ArticlePDF Available

Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

Authors:
  • Nemocnice Nové Město na Moravě

Abstract

Title: Use of the international classification of functioning, disability and health of patients with osteoarthritis of the knee and hip Objective: The objective of the study was to determine the life quality of patients before and after total knee or hip replacement using selected codes from the International Classification of Functioning, Disability and Health. Patients and methodology: One hundred patients with knee osteoarthritis and 100 respondents with hip osteoarthritis were interviewed in two phases: before operation and after it (in 3 and 6 months) using the tool the International Classification of Functioning, Disability and Health. Results: There was chosen set of 19 codes based on respondents' answers that described the most frequently mentioned problems of the respondents with osteoarthritis of the weight-bearing joints. Physical health and pain codes indicated lowest quality of life before the surgery. These codes also showed the greatest improvement after surgery. Family and friends were the largest facilitators from the environmental factors, accessibility deficiencies were the largest barriers. Conclusions: Selected classification codes indicate the objective improvement of health status and life quality of patients after total endoprosthesis. They can be understood as a set of codes recommended for patients with osteoarthritis in the Czech Republic based on the conducted correlations with other questionnaires evaluating the quality of life of these patients and compared with foreign studies.
41
2017, 25, č. 1 ČESKÁ REVMATOLOGIE
PŮVODNÍ PRÁCEORIGINÁLNÍ PRÁCE
Využití Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností, disability
a zdraví u pacientů sartrózou
kolenního a kyčelního kloubu
Holubová M,1,2 Pilný J,1,3 Remr J,4 Švarc A,5 Macková M1
1 Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
2 Ortopedické oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice pardubického kraje, a. s.
3 Ortopedické oddělení, Nemocnice, Nové Město na Moravě
4 Institut evaluací a sociálních analýz, Praha
5 Universitätsklinik für Unfallchirurgie, Innsbruck, Österreich
Čes. Revmatol., 25, 2017, č. 1, s. xxx–xxx
SOUHRN
Cíl. Cílem studie bylo zjistit kvalitu života pacientů před
apo implantaci totální endoprotézy kolenního nebo
kyčelního kloubu pomocí vybraných kódů Mezinárodní
klasifikace funkčních schopností, disability azdraví.
Pacienti ametodika. Soubor respondentů tvořilo 100 re-
spondentů sosteoartrózou kolenního a100 respondentů
sosteoartrózou kyčelního kloubu, kteří byli dotazování
ve dvou fázích: před operací apo operaci (za 3 a6 mě-
síců). Hodnotícím nástrojem byla Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností, disability azdraví.
Výsledky. Na základě odpovědí respondentů byl vy-
brán soubor 19 kódů, které vystihují nejčastěji uváděné
problémy respondentů sosteoartrózou nosných kloubů.
Před operací značily nejnižší kvalitu života kódy týkající
se fyzického zdraví abolesti. Vtěchtokódech také došlo
knejvětšímu zlepšení po operaci. Zfaktorů prostředí
byly největšími facilitátory rodina apřátelé abariérami
stavební uspořádání okolí.
Závěry. Vybrané kódy klasifikace vypovídají oobjektivním
zlepšení zdravotního stavu akvality života upacientů po
implantaci totální endoprotézy. Na podkladě provedených
korelací sdalšími dotazníky hodnotícími kvalitu života
těchto pacientů aporovnání se zahraničními studiemi je
lze chápat jako doporučený soubor kódů pro pacienty
sosteoartrózou vČR.
KLÍČOVÁ SLOVA
Osteoartróza kolenního kloubu, osteoartróza ky-
čelního kloubu, totální endoprotéza, Mezinárodní
klasifikace funkčních schopností, disability azdraví,
kvalita života.
SUMMARY
Holubová M, Pilný J, Remr J, Švarc A, Macková
M: Use of the International Classification of
Functioning, Disability and Health of pati-
ents with osteoarthritis of the knee and hip
Objective. The objective of the study was to deter-
mine the life quality of patients before and after total
knee or hip replacement using selected codes from the
International Classification of Functioning, Disability and
Health.
Patients and methodology. One hundred patients
with knee osteoarthritis and 100 respondents with hip
osteoarthritis were interviewed in two phases: before
operation and after it (in 3 and 6 months) using the tool
theInternational Classification of Functioning, Disability
and Health.
Results. There was chosen set of 19 codesbased on re-
spondents‘ answers that described the most frequently
mentioned problems of the respondents with osteoarthri-
tis of the weight-bearing joints. Physical health and pain
codes indicated lowest quality of lifebefore the surgery.
These codes also showed the greatest improvement after
surgery. Family and friends were the largest facilitators
from the environmental factors, accessibility deficienci-
es were the largest barriers.
Conclusions. Selected classification codes indicate the
objective improvement of health status and life quality of
patients after total endoprosthesis. They can be under-
stood as a set of codes recommended for patients with
osteoarthritis in the Czech Republic based on thecon-
ducted correlations with other questionnaires evaluating
the quality of life of these patients and compared with
foreign studies.
KEY WORDS
osteoarthritis of the knee, osteoarthritis of the hip,
total knee replacement, total hip replacement,
International Classification of Functioning, Disability
and Health, quality of Life
42 ČESKÁ REVMATOLOGIE 2017, 25, č. 1
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
ÚVOD
Množství nemocných sosteoartrózou OA vcelosvětovém
měřítku roste, což je dáno demografickým vývojem, stár
nutím populace ave velké míře také poměrně vysokým
procentem obyvatel snadváhou či obezitou . Český
statistický úřad ČR uvádí k. .  podíl osob ve věku
nad  let ,  populace apředpokládá nárůst k . .
 na ,  populaceČeské republiky . Hlavními
příznaky OA kolenního akyčelního kloubu jsou bolest
aztuhlost kloubu projevující se poruchou hybnosti,
zejména obtížemi spojenými schůzí. Vpokročilých stá
diích onemocnění vedou zmíněné problémy nezřídka
kuzavírání se nemocného vdomácím prostředí akrozvo
ji sociální izolace. Tyto symptomy ovlivňují také psychiku
člověka, což se může projevovat úzkostí apodrážděností.
Vdobě čekání na operaci se pak dostavuje strach aner
vozita zplánované operace azdůsledků zní plynou
cích, jako je například strach zinvalidity nebo obavy
ze závislosti na okolí ablízkých . Na základě těchto
skutečností můžeme konstatovat, že OA vpokročilých
stádiích onemocnění výrazně ovlivňuje kvalitu života
nemocných. Je tedy důležité se zaměřit na hodnocení
kvality života pacientů před apo implantaci totální
endoprotézy TEP kolenního nebo kyčelního kloubu.
Khodnocení kvality života je možné využít generické
testy, které hodnotí kvalitu života obecně Short Form
 Health Survey Questionnaire  SF aspecifické
testy, které se zaměřují na skupiny pacientů surčitým
onemocněním jako je např. OsteoArthritis Knee and
Hip Quality of Life  OAKHQOL . Hodnotit kvalitu
života lze ipomocí Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disability azdraví MKF neboli International
Classification of Functioning, Disability and Health
ICF, která patří do klasifikací vytvořených Světovou
zdravotnickou organizací World Health Organization,
WHO .
Nejdůležitějším úkolem MKF klasifikace je definovat
jednotný astandardizovaný jazyk pro popis zdraví asou
visejících faktorů, který bude celosvětově shodný abude
využitelný na úrovni pracovníků zdravotní péče, politi
ků, vědců aosob sfunkčním postižením . MKF je po
můckou pro statistické zpracování ashromažďování dat,
je výzkumným prostředkem pro měření kvality života, je
klinickým nástrojem využívaným například pro porov
nání účinnosti metod léčby arehabilitace RHB , .
Vývoj klasifikace MKF. První informace osnaze vy
tvořit klasifikaci nemocí, která bude sloužit pro porov
nání nemocí vmezinárodním měřítku, se objevují od
roku . Jacques Bertillon, pařížský statistik, vytvořil
„Bertillonovu klasifikaci“ příčin smrti vroce , která
byla doporučena kmezinárodnímu používání, vroce 1899
byla přejmenována na Mezinárodní klasifikaci příčin
smrti . Můžeme ji chápat jako předchůdkyni dnešní
Mezinárodní statistické klasifikace nemocí apřidruže
ných zdravotních problémů, dnes používáme její .
verzi MKN. Tato klasifikace však nebere vúvahu
to, že stejné onemocnění, tedy diagnóza se shodným
kódem, může unemocných vyvolat různě závažné obtíže
aomezení . Ztoho důvodu začali odborníci pracovat
na klasifikaci nové, kterou přijala WHO vroce  pod
názvem „International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps IC IDH. Ta byla přeložena
do češtiny vroce 1984 , .
Aktualizovaná klasifikace „International Classification of
Functioning, Disability and Health“ ICF byla WHO vy
dána vroce  aproběhla dohoda ojejím využívání jako
základu rehabilitace vEvropské unii. Do českého jazyka
byla přeložena vplném znění vroce  podnázvem
„Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabili
ty azdraví“ MKF . Ojejí propagaci azavádění vČeské
aSlovenské republice se zasloužili Pfeiffer aŠvestková
zKliniky rehabilitačního lékařství . LF UK vPraze ,
. Její používání je ošetřeno legislativou, podle sdělení
Českého statistického úřadu ČR aMinisterstva zdravot
nictví ČR ve sdělení č. / Sb., došlo kzavedení
klasifikaci MKF od . . , její používání je zařazeno
do oblastí činností poskytovatelů zdravotních služeb
avedení zdravotnické dokumentace .
Biopsychosociální model podle ICF zahrnuje  kom
ponent. První komponentou jsou tělesné funkce body
functions, b, které zahrnují všechny funkce tělesné
ipsychické. Další oblastí kódování jsou tělesné struktury
body structures, s, jež hodnotí anatomické části těla
aorgány .
Při hodnocení stanovujeme poruchu funkce
nebo struktury, neboli poškození . Třetí komponentou
jsou aktivity aparticipace activities and participation,
d, aktivita provedení určité činnosti může být omezená.
Participace znamená provedení úkolu vkontextu spole
čenské situace, překážky vzapojení do běžných denních
aktivit ve společnosti . Poslední komponentou jsou
faktory prostředí environmental factors, e, které mo
hou být pro nemocného bariérou problémem), jedná se
např. ochůzi vlese po nerovném terénu. Jsou označovány
hodnotou bez znaménka . Nebo jsou hodnoceny jako
facilitátor, kdy pacientovi napomáhají, vtom případě se
označují znaménkem +. Jde zejména opomoc rodiny, ale
také opoužívání kompenzačních pomůcek  berle, nebo
oužívání léků analgetika . Kfaktorům prostředí je
přidružena komponenta faktory osobnosti, které nejsou
vklasifikaci uvedeny, jde totiž ovelmi širokou oblast .
Významnost kódů se hodnotí pomocí pětistupňové škály:
 žádný problém – 4 maximální problém . Leonardi
akol.  potvrzují využitelnost klasifikace vpraxi
vprojektu MHADIE Measuring Health And Disability
In Europe, na němž se podílelo  států, včetně ČR,
vletech  . Klasifikace byla použita u 
pacientů stěmito nemocemi: poranění mozku abipolár
ní poruchy, CMP, migréna, deprese, nemoci pohybového
aparátu aroztroušená skleróza , , .
Sklasifikací by měl pracovat multidisciplinární tým
spolu spacientem. Jde ozdravotníky různých odborností:
lékař zejména rehabilitační, ortoped, fyzioterapeut,
ergoterapeut, všeobecná sestra atd. , . Celá klasi
fikace MKF je velmi rozsáhlá, obsahuje  kategorii
43
2017, 25, č. 1 ČESKÁ REVMATOLOGIE
PŮVODNÍ PRÁCE
. Vkaždodenní praxi není možné pracovat stakovým
množstvím kódů aani zdaleka by všechny nebyly využity.
Proto Stucki akol. ,  vMnichově vytvořili ICF
Checklist formulář, který obsahuje pouze  kódů na
 stranách ajeho vyplnění by mělo zabrat asi hodinu ,
, . Další vhodnou praktickou pomůckou jsou ICF Core
Sety. Jde oseznam kódů definovaných avalidovaných pro
určité onemocnění, např. ICF Core Set pro pacienty sOA,
revmatoidní artritidou asdalšími nemocemi. Dosud
jich bylo vytvořeno přibližně , některé mají izkrácené
verze  Brief ICF Core Set pro pacienty sOA . VEvropě
se na jejich vývoji stále pracuje , . Dreinhöfer akol.
 popisují vznik ICF Core Setu pro OA na konferen
ci An international ICF consensus konference, která
se konala vdubnu , zúčastnilo se jí  odborníků
 lékařů,  fyzioterapeuti ze  států. Na základě této
konference, předchozího studia apilotního šetření u
pacientů sOA vznikl ICF Core Set pro OA ijeho zkrácená
verze . ICF Core set obsahuje celkem  kódů, zdo
mény tělesné funkce 13 kódů, tělesné struktury 6 kódů,
aktivity aparticipace  kódů afaktory prostředí  kódů
. Oberhauser  popisuje jeho zkrácenou verzi 
Brief ICF Core set pro pacienty sOA zahrnuje  kódů .
Cílem této studie bylo zjistit kvalitu života pacientů sOA
před implantaci TEP kolenního nebo kyčelního kloubu
apo operaci pomocí vybraných kódů MKF aporovnat
výsledky sdalšími nástroji hodnotícími kvalitu života
usledovaných respondentů.
PACIENTI AMETODIKA
Studie byla rozdělena na pilotní studii avlastní výzkum
né šetření.
Pilotní studie. Pilotní studie proběhla vobdobí /
/ na ortopedickém oddělení nemocnice krajského
typu. Bylo osloveno  pacientů, kteří byli přijati na
oddělenísOA kolene nebo kyčle kimplantaci TEP. Pilotní
vzorek respondentů tvořilo   respondentů sOA kolene
a  respondentů sOA kyčelního kloubu. Šlo o  
žen a  mužů, jejich průměrný věk byl  let. Pilotní
studie byla zaměřena na vybrání kódů zklasifikace MKF.
Srespondenty byl veden rozhovor na základě předem
stanovených bodů, týkajících se problémů, které sou
visí sOA. Pacienti uváděli, v čem mají problémy ve 
definovaných oblastech. Otázky byly pokládány např.
takto: „Pociťujete omezení voblasti … související s os
teoartrózou?“ Sledovanými oblastmi byla např. hyb
nost, soběstačnost, domácí práce, sociální kontakty, vliv
počasí, atd. Také byl pokládán dotaz, co nebo kdo jim
nejvíce pomáhá problémy překonat dotazované oblasti
jsou souhrnně uvedeny vtabulkách  a, první sloupec.
Byla hodnocena četnost odpovědí udotazovaných respon
dentů, podle odpovědí byly voleny kódy MKF klasifikace,
které budou hodnoceny ve vlastní studii.
Vlastní výzkumné šetření. Osloveno bylo  respon
dentů sOA kolene a respondentů sOA kyčelního
kloubu, poté byli tito pacienti vyšetřeni za    nebo
  měsíců po operaci. Vobou skupinách převažo
valy ženy sonemocněním kolen   asOA kyčlí  .
Průměrný věk respondentů sOA kolene byl  let, sOA
kyčle  let, vobou skupinách respondentů měly převahu
ženy OA kolene  , OA kyčle  , jednalo se opacien
ty spokročilou chorobou byli zastoupeni pouze pacienti
sIII. aIV. stupněm OA podle Kellgrena aLawrence, in
dikovaní kTEP. Průměrně   respondentů je ve sta
robním důchodu a,  žije spartnerem. Nejčastějším
přidruženým onemocněním respondentů byla arteriální
hypertenze. Průměrná doba obtíží sOA od prvních pří
znaků po implantaci TEP byla uobou skupin respondentů
shodná   let. Průměrná hodnota BMI upacientů sOA
kolene byla ,, upacientů sOA kyčle ,.
První fáze studie probíhala před implantací TEP při pře
jetí pacienta na aseptickou část ortopedického oddělení
Pardubické nemocnice kimplantaci TEP kolenního nebo
kyčelního kloubu. Výzkum probíhal vobdobí / 
/. Druhá fáze studie probíhala ustejného vzorku
respondentů sodstupem  nebo  měsíců po implan
taci TEP vobdobí /  / vortopedické ambu
lanci zmíněného zdravotnického zařízení při kontrole
pacienta uoperatéra. Po 3 měsících bylo dotazováno 120
respondentů apo 6 měsících 80 respondentů. Původním
záměrem bylo hodnotit kvalitu života u pacientů 6
měsíců po operaci, což bylo velmi problematické vzhle
dem ktomu, že na kontrolu po  měsících od operace již
nejsou zváni všichni pacienti.
Klasifikace MKF je obsáhlá, vždy byl hodnocen pouze
první kvalifikátor kv, neboli rozsah problému, jak je
uvedeno vtabulce číslo 3. Hodnocení vprocentech bylo
shodné ipro faktory prostředí sodlišným slovním hod
nocením. Byly klasifikovány vybrané kódy MKF získané
rozhovorem srespondentem akonsenzem všeobecné
sestry afyzioterapeuta, kdy proběhlo ohodnocení re
spondenta procentuálně po desítkách procent. Podle toho
byl určen kvalifikátor. Oba zdravotníci podílející se na
hodnocení byli vyškoleni vpraktickém využití klasifikace
kurzy. Výsledky po operaci jsou uvedeny souhrnně pro
období  a měsíců od operace. Vobou fázích studie byla
společně svybranými kódy MKF hodnocena kvalita živo
ta testy SF aOAKHQOL. Dotazník SF obsahuje 
otázek zaměřených na hodnocení kvality života azdraví,
sleduje  oblastí jako je např. fyzické funkce, emoční
omezení rolí, duševní zdraví atd. Dotazník OAKHQOL
hodnotí omezení kvality života týkající se nemocných
sOA, hodnotí  položek v kategoriích: fyzické aktivi
ty, psychické zdraví, bolest, sociální podpora asociální
aktivity , .
VÝSLEDKY
Pilotní studie. Na základě odpovědí pacientů akonzul
tace sodborníky bylo vybráno  kódů zICF Core Setu
pro pacienty sOA. Problémy uvedené respondenty při
rozhovoru byly konzultovány fyzioterapeutem avše
44 ČESKÁ REVMATOLOGIE 2017, 25, č. 1
PŮVODNÍ PRÁCE
obecnou sestrou, následně byly spojeny ajsou knim
přiřazeny kódy MKF klasifikace, které jsou stanoveny
podle českého překladu  české verze MKF . Ztabulky
 je patrné, že nejvíce respondentů uvádělo jako problém
bolest voblasti kloubu, chůzi, zvedání anošení těžkých
předmětů. Zmíněné problémy byly uvedeny všemi oslo
venými respondenty. Dále pak šlo oproblémy shybností,
nestabilitou kloubu, používání dopravních prostředků,
omezení vzálibách adomácích pracích. Poměrně mnoho
 respondentů uvedlo negativní vliv počasí na příznaky
onemocnění, problémy se spánkem astrach zoperace
uvedlo 17 respondentů. Vtabulce  jsou uvedeny možnosti
pozitivního působení na pilotní vzorek pacientů vtom
směru, co nebo kdo pacientům pomohl překonávat obtíže
spojené sonemocněním. Vysoké procento respondentů
uvedlo jako facilitátor prostředek pomoci rodinu ataké
užívání analgetik, které tlumí příznaky onemocnění.
Pozitivně je hodnocena pomoc zdravotníků apřátel.
Respondenti též zmiňovali využívání kompenzačních
pomůcek.
Vlastní výzkumné šetření. Ztabulky číslo  je patrné,
že vkomponentě tělesných funkcí došlo kvýraznému
snížení obtíží. Čím nižší hodnota procent akvalifiká
toru, tím menší problém má pacient. Unemocných
sOA kolenního ikyčelního kloubu byl nejvýznamnější
rozdíl hodnot před apo operaci vdoméně b  vnímá
ní bolesti  zkvalifikátoru  na  ukolen hraničně .
Tab. 1 Vybrané kódy klasifikace MKF zkomponent tělesné funkce, tělesné struktury aaktivity aparticipace.
PROBLÉM pilotního vzorku respondentů n f (%) kód MKF klasifikace
Bolest – při pohybu, klidová, startovací voblasti dolní
končetiny
30 100 b280 – vnímání bolesti
s750 – struktura dolní končetiny
Problémy schůzí - po nerovném terénu, po schodech,
do kopce
30 100 d450 – chůze
e150 – vzhled, konstrukce astavební produkty
pro veřejné použití
Zvedání anošení těžkých předmětů 30 100 d430 – zvedání anošení předmětů
Ztuhlost kloubu, úklon, předklon, narovnání, problém
skoupelí ve vaně, snížená soběstačnost, nestabilita
voblasti kloubu, klinkání
27 90 b710 – funkce kloubní hybnosti
b730 – funkce svalové síly
Přemísťování autem, autobusem 24 80 d470 – používání dopravy
Omezení ve sportu, práci na zahradě, zálibách 21 70 d920 – rekreace avolný čas
Omezení vrůzných činnostech – vaření, úklid atd. 20 67 d640 – domácí práce
Vliv počasí na zvýšení bolesti aproblémů shybností 19 63 e225 – podnebí
Spánek – časté buzení 17 57 b134 – funkce spánku
Strach zoperace, nervozita, podrážděnost, osamělost 17 57 b152 – funkce emocionální
Oblékání 15 50 d540 – oblékání
Tab. 2 Vybrané kódy klasifikace MKF zkomponenty faktory prostředí.
POMOC – co/kdo pomáhalo respondentům n f (%) kód MKF klasifikace
Pomoc rodiny 28 93 e310 – nejbližší rodina
Užívání analgetik, hypnotik 26 87 e110 – produkty nebo látky kosobnímu používání
(léky)
Pomoc lékařů, fyzioterapeutů, všeobecných sester 24 80 e355 – zdravotničtí profesionálové
Chůze oberlích – francouzských, vycházková hůl,
chodítko, sedačka do vany 19 63 e120 – produkty atechnologie kpohybu vbytě
ivenku
Pomoc přátel 21 70 e320 – přátelé
45
2017, 25, č. 1 ČESKÁ REVMATOLOGIE
PŮVODNÍ PRÁCE
Dalšími výrazně sníženými kvalifikátory ztéto oblasti
jsou: b funkce kloubní hybnosti ab  funkce svalové
síly. Vkomponentě tělesných struktur došlo ke snížení
obtíží zkvalifikátoru 3 na 2 vkódu s  struktura dolní
končetiny.
Vkomponentě aktivity a participace je patrné největší
zlepšení vkódech d  chůze ad  používání dopravy.
Vkódu d  ke zlepšení nedošlo, to je ale ovlivněno tím,
že pacientům po operaci není doporučeno zvedat anosit
těžké předměty. Vkódech d  oblékání ad  domácí
práce nebyl velký problém před operací, po operaci však
došlo ke zlepšení. Vkódu d  rekreace avolný čas zůsta
ly hodnoty téměř shodné, což může značit to, že  nebo
měsíců po operaci se pacienti ještě necítí na absolvování
náročnějších aktivit vrámci trávení volného času.
Kódy vkomponentě faktory prostředí jsou uvedeny
vtabulce číslo . Vyjadřují fyzické, psychické asociální
prostředí, ve kterém jedinec žije. Jako facilitátory „po
mocníky“ pacienti hodnotili kód e   produkty nebo
látky kosobnímu používání oblast léků apotravin,
pod tímto kódem je zahrnuto zejména užívání anal
getik, případně hypnotik, tedy léků, které pomáhají
pacientovi tlumit symptomy onemocnění. Je patrný
rozdíl vhodnotě kvalifikátorů před apo operaci, souvi
sející suváděnou intenzitou bolesti před apo operaci.
Dalším hodnoceným facilitátorem je kód e produkty
atechnologie pro osobní pohyblivost vbytě ivenku.
Tento kód zahrnuje technické pomůcky pro zajištění
hybnosti usledovaných pacientů. Jde zejména oberle
francouzské nebo ovycházkovou hůl ataké odopravní
prostředky  auto, autobus. Vtomto kódu je patrné
mírné zlepšení pooperačního stavu, není však tak vý
znamné vzhledem ktomu, že upacientů je sledováno
poměrně krátké pooperační období, kdy ještě nemocní
chodí oberlích většina pacientů má berle do  měsíců,
někteří do  měsíců amohou přetrvávat iproblémy
sužíváním dopravy. Do tohoto kódu můžeme zařadit
také pomůcky kezlepšení soběstačnosti  sedačky do
vany, madla, atd.
Tab. 3 Hodnocení komponent tělesné funkce, tělesné struktury aaktivity aparticipace (7).
Kvalifikátor – porucha: Rozmezí % Slovní hodnocení
0 – žádná 0 – 4 jedinec je bez problémů.
1 – mírná 5 – 24 problém je přítomný méně než 25 % času, vtolerovatelné intenzitě, zřídka za 30 dní
zpětně.
2 – střední 25 – 49 problém je přítomný méně než 50 % času, vintenzitě zasahující do života osoby,
občas za 30 dní zpětně.
3 – silná 50 – 95 problém je přítomný více než 50 % času, vintenzitě, která částečně rozvrací život
osoby, děje se často za 30 dní zpět.
4 – úplná 96 – 100 problém je přítomný více než 95 % času, sintenzitou, která totálně rozvrací život
osoby, děje se každý den vposledních 30 dnech.
Tab. 4 sledky MKF – tělesné funkce, tělesné struktury aaktivity aparticipace.
MKF kód
KOLENA KYČLE
před operací po operaci před operací po operaci
% kv % kv % kv % kv
s750 – struktura dolní končetiny 69 3 31 2 65 3 27 2
b134 – funkce spánku 36 2 13 1 42 2 6 1
b152 – funkce emocionální 32 2 15, 1 36 2 13 1
b280 – vnímání bolesti 73 3 25 2 70 3 16 1
b710 – funkce kloubní hybnosti 59 3 24 1 64 3 18 1
b730 – funkce svalové síly 54 3 21 1 56 3 18 1
d430 – zvedání anošení předmětů 72 3 40 2 86 3 40 2
d450 – chůze 70 3 29 2 67 3 24 1
d470 – používání dopravy 49 2 28 2 59 3 17 1
d540 – oblékání 30 2 23 1 48 2 20 1
d640 – domácí práce 40 2 27 2 52 3 28 2
d920 – rekreace avolný čas 30 2 31 2 42 2 34 2
Hodnocení jednotlivých kvalifikátorů probíhá podle tabulky číslo 3
46 ČESKÁ REVMATOLOGIE 2017, 25, č. 1
PŮVODNÍ PRÁCE
Facilitátory jsou také osoby, které ovlivňují celkový stav
pacienta. Jde okód e  nejbližší rodina, který má pro
pacienty nejvyšší hodnotu. Je patrné, že rodiny nemoc
ných pacientům pomáhají ana základě výsledků může
me konstatovat, že míra pomoci apodpory je při všech
sledováních konstantní. Dalším facilitátorem této oblasti
je kód e  přátelé, který má také konstantní míru, akód
e  zdravotničtí profesionálové. Všechny tyto tři kódy
jsou hodnoceny kvalifikátorem +  těžká facilitace, která
znamená velkou pomoc pro pacienta.
Druhou části faktorů prostředí jsou bariéry. Jde ohodno
cení situací aobtíží, které pacientovi způsobují problém
zvnějšího prostředí. Vtéto oblasti pacienti nejčastěji
uváděli problémy vkódu e  vzhled, konstrukce asta
vební produkty atechnologie pro veřejné isoukromému
využití soukromé využití kód e, dosahovaly hodnoty
kvalifikátoru , což je těžká bariéra. Pacientům dělala
nejvýraznější problém chůze ze schodů, do schodů achů
ze po nerovném terénu, například vlese, vdomácím
prostředí pak přítomnost prahů. Při hygieně byla velkou
obtíží koupel ve vaně, tedy nutnost vlézt avylézt zvany.
To bylo řešeno sedátky, nástavci, nebo přebudováním
vany na sprchový kout se sedačkou. Další hodnocenou
bariérou je kód e  podnebí kvalifikátor vrozsahu
 středně těžká bariéra, respondenti uváděli zvýšenou
bolestivost azhoršení hybnosti vlivem změn počasí.
Součásti studie bylo ověření platnosti stanovených kódů
sdotazníky SF aOAKHQOL. Byly sledovány korelace
vybraných kódů zařazených do komponent sdoménami
uvedených dotazníků. Vtabulce  jsou uvedeny korelace
vybraných domén dotazníku OAKHQOL akomponent
MKF klasifikace. Jsou patrny významné korelace vdomé
nách zaměřených na fyzické aktivity afunkce, aktivity
aparticipace. Dále vobou hodnotících nástrojích tělesná
omezení ovlivňují psychické funkce. Významná je také
korelace bolesti atělesných funkcí asouvisí spolu také
faktory prostředí fyzické afyzické aktivity. Obdobné vý
sledky byly zjištěny iSpearmanovou pořadovou korelací
komponent MKF sdoménami dotazníku SF. Vybrané
kódy klasifikace MKF mají podobné výsledky jako porov
návané dotazníky, můžeme tedy vybrané kódy považovat
za vhodný soubor kódů pro hodnocení zdravotního stavu
akvality životy pacientů sOA.
DISKUSE
Porovnat stanovené kódy ICF Core Setu pro pacienty
sOA můžeme se studií Bossmanna akol. , která
se týkala validizace ICF Core setu pro OA, kdy byli vroce
 dotazováni fyzioterapeuti  z zemí, z6 světových
regionů) pracující spacienty sOA. Tito odborníci uváděli
problémy pacientů sOA voblasti biopsychosociální,
následně došlo ke spojení akprocentuálnímu vyjádře
ní četnosti odpovědí definovaných odborníky. Jednalo
se otři kola výběru, ze kterých vzešel ICF Core Set pro
pacienty sOA . Vtabulce  jde oporovnání odpovědí
Tab. 5 Výsledky kódů MKF – faktory prostředí.
MKF kód
KOLENA KYČLE
před operací po operaci před operací po operaci
% kv % kv % kv % kv
e110 – produkty nebo látky kosobnímu
používání 53 + 3 21 + 1 49 + 2 17 + 1
e120 – produkty atechnologie
kpohybu vbytě ivenku 35 + 2 26 + 2 35 + 2 23 + 1
e310 – nejbližší rodina 73 + 3 76 + 3 74 + 3 79 + 3
e320 – přátelé 64 + 3 61 + 3 56 + 3 65 + 3
e355 – zdravotničtí profesionálové 54 + 3 62 + 3 58 + 3 61 + 3
e150 – vzhled, konstrukce astavební
produkty pro veřejné použití 62 3 27 2 74 3 28 2
e225 – podnebí 30 2 18 1 33 2 18 1
Hodnocení jednotlivých kvalifikátorů probíhá podle tabulky číslo .
Tab. 6 Hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové korelace pro domény dotazníku OAKHQOL akomponenty MKF.
OAKHQOL
MKF tělesné funkce aktivity/participace faktory prostředí/fyzické faktory prostředí/sociální
fyzické aktivity 0,651 0,780 0,522 -
psychické zdraví 0,495 0,486 - -
bolest 0,562 0,494 0,320 -
sociální podpora - - - 0,353
47
2017, 25, č. 1 ČESKÁ REVMATOLOGIE
PŮVODNÍ PRÁCE
odborníků  apacientů sOA kolene nebo kyčle
vnaší studii. Jsou patrné podobné odpovědi voblastech
tykajících se bolesti, funkce kloubní hybnosti asvalo
vé síly, zvedání anošení předmětů, chůze arekreace
avolného času. Větší problém unašich respondentů je
patrný voblasti spánku, emocionální funkce, domácích
pracích avztahu snejbližší rodinou. Zajímavý je kód e
  produkty nebo látky kosobnímu používání neboli
užívání léků analgetika, kdy sledovaní responden
ti užívali analgetika před operací v  pacientiOA
kolene av  sOA kyčle. Zahraniční studie ukáza
la vtéto oblasti daleko nižší hodnotu. Nižší hodnota
vzahraniční studie se týkala takékódu e  vzhled,
konstrukce astavební produkty pro veřejné použití. Jde
zejménao problematiku chůze po schodech, po nerov
ném terénu, atd. Sledovaní respondenti sOA kolene
uvedli problém v % případů, ave 100 % případů uOA
kyčle. Stouto problematikou souvisí stavební uspořádání
bytu či domu, kdy 55 % našich respondentů sOA kolene
a59 % sOA kyčle provedlo přestavby vbytě kvůli OA.
Šlo nejčastěji ozáměnu vany za sprchový kout. Také
oblasti e 225 podnebí nebyla zahraničními profesionály
přikládána taková pozornost, jakou uvedli naši respon
denti. Zahraniční studie neuvádí kód e  přátelé, který
naši respondenti uvedli. Naopak zahrnula další kódy,
které naše studie neřeší, jde například okód b  funkce
vzoru chůze, d  měnění základní pozice těla, nebo
d  řízení (vozidla) . Zvýsledků je patrné, že vzá
sadních otázkách se neliší odpovědi respondentů znaší
studie od položek definovaných odborníky.
Oberhauser  popisuje tvorbu zkrácené verze  Brief ICF
Core Set pro pacienty sOA, která byla tvořena na základě
hodnocení  pacientů sOA ve  studijních centrech 
zemí. Vyškolení výzkumníci vycházeli zICF Core setu pro
OA, zkrácená verze byla vytvořena na podkladě odpovědí
respondentů akonsenzu odborníků. Zahrnuje  kódů:
komponenta tělesné funkce má 3 kódy, tělesné struktury 3
Tab. 7 Porovnání MKF klasifikace sezahraniční studií (24).
MKF Bossmann
2011 (%)
KOLENA
(%)
KYČLE
(%)
s750 – struktura dolní
končetiny 93 96 100
b134 – funkce spánku 34 78 89
b152 – funkce
emocionální 57 78 85
b280 – vnímání bolesti 100 100 100
b710 – funkce kloubní
hybnosti 100 90 100
b730 – funkce svalové
síly 100 96 100
d430 – zvedání anošení
předmětů 100 96 100
d450 – chůze 100 100 100
d470 – používání
dopravy 80 94 100
d540 – oblékání 90 68 94
d640 – domácí práce 84 94 100
d920 – rekreace avolný
čas 95 93 96
e110 – produkty nebo
látky kosobnímu
používání (léky)
28 88 83
e120 – produkty
atechnologie kpohybu
vbytě ivenku
92 68 74
e310 – nejbližší rodina 56 78 67
e320 – přátelé neuved. 97 87
e355 – zdravotničtí
profesionálové 95 94 83
e150 – vzhled, konstrukce
astavební produkty pro
veřejné použití
46 98 100
e225 – podnebí 15 69 76
Tab. 8 Porovnání MKF klasifikace se zkrácenou verzi Brief ICF
Core set for Osteoarthritis (15)
MKF Brief ICF
for OA
verze
ČR 2016
s750 – struktura dolní končetiny X X
b134 – funkce spánku X
b152 – funkce emocionální X
b280 – vnímání bolesti X X
b710 – funkce kloubní hybnosti X X
b730 – funkce svalové síly X X
d430 – zvedání anošení předmětů X
d450 – chůze X X
d470 – používání dopravy X
d540 – oblékání X X
d640 – domácí práce X
d920 – rekreace avolný čas X
e110 – produkty nebo látky
kosobnímu používání (léky) X
e115 – produkty atechnologie
kosobnímu užívání vdenním životě X
e120 – produkty atechnologie
kpohybu vbytě ivenku X
e310 – nejbližší rodina X X
e320 – přátelé X
e355 – zdravotničtí profesionálové X
e150 – vzhled, konstrukce astavební
produkty pro veřejné použití X X
e225 – podnebí X
e580 – zdravotnické systémy,
principy řízení X
48 ČESKÁ REVMATOLOGIE 2017, 25, č. 1
PŮVODNÍ PRÁCE
kódy, aktivity aparticipace  kódy afaktory prostředí  kódy
. Vtabulce  je uvedeno porovnání s touto zkrácenou
verzí, uzkrácené verze je uvedeno pouze  kódů, zbylé 
kódy oficiální verze se vztahují kfunkci horní končetiny.
Je patrno, že ve většině komponent jde opodobné výsledky,
které zahrnují vnaší studii více kódů. Pouze vkomponentě
faktory prostředí se některé zkódů liší.
ZÁVĚR
Hodnocení vybraných kódů klasifikace MKF konsenzem
zdravotníků prokázalo uzkoumaného vzorku respondentů
po implantaci TEP objektivní zlepšení zdravotního stavu
azvýšení kvality života. Před operací značily nejnižší
kvalitu života kódy týkající se fyzického zdraví zvedání
anošení předmětů abolesti. Vtěchtokódech také došlo
knejvětšímu zlepšení. Zfaktorů prostředí byly největšími
facilitátory rodina apřátelé abariérami vzhled, konstruk
ce astavební produkty pro veřejné použití schody. Kódy
byly vybrány na základě odpovědí respondentů, zobsáhlé
klasifikace MKF, jsou to kódy, které nejvíce odpovídaly
problémům pacientů. Jejich korelace sdalšími hodnotící
mi nástroji použitými usledovaného vzorku respondentů
jsou významné, lze je chápat jako seznam kódů ověřených
adefinovaných pro pacienty sosteoartrózou vČR. Tento
soubor kódů může velmi usnadnit práci stouto poměrně
obtížnou, rozsáhlou ačasově náročnou klasifikací a po
moci jejímu rozšíření vodborné praxi.
Literatura
1. Pavelka K. Doporučení České revmatologické společnosti pro
léčbu osteoartrózy kolenního, kyčelního a ručních kloubů. Čes
Revmatol 2012; 20: 138–57.
2. Štyglerová T, Němečková M, Šimek M. Stárnutí se nevyhne-
me. Praha: Český statistický úřad ČR, 2014. Dostupné na: https://
www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947.
3. Gallo J. Osteoartróza, průvodce pro každodenní praxi. Praha:
Maxdorf; 2014.
4. Holubová M, Pilný J. Kvalita života pacientů sosteoartrózou
kolenního a kyčelního kloubu–přehled využívaných dotazníků.
Ortopedie 2016; 10: 37–42.
5. Švestková O, Hoskovcová S. Nové přístupy vnáhledu na ob-
čana se zdravotním postižením aMezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disability azdraví. E-psychologie 2010; 4(4): 27–40.
6. Švestková O. Základní informace a praktické využití
Mezinárodní klasifikace následků onemocnění a úrazů WHO –
International Classification of Impairment, Disability and Handicap
(IC IDH, 1980) International Classification of Impairment, Disability
nad Health (ICF, 2001). Prak lék 2002; 82: 90–2.
7. Pfeiffer J, Švestková O. Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disability azdraví: MKF. Praha: Grada Publishing; 2008.
8. Švestková O. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností,
disability azdraví (ICF)–kvantitativní měření kapacity avýkonu.
Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105: 580–6.
9. Bruthansová D, Červenková A, Jeřábková V. Nová klasifikace
nemoci azdraví. Čes Ger Rev 2009; 7: 90–6.
10. Cieza A, Stucki G. The International Classification of
Functioning, Disability of Health: ist development proces and con-
tent validity. Eur J Phys Rehabil Med 2008; 44: 303–13.
11. Zvoníková A, Wernerová J. Využití Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností, disability azdraví–ADL aIADL vposuzová-
ní stupně nezávislosti. Geri aGero 2013; 2: 137–41.
12. Švestková O. Základní principy současné neurorehabilitace.
Neurol praxi 2013; 14: 136–9.
13. International Classification of Functioning, Disability of Health:
ICF, World Health Organization, Geneva; Switzerland: WHO; 2001.
14. Matlasová H. Praktická aplikace Mezinárodní klasifikace funkč-
ních schopností, disability azdraví. Kontakt 2011; 13(1): 54 - 64.
15. Oberhauser C, Escorpizo R, Boonen A, Stucki G, Cieza A.
Statistical Validation of the Brief International Classification of
Functioning, Disability and Health Core Set for Osteoarthritis
Based on a Large International Sample of Patients With
Osteoarthritis. Arthritis Care & Research 2013; 65(2): 177–86.
16. Leonardi M, Chatterji S, Ayuso-Mateos JL, Hollenweger J,
Ustün B, Kostanjsek NF et al. Integrating Research into Policy
Planning: MHADIE Policy Recommendations. Disabil Rehabil
2010; 32(Suppl 1): 139–47.
17. Pfeiffer J, Švestková O. Jak Pracovat sMKF (Mezinárodní kla-
sifikací funkčních schopností, disability azdraví). Rehabil afyz lék
2009; 16: 47–52.
18. Stucki G, Cieza A, Evert T, Kostanjsek NF, Chatterji S, Ustün B.
Application of the International Classification of Functioning, Disability
of Health (ICF) in Clinical Praktice. Disabil Rehabil 2002; 24(5): 281–2.
19. Stucki G, Kostanjsek NF, Ustün B, Cieza A. ICF-based
Classification and Measurement of Functioning. Eur J Phys
Rehabil Med 2008; 44: 315–28.
20. Bickenbach J, Cieza A, Rauch A, Stucki G. ICF CORE SETS –
Manual for Clinical Practice. Geneva, Switzerland: 2012: 140.
21. Dreinhöfer KE, Stucki G, Ewert T, Huber E, Ebenbichler G,
Gutenbrunner Ch, et al. ICF Core Set for Osteoarthritis. J Rehabil
Med 2004; Suppl (44): 75–80.
22. Schwarzkopf SR, Ewert T, Dreinhöfer KE, Cieza A, Stucki
G. Towards and ICF Core Set for Chronic Musculoskeletal
Conditions: Commonalities Across ICF Core Set for Osteoarthritis,
Rheumatoid Arthritis, Osteoporosis, Low Back Pain and Chronic
Widerspread Pain. Clin Rheumatol 2008; 27(11): 1355–61.
23. Guillemin F, Rat A-C, Goetz C, Spitz E, Pouchot J, Coste J.
The Mini-OAKHQOL for Knee and Hip Osteoarthritis Quality of
Life was Obtained Following Recent Shortening Guidelines. J Clin
Epidemiol 2015; 1–9.
24. Bossmann T, Kirchberger I, Glaessel A, Stucki G, Cieza A.
Validation of the Comprehensive ICF Core Set for Osteoarthritis: the
Perspective of Physical Therapists. Physiotherapy 2011; (97): 3–16.
adresa pro korespondenci:
MUDr. Marie Holubo
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
tel. 466037807
e-mail: marie.holubova@upce.cz
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The objective of the study was to identify commonalities among the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Sets of osteoarthritis (OA), osteoporosis (OP), low back pain (LBP), rheumatoid arthritis (RA) and chronic widespread pain (CWP). The aim is to identify relevant categories for the development of a tentative ICF Core Set for musculoskeletal and pain conditions. The ICF categories common to the five musculoskeletal and pain conditions in the Brief and Comprehensive ICF Core Sets were identified in three steps. In a first step, the commonalities across the Brief and Comprehensive ICF Core Sets for these conditions were examined. In a second and third step, we analysed the increase in commonalities when iteratively excluding one or two of the five conditions. In the first step, 29 common categories out of the total number of 120 categories were identified across the Comprehensive ICF Core Sets of all musculoskeletal and pain conditions, primarily in the component activities and participation. In the second and third step, we found that the exclusion of CWP across the Comprehensive ICF Core Sets increased the commonalities of the remaining four musculoskeletal conditions in a maximum of ten additional categories. The Brief ICF Core Sets of all musculoskeletal and pain conditions contain four common categories out of a total number of 62 categories. The iterative exclusion of a singular condition did not significantly increase the commonalities in the remaining. Based on our analysis, it seems possible to develop a tentative Comprehensive ICF Core Set across a number of musculoskeletal conditions including LBP, OA, OP and RA. However, the profile of functioning in people with CWP differs considerably and should not be further considered for a common ICF Core Set.
Article
To develop a short form of the knee and hip osteoarthritis quality of life questionnaire, the Mini-OAKHQOL, preserving the conceptual model and, as far as possible, the content and the psychometric properties of the original instrument. A two-step shortening procedure was used: 1) a consensus Delphi method, with a panel of patients and another of professionals independently asked to select items; and 2) a nominal group, where patients, professionals and methodologists reached consensus on the final selection of items, using information from the panels and from modern measurement and classical test theory analyses. The psychometric properties of the Mini-OAKHQOL were assessed in an independent population-based sample of 581 subjects with knee or hip osteoarthritis. The two-step shortening procedure resulted in a 20-item questionnaire. Confirmatory factor analysis showed preservation of the original 5-dimension structure. Rasch analyses showed the unidimensionality and invariance by sex, age and joint of the main dimensions. Convergent validity, reproducibility and internal consistency were similar to or better than those of the original OAKHQOL. The 20-item Mini-OAKHQOL has good psychometric properties and can be used for the measurement of quality of life in subjects with osteoarthritis of the lower limbs. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Article
Objective With the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), the impact of health conditions on functioning and disability can be described. A Comprehensive and a Brief ICF Core Set for osteoarthritis (OA) were developed. Our specific aims were to validate the Brief ICF Core Set for OA using a novel approach, i.e., to identify ICF categories that best explain patients' functioning, and to propose a statistically validated version. Methods We performed a psychometric study using group lasso regression on data from a convenience sample of 879 OA patients from 20 countries. The general health subscale of the Medical Outcomes Study Short Form 36 was used as a dependent variable, and all ICF categories of the Comprehensive ICF Core Set for OA and some sociodemographic and disease-specific characteristics were used as independent variables. The most relevant ICF categories were identified as those showing a significant effect based on the pointwise 90% confidence intervals resulting from 1,000 bootstrap trials. ResultsThe set of ICF categories that best explains patients' functioning consists of 4 body functions, 2 body structures, 2 activities and participation, and 3 environmental factors. Twelve of the original 13 Brief ICF Core Set categories were confirmed, and 3 additional ICF categories were identified. Conclusion Our findings reassure the validity of the Brief ICF Core Set for OA. The statistically validated Core Set with the additional statistically derived ICF categories will likely perform better with regard to discrimination and sensitivity to change in studies and trials, and should be further explored in the future.
Article
Osteoarthritis is a common chronic disease associated with functional impairments and activity limitations, as well as participation restrictions. The Comprehensive International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Set for Osteoarthritis is an application of the ICF and represents the typical spectrum of problems in functioning of patients with osteoarthritis. To validate the Comprehensive ICF Core Set for Osteoarthritis from the perspective of physical therapists. Physical therapists experienced in the treatment of patients with osteoarthritis were asked about patients' problems, resources and aspects of the environmental factors treated by physical therapists in patients with osteoarthritis in a three-round, electronic-mail survey using the Delphi technique. Responses were linked to the ICF. Seventy-two experts from 22 countries named 744 meaningful concepts that covered all ICF components. One hundred and fifty-two ICF categories were linked to these answers, 32 concepts were linked to the not-yet-developed personal factors component, and 14 issues were not covered by a single ICF category. Twelve ICF categories were not represented in the Comprehensive ICF Core Set for Osteoarthritis, although at least 75% of the participants rated them as important. The content validity of the ICF was widely supported by the physical therapists. However, several issues were raised that were not covered and need to be investigated further.
Article
MHADIE project (Measuring Health and Disability in Europe: Supporting policy development) aimed at developing realistic, evidence-based and effective national policies for persons with disabilities. A preliminary step towards this goal was the demonstration on the feasibility of employing the ICF in clinical, educational and statistical fields, which corresponds to the recognised need to enhance the European Union's capacity of analysis of disability, as highlighted in its Disability Action Plan 2006-2007. The ultimate outcome of the project is the production of 13 policy recommendations, dealing with statistics clinical and educational areas, and four general policy recommendations focusing on: (a) the need of coordinating and integrating disability conceptualization at all policy levels and across sectors; (b) the need of conducting longitudinal cohort studies which include children aged 0-6; (c) the need of reviewing transportation policies in light of the requirements of persons with disabilities; (d) the need of reviewing all disability policies to emphasise and support the role of the family, which is a consistent and substantial environmental facilitator in the lives of persons with disabilities.
Article
If we aim towards a comprehensive understanding of human functioning and the development of comprehensive programs to optimize functioning of individuals and populations we need to develop suitable measures. The approval of the International Classification, Disability and Health (ICF) in 2001 by the 54th World Health Assembly as the first universally shared model and classification of functioning, disability and health marks, therefore an important step in the development of measurement instruments and ultimately for our understanding of functioning, disability and health. The acceptance and use of the ICF as a reference framework and classification has been facilitated by its development in a worldwide, comprehensive consensus process and the increasing evidence regarding its validity. However, the broad acceptance and use of the ICF as a reference framework and classification will also depend on the resolution of conceptual and methodological challenges relevant for the classification and measurement of functioning. This paper therefore describes first how the ICF categories can serve as building blocks for the measurement of functioning and then the current state of the development of ICF based practical tools and international standards such as the ICF Core Sets. Finally it illustrates how to map the world of measures to the ICF and vice versa and the methodological principles relevant for the transformation of information obtained with a clinical test or a patient-oriented instrument to the ICF as well as the development of ICF-based clinical and self-reported measurement instruments.
Article
The World Health Organization's International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) has provided a new foundation for our understanding of health, functioning, and disability. However, different challenges have to be addressed during its implementation process. The objective of this paper is to address two of these challenges, namely, the study of the content validity of the ICF and its relationship to other health-related concepts such as well-being, quality of life (QoL) and health-related quality of life (HRQoL). Ongoing validation studies confirm that the ICF is an exhaustive classification, i.e. it covers most of the health and health-related domains that make up the human experience of functioning and disability, and the most environmental factors that influence that experience of functioning and disability. The ICF also contributes to the understanding of health on a continuum ranging from a body-centred view (''the bodily experience of health''), to a more comprehensive perspective (''the entire health experience''), and finally, to an overarching view (''the human experience'') which sees health as part of the human condition. The ICF allows the operationalization of health as part of the human experience on this continuum as health from a narrow perspective to the broad perspective of functioning. The ICF with its categories can also serve as starting point for the operationalization of objective well-being. Since HRQoL can be defined as an individual's perceptions of health and health-related domains of well-being, the ICF categories encompassed in the ICF concept of functioning can also serve as the basis for the operationalization of HRQoL.
Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenního, kyčelního a ručních kloubů
  • K Pavelka
Pavelka K. Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenního, kyčelního a ručních kloubů. Čes Revmatol 2012; 20: 138-57.