ChapterPDF Available

Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie

Authors:

Abstract

W ostatnich latach w wielu dziedzinach obserwujemy coraz szersze podej- ście interdyscyplinarne w badaniach naukowych – od studiów o profilu mieszanym do prób wydzielania nowych gałęzi wiedzy, takich jak neuronauka (neuroscience) czy nauka o złożoności (complexity science). Obecnie widać także inny wyraźny trend: do łączenia nauk humanistycznych z naukami ścisłymi. Tradycyjny podział na science and humanities ulega zatarciu zarówno w warstwie pojęciowej, jak i metodologicznej. To właśnie innowacyjność w podejściu metodologicznym, zawierającym nie tylko praktykę, lecz także zmienioną podstawę teoretyczną, daje nadzieję na nowe spojrzenie na podstawowe problemy kulturoznawstwa: czym jest kultura, jaka jest jej struktura, jakim prawom podlega jej rozwój? Czy w ogóle można mówić o rozwoju, czy może jedynie o zmianach? Wyniki tradycyjnego myślenia o tych problemach mogą w owym podejściu zostać zestawione z analizą matematyczną i modelowaniem komputerowym kultur oraz rewizją metafizycznego spojrzenia na byt i relację, takiego jak np. teoria aktora-sieci Bruno Latoura. Być może dopiero opracowanie modeli od ich ontologicznych podstaw pozwoli choć w części uniknąć błędów zarzucanych odhumanizowanej inżynierii.
Paweł ZgrZebnicki
Perspektywy !
modelowania numerycznego !
w kulturoznawstwie
Słowa kluczowe: kulturoznawstwo, polityka społeczna, modelowanie, symulacja kompu-
terowa, interdyscyplinarność
Streszczenie: W ostatnich latach w wielu dziedzinach obserwujemy coraz szersze podej-
ście interdyscyplinarne w badaniach naukowych – od studiów o profilu mieszanym do
prób wydzielania nowych gałęzi wiedzy, takich jak neuronauka (neuroscience) czy nauka
o złożoności (complexity science).
Obecnie widać także inny wyraźny trend: do łączenia nauk humanistycznych
z naukami ścisłymi. Tradycyjny podział na science and humanities ulega zatarciu zarówno
w warstwie pojęciowej, jak i metodologicznej.
To właśnie innowacyjność w podejściu metodologicznym, zawierającym nie tylko
praktykę, lecz także zmienioną podstawę teoretyczną, daje nadzieję na nowe spojrzenie
na podstawowe problemy kulturoznawstwa: czym jest kultura, jaka jest jej struktura,
jakim prawom podlega jej rozwój? Czy w ogóle można mówić o rozwoju, czy może
jedynie o zmianach? Wyniki tradycyjnego myślenia o tych problemach mogą w owym
podejściu zostać zestawione z analizą matematyczną i modelowaniem komputerowym
kultur oraz rewizją metafizycznego spojrzenia na byt i relację, takiego jak np. teoria
aktora-sieci Bruno Latoura.
Być może dopiero opracowanie modeli od ich ontologicznych podstaw pozwoli choć
w części uniknąć błędów zarzucanych odhumanizowanej inżynierii.
tom 2-popr.indd 33 2017-08-21 13:42:15
34 Paweł Zgrzebnicki
"#$%&'()*+,*
W 1959 r. C. P. Snow opublikował głośny tekst zatytułowany The two cultures
and the scientific revolution1. Książka na wiele lat stanowiła punkt odniesie-
nia dla wielu dyskusji o charakterystycznym podziale w sposobie myślenia;
podziale, który trwale (jak by się wydawało) rozwarstwia dwie kultury: świata
nauk ścisłych oraz nauk humanistycznych. W swojej pracy Snow zwracał
uwagę na jego zdaniem niemożliwą do zasypania2 szczelinę pomiędzy
humanistami a osobami ze ścisłym wykształceniem. Autor jako przyczynę
wskazywał wzajemne niezrozumienie3 prowadzące nawet do nieuzasadnio-
nych kpin i wywyższania wartości jednych ponad drugich4, a w najlepszym
wypadku do zwykłego ignorowania5.
Ów podział nie powstał arbitralnie, lecz ma swoją długą historię, sięga-
jącą swymi korzeniami do czasu oświecenia. Rozłam intelektualnych tradycji
rozwijał się poprzez przełom antypozytywistyczny na początku XX w., czasy
powojenne i burzliwe lata 60., żeby wspomnieć tylko te najważniejsze spo-
śród kamieni milowych w rozwoju strukturyzacji wiedzy6.
Dualistyczny podział Snowa został z czasem podważony, zauważono
bowiem, że prócz rzeczonych dwóch kultur uprawiania nauki pojawiła się też
trzecia – nauki społeczne. Oto w swojej pracy7 Jerome Kagan nie tylko iden-
tyfikuje ów trójstanowy podział, lecz także dokonuje szczegółowej analizy
cech każdej z trzech kultur. Według Kagana nauki ścisłe, społeczne i humani-
styczne różnią się we wszystkich dziewięciu wymiarach8:
1 C. P. Snow, The two cultures and the scientific revolution. Nowy Jork: Cambridge University
Press 1961.
2 Ibidem, s. 17.
3 Ibidem, s. 9.
4 Ibidem, s. 15–16.
5 Ibidem, s. 3–4.
6 R. E. Lee, Cultural studies, complexity studies and the transformation of the structures of
knowledge, „International Journal of Cultural Studies” 2007, tom 10, nr 1, s. 11–20.
7 J. Kagan, The three cultures: Natural sciences, social sciences, and the humanities in the 21st
century, Nowy Jork: Cambridge University Press 2009.
8 Ibidem, s. 2–5.
tom 2-popr.indd 34 2017-08-21 13:42:15
35
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
1. głównego celu jaki przed nimi stoi,
2. głównych źródeł dowodowych i sposób kontrolowania warunków,
w których przeprowadzane są badania,
3. używanego słownictwa,
4. wpływu uwarunkowań historycznych,
5. wpływu etyki,
6. zależności od wsparcia zewnętrznego,
7. warunków pracy naukowców,
8. wkładu w ekonomię państwa,
9. kryterium piękna.
Choć trzy kultury literalnie, jak się wydaje, dzieli wszystko, bliższe spoj-
rzenie na pierwszy z punktów odsłania pewne podobieństwa.
Tabela 1. Podobieństwo trzech kultur w wymiarze głównego celu
Nauki ścisłe Nauki społeczne Nauki humanistyczne
Przewidywanie
i wyjaśnianie
wszystkich zjawisk
naturalnych
Przewidywanie
i wyjaśnianie ludzkich
zachowań i stanów
psychologicznych
Zrozumienie
reakcji człowieka
na zdarzenia oraz
znaczeń, jakie ludzie
nadają doświadczeniu
w funkcji kultury, epoki
historycznej i historii
życia
Źródło: Kagan 2009, s. 4.
Po pierwsze wszystkie trzy grupy nauk zainteresowane jakąś formą zro-
zumienia rzeczywistości i poznania prawdy, a po drugie ich zainteresowania
zawierają się wzajemnie w sobie w kierunku od nauk humanistycznych,
poprzez społeczne, aż do ścisłych. Patrząc na zestawienie Kagana, można
dojść do wniosku, że cel nauk jest wspólny. W wymiarze poznawczym różni
je jedynie podzbiór rzeczywistości, który pragną zgłębić: ludzkie dramaty
i doświadczenia estetyczne zawierają się w jakimś sensie w pojęciu zachowań
i stanów psychologicznych, a te z kolei – w świecie zjawisk naturalnych.
tom 2-popr.indd 35 2017-08-21 13:42:15
36 Paweł Zgrzebnicki
Podobna konkluzja wyłania się z pracy9, w której Lui Lam zauważa, że
zrozumienie człowieka jest w rzeczy samej kwestią zrozumienia elementu
natury, a więc pozostaje jak najbardziej w kręgu zainteresowań nauk ścisłych,
które przecież stawiają sobie za zadanie zrozumienie całego uniwersum, a nie
tylko jakiejś wybranej jego części. Co więcej, Lam czyni celną uwagę wobec
tego, jak blisko w rzeczywistości znajdują się nauki humanistyczne i ścisłe, jak
niewiele w istocie je dzieli. Autor zauważa, że oto różnica wynika z innego
instrumentu badawczego, innego „detektora” rzeczywistości. Literatura
piękna opisuje świat, korzystając z opisu ludzkich zmysłów przetworzonych
przez umysł, przedstawiciele nauk ścisłych korzystają natomiast z zewnętrz-
nych instrumentów zarówno w warstwie pomiaru świata, jak i przetworzenia
wyniku. Warto zauważyć, że wspomniane nauki społeczne korzystają z obu
metodologii w różnych obszarach swojej dziedziny.
W 1963 r. wydano drugą edycję The Two Cultures, w której Snow zdecy-
dował się dodać nowy esej pt. The Two Cultures – A Second Look. Zasugerował
w nim, że powstanie ewentualnej trzeciej kultury mogłoby zasypać przepaść
pomiędzy istniejącymi dwoma10, 11. Autor nie widział tej roli w jakimś szcze-
gólnym typie nauki, jak później postrzegał tę kwestię Kagan, ale wyrażał
nadzieję na możliwość wzniesienia się ponad tradycyjny podział poprzez
dialog. Kilkadziesiąt lat później rolę trzeciej kultury Snowa odgrywa dyskurs
popularnonaukowy, mający już ugruntowaną pozycję we współczesnym
świecie przekazu medialnego12, 13.
Jednak laicka dyskusja kanalizowana poprzez popularne media nie
może w żadnym stopniu zbliżyć do siebie na poziomie dogłębnego zrozu-
mienia ani przedstawicieli, ani narzędzi nauk humanistycznych i ścisłych.
Niespecjalistyczny dialog może, owszem, zaznajomić obydwie strony z tym,
9 L. Lam, The two cultures and The Real World, 9th International Conference on Public
Communication of Science and Technology, Seul 17–19.05.2006, The Pantaneto Forum, issue 24.
10 J. Brockman, Conversation: Culture. Introduction. The Third Culture, https://www.edge.
org/conversation/the-emerging, 21.11.2016.
11 Across the great divide, „Nature Physics” 2009, nr 5, s. 309.
12 J. Brockman, op. cit.
13 J. van Dijck, After the “Two Cultures”: Toward a “(Multi)cultural” Practice of Science
Communication, „Science Communication” 2003, tom 25, nr 2, s. 177–190.
tom 2-popr.indd 36 2017-08-21 13:42:15
37
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
czym zajmują się ich koledzy z uniwersytetu, ale będzie to wyłącznie opis
pobieżny, w którym odbiorcy stają w tej samej pozycji co człowiek niedosta-
tecznie wykształcony. Prawdziwe zbliżenie, takie, które owocuje nową jako-
ścią nauki, trwałe zasypanie owej przepaści, o której pisał Snow, następuje
jedynie w wyniku złączenia dorobku nauk humanistycznych i ścisłych. Kiedy
obie „kultury” zaczynają sięgać po wzajemne teorie, praktyczne narzędzia
i metody, kiedy ich przedstawiciele zaczynają widzieć swoje dziedziny nie
jako hermetyczne, lecz jako interdyscyplinarne zagadnienia, wtedy mamy do
czynienia z nową jakością, syntezą prowadzącą do pełniejszego zrozumienia
rzeczywistości.
Wobec powstawania coraz to nowych dziedzin nauki, setek specjalizacji,
dzielenia ich na teoretyczne i stosowane, interdyscyplinarna synteza wydaje
się tym, co w mniejszości, lecz jednocześnie tym, dzięki czemu można zoba-
czyć naukową prawdę z zupełnie nowej perspektywy.
W tym miejscu zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na pewną komplika-
cję. Dwie lub trzy kultury, o których wspomniano powyżej, stanowią pewne
style uprawiania nauki. Można by rzec: sposób humanistyczny, sposób ścisły,
sposób, w jaki rozwiązują zagadnienia nauki społeczne, a nawet sposób,
w jaki widzą problemy nauki dziennikarze. Nawiązując do retoryki Snowa,
odniesiono się do nich jako „kultur”. Jednocześnie przedmiotem badań nauki
kulturoznawstwa są kultury w ogóle, nie tylko oczywiście te wspomniane
wyżej. Są to kultury zarówno tworzone przez świat nauki i dziennikarstwa,
jak i przez społeczności wiejskie, plemiona, narody itd. Z innej strony patrząc,
sam sposób badania, którym posługuje się kulturoznawstwo, też często okre-
ślany jest jako „kultura” uprawiania nauki. Powstaje tu więc problem ścisło-
ści językowej, a mianowicie takiego wyrażania myśli, aby odbiorca mógł bez
trudu zrozumieć, o jakiej kulturze w danej chwili jest mowa. Pragnę zwrócić
uwagę na tę niedogodność, jednocześnie wyrażając nadzieję, że kontekst
przedstawiony w tekście pozwala odróżnić, czy mowa o kulturze jako spo-
sobie uprawiania nauki, czy o kulturze jako przedmiocie, który owa nauka
bada.
tom 2-popr.indd 37 2017-08-21 13:42:15
38 Paweł Zgrzebnicki
Kontekst badawczy
Próby zrozumienia zachowań ludzkich oraz relacji społecznych w reprezen-
tacji „numerycznej”, a więc z użyciem języka matematyki, mają już długą
historię. Spisy powszechne organizowane były w starożytnym Egipcie, Babi-
lonii, Chinach, Palestynie oraz Rzymie i zwykle pomagały ocenić stan finan-
sowy, stan siły roboczej oraz potencjału militarnego państw14. Biblijne zapisy
wspominają daty 1491 p.n.e. i 1017 p.n.e.15 Z kolei w Indiach najwcześniejsze
zapisy wspominają okres między 800 a 600 r. p.n.e.16
W XVIII w. rozwój statystyki pomagał uporać się z coraz to nowymi
danymi, wobec których stanęli ówcześni badacze i politycy. Warto nadmie-
nić, że samo słowo „statystyka” czerpie swą etymologię od pojęcia państwa.
Nowołacińskie słowo statisticum i włoskie statista jasno wskazują na poli-
tyczną konotację owej dziedziny wiedzy. Także niemiecki filozof Gottfried
Achenwall (1719–1772), uważany za jednego z twórców współczesnej staty-
styki, określał ją mianem analizy danych dotyczących państwa.
Z metod statystycznych korzystał Charles Darwin, opierając swoje twier-
dzenia na badaniach ilościowych, m.in. sporządzonych wśród żołnierzy
amerykańskich, badaniach pojemności płuc oraz innych wartościowych tabe-
lach z ówczesnych prac antropologicznych17.
Fascynację metodami matematycznymi widać szczególnie wyraźnie
w eugenice – szczególnie w pierwszej połowie XX w. popularnym wśród
naukowców i polityków nurcie myślowym. W swojej książce The Burden Of
Civilization Lothrop Stoddard peroruje na cześć statystyki, analizując różne
cechy „ras” ludzkich, z wielkim upodobaniem odnosząc się do numerycz-
nego współczynnika inteligencji (IQ) oraz pojęcia korelacji18.
14 History of Census Taking. A historical perspective, http://cso.gov.tt/census/censushistory,
21.11.2016.
15 Ibidem.
16 Brief history of census, http://censusindia.gov.in/Census_And_You/brief_history_of_
census.aspx, 21.11.2016.
17 C. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, Londyn: J. Murray 1871.
18 L. Stoddard, The Revolt Against Civilization The Menace of The Under Man, Nowy Jork:
Charles Scribner’s Sons 1922, s. 34–38, 48–50, 60, 63 i in.
tom 2-popr.indd 38 2017-08-21 13:42:15
39
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
Praktyki pomiaru i klasyfikacji ludzkich parametrów, takich jak np. kształt
czaszki, stanowiły wielką nadzieję na dokonanie przełomu np. w krymino-
logii19. Choć dawne prace z zakresu kraniometrii czy eugeniki dziś wydają
się niedorzeczne, a nawet przerażające, warto w kontekście historycznym je
odnotować, jako że pokazują ewidentnie potrzebę parametryzacji w zakre-
sie socjologicznym; potrzebę wynikającą zapewne z przekonania, że to jakiś
obraz matematyczny ludzkiej społeczności, model numeryczny przyczyni
się do zrozumienia zbyt skomplikowanego do bezpośredniej percepcji świata.
Także w metodologii drugiej połowy XX w. widać upodobanie do mate-
matyzowania problematyki kulturowej i społecznej. Należy tu z pewnością
wspomnieć o niezliczonej ilości i złożoności badań socjologicznych, wykorzy-
staniu metod ilościowych, ankiet i całego aparatu statystycznego służącego
do opracowywania danych. Modele numeryczne w tym zakresie tworzą już
nie tylko naukowcy, lecz także prywatne firmy: zarówno na użytek własny,
jak i cudzy. Owe modele nie tylko obrazują świat zastany przez ankietera, ale
również starają się przewidywać przyszłość, kiedy to np. na podstawie serii
badań preferencji konsumentów rozważa się ich możliwe upodobania co do
zakupów w przyszłości. Także na polu samego kulturoznawstwa czynione
są wielkie starania w kwestii znalezienia liczbowego odwzorowania świata.
Nie można w tym kontekście pominąć prac amerykańskiego antropologa
Petera Murdocka, który w 1954 r. w pracy Outline of World Cultures20 zawarł
listę wszystkich znanych wówczas kultur, a w kolejnych latach publikował
podobne zestawienia kodowane według dziesiątek, a nawet setek zmien-
nych21, 22, 23. Murdock nie tylko parametryzował swoje badania, lecz także
analizując wyniki, starał się wyizolować wzory24 i zauważał ich złożoność25.
19 D. Pick, Faces of Degeneration: A European Disorder, C.1848-1918, Londyn: Cambridge
University Press 1993.
20 P. Murdock, Outline of World Cultures, New Heaven: Human Relations Area Files 1954.
21 P. Murdock, World Etnographic Sample, American Anthropologist Association 1957.
22 P. Murdock, Atlas of World Cultures, American Anthropologist Association 1981.
23 P. Murdock, Ethnographic Atlas: A Summary, Pittsburgh: The University of Pittsburgh
Press 1967.
24 P. Murdock, Kin Term Patterns and Their Distribution, „Ehnology” 1970 (4), tom 9, nr 2,
s. 165–208.
25 P. Murdock, C. Provost, Measurement of Cultural Complexity, „Ehnology” 1973 (10), tom
12, nr 4, s. 379–392.
tom 2-popr.indd 39 2017-08-21 13:42:15
40 Paweł Zgrzebnicki
Obecnie organizacja Human Relations Area Files, Inc. (HRAF) kontynu-
uje badania zapoczątkowane przez Murdocka, udostępniając bogate bazy
danych zawierające tysiące rekordów na temat setek kultur kodowanych
według tysięcy zmiennych. HRAF udostępnia także bazę danych testowa-
nych hipotez, próbki danych do prowadzenia testowych analiz, umożliwiając
badaczom opracowywanie i testowanie modeli numerycznych z zakresu
zagadnień kulturoznawstwa, antropologii czy socjologii26, 27.
Współcześnie powstaje ogromna liczba prac z zakresu modelowania
zachowań społecznych i modelowania kultury (np. Gottman i in. 1999,
Skvoretz 2002, Wilkinson 2002, Ehrlich i Levin 2005, Liebovitch i in. 2008,
Valacher i in. 2012, Byrne i Callaghan 2013, Stewart 2016, Manovich 2016).
Przyjmowane obecnie modele różne, lecz w dużej mierze skupiają się na
badaniu układów złożonych28.
Kontekst krytyczny
Nadal nie wybrzmiały jeszcze echa tzw. wojen o naukę, a więc żarliwej dys-
kusji toczonej pomiędzy postmodernistycznymi myślicielami a realistami
reprezentującymi nauki ścisłe w latach 90. XX w. Przedstawiciele tego dru-
giego nurtu myślowego uznali, że argumenty przeciwnej strony są często
doprowadzone do absurdu29 oraz pozbawione znaczenia30.
Szereg zarzutów, jakie czynili naukom ścisłym przedstawiciele nauk
humanistycznych, wynikało z krytyki obiektywizmu jako atrybutu nie-
prawdziwego, sztucznego i niemożliwego do utrzymania wobec mnogości
możliwych poglądów. Szczególnie aktywnie na tym polu zaznaczyła się argu-
mentacja wysuwana przez przedstawicielki i przedstawicieli nowego materia-
26 eHRAF World Cultures, http://ehrafworldcultures.yale.edu, 21.11.2016.
27 Explaining Human Culture, http://hraf.yale.edu/ehc, 21.11.2016.
28 B. Castellani, Complexity Map, http://www.art-sciencefactory.com/complexity-map_
feb09.html, 21.11.2016.
29 A. D. Sokal, J. Bricmont, Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science,
New York: St. Martins Press, 1999, s. ix, 4 i in.
30 Ibidem.
tom 2-popr.indd 40 2017-08-21 13:42:15
41
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
lizmu feministycznego. Sugerowali oni, że brzmienie tzw. faktów naukowych
nie może być oderwane od człowieczego aspektu. Argumenty zmierzały do
pokazania, że nie sposób wskazać obiektywnej rzeczywistości poza kontek-
stem kulturowym, że każdy aspekt nauk ścisłych wybrzmiewa społecznie
i dlatego nie można skonstruować niczego, co obiektywne. W swojej pracy
Hames-Garca twierdzi, że biologia i kultura współdziałają (intra-acting), że
ciała nie mają immanentnego znaczenia, że na ich postrzeganie wpływa osad
(sediment) historyczny ich współdziałania z ideologiami i praktykami poli-
tyczno-ekonomicznymi. Z tego, jak wnioskuje Hames-Garca, wynika, że nikt
nie może przypisać określonego jednego znaczenia danemu ciału31.
Postrzeganie świata jako tańczącej gry subiektywnych zjawisk nieroze-
rwalnie związanych ze społeczeństwem, ciałem, a w szczególności seksu-
alnością, stało się głównym motywem przewodnim nowego materializmu
feministycznego. Manifest seksualno-polityczny przeszedł w realną prak-
tykę krytyki nauk ścisłych i ich „pewników”. Atak na model społeczny stał
się atakiem na model matematyczny, w szczególności skierowany został
przeciwko fizyce, próbującej objaśnić świat „obiektywny”, ubierając go
w matematyczny wzór.
Krytyka obiektywnego pomiaru wysławiana była m.in. pod sztandarem
Studiów nad Nauką i Technologią (STS). Opór inspirowała m.in. myśl pol-
skiego mikrobiologia Ludwika Flecka, który stwierdzał, że
najprostsza nawet obserwacja jest uzależniona od stylu myślowego, więc zwią-
zana ze wspólnotą myślową32.
Pisał również, że
[t]akie zgodne ze stylem, jedynie możliwe rozwiązanie nazywa się prawdą. Nie
jest ona „względna” lub nawet „subiektywna” w popularnym znaczeniu tego
31 I. van der Tuin, New Feminist Materialisms, „Women’s Studies International Forum” 2011,
tom 34, s. 273.
32 L. Fleck, Teoriopoznawcze rozważania nad historią odczynu Wassermanna, w: Studia nad
nauką i technologią: wybór tekstów, E. Bińczyk, A. Derra (red.), Toruń: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, s. 41–42.
tom 2-popr.indd 41 2017-08-21 13:42:15
42 Paweł Zgrzebnicki
słowa. Jest ona zawsze, lub prawie zawsze, w pełni zdeterminowana w obrębie
jakiegoś stylu myślowego33.
Podobne spostrzeżenia czytane literalnie doprowadziły do podważenia
obiektywizmu nauk ścisłych i ich feministycznej krytyki. Co więcej, uznano,
że każdy ma prawo do przeformułowania istniejącego poglądu naukowego,
ponieważ
[f]akt musi być wyrażony w stylu kolektywu myślowego34.
Kolektyw feministyczny musiał więc, zgodnie z ideą Flecka, wyrażać
fakty we własnym stylu.
Fleck w jednej ze swoich rozpraw wskazuje bezpośrednio fizykę, pisząc, że
[…] fizyka nie polega na analizie wszelkich, obowiązujących ludzi prawidłowych
wypowiedzi zmysłowych i konstruowaniu świata ze znalezionych podstawowych
elementów ogólnych, lecz jest systemem danym przez historyczny rozwój stylu
myślenia pełnego kolektywu, który utrzymuje przez wieki łączność swoich człon-
ków. Ponieważ fizycy uczestniczą też w innych przejawach życia zbiorowego
swojej epoki, nic więc dziwnego, że ich „obiektywne” poglądy zawierają w każdej
epoce cechy charakterystyczne dla życia intelektualnego danej epoki, co ze zdziwie-
niem podkreśla Schrödinger. Dziś opanowuje na przykład statystykę i rachunek
prawdopodobieństwa, fizykę, biologię, immunologię, ekonomię, socjologię itd., bo
taka jest intelektualna moda. Niedawno był czas, kiedy wszystkie nauki i technika
stały pod znakiem mechaniki.
Wróćmy do naszego fizyka i naszej kupy gruzów. Musiałby on zrobić nie-
skończenie wiele pomiarów, bo musiałby wymierzyć każdy pyłek z osobna i każdy
punkt z osobna. To jest oczywiście niemożliwe. Na mapie swojej wyznaczy fizyk
tylko „główne” punkty, a resztę wypełni, posługując się jakąś ogólną zasadą.
Skąd można wiedzieć, które punkty są główne i jaką zasadę zastosować? Znowu
tylko na podstawie określonego stylu myślowego i na podstawie całego zapasu
33 Ibidem, s. 43.
34 Ibidem, s. 45.
tom 2-popr.indd 42 2017-08-21 13:42:15
43
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
wiedzy, będącego w danym momencie do dyspozycji. Dla każdego zjawiska trzeba
by, ściśle rzecz biorąc, nieskończenie wielu pomiarów, jeśli nie przyjmowaliśmy
z góry reguły interpolowania wartości między pomiarami: pogląd ogólny, prze-
kazany przez tradycję ma udział w każdej nowej obserwacji. W ten sposób dawne
odkrycia decydują o aktualnym wyniku obserwacji i warunkują też przyszłe
odkrycia35.
Treść tego fragmentu ujawnia, gdzie tkwi błąd myślowy, który następnie
jest powielany w wielu argumentach krytyki nauk ścisłych. Jest nim przeko-
nanie, które nie odzwierciedla prawdziwego stanu rzeczy. Ze słów autora
wynika, że Fleck nie do końca rozumie, na czym polega metodologia pomiaru
w fizyce. Uważa, że np. rachunek prawdopodobieństwa to „moda”, a nie
aparat matematyczny służący do opisu zdarzeń. Wydaje się, że nie odróż-
nia zapisu matematycznego od jego interpretacji. Zapewne wie z własnej
dziedziny (a więc mikrobiologii), że za wynikiem danym przez rachunek
prawdopodobieństwa stoi szereg założeń matematycznych, takich jak np.
określenie istotności próby, przedziału i liczby próbek. Nie sposób również
przypuszczać, że naukowiec nie wie, iż wynik jest „obiektywny” w tym zna-
czeniu, że odzwierciedla te konkretne założenia. Co więcej, parametry ekspe-
rymentu nie są dobierane zupełnie swobodnie, lecz według matematycznego
uzasadnienia, które jest ścisłe względem logiki, której obojętny jest rys kultu-
rowy badacza. Jako mikrobiolog, naukowiec zapewne o tym akurat wie, ale
z jakiegoś powodu nie informuje o tym czytelnika, sugerując, że oto mamy
eksperyment, w którym fantazja i wzorzec kulturowy decydują o wyniku.
Pytając, skąd można wiedzieć, które punkty są główne i jaką zasadę zastoso-
wać, Fleck być może nie wie o tym, że w fizyce każdy pomiar obarczony jest
niepewnością. Obliczenia dane za przykład przez autora służą fizykowi do
zbudowania modelu, którego opis jest obarczony błędem wynikającym m.in.
właśnie z tego, które punkty wybrał. Student fizyki po przekroczeniu progu
laboratorium natychmiast dowiaduje się, że podanie wyniku bez podania
granic błędu jest nieakceptowalne, że wynik jest tylko wtedy znaczący, kiedy
opatrzony jest dokładnym wyliczeniem wartości możliwego błędu. To z kolei
35 Ibidem, s. 62–63.
tom 2-popr.indd 43 2017-08-21 13:42:15
44 Paweł Zgrzebnicki
wyliczenie wymaga odpowiedniego aparatu matematycznego i znajomości
metodologii i w żadnym stopniu nie zależy od wzorca kulturowego. Ten sam
wynik oraz granice błędu poda fizyk z Chin, Papui-Nowej Gwinei czy Polski.
Obiektywność i ścisłość metody naukowej są jej absolutną podstawą. Dlatego
rakiety z Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych latają w kosmos dokładnie
tak samo i nie zważają na polityczne poglądy społeczeństwa.
Fleck uważa też, że
[o]biektywność obserwacji naukowych polega jedynie na związaniu ich z całym
zapasem wiedzy, doświadczenia i tradycyjnych zwyczajów myślowych nauko-
wego kolektywu36.
czym dowodzi zupełnego niezrozumienia logiki metody naukowej.
Bazując zapewne na sceptycyzmie Flecka, feministka Donna Haraway
próbuje zrozumieć,
co możemy mieć na myśli, używając dziwacznego, ale nieuniknionego terminu
„obiektywność”37.
Dodaje dalej, że
nauka jest tekstem do podważenia i polem władzy; treść jest formą. Kropka38.
Można podejrzewać, że u źródeł takich twierdzeń stoi zwykły brak
wiedzy, jako że autorka sama przyznaje, iż we wczesnej dorosłości spędziła
zbyt dużo czasu z mikroskopem39.
36 Ibidem, s. 65.
37 D. Haraway, Wiedza usytuowana: problem z nauką w feminizmie a przywilej przyjęcia
częściowej, niepełnej perspektywy, w: Studia nad nauką i technologią: wybór tekstów, E. Bińczyk,
A. Derra (red.), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, s. 103.
38 Ibidem, s. 106.
39 Ibidem, s. 105.
tom 2-popr.indd 44 2017-08-21 13:42:15
45
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
Pośród wielu innych spostrzeżeń Haraway oświadcza w końcu, że
[…] każda warstwa konstrukcji naukowych i technologicznych jest z gruntu
historyczna, a także podatna na podważenie40.
Do tej pory można było próbować widzieć krytycyzm feministyczny jako
odnoszący się jedynie do warstwy interpretacyjnej, do społecznego odbioru
tego, co opuszcza mury laboratorium. Jednak powyższym zdaniem femi-
nistka jasno daje do zrozumienia, że jej zdaniem nie tylko recepcja publiczna
pracy badacza, ale wszystko, każda warstwa, jest umowne: także założenia,
matematyka i sama logika.
Należy w tym miejscu zauważyć, że dyskusja, w tym rozważanie kry-
tyki, jest możliwa wtedy i tylko wtedy, kiedy obie strony posługują się
samą logiką zdaniową. Jeśli jedna ze stron podważa nawet samą logikę, uzna-
jąc, że może przyjąć arbitralnie znaczenie prawdy, fałszu oraz ich wzajem-
nych relacji, dojście do jakiegokolwiek konsensusu, dla strony posługującej
się samą logiką, jest z definicji niemożliwe. Tak więc, dalsze rozważanie
feministycznej krytyki nauk ścisłych jest bezzasadne, jako że druga strona
sporu podważa fundament samej dyskusji. Również krytyka, z tego samego
powodu, nie ma żadnej wartości merytorycznej dla osoby stającej w obronie
nauk ścisłych. Niemniej, w pewnym sensie z zewnątrz sporu, warto jednak
zauważyć w tym kontekście dwie kwestie.
Po pierwsze, jak już wykazano na przykładzie Flecka, u źródeł fałszywo-
ści wielu twierdzeń stoją błędne przekonania. Francuska myślicielka femini-
styczna Luce Irigaray np. twierdzi, że można próbować uznać znane z teorii
względności równanie E = mc2 za seksistowskie41, jako że
uprzywilejowuje prędkość światła ponad inne prędkości, które są dla nas istotnie
niezbędne42, 43.
40 Ibidem, s. 107.
41 A. D. Sokal, J. Bricmont, op. cit., s. 109.
42 tłum. aut. oryg.: it privileges the speed of light over the other speeds that are vitally necessary to us.
43 Ibidem, s. 109.
tom 2-popr.indd 45 2017-08-21 13:42:15
46 Paweł Zgrzebnicki
Autorka albo nie wie, skąd w równaniu wzięła się owa prędkość światła,
albo nie potrafi rozwiązać równań Maxwella. Irigary, jak się wydaje, nie rozu-
mie, że ta prędkość nie została dobrana arbitralnie i nie można jej zamienić na
żadną inną.
Z kolei Katherine Hayles twierdzi, że
uprzywilejowanie ciała stałego ponad mechanikę płynów i w rzeczy samej całko-
wita niemożność poradzenia sobie z przepływem turbulentnym, [Irigary] przypi-
suje związkowi płynności z kobiecością44.
Te zdumiewające spostrzeżenia wynikają zapewne z zupełnej nieznajo-
mości tego, czym jest przepływ turbulentny ani też jaka jest natura trudności
leżącej u podstaw rozwiązania nieliniowych cząstkowych równań różniczko-
wych Naviera-Stokesa45.
Prócz wskazania braku orientacji w przedmiocie krytykowanych zagad-
nień należy wspomnieć o drugiej kwestii, odnosząc się do postmodernistycz-
nej krytyki nauk ścisłych. Analizując teksty myślicieli tego nurtu, można
zauważyć, że u podstaw wielu zarzutów leży troska o społeczny odbiór
nauki. Zarówno feministki i feminiści, jak i inni krytycznie nastawieni myśli-
ciele zauważają, że badania naukowe to proces, w który uwikłane są labora-
torium, akademia, państwo i biznes (choćby poprzez finansowanie), a także
a nawet przede wszystkim społeczeństwo, które jest zarówno odbiorcą
owych badań, jak i przedmiotem, na który owe badania bezpośrednio oddzia-
łują. Kierowanie zarzutów na sam proces badawczy wydaje się niezasadne,
lecz niewątpliwie pytania o etyczny i polityczny charakter skutków badań
i odkryć naukowych powinny zostać postawione. Zrozumiałe jest, że społe-
czeństwo chce wiedzieć, co się dzieje za murami laboratorium, oczekuje zro-
zumiałego dla siebie wytłumaczenia oraz domaga się jakiegoś prawa głosu
w kwestiach, których wynik poprzez aplikację polityczną i gospodarczą
bezpośrednio go przecież dotyczy.
44 Ibidem, s. 110.
45 Ibidem, s. 113.
tom 2-popr.indd 46 2017-08-21 13:42:15
47
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
Problem jednak polega na tym, że to demokracja i prawo do relatywi-
zowania nauki, o które wnosiła postmodernistyczna krytyka, doprowadziły
do szeregu krzywd, które owo społeczeństwo samo zaczęło sobie czynić,
właśnie w obliczu własnej ignorancji. Po wielu latach od wypowiadania
rewizjonistycznych, nacechowanych błędnymi założeniami sądów Bruno
Latour, którego prace wywarły istotny wpływ na STS, w końcu w kontekście
wypowiedzi dotyczącej globalnego ocieplenia przyznał, że
[…] niebezpieczni ekstremiści używają dokładnie tego samego argumentu doty-
czącego konstruktu społecznego, aby zniszczyć ciężko wypracowane dowody,
które mogą ocalić nasze życie. Czy się myliłem uczestnicząc w tworzeniu tej dzie-
dziny, która znana jest jako studia nad nauką? Może wystarczy, jeśli powiem, że
tak naprawdę nie mieliśmy na myśli tego, o czym mówiliśmy46, 47.
Obecnie w wyniku przekonania o tym, że każdy ma prawo do swojej racji,
także w kwestiach „obiektywnej prawdy” w nauce, świat zmaga się z plagą
ignorancji. Ostrze miecza, którym walczyli postmoderniści, odwróciło
się przeciwko samemu społeczeństwu, ponieważ to właśnie dla polityków,
przemysłu i mediów głupota i wiara w „alternatywną rzeczywistość” stanowi
doskonałą pożywkę do generowania zysku48.
W przedmiocie dyskursu omawiającego kontekst krytyczny należy
z pewnością wspomnieć jeszcze o dwóch zagadnieniach, a raczej o klasach
argumentów pojawiających się w kontestacji metod matematycznych.
Pierwsza z nich dotyczy uwag wysuwanych w kierunku rachunku praw-
dopodobieństwa. W tym przypadku argumenty zasadzają się na twierdze-
niach, jakoby rzeczywistość była tworzona wynikiem uzyskanym przecież
46 Tłum. aut. oryg.: dangerous extremists are using the very same argument of social construction
to destroy hard-won evidence that could save our lives. Was I wrong to participate in the invention of this
field known as science studies? Is it enough to say that we did not really mean what we said?
47 B. Latour, Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern,
„Critical Inquiry” 2004, tom 30, s. 227.
48 Przykład: roczna wartość sprzedaży leków homeopatycznych w Stanach Zjednoczonych
wynosi kilka miliardów dolarów. Źródło: The FDA Might Finally Crack Down on Homeopathy,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-20/the-fda-might-finally-crack-down-
on-homeopathy, 7.12.2016.
tom 2-popr.indd 47 2017-08-21 13:42:16
48 Paweł Zgrzebnicki
metodą niepewną; nieme założenia przekuwają się na mówiący społecznie
fakt. Dalej argumentuje się, że założenia czy też parametry badania, niepewne
w swej naturze, tworzą nie „prawdę obiektywną”, lecz taką, która o rzeczywi-
stości świadczy „w pewnym sensie”, nie zaś w sposób absolutny. To, w jakim
„sensie” właśnie, pozostaje za murami laboratorium, biura prognoz lub firmy
badającej np. opinię publiczną. Polityk, przedsiębiorca, czytelnik lub widz
telewizyjny otrzymuje odarty z założeń wynik, bez kontekstu, który mógłby
świadczyć lub podważać jego zasadność49.
Krytyka mierzy nie tyle w sam rachunek prawdopodobieństwa czy meto-
dologię, ile raczej w to, w jaki sposób ów wynik jest prezentowany na forum
publicznym. To właśnie gdzieś po drodze ginie część informacji. Zwykle
(pomijając celowe naruszenie etyki zawodowej) nie sam badacz zataja część
swojej pracy jako nieistotną, ale być może dziennikarz, prezenter, polityk czy
sprawozdawcza. To w trakcie przekazu z laboratorium poza nie powstaje
złudne przeświadczenie o prawdzie obiektywnej. Co oczywiste, jeśli to sam
badacz prezentuje swój wynik niespecjalistom, powinien zadbać o precy-
zję wypowiedzi.
Z samej natury zwyczajowej niedostępności założeń dla szerszej opinii
publicznej wynika podatność wyniku na celową lub niezamierzoną nadin-
terpretację. Wynik może być źle odczytany lub zaprezentowany w niewła-
ściwym kontekście (celowo lub nie), za co winę może ponosić każdy po
kolei w łańcuchu przekazywania informacji: od samych naukowców aż po
polityków, dziennikarzy czy przedsiębiorców. To, czego potrzeba, aby zmi-
nimalizować przekłamania, to staranność i etyka, ale to już nie domena samej
matematyki.
Druga klasa spostrzeżeń przeciwstawia się kategorycznym sądom na
temat rzeczywistości. Padają pytania o to, w jaki sposób naukowiec może
orzekać o świecie, przeprowadzając eksperyment, u którego podstaw leży tak
wiele założeń. Przecież jeśli zmienimy założenia, inny może być też wynik.
Czy więc natura świata jest zależna od wyniku, czy też nieuprawomocnione
jest stwierdzenie o „obiektywnej prawdziwości” rezultatu?
49 Tej tematyce poświęcono cały numer czasopisma „Kultura Popularna” („Kultura
Popularna”, Wiesław Godzic (red.), Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, 2009, tom 3,
nr 25).
tom 2-popr.indd 48 2017-08-21 13:42:16
49
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
O tym, dlaczego czyni się założenia takie, a nie inne, wspomniano
wyżej: należy to do dziedziny metodologii i każdy dobór założeń winien
mieć swoje precyzyjne uzasadnienie. Wynik powinien być prezentowany
łącznie z założeniami oraz błędem pomiaru. Jednak nie to stanowi sam
klucz do rozwiązania zagadki. Rzecz w tym, że każda interpretacja wyniku,
a nawet każda teoria, jest tylko modelem, a nie samą rzeczywistością.
Kiedy przedstawiciel nauk ścisłych mówi, że „taki jest wynik”, oznacza to,
że taki jest wynik uzyskany w stosowanym przez niego modelu. W innych
modelach wyniki mogą być inne. O tym, czy model może być stosowany,
decyduje weryfikacja eksperymentalna rezultatu. Nie mówimy o naturze
rzeczywistości, ale o teoriach tej natury, a więc o modelach. Nie wdając
się dalej w szczegóły filozofii nauki, warto jednak z całą mocą podkreślić,
że model to nie rzeczywistość. W fizyce kwantowej np. wynik opisany
w kategoriach rachunku prawdopodobieństwa nie oznacza, że natura
jest niepewna. Oznacza jedynie, że odczytujemy wynik w kategoriach
pewnego modelu, zwanego interpretacją kopenhaską. Dlatego być może
oznacza to, że natura jest niepewna, ale niekoniecznie. Ktoś, kto literalnie
odczytuje wynik jako prawdopodobny, nie jest dobrze przygotowany do
tego zadania.
Twórca semantyki ogólnej, Alfred Korzybski, mawiał, że mapa i teren
to nie to samo. Warto odwołać się do jego prac, aby zrozumieć, jak na
poziomie interpretacji językowej powstaje błąd identyfikacji modelu z rze-
czywistością. Nauka ścisła jest ścisła nie tylko z nazwy. Błąd powstaje
poza wynikiem, w warstwie nadania mu znaczenia. Podobnie jak we wcze-
śniejszej konkluzji, należy podkreślić, że staranność, uważność i etyczne
postępowanie, ale także właściwe, krytyczne nastawienie odbiorcy stoją
na straży rzeczowej interpretacji oraz odróżniania modelu od samej rze-
czywistości.
Na koniec tego rozdziału warto przytoczyć słowa Hansa Mommsena,
szczególnie ważne w obliczu próby tworzenia jakiegokolwiek modelu doty-
czącego spraw ludzkich:
tom 2-popr.indd 49 2017-08-21 13:42:16
50 Paweł Zgrzebnicki
O ile zachodnia cywilizacja wytworzyła środki służące niewyobrażalnemu znisz-
czeniu na masową skalę, o tyle trening, jakiego dostarczyły nowoczesna technolo-
gia i techniki racjonalizacji, wytworzył czysto technokratyczną i biurokratyczną
mentalność… W tym sensie historia Holocaustu wydaje się ostrzeżeniem dla
nowoczesnego państwa50.
Holocaust był z punktu widzenia jego twórców całkiem racjonalny.
Tragiczna w skutkach aplikacja myślowego modelu stworzyła największą
w historii tragedię ludzkości. Wobec tak bolesnej lekcji należy więc bardzo
uważać, kiedy ustanawia się jakiekolwiek twierdzenia dotyczące modeli
społecznych. Zawsze trzeba z całą mocą podkreślać, że to jedynie niepełny,
nieoddający całej prawdy, nieuwzględniający wszystkich czynników, uprosz-
czony obraz, służący do zrozumienia jakiegoś wycinka rzeczywistości, jej
wybranego przekroju. Zawsze należy też jasno określać założenia, ogranicze-
nia, cele i zagrożenia, jakie mogą nieść ze sobą różne interpretacje wyników.
Obawy co do zagubienia kontekstu, a nawet zmiany definicji wiedzy,
wyraża też w swojej pracy51 Mirosław Filiciak, pochylając się m.in. nad pro-
blemem big data, automatyzacji badań, nauki bez naukowców i zagubienia
niuansów w zalewie danych statystycznych.
W swojej końcowej refleksji autor zdaje się dochodzić do podobnego
wniosku w kwestii koniecznej refleksji i uważności:
Śmiem twierdzić, że ta krytyczna refleksja nad naukowym instrumentarium,
połączona oczywiście z pracą nad nowymi narzędziami badawczymi, wyznacza
różnicę pomiędzy uniwersytetem, który poszukuje alternatyw dla monokultury,
a podejściem stawiającym na w dużej mierze bezrefleksyjny utylitaryzm, sta-
nowiący tej monokultury integralną część. Dlatego dokonywane w tej kwestii
wybory mają tak duże znaczenie. Odpowiedzialność za stosowane narzędzia,
wyrażająca się w pogłębionej refleksji nad nimi – a więc element, który w mojej
50 M. Bogdan, Uzasadnione powody do obaw, „Kultura Popularna” 2008, tom 22, nr 4, s. 106.
51 M. Filiciak, Między analityką kulturową a archeologią mediów. Humanistyka w świecie „po
mediach”, Konferencja Technologiczno-Społeczne Oblicza XXI Wieku, Kraków: Wydział
Humanistyczny AGH, 2016.
tom 2-popr.indd 50 2017-08-21 13:42:16
51
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
opinii w humanistyce cyfrowej wciąż obecny jest marginalnie – może uczynić
z tego nurtu badań laboratorium pracy nad problemami badań humanistycznych
w ogóle52.
Tym bardziej wydaje się zasadne, aby łączyć nauki ścisłe z humanistycz-
nymi w jednej akademii, tak aby humaniści dobrze rozumieli metodolo-
gię matematyczną, a fizycy czy inżynierowie wiedzieli, do czego, a raczej do
kogo odnosi się w rzeczywistości ich praca. Co ważne i co słusznie wnosi
postmodernistyczna perspektywa, przedstawiciele nauk ścisłych powinni
rozumieć, że proces naukowy jest nierozłącznie splątany z jego rezultatem
społecznym i że nie mogą unikać moralnej odpowiedzialności za to, co dzieje
się z ich wynikiem poza laboratorium53.
Złożoność i jej krótka historia
Jak się wydaje, jedną z przyczyn trwałej separacji pomiędzy naukami ścisłymi
a humanistycznymi jest różny stopień złożoności kwestii, którymi owe nauki
się zajmują. Historia, środowisko, motywacje, osobisty konflikt i splot oko-
liczności prowadzący do jakiejś życiowej sytuacji jest w oczach humanisty
o wiele bardziej skomplikowaną kwestią niż analiza prędkości kuli staczającej
się po równi pochyłej. Wewnętrzne dramaty mają się nijak nawet do komórek
mózgu, do bezdusznej sieci neuronów. Z gwiazdami czy gromadami galaktyk
człowieczą myśl łączy najwyżej zachwyt. Ludzkie problemy, jak się wydaje,
znajdują się w jakieś innej przestrzeni, w skomplikowanym, subiektywnym
i niedopowiedzianym świecie duchowej rzeczywistości.
Współczesne osiągnięcia kognitywistyki zarówno podważają, jak
i podzielają ten osąd. Prawdopodobne wydaje się stwierdzenie, że bogaty
świat duchowy, świat „bytów”, świat pojęć takich jak „ja”, „my” czy „naród”,
to rzeczywistość rysowana w przestrzeni pochodnej do tego, czego możemy
52 Ibidem.
53 P. Williamson, Take the Time and Effort to Correct Misinformation, „Nature” 2016, tom 540,
nr 7632, s. 171.
tom 2-popr.indd 51 2017-08-21 13:42:16
52 Paweł Zgrzebnicki
dotknąć i zmierzyć bezpośrednio; w przestrzeni zjawisk emergentnych,
będących obrazem złożonych układów, będących odbiciem pewnej sumy
relacji w świecie splątanych ze sobą przyczyn54, 55, 56, 57. W tym sensie świat
„duchowy” jest światem innym niż świat materialny, światem pochodnym
nieredukowalnie do niekończącej się sumy przyczyn. Jednocześnie nie ozna-
cza to, że nie można go badać i wnioskować na jego temat w sposób podparty
matematyczną metodologią. W rzeczy samej, prace nad układami złożonymi
i zjawiskami emergentnymi stanowią zagadnienia z powodzeniem dysku-
towane w świecie tradycyjnie zajmowanym przez fizyków, matematyków,
informatyków, a obecnie także naukowców zajmujących się neuronauką.
Analiza systemów złożonych ma swoją długą historię w naukach ścisłych,
sięgającą lat 40. XX w.58 Jednak dopiero w ostatnich dekadach rozwój techno-
logii umożliwił praktyczną analizę modeli złożonych. W szczególności symu-
lacje wielopłaszczyznowych modeli, tzn. takie, w których zjawiska zachodzą
jednocześnie na wielu poziomach, stanowią przedmiot współczesnych badań,
przede wszystkim z uwagi na dostępność odpowiedniej mocy obliczeniowej.
O ile więc dość dawno nauki ścisłe zajęły się analizą układów złożo-
nych, a także dawno zrozumiano, że zjawiska w nich zachodzące nie mogą
zostać zredukowane do prostej sumy przyczyn, o tyle jednak dopiero ostat-
nie dekady, a nawet lata dały naukowcom odpowiednie narzędzia, dzięki
którym możliwa staje się zarówno praktyczna, jak i dogłębna teoretyczna
analiza takich środowisk.
Jak już wspomniano, jedną z barier na drodze ścisłej analizy zagadnień
tradycyjnie postrzeganych jako humanistyczne, wydaje się właśnie złożoność.
Jeśli tak jest i jeśli nauki ścisłe dysponują metodologią odpowiedniej analizy
owej kwestii, to wobec wspólnego celu nadrzędnego, jakim jest zrozumienie
54 P. Clayton, Mind and emergence: from quantum to consciousness, Nowy Jork: Oxford Uni-
versity Press 2004.
55 R. K. Sawyer, Social emergence: societies as complex systems, Nowy Jork: Oxford University
Press 2005.
56 B. R. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjo-
nalizmu, Kraków-Warszawa: 1997, s. 18–20.
57 E. Thompson, F. J. Varela, Radical embodiment: neural dynamics and consciousness, „Trends
in cognitive sciences” 2001, tom 5, nr 10, s. 418–425.
58 B. Castellani, op. cit.
tom 2-popr.indd 52 2017-08-21 13:42:16
53
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
rzeczywistości i poznanie prawdy (tabela 1), zasadne wydają się próby apli-
kacji metodologii badań nad systemami złożonymi do problemów, w których
skomplikowaną sieć powiązań tworzą m.in. ludzie i ich wzajemne interakcje.
Obecnie prowadzonych jest wiele badań i konstruowanych jest wiele
modeli dotyczących układów złożonych, również w obszarach tradycyjnie
postrzeganych jako humanistyczne. Modeluje się takie aspekty cywilizacji
jak handel, wojnę i dyplomację59, relacje społeczne60, 61, konflikty między-
ludzkie62, historię63, 64, bada się ewolucję norm65 czy rolę instytucji66. Wśród
badaczy dostrzegamy także szczególnie wyróżniające się postaci. Oto Lev
Manovich usiłuje zrozumieć kulturę, stosując wyszukane wizualizacje
w ramach swojego Cultural Analytics Lab67, Albert-László Barabási natomiast
stał się jednym z najważniejszych ekspertów w dziedzinie dynamiki modeli
sieciowych. Co znamienne, obaj zwracają niezwykłą uwagę na formę pre-
zentacji swoich wyników, a strony internetowe poświęcone ich badaniom
same w sobie stanowią akt sztuki wizualnej68, 69. Nazwisko badacza staje się
znakiem towarowym. Modelowanie jest popularne i komercjalizuje się na
rynku akademickim oraz na rynku inżynierskim, a ze względu na potencjalną
skuteczność staje się cennym towarem handlowym.
59 D. Wilkinson, Civilizations as Networks: Trade, War, Diplomacy, and Command-Control,
„Complexity” 2003 (8), tom 8, nr 1, s. 82–86.
60 J. Skvoretz, Complexity Theory and Models for Social Networks, „Complexity” 2003 (8), tom
8, nr 1, s. 47–55.
61 D. Byrne, G. Callaghan, Complexity Theory and the Social Sciences: The State of the Art,
Oxford: Routledge 2013.
62 R. R. Vallacher, P. T. Coleman, A. Nowak, L. Bui-Wrzosinska, L. Liebovitch, K. Kugler,
A. Bartoli, Attracted to Conflict: Dynamic Foundations of Destructive Social Relations, Berlin,
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 2013.
63 P. Palladino, Complexity Theory and History: Speculative Reflections, https://www.
academia.edu/3029203/Complexity_Theory_and_History_Speculative_Reflections, 28.11.2016.
64 P. Bearman, J. Moody, R. Faris, Networks and History, „Complexity” 2002, tom 8, nr 1,
s. 61–71.
65 P. R. Ehrlich, S. A. Levin, The Evolution of Norms, „PLoS Biology” 2005 (6), tom 3, s. 943–948.
66 J. E. Stewart, The Self-Organizing Society: The Role of Institutions, Conference of the World
Interdisciplinary Network for Institutional Research, Boston, 3–8.08.2016, https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2840637, 28.11.2016.
67 Cultural Analytics Lab, http://www.culturalanalytics.info, 8.12.2016.
68 Manovich, http://manovich.net, 8.12.2016.
69 Barbasi, http://barabasi.com, 8.12.2016.
tom 2-popr.indd 53 2017-08-21 13:42:16
54 Paweł Zgrzebnicki
Należy tu ponownie przypomnieć obawy takich myślicieli jak Mirosław
Filiciak, czy aby pęd do sukcesu, zachłyśnięcie się technologią, atrakcyjnymi
obrazami i pięknie prezentowanymi wynikami nie przesłoni tego, co pod
spodem: dziesiątków niemych założeń, nakładania marginalizujących filtrów
i zagubienia sensu całego przedsięwzięcia, jakim jest człowiek. Warto rów-
nież dołożyć starań, aby w dobie pakowania wszystkiego w piękną formę nie
zagubić gdzieś po drodze aspektu moralnego.
Łączenie humanizmu i hauk ścisłych
Połączenie dwóch wielkich kultur intelektualnych nie ogranicza się jedynie
do nauk społecznych. Współcześnie potrzeba sprowadzenia do wspólnego
mianownika obydwu stylów myślenia wydaje się niezwykle istotna. Oto
w swoim wystąpieniu na konferencji dotyczącej cyberbezpieczeństwa prezy-
dent Republiki Estonii pośrednią winę za część zagrożeń przypisał odhuma-
nizowanym hakerom oraz nieświadomym współczesnej nauki i technologii,
podatnym na atak użytkownikom. Ilves wprost wskazuje w przemówieniu
„dwie kultury”, wskazując na ową dualność jako przyczynę dysfunkcji per-
cepcji rzeczywistości zarówno u przestępcy, jak i u ofiary70.
Także współczesna ekonomia cierpi z powodu oderwania od wartości
humanistycznych71, mimo że przecież to dziedzina wiedzy, która ma służyć
bezpośrednio ludziom. To właśnie brak etyki bezpośrednio mógł się przy-
czynić do wielkiego kryzysu ekonomicznego w 2008 r.72, a aspołeczne,
bezwzględne, psychopatyczne zachowania części pracowników wielkich
instytucji finansowych pozostały niezauważone zapewne w obliczu ich kor-
poracyjnej skuteczności73.
70 T. H. Ilves, Rebooting Trust? Freedom vs Security in Cyberspace, Munich Security Confer-
ence, https://vp2006-2016.president.ee/en/official-duties/speeches/9796-qrebooting-trust-
freedom-vs-security-in-cyberspaceq, 21.11.2016.
71 T. M. Mulligan, The Two Cultures in Business Education, „The Academy of Management
Review” 1987, tom 12, nr 4, s. 593–599.
72 V. Lewis, K. D. Kay, C. Kelso, J. Larson, Was the 2008 financial crisis caused by a lack of
corporate ethics?, „Global Journal of Business Research” 2010, tom 4, nr 2, s. 77–84.
73 C. R. Boddy, The Corporate Psychopaths Theory of the Global Financial Crisis, „Journal of
Business Ethics” 2011, tom 102, nr 2, s. 255–259.
tom 2-popr.indd 54 2017-08-21 13:42:16
55
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
O tym, jak trudne zadanie stoi przed tymi, którzy chcą w sposób racjo-
nalny połączyć humanizm i nauki ścisłe, niech świadczy badanie Ousagera
i Johannessena74, którzy w swojej pracy analizują literaturę z zakresu naucza-
nia zagadnień humanistyki na studiach medycznych. Autorzy wskazują, że
na 245 artykułów wychwalających (potencjalne) efekty takiej edukacji lub
opisujących istniejące bądź planowane kursy humanistyczne 224 prace nie
przedstawiły istotnych dowodów na długoterminową skuteczność podej-
mowanych działań. Nie oznacza to bynajmniej, że takich dowodów nie
można uzyskać, a jedynie, że osoby chcące połączyć różne filozofie nauki nie
robią tego we właściwy sposób. Humanistyka wydaje się „słusznym” uzu-
pełnieniem „bezdusznej” nauki ścisłej, jednak potrzeba dalszych wysiłków
czynionych z pomocą obiektywizującej zagadnienie metody naukowej, aby
słowo „wydaje się” zastąpić słowem „jest”.
Jednym z pól, na którym połączenie nauk ścisłych i humanistycznych jest
możliwe, a nawet pożądane, może być kulturoznawstwo. Sama dziedzina
wiedzy cierpi nieco z powodu kłopotu z własną tożsamością, a jej przedsta-
wiciele prowadzą dysputy dotyczące tego, czym może lub czym powinno zaj-
mować się kulturoznawstwo: czy to nowoczesnością, w jakim stopniu czerpać
z historii, filozofii, jaką przyjąć metodologię itd.75 Rysuje się wyraźny trend
w kierunku potrzeby pewnego pojęciowego usystematyzowania problemu,
tak aby w końcu badacze mogli w miarę konkretnie stwierdzić, czym i jak
w zasadzie się zajmują. Wojciech Burszta i Michał Januszkiewicz piszą np.
o tym, co uczynić, aby kulturoznawstwo nie ograniczało się do „fajerwerków”
różnicowania76, ale stało się poważną i poważaną dyscypliną77. Warto zwrócić
szczególną uwagę na słowo „dyscyplina”, sugerujące jednoznacznie potrzebę
wypracowania pewnego rygoru lub konkretu, zapewne także w obrębie meto-
74 J. Ousager, H. Johannessen, Humanities in undergraduate medical education: a literature
review, „Academic Medicine” 2010, tom 85, nr 6, s. 988–998.
75 Obszerną dyskusję na te tematy można znaleźć w pracy Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez
dyscypliny?, W. J. Burszta, M. Januszkiewicz (red.), Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica
2010.
76 W. J. Burszta, M. Januszkiewicz, Słowo wstępne: Kłopot zwany kulturoznawstwem,
w: Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny?, W. J. Burszta, M. Januszkiewicz (red.), Warszawa:
Wydawnictwo SWPS Academica 2010, s. 16.
77 Ibidem.
tom 2-popr.indd 55 2017-08-21 13:42:16
56 Paweł Zgrzebnicki
dologii. Wypada poczynić uwagę, że być może to właśnie „ścisłość” nauk
związanych tradycyjnie z matematyką, czy choćby tylko logiką jako wzorcem
„dyscypliny”, będzie mogła pomóc w jakimś stopniu spełnić te oczekiwania.
Dalej w swoim tekście autorzy mówią o
[n]adziei na dialog, poprzez który pragniemy coraz bardziej pogłębić nasze rozu-
mienie: świata, życia, kultury, czyli – siebie samych78.
Zaznaczają przy tym, że
[ó]w dialog, ze swej istoty, nie może jednak prowadzić do jakiegoś ostatecznego
rozumienia79.
Co już wykazano wcześniej, żaden model, żaden opis rzeczywistości nie
wystarczy do ostatecznego rozumienia świata. Model lub łączenie dyscyplin
to jedynie narzędzia poznania i w tym sensie należy go traktować instrumen-
talnie – jako jeden z przyczynków na drodze do zrozumienia rzeczywistości.
Wyjście na zewnątrz sporu wewnętrznego, poza wnętrze świata kultury,
spojrzenie niezależne, być może „z góry”, w jakimś sensie obiektywne, zdaje
się także sugerować Anna Zeidler-Janiszewska, pisząc:
Jeśli kulturoznawcy nie chcą dublować tak rozumianych wszechobecnych prak-
tyk krytycznych, muszą traktować je jako element własnego pola badawczego.
Muszą też wyraźnie określić, że w polu tym interesują ich tylko formy, kierunki
i mechanizmy aktualizacji bliższej czy dalszej przeszłości […]80.
78 Ibidem, s. 21.
79 Ibidem.
80 A. Zeidler-Janiszewska, Granice współczesności granicami „-znawstwa”? Kilka uwag
o miejscach skrzyżowania badań kulturoznawczych z badaniami historyków, w: Kulturo-znawstwo:
dyscyplina bez dyscypliny?, W. J. Burszta, M. Januszkiewicz (red.), Warszawa: Wydawnictwo
SWPS Academica 2010, s. 34.
tom 2-popr.indd 56 2017-08-21 13:42:16
57
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
W oczach osoby związanej z kulturą nauk ścisłych formy, kierunki i mecha-
nizmy aktualizacji bliższej czy dalszej przeszłości rysują się jako zachęta do stwo-
rzenia jakiegoś modelu, przynajmniej myślowego, określającego dynamikę
zmian badanego układu.
Modelowanie jako odpowiedź na praktyczne potrzeby
kulturoznawstwa
W swojej pracy Anna Pałubicka pyta:
czy w dobie pogłębiającej się specjalizacji naukowej jest jeszcze sens, aby rozważać
projekt humanistyki zintegrowanej?81
Próbując odpowiedzieć na to pytanie, wskazuje możliwe rozwiązanie
i opisuje habermasowski interes panowania, wiedzę instrumentalną, której
stosowanie gwarantuje osiąganie postulowanej skuteczności praktycznej82. Dalej
autorka sugeruje, że
możliwy interes poznawczy, korzystając z terminologii J. Habermasa w huma-
nistyce zintegrowanej rysowałby się jako spójny twór intelektualny powstały
w wyniku realizacji zarazem interesów rozumienia i panowania83.
Tak więc zdaniem badaczki potrzebny jest mechanizm pozwalający
nie tylko na poznanie, lecz także możliwość praktycznej aplikacji zdobytej
wiedzy. Czym mógłby być zatem ów aparat? Autorka wyjaśnia, że
[p]roces badawczy polega na budowaniu w obszarze wybranego punktu widzenia
typu idealnego, pewnego modelu. W typie idealnym nakreślone zostają przebiegi
81 A. Pałubicka, Kulturoznawstwo jako dyscyplina zintegrowana, w: Kulturo-znawstwo: dyscy-
plina bez dyscypliny?, W. J. Burszta, M. Januszkiewicz (red.), Warszawa: Wydawnictwo SWPS
Academica 2010, s. 35.
82 Ibidem, s. 44.
83 Ibidem.
tom 2-popr.indd 57 2017-08-21 13:42:16
58 Paweł Zgrzebnicki
rozpatrywanych procesów kulturowych w sytuacji bez zakłóceń. Świadomie
buduje badacz społeczny dynamiczny model przebiegu wybranego procesu kul-
turowego (począwszy od zrozumienia działań, po ich skutki i znaczenie w kul-
turze czasów badacza) przy kilku założeniach charakteryzujących niezakłócone
ich przebiegi. […] Następnie typ idealny konfrontuje z faktycznym przebiegiem
badanych procesów. Jeśli zbudowany typ idealny pokrywa się w znacznym stop-
niu z rzeczywistym przebiegiem danego procesu, można go uznać za adekwatny
opis albo odrzucić, jeśli rozbieżności są zbyt duże.
To idealny opis modelu, znanego właśnie z nauk ścisłych, choćby z fizyki
czy informatyki. Dokładnie tak wygląda modelowanie i dokładnie tak
wygląda sprawdzanie poprawności działania modelu. Pałubicka w swojej
analizie jest tak dokładna, że wskazuje również konieczność określenia błędu
jako podstawy przyjęcia lub odrzucenia modelu. Powyższy fragment stanowi
w pewnym sensie dowód na odkrywanie na nowo przez humanistykę narzę-
dzia, które w naukach ścisłych stosowane jest od bardzo dawna. Nie trzeba na
szczęście wyważać otwartych drzwi, jako że nauki ścisłe dysponują w kwestii
modelowania doskonale wypracowaną metodologią w warstwie zarówno
teoretycznej, jak i praktycznej. Wysiłek musi zostać skierowany jedynie na
właściwą adaptację.
Choć zostało już zasiane ziarno optymizmu, należy zauważyć, że właśnie
owa adaptacja może napotkać szereg trudnych do pokonania przeszkód.
Adaptacja matematycznej metodologii do zagadnień, co do których nie ma
nawet zgodności w kwestiach elementarnych, wymaga pracy niejako od pod-
staw. Oto np. w dziedzinie kulturoznawstwa już w latach 50. XX w. Kroeber
i Kluckhohn zliczyli 164 istniejące definicje kultury84.
Pierwszym zagadnieniem jest więc zaproponowanie jakiejś metodologii
porządkującej, np. aparatu pozwalającego z obszernego zbioru różnych punk-
tów widzenia wybrać te, które będą najwłaściwsze czy też może najpraktycz-
niejsze w sensie użyteczności metodologicznej. Czym jednak miałoby być to
narzędzie i cóż takiego miałaby oznaczać owa „praktyczna użyteczność”?
84 A. L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture: a critical review of concepts and definitions, Cambridge:
The Musueum 1952.
tom 2-popr.indd 58 2017-08-21 13:42:16
59
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
Przede wszystkim zanim możliwa stanie się aplikacja badawcza, należy
rozwiązać problem metafizyczny, mianowicie przyjąć istniejącą, zmodyfi-
kować istniejącą lub stworzyć od nowa jakąś ramę teoretyczną (ang. frame-
work), względem której realizowane są dalsze działania. W przeciwnym razie
bowiem budowane modele tworzone będą ad hoc, jako bezduszne nakładki
na rzeczywistość, realizujące partykularne interesy tych, którzy z nich korzy-
stają. W tym kontekście natychmiast podnieść należy zarzuty wspomniane
wcześniej w analizie krytyki.
Ciekawym kandydatem do tej metafizycznej podstawy wydaje się teoria
aktora-sieci (ANT) współtworzona przez Bruno Latoura. Po pierwsze ANT
u źródła neguje dualizmy, uniemożliwiając arbitralne przyjęcie jakiegoś
punktu widzenia jako słuszniejszego od innych. Po drugie czyni podstawą
swoich badań relację, a nie sam obiekt. A po trzecie stanowi metafizykę eko-
logiczną, zrównującą świat człowieka i jego całego otoczenia. Teoria Aktora-
-Sieci wprowadza także jako kluczowe pojęcie translacji, postulując w ten
sposób istnienie modeli jako inherentnej cechy opisywanej rzeczywistości.
ANT rozwiązuje szereg problemów ontologicznych za jednym razem, wymu-
szając pewną etykę prowadzenia badań, choć trzeba zauważyć, że nadal
teoria ta jest w pewnych kwestiach niedopracowana, także w aspektach onto-
logicznych85. Mimo to aplikacja tej właśnie perspektywy może zaowocować
zupełnie nowym spojrzeniem epistemologicznym na problemy, z którymi
boryka się nie tylko współczesna humanistyka, ale nauka w ogóle.
Dopiero wobec ujęcia badań w odpowiednią ramę teoretyczną możliwe
stanie się sięganie po praktyczną analizę, w tym po modelowanie. W prze-
ciwnym razie co po raz kolejny warto podkreślić – model będzie dotyczył
w zasadzie nie wiadomo czego, każdy będzie mógł go inaczej postrzegać, nie
będzie obwarowany jawnymi założeniami, a to, jak już wskazano w rozdziale
poświęconym krytyce, stanowi jedną z głównych podstaw do manipulacji.
Kulturoznawstwo zrodziło się jako dyscyplina wybitnie interdyscypli-
narna86, mająca na celu nie tylko poznanie teoretyczne eksplorowanych zagad-
85 G. Harman, Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics, Melbourne: re.press, 2009.
86 S. Hall, The Emergence of Cultural Studies and the Crisis of the Humanities, „October” 1990,
tom 53, s. 11.
tom 2-popr.indd 59 2017-08-21 13:42:16
60 Paweł Zgrzebnicki
nień, ale też praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu polepszenia
jakości życia tych, którzy w badane kultury są nierozerwalnie uwikłani87.
Możliwość rzeczywistej aplikacji dorobku intelektualnego kulturoznawców
wymaga jednak odpowiednich metod praktycznych, dzięki którym mogą oni
zweryfikować poprawność lub co najmniej stopień zasadności deklarowanych
twierdzeń lub hipotez. Tu właśnie może rozwinąć się idea, o której pisała Anna
Pałubicka. Na drodze stoi aspekt teoretycznej podstawy, lecz kiedy już zosta-
nie określony aspekt metafizyczny, zaistnieje możliwość praktycznej aplikacji
fizycznej. I tak jak zauważyła wspomniana autorka, słuszną próbą wydaje
się modelowanie. Jednakże samo tylko budowanie koncepcyjnego wzorca
działania kultur i ich interakcji, jak się wydaje, nie wystarcza. Wszechobecne
polityczne modele, życzeniowe i utopijne wzorce budowane na kruchych
podstawach lokalnych interesów, stereotypów i niepełnych danych, prowa-
dzą w najlepszym razie do marnego rezultatu, występowania nieoczekiwa-
nych skutków ubocznych i wielkich kosztów społecznych. Przykładem niech
będą wydarzenia ostatnich lat związane z imigracją w Europie88. Setki tysięcy
ludzi przemieszczane są z miejsca na miejsce, a zasadność budowania dla
nich zapór, siedlisk lub umożliwiania dalszego marszu opiera się na wyniku
demokratycznego dyskursu i arbitralnych decyzjach politycznych. W wyniku
wielkiego kryzysu zmienia się nie tylko porządek polityczny w całej Europie89,
ale przede wszystkim życie ogromnej liczby ludzi przeżywających osobisty
dramat migracji90. Ten i wiele innych problemów zapewne łatwiej byłoby
analizować, gdyby można było dysponować konkretnym, numerycznym
modelem, dającym weryfikowalne wyniki, np. mówiącym, co szkodzi, a co
może pomóc społecznościom i ich kulturom w danych warunkach. Myślenie
o stworzeniu takiego modelu wydaje się uprawomocnione, skoro istnieją już
87 Ibidem, s. 22.
88 How is the migrant crisis dividing EU countries?, http://www.bbc.com/news/world-
europe-34278886, 27.11.2016.
89 S. Lehne, How the Refugee Crisis Will Reshape the EU, http://carnegieeurope.
eu/2016/02/04/how-refugee-crisis-will-reshape-eu-pub-62650, 27.11.2016.
90 D. Ratha, S. Mohapatra, E. Scheja, Impact of migration on economic and social development:
A review of evidence and emerging issues, „World Bank Policy Research Working Paper Series”
2011, nr 5558.
tom 2-popr.indd 60 2017-08-21 13:42:16
61
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
sprawnie działające numeryczne symulacje przewidujące choćby pogodę,
zawierającą się przecież w przestrzeni zagadnień chaotycznych o wielkim
stopniu złożoności. Problem oczywiście dalej pozostaje w tym, co definiuje
kategorię „lepszy”, co oznacza słowo „szkodzić”, a co „pomóc”. Ponownie
należy zaznaczyć, że każdy wynik uzależniony jest od samego równania,
od założeń, które nie mogą być przemycane po cichu, a których tworzenie
wymaga wielkiej troski i etycznej wrażliwości szczególnie ze strony tych,
którzy ów model zamierzają do czegokolwiek wykorzystać.
Prowadzenie badań w kierunku stworzenia numerycznego modelu
kultur i ich wzajemnego oddziaływania może przyczynić się nie tylko do lep-
szego zrozumienia zjawisk interesujących kulturoznawców, ale też do prze-
widywania możliwych skutków różnych działań społecznych i politycznych.
Tworzenie sprawnych narzędzi tego typu może nie tylko obniżyć ogromne
koszty społeczne związane z niewłaściwymi decyzjami politycznymi, lecz
także mieć istotny wpływ na ekonomię, jako że dobre decyzje, oparte na
racjonalnych przesłankach, zwykle generują mniejszy koszt niż złe, u których
podstaw stoi głównie subiektywny osąd. Anna Pałubicka pisze wprost, że
łatwo zauważyć, iż instytucje społeczne w naszej polskiej rzeczywistości nader
rzadko, a niektóre w ogóle, nie korzystają z wiedzy zgromadzonej przez nauki spo-
łeczne, a więc nie są one zainteresowane rezultatami dociekań humanistycznych91.
Być może ten stan się zmieni, kiedy wynik rozważań choć trochę stanie
się pewniejszy lub będzie można go podeprzeć dodatkowym argumentem,
jako że modelowanie kultur spełnia nie tylko edukacyjną, lecz także utyli-
tarną funkcję, o którą przecież żywo zabiegał Hall. Na ten ważny, praktyczny
aspekt poznania zwraca też uwagę slogan Amerykańskiego Stowarzyszenia
Antropologicznego92, który wnosi o poszerzanie wiedzy i rozwiązywanie ludzkich
problemów93.
91 A. Pałubicka, op. cit., s. 37.
92 American Anthropological Association.
93 Tłum. aut. oryg.: Advancing knowledge, Solving Human Problems. Źródło: American
Anthropological Association, http://www.americananthro.org, 8.12.2016.
tom 2-popr.indd 61 2017-08-21 13:42:16
62 Paweł Zgrzebnicki
Także w tym kontekście trzeba pamiętać, że słowo „rozwiązywać” oraz
definicja tego, czym może być ów „problem” i dla kogo dane zagadnienie rze-
czywiście jest „problemem”, wymaga czujności, wrażliwości, troski, a także
nadzwyczajnej uwagi, aby te kwestie nie pozostały niedopowiedziane pod
płaszczykiem pozornej oczywistości.
Podsumowanie
Nauki ścisłe i humanistyczne postrzegane często jako dwie odrębne kul-
tury. Mimo że nauki społeczne częściowo wypełniają lukę pomiędzy nimi,
nadal istnieje wiele obszarów tematycznych, w których można stosować
dorobek obu tradycji intelektualnych. Mimo wielu trudności metodologicz-
nych problemy współczesnego świata zdają się wymagać od naukowców
i intelektualistów wspólnej pracy nad złożonymi problemami, których nie da
się redukować do prostych zagadnień badanych przez wąskie specjalizacje.
Kulturoznawstwo jest jedną z dziedzin, które z założenia czerpią z bogac-
twa interdyscyplinarnego dorobku nauki. Zarówno zagadnienia teoretyczne,
jak i praktyczne aplikacje studiów nad kulturą mogą zyskać nową jakość
w warstwie teoretycznej i metodologicznej dzięki osiągnięciom matematyki,
fizyki, informatyki oraz dostępności dużych mocy obliczeniowych. Dzięki
wprowadzeniu do badań kulturoznawczych metodologii modelowania nume-
rycznego może pojawić się cała nowa gałąź rozwiązań zarówno teoretycznych
problemów podstawowych, jak i praktycznych kwestii będących w centrum
zainteresowań współczesnej polityki społecznej. Niezbędnym krokiem wydaje
się jednak praca nad zdobyciem solidnej podstawy metafizycznej, regulującej
jak najpełniej sposób działania oraz rozumienie wszelkich modeli.
Jednocześnie, jak z wprowadzeniem do ludzkiego użytku każdego
narzędzia i nowej wiedzy, istnieje obawa nieetycznego wykorzystania prac
badawczych, szczególnie w obszarze polityki oraz biznesu. W krytycznej
analizie stosowanych rozwiązań należy bacznie obserwować nie tylko same
badania i ich modele, lecz także założenia i ontologię, które determinującą
często w niewidoczny sposób późniejsze patrzenie na wynik.
tom 2-popr.indd 62 2017-08-21 13:42:16
63
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
-.-/01!PERSPECTIVES ON NUMERICAL MODELLING IN CULTURAL STUDIES
Keywords: cultural studies, social policy, modeling, computer simulation, interdisciplin-
arity.
Abstract: In recent years, we have observed a growing interest in the use of an interdis-
ciplinary approach to research in many fields ranging from interdisciplinary studies to
emerging new branches of science, for example neuroscience or complexity science.
Currently, another distinct trend can be observed: combining the humanities with the sci-
ences. The traditional division into science and humanities is becoming blurred in both the
conceptual and methodological spheres.
It is innovation in the methodological approach, including not only practice but also
a changed theoretical basis that sheds a new light on basic problems in cultural studies
and offers answers to the questions what is culture, what is the structure of culture, what
laws is culture subject to? Can we talk of the development of culture or just of changes in
culture? This innovative approach enables juxtaposition of the effects of a traditional way
of thinking about these problems with a mathematical analysis or computer modelling of
cultures and the revision of the metaphysical outlook on existence and relation, such as
Bruno Latour’s Actor-network Theory.
There is a chance that developing models from their ontological foundations will allow,
at least partially, avoidance of the mistakes that dehumanised engineering is accused of.
tom 2-popr.indd 63 2017-08-21 13:42:16
64 Paweł Zgrzebnicki
Bibliograa:
Across the great divide, „Nature Physics” 2009, nr 5, s. 309.
eHRAF World Cultures, http://ehrafworldcultures.yale.edu, 21.11.2016.
Explaining Human Culture, http://hraf.yale.edu/ehc, 21.11.2016.
History of Census Taking. A historical perspective, http://cso.gov.tt/census/censushistory,
21.11.2016.
How is the migrant crisis dividing EU countries?, http://www.bbc.com/news/world-
-europe-34278886, 27.11.2016.
Kultura Popularna, Wiesław Godzic (red.), Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica
2009, t. 3, nr 25.
Studia nad nauką i technologią: wybór tekstów, E. Bińczyk, A. Derra (red.), Toruń: Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014.
The FDA Might Finally Crack Down on Homeopathy, https://www.bloomberg.com/news/
articles/2015-04-20/the-fda-might-finally-crack-down-on-homeopathy, 7.12.2016.
Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka: analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura,
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2012.
Anderson B. R., Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjona-
lizmu, Kraków-Warszawa: 1997.
Bearman P., Moody J., Faris R., Networks and History, „Complexity” 2002, tom 8, nr 1,
s. 61–71.
Boddy C. R., The Corporate Psychopaths Theory of the Global Financial Crisis, „Journal of Busi-
ness Ethics” 2011, tom 102, nr 2, s. 255–259.
Brockman J., Conversation: Culture. Introduction. The Third Culture, https://www.edge.org/
conversation/the-emerging, 21.11.2016.
Byrne D., Callaghan G., Complexity Theory and the Social Sciences: The State of the Art, Oxford:
Routledge 2013.
Burszta W. J., Januszkiewicz M., Słowo wstępne: Kłopot zwany kulturoznawstwem, w: Kulturo-
-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny?, W. J. Burszta, M. Januszkiewicz (red.), Warszawa:
Wydawnictwo SWPS Academica 2010, s. 7–21.
Clayton P., Mind and emergence: from quantum to consciousness, Nowy Jork: Oxford Univer-
sity Press 2004.
Darwin C., The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, Londyn: J. Murray 1871.
Van Dijck J., After the “Two Cultures”: Toward a “(Multi)cultural” Practice of Science Com-
munication, „Science Communication” 2003, tom 25, nr 2, s. 177–190.
Ehrlich P. R., Levin S. A., The Evolution of Norms, „PLoS Biology”, 2005 (6), tom 3, s. 943–948.
Filiciak M., Między analityką kulturową a archeologią mediów. Humanistyka w świecie „po
Mediach”, Konferencja Technologiczno-Społeczne Oblicza XXI Wieku, Kraków:
Wydział Humanistyczny AGH 2016.
tom 2-popr.indd 64 2017-08-21 13:42:16
65
Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie
Gottman J., Swanson C., Murray J., The mathematics of marital conflict: Dynamic mathematical
nonlinear modeling of newlywed marital interaction, „Journal of Family Psychology” 1999,
tom 13, nr 1, s. 3–19.
Hall S., The Emergence of Cultural Studies and the Crisis of the Humanities, „October” 1990,
tom 53, s. 11–23.
Harman G., Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics, Melbourne: re.press 2009.
Ilves T. H., Rebooting Trust? Freedom vs Security in Cyberspace, Munich Security Conference,
https://vp2006-2016.president.ee/en/official-duties/speeches/9796-qrebooting-
trust-freedom-vs-security-in-cyberspaceq, 21.11.2016.
Kroeber A. L., Kluckhohn C., Culture: a critical review of concepts and definitions, Cambridge:
The Musueum 1952.
Lam L., The two cultures and The Real World, 9th International Conference on Public Commu-
nication of Science and Technology, Seul 17–19.05.2006, The Pantaneto Forum, issue 24.
Latour B., Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern,
„Critical Inquiry” 2004, tom 30, s. 225–248.
Lee R. E., Cultural studies, complexity studies and the transformation of the structures of know-
ledge, „International Journal of Cultural Studies” 2007, tom 10, nr 1, s. 11–20.
Lehne S., How the Refugee Crisis Will Reshape the EU, http://carnegieeurope.eu/2016/02/04/
how-refugee-crisis-will-reshape-eu-pub-62650, 27.11.2016.
Lewis V., Kay K. D., Kelso C., Larson J., Was the 2008 financial crisis caused by a lack of corpo-
rate ethics?, „Global Journal of Business Research” 2010, tom 4, nr 2, s. 77–84.
Liebovitch L. S., Naudot V., Vallacher R., Nowak A., Bui-Wrzosinska L., Coleman P.,
Dynamics of Two-Actor Cooperation–competition Conflict Models, „Physica A: Statistical
Mechanics and Its Applications” 2008, tom 387, nr 25, s. 6360–6378.
Manovich L., The Science of Culture? Social Computing, Digital Humanities, and Cultural Ana-
lytics, Journal of Cultural Analysis, http://culturalanalytics.org/2016/05/the-science-
of-culture-social-computing-digital-humanities-and-cultural-analytics, 5.12.2016.
Mulligan T. M., The Two Cultures in Business Education, „The Academy of Management
Review” 1987, tom 12, nr 4, s. 593–599.
Murdock P., Outline of World Cultures, New Heaven: Human Relations Area Files 1954.
Murdock P., World Etnographic Sample, American Anthropologist Association 1957.
Murdock P., Ethnographic Atlas: A Summary, Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press
1967.
Murdock P., Kin Term Patterns and Their Distribution, „Ehnology” 1970 (4), tom 9, nr 2,
s. 165–208.
Murdock P., Provost C., Measurement of Cultural Complexity, „Ehnology” 1973 (10), tom 12,
nr 4, s. 379–392.
Murdock P., Atlas of World Cultures, American Anthropologist Association 1981.
tom 2-popr.indd 65 2017-08-21 13:42:16
66 Paweł Zgrzebnicki
Ousager J., Johannessen H., Humanities in undergraduate medical education: a literature review,
„Academic Medicine” 2010, tom 85, nr 6, s. 988–998.
Palladino P., Complexity Theory and History: Speculative Reflections, https://www.academia.
edu/3029203/Complexity_Theory_and_History_Speculative_Reflections, 28.11.2016.
Pałubicka A., Kulturoznawstwo jako dyscyplina zintegrowana, w: Kulturo-znawstwo: dyscyplina
bez dyscypliny?, W. J. Burszta, M. Januszkiewicz (red.), Warszawa: Wydawnictwo
SWPS Academica 2010, s. 35–50.
Pick D., Faces of Degeneration: A European Disorder, C.1848–1918, Londyn: Cambridge Uni-
versity Press 1993.
Ratha D., Mohapatra S., Scheja E., Impact of migration on economic and social development:
A review of evidence and emerging issues, „World Bank Policy Research Working Paper
Series” 2011, nr 5558.
Sawyer R. K., Social emergence: societies as complex systems, Nowy Jork: Oxford University
Press 2005.
Skvoretz J., Complexity Theory and Models for Social Networks, „Complexity” 2003 (8), tom 8,
nr 1, s. 47–55.
Snow C. P., The two cultures and the scientific revolution. Nowy Jork: Cambridge University
Press 1961.
Sokal A. D., Bricmont J., Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science, New
York: St. Martins Press, 1999.
Stewart J. E., The Self-Organizing Society: The Role of Institutions, Conference of the World
Interdisciplinary Network for Institutional Research, Boston, 3–8.08.2016, https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2840637, 28.11.2016.
Stoddard L., The Revolt Against Civilization The Menace of The Under Man, Nowy Jork:
Charles Scribner’s Sons 1922.
Van der Tuin I., New Feminist Materialisms, „Women’s Studies International Forum” 2011,
tom 34, s. 271–77.
Vallacher R. R., Coleman P. T., Nowak A., Bui-Wrzosinska L., Liebovitch L., Kugler K., Bar-
toli A., Attracted to Conflict: Dynamic Foundations of Destructive Social Relations, Berlin,
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 2013.
Wilkinson D., Civilizations as Networks: Trade, War, Diplomacy, and Command-Control, „Com-
plexity”, 2003 (8), tom 8, nr 1, s. 82–86.
Williamson P., Take the Time and Effort to Correct Misinformation, „Nature” 2016, tom 540,
nr 7632, s. 171.
Zeidler-Janiszewska A., Granice współczesności granicami „-znawstwa”? Kilka uwag o miej-
scach skrzyżowania badań kulturoznawczych z badaniami historyków, w: Kulturo-znawstwo:
dyscyplina bez dyscypliny?, W. J. Burszta, M. Januszkiewicz (red.), Warszawa: Wydaw-
nictwo SWPS Academica 2010, s. 22–34.
tom 2-popr.indd 66 2017-08-21 13:42:16
Conference Paper
Full-text available
The article presents the results of the simulation of a cellular automaton model whose cells assume continuous values. The described experiment examined the behaviour of local entropy and showed the occurrence of its three qualitatively different images with their character resembling Turing patterns. The hypothesis, according to which the behaviour of local entropy might be identified with an image created in a reaction-diffusion process, was presented.
Article
Full-text available
I developed the concept of cultural analytics in 2005 to refer to "the analysis of massive cultural datasets and flows using computational and visualization techniques." In 2007 we established a research lab (Software Studies Initiative, softwarestudies.com) to start working on practical projects. The following are the examples of theoretical and practical questions that are driving our research: What does it mean to represent "culture" by "data"? What are the unique possibilities offered by computational analysis of large cultural data in contrast to qualitative methods used in humanities and social science? How can we use quantitative techniques to study the key cultural form of our era — interactive media? How can we combine computational analysis and visualization of large cultural data with qualitative methods, including "close reading"? (In other words, how does one combine analysis of larger patterns with the analysis of individual artifacts and their details?) How can computational analysis do justice to variability and diversity of cultural artifacts and processes, rather than focusing on the "typical" and "most popular"? Eight years later, the work of our lab has become only a tiny portion of a very large body of research. Thousands of researchers have already published tens of thousands of papers analyzing patterns in massive cultural datasets. First, there are data describing the activity on the most popular social networks (Flickr, Instagram, YouTube, Twitter, etc.), user-created content shared on these networks (tweets, images, video, etc.), and also users' interactions with this content (likes, favorites, reports, comments). Second, researchers have also started to analyze particular professional cultural areas and historical periods, such as website design, fashion photography, twentieth-century popular music, nineteenth-century literature, etc. This work is carried out in two newly developed fields — social computing and digital humanities.
Article
Full-text available
Scientists should challenge online falsehoods and inaccuracies — and harness the collective power of the Internet to fight back, argues Phil Williamson.
Book
Book synopsis: This book investigates the specific conception and descent of a language of 'degeneration' from 1848–1918, with particular reference to France, Italy and England. Daniel Pick shows how in the refraction and wake of evolution and naturalism, new images and theories of atavism, 'degenerescence' and socio-biological decline emerged in European culture and politics. He indicates the wide cultural and political importance of the idea of degeneration, whilst showing that the notion could mean different things at different times in different places.
Article
For the past two decades, ‘complexity’ has informed a range of work across the social sciences. There are diverse schools of complexity thinking, and authors have used these ideas in a multiplicity of ways, from health inequalities to the organization of large scale firms. Some understand complexity as emergence from the rule-based interactions of simple agents and explore it through agent-based modelling. Others argue against such ‘restricted complexity’ and for the development of case-based narratives deploying a much wider set of approaches and techniques. Major social theorists have been reinterpreted through a complexity lens and the whole methodological programme of the social sciences has been recast in complexity terms.
Article
Sociologists have long believed that psychology alone can't explain what happens when people work together in complex modern societies. In contrast, most psychologists and economists believe that we can explain much about social life with an accurate theory of how individuals make choices and act on them. R. Keith Sawyer argues, however, that societies are complex dynamical systems, and that the best way to resolve these debates is by developing the concept of emergence, paying attention to multiple levels of analysis--individuals, interactions, and groups--with a dynamic focus on how social group phenomena emerge from communication processes among individual members.