ArticlePDF Available

Exhibition Afghanistan – Rescued Treasures of Buddhism in Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures

Authors:

Abstract

In February 2016, a valuable collection of objects was presented to the public in the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures through the exhibition Afghanistan - Rescued Treasures of Buddhism. The collection was transported to the Czech Republic all the way from the heart of Asia. The relics on display, dating mostly to the period between the 1st to the 9th century A.D., come mainly from archaeological explorations on the Mes Aynak locality and have been loaned out to the Náprstek Museum by the National Museum of Afghanistan in Kabul. Based on a mutual agreement, most of the objects have been restored and conserved by experts in the restoration workshops and laboratories of the National Museum. The objects were also subjected to natural scientific research.
Výstava Afghánistán – zachráněné po-
klady buddhismu, instalovaná v Ná-
prstkově muzeu asijských, afric-
kých a amerických kultur, vznikla ve
spolupráci Národního muzea, Národního
muzea Afghánistánu v Kábulu a Vojen-
ského historického ústavu. Její celkové
pojetí stavělo na kontrastu artefaktů
z archeologických lokalit předislámského
Afghánistánu, které byly v instalaci pre-
zentovány společně s předměty z nedáv -
doby, spojenými s působením vojen-
ských misí na afghánském území.
Unikátní výstavní projekt
Vzájemná kooperace Národního muzea
Afghánistánu s Národním muzeem byla
navázána v roce 2014. Po jednáních bylo
v říjnu 2015 zahájeno časově omezené ba-
lení pro bezpečný transport edmětů,
které bylo značně komplikováno zhoršující
se bezpečnostní situací vregionu. Po převe-
zení předmětů do Prahy Armádou České
republiky byly předměty předány zástup-
ci afghánského muzea do restaurátor-
ských dílen Historického muzea Národního
muzea v Terezíně. Zde v průběhu tří mě-
síců prošly exponáty odborným materiá -
lovým průzkumem a konzervátorským
zásahem s cílem stabilizace jejich stavu.
Všechny realizované kroky vycházely
z aktuálního fyzického stavu předmětů.
Tento náročný a rozsáhlý restaurátorský
proces byl jedním ze stěžejních bodů vzá-
jemné spolupráce.
Většina vystavených archeologickýched-
mětů pochází z lokality Mes Ajnak, ležící
v provincii Lógar asi 40 km jihovýchodně
od Kábulu. Toto spektrum předmětů bylo
doplněno nálezy z dalších významných
lokalit, jako jsou například Bagrám, Sorch
Kótal, Balch nebo Hadda, které rovněž
patří do fondů Národního muzea Afghá-
nistánu v Kábulu. Muzeum, jehož sbírky
patří k nejdůležitějším dokladům dávné
historie Střední Asie, se v průběhu své
téměř stoleté historie setkalo s dramatic-
kými událostmi, při kterých přišlo o vel-
kou část svých fondů. Instituci se od po-
čátků fungování povedlo do poloviny 20.
století shromáždit kolem 100 tisíc sbírko-
vých předmětů z pravěku a předislám-
MUZEUM 54
PhDr. Ing. Petra Belaňová,
Ph.D.
Národní muzeum – Centrum
pro prezentaci kulturního
dědictví
petra_belanova@nm.cz
Ing. Martina Ohlídalová,
Ph.D.
Národní muzeum – Historické
muzeum
martina_ohlidalova@nm.cz
Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.
Národní muzeum – Historické
muzeum
lubomir_novak@nm.cz
MUZEUM 54 / 1 / 2016 / s. 54–60
zprávy
Výstava Afghánistán – zachráněné poklady
buddhismu v Náprstkově muzeu asijských,
afrických a amerických kultur
Petra Belaňová, Martina Ohlídalová, Ľubomír Novák
Exhibition Afghanistan – Rescued Treasures of Buddhism in
Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures
Abstract: In February 2016, a valuable collection of objects was pre-
sented to the public in the Náprstek Museum of Asian, African and Amer-
ican Cultures through the exhibition Afghanistan – Rescued Treasures of
Buddhism. The collection was transported to the Czech Republic all the
way from the heart of Asia. The relics on display, dating mostly to the
period between the 1st to the 9th century A.D., come mainly from archae-
ological explorations on the Mes Aynak locality and have been loaned
out to the Náprstek Museum by the National Museum of Afghanistan in
Kabul. Based on a mutual agreement, most of the objects have been re-
stored and conserved by experts in the restoration workshops and labo-
ratories of the National Museum. The objects were also subjected to nat-
ural scientific research.
Keywords: exhibition Afghanistan – Rescued Treasures of Buddhism, the
National Museum, the Mes Aynak site, Buddhism
© 2016 Petra Belaňová, Martina Ohlídalová, Ľubomír Novák, published by De Gruyter Open. This work is licensed under the
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License.
DOI: 10.1515/mmvp-2017-0007
Unauthenticated
Download Date | 11/23/17 2:00 AM
ského období a z oblasti etnografie.1Jeho
sídlo je umístěno na předměstí Kábulu ve
čtvrti Dáro-l-Amán naproti ruině paláce
stejného jména. Vzhledem ke složité
a často se měnící politické situaci v zemi
komunistický převrat a následná sovět-
ská invaze v roce 1979, konec komunis-
tické vlády v Kábulu v roce 1992, občan-
ská válka a převzetí moci Tálibánem
v letech 1996–2001 – muzeum i jeho
sbírky od 70. let utrpěly značné škody
a ztráty. V roce 1994 byla budova muzea,
toho času využívaná jako vojenská zá-
kladna a obranná struktura, zasažena ra-
ketou a mohutně poškozena. Rozhodnu-
tím o tajném přesunu cenných předmětů
z různých lokalit (Tellá Tepa, Bagrám,
Hadda, Áj Chánom a dalších) v roce 1988
do trezoru Centrální banky v Prezident-
ském paláci nebo do prostor Ministerstva
informací a kultury se povedlo zachránit
některé poklady nevyčíslitelné hodnoty
před rabováním a rozprodáním na čer-
ném trhu s uměním. Další sbírky byly za-
chráněny aktivitami a přesuny Společ-
nosti pro záchranu afghánského kultur-
ního dědictví s nepřímou podporou
UNESCO na konci 90. let. Velká část kul-
turního dědictví, které do sbírek Národ-
ního muzea Afghánistánu patřilo, je však
nenávratně ztracena. Příznivější období
zažívá muzeum od změny režimu a pádu
Tálibánu v roce 2001. Velkou událostí
v jeho historii bylo v roce 2004 otevření
tajného trezoru Centrální banky, kde bylo
bez újmy objeveno několik tisíc ukrytých
sbírkových předmětů převážně z cenných
kovů. První velká reprezentativní výstava
z výběru z těchto edmětů, zahrnující
zejména zlaté šperky, nádoby nebo im-
porty, které pocházejí z lokalit Tellá Tepa,
Tepa-je Follól, Áj Chánom nebo Bagrám,
od roku 2005 putuje po nejprestižnějších
světových muzeích. Svou pouť začala
v roce 2005 v Musée Guimet v Paříži pod
názvem Afghanistan – les trésoirs retrou-
veés2, její další zastávky byly v Německu,
Anglii, USA, Kanadě, Austrálii nebo Ja-
ponsku.
Výstava Afghánistán – zachráněné poklady
buddhismu je tak druhým výstavním pro-
jektem, kterým kábulské Národní mu-
zeum představuje bohatou kulturní tra-
dici území moderního Afghánistánu. Jak
již bylo zmíněno, základ prezentovaných
předmětů tvořily nálezy z lokality Mes
Ajnak, které se do sbírek muzea dostaly te-
prve v nedávné době. Mimořádný soubor
artefaktů měli možnost vidět v premié ře
v Praze právě čeští návštěvníci a zahra-
niční turisté metropole. Prestiž výstavy
zvyšoval také fakt, že většina prezentova-
ných exponátů ještě nebyla nikdy vysta-
vena a představila se veřejnosti vůbec po-
prvé; výjimku tvoří pouze část artefaktů,
které byly v nedávné době vystaveny
přímo v afghánském Národním muzeu
v Kábulu. Vzhledem k první prezentaci
předmětů i širokému rozsahu konzervač-
ních prací byla výstava zajímavým poči-
nem v evropském i světovém kontextu.
Celý proces, od vzniku konceptu výstav-
ního projektu přes vzájemnou komuni-
kaci se zahraničním partnerem, transport
předmětů, jejich rozsáhlou odbornou kon-
zervaci a přírodovědný průzkum po
vlast realizaci, byl unikátní příležitostí
pro zapojení a spolupráci odborníků na-
příč složkami celého Národního muzea.
Výstava předmětů z Mes Ajnak
a dalších lokalit
Lokalita Mes Ajnak leží ve východní části
Afghánistánu v západním výběžku staro-
věké Gandháry. Byla objevena roku 1963,
první archeologické průzkumy na místě
však proběhly až v následujícím dese-
tiletí.3Je jedním z nejbohatších světových
nalezišť měděné rudy, což vedlo afghán-
skou vládu k uzavření kontraktu na těžbu
kovu s čínskou společností Metallurgical
Corporation of China. Za účelem obnovení
těžby zde byl v roce 2009 zahájen meziná-
rodní záchranný archeologický výzkum,
který kvůli bezpečnostní situaci musel
probíhat pod vojenskou ochranou. Loka-
lita se skládá z několika sídelních celků,
spojených přímo s těžbou a zpracováním
mědi, ale především z různých typů bud-
dhistických památek. Na základězkumů
byly identifikovány vrstvy z pozdně kušán-
ského období až pozdně šáhíjovského ob-
dobí (2.–9. stol. po Kr.). Práce na lokalitě
byly realizované Afghánským archeolo-
MUZEUM 55
1Podle MASSOUDI, Omara
Khan. The National Museum
of Afghanistan. 2011. In: HI-
EBERT, Fredrik a CAMBON, Pi-
erre. Afghanistan. Crossroads
of the Ancient World. Catalo-
gue of the exhibition. London:
The British Museum Press,
2012, s. 35–53.
2Katalog výstavy: Cambon,
Pierre a Jarrige, Jean-François.
Afghanistan, les trésors
retrouvés. Catalogue d’exposi-
tion temporaire au Musée
Guimet, 6 décembre 2006 au
30 avril 2007. Paris: 2006.
3Více k výzkumům například:
MASSOUDI, Omara Khan (ed.).
Mes Aynak. New excavations
in Afghanistan Catalogue of
the exhibition Mes Aynak - Re-
cent Discoveries Along the Silk
Road. Wasmuth druck + cross-
media gmbh& co. Kg, 2011;
nebo FATICONI, Barbara. First
notes on a treasure from Mes
Aynak. In: Central Asia in Anti-
quity: Interdisciplinary Ap-
proaches. Oxford: Archeo-
press, 2014, s. 23–36. ISBN
978-1407313115.
Unauthenticated
Download Date | 11/23/17 2:00 AM
gickým institutem se zapojením Fran-
couzské archeologické delegace v Afghá-
nistánu (DAFA - La Délégation archéologique
française en Afghanistan) se širokým mezi-
národním týmem odborníků, mezi nimi
také zástupcem z České republiky, Jiřím
Ungerem z Archeologického ústavu AV
ČR. Velkou část předmětů z Mes Ajnak
tvoří plastiky různých velikostí, ale také
luxusní předměty jako zlaté šperky a kos-
metické nástroje, pozlacené stříbrné mísy,
keramické nádoby a mince. Kromě před-
mětů z nedávných výzkumů Mes Ajnak
pochází další vystavené předměty z jiných
lokalit starověké Baktrie nebo Gandháry,
historických oblastí, které se částečně na-
cházely na území dnešního Afghánistánu.
Spektrum vystavených exponátů pak do-
plnily předměty a fotografie ze sbírek
Vojenského historického ústavu, ktepřed-
stavují účast českých vojáků v Afghánis-
tánu v rámci mise ISAF.
Návštěvníci výstavy se prostřednictvím
prezentovaných předmětů seznámili s his-
torií předislámského Afghánistánu ze-
jména v historické oblasti Gandháry, ale
mohli nahlédnout i do historie kušánské
Baktrie. Zajímavým spojením na první po-
hled vzdáleného Afghánistánu s evrop-
skou kulturou je také fakt, že na území
Gandháry vznikl svébytný umělecký styl,
který ve velké míře navazuje na dědictví
středomořské či helénistické umělecké
tradice, zanechané Alexandrem Velikým
a jeho výboji do srdce Asie. Podstatná část
instalace byla věnována tradici afghán-
ského buddhismu, kterou přiblížily hli-
něné či kamenné plastiky Buddhů a bódhi-
sattvů. Rovněž poloha na Hedvábné stez-
ce, soustavě obchodních cest spojujících
Evropu s Dálným východem, křižovatce
mnohých kultur, přispěla k výjimečnému
vývoji této části dnešního Afghánistánu.
Předměty a jejich příprava
pro výstavu
Zapůjčené exponáty zahrnovaly předměty
každodenní potřeby i luxusní zboží. Cel-
kově bylo na výstavu zapůjčeno 143 před-
mětů nebo jejich skupin, zásah odborní-
si vyžádala většina z nich. Předměty
byly vyrobeny ze širokého spektra mate-
riálů, typově se jednalo zejména o větší
i menší plastiky nebo reliéfy z jílových
materiálů či kamene, společně nalezený
soubor šperků, ozdob a kosmetických ná-
strojů, z velké části vyrobených z barev-
ných kamenů a slitin s vysokým obsahem
zlata a stříbra, mince, kovové nádoby, ke-
ramické nádoby či jejich zlomky se slo-
žitou kolkovanou výzdobou, kovové ná-
stroje nebo fragmenty nástěnných maleb.
Vystavené předměty byly vesměs dato-
vány do období po přelomu letopočtů, od
1. do 8./9. stol. po Kr. Náměty ztvárněné
na plastikách i fragmentech nástěnných
maleb, které tvořily největší část vystave-
ných exponátů, spadají do buddhistické
ikonografie. Mnohé exponáty, které byly
vystaveny ve stálé expozici Národního
muzea Afghánistánu v Kábulu, prošly
konzervačním procesem již v minulosti,
dokumentaci k těmto zásahům se však zí-
skat nepodařilo. Některé předměty na-
opak nebyly před převozem do České re-
publiky konzervovány vůbec. Základním
cílem všech zásahů, realizovaných od-
borníky Národního muzea, bylo za-
jištění stability předmětů tak, aby bylo
možné jejich bezpečné vystavení, další
transport a bezproblémové uložení, v ně-
kolika případech bylo ale nutné vyřešit
dříve provedené restaurátorské zásahy.
U většiny artefaktů byl ed restaurová-
ním proveden přírodovědný průzkum,
který sloužil nejenom k optimalizaci po-
stupů restaurátorských zásahů, ale který
také poskytl podklady pro další studium
předmětů, použitých materiálů, postupů
výroby či jejich dekorování. K analýze
předmětů byly zvoleny neinvazivní a ne-
destruktivní analytické metody.4
Skupinu předmětů, u kterých byly ne-
dávno v nelehkých podmínkách realizo-
vány konzervační zásahy, tvořila přede-
vším část polychromních hliněných figu-
rálních plastik, část předmětů z keramiky
či dva vystavované fragmenty nástěnných
maleb. Největším problémem, který se
ukázal při vstupní analýze a následné re-
alizaci restaurátorských zásahů na těchto
předmětech, byla skutečnost, že nedosta-
tečně očištěný povrch polychromovaných
plastik a nástěnných maleb byl v minu-
MUZEUM 56
4Přírodovědný průzkum pro-
bíhal ve spolupráci s Přírodo-
vědným muzeem Národního
muzea, technologickou labo-
ratoří Národní galerie a Vyso-
kou školou chemicko-techno-
logickou v Praze.
Radiografický průzkum byl re-
alizován ve Středočeském
muzeu v Roztokách u Prahy.
Vnitřní struktura tří vybraných
objektů byla ještě dále studo-
vána počítačovou rentgeno-
vou tomografií v Laboratoři
rentgenové tomografie vědec-
kého centra CEITEC. Poděko-
vání patří všem kolegům,
kteří se na těchto
analýzách podíleli.
Unauthenticated
Download Date | 11/23/17 2:00 AM
losti povrchově zpevněn. Na povrchu ba-
revných vrstev ošetřených objektů tak
došlo k pevnému zafixování řady nečistot,
které pak nebylo možné odstranit, a sou-
časně k téměř nulovému zpevnění pod-
kladových vrstev. Část figurálních plastik
z nepálené hlíny byla ve špatném fyzic-
kém stavu s rozsáhlými prasklinami na
povrchu i ve vnitřních vrstvách.
U hliněných figurálních plastik bylo
v rámci snahy o stabilizaci rovněž patrné
provedení dalších větších zásahů, nejčas-
těji zpevnění z rubové strany sádrou. Do
čtyř z nich byla v jejich průběhu vsazena
instalační tyč, která umožnila vystavení
na soklech. Dvě celofigurální plastiky5
a jedna plastika hlavy v nadživotní veli-
kosti, u kterých se nedochovala spodní
část, byly v minulosti druhotně dotmeleny
a pevně připevněny k instalačním podsta-
vám. Ve třech případech dříve restaurova-
ných plastik bylo nutné zasáhnout do
způsobu jejich konstrukce kvůli mo-
žnému statickému poškození. Nové pod-
půrné konstrukce zlepšily celkový vzhled
těchto restaurovaných předmětů a po-
vedlo se vyřešit jejich statické problémy.
Ve špatném stavu se nacházely rovněž oba
vypůjčené fragmenty nástěnných maleb,
jedna z nich6byla v minulosti nepřesně
osazena a její povrch vykazoval řadu
strukturálních nerovností.
Z kovových předmětů, které prošly res-
taurováním, vyniká depot zlatých šper-
ků, dekorativních předmětů a nástrojů
z Mes Ajnak7. Soubor obsahoval předměty
z různých materiálů; kromě kovových
artefaktů ze zlata, stříbra, mědi či jejich
slitin se v něm nacházely i další ozdoby
z barevných kamenů, perel a perleťoviny.
Předměty pokladu byly těsně zabalené
a původně zatočené do několika kusů
látek, jejichž fragmenty se zachovaly vko-
rozních vrstvách několika kovových před-
mětů. edměty byly odborně prozkou -
mány, očištěny a zkonzervovány; v prů-
běhu těchto procesů se povedlo identifiko-
vat přesnější techniku výroby a dekorace.8
U šperků z cenných kovů (prsteny, náušni-
ce, přívěsky, korálky a nášivky) je nej -
častějším materiálem výroby zlato poměr-
ně velké ryzosti, detaily některých šperků
jsou doplněny stříbrem. Ryzost zlata
z lokality se pohybuje u většiny předmětů
mezi 17–19 karáty, u tří prstenů pak do-
konce v rozmezí 20–23 karátů (u prstenů je
tedy až 88–96% podíl zlata ve slitině).
Zkoumání bylo podrobeno i několik
desítek korálků zrůzných materiálů. Vzh-
ledem k tomu, že se tento malý poklad
našel až v roce 2012, nebyl prezentován
ani na výstavě k Mes Ajnaku, která se
konala v Kábulu koncem roku 2011. Malý
poklad z Mes Ajnaku je tedy jedním
z mála komplexních nálezových celků
šperku a kosmetických nástrojů z oblasti
starověké Gandháry 3. až 6. stol. po Kr. Ve
velmi špatném stavu se ed konzervací
nacházely zejména tři sásánovské mísy
z Mes Ajnaku, dvě z nich s bohatou zlace-
nou dekorací, které se dochovaly ve frag-
mentárním stavu.
Kromě výše uvedených předmětů se
v souboru nacházela i unikátní soška Bud-
dhy, která je jediným dochovaným exem-
plářem ze dřeva nalezeným na afgánském
území, a fragment palmového listu s tex-
tem vbuddhistickém hybridním sanskrtu.
Výsledky všech provedených analýz spo-
lečně se zasazením zkoumanýchedmětů
do spektra materiální kultury Střední Asie
jsou podrobněji prezentovány v katalogu
výstavy a dalších výstupech. Jejich prove-
dení a prezentace jsou důležité zejména
proto, že z oblasti Afghánistánu a přile-
hlých kulturně blízkých oblastí pochází
z uvedeného období poměrně málo nálezů
a jenom malý zlomek z nich se povedlo po-
drobněji analyzovat moderními metodami9.
Prostorové řešení
a instalace výstavy
Instalace výstavy byla navržena pro čtyři
zrekonstruované výstavní sály v prvním
patře Náprstkova muzea asijských, afric-
kých a amerických kultur. Koncept počítal
s rozdělením do několika základních te-
matických částí10 podle jednotlivých míst-
ností výstavy. Hlavní inspirací návrhu
mobiliáře výstavy byl dokumentární film
Saving Mes Aynak, který popisuje krátkou
historii lokality v odlehlých horách Afg-
hánistánu. V průběhu archeologického
MUZEUM 57
5Konkrétně se jednalo o plas-
tiku Donátorky (BČ) a stojícího
Buddhy (inv. č. 010.63.51)
a plastiku hlavy Buddhy (inv.
č. 5.1.92). Více k provedeným
zásahům v odborném kata-
logu výstavy v článku M. Ohlí-
dalové: TISUCKÁ, Marika
a STANČO, Ladislav (eds.).
Afghanistan - rescued treasu-
res of Buddhism. Catalogue of
the exhibition. Praha: Národní
museum, 2016.
6Nástěnná malba s mužskou
postavou doprovázenou po
stranách ženskými postavami
(inv. č. 11.63.211).
7Více k nálezu v: FATICONI,
Barbara. First notes on a tre-
sure from Mes Aynak. In: Cen-
tral Asia in Antiquity: Interdis-
ciplinary Approaches. Oxford:
Archeopress, 2014, s. 23–36.
ISBN 978-1407313115.
8Více v odborném katalogu
výstavy v článku P. Belaňové:
TISUCKÁ, Marika a STANČO,
Ladislav (eds.). Afghanistan -
rescued treasures of Bud-
dhism. Catalogue of the exhi-
bition. Praha: Národní mu-
seum, 2016.
9Analýzy použitých materiálů
například v článcích: Calligaro,
Thomas. Analyse des matéri-
aux. Tillia Tepe, étude des in-
crustations et de lęor, 2006. In:
CAMBON, Pierre a Jarrige,
Jean-François. Afghanistan, les
trésors retrouvés. Catalogue
du exposition temporale du
Musée Guimet. Paris: 2006,
s. 292–294; HICKMAN, Jane.
Bactrian Gold. Workshop Tra-
ditions at Tillya Tepe, 2012. In:
ARUZ, Joan a VALTZ FINO, Eli-
zabetta. Afghanistan: Forging
Civilizations along the Silk
Road. New York: Metropolitan
Museum of Art, 2012, s. 78–87
ISBN 978-0300179545; nebo
GUERRA, Maria Filomena et
al. Analytical study of the
manufacturing techniques of
Kushan gold jewellery (Nati-
onal Museum of Antiquities of
Tajikistan). Archeosciences.
Revue dęarchéométrie, 2009,
vol. 33, s. 177–185.
10 Autorem výstavy je Ľubo-
mír Novák z Oddělení pravěku
a antického starověku Histo-
rického muzea Národního
muzea.
Unauthenticated
Download Date | 11/23/17 2:00 AM
výzkumu bylo stále zřejmější, že nejde
o běžný záchranný výzkum ed těžbou
mědi, ale že archeologové postupně od-
krývají buddhistické památky mimořád-
ného významu. Architektonické řešení vý-
stavy bylo tak koncipováno jako postupné
odkrývání tajemství lokality. V prvním
sále byly předměty umístěny v atypických
dřevěných vitrínách sšikmými i téměř ho-
rizontálními instalacemi, připomínající
místo naleziště, část prostoru zde byla vě-
nována Armádě ČR a velkoformátovým
fotografiím. Druhou místnost vyplnily
dvě dominanty, nasvícená replika domu
z Mes Ajnaku společně s lavicí pro sledo-
vání dokumentu o záznamu z výzkumů
na lokalitě. První dva výstavní sály měly
návštěvníka především seznámit s minu-
lostí Afghánistánu před příchodem is-
lámu a ukázat život místních obyvatel.
Centrální část třetí místnosti byla tvořená
dřevěným modelem dobové stúpy, který
upozorňoval na náboženský charakter
většiny vystavených předmětů. Model
měl návštěvníky inspirovat k postup-
nému obcházení stúpy, typické buddhis-
tické stavební konstrukce sledovaného ob-
dobí. Kolem stúpy byly umístěny vitríny
s příklady gandhárské plastiky. V násle-
dující rozsáhlé čtvrté části výstavního pro-
storu byly umístěny další příklady bud-
dhistického umění – vtomto případě byly
vitríny rozmístěny do podoby kola
dharmy, dalšího důležitého symbolu
buddhismu. V tomto sále byly vystaveny
také panely s popisy restaurátorských
prací u vybraných předmětů včetně foto-
grafií. Zajímavým prvkem celé instalace
vesměs jednoduchých vitrín s čistými li-
niemi bylo barevné odlišení jejich pozadí
či podkladové části podle jednotlivých
místností. V první místností byla domi-
nantou červená barva, místnosti se stúpou
vévodila modrá a předměty v poslední
místnosti zdůrazňoval žlutý akcent po-
zadí vitrín i volba barev jednotlivých
částí výstavy vycházela z buddhistické
symboliky.
V rámci architektonického konceptu vý-
stavy museli restaurátoři vyřešit realizaci
několika instalačních prvků pro předměty,
které potřebovaly prostorově stabilizovat.
Zásadním problémem byla instalace vět-
ších figurálních plastik do stojacích vitrín.
Většina vystavovaných soch sama nestála,
a proto bylo nutné vyřešit jejich bezpeč-
nou instalaci. Pro každý exponát, který
bylo nutné postavit, byl navržen většinou
částečně variabilní kovový stojan v černé
barvě, pomocí kterého bylo možné ve
dvou až třech bodech bezpečně stabilizo-
vat vystavovaný objekt a vruty stojan
pevně zafixovat k výstavnímu soklu. Re-
alizované instalační řešení umožnilo tyto
objekty ve stojacích vitrínách bezpečně
vystavit a současně zásadně neovlivnilo
vizuální dojem při prohlížení výstavy. Ně-
kolik soch, u kterých se nedochovala jejich
spodní část, bylo z důvodu vysokého bez-
pečnostního rizika prezentováno pouze
na nakloněné rovině v úhlu kolem 40-60 °.
V těchto případech restaurátoři pro kaž-
dou takovou sochu vytvořili na míru
pevná lůžka z polyethylenové pěny, která
byla z důvodu vizuálního zcelení pota-
žena černým sametem. Pro instalaci něko-
lika kovových předmětů, které se docho-
valy ve fragmentárním stavu nebo vy-
kazovaly velké statické problémy, byly na
míru navrhnuty speciální podpěry z ple-
xiskla respektující dochovaný tvar před-
mětů. Tyto plexisklové podpěry umožnily
bezpečnou instalaci stabilizovaných před-
mětů v požadované poloze a opět vý-
znamně nenarušily vizuální dojem. Pro
prsteny, na které návštěvníci pohlíželi ve
výstavě svrchu, byly navrhnuty plexis-
klové stojánky ve tvaru obráceného U se
štěrbinou odpovídající šířce a obvodu kaž-
dého prstenu. Jako poslední řešení navr-
hovali restaurátoři speciální stojany pro
keramické nádoby, které byly dle architek-
tonického řešení umístěny do vitríny a ve-
řejnosti prezentovány ve výšce 30-50 cm.
V rámci tohoto řešení bylo opět využito
řešení plexisklových stojanů ve tvaru ob-
ráceného U odpovídající výšky o velikosti
respektující rozměry jednotlivých typů
nádob. V případě dvou keramických po-
hárů, které nebyly prostorově stabilní, by-
la do stojanu vysoustružena plocha odpo-
vídající rozměru nohy každého z poháru.
Vystavované keramické poháry tak byly
nohou vsazeny do stojanů do hloubky
3 cm. Z důvodu zvýšení stability byly
všechny tyto plexisklové stojany ke dnu
vitrín přilepeny.
MUZEUM 58 Unauthenticated
Download Date | 11/23/17 2:00 AM
Závěr
Výstavní projekt Afghánistán - zachráně-
né poklady buddhismu představil nejenom
příklad úspěšné mezinárodní spolupráce,
ale rovněž vzájemné kooperace velkého
počtu odborných pracovníků napříč slož-
kami Národního muzea. Výjimečnost celé
přípravy výstavy byla rovněž v komplex-
nosti provedených aktivit, mezi kterými
vynikalo odborné restaurování a konzer-
vace většiny zapůjčených sbírkových
předmětů v nebývalém rozsahu. V rámci
pomoci Národnímu muzeu Afghánistánu
se tak podařilo nejenom úspěšně restauro-
vat a stabilizovat, ale v několika přípa-
dech i rekonzervovat dříve provedené zá-
sahy na unikátních vypůjčených arte-
faktech. Velká část materiálově odlišných
předmětů byla rovněž podrobena příro-
dovědnému průzkumu a dále odborně
analyzována.
Koncept výstavy a její instalace byly zalo-
ženy na prezentaci předmětů navazujících
na buddhistickou tradici Afghánistánu
společně s předměty z nedávné doby, spo-
jenými s působením vojenských misí na
afghánském území. Návštěvníci tak zí-
skali možnost seznámit se s tradicemi afg-
hánského buddhismu a bohatou kulturní
předislámskou historií této země a sou-
časně si připomenout složitou politickou
a bezpečnostní situaci, ve které se Afghá-
nistán již dlouhodobě nachází.
Použité zdroje
ARUZ, Joan a VALTZ FINO, Elizabetta.
Afghanistan. Forging Civilizations along the
Silk Road. New York: Metropolitan Mu-
seum of Art, 2012. ISBN 978-0300179545.
CALLIGARO, Thomas. Analyse des ma-
tériaux. Tillia Tepe, étude des incrusta-
tions et de l’or, 2006. In: CAMBON,
Pierre a JARRIGE, Jean-François. Afgha-
nistan, les trésors retrouvés. Catalogue du
exposition temporale du Musée Guimet.
Paris: 2006, s. 292–294.
CAMBON, Pierre a JARRIGE, Jean-
François. Afghanistan, les trésors retrou-
vés. Catalogue d’exposition temporaire au
Musée Guimet, 6 décembre 2006 au 30 avril
2007. Paris: 2006.
FATICONI, Barbara. First notes on a tre-
asure from Mes Aynak. In: Central Asia
in Antiquity: Interdisciplinary Approaches.
Oxford: Archeopress, 2014, s. 23-36.
ISBN 978-1407313115.
GUERRA, Maria Filomena et al. Analyti-
cal study of the manufacturing tech-
niques of Kushan gold jewellery (Nati-
onal Museum of Antiquities of Tajikis-
tan). Archeosciences. Revue dęarchéomé-
trie, 2009, vol. 33, s. 177–185.
HICKMAN, Jane. Bactrian Gold. Work-
shop Traditions at Tillya Tepe, 2012. In:
ARUZ, Joan a VALTZ FINO, Elizabetta.
Afghanistan: Forging Civilizations along
the Silk Road. New York: Metropolitan
Museum of Art, 2012, s. 78–87. ISBN
978-0300179545.
HIEBERT, Fredrik a CAMBON, Pierre.
Afghanistan. Crossroads of the Ancient
World. Catalogue of the exhibition. Lon-
don: The British Museum Press, 2012.
ISBN 978-0714111728.
MASSOUDI, Omara Khan (ed.). Mes
Aynak. New excavations in Afghanistan.
Catalogue of the exhibition Mes Aynak -
Recent Discoveries Along the Silk Road.
Wasmuth druck + crossmedia gmbh&
co. Kg, 2011.
MASSOUDI, Omara Khan. The National
Museum of Afghanistan, 2011. In: HI-
EBERT, Fredrik a CAMBON, Pierre.
Afghanistan. Crossroads of the Ancient
World. Catalogue of the exhibition. Lon-
don: The British Museum Press, 2012,
s. 35–53. ISBN 978-0714111728.
TISUCKÁ, Marika a STANČO, Ladislav
(eds.). Afghanistan - rescued treasures of
Buddhism. Catalogue of the exhibition.
Praha: Národní museum, 2016.
MUZEUM 59
Unauthenticated
Download Date | 11/23/17 2:00 AM
MUZEUM 60
Obrazová příloha
1 2
3 4 5
6 7 8
Obr. 3: Pohled do výstavy. Sní-
mek zachycuje vitrínu s insta-
lovanými šperky a luxusními
kovovými nádobami.
V zadní části vitrína s kera-
mickými nádobami.
Autor fotografie J. Vaněk.
Obr. 4: Pohled do výstavy. Sní-
mek zachycuje motocykl asij-
ské provenience blíže neur-
čené značky, za jehož řídítky
seděl sebevražedný útočník
z hnutí Tálibán
(Vojenský historický ústav).
Autor fotografie J. Vaněk.
Obr. 5: Instalace keramických
nádob na plexisklových pod-
stavcích upravených dle výšky
architekta se zohledněním
stability jednotlivých nádob.
Autor fotografie K. Perglová.
Obr. 6: Instalace pozlace
dekorace z mědi na plexis-
klové podsložce postavené na
kovovém stojanu.
Autor fotografie K. Perglová.
Obr. 7: Instalace domácího ol-
táře. Všechny fragmenty jsou
instalovány na speciálním ko-
vovém stojanu tak, že plas-
tika z nepálené hlíny se nedo-
týká sádrového lotosového
květu stojícího na dřevěné
podložce. Všechny části jsou
proloženy černým filcem.
Autor fotografie K. Perglová.
Obr. 8: Instalace Dípa kara
Buddha, která návštěvníkovi
zpřístupňuje výzdobu na
obou stranách vystavovaného
objektu. K přichycení desky
bylo využito kovových sto-
janů instalovaných z boku ob-
jektu a na zadní stěnu vitríny
bylo instalováno zrcadlo.
Autor fotografie L. Novák.
Obr. 1: Pohled do výstavy.
Snímek zachycuje první sál
výstavy věnované Afghánis-
tánu v kušánské době.
Autor fotografie J. Vaněk.
Obr. 2: Pohled do výstavy.
Snímek zachycuje třetí sál
výstavy a dřevěným mode-
lem dobové stúpy.
Autor fotografie J. Vaněk.
Unauthenticated
Download Date | 11/23/17 2:00 AM
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Little is known about goldsmithing during the period of the Great Kushans. In order to undertake a first approach to the technological choices and the gold alloys used in the fabrication of the different parts of Kushan objects, five gold jewellery items from the collections of the National Museum of Antiquities of Tajikistan containing wires and granulation were transported from Dushanbe to Paris to be studied within the European research project “AUTHENTICO” with non-destructive scientific-based techniques at the C2RMF. All the items were found in archaeological excavations carried out in the 1970s in several regions of Tajikistan and were examined by optical microscopy, scanning microscopy, and X-ray radiography. The compositions of the alloys were determined by ion beam analysis (PIXE) at the AGLAE accelerator.
Afghanistan, les trésors retrouvés Catalogue d’exposition temporaire au Musée Guimet, 6 décembre
 • Jarrige Jean-François
Mes Aynak. New excavations in Afghanistan Catalogue of the exhibition Mes Aynak-Recent Discoveries Along the Silk Road
 • Omara Khan
The National Museum of Afghanistan In: HIEBERT, Fredrik a CAMBON, Pierre. Afghanistan. Crossroads of the Ancient World Catalogue of the exhibition
 • Omara Khan
Forging Civilizations along the Silk Road
 • Joan Aruz
 • Elizabetta Fino
 • Afghanistan
ARUZ, Joan a VALTZ FINO, Elizabetta. Afghanistan. Forging Civilizations along the Silk Road. New York: Metropolitan Museum of Art, 2012. ISBN 978-0300179545.
Analyse des matériaux. Tillia Tepe, étude des incrustations et de l’or Afghanistan, les trésors retrouvés. Catalogue du exposition temporale du Musée Guimet
 • Calligaro Thomas
 • Jarrige Jean-François
Afghanistan: Forging Civilizations along the Silk Road
 • Jane Hickman
 • Gold
HICKMAN, Jane. Bactrian Gold. Workshop Traditions at Tillya Tepe, 2012. In: ARUZ, Joan a VALTZ FINO, Elizabetta. Afghanistan: Forging Civilizations along the Silk Road. New York: Metropolitan Museum of Art, 2012, s. 78-87. ISBN 978-0300179545.
Crossroads of the Ancient World. Catalogue of the exhibition
 • Fredrik Hiebert
 • Pierre Cambon
 • Afghanistan
HIEBERT, Fredrik a CAMBON, Pierre. Afghanistan. Crossroads of the Ancient World. Catalogue of the exhibition. London: The British Museum Press, 2012. ISBN 978-0714111728.
Mes Aynak New excavations in Afghanistan Catalogue of the exhibition Mes AynakRecent Discoveries Along the Silk Road Wasmuth druck + crossmedia gmbh& co. Kg, 2011. MASSOUDI, Omara Khan. The National Museum of Afghanistan Catalogue of the exhibition
 • Omara Khan
MASSOUDI, Omara Khan (ed.). Mes Aynak. New excavations in Afghanistan. Catalogue of the exhibition Mes AynakRecent Discoveries Along the Silk Road. Wasmuth druck + crossmedia gmbh& co. Kg, 2011. MASSOUDI, Omara Khan. The National Museum of Afghanistan, 2011. In: HIEBERT, Fredrik a CAMBON, Pierre. Afghanistan. Crossroads of the Ancient World. Catalogue of the exhibition. London: The British Museum Press, 2012, s. 35-53. ISBN 978-0714111728.
Analyse des matériaux. Tillia Tepe, étude des incrustations et de l'or
 • Thomas Calligaro
CALLIGARO, Thomas. Analyse des matériaux. Tillia Tepe, étude des incrustations et de l'or, 2006. In: CAMBON, Pierre a JARRIGE, Jean-François. Afghanistan, les trésors retrouvés. Catalogue du exposition temporale du Musée Guimet. Paris: 2006, s. 292-294.