BookPDF Available

Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich

Authors:

Figures

No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
Chapter
Full-text available
The Department of Intercultural Education (Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Bialystok) undertakes both scientific and practical activities that remain in a dialogue relation. Conclusions from the conducted research often motivate the team of the Department to design and implement practical activities adequate to current needs. The ideas of the cultural borderland have been present in the activity of the Department of Intercultural Education since the beginning of its establishment. The purpose of this chapter is to show the main areas of the educational practice of the Department of Intercultural Education that have developed over the years, including cooperation with other education institutions. Initiatives developing intercultural competence (among educators, teachers and students) take a special place. Due to the context of the establishment of the Department and, the specificity of its activities the theoretical background of the considerations presented in the text is the concept of cultural borderland.
Chapter
Full-text available
This article presents the results of analyzes of the attitude of students from integration and non-integration classes to representatives of minority groups: members of the Roma ethnic minority and the "Jehovah's Witnesses" religious association in the perspective of E. Goffman's stigma. The results of the research include: social distance and semantic scale showing the assessment of the characteristics of these "Other" by the respondents, indicating, among others on the more frequent negative evaluation of members of the "Jehovah's Witnesses" union than representatives of the Roma minority. Different results were obtained in relation to data on the distance displayed to representatives of both these groups. This kind of ambiguity seems to indicate a kind of ambivalence regarding the perception of representatives of these categories, often "troublesome" in the assessment for the surveyed students. This indicates an urgent need to take action to support the objectives of intercultural education in the school and non-school environment of youth from both types of classes.
Chapter
Full-text available
Functioning in the "world of difference" tends to look for strategies to transfer knowledge, acquire skills and develop attitudes that enable peaceful functioning with "Others". This issue particularly concerns representatives of assistance professions, i.e. educators and people preparing for this role. Therefore, the subject of the analyzes included in this article are the statements of students of pedagogy regarding their perception of intercultural competence in relation to their specificity and usefulness in the course of carrying out professional tasks. The method used for the research was content analysis in the interpretative paradigm. Opinions of respondents revealed, among others their appreciation of the value of interaction with "Others" and cooperation with organizations developing multicultural activities. The need to update knowledge and skills in this area and to seek information adapted to the specificity of minority groups was emphasized.
Article
Full-text available
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja działań naukowo-dydaktycznych podejmowanych od 1995 roku przez pracowników Katedry, a uprzednio Za-kładu Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku, związanych z pogłębianiem refleksji, jak również kreowaniem tożsamości społeczno-kul-turowej i osobowej w warunkach wielokulturowości Podlasia. Refleksja na-ukowa nad problematyką tożsamości człowieka pogranicza prowadzona jest w formie badań, wydawanych publikacji, realizacji projektów badawczych i organizacji konferencji naukowych. Upowszechnienie dorobku naukowe-go Zespołu następuje również poprzez działalność o charakterze edukacyj-nym egzemplifikowaną realizacją przedmiotów dydaktycznych z zakresu problematyki edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej, prowadze-nie krajowych i międzynarodowych projektów dydaktyczno-metodycznych oraz współpracę z środowiskiem lokalnym, która przyjmuje formę realizacji w szkołach czy też organizacjach pozarządowych warsztatów uwrażliwiają-cych na odmienność kulturową. Wymienione powyżej inicjatywy stanowią teoretyczną i praktyczną ofertę, która może być punktem wyjścia do analiz, porównań i dyskusji w zakresie kształtowania tożsamości, jak również kre-owania pomysłów na realizację edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturo-wej zarówno w przestrzeni formalnej, jak i nieformalnej.
Article
Full-text available
The human identity is one of the key issues of a successful existence. It is not possible to avoid answering such questions as: Who I am? How do I understand myself? What do I identify myself with? Those questions demand answers, which are being continuously verified because of the changing individual, social and cultural conditions. Nowadays, one of the main features of reality is a very strong concentration on the human body, its appearance, physical attractiveness, and compatibility with socially promoted ideals. The socially popularized model is a young, beautiful, charming and fit body. This is especially true for the body of a woman - a representative of the fair sex. Meeting those social expectations is not an easy task. It requires a lot of effort and sacrifice. While it is not a problem for younger women, it is very difficult and problematic for elderly women. In this article, the selected identity dilemmas experienced by nowadays elderly women will be discussed based on the available research described in Polish and foreign literature. As a result of the aging process of the body, the elderly woman’s body is far from the socially promoted ideal of the female body. This situation affects the self-esteem of elderly women and forces them to redefine themselves and their identity. The studies conducted so far have shown that the elderly women adopt various strategies in order to deal with these dilemmas. This article, inter alia, will discuss those strategies. Keywords: body, physical attractiveness, identity dilemmas, elderly women, somatic society
Article
Full-text available
The aim of the article is to present vital issues related to the school situation of foreign children in Poland. The first part concerns the processes of education and integration of this group of students and legal possibilities to support them. The second one is devoted to the presentation of two (co-written by the author of the article) pedagogical innovations (intercultural portfolio and intercultural tales), which allow us to work with foreigners (kindergarten or first grade) and culturally diverse groups. They serve teaching Polish as a foreign language and forming sensitivity towards otherness. Poland is a country with a relatively low degree of cultural diversity. Working with foreign students is still a big challenge for the teaching staff. Properly chosen educational methods are an important part of the success of the education and integration of foreign students. Evaluation studies show that the methods presented in the text, because of their specificity (possibility of an active and creative learning), gained approval of students and teachers, and are effective. They motivate students to learn and share knowledge about their own culture. They can be used in the course of various activities in the area of education. This article is for everyone interested in intercultural education of children.
Koncepcja kultury jako góry lodowej
 • United Belgium
 • Kingdom
and diversity, Belgium, United Kingdom 2008; Koncepcja kultury jako góry lodowej, [w:]
Pakiet szkoleniowy, nr 4
 • Uczenie Się Międzykulturowe
Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, nr 4, Strasburg 2000, Wyd. Rada Europy, s. 18.
Koncepcja postrzegania Innego i interakcji z Nim
 • Por
Por. Koncepcja postrzegania Innego i interakcji z Nim, [w:] J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka…, op. cit.
Warto zapytać o kulturę
 • Dlaczego Czykwin
 • Ludzie Nie Lubią
Czykwin, Dlaczego ludzie nie lubią " obcych " i " innych ", [w:] Warto zapytać o kulturę. Obcy, Inny, Swój, red. K. Czyżewski, Białystok-Sejny 2008, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Ośrodek " Pogranicze – sztuk, kultur, narodów ", s. 53 – 93.
54 Na stopniowe i wielozakresowe poznawanie odmienności – od tych istniejących we własnej społeczności do tych, z którymi można spotkać się w odległych społeczeństwach zwraca uwagę wielu teoretyków m
 • D Markowska
 • J Nikitorowicz
 • P P Grzybowski
 • B Weigl
 • K Kamińska
54 Na stopniowe i wielozakresowe poznawanie odmienności – od tych istniejących we własnej społeczności do tych, z którymi można spotkać się w odległych społeczeństwach zwraca uwagę wielu teoretyków m.in. D. Markowska, J. Nikitorowicz, P.P. Grzybowski, B. Weigl, K. Kamińska. Wskazują na to również zaprezentowane w niniejszym programie badania dotyczące postrzegania odmienności przez dzieci i kształtowania się wśród nich stereotypów i uprzedzeń.
Może być jabłkowy, pomarańczowy lub wieloowocowy
 • Ulubiony Napój Dzieci
Ulubiony napój dzieci, wyciskany z owoców. Może być jabłkowy, pomarańczowy lub wieloowocowy. /sok/
Szukał ich także Pan Hilary, chociaż wciąż miał je na nosie Składa się z dwunastu miesięcy
 • Babcia Ma Je Na Nosie
Babcia ma je na nosie, by lepiej widzieć świat. Szukał ich także Pan Hilary, chociaż wciąż miał je na nosie. /okulary/ 6. Składa się z dwunastu miesięcy. /rok/
W jego drużynie jest: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela
 • Ma Siedem Dni Pod Opieką
Ma siedem dni pod opieką. W jego drużynie jest: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. /tydzień/
Szarlotka, karpatka, sernik. Wypiekane w piekarniku
 • Lubiana Przez Wszystkie Dzieci I Dorosłych Wakacyjna Pora Roku
Lubiana przez wszystkie dzieci i dorosłych wakacyjna pora roku. /lato/ 10. Szarlotka, karpatka, sernik. Wypiekane w piekarniku. /ciasto/
wkładasz do niego grzyby podczas wypraw leśnych
 • Może Być Wiklinowy
Może być wiklinowy, wkładasz do niego grzyby podczas wypraw leśnych./kosz/ 13. Bohaterka z Krainy Czarów. /Alicja/