Download full-text PDF

Förutsättningarna idag och imorgon för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle

Thesis (PDF Available)  · June 1994
DOI: 10.13140/RG.2.2.25924.12164
Thesis for: Bachelor, Advisor: Lars Bengtsson
Abstract
Syftet med uppsatsen är primärt att beskriva, förklara och i någon mån förstå energiverkens egna syn på förutsättningarna för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle. Biobränslets funktion som bränsle vid endast värmeproduktion berörs också. Sekundärt syfte med uppsatsen är att koppla behovet av elkraft till teorin kring de långa 40-, och 20-åriga cyklerna i ekonomin. Jag kontaktade olika institutioner, studerade litteratur, valde ut energiverk, genomförde en förundersökning, genomförde en enkätundersökning, analyserade enkätsvaren, kopplade behovet av elkraft till teorin kring de långa 40-, och 20-åriga cyklerna i ekonomin samt diskuterade och drog slutsatser. Redan befintliga KVV kan utnyttjas bättre om energiverken får andra ekonomiska ramar att arbeta efter. Biobränslet kämpar mot andra bränslen som kol, avfall, olja och naturgas. Avgörande för biobränslets konkurrensförmåga är hur bränslena beskattas samt vilka bidrag som ges till anläggningar som är avsedda att eldas med biobränsle. KVV:en kämpar mot andra värmeproducenter som värmepump, elpannor och mot andra elproducenter som kärnkraft och kondens¬kraft. Avgörande för KVV:ens konkurrensförmåga är hur länge vi kommer att ha ett elöverskott under stor del av året i Sverige. Biobränsle används nästan inte alls för elproduktion i KVV, eftersom konkurrerande bränslen är skattebefriade. Kanske kommer även elproduktion att beskattas inom en snar framtid. Många av de personer som deltog i enkäten trodde att naturgas kommer att användas mer i Sverige i framtiden. De som har KVV tror att miljöskatterna kommer att sjunka, medan de som inte har KVV tror att miljöskatterna kommer att gå upp. I och med att vi närmar oss EU och gräver ner mer och mer kablar till kontinenten så kan vi räkna med en EU anpassning av elpriserna, dvs en höjning. Kommer se¬dan kärnkraften att successivt att avvecklas stiger elpriserna ytterligare. Förutsättningar för att energiföretagen skall satsa på KVV är enligt dem själva: samma beskattning på kraftvärme som kondenskraft, ökad stabilitet i energipolitiken samt prisstabilitet på bränslemarknaden. De avvaktar elprisutvecklingen, (miljö)skatter, kärnkraftsavvecklingen och den fria elmarknaden. Det är lönsamheten som avgör om energiverken skall satsa på KVV och produktion av el, dvs kostnaden att producera själv jämfört med att köpa el. Förutsättningar för att energiföretagen skall satsa på KVV eldade med biobränsle är enligt dem själva: att CO2 blir ett internationellt miljöproblem, att det inte blir skatt på biobränsle, att villkoren kring själva KVV:en uppfylls. Av¬görande faktorer är: att bränsleleveranser är möjligt, priset på råvaran, prisstabilitet och respekterandet av miljöfördelar. Det behövs myndighetsstyrning, miljöprofil på energipolitiken. Det är troligt att elpriserna stiger inom några år vilket gör det lönsamt för energiverk att dels utnyttja befintliga KVV mer, dels investera i nya. Bibehålls de svenska miljöskatterna finns det chans att KVV:en eldas med mer biobränsle i framtiden. (DOI:10.13140/RG.2.2.25924.12164)
Figures