the 2000-2016 period were declining fertility plus migration, combining to reduce numbers of primary-school pupils. Economic reasons were cited as the direct cause of school closures in the countryside. Both the negative and positive effects of closing rural schools in various groups were found.
... Každý z popisovaných případů pro malou vesnickou školu znamená prakticky totéž: její zánik. Situace, kdy se malé školy stávají obětí optimalizace rozpočtu, je znepokojivá a vzbuzuje mnoho sporů a polemik, a to jak na politické, tak na společenské či vědecké úrovni (Dolata & Pieniążek, 2013;Herbst, Herczyński & Levitas, 2009;Herbst, 2013;Herczyński & Sobotka, 2014;Likwidacja, 2014;Skura, 2013aSkura, , 2013b Klíčová byla aktivita místní komunity, která se za udržení školy postavila. Rodiče dětí z obce si nedovedli představit, že by přišli o školu ve své obci. ...
... Jej podział dla poszczególnych jednostek terytorialnych dokonywany jest na podsta- wie algorytmu uwzględniającego szereg parametrów 4 , wśród których kluczową rolę odgrywa liczba uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie JST. Spadek licz- by uczniów skutkuje niższą subwencją, z której można pokryć coraz mniejszą część ponoszonych przez JST wydatków[Herczyński, Sobotka 2014, s. 88]. W 2006 r. w Polsce w szkołach podstawowych uczyło się 2 484 891 uczniów. ...
... The improvement in school results, e.g. in PISA studies, has been observed (especially in reading and interpretation, and in mathematics, the 4 th and the 6 th rank respectively), although in 2015 the results were lower than in 2012. The early school leaving rate is very low in Poland -according to a research, 2.5-3.5% pupils resigned from educational career in the recent years, in the population aged 18-24 the number of education and training dropouts was one of the lowest in the European Union -above 5% in 2016 (Herczyński, Sobotka 2014;Plichta 2017: 166). ...
Chapter
Full-text available
The paper focuses on child care as a way of investing in children. It does not address issues related to financial investments. The aim of the paper is to use the available empirical studies in order to analyse mothers’ employment consequences for their children’s development. Relying on the literature, I aspire to answer the following question: Does mothers’ employment have negative consequences for children’s development?
Article
Full-text available
Celem artykułu jest charakterystyka jednej z form zarządzania konfliktem, tj. przezwyciężenia konfliktu powstałego na tle likwidacji szkół na obszarach wiejskich. Przedstawione analizy bazują na wynikach badań empirycznych prowadzonych wśród interesariuszy lokalnej polityki oświatowej w Polsce w latach 2016‒2018. Badania koncentrowały się na działaniach władz lokalnych zmierzających do przezwyciężenia konfliktu powstałego w związku z planowaną likwidacją lokalnych szkół i dotyczyły nauczycieli, którzy w badanych gminach byli inspiratorami i liderami lokalnego konfliktu. Stosowane wobec nich działania nie rozwiązywały konfliktu (nie eliminowały jego przyczyny – likwidacji szkół) i nie były racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego (brak oszczędności), niemniej pozwalały przezwyciężyć konflikt, zapewniając wycofanie się z niego nauczycieli.
Chapter
Full-text available
The author's article takes up the subject of values in the Polish educational system. State requirements relating to the Polish education system include all kinds of values. Reviewing and analyzing these values, the authors asked teachers how they themselves understood them, whether they were implemented, and to what extent they were internalized, and did these values affect professional development? The research was conducted using the survey method developed by the authors. It was conducted among primary school teachers. Answers to these questions were provided on the basis of preliminary research. The results provided the basis for reflection and discussion on the values present in state requirements and their perception and realization by teachers. The authors also considered the importance of the research results for the (already) developed model of educational leadership in Poland
Chapter
Full-text available
Posługując się terminologią Ulricha Becka stwierdzamy, że możliwości na-rzędzi ICT decydują o tym, co uznajemy za podstawowe zagrożenia i wyzwania, które tematyzują przestrzeń dyskursów publicznych (Beck 2012: 59). Dostęp do informacji staje się podstawowym prawem obywateli, a dysproporcja w możliwościach jego egzekwowania strukturyzuje nowe formy podziałów społecznych-tzw. digital divide (OECD 2001). Współczesne państwo z jednej strony jest głównym brokerem i gatekeeperem informacji-uzyskuje dostęp do coraz to pełniejszych, wieloaspektowych, skatalogowanych danych. Z drugiej zaś strony okazuje większą wrażliwość na sytuację utraty pełnej kontroli nad posiadanymi zasobami informacyjnymi, która zaburza jego klasycznie hierarchiczną strukturę. Poruszany problem badawczy oscyluje więc wokół kluczowego dla całej książki dylematu: w jakim stopniu badane prze-miany oznaczają wzrost potencjału aparatu państwowego, nadzorującego kolejne obszary życia publicznego i prywatnego ("upaństwowienie społeczeństwa").
Chapter
Full-text available
This paper is focused on the issues concerning the characteristics of evaluation which we need inside a contemporary school. Today, we need a useful evaluation, meaning one that: − supports school development, − respects its specificity, − responds to challenges that education is facing due to the modern times and the unpredictable future. Systems of internal evaluation and self-evaluation currently used in school practice do not meet the requirement of a useful evaluation. The question arises then - why is this happening and what can be done to change the current state of affairs? This paper consists of two parts. The first one is aimed to determine which types of internal evaluation and self-evaluation are superfluous and should be avoided, whereas the second one provides a list of evaluation features that we would like to see inside the school.
Article
Full-text available
Apart from diagnostic, selective and formative functions, the national examination system can provide valuable information about processes that operate within a school system (monitoring function) as well as constitute an instrument to manage these processes (evaluative function). In this article we illustrate the analytical potential of national examination data for monitoring and evaluation of educational processes by analyzing process of differentiation of lower secondary schools. Analyses of lower secondary school exam results show that within cities, especially big ones, we are dealing with a dynamic process of schools differentiation in regards to educational outcomes. This discovery is of particular importance for state educational policies. Article also describes the possibilities of using national examination data in the form of exam scores and educational value-added indexes to monitor and evaluate processes at the local level.
Article
The problems commonly associated with inner-city schools were not nearly as pervasive a century ago, when black children in most northern cities attended school alongside white children. In Schools Betrayed, her innovative history of race and urban education, Kathryn M. Neckerman tells the story of how and why these schools came to serve black children so much worse than their white counterparts. Focusing on Chicago public schools between 1900 and 1960, Neckerman compares the circumstances of blacks and white immigrants, groups that had similarly little wealth and status yet came to gain vastly different benefits from their education. Their divergent educational outcomes, she contends, stemmed from Chicago officials’ decision to deal with rising African American migration by segregating schools and denying black students equal resources. And it deepened, she shows, because of techniques for managing academic failure that only reinforced inequality. Ultimately, these tactics eroded the legitimacy of the schools in Chicago’s black community, leaving educators unable to help their most disadvantaged students. Schools Betrayed will be required reading for anyone who cares about urban education.
że Mapa 5 pokazuje procentowy udział małych szkół w powiecie Jak widzimy, mapy te przedstawiają podobny obraz-najwięcej szkół samorządowych ubyło na wschodzie Polski
  • Dla Porównania Przypomnijmy
Dla porównania przypomnijmy, że Mapa 5 pokazuje procentowy udział małych szkół w powiecie. Jak widzimy, mapy te przedstawiają podobny obraz-najwięcej szkół samorządowych ubyło na wschodzie Polski, czyli tam gdzie było najwięcej małych szkół.
Rozkład różnych typów zmian złożoności szkół podstawowych
  • Rys
Rys. 31. Rozkład różnych typów zmian złożoności szkół podstawowych 2008-2012
31 należy pamiętać, że przedstawia on odsetki decyzji podejmowanych w stosunku do szkół, a nie odsetki szkół podlegającym zmianom (część zmian mogła dotyczyć w kolejnych latach tej samej szkoły)
  • Rys Przy Analizie
Przy analizie Rys. 31 należy pamiętać, że przedstawia on odsetki decyzji podejmowanych w stosunku do szkół, a nie odsetki szkół podlegającym zmianom (część zmian mogła dotyczyć w kolejnych latach tej samej szkoły).
32 poniżej ilustruje decyzje gmin o zmianie złożoności prowadzonych przez siebie szkół podstawowych w zależności od typu funkcjonalnego gminy (wszystkie kierunki zmiany złożoności razem)
  • Rys
Rys. 32 poniżej ilustruje decyzje gmin o zmianie złożoności prowadzonych przez siebie szkół podstawowych w zależności od typu funkcjonalnego gminy (wszystkie kierunki zmiany złożoności razem).
Zmiany złożoności gminnych szkół podstawowych w latach
  • Rys
Rys. 32. Zmiany złożoności gminnych szkół podstawowych w latach 2008-2012.
http://prawo.rp.pl/artykul/858664.html K. Hall, Informacja prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy, Sejm, druk nr. 4141, 29.04
  • D Frey
  • Podstawówka I Gimnazjum Osobno
D. Frey, Podstawówka i gimnazjum osobno, a nie w zespole szkół, Rzeczpospolita 12.04.2012, http://prawo.rp.pl/artykul/858664.html K. Hall, Informacja prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy, Sejm, druk nr. 4141, 29.04.2011, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/0F2A18D1
Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
  • J Hausner
J. Hausner (red.), Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, MSAP UEK, Kraków 2013, http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf M. Herbst, J. Herczyński, A. Levitas, Finansowanie oświaty w Polsce-diagnoza, dylematy, możliwości, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009