BookPDF Available

Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania detí

Authors:
  • Judicial Academy of the Slovak Republic

Abstract and Figures

Cieľom publikácie je pozdvihnúť kvalitu sociálnej práce s obeťami a páchateľmi sexuálneho zneužívania detí (CSA) v podmienkach Slovenska. Autorka ponúka najprv stručný úvod do forenznej sociálnej práce a následne prechádza k analýze systému, do ktorého je forenzná sociálna práca „votkaná“ v podmienkach Slovenska. Analýza zároveň upozorňuje na nedostatky týkajúce sa forenznej sociálnej práce s páchateľmi a obeťami CSA na Slovensku. Ďalej sa zameriava na páchateľov CSA, pričom uvádza kľúčové poznatky, ktorými by mali disponovať (nielen) sociálni pracovníci, prichádzajúci do kontaktu s touto klientelou. Zároveň navrhuje model multidisciplinárneho prístupu k týmto jedincom a podrobnejšie popisuje intervencie, ktorých sa môžu zhostiť špecializovaní sociálni pracovníci. Pozornosť venuje aj obetiam CSA, pričom zhromažďuje kľúčové poznatky nevyhnutné pre porozumenie tejto obzvlášť zraniteľnej klientele. Ponúka taktiež model komplexnej starostlivosti o obete, s dôrazom na rolu špecializovaných sociálnych pracovníkov. Napokon navrhuje súbor opatrení pre skvalitnenie forenznej sociálnej práce všeobecne i špecificky vo vzťahu k problematike CSA.
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
Chapter
Full-text available
Príspevok približuje identitu niektorých problémov spätých s objasňovaním, vyšetrovaním a stíhaním prípadov sexuálneho zneužívania detí - zvlášť pokiaľ ide o tie prípady, kde páchateľom je osoba, ktorá je vo vzťahu k dieťaťu osobou blízkou. Za kľúčové determinanty možných zlyhaní v riešení predmetnej problematiky autorka považuje: 1. absenciu špecializovaného vzdelávania dotknutých profesií, 2. fokus na vyšetrovanie vierohodnosti obetí bez náležitého zohľadnenia tzv. kontraintuitívnych reakcií, 3. nedostatočnú ochranu práv (a absentujúce právne zastúpenie) maloletých obetí incestu, 4. legislatívne limity pre možnosť využitia mediácie medzi obeťami a páchateľmi aj pri takto závažných deliktoch.
Book
Full-text available
V súčasnosti prebiehajú v celej našej spoločnosti transformačné zmeny, ktoré smerujú ku kvalitatívnej zmene aj v sociálnej sfére. Je veľmi významné, aby transformácia prebiehala ucelene, kontinuálne a globálne. V sociálnej oblasti sa kladie akcent na človeka ako hodnotnú ľudskú bytosť. Základné ľudské práva majú zvláštnu a vyššiu hodnotu a bývajú z pravidla zakotvené v ústavách, ďalších ústavných zákonoch a v medzinárodných zmluvách. Sociálne služby a sociálne poradenstvo v kontexte progresu kvality rozoberáme v prvej kapitole tejto publikácie. Aj seniori, sú plnoprávni občania a majú právo na rešpektovanie ľudských práv. Majú právo na výber kvalitných sociálnych služieb - podporujúcich ich samostatný a nezávislý život v čo najvyššej možnej miere. Samostatný život možno dosiahnuť vtedy, ak budú v komunite prístupné sociálne služby a poradenstvo podľa ich individuálnych potrieb a potrieb ich rodín s podporou a ochranou, ktorú potrebujú. Hodnoteniu kvality sociálnych služieb a poradenstva, jeho základným problémom v Slovenskej republike sa začína venovať pozornosť až po roku 1994. Z pôvodných teoretických diskurzov sa počas tohto obdobia rozvinula do niektorých praktických aplikácií rôzneho zamerania. V prvých rokoch presadzovania sa tejto témy na Slovensku, bolo veľa písaného a hovoreného najmä o dôvodoch pre ktoré sa majú sociálne služby a poradenstvo skvalitňovať. V posledných rokoch ustupuje dominancia dôvodov a ich etických alebo odborných východísk a začína sa objavovať logicky nadväzujúca téma a tou je „ako zaistiť kvalitu“. Je dôležité aby plánovanie a hodnotenie poskytovaných sociálnych služieb a poradenstva bolo založené na hodnotách rovnosti občanov a sociálnej inklúzie ako aj na princípoch pozitívnej zmeny, na individuálnych potrebách a zodpovedajúce ašpiráciám, cieľom, plánom a možnostiam ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc a podporu. Supervízia je nepochybne veľmi dôležitou metódou k zvyšovaniu kvality práce. Uplatňuje sa predovšetkým v pomáhajúcich profesiách, ale miera jej využívania a kvality je v rôznych krajinách i rôznych profesiách odlišná. Sociálnoprávna ochrana detí predstavuje časť praktickej sociálnej práce, ktorej úroveň kvality môže mať ďalekosiahle dopady na dieťa, jeho rodinu i širšiu spoločnosť (či už v pozitívnom alebo negatívnom smere). Dieťa je z dôvodu svojho veku a z neho vyplývajúcej psychosociálnej nezrelosti veľmi krehkou ľudskou bytosťou, preto sa musí k ochrane jeho práv pristupovať veľmi dôsledne a profesionálne. Práca na poli sociálnoprávnej ochrany detí zahŕňa náročné postupy a rozhodnutia a kladie tiež vysoké nároky na psychickú kondíciu pracovníka. V záujme dosiahnutia a udržania vysokej kvality sociálnej staroslivosti, je žiadúce aby sociálni pracovníci zaangažovaní v oblasti sociálnoprávnej ochrany využívali v čo najvyššej možnej miere supervíziu. Druhá kapitola tejto monografie sa venuje najprv vymedzeniu supervízie, ďalej sa zmieňuje o právach detí a poukazuje na legislatívnu úpravu sociálnoprávnej ochrany detí. Keďže sa domnievame, že nie je možné poskytovať kvalitné sociálne služby ak absentuje kvalitná starostlivosť o tých, ktorí ich zabezpečujú – v jednotlivých subkapitolách druhej kapitoly podrobne popisujeme rôzne aspekty supevízie, zameranej špeciálne na pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí. Veríme, že táto publikácia sprostredkuje čitateľom poznatky, ktoré majú kľúčový význam pre zvyšovanie kvality sociálnych služieb, určených pre obzvlášť zraniteľné skupiny klientov.
Book
Featuring a collection of essays by leading experts, Female Sexual Offenders: Theory, Assessment and Treatment is the first book to bring together current research, clinical assessment, and treatment techniques of female sexual offenders into one accessible volume. Describes the most recent research data regarding female sexual offenders, covering such issues as female-perpetrated sexual abuse prevalence and juvenile offenders. Includes an assessment of the risk of recidivism, international treatment initiatives, and a discussion on the use of the polygraph with female sexual offenders. Features practitioner-focused essays which evaluate current assessment strategies, treatment needs, effectiveness, and processes for female sexual offenders.
Article
This paper describes the construction and testing of a framework for dynamic risk assessment. A review of previous studies identified 4 domains into which dynamic risk factors for sexual offending seem to fall. These were sexual interests, distorted attitudes, socioaffective functioning, and self-management. Psychometric indicators for 3 of the domains were identified, and 2 studies are reported using these indicators to test the framework. Study 1 divided men serving a prison sentence for a sexual offense against a child into 2 groups-those with a previous conviction of this kind (Repeaters) and those for whom this was the only time they had been sentenced for such an offense (Current Only). The Repeaters were found to show more distorted attitudes, worse socioaffective functioning, and poorer self-management than did the Current Only group. Study 2 used a simple algorithm to combine these psychometric indicators into an overall “Deviance” classification. Reconviction data was obtained for offenders classified as high, moderate, or low on Deviance. Sexual reconviction was found to be monotonically associated with the Deviance classification. Logistic regression analysis showed that both static variables (Static-99) and the Deviance classification made independent contributions to prediction. It is suggested that risk assessment procedures should combine these 2 approaches.