Technical ReportPDF Available

Abstract and Figures

Denne rapport hander om projektet digitalt understøttede læringsmål, der er gennemført i 2014 og 2015 for styrelsen for IT og læring
Figur 6: Resultatmodel M1 for målstyret undervisning. Punkt 1-16 ovenfor relaterer til numrene på figuren. 10.e.2 Kvantitative resultater for elevernes udbytte 17. Laerernes oplevelse af elevmedbestemmelse som en virkning af undervisningsdifferentiering, der øger elevernes selvstaendighed, falder fra baseline til endline. Sammenhaengen er således statistisk signifikant ved baseline, men ikke ved endline. (M2) 18. Der er en positiv statistisk signikant sammenhaeng mellem elevengagement og undervisningsdifferentiering, der øger elevselvstaendighed. Jo mere selvstaendighed, jo mere elevengagement. (M2) Dette er statistisk signifikant ved både baseline og endline. 19. Der er en stigning i laerernes inddragelse af eleverne i forbindelse med beslutninger som fx planlaegning, målfastsaettelse, koordinering af opgaver og evaluering i faellesskab. Dette er en generel tendens, der i endnu højere grad gaelder kontrollaererne end indsatslaererne (M2). Det er altså ikke en følgevirkning af interventionen med digitalt understøttede laeringsmål, men en generel udvikling over tid fra baseline til endline. 20. I forhold til opgaver, som eleverne arbejder med, så stiger brugen af målstyret undervisning i relation til opgaver, der bruges mindst fra baseline til endline. Dette går på tvaers af opgavetyper og er aflaest som en stigning i gennemsnittet fra baseline til endline. En parallel tendens er, at den negative holdning til målstyret undervisning stiger mindst for de opgaver, der bruges mindst. Mindst negativ holdning til målstyret undervisning og mest brug af målstyret undervisning ser således ud til at danne et samlet mønster. (M2) 21. Den øgede grad af målstyret undervisning slår mest tydeligt igennem i gruppeorganisering af undervisningen, da det er her, der er den tydeligste udvikling fra baseline til endline (stigning i gennemsnittet). Dette kan danne afsaet for en antagelse om, at en ny målpraksis typisk vil udvikle sig på gruppeniveau. En interessant undtagelse i denne sammenhaeng er den omverdensorienterede fagforståelse, hvor der i modsaetning til de tre andre fagforståelser sker et fald i målstyret undervisning organiseret på gruppeniveau. (M2)
… 
Figur 7: Resultatmodel M2 for elevernes udbytte. Punkt 17-21 ovenfor relaterer til numrene på figuren. 10.f Casestudie: teknologier og målformuleringers påvirkning af undervisningspraksis, statiske og dynamiske mål Projektet har løbende skullet forholde sig til forholdet mellem målstyret undervisning og god/effektiv undervisning. På den ene side vil de anbefalinger, som ligger til grund for udviklingen af Forenklede Faelles Mål, fokusere på øget opmaerksomhed på planlaegning og evaluering af elevernes laering, og på den anden side argumenteres der, med udgangspunkt i undervisningens natur, for, at laering ikke kan betragtes som en simpel proces fra input til output, fordi den kendetegnes af kompleksitet og uforudsigelighed. Inden for projektet har vi haft mulighed for at undersøge, hvordan dette tilsyneladende sammenstød kommer til udtryk i praksis. Med afsaet i en empirisk case beskrives faldgruber og muligheder i målstyret undervisning, ligesom der fremlaeggesen version af målstyret undervisning, som søger at angribe det naevnte sammenstød. Denne case og den her fremlagte analyse er udfoldet i bilag 5, der er en artikel af Morten Misfeldt og Andreas L. Tamborg, der er praesenteret ved et Symposium for sammenlignende fagdidaktik. Casen, vi ser på, drejer sig om en enkelt laerers arbejde med Målpilen. Med dette udgangspunkt vil vi beskrive nogle muligheder og begraensninger ved digitalt understøttet målstyret undervisning. Casens indhold er ret enkelt: Under et projektmøde udtrykker en laerer usikkerhed om legitimiteten af at aendre laeringsmål og tegn på laering undervejs i et undervisningsforløb. Han havde oplevet, at eleverne, i forbindelse med et forløb om koordinatsystemer i matematik, arbejdede med en opgave på en måde, som laereren ikke havde forudset i planlaegningen. Laereren vaelger at anerkende den innovative tilgang ved at aendre dele af det oprindelige laeringsmål og tegn på laering. Han er altså i tvivl om, hvorvidt han har snydt ved at aendre de på forhånd fremsatte laeringsmål, men tilpasser alligevel undervisningen til elevernes respons på opgaven. Denne case indikerer, at laereren betragter laeringsmål som statiske og løsrevne fra de aktiviteter, som
… 
Content may be subject to copyright.
!
! !
Digitalt'Understøttede'Læringsmål''
Udviklingsprojekt!med!
demonstrationsskoleforsøg!vedr.!it!i!folkeskolen!
(Slutrapport)!
!
Morten!Misfeldt!med!bidrag!fra!projektets!forskere!!
Aalborg!Universitet!!
Marts!2016!
!
!
!
2!
' '
RESUMÉ'
Projektet har skabt en række resultater over anvendelsen af digitale værktøjer til at arbejde at opsætte, anvende
og følge op på læringsmål. Resultaterne drejer sig dels om de pædagogiske, didaktiske og administrative
potentialer i anvendelsen af sådanne teknologier, dels om læreres forståelse af læringsmål og målstyret
undervisning og dels om de lokale processer, der har understøttet skolernes arbejde med målstyret undervisning
og digitale værktøjer til dette. Projektets resultater bekræfter og udfolder det overordnede resultat omkring
værdien af samarbejde om udvikling af undervisning med it som accelerator.
1. Digitale teknologier kan potentielt understøtte arbejdet med at administrere elevernes læring og strukturere
lærernes forberedelse, men disse potentialer er ikke klart belyst ved projektafslutning.
2. Introduktionen af digitale værktøjer til at arbejde med læringsmål er en mulighed for at diskutere,
samarbejde, undervisningsudvikle og lære sammen med kolleger. Der foreligger solid dokumentation for dette
potentiale ved projektafslutning.
3. Introduktionen af digitale værktøjer til målstyring er i lige så høj grad en anledning til at reflektere over og
diskutere, som et middel til at støtte retningen i undervisning.
4. Mål, læringsmål og undervisningsmål er begreber med forskellige betydninger for forskellige lærere i
den danske folkeskole. Samarbejde om målstyret undervisning giver en øget bevidsthed om disse
forskelligheder.
5. Digital understøttelse af læringsmålstyret undervisning er ligeledes et mange-facetteret fænomen, der
falder forskelligt ud i forskellige situationer. Overvejelser omkring hvordan forskellige lærere og elevers
handlerum understøttes og ikke begrænses uhensigtsmæssigt er derfor væsentlige.
6. Interventionskonceptet, hvor grupper af lærere samarbejdede om at anvende Forenklede Fælles Mål og
den digitale teknologi ”Målpilen”, til at planlægge og gennemføre undervisning, var velfungerende i
forhold til at understøtte kapacitetsopbygning. Blandt andet gennem arbejde med at facilitere dialoger
og samarbejde.
7. Prototypen ”Målpilenviste sig langt hen ad vejen som et fornuftigt teknologisk bud på en række
udfordringer omkring digital støtte af målstyret undervisning, men selvom teknologien er fuldt
funktionel, kan den ikke efter endt projekt stå alene som produkt uden at redesignes med fokus på
forenkling og brugervenlighed.
8. Kapacitetsopbygning gennem implementering af digitale teknologier til målstyret undervisning er
krævende for de implicerede lærere og stiller også store krav til teknologien (især til de involverede
teknologiers fleksibilitet/plasticitet), der både skal imødekomme lærere og elevers forskelligheder og
facilitere samarbejde.
Der er uafsøgte potentialer ved at samtænke digital understøttelse af læringsmål med learning analytics og
lignende teknologier. I projektet har vi gennem netværksanalyser karakteriseret strukturerne i dansk og
matematikfaget på baggrund af samtlige de af lærerne opstillede læringsmål. Sådanne analyser har potentiel værdi
for forskning, uddannelsesudvikling og for lærerne selv.
Målgruppe
Projektets resultater er anvendelige for lærere, skoleledere, og kommunale og nationale aktører, der arbejder
med at udvikle rammerne for folkeskolen. Derudover er læreruddannere, pædagogiske forskere og pædagogiske
videns-arbejdere en del af målgruppen for projektet.
Resumé
!
!
!
3!
Projektets hovedformål har været at undersøge, hvordan digitale teknologier kan understøtte arbejdet med
målstyret undervisning i den danske folkeskole. Projektet er gennemført som et designorienteret
interventionsprojekt, hvor forskerholdet har udviklet teknologier og metoder til målstyret undervisning, der
sætter hypoteser og forestillinger om ejerskab, forskellige tilgange til undervisning, lærerens handlerum,
samarbejde og målartikulation på spidsen. Teknologier og arbejdsmåder er derefter blevet afprøvet i en
intervention, der har haft til formål at belyse projektets forestillinger empirisk. Resultaterne består derfor dels af
udvikling af arbejdsmåder til at udrulle digitale teknologier til læringsmålsarbejde og arbejdet med Forenklede
Fælles Mål og dels af en teknologi, der understøtter dette arbejde. Derudover består resultaterne af
dokumentation, dataindsamling, case-beskrivelser og analyser, der belyser arbejdet med digitalt understøttede
læringsmål og læringsmål i bredere forstand.
Projektets empiriske materiale er indsamlet på 10 skoler, hvor ca. 100 lærere og 2000 børn har deltaget i
projektarbejdet. Materialet består af dokumentation af interventionsarbejdet, herunder indsamling af cases,
transskription af kvalitative interviews om læringsmål, målstyret undervisning og brug af digitale teknologier i
den forbindelse, survey besvarelser fra elever, lærer og ledelse samt måling af elevernes kompetenceniveau.
Bortset fra dokumentationen af interventionerne er alle dataindsamlinger foregået både før og efter projektets
intervention på skolerne. Survey og kompetenceinstrumenterne har desuden haft tilknyttede kontrolgrupper.
De overordnede konklusioner peger på, at der er et potentiale i digitale teknologier, både i forhold til at
administrere og monitorere elevernes læring og i forhold til at sikre struktur i forberedelsen, så de Forenklede
Fælles Mål mødes. Den relativt korte interventionstid betyder, at disse potentialer ikke er klart belyst ved
projektafslutning.
I arbejdet på skolerne var det digitale værktøj ”Målpilen” i lige så høj grad en anledning til at reflektere over og
diskutere, hvordan undervisningen bliver effektiv, som et middel til at støtte retningen i den konkrete
undervisning. De kvalitative interviews viste en eksplosion af forskellige målforståelser både inden og efter
interventionen. Mål og målstyret undervisning vedblev at være ret forskellige størrelser for forskellige lærere,
men samtidig skabte arbejdet i interventionerne sprog og begreber, der kunne oversætte mellem forskellige
forståelser af mål og målstyring.
Med udgangspunkt i de kvalitative data er der baggrund for at sige, at det har været en positiv oplevelse for
mange af de deltagende lærere at arbejde sammen om at anvende Målpilen, især ift. planlægning. Både de
kvalitative og kvantitative data peger på, at lærerne har oplevet, at målstyringen har støttet differentiering og
hjulpet til at tænke læring igennem på flere forskellige niveauer.
De kvantitative resultater viser blandt andet en stigende tendens til bekymring eller negativ holdning til målstyret
undervisning hos både interventionslærere og hos de kontrollærere, der har besvaret spørgeskemaerne uden at
deltage i interventionen. Den tiltagende negative holdning er størst hos kontrollærerne, og de kvalitative
interviews giver ingen projektrelaterede forklaringer på dette fænomen. Således er den øgede negativitet ift.
målstyring et forhold, der er med til at udgøre projektets udgangspunkt og randbetingelser, men grundene til
fænomenet skal findes udenfor projektet.
Både kvantitative og kvalitative resultater, samt arbejdet på skolerne, viser, at de bedste resultater med målstyret
undervisning opnås, når grupper af lærere arbejder sammen med at udvikle deres målforståelser og praksis
omkring målstyring. I et sådant arbejde vil flere forståelser af mål være til stede, og derfor er det også vigtigt, at
de værktøjer og koncepter, som lærerne arbejder med, har en vis plasticitet, så de kan understøtte målsætning og
opfølgning af mange typer og forståelser af mål. Resultaterne tyder på, at Målpilen besidder en sådan plasticitet i
en hvis udstrækning. Dette underbygges af, at lærerne oplever, at de får mulighed for at udfolde og udvikle flere
forståelser af læringsmål, når de arbejder med Målpilen. Plasticiteten af Målpilen er begrænset, især over for
uforudsete hændelser i undervisningen og i håndteringen af den udvikling, undervisning gennemgår i
klasserummet. Antagelsen i designet om, at man kan målopsætte inden undervisning og målopfølge under og
efter undervisning, kommer simpelthen til kort over for virkeligheden, hvor det kan hænde, at målsætninger
opstår og omdannes i undervisningsprocessen og derfor skal ændres undervejs og efter endt undervisning.
Således viser projektet, at der bør udvikles digitale teknologier, der bedre understøtter bredden i målforståelser
og måder, læringsmål understøtter og påvirker praksis. Derudover bør der skabes viden om, hvordan konkrete
teknologier påvirker læreres handlerum i og uden for klassen.
Opsamlende kan vi således konkludere, at digital understøttelse af læringsmålstyret undervisning på den ene side
er et mangefacetteret fænomen med store individuelle forskelle lærere imellem og på den anden side i høj grad
har sine potentialer i forbindelse med samarbejde i et kapacitetsopbygningsperspektiv. Disse resultater stiller
krav til lærernes organisering af arbejdet, til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning samt til de
involverede teknologier.
Interventionskonceptet, som vi gik ud med, var i det store hele velfungerende i den forstand, at det var i stand
!
!
!
4!
til at facilitere dialoger, samarbejde og kapacitetsopbygning, men den korte interventionsperiode og fraværende
forankringsindsats gør det usandsynligt, at konceptet har skabt stabile og varige forandringer på de involverede
skoler.
Målpilen viste sig langt hen ad vejen som et fornuftigt teknologisk bud på en række af de vanskeligheder og
problemer, lærerne gav udtryk for omkring digital støtte af målstyret undervisning, især pga. den beskrevne
plasticitet. Teknologien kom dog til kort i forhold til det teknologiske stadie, den var på ved interventionens
start. Selvom teknologien er fuldt funktionel, kan den ikke efter endt projekt stå alene som produkt uden at
redesignes med fokus på forenkling og brugervenlighed.
Projektets korte tidslige udstrækning og teknologiudviklende natur betød at interventionsperioden var meget
kort i sammenligning med de andre demonstrationsskoleprojekter. Den korte interventionsperiode gør det
mindre sandsynligt, at interventionen har skabt stabile og varige forandringer på de involverede skoler.
Anbefalinger
Resultaterne peger på, at målstyret undervisning er et komplekst fænomen, der ikke nødvendigvis egner sig til
direkte lineær implementering, hvor alle lærere og elever arbejder med samme opfattelser af mål og tegn på
læring. Samtidig viser resultaterne, at samarbejde og fælles indsats er vigtigt, for at arbejdet med målstyring,
digitale teknologier og udvikling af undervisning er virksomt i forhold til at skabe bedre undervisning og læring.
På denne måde spiller de teknologier og koncepter, der foreslås anvendt for målstyring, to næsten modstridende
roller, da de på den ene side skal være fleksible og tillade, at forskellige lærere og elever arbejder ud fra
forskellige mål og opfattelser af, hvad mål er, og på den anden side skal understøtte samarbejde, kommunikation
og forhandling af læringsmål og målopfattelser. Lykkes fleksibiliteten ikke, vil målorientering blive opfattet som
et diktat om ensretning. Både de kvantitative og de kvalitative resultater peger på dette forhold som den
væsentligste grund til den stigende bekymring og negative holdning til målstyret undervisning, som projektet har
kortlagt. Hvis lærere og elever oplever, at de digitale teknologier bidrager til, at de underlægges mål, som de ikke
anerkender og føler ejerskab til, vil implementering af sådanne teknologier have ringe muligheder for at lykkes.
Hvis værktøjerne på den anden side ikke lykkes med at understøtte læreres samarbejde omkring målstyret
undervisning, er der en risiko for, at disse teknologier hverken vil skabe bedre undervisning eller bidrage til
effektivisering af skolen. Disse modstridende roller stiller store krav til teknologiernes fleksibilitet og udfordrer
forudsigeligheden af forskellige implementerings- og ibrugtagningsindsatser.
Vi anbefaler derfor, at den igangværende implementering af digitale teknologier til målstyret undervisning følges op af
evalueringsindsatser på forskellige niveauer samt mere eksplorativ forskning i, hvilke effekter digitale teknologier til målstyring har
på undervisning og læring.
Arbejdet i dette projekt har adresseret et spørgsmål om ejerskab og autonomi, og resultaterne viser, at Målpilen
både er plastisk nok til at imødekomme flere forskellige tilgange til målstyret undervisning og har været i stand
til at understøtte læreres samarbejde. Samtidig har forskningen vist en række problemer og udviklingsområder
for denne teknologi. Målpilen videreføres ikke umiddelbart som kommerciel teknologi, og der bør derfor gøres
en særlig indsats for at sikre, at projektets resultater kan aktiveres over for de teknologier, der bliver anvendt og
udviklet fremadrettet.
Vi anbefaler derfor, at der gøres en særlig indsats for at formidle projektets resultater til teknologiudviklere og ansvarlige for
pædagogisk it på skolerne. Desuden kan man overveje at videreføre Målpilen i en version for at eksemplificere, hvordan
ejerskabsudfordringer og samarbejde kan gribes an.
Det tværfaglige samarbejdsforum om undervisningsudvikling og teknologiimplementering, som projektets
intervention skabte på skolerne, har vist sig virksomt i forhold til at forbedre den kollegiale dialog, refleksion og
samarbejde omkring undervisningsudvikling. Potentialet for kapacitetsopbygning gennem den udfordring og
forandring, som indførelsen af digitale teknologier til målstyret undervisning repræsenterer, bør udnyttes. Dels
kan fælles kollegialt arbejde være med til at løfte kvaliteten af undervisningen, og dels peger projektets resultater
på manglende ejerskab til målstyret undervisning som et stigende problem, der bl.a. skyldes, at koncepter og
teknologier, der understøtter målstyret undervisning, opfattes som udefra påtrykte regelsæt.
Vi anbefaler derfor, at eventuelle kapacitetsopbygnings- og implementeringsaktiviteter omkring digitale værktøjer til målstyret
undervisning tilrettelægges således, at grupper af lærere får mulighed for at udvikle deres tilgang til målstyret undervisning sammen.
!
!
!
5!
EVALUERING'
!
10.'(Foreløbige)'resultater'og'refleksioner'i'forhold'til'hovedformålet!
!
Projektets!hovedformål!har!været!at!undersøge,!hvordan!digitale!teknologier!kan!understøtte!arbejdet!
med!målstyret!undervisning!i!den!danske!folkeskole.!Projektets!resultater!omhandler!dels!udvikling!af!
(a)!en!arbejdsmåde!til!at!udrulle!digitale!teknologier!til!læringsmålsarbejde!og!arbejdet!med!Forenklede!
Fælles!Mål,!(b)!en!teknologi,!der!understøtter!dette,!(c)!dokumentationen!af!dette!arbejde!på!de!10!
skoler.!Derudover!har!vi!indsamlet!og!bearbejdet!(d)!kvalitative!og!(e)!kvantitative!data!omkring!
arbejdet!med!digitalt!understøttede!læringsmål!og!læringsmål!i!bredere!forstand,!(f)!diskuteret!disse!
teknologier!og!målformuleringers!påvirkning!af!undervisningspraksis!samt!(g)!diskuteret!Forenklede!
Fælles!Mål!i!forhold!til!dannelsesaspektet!i!danskfaget.!Endelig!sammenholdes!disse!perspektiver!i!(h)!
den!overordnede!konklusion!på!arbejdet!med!digitale!teknologier!og!læringsmål.!
!
Projektet!har!desuden!analyseret!de!læringsmål,!som!er!blevet!skrevet!i!projektet,!ved!hjælp!af!både!
analoge!og!digitale!metoder.!Disse!resultater!beskrives!i!afsnit!11!om!“resultater!i!forhold!til!andre!
mål”.!!
!
10.a%En%didaktik%og%en%samarbejdsstruktur%omkring%digitale%teknologier%til%læringsmål!
Tilgangen!til!arbejdet!på!skolerne!er!udviklet!i!et!samarbejde!mellem!projektets!forskere!og!
fagdidaktikere!ved!en!række!workshops!i!løbet!af!efteråret!2014.!Interventionen!var!planlagt!med!
hensigt!om!en!gradvis!øgning!af!kompleksiteten,!således!at!undervisningen!til!slut!blev!planlagt,!
gennemført!og!evalueret!målstyret,!støttet!af!digitale!teknologier!og!Forenklede!Fælles!Mål.!
Fagdidaktikernes!rolle!og!tilgang!i!interventionen!har!været!en!anerkendende,!nysgerrig!og!
undersøgende!sparringspartner,!der!har!taget!udgangspunkt!lærerens!praksis.!Frem!for!at!understøtte!
implementering!af!bestemte!tilgange!til!undervisning!har!projektet!altså!ønsket!at!afsøge!mødet!
mellem!teknologier,!regler!og!retningslinjer!for!målstyring!og!lærernes!daglige!praksis.!!
!
De!forskellige!samarbejdsstrukturer!og!vaner!på!skolerne!er!forsøgt!imødekommet!ved!at!planlægge!
interventionen!så!åben,!at!det!har!været!muligt!at!tilpasse!os!skolernes!lokale!praksis.!Nogle!skoler!
havde!veletablerede!fagteams,!der!var!vant!til!at!undersøge!og!udvikle!fagdidaktiske!problemstillinger!i!
samarbejde.!Andre!havde!kun!i!mindre!grad!udviklet!sådanne!strukturer!og!vaner.!På!de!skoler,!hvor!
fagteamsamarbejdet!var!mindre!udviklet,!lagde!designet!op!til,!at!fagdidaktikerne!understøttede!
etablering!af!et!sådant!samarbejde.!!
!
I!interventionsdesignet!indgik!overvejelser!om,!hvordan!lærernes!forskellige!tilgange!til!målstyret!
undervisning!kunne!tilgodeses.!Forskellene!lærerne!indbyrdes!var!store!og!spændte!fra!lærere,!der!ikke!
havde!erfaring!med!at!planlægge!undervisning!styret!efter!faglige!mål,!til!lærere,!der!var!vant!til!at!
praktisere!målstyret!undervisning,!med!eller!uden!inddragelse!af!digitale!læringsplatforme.!Denne!
diversitet!blev!håndteret!dialogisk!ved!at!inddrage!alle!lærernes!tilgange!i!diskussioner!og!dialoger!om!
forskellige!tilgange!til!“god”!undervisning!samt!gennemgange!og!drøftelser!af!Forenklede!Fælles!Mål.!I!
arbejdet!med!Forenklede!Fælles!Mål!indgik!også!diskussioner!omkring!det,!eller!de,!fagsyn,!der!kommer!
til!udtryk!igennem!styringsdokumentet.!Disse!mere!overordnede!samtaler!støttede,!at!forskellige!
læreres!tilgange!kunne!anerkendes!og!inddrages!i!den!videre!proces!hen!imod!en!digitalt!understøttet!
målstyret!praksis.!!
Rent!praktisk!var!arbejdet!på!de!10!skoler!organiseret!med!et!fælles!kickoffmøde,!efterfulgt!af!7!
workshops!på!de!respektive!skoler!(se!Figur!1).!Ved!hver!workshop!deltog!både!dansk-!og!
matematiklærere!fra!skolen,!der!var!tilknyttet!projektet,!samt!to!eller!tre!didaktikere!eller!forskere!fra!
projektet.!Dette!arbejde!strakte!sig!fra!starten!af!januar,!hvor!der!var!kickoff,!til!medio!april.!!
!
!
!
!
!
6!
!
Figur'1:'Organisering!af!arbejdet!på!skolerne.!
! !
Arbejdet!var!struktureret!som!tre!gennemløb,!hvor!der!i!hvert!gennemløb!blev!planlagt!og!gennemført!
målstyret!undervisning!med!støtte!fra!den!digitale!teknologi!Målpilen.!!
!
10.b%Målpilen!!
Målpilen!er!et!digitalt!værktøj!til!målopsætning!og!målstyret!undervisning,!der!er!udviklet!som!digital!
prototype!i!projektet!(se!Figur!2,!3!og!4)!med!inspiration!i!analoge!værktøjer,!der!er!udviklet!og!afprøvet!
i!projektet!”Kreativ!Digital!Matematik”.!Målpilen!lader!lærere!opsætte!deres!egne!læringsmål!
(“målpile”),!der!knyttes!til!målformuleringerne!i!Forenklede!Fælles!Mål.!Systemet!er!tænkt!til,!at!
læreren!gennemtænker!målpile!ift.!klassen!og!de!forskellige!elever,!samt!at!læreren!opsamler!data!på,!
hvordan!hver!enkelt!endelig!elev!performer!på!disse!målpile.!Samtidig!opsamles!elevens!egen!vurdering!
af!målopfyldelse!på!hver!enkelt!målpil.!
Disse!data!bidrager!til!en!elevprofil!og!en!klasseprofil,!hvor!den!samlede!læring!beskrives!i!forhold!til!de!
Forenklede!Fælles!Mål.!
!!
!
Figur'2:!Overblik!over!de!undervisningsforløb,!som!en!lærer!har!lagt!ind!i!Målpilen.!For!hvert!
undervisningsforløb!listes!de!relaterede!målpile.!
!!
Et!forløb!planlægges!ved!at!udfylde!dels!en!række!metadata!om!forløbet:!Hvad!hedder!det?!Hvad!
handler!det!om?!osv.!(venstre!side!af!Figur!3).!Dels!opstilles!der!herudover!læringsmål,!tegn!på!læring!
og!tilknyttes!relevante!fælles!mål.!
!!
!
!
!
7!
!!
Figur'3:!Målopsætning!foregår!i!et!vindue,!hvor!undervisningsforløb!beskrives!med!en!række!metadata!
(venstre!side)!og!målpile!sættes!op!(højre!side).!Når!en!målpil!er!beskrevet!med!titel,!læringsmål!og!tre!
tegn!på!læring,!kan!videns-!og!færdighedspar!fra!Fælles!Mål!knyttes!til!pilen!gennem!et!pop!op-vindue.!
!!
Når!målene!er!sat!op,!understøtter!målvinduet,!at!der!løbende!samles!informationer!om,!hvorvidt!hver!
enkelt!elev!når!disse!mål!(se!Figur!4).!Disse!informationer!samles!sammen!til!en!profil,!der!indeholder!
information!om,!hvordan!klassen!og!hver!enkelt!elev!har!klaret!sig!i!forhold!til!Forenklede!Fælles!Mål.!
!!
!
!
Figur'4:!På!hver!enkelt!målpil!kan!eleverne!vurderes.!Disse!informationer!genererer!en!profil!af!klassen!
og!eleverne,!der!kan!anvendes!både!til!lærerens!forberedelse!og!til!samtale!med!elever!og!evt.!
forældre.!
!
!
!
8!
Projektets!resultater!vedrørende!Målpilen!er!formidlet!i!Bilag!4,!hvor!teknologien!beskrives!som!en!
kombination!af!to!tilgange!bestående!af!henholdsvis!på!forhånd!fastlagte!og!mål!formuleret!af!den!
enkelte!lærer.!Potentialet!i!denne!kombination!er,!at!lærere!dels!tager!ejerskab!for!målene!(da!det!er!
deres!egne!formuleringer)!og!dels!er!i!stand!til!at!koordinere!med!kolleger!og!skolens!ledelse!(da!
målene!er!relaterede!til!Forenklede!Fælles!Mål).!!
!
10.c%Arbejdet%på%de%10%skoler!!
Arbejdet!med!projektet,!interventionsdesignet!og!Målpilen!har!dels!ført!til!praksisnær!
kompetenceudvikling!med!fokus!på!læreres!planlægning!og!gennemførelse!af!målstyret!undervisning,!
og!dels!givet!projektet!mulighed!for!at!nærstudere!forhold!omkring!målstyret!undervisning!og!digital!
understøttelse!heraf.!Arbejdet!på!de!10!skoler!er!dokumenteret!gennem!en!række!virkemidler!
beskrevet!i!kapitel!13.!!
!
Som!beskrevet!i!afsnit!10.a!(se!Figur!1)!bestod!interventionen!af!3!gennemløb.!Arbejdet!på!de!10!skoler!
gennemgik!desuden!nogenlunde!samme!udviklingsproces!i!de!3!gennemløb.!I!første!gennemløb!
oplevede!samtlige!skoler!tekniske!problemer!med!brug!af!lpilen,!ligesom!de!fleste!skoleledelser!fra!
start!bidrog!til!en!legitimering!af!projektet,!bl.a.!fordi!målstyret!undervisning!blev!opfattet!som!et!
vigtigt!tema!i!Skolereformen.!Andet!gennemløb!konsoliderede!arbejdet!med!målstyret!undervisning!og!
arbejdet!med!fortolkning!af!Forenklede!Fælles!Mål.!Tredje!gennemløb!skærpede!brugen!af!Målpilen!og!
udviklede!lærernes!samarbejde.!!
!
Dokumentationen!af!skolernes!arbejde!(se!afsnit!13!for!en!beskrivelse!af,!hvilken!dokumentation!der!er!
indsamlet)!peger!på!et!uudnyttet!potentiale!i!arbejdet!med!lærerens!vurdering!af!elever!og!elevers!
selvevaluering,!da!interventionen!har!været!for!kort!til,!at!lærerne!er!kommet!til!bunds!med!disse!
aspekter!af!Målpilen.!Således!kan!vi!ved!projektafslutning!ikke!komme!med!så!stærke!konklusioner,!
som!vi!kunne!ønske,!angående!elevvurdering!og!data-aggregering.!Til!gengæld!kunne!der!undervejs!
iagttages!en!række!tværgående!temaer!på!de!fleste!af!de!deltagende!skoler.!For!det!første!så!det!ud!til,!
at!der!var!forskel!på!dansk-!og!matematiklæreres!tilgange!til!målstyret!undervisning.!Dansklærerne!
brugte!generelt!tid!på!at!drøfte!fortolkninger!og!konkretiseringer!af!Forenklede!Fælles!Mål,mens!
projektets!matematiklærere!i!højere!grad!brugte!tid!på!at!formulere!konkrete!mål!for!deres!
undervisning.!For!det!andet!var!det!en!udfordring!for!alle!lærere!at!formulere!tegn!på!læring.!Og!for!det!
tredje!var!der!blandt!de!deltagende!lærere!forskellige!forståelser!af,!hvad!der!udgjorde!tegn!på!læring.!
Mangfoldigheden!af!tilgange!til!mål!og!tegn!samt!den!ret!korte!intervention!har!betydet,!at!Målpilen!i!
højere!grad!er!blevet!brugt!som!et!didaktisk!refleksionsværktøj!end!som!et!egentligt!vurderingsværktøj.!
!
10.d%Kvalitative%aspekter%af%læreres%målforståelse%og%arbejde%med%digitale%teknologier%til%målstyring%!
I!den!del!af!projektet,!der!har!til!formål!at!undersøge,!hvordan!lærerne!forstår!mål,!og!hvilke!oplevelser!
lærerne!har!af,!hvad!målstyret!undervisning!er!og!gør!ved!deres!praksis,!har!vi!gennemført!en!
interviewundersøgelse.!Design!og!forskningsspørgsmål!er!beskrevet!i!rapportens!metodeafsnit!(del!13).!
På!baggrund!af!systematiske!undersøgelser!af!interviews!og!observationer!af!20!lærere!giver!
undersøgelsen!et!nuanceret!indblik!i,!hvordan!dansk-!og!matematiklærere!forstår!mål!set!i!lyset!af!det!
store!politiske!og!samfundsmæssige!fokus!på!målstyret!undervisning.!Analyserne!præsenteres!som!hhv.!
datadrevne!baseline-!og!endlineanalyser!af!de!data,!der!er!indsamlet!hhv.!før!og!efter!interventionen.!
Denne!form!afspejler,!at!der!er!foretaget!interviews!af!den!samme!gruppe!lærere!hhv.!før!og!efter!
interventionen,!og!at!der!er!sket!bevægelser!i!måderne,!lærerne!forstår!læringsmål!på.!Samtidig!har!vi!
valgt!at!bevare!kategorierne!baseline!og!endline,!da!det!gør!det!muligt!at!sammenligne!undersøgelsens!
resultater!med!resultater!fra!den!kvantitative!måling.!!
!
Overordnet!tegner!interviewundersøgelsen!et!billede!af,!at!lærerne!forstår!mål!forskelligt,!og!at!
målforståelser!ikke!kun!er!knyttet!til!personer,!men!også!til!situationer,!fx!afhængigt!af!lærerens!
oplevelse!af!faglig!sikkerhed,!og!hvilket!område!af!faget!der!er!tale!om.!Denne!diversitet!er!bevaret!i!
både!endline-!og!baselineanalyser,!hvor!vi!derfor!ikke!konkluderer!entydigt!på,!hvordan!lærerne!forstår!
!
!
!
9!
mål.!Afslutningsvis!vil!vi!dog!pege!på!generelle!tendenser,!der!har!at!gøre!med!de!bevægelser,!vi!ser!i!
udviklingen!af!lærernes!målforståelser!mellem!baseline!og!endline.!Herunder!er!der!både!konklusioner,!
der!med!sandsynlighed!kan!henføres!til!de!gennemførte!interventioner,!og!ændringer,!der!ikke!
umiddelbart!er!relateret!til!interventionerne.!
!
10.d.1!Baselineanalyse!
I!vores!analyse!og!fortolkning!af!interviewene!er!der!især!to!metaforer,!som!karakteriserer!lærernes!
målforståelser:!retning%og!styring%(se!Tabel!1).!Retning!og!styring!må!opfattes!som!yderpunkter,!som!
forståelserne!er!spændt!ud!imellem,!ligesom!det!er!vigtigt!at!understrege,!at!forståelserne!ikke!knytter!
sig!til!personer,!men!til!situationer.!Det!betyder,!at!en!lærer!godt!i!én!sammenhæng!kan!forstå!og!gøre!
mål!retningsorienteret,!mens!han!i!en!anden!sammenhæng!kan!forstå!og!gøre!mål!styringsorienteret.!
Dette!kan!bl.a.!afhænge!af!lærerens!oplevelse!af!faglig!sikkerhed!henholdsvis!faglig!usikkerhed.!Når!
lærerne!forstår!mål!som!retning,!kobles!det!med!aspekter!som!visionære!mål,!mål!for!længere!forløb,!
spontanitet,!orientering,!brede!rammer!og!fleksibilitet.!Når!lærere!forstår!mål!som!styring,!vedrører!det!
mål!som!det!målbare,!som!træningsmål,!indsnævring,!faste!mål,!endemål,!lineære!mål!og!test.!Det!
interessante!er!den!flertydighed,!som!målforståelserne!er!udtryk!for:!At!mål!på!den!ene!side!i!en!
forståelse!kan!være!faste,!ufravigelige,!udefrakommende,!der!ikke!giver!plads!til!udflugter!undervejs,!
og!hvor!man!ved,!hvor!man!skal!ende!henne,!mens!mål!i!en!anden!forståelse!kan!være!med!til!at!øge!
friheden!og!give!mulighed!for!at!gå!mange!veje!med!udflugter!og!overraskelser!undervejs.!!
I!baselineinterviewene!fylder!evalueringstemaet!meget,!og!lærernes!målforståelse!har!stor!betydning!
for,!hvordan!og!hvor!meget!der!evalueres,!samt!hvad!evalueringen!bruges!til.!Helt!kort!kan!man!sige,!at!
styringsforståelser!af!mål!presser!evalueringen!i!retning!af!det!målbare,!af!test!og!”objektive”!målinger!
af!elevernes!præstationer!med!evalueringsformer,!der!gør!eleven!til!objekt,!og!hvor!resultatet!kan!
opgøres!i!tal.!Lærerne!giver!ikke!udtryk!for!at!opleve!evalueringskravet!som!nyt,!men!som!skærpet!–!og!
presset!yderligere!i!en!bestemt!retning.!
!
10.d.2!Endlineanalyse!!
I!endlineinterviewene!er!differentiering!en!tematik,!som!går!igen!hos!mange!af!lærerne.!Ét!synspunkt!
er,!at!Målpilen!har!bidraget!til!at!muliggøre!differentiering!på!gruppeniveau.!Af!en!stor!del!af!lærerne!
forstås!læringsmål!som!noget,!der!skal!målrettes!en!specifik!elevgruppe,!og!som!derfor!nødvendigvis!
involverer!differentiering,!hvilket!anses!som!en!stor!styrke.!Andre!giver!udtryk!for,!at!Målpilen!gør!det!
unødigt!besværligt!at!differentiere,!da!det!kræver,!at!der!laves!en!målpil!til!hver!elev!i!hver!lektion.!Vi!
ser!eksempler!på,!at!Målpilen!har!skabt!rammer,!der!har!gjort!det!muligt!at!diskutere!
differentieringstilgange!på!tværs!af!dansk-!og!matematiklærere.!Disse!samtaler!har!fungeret!som!
inspirationskilder,!der!har!givet!anledning!til!nye!differentieringsformer.!Lærerne!problematiserer!også,!
at!differentiering!i!målstyret!undervisning!forudsætter,!at!man!som!lærer!er!i!stand!til!at!forudsige!
elevernes!præstationer.!Dette!kan!medføre!forventninger,!der!ikke!matcher!elevernes!reelle!
udgangspunkter.!
!!
Analyserne!viser,!at!der!er!risiko!for,!at!dannelse!og!sociale!aspekter!af!undervisning!eller!skolegang!
negligeres.!Der!er!stærke!indikationer!på,!at!mål!kan!forskyde!fokus!fra!dannelse!til!en!stærkere!
fagfaglighed,!når!mål!forstås!som!styring.!Denne!effekt!kan!have!problematiske!implikationer!for!
planlægning!af!undervisning,!da!målstyring!af!nogle!lærere!opleves!som!en!tilgang,!der!antager!
læringsparathed!blandt!eleverne.!Elementer!som!trivsel!og!læringsmiljø!kan!potentielt!glide!i!
baggrunden!som!et!resultat!af!det!øgede!fokus!på!fag!og!fagfaglighed.!
!!
Lærerne!giver!også!udtryk!for!behov!for!støtte!i!forbindelse!med!at!overkomme!nye!typer!af!
udfordringer,!der!relaterer!sig!til!tegn!på!læring.!Tegn!på!læring!har!på!den!ene!side!medført!øgede!
muligheder!for!at!planlægge!differentieret!undervisning!og!synliggøre!forventninger!til!elevernes!
formåen,!samtidig!med!at!lærere!har!lettere!ved!at!identificere!elevernes!aktuelle!faglige!niveau.!Dog!
skaber!denne!nye!viden!om!eleverne!behov!for!retningslinjer!vedrørende,!hvordan!viden!om!elevernes!
aktuelle!faglige!niveau!kan!anvendes!i!understøttende!pædagogiske!og!didaktiske!tiltag.!Vi!ser!desuden!
eksempler!på,!at!lærere!anvender!tegn!på!læring!til!at!få!blik!for!elevernes!forudsætninger!og!til,!hvilke!
!
!
!
10!
forudsætninger!undervisningsaktiviteter!konfronterer!eleven!med.!Dette!blik!på!forholdet!mellem!
elevernes!forudsætninger!og!undervisningsaktiviteter!medfører!erkendelser,!der!skaber!grundlag!for!
udvælgelse!af!målrettede!aktiviteter,!der!gør!det!muligt!præcist!at!adresseres!de!identificerede!
udfordringsområder.!
!
I!endlineinterviewene!kommer!forholdet!mellem!styring!og!retning!også!til!udtryk!i!lærernes!måder!at!
omtale!målstyret!undervisning.!Lærere,!der!udtrykker!stor!faglig!sikkerhed,!anvender!aktivt!mål!som!en!
ramme,!inden!for!hvilken!de!kan!improvisere.!I!denne!forbindelse!omtales!læringsmål!som!
orienteringspunkter,!der!er!dynamiske,!og!som!løbende!kan!udvikle!sig!i!en!undervisningstime!eller!et!
undervisningsforløb.!Blandt!lærere,!der!enten!giver!udtryk!for!at!have!begrænset!erfaring!eller!
begrænset!fagligt!kendskab!til!det!fag,!de!underviser!i,!ser!vi!eksempler!på,!at!mål!fungerer!som!en!
sikkerhedsline!for!læreren,!der!kan!bidrage!til!at!holde!undervisning!på!sporet.!
!
10.d.3!Bevægelser!i!lærernes!målforståelser!
Både!i!baseline-!og!endlineinterviewene!er!retning!og!styring!centrale!metaforer!for!lærernes!
målforståelser.!Til!disse!knytter!sig!en!række!målaspekter,!det!vil!sige!elementer,!som!tager!farve!af!og!
påvirkes!af,!hvilken!målforståelse!der!er!dominerende!(fx!sætter!evaluering!i!en!styringsorienteret!
forståelse!fokus!på!test!og!objektive!evalueringer).!De!væsentligste!forskelle!mellem!de!to!
interviewrunder!er,!at!lærerne!i!endlineinterviewene!mere!eksplicit!sætter!fokus!på!differentiering!som!
et!centralt!aspekt!af!målarbejdet.!Nogle!lærere!oplever,!at!dette!er!en!stor!styrke!ved!læringsmål,!og!at!
Målpilen!har!understøttet,!at!der!differentieres!på!gruppeniveau.!For!nogle!lærere!har!dette!fokus!på!
differentiering!også!understøttet!kritisk!stillingtagen!til,!hvorvidt!undervisningsmateriale!dels!
adresserer!de!fremsatte!mål,!og!dels!passer!til!den!pågældende!elevgruppes!aktuelle!niveau.!I!andre!
tilfælde!oplever!lærerne,!at!differentiering!er!uoverskueligt!og!omfattende!i!målstyret!undervisning,!
fordi!de!oplever!et!indbygget!krav!om,!at!alle!elever!har!hver!deres!læringsmål!i!hver!deres!lektion.!!
!
Tegn!på!læring!er!desuden!en!dimension!ved!læringsmål,!som!optræder!hyppigt!i!endline,!uden!at!
denne!tematik!kommer!til!udtryk!i!baseline.!Denne!øgede!opmærksomhed!på!tegn!på!læring!har!både!
skabt!nye!muligheder!og!nye!udfordringer!for!lærerne.!Tegn!på!læring!har!i!flere!tilfælde!fungeret!som!
et!redskab,!der!især!over!for!mindre!stærke!elevgrupper!har!kunnet!tydeliggøre!forventninger!og!krav!i!
forbindelse!med!stillede!opgaver.!Flere!lærere!har!desuden!påpeget,!at!tegn!på!læring!giver!nye!
muligheder!for!at!supervisere!elevernes!læreproces,!men!at!tegnene!ikke!i!sig!selv!er!retningsgivende!
for,!hvordan!eleverne!kan!understøttes!i!deres!videre!proces.!Selvom!tegn!på!læring!således!skaber!
grundlag!for!øget!viden!om!eleverne,!medfører!tegnene!også!nye!behov!for!understøttelse!af!
pædagogiske!og!didaktiske!tiltag,!der!kan!appliceres!på!baggrund!af!denne!viden.!!
!
Lærernes!erfaringer!med!Målpilen!har!også!skabt!en!opmærksomhed!rettet!mod,!hvorvidt!sociale!og!
dannelsesmæssige!aspekter!er!forenelige!med!læringsmål.!Erfaringerne!med!Målpilen!har!medført!øget!
opmærksomhed!mod,!hvilke!indholdsområder!der!berøres!i!undervisningen.!Det!har!givet!lærerne!blik!
for!risikoen!for,!at!sociale!aspekter!og!dannelsesaspekter!ved!undervisning!overses.!Analyserne!viser!
ikke,!at!læringsmål!og!dannelsesorienteret!undervisning!er!gensidigt!udelukkende,!men!derimod!at!der!
er!behov!for!opmærksomhed!på,!hvordan!bredden!i!fagene!dækkes.!Dette!kan!dels!ses!som!et!udtryk!
for,!at!Målpilen!og!læringsmål!har!skabt!et!øget!fokus!på,!hvilke!indholdsområder!elever!møder,!og!
hvilke!typer!af!læringsmål,!der!indfries,!men!samtidig!peger!det!på,!at!læringsmål!kan!forskyde!
opmærksomheden!og!kan!medføre!et!ensidigt!fokus!på!fagfaglighed.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
11!
'Målaspekt!
!
!
!Retning!
!Styring!
Kontekst!
!
Forældre!
Elevsamtaler!!
Evaluering!
Formativ!evaluering!
Elevens!selvevaluering!
Tjekke!op!på!
Teste!
Evaluere!på!
Summativ!evaluering!
Faktatjek!
Procentmæssig!
Fejlfinding!og!korrektion!
Sikring!
Fuldstændig!at!vide,!hvor!den!enkelte!
elev!er!
Dokumentation!
Abstraktionsgrad!
Store!mål!
Omfangsrige!mål!
Kompetencemål/komplekse!mål!
Abstrakte!mål!
En!ambition!
Overordnede!mål!
En!ramme!
!!
Små!mål!
Mindre!mål!
Konkrete!mål!
Operationaliserbare!
Specifikke!mål!
Korte!mål!
Simple!mål!
Direkte!mål!
Præcise!mål!
Snævre!mål!
Konsekvente!mål!
Begrundelse!(legitimerer)!
Forhandlet!og!accepteret!af!eleverne!
Mål!begrunder!undervisningens!hvorfor!over!
for!eleverne!(mål!–!formål)!!
Rettesnor!–!meningen!
Rettesnor!–!ekstern!henvisning!
Tidsperspektiv!
Langsigtede!mål!
Mål!for!forløb!
Længere!distancer!
Mål!for!lektion!
Kortere!distancer!
Proces/produkt!
Mål!justeres!fortløbende!
Orienteringspunkt!
Stikveje!
Smutveje!
Fortæller!dem,!hvor!de!skal!starte!
Emergerende!
Ikke!fra!start!til!slut!
Situationsafhængige!
Kaotiske!
!!
Mål!nås!step!by!step!
Destination!
Lineære!(én!vej)!
En!smal!målsti!
Hvor!vi!starter!og!endemål!
Faste!(kan!ikke!ændres!løbende)!
Resultat!
Defineret!på!forhånd!
Krydses!af!
Statiske!
Hvad!(mål!for!hvad?)/!Hvad!måles?!
!!
!
Færdigheder!
Træningsmål!
Faglige!mål!
Snævre!faglige!mål!
Handlerum!
Spontanitet!
Gribe!den!lille!blomst!
Øger!fleksibilitet!
Plads!til!mere!forståelse,!mere!snak!
Tilpasse!
Spændetrøje!
Låser!fast!
Stopper!
Udelukker!
Afgrænser!
Differentiering!
Stilladsering!
Elevdifferentiering!
Individuelle!mål!og!aktiviteter!
Individuel!differentiering!
Niveaudeling!
Tabel'1:!Læreres!målforståelser!mellem!retning!og!styring.!
!
!
!
12!
!
I!både!baseline-!og!endlineinterviewene!udtaler!lærerne!sig!om!forholdet!mellem!styring!og!retning.!
Hvor!lærerne!især!italesætter!en!bekymring!for!læringsmål!som!en!spændetrøje,!ser!vi!ikke!samme!
grad!af!denne!oplevelse!i!endline.!Overordnet!ser!vi!en!ændring!i!den!forstand,!at!lærerne!i!endline!
aktivt!anvender!læringsmål!på!måder,!der!kan!understøtte!behov,!og!de!oplevede!behov!hænger!
sammen!med!lærerens!vurdering!af!egen!faglig!sikkerhed.!På!den!ene!side!ser!vi,!at!fagligt!selvsikre!
lærere!anvender!læringsmål!som!et!orienteringspunkt,!der!skaber!rammer,!der!kan!improviseres!inden!
for.!På!den!anden!side!ser!vi!lærere,!der!eksempelvis!underviser!i!fag,!de!ikke!er!linjefagsuddannede!i,!
anvende!læringsmål!som!en!sikkerhedsline,!der!sikrer,!at!undervisningen!så!at!sige!bliver!på!sporet,!og!
at!de!ikke!bevæger!på!ind!på!faglige!domæner,!de!ikke!føler!sig!klædt!på!til!at!undervise!i.!Oplevelser!af,!
at!læringsmål!af!sig!selv!nødvendigvis!begrænser!og!indsnævrer!undervisning,!er!stort!set!fraværende!i!
endlineinterviews.!!
!
10.d.4!Teoretisk!perspektivering!af!målforståelser!
Når!man!kigger!på!vores!datadrevne!analyser!af!interviewene!med!målteoretiske!briller,!er!det!tydeligt,!
at!det!undervisningsteknologiske!blik,!som!klassisk!curriculumforskning!anlægger,!i!vid!udstrækning!kan!
forklare!forståelsen!af!mål!som!styring.!I!et!sådant!perspektiv!er!mål!objektive,!specifikke!og!formuleret!
i!adfærdstermer.!Målene!angiver!elevens!terminaladfærd,!dvs.!den!adfærdsændring,!som!
undervisningen!skal!afstedkomme!hos!eleven.!Og!denne!sikkerhed!kan!kun!nås,!hvis!vi!kan!konstatere,!
at!forandringen!er!foregået.!Derfor!spiller!test!en!stor!rolle!i!denne!forståelse.!
Begrebet!om!ekspressive!mål!beskriver!ikke!hvilken!adfærd!eleven!skal!opnå,!men!derimod!et!
uddannelsesmæssigt!møde.!Dette!begreb!synes!at!kunne!favne!en!del!af!det,!vi!i!de!datadrevne!
analyser!har!identificeret!som!mål!som!retning.!Når!lærerne!taler!om!mål!som!retning,!mål!som!en!
vision!for!undervisningen,!og!om!mål!der,!begrunder!undervisningen,!trækker!de!på!en!
dannelsesteoretisk!tradition.!I!nyere!målteorier!udgør!præstationsmål!og!mestringsmål!de!centrale!
måltyper,!som!adskillige!studier!undersøger!effekten!af.!Kigger!man!med!disse!briller!ned!i!vores!
datamateriale!og!fortolkningen!heraf,!kan!præstationsmål!og!mestringsmål!ses!som!aspekter!ved!de!to!
målmetaforer;!aspekter,!der!især!fokuserer!på!elevens!motivation!og!mulige!udbytte!ved!brug!af!
forskellige!målstrukturer!i!undervisningen!og!klasserummet.!
Når!lærerne!taler!om!mål,!gør!de!det!med!afsæt!i!og!inden!for!en!pædagogisk!didaktisk!kontekst,!mens!
det!uddannelsespolitiske!og!uddannelsesforskningsmæssige!perspektiv!kun!indgår!som!et!bagtæppe!for!
lærernes!forståelser.!Lærerne!bruger!mål!med!en!række!specificerende!præfikser,!fx!sociale!mål,!faglige!
mål,!børnemål,!forældremål,!undervisningsmål,!elevmål!afhængigt!af!situation!og!funktion.!Læringsmål!
er!også!en!specificering!af!mål.!Nogle!lærere!opfatter!læringsmål!som!et!andet!ord!for!det,!de!i!forvejen!
gør!med!mål,!mens!det!for!andre!lærere!mere!tydeligt!konnoterer!måling.!
10.d.5!Resultater!relateret!til!læreres!brug!Målpilen'
Undersøgelsen!viser,!at!læringsmål!optræder!i!mange!afskygninger!blandt!lærerne!og!ikke!kan!
reduceres!til!en!entydig!størrelse.!Det!betyder!også,!at!de!oplevede!potentialer!og!udfordringer!i!
forbindelse!med!Målpilen!og!læringsmål!er!meget!forskelligartede.!I!endlinematerialet!ser!vi!dog!en!
tydelig!tendens!til,!at!Målpilen!skaber!skærpet!opmærksomhed!mod!bestemte!aspekter!af!undervisning!
og!læringsmål.!Det!drejer!sig!især!om!tegn!på!læring,!differentiering!af!undervisning!og!forholdet!
mellem!dannelse!og!fagfaglighed.!Der!er!ikke!tale!om,!at!Målpilen!ensretter!hverken!lærernes!måder!at!
tilgå!forberedelse!eller!at!undervise!på.!Der!er!snarere!tale!om,!at!Målpilen!ansporer!til,!at!særlige!
aspekter!af!undervisning!træder!frem!som!elementer,!der!er!vigtige!at!forholde!sig!til.!Selvom!lærerne!
forholder!sig!meget!forskelligt!og!endda!indbyrdes!modstridende))!til!tegn!på!læring,!differentiering!og!
forholdet!mellem!fagfaglighed!og!dannelse,!er!det!fælles!for!en!stor!del!af!lærerne,!at!overvejelser!over!
netop!disse!forhold!opleves!som!væsentlige!i!forbindelse!med!målstyret!undervisning.!Den!‘spredning’,!
der!kendetegner!lærernes!erfaringer!fra!projektet,!vidner!om,!at!Målpilen!er!et!plastisk!redskab,!der!
formes!i!og!af!den!praksis,!den!anvendes!i!af!den!pågældende!lærer.!Denne!formbarhed!rummer!
potentialer!i!den!forstand,!at!den!kan!anvendes!i!mange!forskellige!typer!af!praksisser,!og!at!Målpilen!
!
!
!
13!
ikke!nødvendigvis!påtvinger!læreren!rlige!former!for!undervisningspraksisser,!
forberedelsespraksisser!eller!måder!at!forstå!mål!på.!Som!anført!ovenfor!er!der!snarere!tale!om,!at!
Målpilen!afkræver,!at!læreren!selvstændigt!forholder!sig!til!bestemte!aspekter!af!undervisning!og!mål.!!
Det!er!også!et!selvstændigt!resultat,!at!tegn!på!læring!er!en!vanskelig!størrelse!at!arbejde!med!i!praksis.!
Tegn!på!læring!er!ofte!tæt!knyttet!til!den!enkelte!lærer!og!elev,!og!det!er!ofte!vanskeligt!at!træffe!
beslutninger!på!baggrund!af!identificerede!tegn.!Selvom!tegn!kan!give!indblik!i!elevernes!læringsproces,!
er!der!indikationer!på,!at!der!fortsat!er!uudnyttede!potentialer!i!forhold!til!at!anvende!tegn!på!læring!
som!retningsgivende!for!formative!indsatser!i!undervisning.!!
!
10.e%Kvantitative%aspekter%af%arbejdet%med%læringsmål%og%digitalt%understøttede%læringsmål%!
Den!kvantitative!undersøgelse!i!Digitalt!understøttede!læringsmål!er!gennemført!med!basis!i!projektets!
forandringsteori,!der!således!har!dannet!grundlag!for!et!framework!med!en!virkningsmodel!(Figur!5),!
fire!instrumenter!(ledersurvey,!lærersurvey,!elevsurvey!og!kompetencemåling)!og!to!statistiske!
analysemodeller.!Virkningsmodellen!anskueliggør!det!samlede!overblik!over!interventioner,!
moderatorer!(der!hæmmer!eller!fremmer)!og!forventede!effekter,!som!er!omsat!til!en!række!
indikatorer!og!baggrundsvariable!med!henblik!på!dataindsamling!samt!to!statistiske!analysemodeller!
med!henblik!på!databehandling.!I!forlængelse!heraf!er!resultaterne!sammenfattet!i!to!resultatmodeller,!
der!tegner!et!overordnet!billede!af!sandsynliggjorte!virkningssammenhænge!(se!bilag!2a).!
!
Figur'5:!Virkningsmodel.
!
I!det!følgende!præsenteres!undersøgelsens!resultater!som!21!empirisk!underbyggede!udsagn,!hvor!
udsagn!1-16!relaterer!til!den!første!resultatmodel!(M1)!for!målstyret!undervisning,!mens!udsagn!17-21!
relaterer!til!den!anden!resultatmodel!(M2)!for!elevernes!udbytte.!
!!
10.e.1!Kvantitative!resultater!for!målstyret!undervisning!
!
1. Lærerne!har!udviklet!en!mere!negativ!holdning!til!målstyret!undervisning!og!Forenklede!Fælles!
Mål!(FFM)!fra!baseline!til!endline.!Dette!gælder!både!kontrollærere!og!indsatslærere.!(M1)!Der!
er!en!tendens!til,!i!forlængelse!af!målstyret!undervisning,!at!lærerne!er!blevet!mere!enige!i!de!
negative!spørgsmål!til!begrænsning!af!lærernes!metodefrihed,!elevernes!kreativitet!og!ensidig!
!
!
!
14!
undervisning!fra!baseline!til!endline.!Dette!er!statistisk!signifikant.!
!
2. Kontrollærere!har!fra!baseline!til!endline!udviklet!en!mere!negativ!holdning!til!målstyret!
undervisning!og!FFM!end!indsatslærere.!Det!tyder!på,!at!indsatsen!begrænser!den!negative!
udvikling.!(M1)!
!
3. Jo!mere!negativ!man!er!over!for!målstyret!undervisning!til!at!starte!med,!jo!mindre!vil!man!
bruge!målstyret!undervisning!til!slut,!da!den!negative!holdning!samvirker!med!brugen!af!
målstyret!undervisning.!Dette!er!statistisk!signifikant.!(M1)!
!
4. Der!ser!ud!til!at!være!en!sammenhæng!mellem!brugen!af!FFM!og!negativ!holdning!til!målstyret!
undervisning.!Dette!er!en!ikke-signifikant!tendens.!Ved!baseline!er!denne!sammenhæng!
svagere!end!ved!endline,!men!stadig!ikke!signifikant.!Mulige!forklaringer!på!stigningen!i!den!
negative!holdning!kan!være!en!oplevelse!af,!at!læringsmålsstyring!kommer!ovenfra!og!
begrænser!metodefriheden.!Netop!begrænsningen!i!metodefriheden!er!et!andet!markant!træk!
i!sammensætningen!af!indekset!for!den!negative!holdning!til!målstyret!undervisning.!(M1)!
!
5. Kernen!i!den!positive!holdning!til!målstyret!undervisning!(jf.!faktoranalysen!bag!
holdningsindekser)!er!variablen!fra!spørgeskemaet:!Målstyret%undervisning%fremmer,%at%
eleverne%når%de%mål,%loven%foreskriver,!mens!den!centrale!variable!for!den!negative!holdning!er:!
Målstyret%undervisning%begrænser%elevernes%kreativitet.!Begge!disse!variabler!relaterer!sig!til!
eleverne.!Den!positive!holdning!til!målstyret!undervisning!kan!desuden!tolkes!i!relation!til!
læreren!som!et!udtryk!for,!at!den!positive!holdning!knytter!an!til!en!stærkere!legitimering!af!
lærerens!undervisning!i!kraft!af!mere!eksplicitte!mål.!Den!positive!holdning!har!fokus!på!
rammesætning!af!undervisningen!og!eleverne,!mens!den!negative!holdning!til!målstyret!
undervisning!handler!om!frisætning!i!undervisningen!af!elever.!(M1)!
!
6. Lærernes!fagforståelse!har!betydning!for!deres!holdning!til!målstyret!undervisning!og!FFM.!Især!
lærere!med!en!dannelsesorienteret!fagforståelse!skiller!sig!ud!på!baggrund!af!en!mere!markant!
stigning!i!den!negative!holdning!til!målstyret!undervisning!og!FFM!over!tid!end!lærere!med!de!
øvrige!fagforståelser.!Det!er!samtidig!både!de!lærere,!der!har!henholdsvis!en!omverdens-!eller!
en!dannelsesorienteret!fagforståelse,!der!oplever!en!mere!negativ!udvikling!i!deres!holdning!til!
målstyret!undervisning!end!de!lærere,!der!har!henholdsvis!en!basisfaglig!eller!en!
redskabsorienteret!fagforståelse.!(M1)!Dette!er!en!ikke-signifikant!sammenhæng.!
!
7. Negativ!holdning!til!målstyret!undervisning!har!en!statistisk!signifikant!negativ!indvirkning!på!
lærernes!anvendelse!af!målstyret!undervisning.!(M1)!
!
8. Lærernes!kilder!til!viden!om!målstyret!undervisning!varierer!med!deres!fagforståelser.!Generelt!
får!de!deres!viden!om!målstyret!undervisning!via!Folkeskolen!(blad!eller!web),!UVM-materialer!
og!emu.dk!frem!for!fra!fagbøger!og!faglige!tidsskrifter.!(M1)!
!
9. Lærere!med!en!omverdensorienteret!fagforståelse!adskiller!sig!fra!andre!lærere!ved!at!
foretrække!Folkeskolen!frem!for!UVM-materialer!og!emu.dk.!(M1)!
!
10. En!positiv!holdning!til!målstyret!undervisning!og!Forenklede!Fælles!Mål!fremmes!af!intern,!
praksisnær!og!skolebaseret!kompetenceudvikling!(M1).!Dette!er!en!statistisk!signifikant!
relation.!
!
11. En!negativ!holdning!til!målstyret!undervisning!og!Forenklede!Fælles!Mål!begrænses!statistisk!
signifikant!af!deltagelse!i!CFU-kurser,!og!eksterne!oplæg!ser!også!ud!til!at!begrænse!den!
negative!holdning,!men!dette!kan!ikke!fastslås!med!statistisk!signifikans.!(M1)!
!
!
!
!
15!
12. Kompetenceudvikling!af!lærere!bør!være!målrettet!og!differentieret!ud!fra!deres!holdning!til!
målstyring!og!behov!for!at!udvikle!og!øve!en!målpraksis.!Timing!og!kombination!er!afgørende.!
Man!bør!være!opmærksom!på,!at!den!negative!holdning!hæmmes!af!kurser,!fx!deltagelse!i!
CFU-kurser,!og!den!positive!holdning!fremmes!af!interne!oplæg!på!skolen!samt!sparring!med!
kollegerne.!Hertil!kommer,!at!des!mere!lærere!anvender!målstyret!undervisning!mellem!
baseline!og!endline,!des!mere!positiv!vil!deres!holdning!til!målstyret!undervisning!være!blevet,!
jf.!at!der!herigennem!er!en!stærk!legitimering!af!det,!de!gør!i!undervisningen.!
!
13. Det!er!ifølge!lærerne!især!manglende!tid!og!udfordringen!ved!at!formulere!mål,!der!står!i!vejen!
for!målstyret!undervisning!(baseret!på!frekvenser!i!paneldata).!(M1)!
!
14. Skolelederne!prioriterer!læringsmålstyret!undervisning!og!teamsamarbejde!højt,!mens!de!til!
sammenligning!ikke!prioriterer!arbejdet!med!innovative!undervisningsformer!så!højt.!(Baseret!
på!frekvenser!i!paneldata-filen).!(M1)!
!
15. Ledelsens!støtte!til!teamsamarbejde!har!en!statistisk!signifikant!positiv!indvirkning!på!lærernes!
anvendelse!af!målstyret!undervisning.!Det!vil!sige,!at!støtte!til!teamsamarbejde!i!løbet!af!
perioden!fra!baseline!til!endline!har!fremmet!lærernes!anvendelse!af!målstyret!undervisning.!
(M1)!
!
16. Hvis!man!brugte!målstyret!undervisning!meget!ved!baseline,!så!bruger!man!det!også!meget!ved!
endline!(statistisk!signifikant).!Dette!er!udtryk!for!en!vis!stabilitet!i!vores!vaner.!Negativ!
holdning!til!målstyret!undervisning!har!en!statistisk!signifikant!negativ!indvirkning!på!lærernes!
anvendelse!af!målstyret!undervisning.!Undersøgelsens!indeks!for!den!negative!holdning!er!især!
karakteriseret!ved!en!oplevelse!af,!at!målstyret!undervisning!begrænser!elevernes!kreativitet.!
(M1)!
!
På!baggrund!af!statistiske!analyser!er!undersøgelsens!to!analysemodeller!blevet!videreudviklet!til!to!
resultatmodeller,!M1!og!M2!(Figur!6!og!7),!der!visualiserer!viden!og!resultater!af!projektet!med!
målstyret!undervisning.%Bemærk,!at!den!stiplede!kasse!i!M1!repræsenterer!en!hypotese!om!digital!
understøttelse,!der!indikerer,!at!digital!understøttelse!spiller!sammen!med!alle!elementerne!i!
resultatmodellen.!Sammenhængene!mellem!den!digitale!understøttelse!og!de!øvrige!variable!i!
resultatmodellen!er!dog!ikke!eksplicit!undersøgt!i!analyserne,!fordi!den!digitale!understøttelse!af!
målstyret!undervisning!i!form!af!Målpilen!kun!kunne!observeres!ved!endline,!da!Målpilen!ikke!var!til!
stede!ved!baseline.!Det!metodiske!design!med!en!sammenligning!af!baseline!og!endline!har!således!
ikke!været!muligt!i!forbindelse!med!den!digitale!understøttelse.!Det!kan!konstateres,!at!lærerne!i!
højere!grad!bruger!digitale!redskaber,!når!de!forbereder!sig,!og!det!er!en!generel!konklusion!på!
analyserne,!at!interventionen!ikke!har!haft!en!effekt!på,!om!lærerne!prioriterer!og!bruger!klare!og!
veltilrettelagte!mål!i!deres!undervisning.!Det!kan!til!sammen!indikere,!at!lærerne!måske!har!taget!
Målpilen!i!brug!i!deres!forberedelse!(stigning!i!anvendelse!af!it-redskaber!i!forberedelsen),!og!at!den!
korte!interventionsperiode!og!den!begrænsede!mængde!af!observationer!ikke!kan!anvendes!til!at!
præcisere,!hvordan!den!digitale!understøttelse!spiller!sammen!med!målstyret!undervisning.!Derfor!har!
vi!fortsat!en!meget!generel!hypotese!om,!at!den!digitale!understøttelse!påvirker!de!forskellige!
didaktiske!kategorier,!selv!om!vi!ikke!kan!præciseres!det!yderligere!i!denne!undersøgelse.!Dog!vil!vi!
hævde,!at!resultatmodellen!inklusive!hypoteser!kan!bruges!som!afsæt!for!nye!interventioner!og!
undersøgelser,!fordi!de!kortlagte!sammenhænge!gør!det!muligt!at!danne!sig!mere!konkrete!
forestillinger!om,!hvordan!digitaliseringen!spiller!ind.!Fx!tyder!resultatmodel!1!på,!at!digital!
understøttelse!af!en!ny!målpraksis!blandt!andet!bør!facilitere!kendskab!til!målstyret!undervisning!(jf.!
Målpilens!direkte!kobling!til!Forenklede!Fælles!Mål),!formulering!af!konkrete!læringsmål,!og!at!den!bør!
have!et!fleksibelt!interaktionsdesign,!så!det!kan!understøtte!en!praksis,!hvor!der!er!mange!
fagforståelser!i!spil.!
'!
Modellens!numre!henviser!som!nævnt!til!sammenfattede!resultater!og!gentages!også!i!den!følgende!
!
!
!
16!
uddybning!af!resultaterne.!Dermed!viser!numrene!også!grupperingen!af!resultaterne.!
!
!
!
Figur'6:!Resultatmodel!M1!for!målstyret!undervisning.!Punkt!1-16!ovenfor!relaterer!til!numrene!på!
figuren.!
!
!
10.e.2!Kvantitative!resultater!for!elevernes!udbytte!
!
17. Lærernes!oplevelse!af!elevmedbestemmelse!som!en!virkning!af!undervisningsdifferentiering,!
der!øger!elevernes!selvstændighed,!falder!fra!baseline!til!endline.!Sammenhængen!er!således!
statistisk!signifikant!ved!baseline,!men!ikke!ved!endline.!(M2)!
!
18. Der!er!en!positiv!statistisk!signikant!sammenhæng!mellem!elevengagement!og!
undervisningsdifferentiering,!der!øger!elevselvstændighed.!Jo!mere!selvstændighed,!jo!mere!
elevengagement.!(M2)!Dette!er!statistisk!signifikant!ved!både!baseline!og!endline.!
!
19. Der!er!en!stigning!i!lærernes!inddragelse!af!eleverne!i!forbindelse!med!beslutninger!som!fx!
planlægning,!målfastsættelse,!koordinering!af!opgaver!og!evaluering!i!fællesskab.!Dette!er!en!
generel!tendens,!der!i!endnu!højere!grad!gælder!kontrollærerne!end!indsatslærerne!(M2).!Det!
er!altså!ikke!en!følgevirkning!af!interventionen!med!digitalt!understøttede!læringsmål,!men!en!
generel!udvikling!over!tid!fra!baseline!til!endline.!
!
20. I!forhold!til!opgaver,!som!eleverne!arbejder!med,!så!stiger!brugen!af!målstyret!undervisning!i!
relation!til!opgaver,!der!bruges!mindst!fra!baseline!til!endline.!Dette!går!på!tværs!af!
opgavetyper!og!er!aflæst!som!en!stigning!i!gennemsnittet!fra!baseline!til!endline.!En!parallel!
tendens!er,!at!den!negative!holdning!til!målstyret!undervisning!stiger!mindst!for!de!opgaver,!
der!bruges!mindst.!Mindst!negativ!holdning!til!målstyret!undervisning!og!mest!brug!af!
målstyret!undervisning!ser!således!ud!til!at!danne!et!samlet!mønster.!(M2)!
!
21. Den!øgede!grad!af!målstyret!undervisning!slår!mest!tydeligt!igennem!i!gruppeorganisering!af!
undervisningen,!da!det!er!her,!der!er!den!tydeligste!udvikling!fra!baseline!til!endline!(stigning!i!
gennemsnittet).!Dette!kan!danne!afsæt!for!en!antagelse!om,!at!en!ny!målpraksis!typisk!vil!
udvikle!sig!på!gruppeniveau.!En!interessant!undtagelse!i!denne!sammenhæng!er!den!
omverdensorienterede!fagforståelse,!hvor!der!i!modsætning!til!de!tre!andre!fagforståelser!sker!
et!fald!i!målstyret!undervisning!organiseret!på!gruppeniveau.!(M2)!
!
!
!
17!
!
!
Figur'7:'Resultatmodel!M2!for!elevernes!udbytte.!Punkt!17-21!ovenfor!relaterer!til!numrene!på!figuren.!
!
%
10.f%Casestudie:%teknologier%og%målformuleringers%påvirkning%af%undervisningspraksis,%statiske%og%
dynamiske%mål!
Projektet!har!løbende!skullet!forholde!sig!til!forholdet!mellem!målstyret!undervisning!og!god/effektiv!
undervisning.!På!den!ene!side!vil!de!anbefalinger,!som!ligger!til!grund!for!udviklingen!af!Forenklede!
Fælles!Mål,!fokusere!på!øget!opmærksomhed!på!planlægning!og!evaluering!af!elevernes!læring,!og!på!
den!anden!side!argumenteres!der,!med!udgangspunkt!i!undervisningens!natur,!for,!at!læring!ikke!kan!
betragtes!som!en!simpel!proces!fra!input!til!output,!fordi!den!kendetegnes!af!kompleksitet!og!
uforudsigelighed.!
!!
Inden!for!projektet!har!vi!haft!mulighed!for!at!undersøge,!hvordan!dette!tilsyneladende!sammenstød!
kommer!til!udtryk!i!praksis.!Med!afsæt!i!en!empirisk!case!beskrives!faldgruber!og!muligheder!i!
målstyret!undervisning,!ligesom!der!fremlæggesen!version!af!målstyret!undervisning,!som!søger!at!
angribe!det!nævnte!sammenstød.!Denne!case!og!den!her!fremlagte!analyse!er!udfoldet!i!bilag!5,!der!er!
en!artikel!af!Morten!Misfeldt!og!Andreas!L.!Tamborg,!der!er!præsenteret!ved!et!Symposium!for!
sammenlignende!fagdidaktik.!!
!
Casen,!vi!ser!på,!drejer!sig!om!en!enkelt!lærers!arbejde!med!Målpilen.!Med!dette!udgangspunkt!vil!vi!
beskrive!nogle!muligheder!og!begrænsninger!ved!digitalt!understøttet!målstyret!undervisning.!Casens!
indhold!er!ret!enkelt:!Under!et!projektmøde!udtrykker!en!lærer!usikkerhed!om!legitimiteten!af!at!
ændre!læringsmål!og!tegn!på!læring!undervejs!i!et!undervisningsforløb.!Han!havde!oplevet,!at!eleverne,!
i!forbindelse!med!et!forløb!om!koordinatsystemer!i!matematik,!arbejdede!med!en!opgave!på!en!måde,!
som!læreren!ikke!havde!forudset!i!planlægningen.!Læreren!vælger!at!anerkende!den!innovative!tilgang!
ved!at!ændre!dele!af!det!oprindelige!læringsmål!og!tegn!på!læring.!Han!er!altså!i!tvivl!om,!hvorvidt!han!
har!snydt!ved!at!ændre!de!på!forhånd!fremsatte!læringsmål,!men!tilpasser!alligevel!undervisningen!til!
elevernes!respons!på!opgaven.!
!!
Denne!case!indikerer,!at!læreren!betragter!læringsmål!som!statiske%og%løsrevne%fra%de%aktiviteter,%som%
!
!
!
18!
pågår%i%klasserummet,!hvorved!målene!bliver!udtryk!for!de!planlagte!aktiviteter!og!lærerens!
forestillinger%om!elevernes!tilgang!til!opgaven.!Afvigelser!ses!i!denne!kontekst!som!uønskede,!da!de!
repræsenterer!et!ikke-indfriet!mål.!!
!
Vi!bruger!casen!til!at!se!på,!hvordan!en!statisk!målforståelse!påvirker!lærerens!handlemuligheder.!Vi!
forstår!læreragens!ved!hjælp!af!en!model!med!tre!dimensioner,!der!alle!bør!være!til!stede,!for!at!en!
lærer!kan!agere!(se!Bilag!4!for!uddybning!og!reference!til!litteratur):!!
læreragens!handler!om!at!kunne!gøre!sig!forestillinger!om!undervisningssituationer,!!
læreragens!handler!om!at!kunne!anvende!sin!erfaring!i!nye!undervisningssituationer,!og!!
læreragens!handler!om!at!foretage!valg,!vurderinger!og!retningsændringer!her!og!nu.!!
Ved!arbejdet!med!Målpilen!opfordres!læreren!til!at!gøre!sig!forestillinger%om%elevernes%udbytte,%og%
hvordan%det%kommer%til%syne%i%undervisningssituationer,!hvorfor!denne!dimension!af!agens!er!fint!
understøttet!af!Målpilen!også!ved!en!statisk!målforståelse.!Læreren!støttes!netop!i!at!gøre!sig!
overvejelser!om,!hvor!klassen!og!eleverne!skal!befinde!sig!efter!forløbet.!Ligeledes!understøttes!
lærerens!mulighed!for!at!aktivere!erfaringer,!da!Målpilen!understøtter!lærerens!tilpasning!af!målene!ud!
fra!sit!kendskab!til!eleverne!og!sine!erfaringer!med!undervisning.!Imidlertid!har!den!statiske!
målforståelse!den!konsekvens,!at!lærerens!mulighed!for!løbende!at!tilpasse!målene!til!de!oplevede!
omstændigheder!forsvinder,!og!dermed!mangler!den!tredje!dimension!af!læreragens.!Hvis!mål!tænkes!
som!statiske!og!ufravigelige,!betyder!det,!at!lærerens!dømmekraft!i!situationen!sættes!ud!af!spil,!da!
undervisningen!skal!rettes!mod!de!opstillede!mål.!At!læreren!alligevel!mobiliserer!denne!dimension!af!
agens,!indikerer,!at!hans!statiske!forståelse!af!læringsmål!bliver!en!forhindring,!som!han!er!nødt!til!at!
overkomme,!for!at!han!kan!anvende!sin!lærerfaglige!dømmekraft.!
Læreren!tilpasser!altså!undervisningen,!så!den!stemmer!overens!med!oplevelserne!i!klasserummet,!og!
reviderer!de!opstillede!mål,!så!de!passer!bedre!med!elevernes!tilgang!til!opgaven.!Dette!illustrerer,!at!
forståelsen!af!mål!er!afgørende!for!lærerens!muligheder!for!at!handle!i!undervisningssituationen,!og!at!
en!dynamisk!tænkning!af!målforståelse!og!tegn!på!læring!er!med!til!at!give!læreren!mulighed!for!at!
mobilisere!sin!situerede!lærerfaglighed.!Det!er!altså!af!stor!betydning,!at!mål!tænkes!som!successive,!
simultane!og!retningsgivende,!hvorved!målstyret!undervisning!kan!tilbyde!måder!at!tænke!om!og!
artikulere!mål!på!og!samtidig!understøtte!rammer,!der!muliggør!læreragens.!
Ovenstående!casebeskrivelse!og!-analyse!har!ledt!os!til!en!diskussion!af!spørgsmålet!om,!hvorvidt!
Målpilens!måde!at!visualisere!læringsmål!har!haft!betydning!for!lærerens!statiske!målforståelse.!
Problemet!kan!være,!at!et!mål,!der!er!skrevet!ind!i!digitale!dokumentationsværktøjer!som!Målpilen,!
bliver!set!som!ligestillede!med!Forenklede!Fælles!Mål,!hvorved!målforståelsen!får!statisk!karakter.!
!
10.g%Casestudie:%Forenklede%Fælles%Mål%–%er%dansk%(stadig)%et%dannelsesfag?!
I!forbindelse!med!indførelsen!af!nye!Forenklede!Fælles!Mål!har!der!inden!for!danskfaget!været!en!livlig!
debat!om,!hvad!danskfaget!er!“blevet!til”,!og!hvorvidt!FFM!er!et!opgør!med!dansk!som!dannelsesfag.!
Denne!diskussion!har!vi!diskuteret!og!undersøgt!empirisk,!og!Jeppe!Bundsgaard!har!skrevet!og!
præsenteret!en!artikel!ved!et!Symposium!for!sammenlignende!fagdidaktik,!der!er!vedlagt!som!Bilag!6.!!
I!artiklen!undersøges!dannelsesbegrebet,!som!det!kommer!til!udtryk!hos!blandt!andre!den!tyske!
didaktiker!Wolfgang!Klafki,!og!der!argumenteres!for,!at!FFM!kan!læses!som!et!udtryk!for!konkretisering!
af!et!alment!dannelsesmål.!En!række!kritikpunkter!fra!den!offentlige!debat!tages!op!og!undersøges.!Det!
drejer!sig!for!det!første!om!kritikken!af!målene!for!at!føre!til!en!“hak!af”-praksis,!hvor!målene!ikke!ses!i!
en!sammenhæng,!men!fører!til!en!fragmentering!af!fagene.!For!det!andet!drejer!det!sig!om!kritikken!af!
den!evidenstænkning,!der!angiveligt!ligger!bag!målene,!og!som!vil!føre!til,!at!kunsten!og!det,!der!er!
større!end!det!målbare,!vil!blive!skubbet!ud.!Og!for!det!tredje!drejer!det!sig!om!en!påstand!om,!at!FFM!
fører!til!individualisering!og!underbetoning!af!fællesskabet.!
!
Anden!halvdel!af!artiklen!udgør!et!casestudie!af!et!interview!med!en!enkelt!dansklærer,!der!har!
deltaget!i!projektet.!I!dette!interview!adresseres!en!række!af!de!kritikpunkter,!som!debatten!har!rejst,!
og!en!række!konkrete!erfaringer!fra!arbejdet!bliver!synlige.!
!
!
!
!
19!
For!det!første!viser!casestudiet,!hvordan!arbejdet!med!målorientering!og!Forenklede!Fælles!Mål!
bidrager!til!lærerens!overblik!over,!hvad!hun!ikke!har!arbejdet!tilstrækkeligt!med,!og!hvilke!områder!af!
faget!hun!ikke!har!haft!opmærksomhed!på.!FFM!støtter!således!denne!lærer!i!at!få!et!indblik!i!og!
overblik!over!faget!–!så!det!netop!ikke!fremstår!fragmenteret!og!usammenhængende.!For!det!andet!
udfordrer!casestudiet!en!mere!mekanisk!forestilling!om,!at!man!som!lærer!altid!vil!gå!fra!mål!
formuleret!i!FFM!til!egne!læringsmål!til!undervisning!(den!såkaldte!nedbrydning),!idet!læreren!i!sin!
målorienterede!undervisning!nok!indimellem!går!denne!vej,!men!andre!gange!har!planlagt!aktiviteter!
eller!overordnede!undervisningsdesign,!der!danner!udgangspunkt!for!en!overvejelse!af,!hvad!eleverne!
kan!lære!gennem!et!sådant!arbejde,!og!derfra!fører!til!identifikation!af!mål!fra!FFM.!For!det!tredje!viser!
casestudiet,!hvordan!læreren,!i!modsætning!til!en!typisk!kritik!af!målorienteret!undervisning,!forholder!
sig!fleksibelt!og!differentierende!til!målene!og!beslutninger!taget!i!forberedelsen.!Hun!er!således!i!stand!
til!at!ændre,!tilføje!og!fjerne!mål!undervejs!i!sin!undervisning,!og!hun!er!i!stand!til!både!at!arbejde!i!
fællesskabet!og!at!tage!individuelle!hensyn,!fx!hvis!elever,!der!har!det!svært,!viser!sig!at!udføre!arbejde,!
der!ikke!var!planlagt,!men!har!en!faglig!begrundelse.!For!det!fjerde!viser!casestudiet,!hvordan!
undervisningsdifferentiering!trods!dette!stadig!er!en!udfordring.!For!det!femte!viser!casestudiet,!
hvordan!læreren!på!den!ene!side!deler!bekymringen!for!dannelsesaspektet!af!danskfaget,!men!
samtidig!er!i!stand!til!at!udfolde!noget,!der!kan!karakteriseres!som!dannelsesorienteret!undervisning.!
Og!endelig!viser!casestudiet,!ligesom!interviewundersøgelsen!generelt,!at!den!faglige!sparring!og!det!
kollegiale!samarbejde!for!denne!lærer!betragtes!som!et!af!de!mest!udbytterige!aspekter!af!projektet!
om!Digitalt!understøttede!læringsmål.!!
!
Selv!om!artiklen!i!sit!udgangspunkt!er!positivt!indstillet!over!for!FFM!og!den!målorienterede!
undervisning,!giver!den!også!en!række!bud!på,!hvad!der!kan!kritiseres!ved!FFM.!Det!drejer!sig!særligt!
om!den!forholdsvis!tilfældige!udviklingsproces,!manglen!på!uddybelse!af!ord!og!tilgange!i!FFM!og!
manglen!på!eksempler,!der!er!i!overensstemmelse!med!tænkningen!hos!arbejdsgruppen!bag!FFM,!
dansk.!
!
10.h%Opsamlende%konklusion:%Digitale%teknologier%og%læringsmål!
Projektets!hovedformål!har!været!at!undersøge,!hvordan!digitale!teknologier!kan!understøtte!
arbejdet!med!målstyret!undervisning!i!den!danske!folkeskole.!Dette!har!vi!gjort!gennem!en!
opsamling!på!aktiviteterne!i!interventionen,!beskrivelse!af!vores!design!til!digitalt!arbejde!med!
læringsmål,!afrapportering!af!en!kvalitativ!og!en!kvantitativ!undersøgelse!samt!ved!at!afrapportere!to!
cases,!der!dels!behandler!spørgsmål!om!læreragens!i!målstyret!arbejde!og!dels!udfolder!diskussionen!
om!dannelsens!stilling,!når!Forenklede!Fælles!Mål!og!digitale!målstyringsteknologier!bringes!i!spil.!De!
overordnede!konklusioner!peger!på,!at!der!er!et!potentiale!i!digitale!teknologier,!både!i!forhold!til!at!
administrere!og!monitorere!elevernes!læring!og!i!forhold!til!at!sikre!struktur!i!forberedelsen,!så!de!
Forenklede!Fælles!Mål!mødes.!Disse!potentialer!er!ikke!klart!belyst!ved!projektafslutning,!hvilket!
sandsynligvis!kan!tilskrives!den!relativt!korte!interventionstid!samt!den!ufærdige!teknologiske!løsning,!
der!blev!arbejdet!med.!
!!
Langt!tydeligere!fremstod!potentialerne!omkring!refleksion,!kompetenceudvikling!og!samarbejde!i!
digitalt!understøttet!arbejde!med!læringsmål.!I!arbejdet!på!skolerne!var!det!digitale!værktøj!i!lige!så!høj!
grad!en!anledning!til!at!reflektere!over!og!diskutere,!hvordan!undervisningen!bliver!effektiv,!som!et!
middel!til!at!støtte!retningen!i!den!konkrete!undervisning.!Tilmed!viser!vi!i!casen!i!afsnit!10.f,!at!de!
ekspliciterede!mål!og!forestillinger!nogle!gange!kommer!på!tværs!af!virkeligheden!og!på!denne!måde!
snarere!agerer!forhindring!end!retning,!når!undervisningen!udvikler!sig!i!uforudsete!retninger.!Men!
selvom!støtten!til!refleksion,!samarbejde!og!kompetenceudvikling!var!et!gennemgående!tema!i!
arbejdet!med!Målpilen!på!skolerne,!så!var!dette!arbejde!alligevel!ikke!at!sammenligne!med!klassisk!
kompetenceudvikling,!hvor!bestemte!tilgange!til!målstyring!udrulles.!De!kvalitative!interviews!viser!en!
eksplosion!af!forskellige!målforståelser.!Mål,!læringsmål!og!undervisningsmål!er!begreber!med!mange!
betydninger,!og!disse!betydninger!var!i!høj!grad!til!stede!hos!vores!respondenter.!Inden!vores!
intervention!strittede!målforståelserne!i!en!række!retninger,!og!efter!interventionen!var!billedet!stadig!
!
!
!
20!
komplekst.!Mål!og!målstyret!undervisning!vedblev!at!være!ret!forskellige!størrelser!for!forskellige!
lærere,!men!samtidig!var!der!skabt!sprog!og!begreber,!der!kunne!oversætte!mellem!forskellige!
forståelser!af!mål!og!målstyring,!hvilket!sandsynliggør,!at!digitalt!understøttet!målstyret!undervisning!i!
høj!grad!kalder!på!praksisnær,!lokal!og!samarbejdsorienteret!kapacitetsopbygning.!Dog!er!der!risiko!for!
at!møde!en!del!modstand,!såfremt!det!underlægges!en!implementeringslogik,!hvor!lærere!bedes!om!at!
underlægge!sig!en!bestemt!tilgang!til!digitalt!understøttet!målstyret!undervisning.!!
Med!udgangspunkt!i!de!kvalitative!data!er!der!baggrund!for!at!sige,!at!det!har!været!en!positiv!
oplevelse!for!mange!at!arbejde!sammen!om!at!anvende!Målpilen,!især!ift.!planlægning,!og!både!de!
kvalitative!og!kvantitative!data!peger!på,!at!lærerne!har!oplevet,!at!målstyringen!har!støttet!
differentiering!og!hjulpet!til!at!tænke!læring!igennem!på!flere!forskellige!niveauer.!
De!kvantitative!resultater!viser!da!også!en!ikke!ubetydelig!–!og!stigende!–!tendens!til!bekymring!eller!
negativ!holdning!til!målstyret!undervisning!både!hos!interventionslærere!og!hos!de!kontrollærere,!der!
har!besvaret!spørgeskemaerne!uden!at!deltage!i!interventionen.!Det!ser!dog!ud!til,!at!interventionen!til!
en!vis!grad!tager!brodden!af!stigningen!i!negativ!holdning,!men!resultaterne!tyder!på,!at!
problematikken!er!helt!reel.!Hvis!vi!sammenligner!dette!med!resultaterne!i!de!kvalitative!interviews,!er!
det!umiddelbart!ikke!let!at!se,!hvorfor!lærerne!skulle!være!blevet!mere!negative!over!for!
læringsmålsstyring!igennem!projektet,!da!de!over!en!bred!kam!har!syntes,!at!det!var!interessant!at!
arbejde!med!målsætninger!og!samspillet!mellem!egne!mål!og!Forenklede!Fælles!Mål!i!løbet!af!
projektet.!På!den!ene!side!peger!dette!på!en!metodisk!problematik!(at!de!kvalitative!og!kvantitative!
undersøgelser!giver!hvert!deres!resultat),!men!samtidig!er!den!øgede!negativitet!et!forhold,!der!på!sin!
vis!er!med!til!at!udgøre!projektets!udgangspunkt!og!randbetingelser.!
Således!peger!såvel!de!kvalitative!som!de!kvantitative!data!altså!på,!at!grunden!til!den!stigende!
negative!holdning!til!målstyring!skal!findes!uden!for!projektet.!Samtidig!giver!projektets!resultater!en!
række!indikationer!på,!hvordan!disse!problemer!og!utilfredsheder!opstår.!!
Både!kvantitative!og!kvalitative!resultater!samt!vores!indtryk!fra!arbejdet!på!skolerne!viser,!at!de!
bedste!resultater!med!målstyret!undervisning!opnås,!når!grupper!af!lærere!arbejder!sammen!med!at!
udvikle!deres!forståelse!og!praksis!omkring!målstyring.!I!et!sådant!arbejde!vil!flere!forståelser!af!mål!
være!til!stede,!og!derfor!er!det!også!vigtigt,!at!de!værktøjer!og!koncepter,!som!lærerne!arbejder!med,!
har!en!vis!plasticitet,!så!de!kan!understøtte!målsætning!og!opfølgning!af!mange!typer!af!mål.!!
!
Resultaterne!fra!endlineinterviews!og!fra!interventionerne!tyder!på,!at!Målpilen!besidder!en!sådan!
plasticitet.!Dette!underbygges!af,!at!lærerne!oplever,!at!de!får!mulighed!for!at!udfolde!og!udvikle!flere!
forståelser!af!læringsmål.!Dette!understøtter!projektets!hypotese!om,!at!digitale!værktøjer!til!målstyret!
undervisning!med!fordel!kan!understøtte!individuelt!opstillede!læringsmål.!Denne!hypotese!bekræftes!i!
høj!grad!af!casestudiet!præsenteret!i!afsnit!10.g,!hvor!en!mekanisk!nedbrydningsforståelse!af!
læringsmål!problematiseres!og!beskrives!som!en!grund!til!den!ret!omfattende!kritik!af!Forenklede!
Fælles!Mål!og!læringsmål.!I!casen!argumenteres!der!i!stedet!for!en!tilgang,!hvor!kontekstualiserede!
læringsmål!relateres!til!og!transformeres!fra!Forenklede!Fælles!Mål,!hvilket!netop!er!den!plastiske!
tankegang,!der!anvendes!i!Målpilen.!!
Imidlertid!fortæller!den!case,!vi!præsenterer!i!afsnit!10.f,!at!plasticiteten!af!Målpilen!er!begrænset,!især!
over!for!uforudsete!hændelser!i!undervisningen!og!i!sin!håndtering!af!undervisningens!tidlige!udvikling.!
Antagelsen!i!designet!om,!at!man!kan!målopsætte!inden!undervisning!og!målopfølge!under!og!efter!
undervisning,!kommer!simpelthen!til!kort!over!for!virkeligheden!i!denne!case,!hvor!målsætningerne!
snarere!skal!ændres!efter!endt!undervisning.!Således!viser!projektet,!at!der!bør!udvikles!digitale!
teknologier,!der!bedre!understøtter!bredden!i!målforståelser!og!måder,!læringsmål!understøtter!og!
påvirker!praksis.!Derudover!bør!der!skabes!viden!om,!hvordan!konkrete!teknologier!påvirker!læreres!
handlerum!i!og!uden!for!klassen.!!
!
Opsamlende!kan!vi!konkludere,!at!digital!understøttelse!af!læringsmålstyret!undervisning!på!den!ene!
side!er!et!mangefacetteret!fænomen!med!store!individuelle!forskelle!lærere!imellem!og!på!den!anden!
side!i!høj!grad!har!sine!potentialer!i!forbindelse!med!samarbejde!i!et!kapacitetsopbygningsperspektiv.!
Disse!resultater!stiller!krav!til!lærernes!organisering!af!arbejdet,!til!kompetenceudvikling!og!
kapacitetsopbygning!samt!til!de!involverede!teknologier.!!
!
!
!
21!
Interventionskonceptet,!som!vi!gik!ud!med,!var!i!det!store!hele!velfungerende!på!den!måde,!at!det!var!i!
stand!til!at!facilitere!dialoger,!samarbejde!og!kapacitetsopbygning,!men!den!korte!interventionsperiode!
og!fraværende!forankringsindsats!gør!det!usandsynligt,!at!konceptet!har!skabt!stabile!og!varige!
forandringer!på!de!involverede!skoler.!!
!
Målpilen!viste!sig!langt!hen!ad!vejen!som!et!fornuftigt!teknologisk!bud!på!en!række!af!de!
vanskeligheder!og!problemer,!lærerne!gav!udtryk!foromkring!digital!støtte!af!målstyret!undervisning,!
især!pga.!den!beskrevne!autonomi,!men!teknologien!kom!dog!til!kort!i!forhold!til!det!teknologiske!
stadie,!den!var!på!ved!interventionens!start.!Selvom!teknologien!er!fuldt!funktionel,!kan!den!ikke!efter!
endt!projekt!stå!alene!som!produkt!uden!at!redesignes!med!fokus!på!forenkling!og!brugervenlighed.!
!
!
!
!
11.'(Foreløbige)'resultater'i'forhold'til'andre'mål!
Hvilke!andre!resultater!har!projektet!vist?!
!
Projektet!har!anvendt!to!forskellige!metoder!til!at!beskrive!de!materialer,!som!lærerne!har!udviklet!i!
lpilen.!Disse!undersøgelser!rapporteres!her!under!resultater%i%forhold%til%andre%mål,!da!de!snarere!
peger!på!et!mulighedsrum!for!forskning!og!teknologiudvikling,!end!de!giver!os!stærke!empiriske!
resultater!vedrørende!muligheder!og!begrænsninger!ved!målstyret!undervisning!og!ved!at!anvende!
digitale!teknologier!i!den!forbindelse.!Vi!præsenterer!(a)!en!analog!læsning!af!en!række!målpile,!(b)!en!
netværksanalyse!af,!hvordan!lærerne!har!knyttet!forskellige!mål!fra!FFM!sammen!i!målpile,!samt!(c)!
konkluderer!på!potentialerne!i!denne!type!analyser.!!
!
11.a%Analog%analyse%af%lærernes%målformuleringer!
Lærerne!i!projektet!har!skrevet!en!lang!række!målpile,!og!dette!materiale!gør!os!i!stand!til!at!sige!
forskellige!ting!om!læreres!målopsætning!og!arbejde!med!læringsmål.!Gennem!en!kvalitativ!
undersøgelse!af!de!målpile,!der!er!indsamlet!af!konsulenterne!(73!danskfaglige!og!88!matematikfaglige!
målpile),!kan!vi!præsentere!en!karakteristik!af!lærernes!målopsætning,!som!især!fokuserer!på!
sammenhængen!mellem!de!Forenklede!Fælles!Måls!overordnede!kompetencemål!og!videns-!og!
færdighedsmål,!hvor!konkrete!læringsmål!der!skrives!i!Målpilen,!og!hvordan!lærerne!beskriver!tegn!på!
læring.!
Der!er!en!klar!tendens!til!fokus!på!videns-!og!færdighedspar!fra!Forenklede!Fælles!Mål!frem!for!på!
kompetenceområdemålene!(herfra!kaldet!kompetencemål).!Konkretiseringsniveauet!er!også!
interessant.!I!læringsmålene!for!dansk!ses!både!en!tendens!til!meget!brede!læringsmål,!typisk!i!
forbindelse!med!litteratur,!og!meget!konkrete!mål,!fx!i!forbindelse!med!stavning!og!grammatik.!!
I!matematik!ses!en!overvægt!af!meget!konkrete!læringsmål!samt!en!overvægt!af!læringsmål,!der!
udelukkende!er!knyttet!til!de!matematiske!stofområder!og!ikke!til!de!6!matematiske!kompetencer.!
!
I!selve!Målpilen!skal!der!indskrives!tre!tegnniveauer!for!opfyldelse!af!Målpilen.!I!materialet!ses!en!
række!forskellige!tilgange,!men!to!tendenser!kan!observeres:!(1)!tegn!som!taksonomiske!niveauer,!dvs.!
at!opfyldelsen!af!læringsmålet!kan!ske!på!forskelligt!niveau,!(2)!tegn!som!delmål,!med!fokus!på!
gennemførte!aktiviteter.!Målpilene!i!dansk!er!ofte!formuleret!taksonomisk!(med!udgangspunkt!i!fx!
refleksionsniveauer!eller!øget!kompleksitet),!hvorimod!læringsmålene!i!matematik!er!mere!
aktivitetsorienterede.!Der!er!desuden!en!tendens!til,!at!sproget!i!målpilene!i!matematik!er!mere!
konkret!og!tættere!knyttet!til!læremidlerne.!!
Den!analoge!analyse!viser!altså,!at!Målpilen!ikke!understøtter!brugen!af!de!overordnede!
kompetencemål!fra!Forenklede!Fælles!Mål!så!godt,!som!vi!havde!ønsket.!Derudover!er!der!tendens!til!
både!meget!brede!og!meget!konkrete!mål,!ligesom!der!er!tendens!til,!at!sproget!enten!anvender!
taksonomiske!vendinger!eller!aktivitetsprægede!vendinger.!I!matematikfaget!er!der!en!klar!
overrepræsentation!af!konkrete!og!aktivitetsprægede!mål.!Denne!tendens!ses!ikke!i!danskfaget.!!
!!
!
!
!
22!
11.b%Digital%netværksanalyse%!
Ud!over!en!kvalitativ!læsning!af!en!række!målpile!har!vi!afsøgt!mulighederne!i!at!anvende!
netværksmetoder!til!at!analysere!det!samlede!korpus!af!målpile.!Denne!analyse!er!gennemført!med!
værktøjet!ENA!(epistemic!network!analysis)1,!der!er!udviklet!til!konversationsanalyse.!Vi!har!brugt!data!
fra!Målpilen!til!at!se!på,!hvordan!lærerne!på!de!forskellige!skoler!opfatter!deres!fag.!Det!har!vi!gjort!ved!
at!opfatte!hver!målpil!som!et!udsagn,!se!på!forløb!eller!skoler!som!afsnit!og!bruge!de!overordnede!
kompetencekategorier!(i!dansk)!og!de!6!matematiske!kompetencer!(i!matematik)!som!koder.!Det!vil!
sige,!at!kompetencer!anses!som!liggende!tæt,!hvis!de!ofte!bringes!ind!i!det!samme!forløb.!Potentialerne!
i!analyserne!er!dels!at!belyse!forskelle!mellem!de!implicerede!skoler,!og!dels!at!se!nogle!overordnede!
tendenser!i!de!fagforståelser,!der!kommer!til!udtryk!i!lærernes!arbejde!med!læringsmål.!Resultaterne,!
der!bringes!her,!er!dog!ikke!bygget!på!tilstrækkeligt!materiale!til!at!sige!ret!meget!med!sikkerhed.!Det!
væsentligste!resultat!af!dette!arbejde!er!derfor!muligheden!for!at!se!på!data!fra!platforme!som!
Målpilen.!
!
Et!netværk!over!de!matematiske!kompetencer!kan!se!ud!som!i!Figur!8,!hvor!de!6!matematiske!
kompetencer!er!knyttet!sammen!i!et!netværk,!efter!hvor!meget!de!på!hver!skole!anvender!
kompetencerne.!Det!vil!sige,!at!når!ræsonnement!og!tankegang!ligger!tæt!på!repræsentation!og!
symbolbehandling!i!diagrammet,!så!er!det!et!udtryk!for,!at!flere!af!skolerne!bruger!disse!kompetencer!
aktivt!i!deres!arbejde!med!matematik.!!
!
!
!
Figur'8:!Netværksanalyse!af!de!inddaterede!målpile!om!matematik.!
!
Hvis!man!skal!fortolke!Figur!8,!er!det!værd!at!fremhæve,!at!der!er!en!kerne!af!modellering!og!
ræsonnement,!der!er!altså!flere!af!skolerne,!der!har!fokus!på!disse!to!kompetencer!samtidigt.!Så!er!der!
stor!forskel!på,!om!skolerne!fokuserer!på!problembehandlings-!eller!på!hjælpemiddelkompetencen.!
Endelig!er!det!værd!at!bemærke,!at!kommunikationskompetencen!er!for!sig!selv!–!løst!koblet!til!de!
andre!kompetencer.!Det!skyldes!ikke,!at!kommunikationskompetencen!ikke!bringes!i!spil,!hvilket!kan!
ses!i!tabel!2,!men!snarere,!at!de!skoler,!der!har!fokus!på!kommunikation,!ikke!fokuserer!på!de!andre!
kompetencer.!!
!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Se!fx!http://edgaps.org/gaps/projects/epistemic-network-analysis/!
!
!
!
23!
!
Målpile!
med!
matematik!
Indeholder!de!
seks!
kompetencer!
Problem-!
behandling!!
Model-!
lering!
Ræsonnement!
og!tankegang!
Repræsentation!og!
symbolbehandling!
Kommunikati
on!
Hjælpemidd
el!
341!
119!
20!
34!
30!
29!
26!
28!
Tabel'2:!Antal!matematiske!målpile!i!projektet!og!deres!fordeling!på!aktivering!af!forskellige!
kompetencer.!Bemærk,!at!den!samme!målpil!kan!indeholde!flere!matematiske!kompetencer!og!ofte!
også!vil!indeholde!elementer!fra!de!matematiske!stofområder.!
!
!
!
Figur'9:!Netværksanalyse!af!de!inddaterede!målpile!om!dansk.!
!
I!Figur!9!ses!en!netværksanalyse!af!de!danskfaglige!målpile.!Hvor!der!i!FFM!for!matematik!er!et!
område!med!seks!kompetencer,!er!der!i!dansk!fire!kompetenceområder!med!hver!5-6!
navngivne!målpar.!I!analysen!af!danskfaglige!målpile!har!vi!valgt!at!inddrage!hvert!enkelt!
målpar.!Målparrene!er!navngivet!efter!deres!kompetence!(forkortet!Læsning:!L,!Fortolkning:!
Fo,!Fremstilling:!Fr!og!Kommunikation:!K)!og!målparrets!titel.!
Kombinationen!skole!og!klasse!er!den!fundamentale!analyseenhed,!hvilket!betyder,!at!vi!kan!
se,!hvordan!lærere!har!vægtet!kompetencer!og!målpar!for!konkrete!klasser.!Som!det!fremgår,!
er!dansk!ifølge!de!deltagende!lærere!et!fortolkningsfag!med!fokus!på!op-!og!indlevelse,!
undersøgelse!og!fortolkning.!De!andre!to!fortolkningslæringsmål!(vurdering!og!
perspektivering)!træder!ikke!frem.!Undersøgelse!og!oplevelse!hører!tæt!sammen.!Dette!peger!
på,!at!litteraturen!behandles!som!noget,!der!kan!opleves,!analyseres!og!fortolkes,!men!i!
mindre!grad!som!noget,!der!byder!på!livsverdenstolkninger,!som!diskuteres!i!relation!til!en!
større!kontekst.!
Dansk!er!også!et!fremstillingsfag;!men!et!fremstillingsfag!med!meget!stor!fokus!på!selve!
fremstillingsprocessen,!mens!forberedelse,!håndskrift!og!præsentation!får!en!smule!
opmærksomhed.!Tættest!på!fremstillingen!er!forberedelsen.!Respons!og!korrektur!fylder!ikke!
noget.!Dette!tyder!på,!at!eleverne!i!høj!grad!skriver!stile!uden!en!egentlig!
!
!
!
24!
kommunikationssituation!til!at!rammesætte!og!begrunde!produktionen.!
For!det!tredje!er!dansk!et!læsefag.!Her!er!ret!ligelig!fordeling!mellem!afkodning,!
sprogforståelse!og!tekstforståelse.!Men!også!lidt!fokus!på!forberedelse.!Til!gengæld!er!der!ikke!
fokus!på!at!finde!tekster!og!på!sammenhæng.!Afkodning!og!sprogforståelse!er!tæt!forbundne.!
Tekstforståelse!er!tæt!forbundet!også!til!fortolkningens!oplevelse!og!indlevelse.!Det!samlede!
billede!af!læsning!tyder!på,!at!dansklærerne!især!vægter!de!mere!”tekniske”!aspekter!af!
læsning,!afkodning!og!tekstforståelse,!mens!faglig!læsning,!søgning!på!nettet!og!egentlige!
tolkninger!og!kontekstualiseringer!fylder!mindre.!
Det!eneste!målpar!fra!kommunikationskompetencen,!der!træder!frem,!er!sproglig!bevidsthed!
(den,!der!bl.a.!handler!om!grammatik).!Den!er!forbundet!med!fortolkningsfasen!i!fortolkning.!
De!øvrige!dele!af!kommunikationskompetencen,!Dialog,!Krop!og!drama,!It!og!kommunikation!
samt!Sprog!og!kultur!er!helt!usynlige!med!de!grænseværdier,!der!er!sat!for!modellen.!Hvis!
analyser!af!et!mere!repræsentativt!udsnit!af!dansklæreres!målpile!viste!samme!mangel!på!
fokus!på!kommunikationskompetencen,!ville!det!være!nødvendigt!at!overveje,!hvad!årsagerne!
kunne!være,!og!hvordan!praksis!kunne!ændres.!
!!
11.c%Konklusion%!
I!nærværende!analyser!ser!vi!nogle!af!de!potentialer,!som!Forenklede!Fælles!Mål!giver!til!forskning!i!
didaktik!og!til!udvikling!af!digitale!teknologier!til!målstyret!undervisning.!Resultaterne!i!sig!selv!er!for!
usikre!og!partikulære!til!at!konkludere!på,!men!ved!bred!udbredelse!vil!sådanne!analyser!kunne!bidrage!
til!forskning!ved!at!aggregere!og!analysere!data!for!mange!læreres!målopsætning.!Tilsvarende!vil!det!
være!muligt!at!anvende!sådanne!data!til!at!give!den!enkelte!lærer!et!billede!af!sin!egen!
målopsætningspraksis!i!lyset!af!data!om!mange!læreres!målopsætning.!
!!
!
!
!
!
!
Nedenstående'udfyldes'kun'ved'slutevalueringen!
!
12.'Opfølgning'på'nulpunktsmåling'(bilag'2a'&'2b)'!
!
Nulpunktsmålingen!og!opfølgning!herpå!er!afrapporteret!i!afsnit!10.d!og!10.e!samt!i!de!tilhørende!
bilagsrapporter!om!projektets!kvalitative!og!kvantitative!forskning.!I!nærværende!
slutevalueringrapporteres!denne!forskning!medfokus!på!a)!elevernes!kompetencer!og!faglige!
resultater,!b)!lærernes!tidsforbrug!og!c)!lærernes!it-didaktiske!kompetencer.!
a) Elevernes'kompetencer'og'faglige'resultater:!Det!generelle!billede!er,!at!elevernes!
kompetencer!ikke!rigtig!har!rykket!sig!i!løbet!af!interventionen.!Derfor!kan!vi!konkludere,!at!
interventionen!har!været!for!kortvarig!til,!at!vi!kan!se!en!effekt.!Derudover!har!hovedindsatsen!i!
projektet!været!rettet!imod!lærerne!og!har!derfor!kun!indirekte,!og!tidsligt!forskudt,!påvirket!
elevernes!læring.!
b) Lærernes'tidsforbrug:'Den!kvalitative!undersøgelse!og!indtrykkene!fra!interventionerne!viser,!
at!øget!tidsforbrug!i!forhold!til!opsætning!af!mål!og!løbende!vurdering!af!elevernes!
målopfyldelse!er!et!gennemgående!tema.!Disse!opgaver!tager!tid!fra!en!i!forvejen!presset!
forberedelsestid.!!
c) Lærernes'it-didaktiske'kompetencer:'Indsatsen!har!i!høj!grad!hævet!lærernes!didaktiske!
!
!
!
25!
kompetencer!i!forhold!til!målstyret!undervisning!og!deres!specifikke!kompetencer!med!hensyn!
til!Målpilen!som!teknologi.!Det!har!ikke!været!projektets!formål!at!løfte!lærernes!it-didaktiske!
kompetencer,!hvorfor!vi!ikke!kan!afrapportere!på!dette.!
!
!
13.'Dataindsamling'og'metode'
Hvordan!er!dataindsamling!og!dokumentationen!forløbet?!
!
!
Den!overordnede!metodiske!tilgang!har!været!participatorisk!og!præget!af!en!mixed!methods-
tankegang.!Det!betyder,!at!vi,!frem!for!at!understøtte!implementering!af!bestemte!tilgange!til!
undervisning,!sammen!med!lærerne!har!forsøgt!at!afsøge!mødet!mellem!teknologier,!regler!og!
retningslinjer!for!målstyring!og!lærernes!daglige!praksis.!Det!betyder!også,!at!vi!har!indsamlet!både!
kvalitative!og!kvantitative!data!gennem!interviews,!surveys!og!test!fra!elever,!ledere!og!lærere!i!
projektet.!Derudover!har!vi!gennem!en!systematisk!tilgang!til!indsamling!af!refleksioner!fra!didaktikere!
og!forskere!og!gennem!det!digitale!system!Målpilen!indsamlet!en!række!data,!der!belyser!
interventionerne!og!dermed!arbejdet!med!digitalt!understøttede!læringsmål.!De!mange!typer!af!data!
og!undersøgelser!er!karakteristisk!for!en!mixed!methods-tradition,!der!kombinerer!kvalitative!og!
kvantitative!metoder.!Dette!gøres!ud!fra!en!grundtese!om,!at!et!komplekst!genstandsfelt!bør!
undersøges!med!en!kombination!af!metoder,!der!modsvarer!de!komplekse!problemstillingers!
beskaffenhed!med!henblik!på!at!triangulere,!komplementere!og!problematisere!den!aktuelle!genstand!
for!undersøgelse!ud!fra!forskellige!metodiske!tilgange.!I!dette!afsnit!beskrives!
dataindsamlingsstrategierne!og!metoderne,!der!er!anvendt!i!de!forskellige!delundersøgelser.!!
!
Interventionen!er!gennemført!i!tre!gennemløb,!hvor!en!del!af!de!samme!elementer!gentages.!Tilgangen!
er!inspireret!af!Design!Based!Research!og!aktionslæring/aktionsforskning.!Dataindsamlingen!er!
gennemført,!ved!at!de!forskere!og!konsulenter,!der!har!været!tilknyttet!de!enkelte!skoler!i!forbindelse!
med!hvert!gennemløb,!har!udfyldt!en!dokumentationstemplate!med!en!række!spørgsmål!omkring!
problemer!og!styrker!i!interventionen,!casebeskrivelser!og!materiale!(målpile!og!
undervisningsmaterialer)!fra!lærernes!arbejde.!Datagrundlaget!er!således!de!30!dokumenterede!
projektforløb.!Selve!interventionsdesignet!blev!udviklet!igennem!en!workshoprække!i!efteråret!14,!hvor!
alle!projektets!vidensmedarbejdere!har!været!samlet.!!
Interviewundersøgelsen!af!læreres!målforståelser!har!anvendt!en!kvalitativ!tilgang!og!søgt!at!opnå!
indsigt!i,!hvordan!lærere!forstår!mål,!og!hvilken!betydning!lærere!oplever,!kravet!om!læringsmålstyret!
undervisning!har!for!deres!undervisning.!Dataindsamlingen!er!foregået!gennem!to!interviewrunder!
(baseline!og!endline)!med!dansk-!og!matematiklærere.!Første!interviewrunde!blev!gennemført!i!
december!2014,!anden!interviewrunde!i!juni!2015.!Forud!for!hvert!af!baselineinterviewene!blev!
observeret!minimum!én!lektions!undervisning!med!særligt!henblik!på!at!kontekstualisere!og!
erfaringsbasere!interviewene.!I!alt!blev!der!gennemført!undervisningsobservationer!og!interviews!med!
to!tilfældigt!udvalgte!lærere!på!hver!af!de!ti!demonstrationsskoler!i!to!runder.!Analysen!har!været!
datadreven,!forstået!på!den!måde,!at!der!arbejdedes!fra!det!beskrivende!til!det!forklarende!og!fra!det!
konkrete!til!det!begrebsmæssige!og!abstrakte.!Herefter!blev!interviewundersøgelsens!resultater!
perspektiveret!ud!fra!et!teoretisk!kapitel!om,!hvad!mål!er,!og!hvordan!mål!kan!forstås!i!tre!forskellige!
perspektiver:!et!pædagogisk!didaktisk!perspektiv,!et!uddannelsespolitisk!perspektiv!og!et!
uddannelsesforskningsperspektiv.!!
!
Den!kvantitative!dataindsamling!er!gennemført!i!to!omgange!(baseline!og!endline),!hvor!ledere,!lærere!
og!elever!har!besvaret!spørgeskemaer!og!eleverne!desuden!har!gennemført!en!kompetencetest.!Et!
overblik!over!de!anvendte!dataopsamlingsinstrumenter!er!givet!i!Tabel!3.!
!
!
!
!
!
!
26!
Instrumenter!
Virkningsmodel!
Indikatorer'og'baggrundsvariable!
Ledersurvey!
Skolekontekst!og!
rammefaktorer!
•!!!!!!!Lederens!baggrund!(1-5)!
•!!!!!!!Rammer!for!teamsamarbejde!(6-8)!
•!!!!!!!Rammer!for!fagteamsamarbejde!(9-10)!
•!!!!!!!Rammer!for!praksisnær!kompetenceudvikling!(11-13)!
•!!!!!!!Prioritering!af!indsatsområder!(14)!
•!!!!!!!Vision!for!anvendelse!af!mål!(15-18)!
Lærersurvey!
Undervisning!og!
læringsmiljø!
•!!!!!!!Lærerens!baggrund!1-4!og!fagforståelse!5!&!5.1!
•!!!!!!!Lærerens!målarbejde!(holdning!6,!forudsætninger!7,!brug!8,læreplaner!9)!
•!!!!!!!Undervisning!(motivation!10,!opgavetyper!11,!deltagelse!12,!
undervisningsdifferentiering!13,!antal!elever!14)!
Elevsurvey!
Elevtyper!og!oplevelse!af!
kompetencer!
•!!!!!!!Baggrund!(køn!1,!etnicitet!2,!sprog!3,!forældres!job!og!uddannelse!4-5,!
bøger!6)!
•!!!!!!!Undervisning!(afvigelse!7,!engagement/mening!8,!målarbejde!9-13,!
begrundelse!14,!undervisningsform!15)!
Kompetencemåling!
Det!21.!århundredes!
kompetencer!
•!!!!!!!Samarbejdskompetence!
•!!!!!!!Scenariekompetence!
•!!!!!!!Kommunikativ!kompetence!I!(information)!
•!!!!!!!Kommunikativ!kompetence!II!(produktion)!
!!
Tabel'3:'Instrumenter!i!den!kvantitative!undersøgelse.!
!
Som!gennemgangen!af!de!dataindsamlinger!og!metoder,!der!forskningsmæssigt!har!været!i!spil!i!
projektet,!understreger,!bærer!projektet!præg!af!en!bred!metodisk!tilgang.!Formålet!har!været!at!
belyse!digitalt!understøttede!læringsmål!fra!forskellige!perspektiver.!!
!
!
14.'Evaluering'af'forandringsteori/teoretisk'framework!
Hvordan!stemmer!projektets!resultater!overens!med!den!opstillede!forandringsteori?!
!
Den!overordnede!forandringsteori!i!projektet!sammenkobler!læringsmål,!teknologier!og!læseplaner!i!
tre!problemstillinger,!omkring!(a)!koblingen!af!læreplaner,!læringsmål!og!undervisningsforløb,!(b)!
omsætning!og!konkretisering!af!læringsmål!til!virksom!undervisning,!(c)!opfølgning,!progression!og!
undervisningsdifferentiering.!
Koblingen%af%læreplaner,%læringsmål%og%undervisningsforb%er!et!problemfelt,!der!vedrører,!hvordan!
læreplaner!muliggør!opsætning!af!læringsmål!samt!annotering,!udvælgelse!og!gennemførelse!af!
læringsforløb.!Projektets!forandringsteori!har!haft!fokus!på!nødvendigheden!af,!at!lærere!og!elever!
tager!ejerskab!til!oversættelsen!mellem!Forenklede!Fælles!Mål!og!konkrete!undervisningsforløb.!Dette!
har!vi!gjort!ved!at!udvikle!teknologi!og!interventionsstruktur,!der!understøtter!læreres!selvstændige!
målformulering,!og!kobling!af!disse!til!FFM.!!
Denne!kobling!og!har!vist!sig!central,!og!vores!forandringsteori!om!vigtigheden!af!selvstændig!
formulering!og!målopsætning!er!derved!bekræftet.!Men!vores!initiale!naturlige!forestilling!om!
læringsmål!og!målforståelser!blev!ret!tidligt!udfordret!af!arbejdet!med!at!udvikle!værktøj!og!
intervention!sammen!med!projektets!lærere!og!didaktikere.!Derfor!valgte!vi!på!et!sent!tidspunkt!at!
fokusere!den!kvalitative!baseline!og!endline!på!læreres!målforståelser!som!beskrevet!i!afsnit!10.!
Omsætning%og%konkretisering%af%læringsmål%til%virksom%undervisning%benævner!de!centrale!led!i!et!
problemfelt,!der!vedrører!fortolkning!af!læreplaner!og!læringsmål!med!henblik!på!gennemførelse!
undervisning.!Man!kan!anskue!denne!proces!både!fra!et!læreplansperspektiv!og!fra!et!
praksisperspektiv.!I!et!læreplansperspektiv!vil!man!typisk!tale!om!at!nedbryde!mål,!hvilket!afspejler!en!
forestilling!om,!at!man!bør!opdele!og!specificere!de!overordnede!mål!i!en!række!overskuelige!delmål,!
som!man!kan!nå!et!ad!gangen.!I!et!praksisperspektiv!vil!man!typisk!tale!om!at!give!undervisningen!en!
retning,!hvilket!afspejler,!at!målstrategien!skal!forankres!i!en!konkret!praksis!med!et!bestemt!indhold!
og!deltagere!med!specifikke!behov,!forudsætninger!og!potentialer,!og!det!er!væsentligt!at!se!begge!
perspektiver!som!vigtige.!
Vores!forandringsteori!har!således!opereret!med!det!væsentlige!i!at!støtte!både!målopsætning!i!
!
!
!
27!
forbindelse!med!planlægning,!og!forberedelse,!samarbejde!herom!samt!monitorering!og!målopfølgning!
i!forbindelse!med!undervisningsaktiviteter.!Både!de!kvalitative!og!de!kvantitative!resultater!bekræfter,!
at!ejerskab!over!målformuleringerne!er!helt!centralt,!men!samtidig!har!resultaterne!vist,!at!dette!
ejerskab!ikke!blot!opnås!ved!en!øget!nedbrydning!og!konkretisering,!men!gennem!en!række!forskellige!
mekanismer.!Det!stiller!større!krav!til!teknologiernes!fleksibilitet!end!antaget!i!udviklingen!af!
forandringsteorien.!Endelig!har!erfaringerne!fra!interventionerne!tydeliggjort!det!mulighedsrum,!der!
ligger!i!at!knytte!indførelsen!af!teknologier!til!at!understøtte!målstyret!undervisning!sammen!med!
fælles!praksisnær!kompetenceudvikling!i!et!kapacitetsopbygningsperspektiv.!
Opfølgning,%progression%og%undervisningsdifferentiering%vedrører!elevernes!performance!og!de!
realiserede!læreprocesser!i!undervisningen!samt!lærerens!mulighed!for!at!følge!op!herpå.!Projektets!
forandringsteori!har!på!dette!punkt!fokuseret!på!at!skabe!relativt!enkle!metoder!til!at!inddatere!elevers!
målopfyldelse!hurtigt!og!bekvemt,!for!at!understøtte!at!evaluering!let!kan!integreres!i!undervisningen.!
Grundet!interventionens!længde!og!Målpilens!tekniske!modenhed!er!det!på!nuværende!tidspunkt!
vanskeligt!at!vurdere!dette!aspekt!af!forandringsteorien.!
!!
Det!blev!tydeligt!i!forbindelse!med!interventionen,!at!vores!teknologi!ikke!støttede!læreres!praksis!med!
forandring!af!målsætning!godt!nok,!som!beskrevet!i!afsnit!10.f.!Dette!resultat!falder!tilbage!på!
forandringsteoriens!antagelse!om,!at!opfølgning!og!evaluering!primært!var!et!forhold,!der!skulle!
vurdere!opfyldning!af!mål,!der!var!sat!op!i!forbindelse!med!planlægningen!af!undervisningen.!Således!
ville!det!have!styrket!virkningsteorien,!hvis!den!havde!taget!højde!for,!at!målsætninger!emergerer!og!
forandres!i!forbindelse!med!undervisningssituationen.!
!
!
15.'Implementerbarhed'og'mulighed'for'udbredelse!
Hvordan!vurderes!projektets!implementerbarhed!og!mulighed!for!lokal!og!national!udbredelse?!
Projektets!overordnede!resultater!peger!på!værdien!i!at!arbejde!målstyret!i!tværfaglige!didaktiske!
teams!med!fagdidaktiske!problemstillinger!omkring!målstyret!undervisning!og!i!at!anvende!digitale!
teknologier!til!at!understøtte!dette!arbejde.!!
Resultaterne!fra!både!den!kvalitative!og!den!kvantitative!undersøgelse!peger!på!en!række!
vanskeligheder!og!potentialer!med!at!implementere!målstyret!undervisning!og!digitale!teknologier,!der!
understøtter!målstyret!undervisning.!Den!kvantitative!undersøgelse!viser!en!ikke!ubetydelig!
utilfredshed!med!at!arbejde!målstyret.!Derudover!er!kompleksiteten!i!lærernes!målforståelse!en!
udfordring!for!umiddelbar!best!practice-udvikling!og!opskalering!af!målstyret!undervisning.!Lærerne!
forstår!mål!på!mange!forskellige!måder,!og!det!betyder,!at!der!også!er!stor!variation!i!oplevelser!af,!
hvordan!målstyret!undervisning!kan!eller!bør!understøttes!digitalt.!Vores!resultater!peger!derfor!på,!at!
de!komplekse!og!mangefacetterede!målforståelser!passer!dårligt!sammen!med!one-size-fits-all-ideer!
om!teknologiunderstøttelse!af!læringsmål.!!
!
Projektet!har!udviklet!en!række!konkrete!processer!og!teknologier,!som!kan!udgøre!et!godt!fundament!
for!fremtidig!implementering!og!udbredelse!af!digital!understøttelse!af!læringsmålsarbejdet.!Dels!
Målpilen,!der!har!en!række!potentialer,!som!arbejdet!på!skolen!har!valideret.!Fx!tillader!teknologien,!at!
en!lang!række!undervisningsformer!målorienteres,!og!teknologien!understøtter,!at!lærerne!opnår!
ejerskab!til!læringsmålene.!For!at!denne!teknologi!kan!udbredes!og!opskaleres,!kræver!det!dog,!at!der!
udvikles!en!egentlig!𝛽-version!af!softwaren.!De!mange!variationer!i!lærernes!målforståelser!vidner!om!
et!behov!for!at!udvikle!teknologier!til!digital!understøttelse!af!arbejdet!med!læringsmål,!der!i!langt!
højere!grad!er!dynamiske!og!fleksible.!!
!
Interventionen!på!de!10!skoler!har!vist!en!værdi!i!at!arbejde!med!målstyring!som!kollaborativ!
kapacitetsopbygning.!Tilgangen!med!møder!med!fagdidaktikere!er!umiddelbart!implementerbar!men!
for!ressourcekrævende!til!bredere!implementering,!bl.a.!fordi!nærværende!projekt!har!udviklet!og!
udforsket!nye!ufærdige!teknologier!i!forbindelse!med!arbejdet.!
!
!
!
28!
!
!
!
16.'Anbefalinger!
Hvilke!anbefalinger!kan!gives!på!baggrund!af!projektets!resultater?!
!
Resultaterne!peger!på,!at!målstyret!undervisning!er!et!komplekst!fænomen,!der!ikke!nødvendigvis!
egner!sig!til!direkte!lineær!implementering,!hvor!alle!lærere!og!elever!arbejder!med!samme!opfattelser!
af!mål!og!tegn!på!læring.!Samtidig!viser!resultaterne,!at!samarbejde!og!fælles!indsats!er!vigtigt,!for!at!
arbejdet!med!målstyring,!digitale!teknologier!og!udvikling!af!undervisning!er!virksomt!i!forhold!til!at!
skabe!bedre!undervisning!og!læring.!På!denne!måde!spiller!de!teknologier!og!koncepter,!der!foreslås!
anvendt!for!målstyring,!to!næsten!modstridende!roller,!da!de!på!den!ene!side!skal!være!fleksible!og!
tillade,!at!forskellige!lærere!og!elever!arbejder!ud!fra!forskellige!mål!og!opfattelser!af,!hvad!mål!er,!og!
på!den!anden!side!skal!understøtte!samarbejde,!kommunikation!og!forhandling!af!læringsmål!og!
målopfattelser.!Lykkes!fleksibiliteten!ikke,!vil!målorientering!blive!opfattet!som!et!diktat!om!ensretning.!
Både!de!kvantitative!og!de!kvalitative!resultater!peger!på!dette!forhold!som!den!væsentligste!grund!til!
den!stigende!bekymring!og!negative!holdning!til!målstyret!undervisning,!som!projektet!har!kortlagt.!
Hvis!lærere!og!elever!oplever,!at!de!digitale!teknologier!bidrager!til,!at!de!underlægges!mål,!som!de!
ikke!anerkender!og!føler!ejerskab!til,!vil!implementering!af!sådanne!teknologier!have!ringe!muligheder!
for!at!lykkes.!Hvis!værktøjerne!på!den!anden!side!ikke!lykkes!med!at!understøtte!læreres!samarbejde!
omkring!målstyret!undervisning,!er!der!en!risiko!for,!at!disse!teknologier!hverken!vil!skabe!bedre!
undervisning!eller!bidrage!til!effektivisering!af!skolen.!Disse!modstridende!roller!stiller!store!krav!til!
teknologiernes!fleksibilitet!og!udfordrer!forudsigeligheden!af!forskellige!implementerings-!og!
ibrugtagningsindsatser.!!
!
Vi%anbefaler%derfor,%at%den%igangværende%implementering%af%digitale%teknologier%til%målstyret%
undervisning%følges%op%af%evalueringsindsatser%på%forskellige%niveauer%samt%mere%eksplorativ%forskning%i,%
hvilke%effekter%digitale%teknologier%til%målstyring%har%på%undervisning%og%læring.!
!
Arbejdet!i!dette!projekt!har!adresseret!et!spørgsmål!om!ejerskab!og!autonomi,!og!resultaterne!viser,!at!
Målpilen!både!er!plastisk!nok!til!at!imødekomme!flere!forskellige!tilgange!til!målstyret!undervisning!og!
har!været!i!stand!til!at!understøtte!læreres!samarbejde.!Samtidig!har!forskningen!vist!en!række!
problemer!og!udviklingsområder!for!denne!teknologi.!Målpilen!videreføres!ikke!umiddelbart!som!
kommerciel!teknologi,!og!der!bør!derfor!gøres!en!særlig!indsats!for!at!sikre,!at!projektets!resultater!kan!
aktiveres!over!for!de!teknologier,!der!bliver!anvendt!og!udviklet!fremadrettet.!!
!
Vi%anbefaler%derfor,%at%der%gøres%en%særlig%indsats%for%at%formidle%projektets%resultater%til%
teknologiudviklere%og%ansvarlige%for%pædagogisk%it%på%skolerne.%Desuden%kan%man%overveje%at%videreføre%
Målpilen%i%en%version%for%at%eksemplificere,%hvordan%ejerskabsudfordringer%og%samarbejde%kan%gribes%an.!
!
Det!tværfaglige!samarbejdsforum!om!undervisningsudvikling!og!teknologiimplementering,!som!
projektets!intervention!skabte!på!skolerne,!har!vist!sig!virksomt!i!forhold!til!at!forbedre!den!kollegiale!
dialog,!refleksion!og!samarbejde!omkring!undervisningsudvikling.!Potentialet!for!kapacitetsopbygning!
gennem!den!udfordring!og!forandring,!som!indførelsen!af!digitale!teknologier!til!målstyret!undervisning!
repræsenterer,!bør!udnyttes.!Dels!kan!fælles!kollegialt!arbejde!være!med!til!at!løfte!kvaliteten!af!
undervisningen,!og!dels!peger!projektets!resultater!på!manglende!ejerskab!til!målstyret!undervisning!
som!et!stigende!problem,!der!bl.a.!skyldes,!at!koncepter!og!teknologier,!der!understøtter!målstyret!
undervisning,!opfattes!som!udefra!påtrykte!regelsæt.!!
!
Vi%anbefaler%derfor,%at%eventuelle%kapacitetsopbygnings-%og%implementeringsaktiviteter%omkring%digitale%
værktøjer%til%målstyret%undervisning%tilrettelægges%således,%at%grupper%af%lærere%får%mulighed%for%at%
udvikle%deres%tilgang%til%målstyret%undervisning%sammen.!
!
... Ud fra undersøgelsen er formuleret nogle konkrete råd til henholdsvis valg, implementering og anvendelse af digitale laeringsplatforme. Udover bidrag fra EVA's undersøgelse bliver resultater fra naervaerende projekt også stillet i forhold til resultater fra demonstrationsskoleprojektet "Digitalt Understøttede Laeringsmål" (Misfeldt, 2016). I EVA's rapport udvikles og begrundes gode råd omkring valg, implementering og anvendelse af laeringsplatformen. ...
... Det fordrer dels et godt fagdidaktisk teamsamarbejde og dels, at platformen kan tilpasse sig de enkelte elever og laereres behov. Denne tilpasning er dog ikke udelukkende et spørgsmål om funktionalitet og brugervenlighed, men i lige så høj grad et spørgsmål om udvikling af et paedagogisk sprog omkring laeringsplatformen (Misfeldt, 2016). Desuden viste projektet, at der blandt det deltagende det paedagogiske personale var mange forskellige forståelser af centrale paedagogiske begreber som laeringsmål og evaluering, samt at disse forskelle fordrer, at platformen er relativt fleksibel i sin måde at aktivere og artikulere disse begreber. ...
... Kapacitetsopbygningsmuligheden, der ligger i, at det paedagogiske personale arbejder sammen med at forholde sig til laeringsplatforme, der blev beskrevet i rapporten Digitalt Understøttede Laeringsmål (Misfeldt, 2016), er også aktiveret i dette projekt. Det er desuden tydeligt, at pointen fra denne rapport om, at teknologierne skal kunne koble fleksibelt til en raekke forskellige forståelser af paedagogiske begreber som fx laeringsmål, er vaesentligt. ...
foraeldres job og uddannelse 4-5, bøger 6) • Undervisning (afvigelse 7, engagement/mening 8
  • Baggrund
Baggrund (køn 1, etnicitet 2, sprog 3, foraeldres job og uddannelse 4-5, bøger 6) • Undervisning (afvigelse 7, engagement/mening 8, målarbejde 9-13, begrundelse 14, undervisningsform 15)