Article

TÜRKÇENİN DİĞER DİLLERLE ETKİLEŞİMİ VE SONUÇLARI

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Language helps the individual in many aspects such as being able to generate thoughts, expressing thoughts, acquiring information, remembering the past, living the day, directing the future, gaining personality, sustaining life, communicating and understanding (Ağca, 2001;Demir & Yılmaz, 2009;Yaman, 2015). Factors such as economic, cultural and political relations between communities and nations; migrations, travels, scientific studies and the foreign language activities' becoming easier, the necessity/ desire to learn foreign languages have resulted in interaction between languages (Sarı, 2013;Zengin, 2017). This interaction has become more prominent in recent years with the development of technology (social media, television, smart phones, internet, etc.) (Zengin, 2017). ...
... Factors such as economic, cultural and political relations between communities and nations; migrations, travels, scientific studies and the foreign language activities' becoming easier, the necessity/ desire to learn foreign languages have resulted in interaction between languages (Sarı, 2013;Zengin, 2017). This interaction has become more prominent in recent years with the development of technology (social media, television, smart phones, internet, etc.) (Zengin, 2017). Throughout history, like all the languages, Turkish language has both changed and branched off in all eras for various reasons, both in the form of changes that stem from the language's own natural structure and external factors such as various geographical distributions and relations with different socio-cultural environments (Özyetgin, 2006). ...
... Ellis (2012) states that language awareness includes processes that can be obtained by looking at the accumulation of knowledge about language, from a conscious understanding of how languages work, how people learn and use them. When the related literature was examined, many articles, books and declarations (Akalın, 2000;Aktaş & Şentürk, 2014;Alpay, 2015;Alyılmaz, 2010;Aslan & Kılıç, 2012;Bağcı-Ayrancı, 2017;Demir &Yapıcı, 2007;Erdoğan & Gök, 2009;Ersoylu, 2009;Girmen, Kaya, & Bayrak, 2010;Göçer, 2013;Gülsevin, 2006;İpek, 2015;Kolaç, 2008;Özçelik, 2006;Şenyuva, Ertüzün, Turhan, & Demir, 2017;Sever, 2001;Ulaş & Sevim, 2010;Yaman, 2015;Zengin, 2017) were accessed revealing the problems of Turkish language and solution offers regarding these problems, the extent to which individuals are aware of these problems and their awareness of these problems. Only one study that measures Turkish language awareness was accessed. ...
Article
Full-text available
The aim of this study is to develop the language awareness scale regarding daily life. The study group consisted of 606 undergraduate students studying at a university in Istanbul. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were used in the study. EFA result indicates that the scale consists of 17 items and 4 factors and 67% of the total variance is explained. Factors were named as Individual Awareness, Social Media Awareness, Awareness Regarding Daily Life and Awareness in the Mass Media. As a result of the CFA, it was determined that the scale had 17 items and the fit indices of the structure were sufficient (χ2 / sd = 2.54, RMSEA = 069, SRMR =.07). Item-total correlations of the scale were found to range between 79 and 89. Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was found to be as 86. Based on these findings, it can be said that the scale can be used in a valid and reliable way to measure students' language awareness about daily life.
... Toplumda Fransızca öğrenmeye karşı büyük bir ilgi başlamıştır (Çiçek, 2004). Fransızcanın Türkçe üzerindeki etkisi 1950'li yıllara kadar sürmüştür (Zengin, 2017). ...
Article
APA: Bozavlı, E. (2020). Toplum içerisinde söyleme dönüşen dilde değer değişimleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö7), 192-205. DOI: 10.29000/rumelide.808373. Öz Medeniyetler arasında çeşitli düzeylerde gerçekleşen işbirlikleri toplumların kültürleri kadar dillerini de karşılıklı olarak etkilemektedir. Diller arasında etkileşimler kelime transferleri düzeyinde söz konusu olabilmektedir. Bu çalışma, Fransızcadan Türkçeye geçmiş ve günlük dilde yaygın olarak kullanılan Fransızca kelimelerin Fransızcadaki değerlerinin Türkçedeki kullanım değerleriyle karşılaştırılmasını ve Tekvin ve benzeri kutsal kitaplarda izine rastlanılan dilin tanrı tarafından vahyedilmişliği fikrine Fransızca-Türkçe karşılaştırmasıyla karşıt argümanlar oluşturmayı amaçlamaktadır. Yöntem olarak doküman incelemesiyle bir envanter çalışması yapılmış, bir dilden diğerine geçen kelimeler saptanarak örneklem oluşturulmuştur. Kelimelerin dillerdeki değerleri de içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma, olumsuz değerdeki bir Fransızca kelimenin tamamen olumlu ya da olumlu değerdeki bir kelimenin tamamen olumsuz değeriyle Türkçeye geçtiğini ve bu şekilde toplumda kullanılageldiğini ve hedef dildeki kelimelerin diğer değerlerinin kaynak dilde kaybolduğunu ortaya koymuştur. Manipülasyon, türbülans, spekülasyon vb. kelimeler sadece olumsuz, steril vb. Fransızca kelimeler ise yalnızca olumlu değerleriyle Türkçeye geçmiştir. Dil kullanımlarındaki üretkenlik insanın bir eseridir Tanrı'nın değil. Decartes'ın ve Chomsky'nin Kartezyen dil anlayışıyla Tanrı insanlara sadece dil yetisini bahşetmiştir. Şayet dilde statiklikten bahsedilecekse o da bu dil yetisi olabilir. İnsan düşüncesinde olduğu gibi dillerde de sürekli bir evrim söz konusudur. İn vivo anlayışla diller onları konuşanların eylemleriyle sürekli değişirler. Dilin vahyedilişliği yani Tekvindeki ve Kuran'daki Tanrı Adem'e kelimelerin isimlerini öğretti yaklaşımı dilin günlük hayattaki kifayetsizliğini ve diller arasındaki kelime transferlerindeki farklılıkları göz ardı etmek anlamına gelir. Abstract Collaboration between civilizations at various levels affects the languages of the societies as well as their culture. Interactions between languages can be at the level of word transfers. The aim of this study is to compare the values of the French words, which have been translated from French to Turkish and are widely used in everyday language, with the usage values in Turkish, and to create contradictory arguments with the comparison of French-Turkish to the idea of the revelation of the language that is traced in Genesis and similar scriptures. As a method, an inventory study was conducted with document analysis and the sample was created by the words that came from one language to another. The values of words in languages were also analyzed by content analysis. The research revealed that a French word with a negative value was completely translated into Turkish
... Toplumda Fransızca öğrenmeye karşı büyük bir ilgi başlamıştır (Çiçek, 2004). Fransızcanın Türkçe üzerindeki etkisi 1950'li yıllara kadar sürmüştür (Zengin, 2017). ...
... Etkileşim içerisindeki diller birbirinden öge alışverişinde bulunduğundan diller arasındaki etkileşim, kelime boyutuyla sınırlı kalmamakta; diller, cümle boyutunda da birbirini etkilemektedir. Bu etkileşim, diller arasındaki uzun süreli ilişkilerde kaçınılmazdır (Zengin, 2017). ...
Article
Full-text available
Bu betimsel çalışmada Muğla ili, Fethiye ilçesi sınırları içerisinden seçilen 4 bölgede yer alan işletme tabelalarındaki yabancı kelime dağılımını belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmada, birinci bölge olarak Fethiye Merkez (95. Cadde, Paspatur Çarşısı, Fethiye Kordon), ikinci bölge olarak Karaçulha Mahallesi, üçüncü bölge olarak Çalış Plajı ve çevresi, dördüncü bölge olarak da Ölüdeniz Mahallesi ve Hisarönü/Ovacık Bölgesi seçilmiştir. Yabancı kelimeler, Türkçeyi hem yazı dili hem de konuşma dili bağlamında olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu nedenle, tabelalarda yabancı kelime kullanım oranına ve işletme sahiplerinin tabelalarında yabancı kelime tercih etme sebeplerine yönelik bilimsel çalışmaların gerekliliği daha da önem kazanmaktadır. Çalışmada örneklem seçilirken, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri bölgelerin yanında, doğrudan gezi rotasında olmadığı için nispeten daha az ziyaret ettikleri bölgelere de yer verilmiştir. Böylece, turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği yerler ile nispeten daha az ziyaret ettikleri yerler arasında karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel ve nicel veri toplama tekniklerinin bir arada kullanıldığı karma desenli bir çalışmadır. Araştırma kapsamında ilk olarak yabancı dillerin etkisinin görüldüğü ve görülmediği tabela isimleri betimsel tarama yoluyla derlenmiştir. Derlenen isimler bir havuzda toplanmış ve araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenip kategorilere ayrılmıştır. Çalışmanın ikinci etabında ise ulaşılabilen ve araştırmaya gönüllü olarak katkı sağlamak isteyen 10 esnaf belirlenmiştir. Belirlenen esnaflarla yüz yüze görüşmeler yapılmış ve 10 soruluk bir sormaca yardımıyla; tabelalarındaki isimleri tercih etme sebepleri, seçtikleri isimlerin avantajları/dezavantajları ve tabelalarda yabancı kelime kullanımı hakkındaki görüşleri bağlamında veriler toplanmıştır. Sınırlı bir ölçekte ele alınan bu çalışmanın sonuçlarının; Türkçenin yabancı dillerle etkileşiminin boyutunu ve bu konuyla ilgili ne gibi çalışmalar yapılabileceğini belirlemede alana katkı sağlaması umulmaktadır. Çalışmada elde edilen verilerle, tabelalarda kullanılan kelimelerin dağılımı ve esnafların isim tercihlerini etkileyen faktörler ortaya konmaya çalışılacaktır. Araştırma sonuçlarına göre, turizm faaliyetlerinin yaygın olduğu Fethiye Merkez (95. Cadde, Paspatur Çarşısı, Fethiye Kordon), Çalış Plajı ve çevresi, Ölüdeniz Mahallesi ve Hisarönü/Ovacık Bölgelerinde yer alan tabela isimlerinde, yabancı kelimeler daha sık kullanılmaktadır. Turizm faaliyetlerinin nispeten daha az olduğu Karaçulha Mahallesinde ise tabela isimlerinin genellikle tamamen Türkçe kelimelerden oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan işletme sahipleri; tabelalarında kullandıkları kelimeleri belirlemede işletmelerinin konumunun etkili olduğunu, turistik bir bölgede bulundukları için yabancı kelimelerin çok daha akılda kalıcı olduğunu, tabelalarda yabancı kelime kullanılmasına karşı olmamakla beraber Türkçe kelime kullanılması fikrini desteklediklerini ifade etmiştir. Anahtar Kelimeler: Tabelalarda yabancı kelime kullanımı, Fethiye esnaf tabelaları, yabancı dillerin etkisi.
Research
Full-text available
Durukan, Ş. (2021). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında batı kökenli sözcüklerin kullanımı:Yedi İklim Türkçe Seti (A1-A2 ders kitabı) örneği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,10(3), 1070-1088.
Article
Full-text available
Languages contact and affect each other at various levels due to some general factors like culture, economy, policies, and the other specific ones like areal convergences and personal relations. One cannot say that there is an isolated, "pure" language that has not been contacted to another language yet. Only the directions, limits and dimensions of contact can change. Besides, at the beginning, language contacts were limited only to areal relations in the means of the aforementioned factors. However in the course of time, owing to the developments on transportation and communication, and intercontinental mass communication devices like radio, television, telephone and internet by twentieth century, the contact areas have been expanded and contacts between asunder languages which are evaluated in different language families and different from each other have been increased and universally extended. Linguistic contacts affect the languages in contact on their phonology to syntax and the direction of this influence changes according to cultural, economic and political dominance of the speakers of corresponding languages. The languages of the societies dominant on mentioned fields can be evaluated as superstratum (influential, dominant, source) languages and the languages of the societies which these language affect as substratum (weak, target) languages. Regardless of its direction, probably the most important outcomes of language contact can be seen on words and their semantics which is related to lexicon. Borrowed words or rather copyings related to lexicon that can be found in languages contact each other are concrete proofs of this situation. This copyings may (a) one for one copyings both on phonetics, semantics and morphology, (b) copyings adapted to target language's phonetics, and (c) only semantic copyings. In addition, the case of matching lexical items from source language with items which are both phonetically and semantically similar in the target language, in other words phono-semantic matching, can be evaluated as a different dimension (d) of language contact. This dimension is not well studied hitherto. In our article, this copying type and its outcomes that can be named "hidden/camouflaged copyings", related to both lexicon, morphology as well as phonetics will be introduced and exemplified from Turkish.
Article
Full-text available
Giriş Aslında epeyce geriye giden Türk dil ilişkileri tarihi ve bu sırada ortaya çıkan sonuçlar hakkındaki tartışmalar, günümüzde daha da artmıştır. Öyle ki, Türkçe hakkında, önemli bir bölümü bilimsel endişe taşımayan, uzmanlık derecesinde bir dil eğitimi almamış kişilerce yapılan yayınların bazıları "çok satılan" kitaplar arasında yer almakta, baskı üstüne baskı yapmaktadırlar. Bu aynı zamanda, dile karşı olan ilginin de genel bir göstergesi durumundadır ve doğaldır. Çünkü insan oğlunun sahip olduğu en önemli becerilerden biri olan dil, her dönemde ilgi çekici olmuştur. farklı yaklaşımlar sergilerler. Ancak karşı karşıya gelinen yeni gelişmelerin nedenlerini çözümlemeye ve anlamaya çalışmaktan çok, belli önyargılar çerçevesinde "doğru" kabul edilen biçimlerdeki değişmeleri, dil yanlışlarını, yabancı dillerin etkisini engellemeye çalışmak bunların ortak yönleridir. Yabancı öğeler açısından bakınca batı dillerinden gelen yeni alıntılara karşı ortak bir tavır olduğunu söyleyebiliriz. Arapça ve Farsça kökenli olup daha önceki tarihlerde Türkçeye giren kelimelere karşı tutumda ise dil dışı endişelerin de önemli bir katkıda bulunduğu büyük bir kargaşa vardır. Bir gruba göre bunlar Türkçeden derhal atılmalı, bir gruba göreyse atılmaları, dilde bir fakirliğe · • Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bağlıca/ANKARA.
Kopierte Satzjunktoren im Türkischen
  • Lars Johanason
JOHANASON, Lars (1996). "Kopierte Satzjunktoren im Türkischen", Sprachtypol. Univ. Forsch. (STUF), ss.39-49.
Akraba Olmayan Dillerin Birbirine Etkisi ve Bu Etkileşimin Sonuçları
  • Nermine Memmedova
MEMMEDOVA, Nermine (2009). "Akraba Olmayan Dillerin Birbirine Etkisi ve Bu Etkileşimin Sonuçları", Milli Folklor, Sayı 83, ss.121-126.
Finitpradizierte Relativsatze in Sprachen des altaischen Typs
  • Claus Schönig
SCHÖNIG, Claus (1993). "Finitpradizierte Relativsatze in Sprachen des altaischen Typs", Türk Dilleri Araştırmaları 3, ss.181-191.
Osmanlı Türkçesinde Cümle Baglaçlarının Tasnifine Dair Bazı Öneriler
  • Ahmet Şenlik
  • Şefik
ŞENLİK, Ahmet Şefik (2011). "Osmanlı Türkçesinde Cümle Baglaçlarının Tasnifine Dair Bazı Öneriler", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, ss. 251-268.
Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri
  • Zeynep Korkmaz
KORKMAZ, Zeynep (1997). "Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, ss. 49-54.
Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları
  • Mecdut Mansuroğlu
MANSUROĞLU, Mecdut (1955). "Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, ss.59-71.
Gagauzcanın Söz Dizimine Komşu Dillerin Etkisi
  • Nadejda Özakdağ
ÖZAKDAĞ, Nadejda (2013). "Gagauzcanın Söz Dizimine Komşu Dillerin Etkisi", Tehlikedeki Diller Dergisi, TDD/JofEL Winter 2013, ss.71-84.TDD
Yabanca Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi", bilig, yaz 2004, S.30, ss
  • Fatma Özkan
  • Musa Bağdagül
ÖZKAN, Fatma, Musa Bağdagül (2004). "Yabanca Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi", bilig, yaz 2004, S.30, ss.95-139.